+ iMeds.pl

Metoprololum 123ratio 47,5 mgUlotka Metoprololum 123ratio

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Metoprololum 123ratio, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololum 123ratio, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololum 123ratio, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Metoprololi succinas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Metoprololum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metoprololum 123ratio

3.    Jak stosować lek Metoprololum 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metoprololum    123ratio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Metoprololum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

Lek Metoprololum 123ratio należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Metoprolol osłabia działanie hormonów stresu na serce w związku z wysiłkiem fizycznym i umysłowym. Powoduje to zwolnienie czynności serca (zmniejszenie częstości tętna).

Lek Metoprololum 123ratio w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest stosowany:

Dorośli:

-    w leczeniu nadciśnienia tętniczego,

-    w zapobieganiu dławicy piersiowej,

-    w leczeniu niewydolności serca,

-    w niektórych przypadkach w leczeniu    kołatania serca (nadmiernie szybka lub nieregularna

czynność serca),

-    w leczeniu niektórych rodzajów zaburzeń rytmu serca (nieregularna czynność serca),

-    w leczeniu profilaktycznym po ostrym zawale mięśnia sercowego,

-    w leczeniu profilaktycznym migreny.

Dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat:

-    w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metoprololum 123ratio Kiedy nie stosować leku Metoprololum 123ratio

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na metoprololu bursztynian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta wystąpił wstrząs na skutek ciężkich zaburzeń dotyczących serca,

-    jeśli u pacjenta występuje choroba węzła zatokowego serca (zespół chorej zatoki),

-    jeśli u pacjenta występuje ciężki blok serca (zaburzenie przewodzenia),

-    jeśli u pacjenta występuje nieleczona niewydolność serca,

-    jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie tętnicze i (lub) bardzo wolna czynność serca,

-    jeśli u pacjenta wystąpił niedawno zawał mięśnia sercowego i stwierdzane są następujące zaburzenia - czynność serca < 45 uderzeń/minutę, nieprawidłowy zapis EKG, ciśnienie skurczowe poniżej 100 mmHg,

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca, a ciśnienie skurczowe w pozycji leżącej wynosi poniżej 100 mmHg,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia krążenia w rękach i (lub) nogach.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Metoprololum 123ratio należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z następujących stanów:

-    astma,

-    znaczne zaburzenia spowodowane zwężeniem    oskrzeli,

-    ciężkie, ostre zaburzenia z dużym stężeniem związków kwasowych w organizmie (kwasica),

-    naczynioskurczowa dławica piersiowa wywołana skurczem tętnic wieńcowych (dławica piersiowa typu Prinzmetala),

-    ciężkie zaburzenia czynności nerek,

-    chromanie przestankowe; stan pacjentów z chromaniem przestankowym może ulec pogorszeniu na skutek obniżenia ciśnienia tętniczego w wyniku stosowania leku Metoprololum 123ratio,

-    przed planowanym zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Metoprololum 123ratio.

Lek Metoprololum 123ratio a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Niektóre jednocześnie stosowane leki mogą spowodować zmianę działania leku Metoprololum 123ratio lub odwrotnie - lek Metoprololum 123ratio może spowodować zmianę działania tych leków. Dlatego szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o stosowaniu następujących leków:

-    propafenon, amiodaron, chinidyna, werapamil, diltiazem, klonidyna, dyzopiramid i hydralazyna, preparaty naparstnicy/digoksyna (leki stosowane w leczeniu chorób układu krążenia),

-    pochodne kwasu barbiturowego (leki przeciwpadaczkowe),

-    leki przeciwzapalne (na przykład indometacyna i celekoksyb),

-    adrenalina (stosowana w leczeniu wstrząsu i ciężkich reakcji alergicznych),

-    fenylopropanoloamina (lek zmniejszający obrzęk błony śluzowej nosa),

-    difenhydramina (lek przeciwalergiczny),

-    terbinafina (lek stosowany w leczeniu grzybiczych zakażeń skóry),

-    ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),

-    inne beta-adrenolityki (na przykład krople do oczu),

-    inhibitory MAO (leki przeciwdepresyjne i stosowane w leczeniu choroby Parkinsona),

-    wziewne leki znieczulające (leki stosowane w znieczuleniu ogólnym),

-    doustne leki przeciwcukrzycowe,

-    cymetydyna (lek zobojętniający),

-    leki przeciwdepresyjne (paroksetyna, fluoksetyna i sertralina).

Metoprololum 123ratio z jedzeniem i piciem

Lek Metoprololum 123ratio można przyjmować zarówno w trakcie posiłków, jak i między posiłkami. Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W czasie ciąży (szczególnie w ostatnim trymestrze) lek może być zastosowany wyłącznie po ocenie

stosunku korzyści do ryzyka, dokonanej przez lekarza. Metoprolol przenika do łożyska i zmniejsza jego ukrwienie; może to prowadzić do uszkodzenia płodu. Należy zaprzestać stosowania metoprololu 48-72 godzin przed spodziewanym porodem. Jeżeli nie jest to możliwe, konieczna jest obserwacja noworodka przez 48-72 godzin po porodzie.

Karmienie piersią

Metoprolol przenika do mleka matki. W przypadku przyjmowania dawek terapeutycznych leku, ryzyko działań niepożądanych jest niewielkie. Pomimo tego, dzieci karmione piersią należy obserwować, aby zauważyć ewentualne działanie leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Metoprololum 123ratio w rzadkich przypadkach może powodować zawroty głowy i zmęczenie oraz zaburzać zdolność koncentracji. Przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub wykonywania czynności wymagających koncentracji, należy poznać indywidualną reakcję na działanie leku Metoprololum 123ratio.

Lek Metoprololum 123ratio zawiera sacharozę.

Jeżeli pacjent był poinformowany przez lekarza o nietolerancji niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. Jak stosować lek Metoprololum 123ratio

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecane dawki wynoszą:

Dorośli:

Wysokie ciśnienie tętnicze:

47,5 - 95 mg raz na dobę.

Dławica piersiowa:

95 - 190 mg raz na dobę.

Niewydolność serca klasy II wg NYHA:

Przez pierwsze dwa tygodnie 23,75 mg raz na dobę (dawka początkowa).

Po dwóch tygodniach lekarz może zwiększyć dawkę do 47,5 mg raz na dobę, a następnie podwajać co dwa tygodnie. Dawka docelowa, stosowana w leczeniu długoterminowym, wynosi 190 mg raz na dobę.

Niewydolność serca klasy III-IV wg NYHA:

Przez pierwsze dwa tygodnie pół tabletki o mocy 23,75 mg (co odpowiada 11,875 mg) raz na dobę (dawka początkowa). Po 1-2 tygodniach lekarz może zwiększyć dawkę do 23,75 mg raz na dobę. Po kolejnych dwóch tygodniach dawka może być zwiększona do 47,5 mg raz na dobę, a następnie podwajana co dwa tygodnie do dawki 190 mg raz na dobę, u pacjentów tolerujących większe dawki.

Nieregularna czynność serca bez przyczyny organicznej:

95 mg raz na dobę.

Nieregularna czynność serca:

95-190 mg raz na dobę.

Leczenie profilaktyczne po ostrym zawale mięśnia sercowego:

190 mg raz na dobę.

•    Leczenie profilaktyczne migreny:

95-190 mg raz na dobę.

Dzieci i młodzież:

Wysokie ciśnienie tętnicze:

Dla dzieci w wieku 6 lat i starszych, dawka zależy od masy ciała dziecka. Lekarz ustali odpowiednią dawkę dla dziecka.

Zwykle dawka początkowa wynosi 0,5 mg/kg raz na dobę. Dawka będzie dostosowana do najbardziej odpowiedniej mocy tabletki. Lekarz może zwiększyć dawkę do 2,0 mg/kg raz na dobę w zależności od wartości ciśnienia tętniczego. Dawki powyżej 200 mg raz na dobę nie były badane u dzieci i młodzieży.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololum 123ratio nie są zalecane dla dzieci poniżej 6 lat.

Sposób podawania

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu leku Metoprololum 123ratio można dzielić, jednak nie należy ich kruszyć ani żuć. Należy je połykać, popijając wystarczającą ilością płynu (co najmniej pół szklanki). Tabletki o przedłużonym uwalnianiu leku Metoprololum 123ratio zapewniają stałe działanie przez 24 godziny i dlatego należy je przyjmować raz na dobę.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Metoprololum 123ratio

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku zawsze należy skontaktować się z lekarzem, szpitalem lub ośrodkiem zatruć, aby uzyskać ocenę ryzyka i wskazówki dotyczące dalszego postępowania.

W zależności od wielkości przedawkowania, może wystąpić znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zwolnienie czynności serca. W następstwie zaburzeń czynności serca może dojść do zatrzymania pracy serca, osłabienia siły mięśnia sercowego i wstrząsu. Inne objawy to: problemy z oddychaniem, skurcz mięśni oddechowych, wymioty, zaburzenia przytomności, a nawet uogólnione drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Metoprololum 123ratio

W razie pominięcia dawki leku Metoprololum 123ratio, należy ją przyjąć jak najszybciej. Jednakże, jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, dawkę pominiętą należy opuścić, a następnie stosować lek zgodnie z ustalonym schematem dawkowania. W przypadku braku pewności należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Metoprololum 123ratio

Nie należy przerywać stosowania leku Metoprololum 123ratio bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ nagłe odstawienie leku może spowodować nasilenie niektórych objawów (na przykład kołatania serca i dławicy piersiowej).

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

Zmęczenie, bóle głowy, zawroty głowy, ziębnięcie rąk i stóp, wolne tętno, kołatanie serca, ból żołądka, nudności, wymioty, biegunka, zaparcie.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

Ból w klatce piersiowej, zwiększenie masy ciała, zaburzenia snu, mrowienie skóry, duszność, nasilenie objawów ze strony dróg oddechowych, przemijające nasilenie niewydolności serca. W trakcie zawału serca może dojść do ciężkiego obniżenia ciśnienia tętniczego.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

Zwiększona potliwość, wypadanie włosów, zaburzenia smaku, przemijające pogorszenie sprawności seksualnej, koszmary senne, obniżenie nastroju, zaburzenia pamięci, splątanie, nerwowość, niepokój, omamy, skórne reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie lub wysypka i pogorszenie łuszczycy, nadwrażliwość na światło słoneczne, zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), zwolnienie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, obrzęki, omdlenia, zaburzenia dotyczące wątroby, zaburzenia widzenia, szum uszny.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

Obserwowano następujące reakcje:

Bóle stawów, zapalenie wątroby, kurcze mięśni, suchość błony śluzowej jamy ustnej, suchość i podrażnienie oczu, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa (wyciek wydzieliny i niedrożność nosa), zaburzenia koncentracji, miejscowa martwica tkanek (zgorzel) u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Metoprololum 123ratio

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po słowach „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Metoprololum 123ratio

-    Substancją czynną leku jest metoprololu bursztynian.

Każda tabletka zawiera 23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 25 mg, 50 mg, 100 mg metoprololu winianu.

-    Inne składniki leku to

Rdzeń tabletki:

Sacharoza, ziarenka (zawierające skrobię kukurydzianą), makrogol 6000, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, talk, powidon K90, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki:

Hypromeloza, talk, makrogol 6000, dwutlenek tytanu (E 171).

Jak wygląda lek Metoprololum 123ratio i co zawiera opakowanie

Metoprololum 123ratio, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Biała, podłużna, obustronnie wypukła tabletka z rowkiem dzielącym po obu stronach (wymiar: ok. 9,2 x 4,2 mm).

Metoprololum 123ratio, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Biała, podłużna, obustronnie wypukła tabletka z rowkiem dzielącym po obu stronach (wymiar: ok. 12,2 x 5,7 mm).

Metoprololum 123ratio, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Biała, podłużna, obustronnie wypukła tabletka z rowkiem dzielącym po obu stronach (wymiar: ok. 15,2 x 7,2 mm).

Zawartość opakowania:

28, 30 lub 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu w blistrach Aluminium/Aluminium. 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu w butelkach HDPE z zakrętką (PP).

Podmiot odpowiedzialny

123ratio Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Wytwórca

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy Etnovia Oy, Teollisuustie 16-18,60100 Seinäjoki, Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Dania:

Finlandia, Islandia, Norwegia, Słowacja: Holandia:

Polska:

Szwecja:


Metoprololsuccinat Teva Metoprolol ratiopharm Metoprololsuccinaat ratiopharm retard Metoprololum 123ratio Metoprolol Teva


Data zatwierdzenia ulotki: sierpień 2014

6

Metoprololum 123ratio

Charakterystyka Metoprololum 123ratio

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metoprololum 123ratio, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 47,5 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 50 mg metoprololu winianu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera maksymalnie 3,68 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Biała, podłużna, obustronnie wypukła tabletka z rowkiem dzielącym po obu stronach (wymiar: ok.

12,2 x 5,7 mm).

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli:

•    Stabilna, przewlekła objawowa niewydolność serca z zaburzoną czynnością skurczową lewej komory.

•    Nadciśnienie tętnicze.

•    Dławica piersiowa.

•    Zapobieganie wystąpieniu zgonu sercowego lub ponownego zawału serca po przebyciu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego.

•    Zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza tachykardia nadkomorowa, w celu zwolnienia czynności komór w migotaniu przedsionków i ektopowych pobudzeniach komoro wych.

•    Kołatanie serca bez organicznej choroby serca.

•    Leczenie profilaktyczne migreny.

Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat

Leczenie nadciśnienia tętniczego.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkę preparatu należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta, aby uniknąć bradykardii. Należy przestrzegać poniższych zaleceń:

Dorośli

Leczenie uzupełniające stosowanie inhibitorów ACE, leków moczopędnych i ewentualnie preparatów naparstnicy w objawowej, stabilnej niewydolności serca.

U pacjentów powinna występować stabilna przewlekła niewydolność serca, bez ostrej niewydolności, w ciągu ostatnich 6 tygodni, bez zmian leczenia podstawowego w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Leczenie niewydolności serca beta-adrenolitykami może czasem spowodować przemijające zaostrzenie objawów choroby. W przypadku zaostrzenia objawów u części pacjentów możliwe jest kontynuowanie leczenia tą samą lub zmniejszoną dawką, u części pacjentów może być konieczne odstawienie leku. Początkowe leczenie preparatem Metoprololum 123ratio u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (NYHA IV) powinni rozpoczynać wyłącznie lekarze z dużym doświadczeniem w leczeniu niewydolności serca (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca klasy II wg NYHA Dawka początkowa zalecana do stosowania w ciągu pierwszych dwóch tygodni leczenia wynosi 23,75 mg raz na dobę. Po dwóch tygodniach można ją zwiększyć do 47,5 mg raz na dobę, a następnie można ją podwajać co dwa tygodnie. Docelowa dawka w leczeniu długotrwałym wynosi 190 mg raz na dobę.

Dawkowanie u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca klasy III-IV wg NYHA Zalecana dawka początkowa wynosi 11,875 mg (pół tabletki 23,75 mg) raz na dobę. Dawkę należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta. W czasie ustalania dawki pacjent powinien być pod ścisłą kontrolą lekarza, gdyż u niektórych osób może doj ść do nasilenia objawów niewydolności serca. Po upływie 1-2 tygodni dawkę można zwiększyć do 23,75 mg raz na dobę. Po kolejnych dwóch tygodniach można ją zwiększyć do 47,5 mg raz na dobę. U pacjentów, którzy dobrze tolerują leczenie, dawkę można podwajać co dwa tygodnie do dawki maksymalnej 190 mg raz na dobę.

U pacjentów, u których wystąpi niedociśnienie tętnicze i (lub) bradykardia, może być konieczne zmniejszenie dawek innych leków lub zmniejszenie dawki preparatu Metoprololum 123ratio. Niedociśnienie tętnicze występujące na początku stosowania preparatu Metoprololum 123ratio nie oznacza, że dawka ta nie będzie tolerowana w trakcie długotrwałego leczenia. Nie należy jednak zwiększać dawki preparatu do czasu stabilizacji ciśnienia tętniczego. Może być wskazane dokładne kontrolowanie czynności nerek.

Nadciśnienie tętnicze

47,5-95 mg raz na dobę. U pacjentów, u których dawka 95 mg nie jest wystarczająco skuteczna, można zastosować jednocześnie inne leki przeciwnadciśnieniowe, zwłaszcza leki moczopędne i antagonistów wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny lub zwiększyć dawkę.

Dławica piersiowa

95-190 mg raz na dobę. W razie konieczności można zastosować jednocześnie azotany lub zwiększyć dawkę.

Zaburzenia rytmu serca

95-190 mg raz na dobę. Jeżeli jest to wskazane, dawkę można zwiększyć.

Leczenie profilaktyczne po zawale mięśnia sercowego

Leczenie można rozpocząć tylko u pacjentów stabilnych hemodynamicznie. Po leczeniu ostrej fazy zawału serca, podawana jako dawka podtrzymująca wynosząca 190 mg raz na dobę.

Kołatanie serca bez przyczyny organicznej

95 mg raz na dobę. Jeżeli jest to wskazane, dawkę można zwiększyć.

Migrena

95-190 mg raz na dobę.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ czynność nerek tylko w niewielkim stopniu wpływa na szybkość eliminacji leku.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z marskością wątroby można stosować te same dawki produktu Metoprololum 123ratio, jakie podawane są pacjentom z prawidłową czynnością wątroby. Zmniejszenie dawki należy rozważyć wyłącznie w przypadku wystąpienia objawów ciężkich zaburzeń czynności wątroby (np. u pacjentów po zabiegu zespolenia).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież Nadciśnienie tętnicze

Zalecana dawka początkowa u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym > 6 lat wynosi 0,5 mg/kg (0,48 mg/kg metoprololu bursztynianu) raz na dobę. Ostateczna dawka podana w mg powinna być najbardziej zbliżona do dawki obliczonej w mg/kg. U pacjentów nie reagujących na 0,5 mg/kg, dawka może być zwiększona do 1,0 mg/kg (0,95 mg/kg metoprololu bursztynianu), nie więcej niż 50 mg (47,5 mg metoprololu bursztynianu). U pacjentów nie reagujących na 1,0 mg/kg, dawka może być zwiększona do maksymalnej dawki dobowej 2,0 mg/kg (1,9 mg/kg metoprololu bursztynianu). Dawki powyżej 200 mg (190 mg metoprololu bursztynianu) raz na dobę nie były badane u dzieci i młodzieży.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat nie były badane. Dlatego Metoprololum 123ratio nie jest zalecane w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Metoprololum 123ratio w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu należy zażywać raz na dobę, najlepiej rano.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu są podzielne; nie należy ich żuć ani kruszyć. Tabletki należy połknąć, popijając je co najmniej połową szklanki wody. Spożyty równocześnie posiłek nie ma wpływu na dostępność biologiczną preparatu.

4.3    Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

• Wstrząs kardiogenny.

• Zespół chorego węzła zatokowego.

•    Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia.

•    Pacjenci z niestabilną, niewyrównaną niewydolnością serca (z obrzękiem płuc, hipoperfuzją lub niedociśnieniem tętniczym) i pacjenci poddawani ciągłej lub przerywanej terapii lekami o działaniu inotropowym, z agonistycznym wpływem na receptory beta-adrenergiczne.

• Obj awowa bradykardia lub niedociśnienie tętnicze.

•    Pacjenci z podejrzeniem świeżego zawału serca, z częstością rytmu serca <45 uderzeń/minutę, z odstępem PQ >0,24 sekund lub ze skurczowym ciśnieniem tętniczym <100 mmHg.

• Pacjentów z niewydolnością serca, u których kilkakrotnie zostanie stwierdzone skurczowe ciśnienie tętnicze w pozycji leżącej poniżej 100 mmHg, należy ponownie zbadać przed wdrożeniem leczenia.

• Ciężkie choroby naczyń obwodowych ze zgorzelą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentom leczonym beta-adrenolitykami nie należy podawać werapamilu.

Metoprolol może powodować zaostrzenie objawów chorób naczyń obwodowych, np. chromanie przestankowe. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka, ostra choroba z kwasicą metaboliczną.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania metoprololu i preparatów naparstnicy.

U pacjentów z dławicą piersiową typu Prinzmetala może dojść do zwiększenia liczby i wydłużenia czasu trwania napadów dławicy z powodu skurczu naczyń w wyniku stymulacji receptorów alfa.

W związku z tym u tych osób nie należy stosować nieselektywnych beta-adrenolityków. Leki z grupy selektywnych beta 1-adrenolityków należy stosować ostrożnie.

U pacjentów z astmą oskrzelową lub innymi przewlekłymi obturacyjnymi chorobami dróg oddechowego jednocześnie należy stosować leki rozszerzaj ące oskrzela. W razie potrzeby, należy zwiększyć dawki beta 2-mimetyków.

Leczenie produktem Metoprololum 123ratio może powodować zaburzenia metabolizmu węglowodanów lub maskować objawy hipoglikemii, jednak ryzyko ich wystąpienia jest mniejsze niż w przypadku stosowania nieselektywnych beta-adrenolityków.

Rzadko może wystąpić nasilenie występuj ących wcześniej, umiarkowanych zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego (mogące prowadzić do bloku przedsionkowo-komorowego).

Podawanie beta-adrenolityków może utrudniać leczenie reakcji anafilaktycznych. Podanie adrenaliny w zwykłych dawkach może okazać się nieskuteczne. W przypadkach podawania preparatu Metoprololum 123ratio pacjentom z guzem chromochłonnym nadnerczy należy rozważyć jednoczesne zastosowanie leku alfa-adrenolitycznego. Istnieją jedynie ograniczone dane z kontrolowanych badań klinicznych dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leczenia preparatem Metoprololum 123ratio u pacjentów z ciężką, stabilną objawową niewydolnością serca (klasy IV wg NYHA). W związku z tym leczenie w tej grupie pacjentów powinni rozpoczynać lekarze z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w terapii ciężkiej niewydolności serca (patrz punkt 4.2).

Do badania klinicznego stanowiącego podstawę dla wskazania stosowania leku u osób z zawałem serca nie kwalifikowano pacjentów z jawną niewydolnością serca w przebiegu zawału mięśnia sercowego i z niestabilną dławicą piersiową.

Nie udokumentowano więc danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania metoprololu w tej grupie pacjentów, w związku z czym stosowanie tego leku w niestabilnej, niewyrównanej niewydolności serca jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Nagłe odstawianie beta-adrenolityków jest niebezpieczne, zwłaszcza u pacjentów z grupy dużego ryzyka i może spowodować zaostrzenie objawów przewlekłej niewydolności serca oraz zwiększyć ryzyko zawału serca i nagłego zgonu. Jeśli konieczne jest odstawienie preparatu Metoprololum 123ratio, należy robić to stopniowo, w ciągu co najmniej dwóch tygodni. Za każdym razem dawkę leku należy zmniejszyć o połowę w stosunku do dawki podawanej poprzednio, aż do uzyskania dawki końcowej, czyli do zmniejszenia dawki z jednej tabletki o mocy 23,75 mg do połowy tej tabletki.

Tę końcową, najmniejszą dawkę leku należy stosować przez co najmniej cztery dni przed ostatecznym odstawieniem preparatu. W przypadku narastania objawów zaleca się wydłużenie czasu odstawiania leku.

Przed planowanym zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza anestezjologa o zażywaniu preparatu Metoprololum 123ratio. Nie jest zalecane przerywanie leczenia beta-adrenolitykami u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami, takimi jak nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy i galaktozy czy niedobór sacharazy i izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Metoprolol jest substratem izoenzymu CYP2D6. Leki będące inhibitorami tego izoenzymu mogą wpływać na stężenie metoprololu w osoczu. Inhibitorami izonezymu CYP2D6 są m.in.: chinidyna, terbinafina, paroksetyna, fluoksetyna, sertralina, celekoksyb, propafenon i difenhydramina.

W przypadku rozpoczęcia stosowania tych leków u pacjentów leczonych preparatem Metoprololum 123ratio może być konieczne zmniejszenie dawki preparatu Metoprololum 123ratio.

Nie należy stosować preparatu Metoprololum 123ratio jednocześnie z następującymi lekami:

Pochodne kwasu barbiturowego: Barbiturany (badania przeprowadzono z pentobarbitalem) przyspieszają metabolizm metoprololu poprzez indukcję enzymów.

Propafenon: Po rozpoczęciu stosowania propafenonu u czterech pacjentów leczonych metoprololem stężenie metoprololu w osoczu zwiększało się od 2 do 5 razy, a u dwóch pacjentów wystąpiły typowe działania niepożądane metoprololu. Interakcję tę potwierdzono w badaniu z udziałem ośmiu zdrowych ochotników. Jej prawdopodobną przyczyną jest zmniejszenie przez propafenon metabolizmu metoprololu z udziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P450 (podobny wpływ ma również chinidyna). Leczenie skojarzone oboma lekami jest prawdopodobnie trudno prowadzić, ponieważ profanenon również wykazuje właściwości beta-adrenolityczne.

Werapamil: Jednoczesne stosowanie werapamilu i beta-adrenolityków (opisane w odniesieniu do atenololu, propranololu i pindololu) może spowodować bradykardię i niedociśnienie tętnicze. Werapamil i beta-adrenolityki wywierają addytywne działanie hamujące przewodzenie w węźle przedsionkowo-komorowym oraz czynność węzła zatokowego.

Stosowanie preparatu Metoprololum 123ratio z następującymi lekami może powodować konieczność dostosowania dawki:

Amiodaron: Opisano przypadek wystąpienia ciężkiej bradykardii zatokowej po stosowaniu amiodaronu jednocześnie z metoprololem. Należy zwrócić uwagę, że amiodaron ma niezwykle długi okres półtrwania (wynoszący około 50 dni), w związku z czym interakcja z metoprololem może występować długo po odstawieniu amiodaronu.

Leki przeciwarytmiczne klasy I: Podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwarytmicznych klasy I i beta-adrenolityków działania inotropowe ujemne leków sumują się. Może to prowadzić do wystąpienia ciężkich zaburzeń hemodynamicznych u pacjentów z niewydolnością lewej komory serca. Nie należy stosować jednocześnie tych dwóch grup leków u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Opisana interakcja jest najlepiej udokumentowana w przypadku dyzopiramidu.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne/leki przeciwreumatyczne (NLPZ): Niesteroidowe leki przeciwzapalne osłabiaj ą przeciwnadciśnieniowe działanie beta-adrenolityków. Przeprowadzone badania dotyczyły głównie indometacyny. Omawiana interakcja prawdopodobnie nie dotyczy sulindaku. Nie udało się wykazać tego typu interakcji w badaniu z zastosowaniem diklofenaku.

Difenhydramina: U pacjentów z szybkim przebiegiem procesów hydroksylacji difenhydramina zmniejsza (2,5-krotnie) przemianę metoprololu do alfa-hydroksymetoprololu zachodzącą z udziałem izoenzymu CYP2D6. Działanie metoprololu jest wówczas silniejsze.

Glikozydy naparstnicy: Glikozydy naparstnicy, podawane jednocześnie z beta-adrenolitykami, mogą wydłużać czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i wywoływać bradykardię.

Diltiazem: Diltiazem i beta-adrenolityki wykazuj ą addytywne działanie hamuj ące przewodzenie przedsionkowo-komorowe oraz czynność węzła zatokowego. Opisywano przypadki ciężkiej bradykardii (przedstawione w doniesieniach kazuistycznych) po jednoczesnym zastosowaniu diltiazemu i metoprololu.

Adrenalina: Opisano 12 przypadków ciężkiego nadciśnienia tętniczego i bradykardii u pacjentów otrzymujących nieselektywne beta-adrenolityki (w tym pindolol i propranolol), którym podano adrenalinę. Te obserwacje kliniczne potwierdzono w badaniach z udziałem zdrowych ochotników. Sugerowano również, że opisana reakcja może być wynikiem donaczyniowego podawania adrenaliny w ramach znieczulenia miejscowego. Ryzyko wystąpienia tego typu interakcji jest prawdopodobnie mniejsze w przypadku stosowania kardioselektywnych beta-adrenolityków.

Fenylopropanoloamina: U zdrowych ochotników, u których stosowano fenylopropanoloaminę (norefedrynę) w pojedynczej dawce 50 mg, obserwowano zwiększenie rozkurczowego ciśnienia tętniczego powyżej wartości prawidłowych. Zasadniczo podanie propranololu przeciwdziała zwiększeniu ciśnienia tętniczego związanemu z zastosowaniem fenylopropanoloaminy. Opisywano również przypadki paradoksalnych reakcji hipertensyjnych po zastosowaniu beta-adrenolityków u pacjentów przyjmujących duże dawki fenylopropanoloaminy. Opisano kilka przypadków przełomów nadciśnieniowych podczas wyłącznego stosowania fenylopropanoloaminy.

Chinidyna: Chinidyna hamuje metabolizm metoprololu u osób z szybkim przebiegiem procesów hydroksylacji (stanowiących około 90% populacji Szwecji). Prowadzi to do istotnego zwiększenia stężenia metoprololu w osoczu i nasilenia blokady receptorów beta-adrenergicznych. Ten sam rodzaj interakcji może wystąpić po zastosowaniu innych beta-adrenolityków, które są metabolizowane przez ten sam układ enzymatyczny (izoenzym 2D6 cytochromu P450).

Klonidyna: Beta-adrenolityki mogą powodować nasilenie reakcji hipertensyjnej po nagłym odstawieniu klonidyny. W przypadku konieczności przerwania leczenia skojarzonego z klonidyną, beta-adrenolityk należy odstawić kilka dni przed odstawieniem klonidyny.

Ryfampicyna: Ryfampicyna może nasilać metabolizm metoprololu, co prowadzi do zmniejszenia jego stężenia w osoczu.

Pacjentów leczonych jednocześnie metaprololem i innymi beta-adrenolitykami (np. w postaci kropli do oczu) lub inhibitorami oksydazy monoaminowej (MAO) należy szczególnie uważnie obserwować. U pacjentów leczonych beta-adrenolitykami stosowanie wziewnych leków ogólnie znieczulaj ących nasila ich hamujący wpływ na serce. Może być konieczna zmiana dawki doustnych leków przeciwcukrzycowych u pacjentów leczonych beta-adrenolitykami. Jednoczesne podawanie cymetydyny lub hydralazyny może wiązać się ze zwiększeniem stężenia metoprololu w osoczu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Preparatu Metoprololum 123ratio nie należy stosować w trakcie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Beta-adrenolityki mogą powodować bradykardię u płodu i noworodka. Należy o tym pamiętać w przypadku stosowania beta-adrenolityków w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie okołoporodowym. Metoprololum 123ratio należy odstawiać stopniowo w ciągu 48-72 godzin przed spodziewanym porodem. Jeżeli nie jest to możliwe, konieczna jest obserwacja noworodka przez 4872 godzin po porodzie ze względu na możliwość wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych blokady receptorów beta (np. powikłania sercowe i płucne).

Karmienie piersią

Metoprolol przenika do mleka matki w ilości w przybliżeniu trzy razy większej od ilości stwierdzanej w osoczu matki. W przypadku przyjmowania dawek terapeutycznych leku, ryzyko szkodliwych reakcji u karmionego piersią dziecka wydaje się niewielkie. Należy je jednak obserwować ze względu na możliwość wystąpienia objawów blokady receptorów beta.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Po zastosowaniu preparatu Metoprololum 123ratio u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub zmęczenie. Należy to wziąć pod uwagę podczas wykonywania zadań wymagających szczególnej koncentracji, na przykład w trakcie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują u około 10% pacjentów leczonych metoprololem i przeważnie są

zależne od dawki.

W ocenie działań niepożądanych uwzględniono następujące częstości ich występowania: Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Bardzo często (> 1/10)

Często > 1/100 i < 1/10

Niezbyt często > 1/1000 i < 1/100

Rzadko > 1/10 000 i < 1/1000

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

T rombocytopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Przyrost masy ciała

Zaburzenia

psychiczne

Zaburzenia snu

Koszmary senne, depresja, zaburzenia pamięci, splątanie, Nerwowość, niepokój, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Zmęczenie, ból głowy zawroty głowy

Parestezje

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia, suche lub podrażnione oczy

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Bradykardia, kołatanie serca

Ból w klatce piersiowej, przemijające pogorszenie objawów niewydolności serca, wstrząs pochodzenia sercowego u pacjentów po ostrym zawale serca

Wydłużony czas przewodzenia przedsionkowo komorowego, zaburzenia rytmu serca, obrzęki omdlenia,

Zaburzenia

naczyniowe

Zimne ręce i stopy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skrócenie oddechu, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą

oskrzelową lub

astmą

przewlekłą

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, nudności,

Zaburzenia smaku

wymioty,

biegunka,

zaparcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

(pokrzywka

łuszczycopodob

na oraz zmiany

dystroficzne

skóry)

Zwiększona potliwość, wypadanie włosów, skórne reakcje nadwrażliwości, zaostrzenie objawów łuszczycy, nadwrażliwość na światło.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Odwracalne zaburzenia libido

U pacjentów z ciężką chorobą naczyń obwodowych opisywano pojedyncze przypadki bólu stawów, zapalenia wątroby, kurczów mięśni, suchości błony śluzowej jamy ustnej, objawów podobnych do zapalenia spojówek, nieżytu błony śluzowej nosa, zaburzeń koncentracji oraz zgorzeli.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność: Podanie dawki 7,5 g osobie dorosłej spowodowało śmiertelne zatrucie. Po przyjęciu dawki 100 mg przez pięcioletnie dziecko, u którego wykonano następnie płukanie żołądka, nie stwierdzono żadnych objawów. Podanie dawki 450 mg dwunastoletniemu dziecku i 1,4 g osobie dorosłej spowodowało umiarkowane zatrucie, podanie dawki 2,5 g osobie dorosłej spowodowało ciężkie zatrucie, a podanie dawki 7,5 g osobie dorosłej spowodowało bardzo ciężkie zatrucie.

Objawy: Główne objawy przedawkowania dotyczą układu sercowo-naczyniowego. W niektórych przypadkach, szczególnie u dzieci, mogą dominować objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego lub objawy depresji oddechowej. Do objawów przedawkowania należą: bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy I - III stopnia, wydłużenie odstępu QT (w pojedynczych przypadkach), zatrzymanie serca, niedociśnienie tętnicze, zaburzenia krążenia obwodowego, dekompensacja serca, wstrząs kardiogenny, depresja oddechowa, bezdech. Inne: zmęczenie, splątanie, utrata świadomości, drobne drżenia mięśniowe, drgawki, potliwość, parestezje, skurcz oskrzeli, nudności, wymioty, potencjalnie skurcz przełyku, hipoglikemia (zwłaszcza u dzieci) lub hiperglikemia, hiperkaliemia, działanie na nerki, przejściowe objawy miastenii. Jednoczesne spożycie alkoholu lub przyjęcie innych leków przeciwnadciśnieniowych, chinidyny lub barbituranów może pogorszyć stan pacjenta. Pierwsze objawy przedawkowania mogą wystąpić po upływie od 20 minut do 2 godzin od zażycia preparatu.

Leczenie: Jeżeli jest to wskazane, należy wykonać płukanie żołądka i podać węgiel aktywowany. UWAGA! Z powodu ryzyka pobudzenia nerwu błędnego, przed rozpoczęciem płukania żołądka

należy podać atropinę (w dawce 0,25-0,5 mg dożylnie u dorosłych, 10-20 mikrogramów/kg mc. u dzieci). Jeżeli jest to wskazane, pacjenta należy zaintubować i zastosować u niego wentylację wspomaganą. Konieczne jest właściwe nawadnianie pacjenta. Wskazane jest podanie glukozy we wlewie dożylnym. Należy monitorować zapis EKG pacjenta. W razie potrzeby można powtarzać podawanie atropiny w dawce 1-2 mg dożylnie (przede wszystkim w celu zmniejszenia objawów pobudzenia nerwu błędnego). W przypadku wystąpienia niewydolności serca należy podać pacjentowi dobutaminę lub dopaminę we wlewie dożylnym jednocześnie z 10-20 ml glubionianu wapnia o stężeniu 9 mg/ml. Można również zastosować glukagon, najpierw we wstrzyknięciu dożylnym (w dawce 50-150 mikrogramów/kg mc, podawanej w ciągu 1 minuty), a następnie we wlewie dożylnym, a także amrynon. W niektórych przypadkach skuteczne było podanie epinefryny (adrenaliny). W przypadku poszerzenia zespołu QRS lub wystąpienia arytmii należy podać wlew dożylny preparatów zawieraj ących jony sodowe (chlorek sodu lub wodorowęglan sodu). Należy rozważyć zastosowanie stymulatora serca. W przypadku zatrzymania krążenia w związku z przedawkowaniem leku może być wskazana resuscytacja, którą należy kontynuować w razie konieczności nawet przez kilka godzin. W przypadku skurczu oskrzeli należy rozważyć podanie terbutaliny (we wstrzyknięciu lub wziewnie). Prowadzić leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Beta-adrenolityki, wybiórcze Kod ATC: C07AB02

Metoprolol jest selektywnym betal-adrenolitykiem. Oznacza to, że blokuje on znajdujące się w sercu receptory betal w mniejszych dawkach niż dawki konieczne do zablokowania receptorów beta2 w naczyniach obwodowych i oskrzelach. Selektywność preparatu Metoprololum 123ratio jest zależna od dawki, jednak ze względu na to, że maksymalne stężenie tego preparatu w osoczu jest istotnie mniejsze niż w przypadku tradycyjnych tabletek, zastosowanie postaci ZOC pozwoliło na zwiększenie selektywności leku w stosunku do receptorów betal.

Metoprolol wykazuje niewielkie działanie stabilizuj ące błonę komórkową i nie pobudza receptorów beta. Beta-adrenolityki wykazują ujemne działania inotropowe i chronotropowe.

Metoprolol osłabia działanie amin katecholowych uwalnianych podczas wysiłku fizycznego lub stresu i powoduje zwolnienie czynności serca, zmniejszenie pojemności minutowej serca i obniżenie ciśnienia tętniczego. Metoprolol nie hamuje prawidłowych reakcji fizjologicznych w warunkach stresu, zachodzących pod wpływem adrenaliny uwolnionej z nadnerczy. W dawkach leczniczych metoprolol w dużo mniejszym stopniu powoduje skurcz mięśniówki oskrzeli niż nieselektywne beta-adrenolityki. Ta właściwość ułatwia stosowanie leku jednocześnie z beta2-mimetykami u pacjentów z astmą oskrzelową lub z innymi istotnymi obturacyjnymi choroby płuc. Metoprolol w mniejszym stopniu niż nieselektywne beta-adrenolityki wpływa na uwalnianie insuliny i metabolizm węglowodanów, w związku z czym może być również stosowany u pacjentów z cukrzycą. Metoprolol w mniejszym stopniu wpływa na reakcję układu sercowo-naczyniowego (np. przyspieszenie czynności serca) na stan hipoglikemii niż nieselektywne beta-adrenolityki, a podczas jego stosowania szybciej dochodzi do normalizacji stężenia glukozy we krwi.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym preparat Metoprololum 123ratio powoduje trwające ponad 24 godziny istotne obniżenie ciśnienia tętniczego mierzonego zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej oraz podczas wykonywania wysiłku. W początkowym okresie leczenia metoprololem obserwuje się zwiększenie oporu naczyń obwodowych. Jednak w trakcie długotrwałego leczenia uzyskane obniżenie ciśnienia tętniczego wynika ze zmniejszenia całkowitego oporu naczyniowego przy niezmienionej wartości pojemności minutowej serca. U pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym leczonych metoprololem stwierdzono zmniejszenie ryzyka śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych. W trakcie leczenia metoprololem nie występują zaburzenia gospodarki elektrolitowej.

U 144 dzieci (w wieku od 6 do 16 lat) z samoistnym nadciśnieniem tętniczym w badaniu 4-tygodniowym, metoprolol powodował zmniejszenie ciśnienia skurczowego o 5,2 mmHg, z 0,2 mg/kg (p = 0,145), 7,7 mmHg do 1,0 mg/kg (p = 0,027) i 6,3 mmHg do 2,0 mg/kg, dawki (p = 0,049) z maksimum 200 mg/dzień, w porównaniu do 1,9 mm Hg w grupie placebo. Dla ciśnienia rozkurczowego, redukcja ta wynosiła 3,1 (p = 0,655), 4,9 (p = 0,280), 7,5 (p = 0,017) i 2,1 mm Hg. Nie stwierdzono różnic w redukcji ciśnienia tętniczego w zależności od wieku, stadium Tannera, czy rasy.Przewlekła niewydolność serca: W badaniu klinicznym IMERIT-HF, w którym brało udział 3991 pacjentów z niewydolnością serca (klasy II-IV wg NYHA) i zmniejszoną frakcją wyrzutową (< 0,40), po zastosowaniu metoprololu zaobserwowano zwiększenie przeżywalności pacjentów i zmniejszenie częstości hospitalizacji. W czasie długotrwałego leczenia metoprololem uzyskano ogólną poprawę objawów niewydolności serca (według klasyfikacji New York Heart Association i skali Overall Treatment Evaluation).

Wykazano również, że leczenie metoprololem prowadzi do zwiększenia frakcji wyrzutowej i zmniejszenia objętości późnoskurczowej i późnorozkurczowej lewej komory.

U pacjentów z zaburzeniami rytmu z szybką czynnością serca metoprolol wpływa hamuj ąco na pobudzenie układu współczulnego, co zmniejsza częstość rytmu, przede wszystkim w wyniku zmniejszenia automatyzmu komórek bodźcotwórczych, a także w wyniku wydłużenia czasu przewodzenia nadkomorowego. Metoprolol zmniejsza ryzyko ponownego zawału serca i zgonu z przyczyn sercowych, zwłaszcza nagłego zgonu w przebiegu zawału mięśnia sercowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Metoprololu bursztynian zawarty w preparacie Metoprololum 123ratio przybiera postać mikrokapsułkowanych granulek, z których każda stanowi jednostkę o przedłużonym uwalnianiu. Każda z granulek otoczona jest błoną polimerową zapewniającą uwalnianie substancji czynnej. Po połknięciu tabletka szybko rozpuszcza się w kontakcie z płynem, a powlekane granulki rozpraszaj ą się na znacznym obszarze przewodu pokarmowego. Uwalnianie metoprololu nie zależy od pH otaczaj ącego płynu i następuje ze względnie stałą szybkością przez około 20 godzin. Ta postać preparatu zapewnia niezmienne stężenie w osoczu i utrzymywanie się działania metoprololu przez 24 godziny od podania.

Po podaniu doustnym lek wchłania się całkowicie, w całym przewodzie pokarmowym, także w okrężnicy. Dostępność biologiczna preparatu Metoprololum 123ratio wynosi około 30-40%. Metoprolol jest metabolizowany przede wszystkim w wątrobie przez izoenzym CYP2D6. Zidentyfikowano trzy główne metabolity leku, z których żaden nie wykazuje klinicznie istotnego działania beta-adrenolitycznego. Około 5% podanej dawki metoprololu wydala się z moczem w postaci niezmienionej. Pozostała część dawki ulega wydaleniu w formie metabolitów.

Profil farmakokinetyczny metoprololu u dzieci z nadciśnieniem w wieku 6-17 lat jest podobny do opisanej powyżej farmakokinetyki u dorosłych. Klirens metoprololu po podaniu doustnym (CL / F) wzrastał liniowo wraz ze wzrostem masy ciała.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie wskazują na istnienie szczególnych zagrożeń u człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Sacharoza, ziarenka (zawierające skrobię kukurydzianą)

Makrogol 6000

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Talk

Powidon K90

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki:

Hypromeloza

Talk

Makrogol 6000 Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister Aluminium/Aluminium

28, 30, 50x1, 50, 56, 60, 90, 98, 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Butelka HDPE z zakrętką (PP)

30, 60, 100, 250, 500 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

123ratio Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16594

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.03.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15.03.2010/19.09.2013/17.06.2014

12/12

Metoprololum 123ratio