+ iMeds.pl

Metizol 5 mgUlotka Metizol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Metizol, 5 mg, tabletki

Thiamazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Metizol i w jakim celu się go stosuje;

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metizol;

3.    Jak stosować Metizol;

4.    Możliwe działania niepożądane;

5.    Jak przechowywać Metizol;

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1.    Co to jest Metizol i w jakim celu się go stosuje

Metizol jest lekiem hamującym wytwarzanie hormonów tarczycy. Nie wpływa jednak na ilość już wytworzonych hormonów ani na ich uwalnianie, dlatego skutki jego działania pojawiają się dopiero po kilku dniach stosowania.

Dzięki swoim właściwościom Metizol stosowany jest w nadczynności tarczycy (niezależnie od jej rodzaju), w przełomie tarczycowym, w przygotowaniu do zabiegu wycięcia tarczycy oraz jako środek wspomagający w leczeniu jodem radioaktywnym.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metizol Kiedy nie stosować leku Metizol

-    jeśli pacjent ma uczulenie na tiamazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność:

-    jeśli u pacjenta pojawi się kaszel, stan zapalny gardła i błony śluzowej jamy ustnej, gorączka, chrypka lub inne objawy stanu zapalnego, gdyż mogą one świadczyć o wystąpieniu jednego z działań niepożądanych - agranulocytozy, leukopenii (nieprawidłowości w składzie krwi polegające na niedoborze krwinek odpowiedzialnych za odporność) lub niedokrwistości aplastycznej (nieprawidłowości w składzie krwi polegające na niedoborze wszystkich krwinek, w tym również tych odpowiedzialnych za odporność); jeśli objawy takie wystąpią należy skontaktować się z lekarzem;

-    gdy u pacjenta występuje niewydolność wątroby, ponieważ wydalanie leku z ustroju może być wydłużone, a siła jego działania zwiększona.

Przedwczesne odstawienie leku może spowodować nasilenie nadczynności tarczycy.

Przed rozpoczęciem stosowania Metizol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dzieci i młodzież

Leku Metizol nie badano u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Metizol można stosować u dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 17 lat (patrz punkt 3).W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się do lekarza.

Metizol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działanie tiamazolu zmniejsza się pod wpływem:

-    jodu;

-    leków zawierających jod (np. amiodaron - używany w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

-    radiologicznych środków cieniujących.

Tiamazol zmniejsza wychwyt jodu radioaktywnego przez tarczycę.

Wraz z powrotem stężeń hormonów tarczycy we krwi do prawidłowych wartości pod wpływem leczenia lekiem Metizol, stężenie we krwi niektórych jednocześnie stosowanych leków może ulec zmianie. W związku z tym konieczna może być zmiana dawkowania leków takich jak:

•    teofilina, teofilinian choliny, aminofilina (leki stosowane w leczeniu astmy i stanów zapalnych oskrzeli);

•    glikozydy nasercowe (leki stosowane w chorobach serca);

•    leki przeciwzakrzepowe (zmniejszające krzepnięcie krwi).

Metizol z jedzeniem i piciem

Metizol można przyjmować niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Metizol zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Metizol

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dawkowanie lekarz ustala indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od nasilenia nadczynności tarczycy i wielkości wola.

Początkowa dawka dobowa wynosi zwykle 40 do 60 mg (8 do 12 tabletek) i podawana jest w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawkowanie takie utrzymuje się aż do zahamowania czynności tarczycy (zwykle 2 - 3 tygodnie, choć niekiedy konieczne jest utrzymanie takiego dawkowania przez 8 tygodni, a nawet dłużej). Następnie dawki leku należy stopniowo zmniejszać do dawki podtrzymującej wynoszącej zwykle 5 do 20 mg (1 do 4 tabletek) na dobę. Dawka ta podawana jest w pojedynczej dawce dobowej lub w 2 dawkach podzielonych.

W leczeniu przełomu tarczycowego lek podaje się początkowo w dawce 100 mg (20 tabletek), a następnie, co 8 godzin, w dawce 30 mg (6 tabletek). Leczenie nadczynności tarczycy przy pomocy leku Metizol trwa zwykle od 6 miesięcy do 2 lat. W przygotowaniu do zabiegu wycięcia tarczycy lek stosuje się zwykle przez 3 - 4 tygodnie poprzedzające zabieg.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 3 do 17 lat)

U dzieci i młodzieży w wieku 3 lat i powyżej dawka jest dostosowana do masy ciała pacjenta. Zazwyczaj na początku leczenia stosuje się 0,5 mg/kg masy ciała, podzielone na 2 lub 3 równe dawki. Później lekarz może zalecić zmniejszenie dawki. Nie należy przekraczać całkowitej dawki dziennej 40 mg.

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku 2 lat i poniżej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Należy szczególnie dokładnie stosować się do zaleceń lekarza i nie stosować większych dawek leku, niż zalecane.

Metizol należy przyjmować regularnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metizol

W przypadku przedawkowania leku mogą wystąpić między innymi: nudności, wymioty, bóle mięśni, zaparcia, bóle głowy, u kobiet zaburzenia menstruacji, zmniejszenie się temperatury ciała, powiększenie lub pojawienie się wola (obrzmienia na przedniej części szyi), nadmierna senność lub ospałość oraz zmęczenie, zwiększenie masy ciała, nadmierna suchość skóry i bezsenność.

Osoba, która przedawkowała lek powinna zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie (obejmujące m. in. prowokowanie wymiotów, płukanie żołądka i podanie węgla aktywnego).

Pominięcie zastosowania leku Metizol

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak naj szybciej. Jeśli jednak zbliża się już czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Metizol

W przypadku przedwczesnego przerwania leczenia lekiem Metizol może wystąpić nasilenie nadczynności tarczycy.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość działań niepożądanych pojawia się w trakcie pierwszych 4 - 8 tygodni leczenia, a częstość ich występowania oraz nasilenie zależą od dawki leku.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następująco:

-    bardzo często: (występują u więcej niż 1 osoby na 10);

-    często: (występują u 1 do 10 osób na 100);

-    niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

-    rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000);

-    bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);

-    nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: bardzo często - zmniejszone stężenie wszystkich krwinek białych we krwi, mogące się objawiać, m.in. kaszlem, stanem zapalnym gardła i błony śluzowej jamy ustnej, gorączką, chrypką (częstość występowania w trakcie stosowania leku Metizol: u dorosłych 12%, u dzieci 25%; u pacjentów z nieleczoną nadczynnością tarczycy 10%); niezbyt często - zmniejszone stężenie granulocytów we krwi mogące się objawiać tak jak zmniejszone stężenie wszystkich krwinek białych (częstość występowania: 0,4%); częstość nieznana - niedokrwistość aplastyczna (kaszel, stan zapalny gardła i błony śluzowej jamy ustnej, gorączka, chrypka, osłabienie, duszność wysiłkowa, krwawienia, wybroczyny), zmniejszona liczba płytek krwi (nadmierne krwawienia, częste pojawianie się siniaków, obecność krwi w stolcu lub moczu, ciemne stolce, punkcikowate wybroczyny na skórze), powiększenie węzłów chłonnych.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania: często - gorączka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej : często - wysypki skórne lub świąd skóry (u 3 - 5% pacjentów).

Zaburzenia układu nerwowego: częstość nieznana - neuropatia obwodowa (drętwienie i mrowienie w obrębie rąk, stóp i twarzy), zawroty głowy.

Zaburzenia naczyniowe: częstość nieznana - zapalenie naczyń.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: częstość nieznana - bóle i zapalenie stawów (ból i obrzmienie stawów, zaczerwienienie skóry pokrywającej stawy), zespół toczniopodobny (charakteryzujący się m.in. ogólnym osłabieniem i gorączką).

Zaburzenia żołądka i jelit: częstość nieznana - nudności, wymioty, bóle brzucha, powiększenie ślinianek.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: częstość nieznana - żółtaczka zastoinowa (zażółcenie skóry oraz białkówek oczu) i martwica wątroby.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: częstość nieznana - zapalenie nerek i zapalenie naczyń nerkowych (bóle w okolicy kręgosłupa, zwiększenie lub zmniejszenie ilości oddawanego moczu, obrzmienie stóp i goleni).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: częstość nieznana - osłabienie apetytu.

W przypadku wystąpienia powyższych działań niepożądanych należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechować Metizol

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Metizol po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Metizol

- Substancj ą czynną leku jest tiamazol.

-    Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda Metizol i co zawiera opakowanie

Są to białe, okrągłe, obustronnie płaskie tabletki z wytłoczonym oznakowaniem ”M” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Opakowanie zawiera 50 tabletek

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Republika Czeska

Wytwórca:

ICN Polfa Rzeszów S,A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów, Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Metizol

Charakterystyka Metizol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metizol, 5 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1    tabletka zawiera 5 mg tiamazolu (Thiamazolum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 94 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Białe okrągłe, obustronnie płaskie tabletki z wytłoczonym oznakowaniem ”M” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Nadczynność tarczycy Przełom tarczycowy

Przygotowanie do zabiegu wycięcia tarczycy Wspomaganie leczenia jodem radioaktywnym

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta i zależy od nasilenia nadczynności tarczycy i wielkości wola.

Początkowa dawka dobowa wynosi zwykle 40 do 60 mg i podawana jest w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawkowanie takie utrzymuje się aż do zahamowania czynności tarczycy (zwykle

2    - 3 tygodnie, choć niekiedy konieczne jest utrzymanie takiego dawkowania przez 8 tygodni a nawet dłużej). Następnie dawki leku należy stopniowo zmniejszać do dawki podtrzymującej wynoszącej zwykle 5 do 20 mg na dobę. Dawka ta podawana jest w pojedynczej dawce dobowej lub w 2 dawkach podzielonych.

W leczeniu przełomu tarczycowego lek podaje się początkowo w dawce 100 mg, a następnie co 8 godzin w dawce 30 mg.

Leczenie nadczynności tarczycy tiamazolem trwa zwykle od 6 miesięcy do 2 lat.

W przygotowaniu do zabiegu wycięcia tarczycy produkt stosuje się zwykle przez 3 - 4 tygodnie poprzedzające zabieg.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Dzieci i młodzież

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 3 do 17 lat)

Dawka początkowa w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku powyżej 3 lat powinna być dostosowana do masy ciała pacjenta. Zazwyczaj na początku leczenia stosuje się dawki 0,5 mg/kg mc., podzielone na 2 lub 3 równe dawki. Dawka stosowana w leczeniu podtrzymującym może być mniejsza, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Może być konieczne dodatkowe podawanie lewotyroksyny w celu uniknięcia niedoczynności gruczołu tarczowego. Nie należy przekraczać całkowitej dawki dobowej 40 mg tiamazolu.

Stosowanie u dzieci (w wieku 2 lat lub poniżej)

Nie określono metodycznie bezpieczeństwa i skuteczności tiamazolu u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Dlatego nie zaleca się stosowania tiamazolu u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Należy stosować najmniejsze dawki skuteczne (patrz punkt 4.4).

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przedwczesne odstawienie tiamazolu może spowodować nasilenie nadczynności tarczycy.

W przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o agranulocytozie (m.in. kaszel, stan zapalny gardła i błony śluzowej jamy ustnej, gorączka, chrypka) należy wykonać kontrolne badanie morfologii krwi. Badania takie należy również wykonywać okresowo w trakcie leczenia.

U pacjentów z niewydolnością wątroby eliminacja leku z ustroju może być wydłużona. Z tego powodu stosując produkt u pacjentów z niewydolnością wątroby należy zachować ostrożność i stosować najmniejsze dawki skuteczne.

Produkt zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jod oraz leki zawierające jod (np. amiodaron), a także radiologiczne środki cieniujące zmniejszają siłę działania tiamazolu. Natomiast tiamazol powoduje zmniejszenie wychwytu jodu radioaktywnego przez tarczycę.

Wraz z powrotem stężeń hormonów tarczycy we krwi do prawidłowych wartości pod wpływem leczenia tiamazolem, stężenie we krwi niektórych jednocześnie stosowanych leków (teofiliny, teofilinianu choliny, aminofiliny, glikozydów nasercowych, leków przeciwzakrzepowych) może ulec zmianie. W związku z tym konieczne może być zmiana ich dawkowania.

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzano badań interakcji u dzieci i młodzieży.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Tiamazol przechodzi przez barierę łożyskową i może wywoływać niedoczynność tarczycy i powstawanie wola u płodu. Z tego powodu produkt może być stosowany w ciąży jedynie wówczas, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a zastosowanie alternatywnej metody leczenia jest niemożliwe lub niewskazane. W okresie ciąży należy stosować najmniejsze dawki skuteczne, pozwalające na utrzymanie stężeń hormonów tarczycy na górnej granicy normy (szczególnie w ostatnim trymestrze ciąży).

Tiamazol wydzielany jest do mleka kobiecego. Dlatego stosując lek u kobiet karmiących piersią należy stosować najmniejsze dawki skuteczne nie przekraczając dawki 10 mg na dobę. W razie konieczności stosowania wysokich dawek tiamazolu, pacjentka powinna zaprzestać karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Metizol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Większość działań niepożądanych pojawia się w trakcie pierwszych 4 - 8 tygodni leczenia, a częstość ich występowania oraz nasilenie zależą od dawki tiamazolu.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: bardzo często - leukopenia (częstość występowania w trakcie leczenia tiamazolem: u dorosłych 12%, u dzieci 25%; u pacjentów z nieleczoną nadczynnością tarczycy 10%); niezbyt często - agranulocytoza (u 0,4% pacjentów); częstość nieznana - niedokrwistość aplastyczna, małopłytkowość, limfadenopatia.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania: często - gorączka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej : często - wysypki skórne lub świąd skóry (u 3 - 5% pacjentów).

Zaburzenia układu nerwowego: częstość nieznana - neuropatia obwodowa, zawroty głowy. Zaburzenia naczyniowe: częstość nieznana - zapalenie naczyń.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: częstość nieznana - bóle i zapalenie stawów, zespół toczniopodobny.

Zaburzenia żołądka i jelit: częstość nieznana - nudności, wymioty, bóle brzucha, zmiany w obrębie ślinianek (sialadenopatie).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: częstość nieznana - żółtaczka zastoinowa i martwica wątroby.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: częstość nieznana - zapalenie nerek i zapalenie naczyń nerkowych.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: częstość nieznana - osłabienie apetytu.

Dzieci i młodzież

Częstość występowania, rodzaj i stopień ciężkości działań niepożądanych u dzieci wydają się być porównywalne do obserwowanych u dorosłych. Ciężkie reakcje nadwrażliwości skórnej zgłaszano u dorosłych i u dzieci, w tym zespół Stevensa-Johnsona (bardzo rzadko, w tym pojedyncze zgłoszenia: ciężką postać, w tym uogólnione zapalenie skóry, opisywano tylko w pojedynczych przypadkach).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania leku mogą wystąpić między innymi: nudności, wymioty, bóle mięśni, zaparcia, bóle głowy, zaburzenia menstruacji (u kobiet), zmniejszenie się temperatury ciała, powiększenie lub pojawienie się wola, nadmierna senność lub ospałość oraz zmęczenie, zwiększenie masy ciała, nadmierna suchość skóry i bezsenność.

Postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje:

-    usuwanie tiamazolu z organizmu (prowokowanie wymiotów, płukanie żołądka, podawanie węgla aktywnego);

-    monitorowanie stanu pacjenta (m.in. gazometrii, morfologii krwi, stężeń elektrolitów we krwi);

-    leczenie objawowe.

Hemodializa nie jest skuteczna w usuwaniu tiamazolu z organizmu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach tarczycy, preparaty stosowane w nadczynności tarczycy, pochodne tioimidazolu; kod ATC: H03B B02.

Tiamazol jest metabolitem karbimazolu hamującym syntezę hormonów tarczycy. Służąc jako substrat dla układu peroksydaz tarczycy hamuje wbudowywanie jodu do tyrozyny zawartej w tyreoglobulinie i dzięki temu hamuje wytwarzanie monojodotyrozyny, dwujodotyrozyny, trójjodotyrozyny oraz tyroksyny. Nie wpływa na ilość już zsyntetyzowanych hormonów tarczycy ani na ich uwalnianie, dlatego efekty działania tiamazolu pojawiają się dopiero po kilku dniach stosowania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym tiamazol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi, wynoszące po podaniu doustnym 60 mg tiamazolu około 1,184 mikrograma/ml, pojawia się 30 - 60 minut po przyjęciu. Biodostępność wynosi 93%, zaś względna objętość dystrybucji około 0,6 l/kg mc. Tiamazol jest w sposób czynny gromadzony w gruczole tarczowym. Praktycznie nie wiąże się z białkami osocza.

Metabolizowany jest w wątrobie a wydalany z moczem. Okres półtrwania leku wynosi 5 - 6 godzin.

Od rozpoczęcie leczenia tiamazolem w dawce 30 mg na dobę do normalizacji stężeń tyroksyny i trójjodotyroniny we krwi upływa zwykle około 7 tygodni (w jednym badaniu, w którym stosowano 40 mg na dobę okres ten wyniósł 4 tygodnie).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań na zwierzętach wskazują na możliwość działania mutagennego i rakotwórczego tiamazolu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Skrobia ziemniaczana Powidon Talk

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku 50 szt. (2 blistry po 25 szt.)

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Republika Czeska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2319

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.05.1999 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Metizol