+ iMeds.pl

Metotab 10 mgUlotka Metotab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Metotab 2,5 mg, tabletki Metotab 7,5 mg, tabletki Metotab 10 mg, tabletki

Metotreksat

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacj enta wystąpią j akiekolwiek obj awy niepożądane, w tym wszelkie obj awy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Metotab i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacj e ważne przed przyj ęciem leku Metotab

3.    Jak przyjmować lek Metotab

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metotab

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Metotab i w jakim celu się go stosuje

Lek Metotab jest wskazany w leczeniu:

-    Ciężkiej, czynnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów.

-    Ciężkiej i uogólnionej łuszczycy, szczególnie typu plackowatego, u dorosłych pacjentów.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą tkanki łącznej, która charakteryzuje się zapaleniem błony maziowej (błona znajdująca się w stawach). Błona maziowa wytwarza płyn, którego funkcją jest zmniejszanie tarcia w stawach. Stan zapalny powoduje pogrubienie błony maziowej i obrzęk stawu.

Łuszczyca pospolita jest często spotykaną, przewlekłą chorobą skóry, którą cechuje występowanie czerwonych plam pokrytych grubymi, suchymi, srebrzystymi, przylegającymi łuskami.

Lek Metotab modyfikuje i spowalnia postęp choroby.

Metotreksat, który jest składnikiem leku Metotab, może być również dopuszczony do leczenia innych chorób niewymienionych w tej ulotce. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub innego pracownika opieki zdrowotnej i zawsze postępować zgodnie z ich zaleceniami.

Kiedy nie przyjmować leku Metotab

-    jeśli pacjent ma uczulenie na metotreksat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby wątroby lub nerek albo choroby krwi,

-    jeśli pacjent spożywa duże ilości alkoholu,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie, np. gruźlica lub zakażenie HIV,

-    j eśli u pacj enta występuj e owrzodzenie j amy ustnej, żołądka lub j elit,

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,

-    jeśli u pacj enta planowane j est poddawanie żywych szczepionek,

-    jeśli u pacjenta występuje zmniejszenie odporności.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub w złym stanie ogólnym,

-    jeśli pacjent ma zaburzoną czynność wątroby lub nerek,

-    j eśli pacj ent j est odwodniony.

Nawet jeśli lek Metotab podawany jest w małych dawkach, istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. W celu wykrycia ich w odpowiednim czasie konieczne jest regularne przeprowadzanie badań kontrolnych i laboratoryjnych.

Przed rozpoczęciem leczenia zostaną pobrane próbki krwi w celu wykonania określonych badań (np. badań oceniających czynność wątroby i nerek). Lekarz prowadzący leczenie powinien również upewnić się, czy u pacjenta występuje gruźlica lub zapalenie wątroby.

Różne badania będą wykonywane co najmniej raz w miesiącu podczas pierwszych sześciu miesięcy leczenia, a następnie powtarzane nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

W przypadku pojawienia się uporczywego kaszlu lub problemów z oddychaniem należy skontaktować się z lekarzem.

W rzadkich przypadkach lek Metotab może wpływać na krwinki białe i osłabiać mechanizmy chroniące organizm przed zakażeniami. W przypadku wystąpienia zakażenia z objawami takimi, jak ból gardła/karku/jamy ustnej lub trudności w oddawaniu moczu, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem z uwagi na konieczność wykluczenia niedoboru krwinek białych (leukopenii) wykonując badanie krwi. W takiej sytuacji ważne jest poinformowanie lekarza o przyjmowanych lekach.

W przypadku wystąpienia obrzęku twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności z połykaniem albo pokrzywki z towarzyszącymi trudnościami z oddychaniem (wstrząs anafilaktyczny) należy przerwać stosowanie leku Metotab i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Metotab a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Skuteczność stosowania leku Metotab może ulec zmianie w przypadku jednoczesnego przyjmowania niektórych innych leków, np. przeciwpadaczkowych, uspokajających, tabletek antykoncepcyjnych i niektórych antybiotyków.

Witaminy zawierające kwas foliowy mogą zmniejszyć skuteczność stosowania leku Metotab i należy je zażywać tylko na zlecenie lekarza.

Podczas stosowania leku Metotab należy nie przyjmować szczepień z zastosowaniem żywych szczepionek.

Metotab z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Metotab należy nie spożywać alkoholu, nadmiernej ilości kawy, napojów zawierających kofeinę i herbaty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Metotab nie wolno stosować w ciąży. W trakcie stosowania leku Metotab i przez kolejnych 6 miesięcy po jego zakończeniu zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Przed rozpoczęciem leczenia i podczas stosowania leku Metotab należy zaprzestać karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Metotab mogą występować działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, np. uczucie zmęczenia i zawroty głowy, dlatego w niektórych przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być osłabiona. W przypadku występowania zmęczenia lub senności nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Pacjent musi sam zdecydować, czy jest odpowiednio sprawny, aby móc prowadzić pojazd lub wykonywać jakiekolwiek zadania wymagające zwiększonej koncentracji uwagi. Leki stosowane przez pacjenta, ze względu na swoje działanie farmakologiczne lub działania niepożądane, są jednym z czynników, które mogą zmniejszać zdolność wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny. Opis działania leku i działań niepożądanych został przedstawiony w innych punktach ulotki. Należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w tej ulotce, a w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Lek Metotab zawiera laktozę jednowodną.

Lek Metotab zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Metotab jest podawany doustnie, tylko raz w tygodniu. Pacjent powinien ustalić w porozumieniu z lekarzem, w którym dniu tygodnia (ten sam dzień w każdym tygodniu) będzie zażywał lek.

Lek Metotab należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy zawsze przestrzegać zaleceń podanych na recepcie i na etykiecie leku. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę leku ustala lekarz w sposób indywidualnie dostosowany do potrzeb każdego pacjenta. Zazwyczaj lek zaczyna działać po 4-8 tygodniach w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, a w przypadku łuszczycy pospolitej po 2-6 tygodniach. Czas trwania leczenia ustala lekarz.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Metotab jest za silne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Metotab

Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania leku Metotab. Nie należy zmieniać dawkowania leku samodzielnie.

W przypadku podejrzenia, że mogło dojść do przyjęcia zbyt dużej ilości leku Metotab, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie, który zdecyduje, jakie kroki powinny być podjęte w zależności od ciężkości zatrucia.

Pominięcie przyjęcia leku Metotab

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy poradzić się lekarza i przyjąć przepisaną dawkę jak najszybciej, a następnie kontynuować przyjmowanie leku raz w tygodniu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania i stopień nasilenia działań niepożądanych zależą od dawki i częstości podawania leku Metotab. Ponieważ ciężkie działania niepożądane mogą wystąpić nawet po małych dawkach leku, ważne jest, aby lekarz regularnie kontrolował stan zdrowia pacjenta.

Najistotniejsze działania niepożądane dotyczą układu krwiotwórczego i przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane według częstości występowania:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób)

•    Zapalenie jamy ustnej, niestrawność, nudności, utrata apetytu.

•    Zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych).

Często (u mniej niż 1 na 10 osób)

•    Owrzodzenie j amy ustnej, biegunka.

•    Wysypka, zaczerwienienie skóry, swędzenie.

•    Ból głowy, zmęczenie, senność.

•    Zapalenie płuc, reakcje alergiczne dotyczące płuc (charakterystyczne objawy to: suchy kaszel bez odkrztuszania wydzieliny, uczucie braku tchu i gorączka).

•    Zaburzenia wytwarzania krwinek ze zmniejszeniem liczby krwinek białych i (lub) krwinek czerwonych i (lub) płytek krwi (leukopenia, niedokrwistość, trombocytopenia).

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób)

•    Zapalenie gardła, zapalenie jelit, wymioty.

•    Zwiększona wrażliwość na światło, wypadanie włosów, zwiększenie liczby guzków reumatoidalnych, półpasiec, zapalenie naczyń krwionośnych, wysypka przypominająca opryszczkę, pokrzywka.

•    Uj awni eni e się cukrzycy.

•    Zawroty głowy, dezorientacja, depresja, osłabienie zdolności myślenia.

•    Marskość wątroby, zanik wątroby, tworzenie się tkanki bliznowatej, zwyrodnienie tłuszczowe wątroby.

•    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i płytek krwi.

•    Zapalenie i owrzodzenie pęcherza moczowego, zaburzenia czynności nerek, zaburzenia w oddawaniu moczu.

•    Zapalenie i owrzodzenie pochwy.

•    Bóle stawów, bóle mięśni, osteoporoza.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób)

•    Owrzodzenie żołądka i jelit, złe przyswajanie pokarmu.

•    Przebarwienie skóry, trądzik, siniaki spowodowane krwawieniem z naczyń.

•    Reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny (patrz punkt 2), alergiczne zapalenie naczyń krwionośnych, gorączka, zapalenie spojówek (zaczerwienienie oczu), zakażenie, zakażenie krwi, pogorszenie gojenie się ran, zmniejszenie liczby przeciwciał we krwi.

•    Zaburzenia widzenia.

•    Zapalenie osierdzia, gromadzenie się płynu w błonach otaczających serce, zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi, zakrzepy.

•    Zwłóknienie płuc, uczucie braku tchu i astma oskrzelowa, gromadzenie się płynu w opłucnej.

•    Niewydolność nerek, zaburzenia wydzielania moczu, zaburzenia elektrolitowe.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób)

•    Krwawe wymioty, obfite krwawienie. Rozległe rozdęcie jelita grubego.

•    Pęcherze na skórze z towarzyszącą gorączką, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Leylla), przebarwienia paznokci, zapalenie wału paznokciowego, głębokie zakażenie mieszków włosowych, widoczne powiększenie małych naczyń krwionośnych.

•    Osłabienie widzenia, ból, utrata siły mięśniowej lub uczucie drętwienia lub mrowienia w kończynach górnych i dolnych, zmiany odczucia smaku (metaliczny posmak), drgawki, porażenie, silny ból głowy z gorączką.

•    Choroby siatkówki oka.

•    Nagłe zmniejszenie liczby białych krwinek, włącznie z agranulocytozą (patrz punkt 2), znaczne zahamowanie czynności szpiku kostnego.

•    Zanik popędu płciowego, impotencja, zaburzenia rozwoju komórek jajowych, zaburzenia wytwarzania plemników (spermatogenezy), bezpłodność, zaburzenia miesiączkowania, upławy.

•    Powiększenie węzłów chłonnych (chłoniak).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Metotab

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Metotab

-    Substancją czynną leku jest metotreksat. Lek zawiera odpowiednio 2,5, 7,5 i 10 mg metotreksatu w postaci metotreksatu disodowego.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia żelowana, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metotab i co zawiera opakowanie

Tabletki żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe. Tabletki 10 mg mają linię podziału, która jest przeznaczona wyłącznie do oznakowania.

Butelka wykonana z HDPE lub PP, z wieczkiem z PP, zawierająca 10, 30, 50 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstrasse 3

D-20354 Hamburg, Niemcy

Tel. +49 4103 8006 0

Faks:    +49    4103    8006    100

Wytwórca:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstrasse 6

D-22880 Wedel, Niemcy

Tel. +49 4103 8006 0

Faks:    +49    4103    8006    100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Metotab

Charakterystyka Metotab

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metotab 2,5 mg, tabletki Metotab 7,5 mg, tabletki Metotab 10 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Metotab 2,5 mg: jedna tabletka zawiera 2,5 mg metotreksatu (w postaci metotreksatu disodowego).

Metotab 7,5 mg: jedna tabletka zawiera 7,5 mg metotreksatu (w postaci metotreksatu disodowego).

Metotab 10 mg: jedna tabletka zawiera 10 mg metotreksatu (w postaci metotreksatu disodowego).

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Tabletki żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe. Linia podziału na tabletkach o mocy 10 mg jest przeznaczona jedynie do oznakowania.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Metotab jest wskazany do stosowania w leczeniu:

-    Ciężkiej, aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów

-    Ciężkiej i uogólnionej łuszczycy, szczególnie plackowatej, u pacjentów dorosłych, którzy nie reagują na standardowe leczenie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Metotab powinien być stosowany przez lekarzy posiadających wiedzę o różnych właściwościach tego produktu i jego mechanizmu działania. Lek ten należy przyjmować raz w tygodniu. Lekarz może wskazać na recepcie określony dzień tygodnia, w którym należy zażywać lek.

Dawkowanie u dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów:

Zalecana dawka początkowa to 7,5 mg metotreksatu, podawana raz w tygodniu doustnie. Jeśli pacjent odczuwa nudności, zaplanowaną dawkę tygodniową można podzielić na trzy części podawane w ciągu 24 godzin. W zależności od aktywności choroby u danego pacjenta oraz tolerancji leku przez pacjenta, dawkę początkową można stopniowo zwiększać o 2,5 mg tygodniowo. Nie należy przekraczać dawki 25 mg tygodniowo. Odpowiedzi na leczenie można

oczekiwać po upływie około 4-8 tygodni. Po uzyskaniu pożądanego efektu klinicznego, dawkę metotreksatu należy stopniowo zmniejszyć do możliwie najmniejszej, skutecznej dawki podtrzymującej.

Dawkowanie u pacjentów z łuszczycą:

Zalecana dawka początkowa to 7,5 mg metotreksatu, podawana doustnie raz w tygodniu. Jeśli pacjent odczuwa nudności, zaplanowaną dawkę tygodniową można podzielić na trzy części podawane w ciągu 24 godzin. Dawkę należy stopniowo zwiększać aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi terapeutycznej, na ogół jednak nie należy przekraczać dawki 25 mg na tydzień. Odpowiedzi na leczenie można oczekiwać zazwyczaj po upływie 2-6 tygodni. Po uzyskaniu pożądanego efektu klinicznego, dawkę metotreksatu należy stopniowo zmniejszyć do możliwie najmniejszej, skutecznej dawki podtrzymującej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Produkt Metotab należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Dawkę należy dostosować w następujący sposób:

Klirens kreatyniny (ml/min)

>    50    100%

20-50    50%

< 20    Nie wolno stosować produktu Metotab

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów z klinicznie istotną chorobą wątroby występującą obecnie lub w przeszłości, szczególnie w przypadkach spowodowanych spożywaniem alkoholu, produkt Metotab należy stosować bardzo ostrożnie, lub zrezygnować z jego podawania. Jeśli stężenie bilirubiny wynosi

>    5 mg/dl (85,5 pmol/l), stosowanie metotreksatu jest przeciwwskazane.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Zmniejszenie dawki u pacjentów w podeszłym wieku należy rozważyć z uwagi na zmniejszoną wydolność wątroby i nerek oraz związaną z wiekiem zmniejszoną rezerwę kwasu foliowego.

Czas trwania leczenia i sposób podawania:

Produkt Metotab podawany jest doustnie.

Całkowity czas trwania leczenia jest ustalany przez lekarza.

Można rozważyć uzupełnianie kwasu foliowego zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

4.3 Przeciwwskazania

Produkt Metotab jest przeciwwskazany w przypadku:

-    nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    niewydolności wątroby (patrz także punkt 4.2),

-    nadużywania alkoholu,

-    niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 20 ml/min, patrz także punkt 4.2),

-    występujących wcześniej zaburzeń składu krwi (dyskrazje), takich jak hipoplazja szpiku, leukopenia, małopłytkowość lub znacząca niedokrwistość oraz ciężkich (ostrych lub przewlekłych) zakażeń, takich jak gruźlica i zakażenie HIV,

-    owrzodzeń jamy ustnej i rozpoznanej, czynnej choroby wrzodowej przewodu pokarmowego,

-    ciąży, karmienia piersią (patrz także punkt 4.6),

-    jednoczesnego szczepienia żywymi szczepionkami.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów należy wyraźnie poinformować, że lek należy przyjmować raz w tygodniu. Lekarz może wskazać określony dzień tygodnia na recepcie. Pacjenci powinni być świadomi ścisłego przestrzegania częstości dawkowania - raz w tygodniu.

Pacjenci leczeni metotreksatem powinni podlegać odpowiedniej kontroli tak, aby objawy możliwych działań toksycznych lub reakcji niepożądanych mogły być wykryte i poddane ocenie z jak najmniejszym opóźnieniem. Dlatego metotreksat powinien być podawany tylko przez lekarzy, z wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania leków z grupy antymetabolitów, lub pod ich nadzorem. Z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich, a nawet śmiertelnych reakcji toksycznych, lekarz powinien udzielić pacjentowi pełnej informacji dotyczącej potencjalnych zagrożeń i zalecanych środków ostrożności.

Produkt Metotab zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Zalecane badania kontrolne i środki ostrożności w trakcie leczenia

Przed rozpoczęciem stosowania metotreksatu po raz pierwszy lub wznowieniem stosowania po okresie przerwy:

Pełna morfologia krwi obwodowej z rozmazem i liczbą płytek, aktywność enzymów wątrobowych, bilirubiny, albumin w surowicy, zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej i parametry czynności nerek. Jeśli istnieją wskazania kliniczne, należy wykluczyć gruźlicę i zapalenie wątroby.

W trakcie leczenia (co najmniej raz w miesiącu podczas pierwszych sześciu miesięcy, a następnie co trzy miesiące):

Zwiększenie częstości badań kontrolnych należy rozważyć także w przypadku zwiększania dawki.

1.    Badanie jamy ustnej i gardła w celu wykrycia zmian w obrębie błon śluzowych.

2.    Pełna morfologia krwi z rozmazem i liczbą płytek. Zahamowanie czynności układu krwiotwórczego wywołane przez metotreksat może wystąpić nagle i po pozornie bezpiecznych dawkach. Każde znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych lub płytek oznacza konieczność natychmiastowego odstawienia produktu leczniczego i zastosowania odpowiedniego leczenia podtrzymującego. Pacjentów należy poinformować o konieczności zgłaszania wszystkich objawów przedmiotowych i podmiotowych wskazujących na obecność zakażenia. Pacjenci przyjmujący jednocześnie inne leki, które mogą działać toksycznie na układ krwiotwórczy (np. leflunomid) powinni być poddawani ścisłej kontroli obrazu morfologicznego krwi i liczby płytek.

3.    Parametry czynnościowe wątroby: Należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie objawów toksycznego działania na wątrobę. Leczenia nie należy rozpoczynać w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w badaniach czynnościowych wątroby lub w biopsji przed zastosowaniem metotreksatu; jeśli nieprawidłowości takie pojawią się w trakcie stosowania leku, konieczne jest przerwanie leczenia. Zmiany te powinny ulec normalizacji w ciągu dwóch tygodni; po tym czasie leczenie można wznowić, zgodnie z decyzją lekarza. Brak jest danych dotyczących zasadności wykonywania biopsji wątroby w celu monitorowania hepatotoksyczności leczenia w chorobach reumatologicznych. U pacjentów z łuszczycą konieczność wykonania biopsji wątroby przed i w trakcie leczenia należy oceniać zgodnie z aktualną wiedzą naukową. Ocena ta ma na celu rozróżnienie pacjentów bez czynników ryzyka i pacjentów, u których występują czynniki ryzyka takie, jak nadmierne spożycie alkoholu w wywiadzie, utrzymujące się zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przebyte choroby wątroby, dziedziczne choroby wątroby w wywiadzie, cukrzyca, otyłość i znaczące narażenie na leki hepatotoksyczne lub chemikalia w przeszłości.

Kontrola aktywności enzymów wątrobowych w surowicy: Okresowe zwiększenie aktywności transaminaz do wartości dwu- lub trzykrotnie przekraczających normę było zgłaszane przez pacjentów z częstością 13-20%. W przypadku stale utrzymującego się zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy rozważyć zmniejszenie dawki metotreksatu lub przerwanie leczenia.

Z uwagi na potencjalne działanie toksyczne metotreksatu na wątrobę, w trakcie leczenia nie należy stosować dodatkowych leków hepatotoksycznych, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne; należy również unikać spożywania alkoholu lub znacznie je ograniczyć (patrz punkt 4.5). U pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki hepatotoksyczne (np. leflunomid) należy uważniej kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. Podobnie należy postępować w przypadku pacjentów przyjmujących jednocześnie leki o działaniu toksycznym na układ krwiotwórczy (np. leflunomid).

4.    Czynność nerek należy kontrolować za pomocą parametrów czynnościowych nerek i ogólnego badania moczu.

Ponieważ metotreksat jest wydalany głównie drogą nerkową, w przypadku niewydolności nerek można się spodziewać zwiększenia stężenia metotreksatu w surowicy, co może prowadzić do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. U pacjentów, u których czynność nerek może być zaburzona (np. u pacjentów w podeszłym wieku), badania kontrolne należy przeprowadzać częściej. Dotyczy to w szczególności pacjentów otrzymujących jednocześnie inne leki, które wpływają na wydalanie metotreksatu, wywołują uszkodzenie nerek (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne) lub leki, które mogą prowadzić do zaburzeń układu krwiotwórczego. Odwodnienie może także nasilać toksyczność metotreksatu.

5.    Układ oddechowy: Może występować ostre lub przewlekłe śródmiąższowe zapalenie płuc, często z eozynofilią we krwi; opisywane były przypadki zgonów w przebiegu tego powikłania. Objawy zwykle obejmują duszność, kaszel (zwłaszcza suchy, bez odkrztuszania wydzieliny) i gorączkę; objawy te należy oceniać podczas każdej kolejnej wizyty. Pacjentów należy poinformować o ryzyku wystąpienia zapalenia płuc i konieczności natychmiastowego skontaktowania się z lekarzem prowadzącym leczenie w przypadku pojawienia się uporczywego kaszlu lub duszności. U pacjentów z objawami płucnymi konieczne jest przerwanie leczenia metotreksatem i przeprowadzenie dokładnych badań (w tym zdjęcia rentgenowskiego płuc) w celu wykluczenia zakażenia. W przypadku podejrzenia choroby płuc wywołanej przez metotreksat należy zastosować kortykosteroidy; nie wolno ponownie podejmować leczenia metotreksatem. Powikłania płucne wymagają

szybkiego rozpoznania i odstawienia leku. Zapalenie płuc może wystąpić po zastosowaniu dowolnej dawki.

6. Metotreksat może wpływać na skuteczność szczepień i wyniki oznaczeń

immunologicznych, ponieważ oddziałuje na układ immunologiczny. Zachowanie szczególnej ostrożności jest również konieczne w przypadku nieaktywnych, przewlekłych zakażeń (takich, jak półpasiec, gruźlica, zapalenie wątroby typu B lub C) z uwagi na możliwość ich uaktywnienia. Podczas leczenia produktem Metotab nie należy jednocześnie wykonywać szczepień żywymi szczepionkami.

U pacjentów otrzymujących małe dawki metotreksatu mogą występować chłoniaki złośliwe; w takich sytuacjach leczenie metotreksatem należy przerwać. Jeśli chłoniak nie wykazuje cech samoistnej regresji, należy rozpocząć leczenie cytostatyczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Alkohol, leki o działaniu hepatotoksycznym, leki wykazujące toksyczność hematologiczną Prawdopodobieństwo występowania działania hepatotoksycznego metotreksatu zwiększa się w przypadku regularnego spożywania alkoholu i jednoczesnego stosowania innych leków uszkadzających wątrobę (patrz punkt 4.4). Pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki o działaniu hepatotoksycznym (np. leflunomid) należy monitorować ze szczególną starannością. Podobnie należy postępować w przypadku stosowania leków o działaniu toksycznym na szpik kostny (np. leflunomid). Częstość występowania pancytopenii i hepatotoksyczności może się zwiększać podczas stosowania leflunomidu w połączeniu z metotreksatem. Leczenie skojarzone metotreksatem i retinoidami takimi, jak acytretyna lub etretynat, zwiększa ryzyko hepatotoksyczności.

Antybiotyki doustne

Antybiotyki doustne, takie jak tetracykliny, chloramfenikol i niewchłanialne antybiotyki o szerokim spektrum działania antybakteryjnego zakłócają krążenie wątrobowo-jelitowe poprzez hamowanie rozwoju jelitowej flory bakteryjnej lub blokowanie metabolizmu w komórkach bakteryjnych.

Antybiotyki

Antybiotyki takie, jak penicyliny, glikopeptydy, sulfonamidy, ciprofloksacyna i cefalotyna, w pojedynczych przypadkach mogą zmniejszać klirens nerkowy metotreksatu. Prowadzi to do zwiększenia stężeń metotreksatu w surowicy i możliwości wystąpienia działania toksycznego na układ krwiotwórczy i przewód pokarmowy.

Probenecyd, słabe kwasy organiczne, pochodne pirazolu i niesteroidowe leki przeciwzapalne Probenecyd, słabe kwasy organiczne, takie jak pętlowe leki moczopędne oraz pochodne pirazolu (fenylobutazon) mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu, powodując zwiększenie stężenia leku w surowicy i zwiększoną toksyczność hematologiczną. Nasilenie działania toksycznego jest również możliwe w przypadku stosowania małych dawek metotreksatu w połączeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub salicylanami.

Leki zaburzające czynność szpiku kostnego

Podczas stosowania leków, które mogą hamować czynność szpiku kostnego (np. sulfonamidy, trimetoprim + sulfametoksazol, chloramfenikol, pirymetamina), należy brać pod uwagę ryzyko znacznych zaburzeń układu krwiotwórczego.

Leki wywołujące niedobór kwasu foliowego

Równoczesne podawanie leków wywołujących niedobór kwasu foliowego (np. sulfonamidów, trimetoprimu z sulfametoksazolem) może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych metotreksatu. Zaleca się szczególną ostrożność w przypadku istniejącego wcześniej niedoboru kwasu foliowego.

Inne leki przeciwreumatyczne

Zazwyczaj nie należy obawiać się nasilenia działań niepożądanych metotreksatu podczas jednoczesnego stosowania innych leków przeciwreumatycznych (np. soli złota, penicylaminy, hydroksychlorochiny, sulfasalazyny, azatiopryny, cyklosporyny).

Sulfasalazyna

Leczenie skojarzone metotreksatem i sulfasalazyną może zwiększać skuteczność metotreksatu, ale też nasilać działania niepożądane spowodowane hamowaniem syntezy kwasu foliowego przez sulfasalazynę, jednak takie niekorzystne skutki obserwowano tylko w rzadkich przypadkach w trakcie szeregu badań.

Inhibitory pompy protonowej

Jednoczesne podawanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak omeprazol lub pantoprazol, może prowadzić do wystąpienia interakcji: jednoczesne stosowanie metotreksatu i omeprazolu prowadziło do opóźnienia wydalania metotreksatu przez nerki; jednoczesne stosowanie metotreksatu z pantoprazolem powodowało hamowanie wydalania przez nerki metabolitu metotreksatu (7-hydroksymetotreksatu); w jednym przypadku opisano towarzyszące temu bóle mięśniowe i dreszcze.

Napoje zawierające kofeinę i teofilinę

Podczas leczenia metotreksatem należy unikać spożywania nadmiernej ilości napojów zawierających kofeinę lub teofilinę (kawa, napoje zawierające kofeinę, herbata).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt Metotab jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży (patrz punkt 4.3). W badaniach na zwierzętach metotreksat wykazywał szkodliwy wpływ na reprodukcję, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 5.3). Metotreksat wykazywał działanie teratogenne u ludzi; opisywano wywołane przez lek obumarcie płodu i wady wrodzone. Z danych otrzymanych z ograniczonej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży (42) wynika zwiększenie częstości występowania (1:14) wad wrodzonych (czaszki, układu sercowo-naczyniowego, kończyn). Opisywano prawidłowy przebieg ciąży w przypadkach, gdy stosowanie metotreksatu zostało przerwane przed zapłodnieniem.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Metotab konieczne jest wykluczenie ciąży. Kobiety nie mogą zachodzić w ciążę podczas leczenia metotreksatem. Dlatego podczas leczenia produktem Metotab, i do 6 miesięcy po zakończeniu terapii, pacjenci w wieku rozrodczym (kobiety i mężczyźni) muszą stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Pacjentki w wieku rozrodczym i ich partnerzy muszą być poinformowani o ryzyku związanym z wpływem leku na reprodukcję.

Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas leczenia metotreksatem, powinna skonsultować się z lekarzem w sprawie ryzyka wystąpienia skutków niepożądanych u dziecka wynikających z zastosowania leku.

W wyniku stosowania produktu Metotab u ludzi opisywano zaburzenia oogenezy i spermatogenezy, oligospermię, niepłodność, zaburzenia miesiączkowania i brak miesiączki w trakcie leczenia i po pewnym czasie od jego zakończenia.

Karmienie piersią

Metotreksat jest wydzielany do pokarmu kobiecego w stężeniach, które stwarzają zagrożenie dla niemowlęcia. Dlatego konieczne jest przerwanie karmienia piersią przed zastosowaniem metotreksatu i w trakcie całego okresu leczenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas leczenia mogą wystąpić objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak uczucie zmęczenia i zawroty głowy. Metotreksat wywiera nieistotny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Do najistotniejszych działań niepożądanych należy hamowanie czynności układu krwiotwórczego i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Następujące kategorie stosowane są w klasyfikacji działań niepożądanych według częstości ich występowania:

Bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1000 do <1/100), rzadko (> 1/10000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: Zapalenie jamy ustnej, niestrawność, nudności, utrata łaknienia.

Często: Owrzodzenia jamy ustnej, biegunka.

Niezbyt często: Zapalenie gardła, zapalenie jelit, wymioty.

Rzadko: Owrzodzenia przewodu pokarmowego, zaburzenia wchłaniania.

Bardzo rzadko: Krwawe wymioty, obfite krwawienia, toksyczne rozszerzenie okrężnicy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: Wysypka, rumień, świąd.

Niezbyt często: Fotouczulenie, wypadanie włosów, powiększenie guzków reumatycznych, półpasiec, zapalenie naczyń, opryszczkowate wykwity skórne, pokrzywka.

Rzadko: Przebarwienia skóry, trądzik, podskórne wylewy krwi.

Bardzo rzadko: Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica rozpływna naskórka (zespół Lyella), przebarwienia paznokci, ostra zanokcica, czyraczność, teleangiektazje.

Zaburzenia ogólne

Rzadko: Reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, alergiczne zapalenie naczyń, gorączka, zapalenie spojówek, zakażenia, posocznica, pogorszenie gojenia się ran, hipogammaglobulinemia.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: Ujawnienie się cukrzycy.

Zaburzenia układu nerwowego Często: Bóle głowy, zmęczenie, senność.

Niezbyt często: Zawroty głowy, stany splątania, depresja, zaburzenia poznawcze.

Bardzo rzadko: Zaburzenia widzenia, ból, osłabienie mięśni lub parestezje kończyn, zmiany odczuwania smaku (smak metaliczny), drgawki, objawy oponowe, porażenie.

Zaburzenia oka

Rzadko: Zaburzenia widzenia.

Bardzo rzadko: Retinopatia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często: Zwiększona aktywność transaminaz.

Niezbyt często: Marskość wątroby, zanik wątroby, włóknienie okołowrotne i zwyrodnienie tłuszczowe wątroby.

Zaburzenia serca i naczyniowe

Rzadko: Zapalenie osierdzia, wysięk osierdziowy, tamponada serca, niedociśnienie, zmiany zakrzepowo-zatorowe.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: Zapalenie płuc, zapalenie śródmiąższowe płuc, często połączone z eozynofilią. Objawy wskazujące na potencjalnie ciężkie uszkodzenie tkanki płucnej (śródmiąższowe zapalenie płuc) to: suchy kaszel bez odkrztuszania wydzieliny, duszność i gorączka.

Rzadko: Włóknienie płuc, zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii, duszność i astma oskrzelowa, wysięk opłucnowy.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często: Leukopenia, niedokrwistość, małopłytkowość.

Niezbyt często: Pancytopenia.

Bardzo rzadko: Agranulocytoza, znaczne zahamowania czynności szpiku kostnego.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: Zapalenie i owrzodzenie pęcherza moczowego, zaburzenia czynności nerek. Zaburzenia mikcji.

Rzadko: Niewydolność nerek. Skąpomocz, bezmocz, zaburzenia elektrolitowe.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często: Zapalenie i owrzodzenie pochwy.

Bardzo rzadko: Zmniejszenie popędu płciowego, impotencja, oligospermia, zaburzenia oogenezy, zaburzenia spermatogenezy, niepłodność, zaburzenia miesiączkowania, upławy.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: Bóle stawów, bóle mięśni, osteoporoza.

Nowotwory łagodne i złośliwe (w tym torbiele i polipy)

Bardzo rzadko: Istnieją doniesienia o pojedynczych przypadkach chłoniaka, który w wielu przypadkach ustępował po przerwaniu leczenia metotreksatem. W niedawno przeprowadzonym badaniu nie udało się ustalić, czy leczenie metotreksatem zwiększa zapadalność na chłoniaki.

Występowanie i stopień nasilenia działań niepożądanych zależy od wielkości dawki i częstości podawania. Ponieważ ciężkie działania niepożądane mogą wystąpić nawet po zastosowaniu mniejszych dawek, lekarz powinien regularnie i często kontrolować stan pacjenta.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych

działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do

ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego

powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

a)    Objawy przedawkowania

Działanie toksyczne metotreksatu dotyczy głównie układu krwiotwórczego.

Opisywano przypadki przedawkowania, niekiedy śmiertelne, spowodowane pomyłkowym zażywaniem doustnego metotreksatu codziennie zamiast raz w tygodniu. W takich przypadkach najczęściej zgłaszanymi objawami były zaburzenia hematologiczne i reakcje ze strony przewodu pokarmowego.

b)    Metody leczenia w przypadku przedawkowania

Swoistą odtrutką jest folinian wapnia, który neutralizuje toksyczne działania niepożądane metotreksatu.

W razie nieumyślnego przedawkowania, w ciągu godziny należy podać domięśniowo lub dożylnie dawkę folinianu wapnia równą lub większą od przekroczonej dawki metotreksatu; leczenie takie należy kontynuować tak długo, aż stężenia metotreksatu w surowicy będą mniejsze niż 10 mol/l.

W razie znacznego przedawkowania może zachodzić konieczność nawodnienia pacjenta i alkalizacji moczu, aby zapobiec wytrącaniu się metotreksatu i (lub) jego metabolitów w kanalikach nerkowych. Nie wykazano zwiększonego wydalania metotreksatu pod wpływem hemodializy lub dializy otrzewnowej. Opisano skuteczne usuwanie metotreksatu z organizmu za pomocą doraźnej, przerywanej hemodializy z zastosowaniem wysokoprzepływowego dializatora.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki immunosupresyjne, kod ATC: L04AX03 Lek przeciwreumatyczny przeznaczony do leczenia przewlekłych, zapalnych chorób reumatycznych i postaci wielostawowych młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

Metotreksat jest antagonistą kwasu foliowego, który należy do grupy leków cytotoksycznych określanych jako antymetabolity. Działa on poprzez kompetycyjne hamowanie aktywności enzymu reduktazy dihydrofolianowej, hamując tym samym syntezę DNA. Nie wyjaśniono dotychczas, czy skuteczność metotreksatu w leczeniu łuszczycy, łuszczycowego zapalenia stawów i przewlekłego zapalenia wielostawowego związana jest z działaniem przeciwzapalnym czy immunosupresyjnym i w jakim stopniu zwiększenie przez metotreksat stężenia adenozyny w przestrzeni zewnątrzkomórkowej wpływa na efekt terapeutyczny leku.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Biodostępność metotreksatu jest dobra (80-100%) w małych dawkach stosowanych w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i łuszczycy. Po podaniu doustnym, maksymalne stężenia metotreksatu w surowicy uzyskuje się po upływie 1-2 godzin. Występuje bardzo znaczna zmienność między- i wewnątrzosobnicza, w szczególności po dawkowaniu wielokrotnym.

Około 50% metotreksatu występuje w postaci związanej z białkami surowicy. W wyniku dystrybucji leku w tkankach ustrojowych, duże stężenia poliglutaminianów wykrywane są szczególnie w wątrobie, nerkach i śledzionie, gdzie mogą utrzymywać się przez kilka tygodni lub miesięcy. Po zastosowaniu małych dawek, metotreksat przenika do płynów ustrojowych w minimalnych ilościach.

Okres półtrwania końcowej fazy eliminacji wynosi średnio 6-7 godzin i cechuje się znaczną zmiennością (3-17 godzin). Okres półtrwania może być wydłużony nawet 4-krotnie u pacjentów, u których występuje dodatkowa przestrzeń dystrybucji (wysięk opłucnowy, wodobrzusze).

Około 10% podanej dawki metotreksatu jest metabolizowane w wątrobie. Głównym metabolitem jest 7-hydroksymetotreksat.

Wydalanie, głównie w postaci niezmienionej, odbywa się drogą nerkową przez filtrację kłębuszkową i czynne wydzielanie w kanaliku bliższym nefronu. Około 5-20% metotreksatu i 1-5% 7-hydroksymetotreksatu wydala się z żółcią. Krążenie wątrobowo-jelitowe występuje w znacznym stopniu.

W przypadku niewydolności nerek wydalanie leku z organizmu jest znacznie opóźnione. Nie wiadomo, czy niewydolność wątroby wpływa na zmniejszenie wydalania metotreksatu.

Występuje bardzo znaczna zmienność między- i wewnątrzosobnicza, w szczególności po wielokrotnym dawkowaniu.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ metotreksatu na płodność, rozwój zarodka i płodu oraz występowanie wad wrodzonych. Metotreksat działa mutagennie w warunkach in vivo i in vitro. Ponieważ nie przeprowadzono konwencjonalnych badań dotyczących działania rakotwórczego, a badania toksyczności przewlekłej u gryzoni dają sprzeczne wyniki, metotreksat nie może być odpowiednio zaklasyfikowany pod względem potencjalnego działania rakotwórczego u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia żelowana Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka wykonana z HDPE lub PP, z wieczkiem z PP, zawierająca 10, 30, 50 lub 100 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstrasse 3 D-20354 Hamburg, Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Metotab