Imeds.pl

Metopirone 250 Mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metopirone ,250 mg, kapsułki, miękkie

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka zawiera 250 mg metyraponu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna kapsułka zawiera 0,71 mg soli sodowej parahydroksybenzoesanu etylu i 0,35 mg soli sodowej parahydroksybenzoesanu propylu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki miękkie.

Białe lub żółtawobiałe, podłużne, nieprzezroczyste, miękkie, żelatynowe kapsułki z nadrukowanym czerwonym tuszem słowem „HRA“ z lekko żółtawą lepką lub żelową zawartością.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Jako badanie diagnostyczne u pacjentów z niedoborem hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) i w diagnostyce różnicowej ACTH-zależnego zespołu Cushinga.

W leczeniu pacjentów z endogennym zespołem Cushinga.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Zastosowania diagnostyczne

(i) Krótki test po podaniu pojedynczej dawki - rozpoznanie niedoboru ACTH

Badanie można wykonać w warunkach ambulatoryjnych. Podczas tego badania oznaczane są stężenia 11-deoksykortyzolu i(lub) ACTH w osoczu po podaniu pojedynczej dawki produktu leczniczego Metopirone. Pacjent przyjmuje o północy Metopirone w dawce 30 mg/kg mc. (maksymalnie 3 g ) wraz z jogurtem lub mlekiem, aby ograniczyć nudności i wymioty.

Dzieci i młodzież:

U dzieci zalecana jest taka sama dawka produktu leczniczego, jak u dorosłych.

Próbka krwi do analizy jest pobierana wcześnie rano (w godzinach 7:30 - 8:00). Należy jak najszybciej zamrozić próbkę osocza. Następnie pacjent otrzymuje profilaktyczną dawkę 50 mg octanu kortyzonu.

Ocena:

Prawidłowe wartości zależą od metody użytej do oznaczenia stężeń ACTH i 11-deoksykortyzolu. Zwiększenie stężenia ACTH w osoczu do co najmniej 44 pmol/l (200 ng/l) lub zwiększenie stężenia 11-deoksykortyzolu do ponad 0,2 ąmol/l (70 ąg/l) na ogół wskazuje na niezmieniony zapas ACTH. W ramach środków ostrożności pacjenci z podejrzeniem zaburzeń czynności kory nadnerczy powinni być hospitalizowani przez noc.

(ii) Test po podaniu wielokrotnym - rozpoznanie niedoboru ACTH i diagnostyka różnicowa nadczynności kory nadnerczy w zespole Cushinga.

Pacjent musi być hospitalizowany. Podczas tego badania oznaczane są stężenia steroidów w moczu. W pierwszych 24 godzinkach poprzedzających badanie oznaczane są wyjściowe stężenia steroidów. W drugim dniu produkt leczniczy Metopirone jest podawany w dawce 500-750 mg co 4 godziny przez 24 godziny; łączna dawka wynosi 3,0 - 4,5 g. Wynik oparty jest na ocenie stężenia steroidów w próbkach z dwóch zbiórek dobowych moczu. Maksymalne działanie produktu leczniczego Metopirone na stężenie steroidów w moczu powinno być osiągnięte w ciągu kolejnej doby.

Dzieci i młodzież:

Zalecenia dotyczące dawkowania u dzieci i młodzieży opierają się na ograniczonych danych. U dzieci należy stosować dawkę 15 mg/kg mc., lecz nie mniej niż 250 mg co 4 godziny dla 6 dawek.

Zaleca się, aby pacjenci przyjmowali kapsułki z mlekiem lub po posiłku, aby zminimalizować nudności i wymioty.

Ocena:

Niedobór ACTH:

Jeśli przednia część przysadki funkcjonuje prawidłowo, produkt leczniczy Metopirone powoduje znaczne zwiększenie 17-hydroksykortykosteroidów (17-OHCS) lub 17 ketosteroidów (17-KGS) w moczu (do co najmniej dwukrotnego w stosunku do stężenia wyjściowego ). Brak reakcji wskazuje na wtórne zaburzenia czynności kory nadnerczy.

Zespół Cushinga:

Nadmierne zwiększenie stężenia 17-OHCS lub 17-KGS w moczu po podaniu produktu leczniczego Metopirone wskazuje nadprodukcję ACTH, które doprowadziło do przerostu kory nadnerczy (zespół Cushinga). Taki wynik może wskazywać na nieobecność autonomicznego guza kory nadnerczy produkującego kortyzol.

Zastosowanie lecznicze

Dorośli

W leczeniu zespołu Cushinga, dawka początkowa metyraponu może wahać się od 250 do 1 000 mg/dobę zależnie od nasilenia hiperkortyzolizmu i przyczyny zespołu Cushinga.

Można rozpocząć podawanie metyraponu od dawki 750 mg/dobę. U pacjentów z ciężkim zespołem Cushinga dawki początkowe mogą być większe, do 1500 mg/dobę. Mniejsze dawki początkowe można stosować w przypadku łagodnego zespołu Cushinga lub gruczolaka nadnerczy lub przerostu nadnerczy.

Dawkę metyraponu należy dostosować indywidualnie do potrzeb danego pacjenta oraz zależnie od tolerancji produktu leczniczego.

Zazwyczaj dawka podtrzymująca waha się od 500 do 6 000 mg/dobę. Dawkę należy podawać w trzech lub czterech dawkach podzielonych.

Dawkę dobową należy zmodyfikować po kilku dniach mając na celu obniżenie średnich stężeń kortyzolu w osoczu lub surowicy i (lub) stężeń wolnego kortyzolu w zbiórce dobowej moczu, aż do uzyskania prawidłowej wartości lub do osiągnięcia maksymalnej tolerowanej dawki metyraponu. Średnie stężenia kortyzolu w surowicy lub osoczu można obliczyć na podstawie średnich z 5 lub 6 próbek pobranych w ciągu dnia albo na podstawie stężenia kortyzolu oznaczonego przed podaniem porannej dawki. Cotygodniowe monitorowanie stężeń kortyzolu we krwi i (lub) stężeń wolnego kortyzolu w dobowej zbiórce moczu jest konieczne dla umożliwienia dalszej modyfikacji dawki. Okres dobierania dawki wynosi zwykle od 1 do 4 tygodni. Kiedy stężenia kortyzolu są bliskie optymalnym, do obserwacji wystarczą dłuższe odstępy czasowe (zwykle raz w miesiącu lub co 2 miesiące).

Do pełnej blokady kortyzolu za pomocą metyraponu może być dodana terapia zastępcza, polegająca na podawaniu fizjologicznych dawek kortykosteroidów (schemat blokowania i terapii zastępczej). Należy ją rozpocząć, kiedy stężenie kortyzolu w surowicy lub moczu mieści się w prawidłowym zakresie, a dawki metyraponu są zwiększane w celu osiągnięcia pełnego zahamowania wydzielania kortyzolu. W przypadku szybkiego zwiększania dawki lub pacjentów z cyklicznym zespołem Cushinga, można dodać terapię zastępczą fizjologicznymi dawkami kortykosteroidów.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież:

Zalecenia dotyczące dawkowania u dzieci i młodzieży opierają się na ograniczonych danych. Opisy przypadków wykazały, że nie ma określonych zaleceń dawkowania do stosowania u dzieci i młodzieży w leczeniu zespołu Cushinga. Dawkę należy dobierać indywidualnie dla każdego pacjenta w oparciu o stężenia kortyzolu i tolerancję produktu leczniczego przez pacjenta.

Populacja pacjentów w podeszłym wieku:

Dawkowanie jak u pacjentów dorosłych. Dostępne są ograniczone dane dotyczące stosowania metyraponu u pacjentów w podeszłym wieku (> 65 lat). Kliniczne dowody wskazują, że nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania w żadnym ze wskazań.

Sposób podawania

Kapsułki należy przyjmować popijając je mlekiem lub wraz z posiłkiem w celu ograniczenia nudności i wymiotów, które mogą powodować gorsze wchłanianie.

4.3 Przeciwwskazania

-    Objawy pierwotnych zaburzeń czynności kory nadnerczy.

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Zastosowania diagnostyczne

Użycie testu diagnostycznego z użyciem metyraponu powinno być ograniczone do referencyjnych ośrodków szpitalnych .

Pacjenci z ograniczoną zdolnością wydzielniczą nadnerczy i ciężką niedoczynnością przysadki

Przed zastosowaniem testu z użyciem produktu leczniczego Metopirone, należy wykazać zdolność kory nadnerczy do odpowiedzi na egzogenne ACTH, ponieważ Metopirone może powodować ostre zaburzenia czynności nadnerczy u pacjentów z obniżoną zdolnością wydzielniczą nadnerczy oraz u pacjentów z całkowitą niedoczynnością przysadki. Jeżeli podejrzewa się zaburzenia czynności nadnerczy, badanie należy przeprowadzić w szpitalu i uważnie obserwować pacjenta,

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z marskością wątroby często występuje opóźniona odpowiedź na metyrapon w związku z uszkodzeniem wątroby przedłużającym okres półtrwania kortyzolu w osoczu.

Pacjenci z niedoczynnością tarczycy lub przyjmujący leki wpływające na oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową

W przypadku niedoczynności tarczycy, stężenia steroidów w moczu w odpowiedzi metyrapon mogą zwiększać się bardzo wolno, albo w ogóle mogą się nie zwiększać. Przed przeprowadzeniem badania produktem leczniczym Metopirone, należy odstawić leki wpływające na czynność przysadki lub kory nadnerczy (patrz punkt 4.5). Jeśli czynność kory nadnerczy lub przedniej części przysadki jest silniej zaburzona niż wskazują wyniki badania, metyrapon może wywołać przemijającą niewydolność kory nadnerczy. Można szybko korygować taki stan, podając odpowiednie dawki kortykosteroidów.

Zastosowanie lecznicze

Nadzór

Produkt leczniczy należy podawać wyłącznie pod nadzorem lekarzy specjalistów, w placówce dysponującej odpowiednim zapleczem umożliwiającym monitorowanie odpowiedzi klinicznej i działania biochemicznego produktu. Leczenie metyraponem prowadzi do szybkiego zmniejszenia stężenia krążącego kortyzolu i potencjalnie do hipokortyzolizmu/hipoadrenalizmu. Dlatego niezbędne jest monitorowanie pacjentów i poinformowanie ich w zakresie rozpoznawania objawów i oznak związanych z hipokortyzolizmem (np. osłabienie, męczliwość, jadłowstręt, nudności, wymioty, niedociśnienie, hiperkaliemia, hiponatremia, hipoglikemia). W przypadku udokumentowanego hipokortyzolizmu może być konieczne krótkotrwałe zastosowanie terapii zastępczej egzogennym steroidem (glikokortykosteroid) i (lub) zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia produktem leczniczym Metopirone.

Metody analityczne

W celu umożliwienia dobrania dokładnej dawki metyraponu do pomiaru stężenia kortyzolu w osoczu lub surowicy i w moczu, zaleca się stosowanie wiarygodnej metody oznaczania bez reakcji krzyżowych z prekursorami steroidów, takiej jak swoisty test immunologiczny lub spektrometria masowa chromatografii cieczowej (LC-MS/MS).

Pacjenci z ektopowym zespołem Cushinga

U pacjentów z ektopowym zespołem Cushinga, w trakcie leczenia metyraponem, istnieje ryzyko zakażeń oportunistycznych takich jak zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jirovecii. U pacjentów z tej grupy należy rozważyć zastosowanie odpowiedniego leczenia profilaktycznego.

Nadciśnienie tętnicze

Długotrwałe leczenie produktem leczniczym Metopirone może powodować nadciśnienie tętnicze w wyniku nadmiernego wydzielania dezoksykortykosteronu.

Karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących przenikania metyraponu do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków i dzieci. Podczas leczenia produktem leczniczym Metopirone należy przerwać karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

Substancje pomocnicze

Obecność soli sodowej parahydroksybenzoesanu etylu i soli sodowej parahydroksybenzoesanu propylu może powodować reakcje uczuleniowe, które mogą występować z opóźnieniem.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Potencjalne interakcje metyraponu nie są w pełni znane i dlatego zaleca się zachowanie ostrożności podczas rozpoczynania i przerywania leczenia innymi produktami leczniczymi. Jeśli obserwowane są zmiany działania i/lub profilu bezpieczeństwa metyraponu lub jednocześnie stosowanego leku, należy podjąć odpowiednie działanie.

Obserwowane interakcje

Dotyczy użycia jako środka diagnostycznego: leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, barbiturany), leki przeciwdepresyjne i neuroleptyki (np. amitryptylina, chlorpromazyna, alprazolam), hormony działające na oś podwzgórzowo-przysadkową, kortykosteroidy, leki przeciwtarczycowe i cyproheptadyna mogą wpływać na wyniki badania z użyciem produktu Metopirone.

Jeśli nie można odstawić tych leków, należy ponownie rozważyć potrzebę przeprowadzenia badania z użyciem produktu leczniczego Metopirone.

Przewidywane interakcje

Produkt leczniczy Metopirone może nasilać działanie toksyczne paracetamolu (acetaminofen) u ludzi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania metyraponu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Produkt leczniczy Metopirone nie jest zalecany w badaniu diagnostycznym lub w leczeniu endogennego zespołu Cushinga do stosowania w okresie ciąży, chyba, że stan kliniczny kobiety wymaga podawania (w takim przypadku należy monitorować ciśnienie krwi i odpowiednio leczyć nadciśnienie), oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących przenikania metyraponu do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków i dzieci. Podczas leczenia produktem leczniczym Metopirone należy przerwać karmienie piersią (patrz punkt 4.4).

Płodność

Nie przeprowadzono badań klinicznych wpływu metyraponu na płodność u ludzi. W badaniach na zwierzętach wykazano, że metyrapon wywiera niekorzystny wpływ na spermatogenezę i rozwój pęcherzyków w jajnikach, jednak nie przeprowadzono formalnych badań wpływu na płodność (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Metopirone wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponieważ produkt leczniczy Metopirone może powodować zawroty głowy i sedację, pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia takich objawów.

4.8    Działania niepożądane

Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania pochodzą ze zgłoszeń po wprowadzeniu do obrotu i z opublikowanego piśmiennictwa. Działania niepożądane (Tabela 1) podano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz zalecanej terminologii MedDRA zgodnie z następującą konwencją dotyczącą częstości: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1_Działania niepożądane leku

Częstość

Klasyfikacja układów i narządów/preferowane nazewnictwo

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana:

Zaburzenia czynności szpiku kostnego

Zaburzenia endokrynologiczne

Rzadko:

Niewydolność nadnerczy

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Zawroty głowy, sedacja, ból głowy

Zaburzenia naczyniowe

Często:

Obniżenie ciśnienia tętniczego

Nieznana:

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności, wymioty

Rzadko:

Ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:

Hirsutyzm, uczuleniowe zapalenie skóry

Nieznana:

Łysienie

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

fax.: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe : Kliniczny obraz ostrego zatrucia metyraponem charakteryzuje się objawami żołądkowo-jelitowymi i ostrymi zaburzeniami czynności kory nadnerczy.

Wyniki laboratoryjne: hiponatremia, hipochloremia i hiperkalemia. U pacjentów w trakcie insulinoterapii lub przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe, objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrego zatrucia metyraponem mogą ulec nasileniu lub zmianom.

Leczenie: Brak swoistego antidotum. Należy zastosować płukanie żołądka (wyłącznie w przypadku ciężkiego zatrucia oraz jeśli można je wykonać wkrótce po połknięciu) i sprowokowanie wymiotów w celu ograniczenia wchłaniania leku. Oprócz ogólnego leczenia należy niezwłocznie podać dużą dawkę hydrokortyzonu wraz z dożylnym podaniem roztworu soli fizjologicznej i glukozy. Należy powtarzać te działania zależnie od stanu klinicznego pacjenta. Przez kilka dni należy monitorować ciśnienie tętnicze krwi oraz równowagę płynów i elektrolitów.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Środek diagnostyczny, badanie czynności przysadki, kod ATC: V04CD01 Metyrapon działa poprzez hamowanie syntezy adrenokortykosteroidu. Zmniejsza produkcję kortyzolu i kortykosteronu poprzez hamowanie reakcji UP-hydroksylacji w korze nadnerczy. Usunięcie silnego hamującego sprzężenia zwrotnego wywieranego przez kortyzol powoduje zwiększenie produkcji hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) przez przysadkę. Ciągła blokada reakcji enzymatycznych prowadzących do produkcji kortyzolu i kortykosteronu powoduje znaczne zwiększenie wydzielania przez korę nadnerczy ich bezpośrednich prekursorów - 11-dezoksykortyzolu i dezoksykortykosteronu - które są słabymi inhibitorami uwalniania ACTH, oraz skorelowane zwiększenie stężeń tych steroidów w osoczu i ich metabolitów w moczu. Obecność tych metabolitów można w łatwy sposób stwierdzić poprzez wykonanie pomiaru 17-hydroksykortykosteroidów (17-OHCS) lub 17 ketosteroidów (17-KGS) w moczu. Produkt leczniczy Metopirone jest stosowany w badaniu diagnostycznym w oparciu o te właściwości, z pomiarami stężenia 11-dezoksykortyzolu w osoczu i 17-OHCS w moczu jako wskaźnikiem odpowiedzi przysadkowego ACTH. Ponadto produkt leczniczy Metopirone może hamować biosyntezę aldosteronu powodując łagodną natriurezę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Metyrapon jest szybko wchłaniany i eliminowany z osocza po podaniu doustnym.

Wchłanianie: Maksymalne stężenie w osoczu jest zwykle osiągane po jednej godzinie po podaniu doustnym.

Dystrybucja: Po podaniu dawki 750 mg średnie maksymalne stężenie w osoczu wynosi 3,7 ąg/ml i zmniejsza się do 0,5 ąg/ml cztery godziny po podaniu.

Metabolizm: Metyrapol, zredukowana postać metyraponu, jest głównym czynnym metabolitem. Osiem godzin po podaniu pojedynczej dawki doustnej stosunek metyraponu do metyrapolu w osoczu wynosi 1:1,5. Czas eliminacji metyrapolu z osocza jest dwukrotnie dłuższy niż metyraponu.

Eliminacja: Okres półtrwania metyraponu w osoczu po podaniu doustnym wynosi około dwóch godzin. Siedemdziesiąt dwie godziny po podaniu pierwszej dawki dobowej wynoszącej 4,5 g Metopirone (750 mg

co 4 godziny), 5,3 % łącznej dawki jest usuwane w moczu w postaci metyraponu (9,2 % w postaci wolnej, a 90,8 % w postaci skoniugowanej z kwasem glukuronowym), oraz 38,5 % w postaci metyrapolu, głównego czynnego metabolitu (8,1 % w postaci wolnej, a 91,9 % w postaci skoniugowanej z kwasem glukuronowym).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne dotyczące produktu leczniczego Metopirone (metyrapon) wynikające z konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu pojedynczej dawki i po podaniu wielokrotnym nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Metyrapon nie wykazał działania mutagennego ani genotoksyczności w badaniach in vitro i in vivo na organizmach testowych. Nie przeprowadzono odpowiednich badań wpływu produktu leczniczego Metopirone na reprodukcję na zwierzętach doświadczalnych w celu oceny teratogenności i rozwoju pourodzeniowego. Metyrapon hamuje syntezę testosteronu u samców gryzoni, psów i zwierząt naczelnych oraz wpływa na produkcję steroidów w warstwie ziarnistej jajników i komórek tekalnych samic szczurów. Takie działania były zniesione u zwierząt otrzymujących metyrapon w skojarzeniu z kortykosteronem i w związku z tym były przypisane hamującemu wpływowi metyraponu na syntezę kortykosteronu. Podawanie metyraponu samcom psów i małp z gatunku langurów odpowiednio przez 40 lub 30 dni powodowało znaczną utratę spermatogonii, spermatocytów i plemników. Młode myszy (w wieku 30 dni), którym metyrapon podawano przez 21 dni, wykazywały niedorozwój macic oraz atretyczne pęcherzyki trzeciorzędowe w jajnikach. Znaczenie tych odkryć dla pacjentów z zespołem Cushinga pozostaje obecnie niejasne. W badaniu na królikach wykazano, że metyrapon przenika przez łożysko. Obecnie brak dostępnych danych z badań nieklinicznych prowadzonych w celu poznania możliwego działania rakotwórczego produktu leczniczego Metopirone.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 400 Glicerol 85%

Makrogol 4000

Woda oczyszczona

Osłonka kapsułki Żelatyna Glicerol 85%

Tytanu dwutlenek (E171)

Etylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 215) Etylowanilina

Propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217) Parametoksyacetofenon

Tusz drukarski (czerwony):

Kwas karminowy (E120)

Glinu chlorek sześciowodny Sodu wodorotlenek Hypromeloza 5 mPa.s Glikol propylenowy Alkohol Izopropylowy

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać w temperaturze poniżej 30 oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka HDPE z zakrętką z HDPE z pierścieniem gwarancyjnym w tekturowym pudełku. 50 kapsułek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące    usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Beranger 75003 Paryż Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21994

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.07.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO\

15.07.2014

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH TEKTUROWE PUDEŁKO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Metopirone,250 mg, kapsułki, miękkie Metyrapon


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Jedna kapsułka zawiera 250 mg metyraponu


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera etylu parahydroksybenzoesansodowy(E215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E217). Dodatkowe informacje podano w ulotce dla pacjenta.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


50 kapsułek, miękkich Kod: 5909991185473


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Wyłącznie do podawania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8.    TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Laboratoire HRA Pharma 15 rue Beranger 75003 Paryż Francja


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


13. NUMER SERII


Nr serii


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lek wydawany na receptę- Rp


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Metopirone


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM ETYKIETA BUTELKI


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Metopirone,250 mg, kapsułki, miękkie Metyrapon


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Jedna kapsułka zawiera 250 mg metyraponu


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera etylu parahydroksybenzoesansodowy (E215), propylu parahydroksybenzoesansodowy (E217). Dodatkowe informacje podano w ulotce dla pacjenta.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


50 kapsułek, miękkich.


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Wyłącznie do podawania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8.    TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Laboratoire HRA Pharma 15 rue Beranger 75003 Paryż Francja


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


219994


13. NUMER SERII


Nr serii


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Metopirone 250 mg kapsułki

Metyrapon

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Metopirone i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Metopirone

3.    Jak przyjmować lek Metopirone

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metopirone

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Metopirone i w jakim celu się go stosuje

Lek Metopirone zawiera 250 mg metyraponu. Metyrapon należy do grupy leków stosowanych w badaniach oceny czynności przysadki. Metyrapon jest stosowany w badaniu diagnostycznym w celu stwierdzenia, czy u pacjenta występuje niedostateczne stężenie ACTH (hormonu wydzielanego przez przysadkę), który reguluje wydzielanie kortyzolu. Metyrapon może być również stosowany w badaniu pomagającym w rozpoznaniu określonego typu zespołu Cushinga.

Ponadto lek może być stosowany w leczeniu objawów i oznak endogennego zespołu Cushinga w celu obniżenia podwyższonych stężeń kortyzolu (hormonu produkowanego przez nadnercza). Zespół Cushinga to zestaw objawów wynikających z wysokich stężeń kortyzolu produkowanego przez organizm w nadnerczach.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Metopirone

Kiedy nie przyjmować leku Metopirone podczas badania diagnostycznego niedoboru ACTH:

-    jeśli pacjent ma chorobę Addisona, w której nadnercza nie produkują wystarczających ilości hormonów steroidowych, kortyzolu lub aldosteronu.

Kiedy nie przyjmować leku Metopirone:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na metyrapon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli brak pewności, czy pacjent powinien przyjąć lek Metopirone, należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Metopirone w związku z badaniem diagnostycznym należy omówić to z lekarzem, jeśli:

-    u pacjenta występuje lub może występować stan, w którym stężenie hormonów w organizmie jest niskie (np. zmniejszona produkcja kortyzolu przez nadnercza lub ciężka niedoczynność przysadki). Lekarz przeprowadzi badanie, aby upewnić się, czy pacjent może przyjąć lek Metopirone.

-    pacjent ma chorobę lub uszkodzenie wątroby, ponieważ może to spowolnić działanie leku.

-    pacjent przyjmuje leki takie jak glikokortykosteroidy; lekarz może odstąpić od badania lekiem Metopiron, ponieważ wymagałoby to zaprzestania przyjmowania tych leków. .

Podczas leczenia lekiem Metopirone

Lek Metopirone może przemijająco obniżać ilość hormonów produkowanych prze nadnercza (kortyzol), jednak lekarz skoryguje to za pomocą podania odpowiedniego leku hormonalnego.

Jeśli u pacjenta występuje zespół Cushinga, lekarz może również podać pacjentowi lek zapobiegający zakażeniom. Jednak, jeśli u pacjenta wystąpi duszność i gorączka po kilku godzinach lub dniach, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, ponieważ te objawy mogą oznaczać ciężkie zakażenie płuc.

Należy zwrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów: osłabienie, męczliwość, utrata apetytu, nudności, wymioty. Te objawy oraz niskie ciśnienie krwi, wysokie stężenia potasu, niskie stężenia sodu lub niskie stężenia glukozy we krwi mogą być objawami hipokortyzolizmu (niedostateczne stężenie kortyzolu we krwi). Dlatego lekarz będzie kontrolować ciśnienie krwi i przeprowadzać badania krwi pacjenta. W przypadku potwierdzonego hipokortyzolizmu, lekarz może zdecydować o tymczasowym podawaniu zastępczej terapii steroidowej (glikokortykosteroid) i (lub) o zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia lekiem Metopirone.

Karmienie piersią

Podczas leczenia lekiem Metopirone należy przerwać karmienie piersią, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że metyrapon może przeniknąć do dziecka wraz mlekiem ludzkim.

Jeśli pacjent przyjmuje lek Metopirone przez dłuższy czas

Podczas stosowania tego leku może nastąpić wzrost ciśnienia krwi.

Lek Metopirone a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, ponieważ mogą one wpływać na wyniki badania z wykorzystaniem tego leku. Następujące leki mogą wpływać na wyniki badania z wykorzystaniem leku Metopirone:

•    leki przeciwpadaczkowe stosowane w leczeniu padaczki (np. fenytoina, barbiturany)

•    leki przeciwdepresyjne i neuroleptyki stosowane w leczeniu lęków, depresji lub zaburzeń psychiatrycznych (np. amitriptylina, chlorpromazyna, alprazolam)

•    hormony wpływające na oś podwzgórzowo-przysadkową, które regulują procesy organizmu takie jak stres, emocje, poziomy energii, trawienie i układ odporności (np. kortyzol, hydrokortyzon, ACTH, tetrakosaktyna)

•    kortykosteroidy

•    leki przeciwtarczycowe stosowane w leczeniu chorób tarczycy (np. tyroksyna, liotyroksyna, karbimazol)

•    cyproheptadyna stosowana w leczeniu uczuleń (np. Periactin)

Bez konsultacji z lekarzem nie wolno przyjmować leku Metopirone wraz z paracetamolem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Stosowanie podczas ciąży

Nie wolno przyjmować leku Metopirone, jeśli pacjentka jest w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że jest w ciąży lub planuje ciążę. Nie zaleca się stosowania leku Metopirone u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej metody antykoncepcji.

Stosowanie podczas karmienia piersią

Należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia lekiem Metopirone, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że metyrapon może przenikać do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli występują zawroty głowy lub senność podczas przyjmowania tego leku, nie należy prowadzić pojazdu mechanicznego ani obsługiwać maszyn, do czasu ustąpienia tych objawów.

Lek Metopirone zawiera sole sodowe parahydroksybenzoesanów (E215 i E217), które mogą powodować reakcje uczuleniowe (reakcje te mogą być opóźnione).

Monitorowanie i nadzór

Podczas stosowania leku w ramach badania diagnostycznego pacjent otrzyma lek wyłącznie w obecności lekarza, ponieważ lekarz musi monitorować odpowiedź organizmu na podany lek.

3. Jak przyjmować lek Metopirone

Ten lek należy zawsze przyjmować ściśle zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli lek Metopirone jest podawany w związku z rozpoznaniem zespołu Cushinga, pacjent musi zgłosić się do szpitala w celu przeprowadzenia badań.

Stosowanie u dorosłych

Jeśli u pacjenta przeprowadzane jest skrócone badanie po podaniu jednorazowej dawki (w celu zbadania czynności przysadki):

Około północy pacjent zostanie poproszony o połknięcie kapsułki(kapsułek) i popicie jogurtem lub mlekiem. Następnie rano zostanie pobrana u pacjenta próbka krwi, która zostanie zbadana przez lekarza. Zalecana dawka leku wynosi 30 mg/kg mc. U dzieci stosowana jest taka sama dawka.

Jeśli u pacjenta przeprowadzane jest badanie po podaniu kilku dawek leku (w celu zbadania czynności przysadki i ułatwienia rozpoznania określonego typu zespołu Cushinga):

Lekarz rozpocznie pobieranie próbek moczu pacjenta na 24 godziny przed rozpoczęciem podawania tego leku. Następnie pacjent będzie otrzymywać 2-3 kapsułki (500 - 750 mg) co 4 godziny przez kolejne 24 godziny. Kapsułki należy przyjmować z mlekiem lub po posiłku. Następnie, w ciągu kolejnych 24 godzin, lekarz pobierze kolejne próbki moczu.

Jeśli pacjent jest leczony w związku z objawami i oznakami endogennego zespołu Cushinga

Dawka podana pacjentowi będzie indywidualnie dobrana i może obejmować od 1 kapsułki (250 mg) do 24 kapsułek (6 g) na dobę w trzech lub czterech podzielonych dawkach. Dawka leku Metopirone może być okresowo zmieniana przez lekarza w celu przywrócenia prawidłowego stężenia kortyzolu.

Należy zawsze ściśle przestrzegać poleceń lekarza i nigdy nie zmieniać dawki, o ile nie zalecił tego lekarz.

Stosowanie u dzieci

W przypadku badania po podaniu kilku dawek, dzieci powinny otrzymać 15 mg/kg mc. jednak nie mniej niż 250 mg co 4 godziny. W przypadku leczenia zespołu Cushinga, dawkę należy dobierać indywidualnie na podstawie stężenia kortyzolu i tolerowanej dawki leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Metopirone

Jeśli pacjent przyjął zbyt dużo kapsułek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką lub udać się na oddział ratunkowy do najbliższego szpitala. Mogą wystąpić wymioty i ból brzucha i (lub) biegunka. Pacjent może odczuwać zawroty głowy, zmęczenie, ból głowy, może wystąpić pocenie się i podwyższenie ciśnienia krwi. Może okazać się konieczne opróżnienie treści żołądka i podanie pacjentowi hydrokortyzonu.

Pominięcie przyjęcia leku Metopirone

W przypadku pominięcia przyjęcia kapsułek, należy przyjąć dawkę jak najszybciej. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz przyjąć kapsułki o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie:

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Zahamowanie czynności szpiku kostnego (występuje u osób z niedostateczną liczbą czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi, a objawy mogą obejmować: krwawienie lub wybroczyny utrzymujące się dłużej niż zwykle, krwawienie z dziąseł, nosa lub skóry, długotrwałe zmęczenie, duszność, nawracające przeziębienia)

Patrz również punkt 2 „Podczas leczenia lekiem Metopirone“

Pozostałe działania niepożądane:

Do często występujących działań niepożądanych (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10) należą:

•    Zawroty głowy

•    Uczucie zmęczenia lub senność

•    Bóle głowy

•    Hipotensja (niskie ciśnieniem krwi)

•    Nudności (mdłości)

•    Wymioty

Do rzadko występujących działań niepożądanych (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 1 000) należą:

•    Niewydolność nadnerczy (niedostateczna produkcja hormonów): objawy mogą obejmować jeden lub kilka z następujących: osłabienie, męczliwość, jadłowstręt, nudności, wymioty, niskie ciśnienie krwi, wysokie stężenie potasu, niskie stężenie sodu, niskie stężenie glukozy.

•    Ból brzucha

•    Hirsutyzm (owłosienie w nietypowych miejscach np. u kobiet na klatce piersiowej)

•    Uczuleniowe reakcje skórne (takie jak wysypka, zaczerwienienie, stan zapalny i świąd)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi)

•    Utrata owłosienia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

fax.: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Metopirone

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po „Terminie ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Metopirone

•    Substancją czynną jest metyrapon. Jedna kapsułka zawiera 250 mg metyraponu.

•    Pozostałe składniki to: Makrogol 400, Glicerol 85%, Makrogol 4000, Woda oczyszczona. Osłonka kapsułki: żelatyna, Glicerol 85%, tytanu dwutlenek (E171), etylu parahydroksybenzoesan sodowy (E215), etylowanilina, propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E217), parametoksyacetofenon

Tusz drukarski (czerwony) na kapsułkach zawiera: kwas karminowy (E120), glinu chlorek sześciowodny, sodu wodorotlenek , hypromeloza 5mPa.s, glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Metopirone i co zawiera opakowanie

Białe lub żółtawobiałe, podłużne, nieprzezroczyste, miękkie, żelatynowe kapsułki z nadrukowanym czerwonym tuszem słowem „HRA“ z lekko żółtawą lepką lub żelową zawartością.

Jedna plastikowa butelka zawiera 50 kapsułek.

Podmiot Odpowiedzialny

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Beranger 75003 Paryż Francja


Wytwórca

Delpharm Lille S.A.S. Zl de Roubaix-Est Rue de Toufflers 59390 Lys-Lez-Lannoy Francja


Data ostatniej aktualizacji ulotki

15.07.2014

2014.06.05 SPC-PIL-Label-16.06. 2014 final clean.doc Strona 23