+ iMeds.pl

Metronidazol chema 100 mg/gUlotka Metronidazol chema

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

METRONIDAZOL ® 100 mg/g, maść (Metronidazolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.

2.

3.


Co to jest Metronidazol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol

Jak stosować Metronidazol

4.

5.

6.


Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Metronidazol

Zawartość opakowania i inne informacje

<§> i


1. Co to jest Metronidazol i w jakim celu się go stosuje

Metronidazol    jest maścią stosowaną w stomatologii.

Wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Maść stosuje się:

-    w leczeniu endodontycznym zgorzeli miazgi;

-    w nie poddających się rutynowemu leczeniu zaawansowanych postaciach zapalenia przyzębia;

-    w ropniach przyzębnych;

-    we wrzodziejącym zapaleniu dziąseł.

Metronidazol jest lekiem chemioterapeutycznym z grupy pochodnych 5-nitroimidazolu.

Działa silnie bakteriobójczo na bakterie beztlenowe: pałeczki Gram-ujemne (Bacteroides spp. w tym także szczepy oporne na klindamycynę, Fusobacterium spp. ), pałeczki Gram-dodatnie (Eubacterium spp.), laseczki Gram-dodatnie (m.in. Clostridium spp ), ziarniaki Gram-dodatnie niezarodnikujące (Peptostreptococcus) i ziarniaki Gram-ujemne niezarodnikujące (Veillonella). Wykazuje również działanie przeciwzapalne.

Oporność na lek występuje rzadko.

Stosowany miejscowo w leczeniu endodontycznym i na błonę śluzową jamy ustnej może się wchłaniać w niewielkim stopniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol

Kiedy nie stosować leku Metronidazol

W leczeniu chorób przyzębia:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na metronidazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

- jeśli u pacjenta stwierdzono kacheksję, szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku;

- w ciąży i w okresie karmienia piersią (przenika przez łożysko i do mleka kobiecego).

W leczeniu endodontycznym brak przeciwwskazań.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na częste uodpornianie się bakterii produkt należy stosować krótko: 7 do 10 dni.

Inne leki i Metronidazol f

Nie stwierdzono przy stosowaniu w postaci maści.

Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak informacji o niekorzystnym działaniu stosowania miejscowego metronidazolu podczas leczenia chorób endodontium i tkanek przyzębia wierzchołkowego oraz brzeżnego u kobiet w ciąży lub podczas karmienia piersią. Jednak z ostrożności nie zaleca się stosowania tego leku w związku z możliwością jego penetracji przez łożysko i do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Metronidazol ® nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować Metronidazol

-    W leczeniu zgorzeli miazgi zęba, jako wkładkę czasową między wizytami: maść wprowadza się igłą Lentulo do oczyszczonego i osuszonego kanału. W przypadku ostrego stanu opatrunek zmienia się codziennie, aż do ustąpienia zaostrzenia, a w stanach przewlekłych opatrunek pozostawia się przez 2 - 3 dni (nie dłużej jednak niż 5 do 7 dni);

-    w leczeniu zaawansowanych przypadków zapalenia przyzębia jako uzupełnienie leczenia podstawowego (skalingu) - delikatnie smaruje się dziąsła 2 razy na dobę;

-    w leczeniu ropni przyzębnych - miejscowo, po odbarczeniu ropnia, wprowadza się maść do patologicznej kieszonki dziąsłowej, a następnie rozpoczyna się leczenie przyczynowe;

-    we wrzodziej ącym zapaleniu dziąseł delikatnie smaruje się dziąsła 2 - 3 razy na dobę, a po 3 do 5 dniach przeprowadza się sanację jamy ustnej.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Metronidazol    może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Po podaniu miejscowym w chorobach przyzębia występują na ogół rzadko; niekiedy obserwuje się zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5.


Jak przechowywać MetronidazolPrzechowywać tubę szczelnie zamkniętą. Przechowywać w lodówce (2oC - 8oC). Nie zamrażać.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Metronidazol

-    Substancj ą czynną leku jest metronidazol.

1g maści zawiera 100 mg metronidazolu.

-    Pozostałe składniki leku to: alkohol cetostearylowy, makrogol 400, makrogol 4000.

Jak wygląda Metronidazol    i co zawiera opakowanie

Metronidazol ® jest jednorodną masą barwy białej z odcieniem jasnożółtym.

Opakowanie leku to tuba zawierająca 5 g maści. Tuba wraz z ulotką umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema. rze szow .pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 3 z 3

Metronidazol Chema

Charakterystyka Metronidazol chema

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

METRONIDAZOL    100 mg/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 100 mg metronidazolu (Metronidazolum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Jednorodna, przeświecająca biała masa z odcieniem jasnożółtym

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Maść do stosowania w stomatologii:

-    w leczeniu endodontycznym zgorzeli miazgi;

- w nie poddających się rutynowemu leczeniu zaawansowanych postaciach zapalenia przyzębia;

-    w ropniach przyzębnych;

-    we wrzodziejącym zapaleniu dziąseł.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

-    W leczeniu zgorzeli miazgi zęba, jako wkładkę czasową między wizytami: maść wprowadza się igłą Lentulo do oczyszczonego i osuszonego kanału. W przypadku ostrego stanu opatrunek zmienia się codziennie, aż do ustąpienia zaostrzenia, a w stanach przewlekłych opatrunek pozostawia się przez 2 do 3 dni (nie dłużej jednak niż 5 do 7 dni);

-    w leczeniu zaawansowanych przypadków zapalenia przyzębia jako uzupełnienie leczenia podstawowego (skalingu) - delikatnie smaruje się dziąsła 2 razy na dobę;

-    w leczeniu ropni przyzębnych - miejscowo, po odbarczeniu ropnia, wprowadza się maść do patologicznej kieszonki dziąsłowej, a następnie rozpoczyna się leczenie przyczynowe;

- we wrzodziej ącym zapaleniu dziąseł delikatnie smaruje się dziąsła 2 do 3 razy na dobę, a po 3 do 5 dniach przeprowadza się sanację jamy ustnej.

4.3.    Przeciwwskazania

W leczeniu endodontycznym nie odnotowano przeciwwskazań.

W leczeniu chorób przyzębia nie należy stosować produktu:

-    w nadwrażliwości na metronidazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

-    w ciąży i okresie karmienia piersią (przenika przez łożysko i do mleka kobiecego);

-    w przypadku kacheksji, szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na częste uodpornianie się bakterii produkt należy stosować krótko: 7 do 10 dni.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono przy stosowaniu w postaci maści.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak informacji o niekorzystnym działaniu stosowania miejscowego metronidazolu podczas leczenia chorób endodontium i tkanek przyzębia wierzchołkowego oraz brzeżnego u kobiet w ciąży lub podczas karmienia piersią. Jednak z ostrożności można nie zalecać stosowania tego leku w związku z możliwością jego penetracji przez łożysko i do mleka kobiecego.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Metronidazol ® maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Bardzo często >1/10 Często    >1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1 000 do <1/100 Rzadko    >1/10 000 do <1/1 000

Bardzo rzadko <1/10 000

Po podaniu miejscowym w chorobach przyzębia występują na ogół rzadko; niekiedy obserwuje się zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha).

4.9.    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: przewód pokarmowy i metabolizm; preparaty stomatologiczne, preparaty do miejscowego stosowania doustnego, inne, kod ATC: A 01 AD 11

Metronidazol jest lekiem chemioterapeutycznym z grupy pochodnych 5-nitroimidazolu.

Działa silnie bakteriobójczo na bakterie beztlenowe: pałeczki Gram-ujemne (Bacteroides spp. w tym także szczepy oporne na klindamycynę, Fusobacterium spp.), pałeczki Gram-dodatnie (Eubacterium spp.), laseczki Gram-dodatnie (m.in. Clostridium spp ), ziarniaki Gram-dodatnie niezarodnikujące (Peptostreptococcus) i ziarniaki Gram-ujemne niezarodnikujące (Veillonella). Wykazuje również działanie przeciwzapalne.

Metronidazol penetruje do wnętrza komórki bakteryjnej, gdzie dochodzi do redukcji jego grupy nitrowej. Tak zmodyfikowany metronidazol pobierany jest przez komórkę bakteryjną w większym stopniu niż utleniony, po czym następuje reakcja, prawdopodobnie z białkami lub kwasami DNA i RNA, powodująca uszkodzenie DNA i zahamowanie syntezy kwasów nukleinowych. Ponieważ tylko bakterie beztlenowe i organizmy fotosyntetyzujące są zdolne w dość dużym stopniu zredukować, a zarazem uaktywnić metronidazol, lek ten działa w stosunku do nich cytotoksycznie. Bakterie tlenowe nie są uszkadzane przez metronidazol, ponieważ nie są w stanie go uaktywnić. Oporność na lek występuje rzadko.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Metronidazol metabolizowany jest w wątrobie z wytworzeniem hydroksymetronidazolu, acetylometronidazolu i pochodnych glukuronowych, przy czym sprzężeniu z kwasem ulega zarówno lek macierzysty jak i jego hydroksymetabolit. Z moczem wydala się 80% przyjętej dawki, a z kałem około 15%. Głównym metabolitem wydalanym z moczem jest hydroksymetronidazol (25-40%). Zazwyczaj po 2 dobach od podania leku nie stwierdza się go już we krwi.

Metronidazol wiąże się w niewielkim stopniu z białkami surowicy krwi - do 20%. Dobrze rozpuszcza się w lipidach, a zatem dobrze przenika do tkanek i płynów ustrojowych.

Stosowany miejscowo w leczeniu endodontycznym i na błonę śluzową jamy ustnej może się wchłaniać w niewielkim stopniu.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj ą żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Ryzyko układowych działań niepożądanych po stosowaniu metronidazolu w preparatach podawanych powierzchniowo np. w postaci maści jest znacznie mniejsze niż podczas stosowania tego leku w postaci wstrzyknięć czy też drogą pokarmową. W przypadku stosowania na błony śluzowe jamy ustnej należy się liczyć z wchłanianiem metronidazolu - pojawienie się działania toksycznego w związku z przedawkowaniem jest jednak mało prawdopodobne. Niemożliwe jest tym bardziej wystąpienie ogólnych działań toksycznych po wprowadzeniu metronidazolu do światła kanału korzeniowego. Metronidazol pozostaje bowiem w jamie zęba nie dyfundując do tkanek przyzębia wierzchołkowego tj. poza otwór wierzchołkowy korzenia.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 400 Makrogol 4000 Alkohol cetostearylowy

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z kaniulą, z zakrętką z polietylenu lub polipropylenu, zawierająca 5 g maści umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema. rze szow .pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10020

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 6 październik 2003 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20 maj 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 5 z 5

Metronidazol Chema