Imeds.pl

Metoprolol Biofarm Zk 23,75 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Metoprolol Biofarm ZK, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprolol Biofarm ZK, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprolol Biofarm ZK, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprolol Biofarm ZK, 190 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Metoprololi succinas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Metoprolol Biofarm ZK i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metoprolol Biofarm ZK

3.    Jak stosować Metoprolol Biofarm ZK

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Metoprolol Biofarm ZK

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST METOPROLOL BIOFARM ZK I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Metoprolol Biofarm ZK należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami.

Jest stosowany w leczeniu:

•    zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi

•    silnego bólu w klatce piersiowej spowodowanego niewystarczającym zaopatrzeniem serca w tlen (dławica piersiowa)

•    nieregularnego rytmu serca (arytmii)

•    stabilnej niewydolności serca z objawami (takimi jak duszność lub opuchnięte kostki), kiedy w leczeniu niewydolności serca stosowane są także inne leki

•    kołatania serca (uczucia bicia serca) spowodowanego czynnościowymi zaburzeniami pracy serca.

Jest stosowany w zapobieganiu:

•    wystąpieniu ponownego zawału serca lub uszkodzeniu serca po zawale serca

•    migrenie.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METOPROLOL BIOFARM ZK

Nie należy stosować leku Metoprolol Biofarm ZK oraz należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta:

•    występuje uczulenie (nadwrażliwość) na metoprolol, inne leki beta-adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6)

•    występują zaburzenia przewodzenia (blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia) lub zaburzenia rytmu serca (zespół chorego węzła zatokowego)

•    występuje nieleczona niewydolność serca, pacjent otrzymuje leczenie zwiększające kurczliwość serca lub u pacjenta występuje wstrząs w wyniku zaburzeń serca

•    występują ciężkie zaburzenia krążenia (ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia krwi)

•    występuje wolne bicie serca (poniżej 50 uderzeń na minutę)

•    występuje niskie ciśnienie krwi

•    występuje zwiększona kwasowość krwi (kwasica metaboliczna)

•    występuje ciężka astma lub POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)

•    występuje nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (rzadko występujący guz w jednym z gruczołów nadnerczy powodujący wysokie ciśnienie krwi)

•    występuje niewydolność serca i skurczowe ciśnienie krwi poniżej 100 mm Hg.

Są stosowane następujące leki (patrz także „Stosowanie innych leków”):

•    inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (stosowane w leczeniu depresji)

•    werapamil i diltiazem (stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia krwi)

•    leki przeciwarytmiczne jak dyzopiramid.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Metoprolol Biofarm ZK oraz poinformować

lekarza, jeśli u pacjenta:

•    występuje astma

•    występuje dławica piersiowa Prinzmetala (silny ból w klatce piersiowej pojawiający się zwykle w nocy)

•    występuje cukrzyca (lek może maskować niskie stężenie cukru we krwi)

•    występuje guz chromochłonny nadnerczy (rzadko występujący guz w jednym z gruczołów nadnerczy powodujący wysokie ciśnienie krwi)

•    pacjent jest leczony w celu zmniejszenia reakcji alergicznej. Metoprolol Biofarm ZK może zwiększać nadwrażliwość na substancje, które wywołują u pacjenta alergię lub nasilać ciężkość reakcji alergicznej.

•    występuje nadczynność tarczycy (lek może maskować objawy takie jak przyspieszona czynność serca, zwiększone pocenie, drżenie, niepokój, zwiększony apetyt lub zmniejszenie masy ciała)

•    występuje lub występowała łuszczyca (ciężka wysypka skórna)

•    występują zaburzenia krążenia krwi, które mogą powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i stóp

•    występują zaburzenia przewodzenia w sercu (blok serca)

•    występuje niewydolność serca i jedno z następujących:

-    niestabilna niewydolność serca (klasa IV według NYHA)

-    zawał serca lub napad dławicy piersiowej w ciągu ostatnich 28 dni

-    zaburzona czynność nerek lub wątroby

-    wiek poniżej 40 lat lub powyżej 80 lat

-    choroba zastawek serca

-    powiększenie mięśnia sercowego

-    operacja serca w ciągu ostatnich 4 miesięcy.

Jeśli u pacjenta planowana jest operacja lub zabieg w znieczuleniu należy poinformować lekarza lub

stomatologa o stosowaniu tabletek z metoprololem.

Stosowanie innych leków

Nie należy przyjmować leku Metoprolol Biofarm ZK w przypadku jednoczesnego stosowania:

•    inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) stosowanych w leczeniu depresji (może nasilić się działanie obniżające ciśnienie krwi)

•    innych leków obniżających ciśnienie krwi takich jak werapamil i diltiazem (może wystąpić zwolnienie akcji serca i nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi)

•    leków przeciwarytmicznych takich jak dyzopiramid (może zwiększyć się ryzyko nieregularnego lub wolnego bicia serca i zmniejszenia wydolności serca).

Przed przyjęciem leku Metoprolol Biofarm ZK, należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowanych

aktualnie lub ostatnio następujących lekach, również tych, które wydawane są bez recepty:

•    Następujące leki mogą nasilać działanie zmniejszające ciśnienie krwi:

-    cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej)

-    hydralazyna lub klonidyna (leki zmniejszające ciśnienie krwi)

-    terbinafina (stosowana w zakażeniach grzybiczych)

-    paroksetyna, fluoksetyna i sertralina (stosowane w depresji)

-    hydroksychlorochina (stosowana w leczeniu malarii)

-    chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen (leki przeciwpsychotyczne)

-    amiodaron, chinidyna i propafenon (stosowane w nieregularnym rytmie serca)

-    difenhydramina (lek przeciwhistaminowy)

-    celekoksyb (stosowany w leczeniu bólu).

•    Następujące leki mogą zmniejszać działanie obniżające ciśnienie krwi:

-    indometacyna (stosowana w leczeniu bólu)

-    ryfampicyna (antybiotyk).

•    Inne leki mogą zaburzać działanie metoprololu lub ich działanie może być zaburzone przez metoprolol:

-    inne leki beta-adrenolityczne, np. krople do oczu

-    adrenalina (epinefryna), noradrenalina (norepinefryna) lub inne sympatykomimetyki

-    leki stosowane w leczeniu cukrzycy (mogą być maskowane objawy niskiego stężenia cukru we krwi)

-    lidokaina

-    rezerpina, alfa-metyldopa, guanfacyna, glikozydy naparstnicy.

Stosowanie leku Metoprolol Biofarm ZK z jedzeniem i piciem

Alkohol może nasilać działanie zmniejszające ciśnienie krwi tabletek Metoprolol Biofarm ZK.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Metoprolol Biofarm ZK podczas ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Metoprolol Biofarm ZK może powodować zmęczenie lub zawroty głowy. Przed prowadzeniem samochodu lub obsługą maszyn należy upewnić się, że działania te nie występują, szczególnie po zmianie leków lub po zażyciu z alkoholem.

3. JAK STOSOWAĆ METOPROLOL BIOFARM ZK

Metoprolol Biofarm ZK należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy przyjmować rano, jeden raz na dobę, popijając szklanką wody. Tabletki należy połykać w całości lub podzielone. Nie żuć ani nie kruszyć przed połknięciem.

Zwykle stosowane dawki to:

•    Zwiększone ciśnienie tętnicze:

47,5 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę. W razie konieczności dawka ta może zostać zwiększona do 95-190 mg raz na dobę.

•    Silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa): 95-190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.

•    Nieregularny rytm serca (arytmia):

95-190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.

•    Zapobieganie wystąpieniu ponownego zawału serca lub uszkodzeniu serca po zawale serca:

190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.

•    Kołatanie serca związane z chorobami serca:

95 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę. Dawka ta w razie konieczności może zostać zwiększona do 190 mg raz na dobę.

•    Zapobieganie migrenie:

95-190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.

•    Pacjenci ze stabilną niewydolnością    serca:

Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lekarz dostosuje dawkę. Należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dzieci i młodzież:

U dzieci i młodzieży Metoprolol Biofarm ZK należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metoprolol Biofarm ZK

W razie przypadkowego przyjęcia większej dawki niż zalecona przez lekarza, należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższego szpitala lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawami przedawkowania są: nadmiernie zmniejszone ciśnienie krwi (zmęczenie i zawroty głowy), zwolnione tętno, nieregularne bicie serca, zatrzymanie akcji serca, duszność, stan głębokiej nieświadomości, nudności, wymioty i sine zabarwienie skóry.

Pominięcie zastosowania leku Metoprolol Biofarm ZK

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następnie kontynuować zgodnie z wcześniej ustalonym schematem podawania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Metoprolol Biofarm ZK

Nie przerywać nagle leczenia lekiem Metoprolol Biofarm ZK, ponieważ może to spowodować pogorszenie objawów niewydolności serca i zwiększenie ryzyka zawału serca. Dawkę można zmienić lub zakończyć leczenie wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Metoprolol Biofarm ZK może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej , objawiającej się swędzącą wysypką skórną, zaczerwienieniem twarzy, obrzękiem twarzy, ust, języka lub gardła, trudnościami w oddychaniu lub połykaniu. Jest to bardzo rzadkie działanie niepożądane. Może być konieczne natychmiastowe leczenie lub pobyt w szpitalu.

Należy powiedzieć lekarzowi w przypadku wystąpienia niżej wymienionych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    omdlenie podczas wstawania w wyniku nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi,

•    zmęczenie.

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u l na 100 pacjentów):

•    wolne tętno,

•    trudności w utrzymaniu równowagi (bardzo rzadko z omdleniem),

•    zimne dłonie i stopy,

•    kołatanie serca,

•    zawroty głowy, bóle głowy,

•    nudności, biegunka, zaparcia, bóle brzucha,

•    duszność związana z intensywnym wysiłkiem fizycznym.

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u l na 1000 pacjentów):

•    okresowe nasilenie objawów niewydolności serca,

•    zatrzymanie płynów w organizmie (obrzęki),

•    ból w klatce piersiowej,

•    uczucie mrowienia i kłucia,

•    kurcze mięśni,

•    wymioty,

•    zwiększenie masy ciała,

•    depresja,

•    zmniejszona koncentracja,

•    trudności z zasypianiem (bezsenność),

•    senność,

•    koszmarne sny,

•    duszność,

•    wysypka,

•    zwiększone pocenie.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u l na 10 000 pacjentów):

•    nasilenie objawów cukrzycy,

•    nerwowość, niepokój,

•    zaburzenia widzenia,

•    suchość lub podrażnienie oczu,

•    zapalenie spojówek (choroba oczu),

•    impotencja (niezdolność do erekcji),

•    choroba Peyroniego (plastyczne stwardnienie    prącia),

•    nieregularne bicie serca,

•    zaburzenia przewodzenia w sercu,

•    suchość w ustach,

•    katar,

•    wypadanie włosów,

•    zmiany w testach czynności wątroby.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    zmiany liczby krwinek (trombocytopenia, leukopenia),

•    zaburzenia pamięci,

•    dezorientacja,

•    omamy,

•    zaburzenia nastroju,

•    szumy uszne,

•    zaburzenia słuchu,

•    zaburzenia smaku,

•    zapalenie wątroby,

•    nadwrażliwość na światło,

•    nasilenie łuszczycy lub wystąpienie łuszczycy (choroba skóry),

•    osłabienie mięśni,

•    bóle stawów,

•    martwica tkanek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ METOPROLOL BIOFARM ZK

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Metoprolol Biofarm ZK po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności jest również zamieszczony na blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera Metoprolol Biofarm ZK

•    Substancją czynną leku (substancja, która sprawia, że tabletka działa) jest metoprololu bursztynian.

Każda tabletka zawiera odpowiednio:

-    23,75 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 25 mg metoprololu winianu,

-    47,5 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 50 mg metoprololu winianu,

-    95 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 100 mg metoprololu winianu,

-    190 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 200 mg winianu metoprololu.

•    Ponadto lek zawiera:

-    rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, metyloceluloza, skrobia kukurydziana, glicerol, etyloceluloza i magnezu stearynian;

-    otoczka tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kwas stearynowy i tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Metoprolol Biofarm ZK i co zawiera opakowanie

Metoprolol Biofarm ZK 23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg i 190 mg są to białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z linią podziału po obu stronach.

Opakowanie zawiera:

10, 14 lub 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

Wytwórca/Importer Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań tel.: +48 61 66 51 500 fax: +48 61 66 51 505 biofarm@biofarm.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 23.05.2012

{farmakod}

{oznakowanie wytwórcy}

7