+ iMeds.pl

Metostad 95 mgUlotka Metostad

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

METOSTAD, 23,75 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu METOSTAD, 47,5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu METOSTAD, 95 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu METOSTAD, 190 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Metoprololi succinas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie.Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek METOSTAD i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku METOSTAD

3.    Jak stosować lek METOSTAD

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek METOSTAD

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek METOSTAD i w jakim celu się go stosuje

METOSTAD należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami.

Lek jest stosowany w leczeniu:

•    wysokiego ciśnienia tętniczego krwi

•    uciskającego bólu w klatce piersiowej, spowodowanego niedotlenieniem serca (dławica piersiowa)

•    nieregularnego rytmu serca (niemiarowość serca)

•    stabilnej niewydolności serca z objawami takimi, jak skrócenie oddechu i obrzęki kostek, w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca

•    kołatań serca (uczucie bicia serca) spowodowanych nieorganicznymi (czynnościowymi) chorobami serca

Lek jest stosowany w zapobieganiu:

•    występowaniu kolejnych ataków serca lub uszkodzeniu mięśnia sercowego po zawale serca

•    atakom migreny

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku METOSTAD

Kiedy nie stosować leku METOSTAD

Nie należy stosować leku METOSTAD i poinformować lekarza:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na metoprolol, inne beta-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia przewodzenia w sercu (blok przedsionkowo-komorowy 2 lub 3 stopnia) lub zaburzenia rytmu serca (zespół chorego węzła zatokowego)

•    jeśli u pacjenta występuje niekontrolowana niewydolność serca, gdy pacjent otrzymuje leki zwiększające kurczliwość mięśnia serca lub u pacjenta występuje wstrząs kardiogenny

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia krwi (ciężka choroba naczyń obwodowych)

•    jeśli    u pacjenta występuje niskie tętno (poniżej 50 uderzeń na minutę)

•    jeśli    u pacjenta występuje niskie ciśnienie tętnicze krwi

•    jeśli    u pacjenta występuje zwiększona kwasowość krwi (kwasica metaboliczna)

•    jeśli    u pacjenta występuje ciężka astma lub POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc)

   jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (wysokie ciśnienie tętnicze krwi spowodowane obecnością rzadkiego guza nadnercza)

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca i ciśnienie tętnicze spada poniżej 100 mm Hg

Jeżeli pacjent przyjmuje jakikolwiek z podanych poniżej leków (patrz także „Stosowanie leku METOSTAD z innymi lekami”)

•    inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) (do leczenia depresji)

•    werapamil i diltiazem (stosowane do zmniejszania ciśnienia tętniczego krwi)

•    lek przeciwarytmiczny, taki jak dizopiramid

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku METOSTAD należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

•    gdy pacjent choruje na astmę oskrzelową

•    jeśli u pacjenta występuje dławica Prinzmetala (uciskający ból w klatce piersiowej występujący w nocy)

•    jeśli pacjent choruje na cukrzycę (produkt leczniczy może maskować niskie stężenie cukru we krwi)

•    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (wysokie ciśnienie tętnicze krwi spowodowane obecnością rzadkiego guza nadnercza)

•    jeśli pacjent przyjmuje leki zmniejszające objawy alergii. Lek METOSTAD może nasilać nadwrażliwość na substancje, na które pacjent jest uczulony, oraz nasilać ciężkość reakcji alergicznych

•    jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy (lek ten może maskować objawy, takie jak przyspieszona czynność serca, pocenie się, drżenie, lęk, zwiększony apetyt lub utrata wagi ciała)

•    jeśli pacjent choruje lub chorował na łuszczycę (ciężka wysypka skórna)

•    jeśli pacjent ma zaburzenia krążenia, które mogą być przyczyną mrowienia, blednięcia lub sinienia palców rąk i stóp

•    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności serca (blok serca)

•    jeśli pacjent ma niewydolność serca i jeden z następujących czynników:

-    niestabilna niewydolność serca (klasa IV według NYHA),

-    zawał serca lub napad dusznicy w ciągu ostatnich 28 dni,

-    zmniejszenie czynności nerek lub wątroby,

-    wiek poniżej 40 lat lub powyżej 80 lat,

-    chorobę zastawek serca,

-    powiększony mięsień serca,

-    zabieg chirurgiczny serca w ciągu ostatnich 4 miesięcy,

Jeżeli u pacjenta planowane jest znieczulenie, należy poinformować anestezjologa lub dentystę o tym, że pacjent przyjmuje metoprolol.

METOSTAD a inne leki

Nie należy stosować leku METOSTAD, jeśli pacjent zażywa następujące leki:

•    inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) z powodu depresji (mogą nasilać działanie zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi),

•    inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, jak werapamil i diltiazem (mogą powodować zwolnienie czynności serca lub nasilać spadek ciśnienia tętniczego krwi),

•    leki przeciwarytmiczne jak dizopiramid (może zwiększać ryzyko występowania nieregularnej lub wolnej czynności serca oraz upośledzać czynność serca).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

•    Następujące leki mogą nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi:

-    cymetydyna (stosowana do leczenia wrzodów),

-    hydralazyna i klonidyna (leki zmniejszaj ące ciśnienie tętnicze krwi),

-    terbinafina (stosowana do leczenia zakażeń grzybiczych),

-    paroksetyna, fluoksetyna i sertralina (stosowane do leczenia depresji),

-    hydrochlorochina (stosowana do leczenia malarii),

-    chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen (leki przeciwpsychotyczne),

-    amiodaron, chinidyna i propafenon (stosowane do leczenia nieregularnego rytmu serca),

-    difenhydramina (lek przeciwhistaminowy),

-    celekoksyb (lek przeciwbólowy).

•    Następujące leki mogą zmniejszać działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi:

-    indometacyna (lek przeciwbólowy),

-    ryfampicyna (antybiotyk).

•    Inne leki, które mogą wpływać na działanie metoprololu lub metoprolol może wpływać na ich działanie:

-    inne beta-adrenolityki np. w kroplach do oczu,

-    adrenalina (epinefryna), noradrenalina (norepinefryna) lub    inne leki

sympatykomimetyczne,

-    leki stosowane do leczenia cukrzycy, objawy niskiego stężenia cukru we krwi mogą być maskowane,

-    lidokaina,

-    rezerpina, alfa-metyldopa, guanfacyna, glikozydy nasercowe.

METOSTAD z jedzeniem, piciem i alkoholem

Alkohol może nasilać obniżające ciśnienie krwi działanie leku METOSTAD.

Ciąża i karmienie piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek METOSTAD może powodować zmęczenie i zawroty głowy. Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn należy się upewnić, czy zdolność do reagowania nie jest zmieniona, szczególnie podczas zamiany leczenia na inny lek lub jeśli pacjent spożywał jednocześnie alkohol.

3.    Jak stosować lek METOSTAD

Ten lek należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy zażywać raz na dobę, rano, popijając szklanką wody. Tabletki należy połykać w całości lub podzielone. Tabletek nie należy żuć lub rozgniatać.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie:

•    Nadciśnienie tętnicze:

47,5 mg metoprololu bursztynianu jeden raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 95 mg -190 mg jeden raz na dobę.

•    Uciskający ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna):

95 mg -190 mg metoprololu bursztynianu jeden raz na dobę.

•    Nieregularne bicie serca (niemiarowość):

95 mg -190 mg metoprololu bursztynianu jeden raz na dobę.

•    Leczenie profilaktyczne po ataku serca:

190 mg metoprololu bursztynianu jeden raz na dobę.

•    Kołatania serca spowodowane chorobą serca:

95 mg metoprololu bursztynianu jeden raz na dobę. Jeśli jest to konieczne, dawkę można zwiększyć do 190 mg jeden raz na dobę.

•    Profilaktyka migreny:

95 mg-190 mg metoprololu bursztynianu jeden raz na dobę.

•    Pacjenci ze stabilną niewydolnością serca:

Należy zawsze stosować się do zaleceń lekarza.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby:

W przypadku ciężkiego upośledzenia czynności wątroby lekarz może dostosować dawkę leku. Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzież:

Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących stosowania produktu METOSTAD u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku METOSTAD

Jeśli pacjent przypadkowo zażył dawkę leku większą niż zalecana, należy się skontaktować z izbą przyjęć najbliższego szpitala lub natychmiast powiadomić lekarza lub farmaceutę. Objawami przedawkowania są: niskie ciśnienie tętnicze krwi (uczucie zmęczenia i zawroty głowy), wolne tętno, nieregularna czynność serca, zatrzymanie serca, zadyszka, głęboka utrata przytomności, nudności, wymioty i sinica skóry.

Pominięcie dawki leku METOSTAD

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko, jak to jest możliwe, a następnie kontynuować zażywanie leku jak poprzednio. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku METOSTAD

Nie należy nagle przerywać zażywania leku METOSTAD, ponieważ może to zaostrzyć niewydolność serca i zwiększyć ryzyko ataku serca. Dawkę leku można zmienić lub leczenie można przerwać tylko po konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej, takie jak swędząca wysypka skórna, zaczerwienienie, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności z oddychaniem lub połykaniem. Są to bardzo ciężkie, ale rzadkie działania niepożądane. Pacjent może wymagać natychmiastowej pomocy medycznej lub hospitalizacji.

W przypadku wystąpienia następujących objawów niepożądanych lub innych objawów, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

•    uczucie omdlenia w pozycji stojącej z powodu niskiego ciśnienia tętniczego krwi,

•    zmęczenie.

Często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 osób):

•    wolna czynność serca,

•    trudności w utrzymaniu równowagi (bardzo rzadko z towarzyszącym omdleniem),

•    zimne ręce i stopy,

•    kołatanie serca,

•    zawroty głowy, ból głowy,

•    złe samopoczucie, nudności, biegunka, zaparcie, ból brzucha,

•    zadyszka podczas wykonywania znacznego wysiłku fizycznego.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 100 osób):

•    okresowe zaostrzenie objawów niewydolności serca,

•    zatrzymanie płynów (obrzęk),

•    ból w klatce piersiowej,

•    uczucie mrowienia i kłucia na skórze,

•    kurcze mięśni,

•    wymioty,

•    zwiększenie wagi ciała,

•    depresja,

•    osłabienie koncentracji,

•    trudności w zasypianiu (bezsenność),

•    senność,

•    koszmary nocne,

•    zadyszka,

•    wysypka skórna,

•    zwiększone pocenie się.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 1000 osób):

•    pogorszenie cukrzycy,

•    nerwowość, lęk,

•    zaburzenia widzenia,

•    suchość i podrażnienie oczu,

•    zapalenie spojówek (rodzaj zapalenia oka),

•    impotencja (niezdolność do osiągnięcia wzwodu),

•    zespół Peyronie (skrzywienie prącia w stanie wzwodu),

•    nieregularne bicie serca,

•    zaburzenia przewodnictwa w sercu,

•    suchość w ustach,

•    nieżyt nosa,

•    utrata włosów,

•    zmiany w badaniach czynnościowych wątroby.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 000 osób):

•    zmiany liczby komórek krwi (trombocytopenia, leukopenia),

•    zaburzenia pamięci,

•    dezorientacja,

•    omamy,

•    zmiany nastroju,

•    dzwonienie w uszach,

•    problemy ze słuchem,

•    zmiany smaku,

•    zapalenie wątroby,

•    nadwrażliwość na światło,

•    pogorszenie lub pojawienie się łuszczycy (rodzaj choroby skóry),

•    osłabienie mięśni,

•    ból stawów,

•    martwica tkanek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek METOSTAD

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po określeniu „Termin ważności” . Termin ważności podany jest również na blistrze po określeniu „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 300C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek METOSTAD

•    Substancją czynną (składnikiem, który powoduje, że tabletki działają) jest metoprololu bursztynian. Każda tabletka zawiera:

-    23,75 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 25 mg metoprololu winianu

-    47,5 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 50 mg metoprololu winianu

-    95 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 100 mg metoprololu winianu

-    190 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 200 mg metoprololu winianu

•    Pozostałe składniki to:

-    Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, metyloceluloza, skrobia kukurydziana, glicerol, etyloceluloza, magnezu stearynian,

-    Otoczka: White Sepifilm o składzie - celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kwas stearynowy, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek METOSTAD i co zawiera opakowanie

Tabletki leku METOSTAD 23,75 mg; 47,5 mg; 95 mg; 190 mg to białe, owalne dwuwypukłe tabletki, z nacięciem po obydwu stronach.

Tabletki leku METOSTAD dostępne są w blistrach z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowych pudełkach zawierających 7 (1 blister po 7 tabletek) lub 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórca:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Centrafarm Services B.V, Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur, Holandia

Lamp San Prospero S.p.A., Via Della Pace 25/A - 41030 San Prospero s/S Modena ,Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania:    Metoprololsuccinat STADA

Belgia:    Metoprolol EG 25 mg tabletten met verlengde afgifte

Metoprolol EG 50 mg tabletten met verlengde afgifte Metoprolol EG 100 mg tabletten met verlengde afgifte Metoprolol EG 200 mg tabletten met verlengde afgifte Bułgaria:    METOSTAD 25 mg

METOSTAD 50 mg METOSTAD 100 mg METOSTAD 200 mg

Luksemburg:    Metoprolol EG 25 mg tabletten met    verlengde afgifte

Metoprolol EG 50 mg tabletten met verlengde afgifte Metoprolol EG 100 mg tabletten met verlengde afgifte Metoprolol EG 200 mg tabletten met verlengde afgifte Polska:    METOSTAD

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Metostad

Charakterystyka Metostad

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

METOSTAD, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu METOSTAD, 47,5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu METOSTAD, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu METOSTAD, 190 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera:

23,75 mg metoprololu bursztynianu (Metoprololi succinas), co odpowiada 25 mg metoprololu winianu.

47,5 mg metoprololu bursztynianu (Metoprololi succinas), co odpowiada 50 mg metoprololu winianu. 95 mg metoprololu bursztynianu (Metoprololi succinas), co odpowiada 100 mg metoprololu winianu. 190 mg metoprololu bursztynianu (Metoprololi succinas), co odpowiada 200 mg metoprololu winianu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

METOSTAD, 23,75 mg to biała, owalna, dwuwypukła tabletka, wielkości około 9 na 5 mm, z nacięciem po obydwu stronach.

METOSTAD 47,5 mg to biała, owalna, dwuwypukła tabletka, wielkości około 11 na 6 mm, z nacięciem po obydwu stronach.

METOSTAD 95 mg to biała, owalna, dwuwypukła tabletka, wielkości około 16 na 8 mm, z nacięciem po obydwu stronach.

METOSTAD 190 mg to biała, owalna, dwuwypukła tabletka, wielkości około 19 na 10 mm, z nacięciem po obydwu stronach.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Nadciśnienie tętnicze.

-    Dławica piersiowa.

-    Zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy.

-    Profilaktyka w celu zapobiegania zgonowi z przyczyn sercowych i ponownemu zawałowi serca po przebytej ostrej fazie zawału mięśnia sercowego.

-    Kołatania serca spowodowane czynnościowymi zaburzeniami pracy serca.

-    Profilaktyka migreny.

-    Stabilna objawowa niewydolność serca (klasa II-IV według NYHA, frakcja wyrzutowa lewej komory < 40 %), w skojarzeniu z innymi metodami leczenia niewydolności serca (patrz punkt 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki metoprololu bursztynianu należy przyjmować jeden raz na dobę, rano. Tabletki należy połykać w całości lub podzielone. Tabletek nie należy żuć ani rozgniatać. Tabletki należy popić wodą (co najmniej pół szklanki).

Dawkowanie należy ustalać zgodnie z następującymi zaleceniami:

Nadciśnienie tętnicze:

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym 47,5 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 50 mg metoprololu winianu) jeden raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 95 mg - 190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 100 mg -200 mg metoprololu winianu) na dobę lub dołączyć inny lek hipotensyjny do schematu leczenia.

Dławica piersiowa:

95 mg - 190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 100 mg - 200 mg metoprololu winianu) jeden raz na dobę. W razie konieczności do schematu leczenia można dołączyć inne produkty stosowane w leczeniu miażdżycy.

Zaburzenia rytmu serca:

95 mg - 190 mg metoprololu bursztynianu na dobę (co odpowiada 100 mg - 200 mg metoprololu winianu) jeden raz na dobę.

Leczenie profilaktyczne po zawale serca:

190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 200 mg metoprololu winianu) jeden raz na dobę.

Kołatania serca spowodowane czynnościowymi zaburzeniami pracy serca:

95 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 100 mg metoprololu winianu) jeden raz na dobę.

W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 200 mg metoprololu winianu).

Profilaktyka migreny:

95 mg - 190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 100 mg - 200 mg metoprololu winianu) jeden raz na dobę.

Stabilna objawowa niewydolność serca:

U pacjentów ze stabilną objawową niewydolnością serca, leczoną przy pomocy innych produktów leczniczych, dawka metoprololu bursztynianu jest ustalana indywidualnie. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z niewydolnością serca w klasie III-IV według NYHA wynosi 11,88 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 12,5 mg metoprololu winianu), jeden raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia. Dawkę można zwiększyć do 23,75 mg metoprololu bursztynianu (co stanowi odpowiada 25 mg metoprololu winianu) jeden raz na dobę w drugim tygodniu. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z niewydolnością serca w klasie II według NYHA wynosi 23,75 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 25 mg metoprololu winianu) jeden raz na dobę w ciągu pierwszych dwóch tygodni leczenia. Po dwóch pierwszych tygodniach zaleca się podwojenie dawki. Dawkę należy zwiększać co drugi tydzień do 190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 200 mg metoprololu winianu) jeden raz na dobę lub do maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta. W długotrwałej terapii dawkę docelową należy ustalić na poziomie 190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 200 mg metoprololu winianu) jeden raz na dobę lub na poziomie maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta. Zaleca się, aby lekarz prowadzący posiadał odpowiednią wiedzę na temat leczenia stabilnej objawowej niewydolności serca. Po każdorazowym zwiększeniu dawki należy starannie ocenić stan pacjenta. W razie wystąpienia spadku ciśnienia tętniczego, może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki innego produktu leczniczego stosowanego jednocześnie. Spadek ciśnienia tętniczego krwi nie musi być przeszkodą w długotrwałym stosowaniu metoprololu, jednak dawkę należy zmniejszyć do czasu ustabilizowania się stanu pacjenta.

Zaburzenia czynności nerek:

Nie ma konieczności dostosowania dawki.

Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, na przykład w przypadku pacjentów z zespoleniem żyły wrotnej z żyłą główna dolną należy rozważyć zmniejszenie dawki (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów powyżej 80 lat. Dawkę leku należy zwiększać ze szczególną ostrożnością.

Dzieci i młodzież:

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na metoprololu bursztynian, inne beta-adrenolityki lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

-    Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia.

-    Nieleczona niewydolność serca (obrzęk płuc, zmniejszenie przepływu krwi lub niedociśnienie) i stałe lub okresowe stosowanie leków zwiększających kurczliwość serca (agoniści receptorów beta-adrenergicznych).

-    Objawowa lub klinicznie istotna bradykardia zatokowa (częstość akcji serca < 50 uderzeń/min).

-    Zespół chorego węzła zatokowego.

-    Wstrząs kardiogenny.

-    Ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego.

-    Niedociśnienie (ciśnienie skurczowe< 90    mm Hg).

-    Kwasica metaboliczna.

-    Ciężka astma oskrzelowa lub    przewlekła    obturacyjna choroba płuc.

-    Nie leczony guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma) (patrz punkt 4.4).

-    Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO (za wyjątkiem inhibitorów MAO - B) (patrz także punkt 4.5).

Metoprololu nie należy podawać pacjentom z podejrzeniem ostrego zawału mięśnia sercowego, z częstością akcji serca poniżej 45 uderzeń/min, odstępem PQ > 0,24 sekundy lub ciśnieniem skurczowym <100 mm Hg.

Ponadto metoprolol jest przeciwskazany u pacjentów z niewydolnościa serca i powtarzającym się ciśnieniem skurczowym poniżej 100 mm Hg (wskazane jest badanie przed rozpoczęciem leczenia).

Przeciwwskazane jest (z wyjątkiem oddziału intensywnej opieki medycznej) jednoczesne podawanie dożylne leków blokujących kanał wapniowy, jak werapamil lub diltiazem lub innych leków

0    działaniu przeciwarytmicznym (jak dizopiramid) (patrz także punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Beta-adrenolityki należy stosować z ostrożnością u pacjentów z astmą oskrzelową. Jeżeli chory na astmę oskrzelową stosuje leki z grupy beta2 -agonistów (w postaci tabletek lub wziewnie), wówczas rozpoczynając leczenie metoprololem należy skontrolować dawkę leku beta 2 -agonistycznego

1    zwiększyć ją w razie potrzeby. Metoprolol w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu działa na receptory beta 2 w mniejszym stopniu, niż tradycyjne postacie tabletek selektywnych beta1-adrenolityków.

Metoprolol może zmniejszać działanie leków przeciwcukrzycowych i maskować objawy hipoglikemii. Ryzyko zaburzeń metabolizmu węglowodanów lub maskowania objawów hipoglikemii jest mniejsze w przypadku zastosowania metoprololu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, niż

w przypadku zwykłych postaci tabletek selektywnych beta1-adrenolityków i znacząco mniejsze, niż w przypadku nieselektywnych beta-adrenolityków.

Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego mogą niekiedy ulegać nasileniu podczas leczenia metoprololem (możliwość wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego).

Metoprolol może nasilać objawy chorób naczyń obwodowych z uwagi na działanie hipotensyjne.

W przypadku gdy metoprolol przepisany jest pacjentom z guzem chromochłonnym nadnerczy (patrz punkt 4.3), przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie leczenia metoprololem, należy zastosować alfa-adrenolityk.

Leczenie metoprololem może maskować objawy nadczynności tarczycy.

Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować anestezjologa o tym, że pacjent przyjmuje beta-adrenolityki. Ich odstawienie na czas operacji nie jest zalecane.

Leczenia beta-adrenolitykiem nie należy odstawiać nagle. Jeżeli leczenie ma zostać przerwane, w miarę możliwości produkt należy odstawiać stopniowo przez okres co najmniej dwóch tygodni, zmniejszając dawkę o połowę aż do uzyskania najmniejszej dawki odpowiadającej połowie tabletki

0    przedłużonym uwalnianiu o najniższej mocy, czyli 11,875 mg metoprololu bursztynianu (odpowiadające 12,5 mg metoprololu winianu). Tą końcową dawkę należy stosować przez co najmniej cztery dni przed całkowitym zakończeniem leczenia. W przypadku wystąpienia u pacjenta jakichkolwiek objawów, dawkę należy zmniejszać jeszcze wolniej. Nagłe odstawienie leku beta-adrenolitycznego może zaostrzać niewydolność serca i zwiększać ryzyko zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu.

Podobnie jak inne beta-adrenolityki, metoprolol może zwiększać zarówno wrażliwość na alergeny, jak

1    nasilenie reakcji anafilaktycznych. Adrenalina nie zawsze daje pożądany skutek terapeutyczny u osób leczonych beta-adrenolitykami (patrz również punkt 4.5).

Beta-adrenolityki mogą powodować wystąpienie łuszczycy lub zaostrzyć jej przebieg.

U pacjentów z anginą Prinzmetala selektywne beta-adrenolityki należy stosować z ostrożnością.

Poza wymienionymi sytuacjami, dotychczas nie uzyskano wystarczających danych dotyczących stosowania metoprololu u pacjentów z niewydolnością serca, współistniejącą z czynnikami wymienionymi poniżej:

-    niestabilna niewydolność serca (klasa IV według NYHA ),

-    ostry zawał mięśnia sercowego lub niestabilna dławica piersiowa w ciągu poprzednich 28 dni,

-    zaburzenia czynności nerek,

-    zaburzenia czynności wątroby,

-    wiek powyżej 80 lat,

-    wiek poniżej 40 lat,

-    istotne hemodynamicznie choroby zastawek,

-    kardiomiopatia przerostowa zwężająca,

-    podczas lub po operacji kardiochirurgicznej w ciągu ostatnich 4 miesięcy przed rozpoczęciem leczenia metoprololu bursztynianem.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne:

Po podaniu leku blokującego zwoje współczulne w skojarzeniu z innymi beta-adrenolitykami (np. w kroplach do oczu) lub inhibitorami MAO, stan pacjenta należy starannie monitorować (patrz także punkt 4.3).

W razie konieczności przerwania leczenia klonidyną stosowaną jednocześnie z metoprololem, beta-adrenolityk należy odstawić o kilka dni wcześniej.

4

W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu z antagonistami wapnia typu werapamilu lub diltiazemu, bądź z lekami przeciwarytmicznymi, należy obserwować pacjenta pod kątem wystąpienia ujemnego działania inotropowego lub chronotropowego. Antagonistów wapnia z grupy werapamilu nie należy podawać dożylnie pacjentom otrzymującym beta-adrenolityki (patrz także punkt 4.3).

Leki przeciwarytmiczne I klasy: leki przeciwarytmiczne I klasy i beta-adrenolityki mają addytywne ujemne działanie inotropowe, które mogą spowodować poważne hemodynamiczne działania niepożądane u pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory. Należy również unikać jednoczesnego stosowania tych leków w zespole chorej zatoki i nieprawidłowym przewodzeniu przedsionkowo-komorowym. Najlepiej udokumentowana jest interakcja z dizopiramidem (patrz także punkt 4.3).

U pacjentów stosujących beta-adrenolityki, wziewne leki stosowane do znieczulenia ogólnego mogą nasilać bradykardię wywołaną działaniem beta-adrenolityków.

Metoprolol może nasilać działanie jednocześnie stosowanych leków obniżających ciśnienie tętnicze.

W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu, noradrenaliny, adrenaliny lub innych leków sympatykomimetycznych może wystąpić znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu, rezerpiny, alfa-metylodopy, klonidyny, guanfacyny i glikozydów nasercowych może wystąpić wyraźne zmniejszenie częstości akcji serca i przewodzenia w sercu.

Pacjenci stosujący jednocześnie inne leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (np. krople do oczu zawierające tymolol) powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.

Metoprololu bursztynian może zmniejszać objawy hipoglikemii, zwłaszcza tachykardię. Beta-adrenolityki mogą hamować uwalnianie insuliny u pacjentów z cukrzycą typu II. Zaleca się regularną kontrolę glikemii i odpowiednie dostosowanie leczenia przeciwcukrzycowego insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Jednoczesne stosowanie z indometacyną lub niektórymi innymi inhibitorami syntezy prostaglandyn może zmniejszać działanie hipotensyjne beta-adrenolityków.

Jeżeli w pewnych okolicznościach pacjentowi otrzymującemu beta-adrenolityki poda się adrenalinę, kardioselektywne beta-adrenolityki znacznie słabiej wpływają na kontrolę ciśnienia krwi niż nieselektywne beta-adrenolityki.

Skuteczność adrenaliny w leczeniu reakcji anafilaktycznych może być osłabiona u pacjentów przyjmujących beta-adrenolityki (patrz punkt 4.4).

Interakcje farmakokinetyczne

Substancje indukujące lub hamujące enzymy mogą wpływać na stężenie metoprololu w osoczu. Ryfampicyna może zwiększać metabolizm metoprololu, zmniejszając jego stężenie we krwi, natomiast cymetydyna, alkohol, hydralazyna mogą podwyższać stężenie metoprololu w osoczu. Metoprolol jest metabolizowany głównie, choć nie wyłącznie, przez enzym wątrobowy układu cytochromu (CYP) 2D6 (patrz także punkt 5.2). Substancje o działaniu hamującym na CYP 2D6, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, jak paroksetyna, fluoksetyna i sertralina, difenhydramina, hydroksychlorochina, celekoksyb, terbinafina, neuroleptyki (np. chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen) i prawdopodobnie również propafenon, mogą podwyższać stężenie metoprololu w osoczu.

Działanie hamujące na enzym CYP 2D6 opisywane było również w przypadku amiodaronu i chinidyny (leków przeciwarytmicznych).

Metoprolol może powodować zmniejszenie wydalania innych leków (np. lidokainy).

5

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ze względu na brak odpowiednio kontrolowanych badań dotyczących stosowania metoprololu u kobiet w ciąży, produkt leczniczy można podawać pacjentkom w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla zarodka lub płodu.

Beta-adrenolityki mogą zmniejszać perfuzję łożyska i powodować śmierć płodu oraz przedwczesny poród. Obserwowano opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego płodu po długotrwałym stosowaniu metoprololu u kobiet w ciąży z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym. Beta- adrenolityki mogą przedłużać poród oraz wywoływać bradykardię u płodu i noworodka. Istnieją także doniesienia o występowaniu hipoglikemii, niedociśnienia, zwiększonej bilirubinemii oraz utrudnionej odpowiedzi na niedotlenienie tkanek u noworodka. Stosowanie metoprololu należy przerwać na 48 do 72 godzin przed planowanym porodem.

W przypadku, gdy nie jest to możliwe - noworodka należy obserwować przez 48 do 72 godzin po urodzeniu pod kątem objawów podmiotowych i przedmiotowych zablokowania receptorów beta-adrenergicznych (np. powikłań sercowych i płucnych).

Beta-adrenolityki nie wykazywały działania teratogennego u zwierząt, ale stwierdzano zmniejszony przepływ krwi przez pępowinę, opóźnienie rozwoju, osłabione kostnienie oraz zwiększoną częstość występowania zgonów w okresie przed- i poporodowym.

Karmienie piersią

Stężenie metoprololu w mleku jest około trzykrotnie większe niż w osoczu. Chociaż po stosowaniu leku w dawkach terapeutycznych ryzyko szkodliwego działania na dziecko jest niewielkie (z wyjątkiem osób o powolnym metabolizmie), niemowlę karmione piersią należy obserwować w kierunku objawów zablokowania receptorów beta-adrenergicznych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

METOSTAD wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Podczas leczenia metoprololem mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie, dlatego pacjenci powinni ocenić, jaka jest ich reakcja na produkt leczniczy zanim zaczną prowadzić samochód lub obsługiwać urządzenia mechaniczne w ruchu. Opisane objawy mogą się nasilać w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu lub po zmianie leku.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane mają przeważnie charakter łagodny i przemijający. Działania niepożądane wymienione poniżej występowały w trakcie badań klinicznych lub podczas zastosowania w lecznictwie i dotyczyły głównie winianu metoprololu w tabletkach.

W wielu przypadkach nie potwierdzono związku przyczynowego z zastosowaniem metoprololu.

Bardzo

często:

(>1/10)

Często:

(> 1/100 do <1/10)

Niezbyt często: (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko: (>1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko:

(< 1/10 000),

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Małopłtykowość,

leukopenia

Zaburzenia

endokrynologicz

Zaostrzenie

utajonej

ne

cukrzycy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększenie masy ciała

Zaburzenia

psychiczne

Depresja,

zaburzenia

koncentracji,

senność lub

bezsenność,

koszmary

senne

Nerwowość,

niepokój

Zaburzenia lub

osłabienie pamięci,

dezorientacja,

halucynacje,

zmiany osobowości

(np.zmiany

nastroju)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty głowy, ból głowy

Parestezje

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia, suchość lub podrażnienie oczu, zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne, zaburzenia słuchu

Zaburzenia serca

Bradykardia,

zaburzenia

równowagi

(bardzo rzadko z

towarzyszącym

omdleniem),

kołatanie serca

Przejściowe

zaostrzenie

objawów

niewydolności

serca, blok

przedsionkowo

-komorowy I

stopnia, ból w

okolicy

przedsercowej

Czynnościowe

objawy

zaburzeń pracy

serca,

zaburzenia

rytmu serca,

zaburzenia

przewodzenia

w sercu

Zaburzenia

naczyniowe

Znaczne

obniżenie

ciśnienia

tętniczego,

niedociśnie-

nie

ortostatyczne, bardzo rzadko z omdleniem

Ziębnięcie rąk i stóp

Martwica u pacjentów z ciężkimi chorobami naczyń obwodowych, występującymi przed leczeniem, zaostrzenie chromania przestankowego lub zespołu Reynaud’a

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

wysiłkowa

Skurcz oskrzeli

Nieżyt nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, ból brzucha, biegunka, zaparcia

Wymioty

Suchość w ustach

Zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieprawidłowe wyniki badań czynności

Zapalenie wątroby

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

(pokrzywka

łuszczyco-

podobna i

dystroficzne

zmiany

skórne),

zwiększona

potliwość

Wypadanie

włosów

Reakcje związane z nadwrażliwością na światło, zaostrzenie łuszczycy, wystąpienie łuszczycy, łuszczycopodobne zmiany skórne

Zaburzenia mięśniowo-szkie letowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Ból stawów, oslabienie mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Impotencja lub

inne zaburzenia

seksualne,

plastyczne

stwardnienie

prącia (choroba

Peyroniego)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęcze

nie

Obrzęk

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Przedawkowanie metoprololu może powodować ciężkie niedociśnienie, znaczne zwolnienie rytmu zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, zatrzymanie akcji serca, skurcz oskrzeli, utratę przytomności (nawet śpiączkę), nudności, wymioty i sinicę.

Objawy mogą ulegać zaostrzeniu w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu lub zażycia leków hipotensyjnych, chinidyny lub barbituranów. Pierwsze objawy przedawkowania pojawiają się po upływie od 20 minut do 2 godzin od przyjęcia produktu leczniczego.

Leczenie:

Węgiel leczniczy, w razie konieczności płukanie żołądka. W przypadku ciężkiego niedociśnienia, bradykardii lub ryzyka niewydolności serca, pacjentowi należy podawać lek o działaniu beta1-agonistycznym (np. prenalterol), dożylnie w odstępach 2 do 5 minut lub w postaci stałego wlewu kroplowego aż do uzyskania żądanego efektu. Jeżeli selektywny beta1-agonista nie jest dostępny, można zastosować dopaminę. Można również podać siarczan atropiny (0,5 do 2,0 mg dożylnie) w celu zablokowania nerwu błędnego.

Jeżeli nie udaje się uzyskać pożądanego efektu, można zastosować inny lek sympatykomimetyczny, np. dobutaminę lub noradrenalinę.

Pacjentowi można również podać l do 10 mg glukagonu. Może być konieczne zastosowanie rozrusznika serca. Aby uniknąć skurczu oskrzeli, można podać dożylnie lek o działaniu beta2-agonistycznym.

Uwaga: Dawki wymagane w leczeniu przedawkowania są dużo większe od zwykle stosowanych dawek terapeutycznych z uwagi na zablokowanie receptorów beta przez beta- adrenolityk.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakodynamiczna: leki beta-adrenolityczne, selektywne;

Kod ATC: C07AB02

Mechanizm działania

Metoprolol jest selektywnym beta-adrenolitykiem, tzn. hamuje receptory beta1- adrenergiczne w sercu w dawkach znacznie niższych, od koniecznych do zablokowania receptorów beta2-adrenergicznych.

Metoprolol wykazuje jedynie nieznaczne działanie stabilizujące błony komórkowe i nie ma właściwości agonistycznych.

Metoprolol zmniejsza lub hamuje pobudzające działanie katecholamin (uwalnianych zwłaszcza pod wpływem stresu fizycznego lub psychicznego) na serce. Metoprolol zmniejsza efekty wywoływane przez nagły wyrzut katecholamin, takie jak tachykardia, zwiększona pojemność minutowa i kurczliwość serca, a ponadto obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Stężenie w osoczu i skuteczność (hamowanie receptorów beta1- adrenergicznych) metoprololu bursztynianu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu są bardziej wyrównane w ciągu całej doby niż w przypadku selektywnych beta1- adrenolityków w postaci tradycyjnych tabletek.

Ponieważ stężenia w osoczu są stabilne, wybiórczość klinicznego działania beta1 - adrenolitycznego jest lepsza niż uzyskana przy zastosowaniu selektywnych leków beta1- adrenolityków w postaci tradycyjnych tabletek. Ponadto, ryzyko działań niepożądanych związanych z występowaniem wzrostów stężenia leku w osoczu (np. bradykardii lub osłabienia kończyn) jest minimalne.

W razie konieczności, u pacjentów z objawami obturacyjnej choroby płuc metoprolol może być podawany w połączeniu z beta2- agonistami.

Wpływ na niewydolność serca

Badanie MERIT-HF (3991 pacjentów w klasie II-IY według NYHA, frakcja wyrzutowa <40%), którym podawano metoprolol w skojarzeniu ze standardowym leczeniem stosowanym w niewydolności serca (tj. lekiem moczopędnym, inhibitorem ACE lub pochodną hydralazyny przy braku tolerancji inhibitora ACE, długo działającym azotanem lub antagonistą receptora angiotensyny II i w razie potrzeby, glikozydem nasercowym) wykazało, poza innymi wynikami, zmniejszenie śmiertelności ogólnej o 34% [p = 0,0062 (wartość skorygowana); p = 0,00009 (wartość nominalna)].

Śmiertelność ze wszystkich przyczyn wynosiła 145 w grupie pacjentów przyjmujących metoprolol (7,2% na pacjenta -po roku) w porównaniu z 217 (l l ,0%) w grupie otrzymującej placebo, względne ryzyko 0,66 [95% CI 0,53-0,81].

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Metoprolol wchłania się całkowicie po podaniu doustnym. Z uwagi na znaczny efekt pierwszego przejścia przez wątrobę, biodostępność pojedynczej dawki doustnej wynosi około 50%. Biodostępność

9

tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest o około 20-30% mniejsza niż tradycyjnych tabletek, co nie ma jednak istotnego znaczenia klinicznego, gdyż wartości AUC (krzywa pulsacyjna) pozostają takie same jak przy użyciu tradycyjnych tabletek. Tylko niewielki odsetek metoprololu, około 5-10%, wiąże się z białkami osocza.

Każda tabletka metoprololu bursztynianu o przedłużonym uwalnianiu zawiera dużą liczbę peletek o kontrolowanym uwalnianiu. Każda z peletek pokryta jest otoczką polimerową, która reguluje szybkość uwalniania metoprololu.

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu rozpuszcza się szybko, a granulki o przedłużonym uwalnianiu rozprzestrzeniają się w przewodzie pokarmowym, uwalniając metoprolol w sposób ciągły przez 20 godzin. Okres półtrwania metoprololu wynosi średnio 3,5 godziny (patrz: Metabolizm i wydalanie). Przy dawkowaniu leku jeden raz na dobę maksymalne stężenie metoprololu w osoczu osiąga dwukrotną wartość stężenia minimalnego.

Metabolizm i wydalanie

Metoprolol jest metabolizowany przez utlenianie w wątrobie. Trzy znane główne metabolity nie wykazują klinicznie istotnego działania beta-adrenolitycznego.

Metoprolol jest metabolizowany głównie, lecz nie wyłącznie, przez enzym wątrobowy układu cytochromu (CYP) 2D6. Z uwagi na polimorfizm genu CYP 2D6, tempo metabolizmu waha się osobniczo, przy czym osoby o powolnym metabolizmie (około 7-8%) wykazują większe stężenia leku w osoczu i wolniejsze tempo wydalania w porównaniu z osobami o szybkim metabolizmie. Jednak u tej samej osoby stężenia leku w osoczu są stałe i powtarzalne. Ponad 95% dawki doustnej wydala się z moczem. Około 5% dawki wydala się w postaci niezmienionej, w pojedynczych przypadkach do 30%. Okres półtrwania metoprololu wynosi średnio 3,5 godziny (zakres 1-9 godzin). Całkowity klirens wynosi około l litr/min.

Farmakokinetyka metoprololu u osób w podeszłym wieku nie różni się istotnie od obserwowanej w populacji osób młodszych. Biodostępność układowa i wydalanie metoprololu są prawidłowe u pacjentów z niewydolnością nerek, jednak wydalanie metabolitów odbywa się wolniej. Znaczącą kumulację metabolitów obserwowano u pacjentów ze wskaźnikiem filtracji kłębkowej (ang. GFR) poniżej 5 ml/min. Kumulacja metabolitów nie nasila jednak działania beta-adrenolitycznego metoprololu.

U pacjentów z marskością wątroby biodostępność metoprololu może się zwiększać, a całkowity klirens ulegać zmniejszeniu. Zwiększona ekspozycja jest jednakże uznana za klinicznie istotną jedynie u pacjentów z ciężką niewydolnością lub z zespoleniem wrotno-żylnym. Całkowity klirens u pacjentów z zespoleniem żyły wrotnej z żyłą główną dolną wynosi około 0,3 litra/min, a wartości AUC są w przybliżeniu 6-krotnie większe niż u osób zdrowych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak jest przedklinicznych danych istotnych dla bezpieczeństwa klinicznego leku, poza zawartymi w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna

Metyloceluloza

Skrobia kukurydziana

Glicerol

Etyloceluloza

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

White Sepifilm 770 o składzie -Celuloza mikrokrystaliczna Hypromeloza Kwas stearynowy Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 300 C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

23,75 mg: 7, 20, 28, 30, 50, 98 lub 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

47.5    mg, 95 mg, 190 mg: 7, 20, 28, 30, 50, 56, 98 lub 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

METOSTAD, 23,75 mg METOSTAD, 47,5 mg METOSTAD, 95 mg METOSTAD, 190 mg


Pozwolenie MZ nr: 15200 Pozwolenie MZ nr: 15199 Pozwolenie MZ nr: 15201 Pozwolenie MZ nr: 15202


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18.03.2009 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Metostad