Imeds.pl

Metotab 2,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Metotab 2,5 mg, tabletki Metotab 7,5 mg, tabletki Metotab 10 mg, tabletki

Metotreksat

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacj enta wystąpią j akiekolwiek obj awy niepożądane, w tym wszelkie obj awy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Metotab i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacj e ważne przed przyj ęciem leku Metotab

3.    Jak przyjmować lek Metotab

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metotab

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Metotab i w jakim celu się go stosuje

Lek Metotab jest wskazany w leczeniu:

-    Ciężkiej, czynnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów.

-    Ciężkiej i uogólnionej łuszczycy, szczególnie typu plackowatego, u dorosłych pacjentów.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą tkanki łącznej, która charakteryzuje się zapaleniem błony maziowej (błona znajdująca się w stawach). Błona maziowa wytwarza płyn, którego funkcją jest zmniejszanie tarcia w stawach. Stan zapalny powoduje pogrubienie błony maziowej i obrzęk stawu.

Łuszczyca pospolita jest często spotykaną, przewlekłą chorobą skóry, którą cechuje występowanie czerwonych plam pokrytych grubymi, suchymi, srebrzystymi, przylegającymi łuskami.

Lek Metotab modyfikuje i spowalnia postęp choroby.

Metotreksat, który jest składnikiem leku Metotab, może być również dopuszczony do leczenia innych chorób niewymienionych w tej ulotce. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub innego pracownika opieki zdrowotnej i zawsze postępować zgodnie z ich zaleceniami.

Kiedy nie przyjmować leku Metotab

-    jeśli pacjent ma uczulenie na metotreksat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby wątroby lub nerek albo choroby krwi,

-    jeśli pacjent spożywa duże ilości alkoholu,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie, np. gruźlica lub zakażenie HIV,

-    j eśli u pacj enta występuj e owrzodzenie j amy ustnej, żołądka lub j elit,

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,

-    jeśli u pacj enta planowane j est poddawanie żywych szczepionek,

-    jeśli u pacjenta występuje zmniejszenie odporności.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub w złym stanie ogólnym,

-    jeśli pacjent ma zaburzoną czynność wątroby lub nerek,

-    j eśli pacj ent j est odwodniony.

Nawet jeśli lek Metotab podawany jest w małych dawkach, istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. W celu wykrycia ich w odpowiednim czasie konieczne jest regularne przeprowadzanie badań kontrolnych i laboratoryjnych.

Przed rozpoczęciem leczenia zostaną pobrane próbki krwi w celu wykonania określonych badań (np. badań oceniających czynność wątroby i nerek). Lekarz prowadzący leczenie powinien również upewnić się, czy u pacjenta występuje gruźlica lub zapalenie wątroby.

Różne badania będą wykonywane co najmniej raz w miesiącu podczas pierwszych sześciu miesięcy leczenia, a następnie powtarzane nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

W przypadku pojawienia się uporczywego kaszlu lub problemów z oddychaniem należy skontaktować się z lekarzem.

W rzadkich przypadkach lek Metotab może wpływać na krwinki białe i osłabiać mechanizmy chroniące organizm przed zakażeniami. W przypadku wystąpienia zakażenia z objawami takimi, jak ból gardła/karku/jamy ustnej lub trudności w oddawaniu moczu, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem z uwagi na konieczność wykluczenia niedoboru krwinek białych (leukopenii) wykonując badanie krwi. W takiej sytuacji ważne jest poinformowanie lekarza o przyjmowanych lekach.

W przypadku wystąpienia obrzęku twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności z połykaniem albo pokrzywki z towarzyszącymi trudnościami z oddychaniem (wstrząs anafilaktyczny) należy przerwać stosowanie leku Metotab i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Metotab a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Skuteczność stosowania leku Metotab może ulec zmianie w przypadku jednoczesnego przyjmowania niektórych innych leków, np. przeciwpadaczkowych, uspokajających, tabletek antykoncepcyjnych i niektórych antybiotyków.

Witaminy zawierające kwas foliowy mogą zmniejszyć skuteczność stosowania leku Metotab i należy je zażywać tylko na zlecenie lekarza.

Podczas stosowania leku Metotab należy nie przyjmować szczepień z zastosowaniem żywych szczepionek.

Metotab z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Metotab należy nie spożywać alkoholu, nadmiernej ilości kawy, napojów zawierających kofeinę i herbaty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Metotab nie wolno stosować w ciąży. W trakcie stosowania leku Metotab i przez kolejnych 6 miesięcy po jego zakończeniu zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Przed rozpoczęciem leczenia i podczas stosowania leku Metotab należy zaprzestać karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Metotab mogą występować działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, np. uczucie zmęczenia i zawroty głowy, dlatego w niektórych przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być osłabiona. W przypadku występowania zmęczenia lub senności nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Pacjent musi sam zdecydować, czy jest odpowiednio sprawny, aby móc prowadzić pojazd lub wykonywać jakiekolwiek zadania wymagające zwiększonej koncentracji uwagi. Leki stosowane przez pacjenta, ze względu na swoje działanie farmakologiczne lub działania niepożądane, są jednym z czynników, które mogą zmniejszać zdolność wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny. Opis działania leku i działań niepożądanych został przedstawiony w innych punktach ulotki. Należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w tej ulotce, a w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Lek Metotab zawiera laktozę jednowodną.

Lek Metotab zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Metotab jest podawany doustnie, tylko raz w tygodniu. Pacjent powinien ustalić w porozumieniu z lekarzem, w którym dniu tygodnia (ten sam dzień w każdym tygodniu) będzie zażywał lek.

Lek Metotab należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy zawsze przestrzegać zaleceń podanych na recepcie i na etykiecie leku. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę leku ustala lekarz w sposób indywidualnie dostosowany do potrzeb każdego pacjenta. Zazwyczaj lek zaczyna działać po 4-8 tygodniach w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, a w przypadku łuszczycy pospolitej po 2-6 tygodniach. Czas trwania leczenia ustala lekarz.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Metotab jest za silne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Metotab

Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania leku Metotab. Nie należy zmieniać dawkowania leku samodzielnie.

W przypadku podejrzenia, że mogło dojść do przyjęcia zbyt dużej ilości leku Metotab, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie, który zdecyduje, jakie kroki powinny być podjęte w zależności od ciężkości zatrucia.

Pominięcie przyjęcia leku Metotab

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy poradzić się lekarza i przyjąć przepisaną dawkę jak najszybciej, a następnie kontynuować przyjmowanie leku raz w tygodniu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania i stopień nasilenia działań niepożądanych zależą od dawki i częstości podawania leku Metotab. Ponieważ ciężkie działania niepożądane mogą wystąpić nawet po małych dawkach leku, ważne jest, aby lekarz regularnie kontrolował stan zdrowia pacjenta.

Najistotniejsze działania niepożądane dotyczą układu krwiotwórczego i przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane według częstości występowania:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób)

•    Zapalenie jamy ustnej, niestrawność, nudności, utrata apetytu.

•    Zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych).

Często (u mniej niż 1 na 10 osób)

•    Owrzodzenie j amy ustnej, biegunka.

•    Wysypka, zaczerwienienie skóry, swędzenie.

•    Ból głowy, zmęczenie, senność.

•    Zapalenie płuc, reakcje alergiczne dotyczące płuc (charakterystyczne objawy to: suchy kaszel bez odkrztuszania wydzieliny, uczucie braku tchu i gorączka).

•    Zaburzenia wytwarzania krwinek ze zmniejszeniem liczby krwinek białych i (lub) krwinek czerwonych i (lub) płytek krwi (leukopenia, niedokrwistość, trombocytopenia).

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób)

•    Zapalenie gardła, zapalenie jelit, wymioty.

•    Zwiększona wrażliwość na światło, wypadanie włosów, zwiększenie liczby guzków reumatoidalnych, półpasiec, zapalenie naczyń krwionośnych, wysypka przypominająca opryszczkę, pokrzywka.

•    Uj awni eni e się cukrzycy.

•    Zawroty głowy, dezorientacja, depresja, osłabienie zdolności myślenia.

•    Marskość wątroby, zanik wątroby, tworzenie się tkanki bliznowatej, zwyrodnienie tłuszczowe wątroby.

•    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i płytek krwi.

•    Zapalenie i owrzodzenie pęcherza moczowego, zaburzenia czynności nerek, zaburzenia w oddawaniu moczu.

•    Zapalenie i owrzodzenie pochwy.

•    Bóle stawów, bóle mięśni, osteoporoza.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób)

•    Owrzodzenie żołądka i jelit, złe przyswajanie pokarmu.

•    Przebarwienie skóry, trądzik, siniaki spowodowane krwawieniem z naczyń.

•    Reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny (patrz punkt 2), alergiczne zapalenie naczyń krwionośnych, gorączka, zapalenie spojówek (zaczerwienienie oczu), zakażenie, zakażenie krwi, pogorszenie gojenie się ran, zmniejszenie liczby przeciwciał we krwi.

•    Zaburzenia widzenia.

•    Zapalenie osierdzia, gromadzenie się płynu w błonach otaczających serce, zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi, zakrzepy.

•    Zwłóknienie płuc, uczucie braku tchu i astma oskrzelowa, gromadzenie się płynu w opłucnej.

•    Niewydolność nerek, zaburzenia wydzielania moczu, zaburzenia elektrolitowe.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób)

•    Krwawe wymioty, obfite krwawienie. Rozległe rozdęcie jelita grubego.

•    Pęcherze na skórze z towarzyszącą gorączką, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Leylla), przebarwienia paznokci, zapalenie wału paznokciowego, głębokie zakażenie mieszków włosowych, widoczne powiększenie małych naczyń krwionośnych.

•    Osłabienie widzenia, ból, utrata siły mięśniowej lub uczucie drętwienia lub mrowienia w kończynach górnych i dolnych, zmiany odczucia smaku (metaliczny posmak), drgawki, porażenie, silny ból głowy z gorączką.

•    Choroby siatkówki oka.

•    Nagłe zmniejszenie liczby białych krwinek, włącznie z agranulocytozą (patrz punkt 2), znaczne zahamowanie czynności szpiku kostnego.

•    Zanik popędu płciowego, impotencja, zaburzenia rozwoju komórek jajowych, zaburzenia wytwarzania plemników (spermatogenezy), bezpłodność, zaburzenia miesiączkowania, upławy.

•    Powiększenie węzłów chłonnych (chłoniak).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Metotab

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Metotab

-    Substancją czynną leku jest metotreksat. Lek zawiera odpowiednio 2,5, 7,5 i 10 mg metotreksatu w postaci metotreksatu disodowego.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia żelowana, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metotab i co zawiera opakowanie

Tabletki żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe. Tabletki 10 mg mają linię podziału, która jest przeznaczona wyłącznie do oznakowania.

Butelka wykonana z HDPE lub PP, z wieczkiem z PP, zawierająca 10, 30, 50 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH

Fehlandtstrasse 3

D-20354 Hamburg, Niemcy

Tel. +49 4103 8006 0

Faks: +49 4103 8006 100

Wytwórca:

medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH

Theaterstrasse 6

D-22880 Wedel, Niemcy

Tel. +49 4103 8006 0

Faks: +49 4103 8006 100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7