Imeds.pl

Metostad 190 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

METOSTAD, 23,75 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu METOSTAD, 47,5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu METOSTAD, 95 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu METOSTAD, 190 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Metoprololi succinas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie.Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek METOSTAD i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku METOSTAD

3.    Jak stosować lek METOSTAD

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek METOSTAD

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek METOSTAD i w jakim celu się go stosuje

METOSTAD należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami.

Lek jest stosowany w leczeniu:

•    wysokiego ciśnienia tętniczego krwi

•    uciskającego bólu w klatce piersiowej, spowodowanego niedotlenieniem serca (dławica piersiowa)

•    nieregularnego rytmu serca (niemiarowość serca)

•    stabilnej niewydolności serca z objawami takimi, jak skrócenie oddechu i obrzęki kostek, w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca

•    kołatań serca (uczucie bicia serca) spowodowanych nieorganicznymi (czynnościowymi) chorobami serca

Lek jest stosowany w zapobieganiu:

•    występowaniu kolejnych ataków serca lub uszkodzeniu mięśnia sercowego po zawale serca

•    atakom migreny

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku METOSTAD Kiedy nie stosować leku METOSTAD

Nie należy stosować leku METOSTAD i poinformować lekarza:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na metoprolol, inne beta-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia przewodzenia w sercu (blok przedsionkowo-komorowy 2 lub 3 stopnia) lub zaburzenia rytmu serca (zespół chorego węzła zatokowego)

•    jeśli u pacjenta występuje niekontrolowana niewydolność serca, gdy pacjent otrzymuje leki zwiększające kurczliwość mięśnia serca lub u pacjenta występuje wstrząs kardiogenny

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia krwi (ciężka choroba naczyń obwodowych)

•    jeśli    u pacjenta występuje niskie tętno (poniżej 50 uderzeń na minutę)

•    jeśli    u pacjenta występuje niskie ciśnienie tętnicze krwi

•    jeśli    u pacjenta występuje zwiększona kwasowość krwi (kwasica metaboliczna)

•    jeśli    u pacjenta występuje ciężka astma lub POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc)

   jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (wysokie ciśnienie tętnicze krwi spowodowane obecnością rzadkiego guza nadnercza)

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca i ciśnienie tętnicze spada poniżej 100 mm Hg

Jeżeli pacjent przyjmuje jakikolwiek z podanych poniżej leków (patrz także „Stosowanie leku METOSTAD z innymi lekami”)

•    inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) (do leczenia depresji)

•    werapamil i diltiazem (stosowane do zmniejszania ciśnienia tętniczego krwi)

•    lek przeciwarytmiczny, taki jak dizopiramid

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku METOSTAD należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

•    gdy pacjent choruje na astmę oskrzelową

•    jeśli u pacjenta występuje dławica Prinzmetala (uciskający ból w klatce piersiowej występujący w nocy)

•    jeśli pacjent choruje na cukrzycę (produkt leczniczy może maskować niskie stężenie cukru we krwi)

•    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (wysokie ciśnienie tętnicze krwi spowodowane obecnością rzadkiego guza nadnercza)

•    jeśli pacjent przyjmuje leki zmniejszające objawy alergii. Lek METOSTAD może nasilać nadwrażliwość na substancje, na które pacjent jest uczulony, oraz nasilać ciężkość reakcji alergicznych

•    jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy (lek ten może maskować objawy, takie jak przyspieszona czynność serca, pocenie się, drżenie, lęk, zwiększony apetyt lub utrata wagi ciała)

•    jeśli pacjent choruje lub chorował na łuszczycę (ciężka wysypka skórna)

•    jeśli pacjent ma zaburzenia krążenia, które mogą być przyczyną mrowienia, blednięcia lub sinienia palców rąk i stóp

•    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności serca (blok serca)

•    jeśli pacjent ma niewydolność serca i jeden z następujących czynników:

-    niestabilna niewydolność serca (klasa IV według NYHA),

-    zawał serca lub napad dusznicy w ciągu ostatnich 28 dni,

-    zmniejszenie czynności nerek lub wątroby,

-    wiek poniżej 40 lat lub powyżej 80 lat,

-    chorobę zastawek serca,

-    powiększony mięsień serca,

-    zabieg chirurgiczny serca w ciągu ostatnich 4 miesięcy,

Jeżeli u pacjenta planowane jest znieczulenie, należy poinformować anestezjologa lub dentystę o tym, że pacjent przyjmuje metoprolol.

METOSTAD a inne leki

Nie należy stosować leku METOSTAD, jeśli pacjent zażywa następujące leki:

•    inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) z powodu depresji (mogą nasilać działanie zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi),

•    inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, jak werapamil i diltiazem (mogą powodować zwolnienie czynności serca lub nasilać spadek ciśnienia tętniczego krwi),

•    leki przeciwarytmiczne jak dizopiramid (może zwiększać ryzyko występowania nieregularnej lub wolnej czynności serca oraz upośledzać czynność serca).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

•    Następujące leki mogą nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi:

-    cymetydyna (stosowana do leczenia wrzodów),

-    hydralazyna i klonidyna (leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi),

-    terbinafina (stosowana do leczenia zakażeń grzybiczych),

-    paroksetyna, fluoksetyna i sertralina (stosowane do leczenia depresji),

-    hydrochlorochina (stosowana do leczenia malarii),

-    chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen (leki przeciwpsychotyczne),

-    amiodaron, chinidyna i propafenon (stosowane do leczenia nieregularnego rytmu serca),

-    difenhydramina (lek przeciwhistaminowy),

-    celekoksyb (lek przeciwbólowy).

•    Następujące leki mogą zmniejszać działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi:

-    indometacyna (lek przeciwbólowy),

-    ryfampicyna (antybiotyk).

•    Inne leki, które mogą wpływać na działanie metoprololu lub metoprolol może wpływać na ich działanie:

-    inne beta-adrenolityki np. w kroplach do oczu,

-    adrenalina (epinefryna), noradrenalina (norepinefryna)    lub inne leki

sympatykomimetyczne,

-    leki stosowane do leczenia cukrzycy, objawy niskiego stężenia cukru we krwi mogą być maskowane,

-    lidokaina,

-    rezerpina, alfa-metyldopa, guanfacyna, glikozydy nasercowe.

METOSTAD z jedzeniem, piciem i alkoholem

Alkohol może nasilać obniżające ciśnienie krwi działanie leku METOSTAD.

Ciąża i karmienie piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek METOSTAD może powodować zmęczenie i zawroty głowy. Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn należy się upewnić, czy zdolność do reagowania nie jest zmieniona, szczególnie podczas zamiany leczenia na inny lek lub jeśli pacjent spożywał jednocześnie alkohol.

3.    Jak stosować lek METOSTAD

Ten lek należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy zażywać raz na dobę, rano, popijając szklanką wody. Tabletki należy połykać w całości lub podzielone. Tabletek nie należy żuć lub rozgniatać.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie:

•    Nadciśnienie tętnicze:

47,5 mg metoprololu bursztynianu jeden raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 95 mg -190 mg jeden raz na dobę.

•    Uciskający ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna):

95 mg -190 mg metoprololu bursztynianu jeden raz na dobę.

•    Nieregularne bicie serca (niemiarowość):

95 mg -190 mg metoprololu bursztynianu jeden raz na dobę.

•    Leczenie profilaktyczne po ataku serca:

190 mg metoprololu bursztynianu jeden raz na dobę.

•    Kołatania serca spowodowane chorobą serca:

95 mg metoprololu bursztynianu jeden raz na dobę. Jeśli jest to konieczne, dawkę można zwiększyć do 190 mg jeden raz na dobę.

•    Profilaktyka migreny:

95 mg-190 mg metoprololu bursztynianu jeden raz na dobę.

•    Pacjenci ze stabilną niewydolnością serca:

Należy zawsze stosować się do zaleceń lekarza.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby:

W przypadku ciężkiego upośledzenia czynności wątroby lekarz może dostosować dawkę leku. Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzież:

Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących stosowania produktu METOSTAD u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku METOSTAD

Jeśli pacjent przypadkowo zażył dawkę leku większą niż zalecana, należy się skontaktować z izbą przyjęć najbliższego szpitala lub natychmiast powiadomić lekarza lub farmaceutę. Objawami przedawkowania są: niskie ciśnienie tętnicze krwi (uczucie zmęczenia i zawroty głowy), wolne tętno, nieregularna czynność serca, zatrzymanie serca, zadyszka, głęboka utrata przytomności, nudności, wymioty i sinica skóry.

Pominięcie dawki leku METOSTAD

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko, jak to jest możliwe, a następnie kontynuować zażywanie leku jak poprzednio. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku METOSTAD

Nie należy nagle przerywać zażywania leku METOSTAD, ponieważ może to zaostrzyć niewydolność serca i zwiększyć ryzyko ataku serca. Dawkę leku można zmienić lub leczenie można przerwać tylko po konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej, takie jak swędząca wysypka skórna, zaczerwienienie, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności z oddychaniem lub połykaniem. Są to bardzo ciężkie, ale rzadkie działania niepożądane. Pacjent może wymagać natychmiastowej pomocy medycznej lub hospitalizacji.

W przypadku wystąpienia następujących objawów niepożądanych lub innych objawów, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

•    uczucie omdlenia w pozycji stojącej z powodu niskiego ciśnienia tętniczego krwi,

•    zmęczenie.

Często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 osób):

•    wolna czynność serca,

•    trudności w utrzymaniu równowagi (bardzo rzadko z towarzyszącym omdleniem),

•    zimne ręce i stopy,

•    kołatanie serca,

•    zawroty głowy, ból głowy,

•    złe samopoczucie, nudności, biegunka, zaparcie, ból brzucha,

•    zadyszka podczas wykonywania znacznego wysiłku fizycznego.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 100 osób):

•    okresowe zaostrzenie objawów niewydolności serca,

•    zatrzymanie płynów (obrzęk),

•    ból w klatce piersiowej,

•    uczucie mrowienia i kłucia na skórze,

•    kurcze mięśni,

•    wymioty,

•    zwiększenie wagi ciała,

•    depresja,

•    osłabienie koncentracji,

•    trudności w zasypianiu    (bezsenność),

•    senność,

•    koszmary nocne,

•    zadyszka,

•    wysypka skórna,

•    zwiększone pocenie się.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 1000 osób):

•    pogorszenie cukrzycy,

•    nerwowość, lęk,

•    zaburzenia widzenia,

•    suchość i podrażnienie    oczu,

•    zapalenie spojówek (rodzaj zapalenia oka),

•    impotencja (niezdolność do osiągnięcia wzwodu),

•    zespół Peyronie (skrzywienie prącia w stanie wzwodu),

•    nieregularne bicie serca,

•    zaburzenia przewodnictwa w sercu,

•    suchość w ustach,

•    nieżyt nosa,

•    utrata włosów,

•    zmiany w badaniach czynnościowych wątroby.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 000 osób):

•    zmiany liczby komórek krwi (trombocytopenia, leukopenia),

•    zaburzenia pamięci,

•    dezorientacja,

•    omamy,

•    zmiany nastroju,

•    dzwonienie w uszach,

•    problemy ze słuchem,

•    zmiany smaku,

•    zapalenie wątroby,

•    nadwrażliwość na światło,

•    pogorszenie lub pojawienie się łuszczycy (rodzaj choroby skóry),

•    osłabienie mięśni,

•    ból stawów,

•    martwica tkanek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek METOSTAD

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po określeniu „Termin ważności” . Termin ważności podany jest również na blistrze po określeniu „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 300C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek METOSTAD

•    Substancją czynną (składnikiem, który powoduje, że tabletki działają) jest metoprololu bursztynian. Każda tabletka zawiera:

-    23,75 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 25 mg metoprololu winianu

-    47,5 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 50 mg metoprololu winianu

-    95 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 100 mg metoprololu winianu

-    190 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 200 mg metoprololu winianu

•    Pozostałe składniki to:

-    Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, metyloceluloza, skrobia kukurydziana, glicerol, etyloceluloza, magnezu stearynian,

-    Otoczka: White Sepifilm o składzie - celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kwas stearynowy, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek METOSTAD i co zawiera opakowanie

Tabletki leku METOSTAD 23,75 mg; 47,5 mg; 95 mg; 190 mg to białe, owalne dwuwypukłe tabletki, z nacięciem po obydwu stronach.

Tabletki leku METOSTAD dostępne są w blistrach z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowych pudełkach zawierających 7 (1 blister po 7 tabletek) lub 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórca:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Centrafarm Services B.V, Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur, Holandia

Lamp San Prospero S.p.A., Via Della Pace 25/A - 41030 San Prospero s/S Modena ,Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania:    Metoprololsuccinat STADA

Belgia:    Metoprolol EG 25 mg tabletten met verlengde afgifte

Metoprolol EG 50 mg tabletten met verlengde afgifte Metoprolol EG 100 mg tabletten met verlengde afgifte Metoprolol EG 200 mg tabletten met verlengde afgifte Bułgaria:    METOSTAD 25 mg

METOSTAD 50 mg METOSTAD 100 mg METOSTAD 200 mg

Luksemburg:    Metoprolol EG 25 mg tabletten met verlengde afgifte

Metoprolol EG 50 mg tabletten met verlengde afgifte Metoprolol EG 100 mg tabletten met verlengde afgifte Metoprolol EG 200 mg tabletten met verlengde afgifte Polska:    METOSTAD

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7