+ iMeds.pl

Metronidazol polpharma 250 mgUlotka Metronidazol polpharma

ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Metronidazol Polpharma 250 mg tabletki

Metronidazol urn

Należy zapoznać się z treści:} ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Metronidazol Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol Polpharma

3.    Jak stosować lek Metronidazol Polpharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metronidazol Polpharma

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK METRONIDAZOL POLPHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Metronidazol Polpharma jest lekiem o działaniu przeciwpierwotniakowym i przeciwbakteryjnym.

Lek stosuje się w:

•    leczeniu zakażeń bakteriami beztlenowymi z rodzaju Bacteroicles, Fusobacterium. Clostridium. Eubacterium, ziarniakami beztlenowymi i Gardnerella vaginalis, a także pierwotniakami Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia i Balantidium',

•    zapobieganiu zakażeniom pooperacyjnym spowodowanych bakteriami beztlenowymi, szczególnie gatunkami z rodzaju Bacteroides i Streptococcus',

   leczniczo w zakażeniach spowodowanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, bakteriemia, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, gorączka połogowa, ropień w obrębie miednicy mniejszej, zapalenie przymacicza, zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych);

•    rzęsistkowicy układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet jak i u mężczyzn;

•    bakteryjnym zapaleniu pochwy;

•    pelzakowicy (ameboza) oraz giardiazie (lambliozie);

•    ostrym wrzodziejącym zapaleniu dziąseł; ostrych zakażeniach okolozębowych;

•    owrzodzeniach kończyn dolnych i odleżynach (zakażenia bakteriami beztlenowymi);

•    w skojarzeniu z innymi zalecanymi lekami w leczeniu wrzodu trawiennego z jednoczesnym zakażeń iem Helicobacter pylori.

?

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METRONIDAZOL POLPHARMA

Kiedy nie stosować leku Metronidazol Polpharma

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku

•    w pierwszym trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Metronidazol Polpharma

•    jeśli u pacjenta występuje czynna choroba ośrodkowego układu nerwowego;

•    jeśli u pacjenta w czasie terapii wystąpiły zaburzenia neurologiczne (drętwienie, mrowienie kończyn lub drgawki);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby oraz encefalopatia wątrobowa (patrz punkt 3);

•    jeśli pacjent przyjmuje równocześnie kortykosteroidy oraz gdy pacjent jest podatny na występowanie obrzęków;

•    gdy u pacjenta przed i po leczeniu metronidazolem stwierdzono znaczne nieprawidłowości w obrazie krwi i wzorze odsetkowym. W razie konieczności pow tórnego zastosowania metronidazolu, pacjent taki powinien pozostawać pod kontrolą lekarza.

W czasie leczenia lekarz powinien kontrolować obraz krwi. Jeśli lek stosuje się dłużej niż przez 10 dni, kontrola taka jest bezwzględnie konieczna.

W czasie leczenia metronidazolem może niekiedy wystąpić zakażenie pochwy, jelit lub jamy ustnej wywołane drożdżakami. W takich przypadkach należy zwrócić się do lekarza, który przepisze odpowiedni lek przeciw'grzybiczy.

W czasie leczenia metronidazolem i przynajmniej jeden dzień po zakończeniu leczenia nie należy' spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych (patrz „Stosowanie leku z innymi lekami").

Metronidazol może wpływać na wskaźniki niektórych badań laboratoryjnych (AspAT, ALAT, LDH. trójglicerydy, heksokinaza glukozy, leukocyty).

Stosowanie leku z innymi Ickami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a w szególności o stosowaniu:

•    leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (np. acenokumarol, warfaryna)

•    litu (lek przecidepresyjny)

•    terfenadyny i astemizolu (leki przeciwalergiczne)

•    disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu)

Leczenie metronidazolem można rozpocząć dopiero po upływie 2 tygodni po zakończeniu terapii disulfiramem.

•    leków zwiększających aktywność enzymów wątrobowych (np. fenytoina, fenobarbital)

•    leków zmniejszających aktywność enzymów wątrobowych (np. cymetydyna)

•    5-fluorouracylu (lek stosowany w leczeniu nowotworów)

•    busulfanu (lek stosowany w leczeniu nowotworów)

Metronidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. Spożycie alkoholu w czasie leczenia może wywołać niepożądane reakcje, takie jak uczucie gorąca, poty. bóle glow'y, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu.

Stosowanie z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Metronidazol wydziela się do mleka matki, osiągając w nim stężenia bliskie stężeniom leku w osoczu. W okresie karmienia piersią nie należy przyjmować leku. Jeśli jednak leczenie jest konieczne - należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK METRONIDAZOL POLPHARMA

Lek Metronidazol Polpharma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Lek stosuje się doustnie.

Zwykle zaleca się następujące daw kowanie:

Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: początkowo 1 g(4 tabletki 250 mg) w dawce jednorazowej, następnie po I tabletce 250 mg 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach, do czasu głodówki przedoperacyjnej.

Dzieci od 5 do 12 lat: 125 mg co 8 godzin przez 2 doby.

Niemowlęta i dzieci do 5 lat: 5 mg/kg masy ciała co 8 godzin przez 2 doby.

Zakażenia bakteriami beztlenowymi

Leczniczo metronidazol można stosować jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi preparatami przedw'bakteryjnymi. Przeciętny okres leczenia nie powinien trwać dłużej niż 7 dni.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: I - 2 tabletki 250 mg 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach. Niemowlęta i dzieci do 12 lat: 7.5 mg/kg masy ciała 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach.

Rzęsistkowica

Lbvaga: leczenie przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych.

Kobiety - 2 razy na dobę 250 mg (1 tabletka 250 mg) rano i wieczorem w czasie posiłku przez 10 dni lub 750 mg rano i 1250 mg wieczorem przez 2 dni lub 2 g w pojedynczej jednorazowej dawce.

Mężczyźni - przeciętnie 2 razy na dobę 250 mg (I tabletkę 250 mg) rano i wieczorem w czasie posiłku przez 10 dni lub 750 mg rano i 1250 mg wieczorem przez 2 dni, lub 2 g w pojedynczej jednorazowej dawce.

Dzieci - 35 - 50 mg/kg mc./dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 10 dni.

Bakteryjne zapalenie pochwy

Dorośli: 500 mg (2 tabletki 250 mg) rano i wieczorem przez 7 dni lub 2 g jednorazowo.

Pełza ko wica (ameboza)

Dorośli: 750 mg (3 tabletki 250 mg) 3 razy na dobę przez 5-10 dni.

Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc./dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 5-10 dni.

Giardiaza (lam blioza)

Dorośli: 250 mg trzy razy na dobę przez 5-7 dni lub 2 g raz na dobę przez 3 dni.

Dzieci:

-    od 2 do 5 lat: 1/2 tabletki 250 mg 2 razy na dobę (dawka dobowa 250 mg),

-    od 6 do 10 lat: 3 razy na dobę po 1/2 tabletki 250 mg (375 mg na dobę).

Powyżej 10 lat: 2 razy na dobę 1 tabletkę 250 mg (500 mg na dobę).

Lek przyjmuje się rano i wieczorem zazwyczaj przez 5-10 dni. Jeśli to konieczne, leczenie można powtórzyć po 4 - 6 tygodniach, o czym decyduje lekarz.

Eradykacja Helicobacter pylori

Metronidazol powinien być stosowany przez co najmniej 7 dni w skojarzeniu z innymi lekami zalecanymi w leczeniu zakażeń Helicobacter pylori.

Dorośli: 500 mg (2 tabletki 250 mg) 2-3 razy na dobę przez 7-14 dni.

Brak specjalnych zaleceń w przypadku stosowania u dzieci.

Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł

Dorośli: 250 mg 2 razy na dobę przez 3 dni.

Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc./dobę, w trzech daw kach podzielonych, przez 3 dni.

Ostre zakażenia okolozybowe

Dorośli: 250 mg 2 razy na dobę przez 3-7 dni.

Niemowlętom i dzieciom o masie mniejszej niż 10 kg należy podawać proporcjonalnie mniejsze dawki. Pacjenci w podeszłym wńeku: lek powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas stosowania w dużych daw kach.

Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny Dorośli: 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni.

Sposób użycia:

UWAGA! Tabletki można rozkruszyć, aby ułatwić podawanie dzieciom.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby:

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub encefalopatią wątrobową może dochodzić do kumulowania się leku w organizmie, dlatego lekarz zaleci zmniejszenie dawki dobowej do jednej trzeciej, podawanej raz na dobę.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek:

Zmniejszenie daw'ek leku u tych pacjentów nie jest konieczne.

U pacjentów poddawanych hemodializie metronidazol i jego metabolity są usuwane w ciągu 8 godzin trw'ania dializy, dlatego natychmiast po dializie, metronidazol powinien być podany powtórnie.

U pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej przerywanej lub ambulatoryjnej ciągłej nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Lek powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas stosowania dużych dawek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metronidazol Polpharma

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Metronidazol Polpharma

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku. nie należy przyjmować dawki nie przyjętej w stosownym czasie. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Metronidazol Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są: nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej, metaliczny smak w ustach, obłożony język.

Ponadto podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące objawy:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

umiarkowana, przemijająca leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych) i trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi); bardzo rzadko neutropenia (niedobór granulocytów), pancytopenia (niedobór krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi) i agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), często ustępujące po odstawieniu leku. Pierwszymi objawami agranulocytozy są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa). W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Opisano 1 przypadek aplazji szpiku (niedotwórczość ogólna szpiku).

Zaburzenia układu nerwowego

neuropatia obwodowa charakteryzująca się drętwieniem, mrowieniem, parestezjami (wrażenia czuciowe np. kłucie, palenie), w większości przypadków ustępująca po odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki; ataki padaczkopodobne, zawroty głowy, dezorientacja, nerwowość, depresja, osłabienie, senność, bezsenność, bóle głowy, omdlenia, bardzo rzadko występowała encefalopatia, podostry zespół móżdżkowy (np. niezborność ruchów, upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej) oraz zaburzenia psychiczne, w tym omamy oraz jadłowstręt.

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie czy krótkowzroczność.

Zaburzenia ucha i błędnika szum w uszach, utrata słuchu

Zaburzenia żołądka i jelit

suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie trzustki ustępujące po odstawieniu leku.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

bardzo rzadko nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zapalenie wątroby cholestatyczne i żółtaczka, ustępujące po odstawieniu leku.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej zmiany skórne (wysypka), świąd.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej mialgia (mięśnioból), artralgia (ból stawowy).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

ciemniejsze zabarwienie moczu spowodowane obecnością dobrze rozpuszczalnych w wodzie barwników, powstających w wyniku przemian metronidazolu.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi ból w pochwie i zakażenie drożdżakowc.

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), rzadko - anafilaksja, rumień wielopostaciowy. W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METRONIDAZOL POLPHARMA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze pow'yżej 25°C.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Metronidazol Polpharma

• Substancją czynną leku jest metronidazol. Każda tabletka zawiera 250 mg metronidazolu. Inne składniki leku to skrobia ziemniaczana, żelatyna, glukoza ciekła, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metronidazol Polpharma i co zawiera opakowanie

Tabletki kolom kremowo-bialego, obustronnie wypukłe, z jednej strony przedzielone rowkiem.

W 1 opakowaniu znajduje się 20 tabletek.

Podmiot odpow iedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Medana Phanna Terpol Group SA

Zakład Produkcji Leków

ul. P.O.W. 57. 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 022 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki:

2008 -05- 2 1

'P' 8

Metronidazol Polpharma

Charakterystyka Metronidazol polpharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metronidazol Polpharma 250 mg tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 250 mg metronidazolu (Metronidazolam).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki koloru kremowo-białego, obustronnie wypukłe, z jednej strony przedzielone rowkiem.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi z rodzaju Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Eubacterium, ziarniaki beztlenowe i Gardnerella vaginalis, a także pierwotniakami Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia i Balantidium.

   Zapobieganie zakażeniom pooperacyjnym spowodowanych bakteriami beztlenowymi, szczególnie gatunkami z rodzaju Bacteroides i Streptococcus.

   Leczniczo w zakażeniach spowodowanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, bakteriemia, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, gorączka połogowa, ropień w obrąbie miednicy mniejszej, zapalenie przymacicza, zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych).

•    Rzęsistkowica układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

•    Bakteryjne zapalenie pochwy.

•    Pełzakowica (ameboza).

•    Giardiaza (lamblioza).

•    Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł.

•    Ostre zakażenia okołozębowe.

•    Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny (zakażenia bakteriami beztlenowymi).

•    W skojarzeniu z innymi zalecanymi lekami w leczeniu wrzodu trawiennego z jednoczesnym zakażeniem Helicobacter pylori.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie, doustnie:

Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: początkowo 1 g (4 tabletki 250 mg) w dawce jednorazowej, następnie po 1 tabletce 250 mg 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach, do czasu głodówki przedoperacyjnej. Dzieci od 5 do 12 lat: 125 mg co 8 godzin przez 2 doby.

Niemowlęta i dzieci do 5 lat: 5 mg/kg masy ciała co 8 godzin przez 2 doby.

Zakażenia bakteriami beztlenowymi

Leczniczo metronidazol można stosować jako jedyny lek lub łącznie z innymi preparatami przeciwbakteryjnymi. Przeciętny okres leczenia nie powinien trwać dłużej niż 7 dni.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 - 2 tabletki 250 mg 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach. Niemowlęta i dzieci do 12 lat: 7,5 mg/kg masy ciała 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach.

Rzęsistkowica

Uwaga: leczenie przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych.

Kobiety: 2 razy na dobę 250 mg (1 tabletka 250 mg) rano i wieczorem w czasie posiłku przez 10 dni lub 750 mg rano i 1250 mg wieczorem przez 2 dni bądź 2 g w pojedynczej jednorazowej dawce. Mężczyźni: przeciętnie 2 razy na dobę 250 mg (1 tabletkę 250 mg) rano i wieczorem w czasie posiłku przez 10 dni lub 750 mg rano i 1250 mg wieczorem przez 2 dni, bądź 2 g w pojedynczej jednorazowej dawce.

Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc./dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 10 dni.

Bakteryjne zapalenie pochwy

Dorośli: 500 mg (2 tabletki 250 mg) rano i wieczorem przez 7 dni lub 2 g jednorazowo.

Pelzakowica (ameboza)

Dorośli: 750 mg (3 tabletki 250 mg) 3 razy na dobę przez 5-10 dni.

Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc./dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 5-10 dni.

Giardiaza (lamblioza)

Dorośli: 250 mg trzy razy na dobę przez 5-7 dni lub 2 g raz na dobę przez 3 dni.

Dzieci:

-    od 2 do 5 lat: Vt tabletki 250 mg 2 razy na dobę (dawka dobowa 250 mg),

-    od 6 do 10 lat: 3 razy na dobę po Vi tabletki 250 mg (375 mg na dobę).

Powyżej 10 lat: 2 razy na dobę 1 tabletkę 250 mg (500 mg na dobę).

Preparat przyjmuje się rano i wieczorem zazwyczaj przez 5 do 10 dni. Jeśli to konieczne, leczenie można powtórzyć po 4 - 6 tygodniach, o czym decyduje lekarz.

Eradykacja Helicobacter pylori

Metronidazol powinien być stosowany przez co najmniej 7 dni w skojarzeniu z innymi lekami zalecanymi w leczeniu zakażeń Helicobacter pylori.

Dorośli: 500 mg (2 tabletki 250 mg) od 2 do 3 razy na dobę przez 7-14 dni.

Brak specjalnych zaleceń w przypadku stosowania u dzieci.

Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł Dorośli: 250 mg 2 razy na dobę przez 3 dni.

Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc./dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 3 dni.

Ostre zakażenia okołozębowe

Dorośli: 250 mg 2 razy na dobę przez 3-7 dni.

Niemowlętom i dzieciom o wadze mniejszej niż 10 kg należy podawać proporcjonalnie mniejsze dawki.

Pacjenci w podeszłym wieku: lek powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas stosowania w dużych dawkach.

Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny Dorośli: 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby:

Metronidazol jest metabolizowany głównie na drodze utleniania w wątrobie. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby metronidazol metabolizowany jest powoli, czego efektem może być kumulowanie się metronidazolu i jego metabolitów w organizmie. Preparat może kumulować się w znacznym stopniu u pacjentów z encefalopatią wątrobową, a osiągane wysokie stężenia metronidazolu w osoczu mogą wywołać objawy encefalopatii. Dawkę dobową, którą można podawać raz na dobę, należy zmniejszyć do jednej trzeciej.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek:

W niewydolności nerek biologiczny okres półtrwania metronidazolu nie zmienia się. Zmniejszenie dawek preparatu nie jest więc konieczne. U pacjentów poddawanych hemodializie metronidazol i jego metabolity są usuwane w ciągu 8 godzin trwania dializy. Natychmiast po dializie, metronidazol należy

podać pacjentowi powtórnie. U pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej przerywanej lub

ambulatoryjnej ciągłej nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Preparat powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas

stosowania dużych dawek.

Sposób użycia:

UWAGA! Tabletki można rozkruszyć, aby ułatwić podawanie dzieciom.

Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na metronidazol, inne składniki preparatu lub inne pochodne 5-nitroimidazołu.

Pierwszy trymestr ciąży.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Metronidazol powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów z czynną chorobą ośrodkowego układu nerwowego.

•    Pacjenci, u których w czasie terapii wystąpiły zaburzenia neurologiczne (drętwienie, mrowienie kończyn lub drgawki), mogą przyjmować preparat tylko wtedy, jeśli korzyści z jego stosowania przewyższają ryzyko wystąpienia powikłań.

•    Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby oraz encefalopatią wątrobową (patrz punkt 4.2).

•    Metronidazol należy stosować ostrożnie u pacjentów leczonych kortykosteroidarni oraz podatnych na występowanie obrzęków.

•    Pacjenci, u których przed i po leczeniu metromdazolem stwierdzono znaczne nieprawidłowości w obrazie krwi i wzorze odsetkowym, w razie konieczności powtórnego zastosowania metronidazolu powinni pozostawać pod obserwacją.

W czasie leczenia należy kontrolować obraz krwi. Jeśli lek stosuje się dłużej niż przez 10 dni, kontrola taka jest bezwzględnie konieczna.

•    Po zastosowaniu metronidazolu może wystąpić kandydoza w obrębie jamy ustnej, pochwy i przewodu pokarmowego, które wymagają odpowiedniego leczenia.

•    W czasie leczenia metronidazolem i przynajmniej jeden dzień po zakończeniu leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych (patrz punkt: „Interakcje”).

•    Metronidazol może wpływać na -wskaźniki niektórych badań laboratoryjnych (AspAT, ALAT, LDH, trójglicerydy, glukoza).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

•    Metronidazol stosowany z preparatami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny, przedłuża czas protrombinowy. Dlatego należy odpowiednio zmienić dawkowanie tych leków.

•    Preparaty aktywujące enzymy mikrosomalne wątroby, jak np. fenytoina i fenobarbital przyspieszają wydalanie metronidazolu, co prowadzi do obniżenia jego stężenia w surowicy, natomiast preparaty obniżające aktywność enzymów wątrobowych (np. cymetydyna) mogą wydłużać okres półtrwania metronidazolu.

•    Metronidazol podwyższa stężenie litu w surowicy i nasila jego toksyczne działanie. Jeżeli jednoczesne podawanie tych preparatów’jest konieczne, w czasie leczenia należy kontrolować poziom litu oraz stężenie kreatyniny w surowicy.

•    Metronidazol może wuhodzić w interakcję z terfenadyną i astemizolem i wywołać działania niepożądane ze strony układu krążenia (w zapisie ekg wydłużenie odstępu QT, arytmie itp.).

•    Metronidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. Spożycie alkoholu w1 czasie leczenia preparatem może wywołać niepożądane reakcje, takie jak uczucie gorąca, poty, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu.

•    Jednoczesne podawanie metronidazolu i disulfiramu może niekiedy wywołać ostre psychozy i dezorientację. Leczenie metronidazolem można rozpocząć dopiero po upływie 2 tygodni po zakończeniu terapii disulfiramem.

•    Metronidazol może wchodzić w interakcje z busułfanem.

•    Metronidazol należy do inhibitorów cytochromu P450 3A4 (CYP 3A4), z tego względu może zmniejszać metabolizm preparatów, które są metabolizowane przez ten enzym.

•    Metronidazol zmniejsza klirens 5-fluorouracylu, przez to może zwiększać jego toksyczność.

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Nie przeprowadzono dobrze kontrolowanych badań z zastosowaniem metronidazolu u kobiet w ciąży. Metronidazol przenika barierę łożyska.

Metronidazol jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek należy stosować tylko wtedy, jeśli potencjalne korzyści ze stosowania leku u matki przewyższają ryzyko szkodliwego wpływu na płód.

Karmienie piersią

Metronidazol wydziela się do mleka matki, osiągając stężenia bliskie stężeniom leku w osoczu. W okresie laktacji nie należy przyjmować preparatu. Jeśli jednak leczenie jest konieczne - należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia.

4.7    Wpływ' na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są: nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej, metaliczny smak w ustach, obłożony język.

Ponadto podczas stosowania preparatu mogą wystąpić:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

umiarkowana, przemijająca leukopenia i trombocytopenia;

bardzo rzadko agranulocytoza, neutropenia i pancytopenia, często ustępujące po odstawieniu preparatu. Opisano 1 przypadek apłazji szpiku.

Zaburzenia układu nerwowego

neuropatia obwodowa charakteryzująca się drętwieniem, mrowieniem, parestezjami, w większości przypadków ustępująca po odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki; ataki padaczkopodobne, zawroty głowy, dezorientacja, nerwowość, depresja, osłabienie, senność, bezsenność, bóle głowy, omdlenia, bardzo rzadko występowała encefalopatia, podostry zespół móżdżkowy (np. ataksja, upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej) oraz zaburzenia psychiczne, w tym omamy oraz jadło wstręt.

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie czy krótkowzroczność.

Zaburzenia ucha i błędnika szum w uszach, utrata słuchu.

Zaburzenia żołądka i jelit

suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie trzustki ustępujące po odstawieniu preparatu.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

bardzo rzadko nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zapalenie wątroby cholestatyczne i żółtaczka, ustępujące po odstawieniu preparatu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej zmiany skórne (wysypka), świąd.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej mialgia, artralgia.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

ciemniejsze zabarwienie moczu spowodowane obecnością dobrze rozpuszczalnych w wodzie barwników, powstających w wyniku przemian metronidazolu.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi ból w pochwie i zakażenie drożdżakowe.

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, rzadko - anafilaksja, rumień wielopostaciowy.

4.9 Przedawkowanie

Dawka śmiertelna metronidazolu dla ludzi nie jest znana.

W pojedynczych przypadkach po zastosowaniu doustnym metronidazolu w dawce 6-10,4 g co drugi dzień przez 5-7 dni obserwowano objawy neurotoksyczne, w tym również stany drgawkowe i neuropatie obwodowe.

Po zastosowaniu jednorazowym 15 g metronidazolu występowały nudności, wymioty i bezład ruchowy.

Leczenie przedawkowania:

W razie zatrucia stosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciw pierwotniakom, kod ATC: POI A BOI

Metronidazol jest pochodną 5 - nitroimidazolu o działaniu przeciwpierwotniakowym i przeciwbakteryj nym.

Mechanizm działania:

Metronidazol łatwo przechodzi do organizmów jednokomórkowych, pierwotniaków i bakterii, nie przenika do komórek ssaków. Potencjał oksdoredukcyjny metronidazolu jest niższy niż ferrodoksyny, białka transportującego elektrony. Białko to występuje w organizmach beztlenowych i ubogich w tlen. Różnica potencjałów powoduje redukcję grupy nitrowej metronidazolu. Zredukowana postać metronidazolu powoduje z kolei rozerwanie łańcucha DNA w tych organizmach.

Działa on na Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica i Balantidium coli. Posiada również silne działanie bakteriobójcze w stosunku do bakterii beztlenowych:

•    Gram - ujemnych pałeczek: Bacteroides species łącznie z grupą Bacteroides fragilis

(B. fragilis, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus), Fusobacterium species,

•    Gram - dodatnich pałeczek: Eubacterium, Clostridium,

•    Gram - dodatnich ziarniaków: Peptococcus species, Peptostreplococcus species.

Metronidazol nie wykazuje działania bakteriobójczego w stosunku do większości bakterii tlenowych i względnych beztlenowców, grzybów i wirusów’.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Metronidazol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (min. 80%). Tylko w niewielkich ilościach, wchłania się po podaniu dopochwowym.

Po podaniu preparatu w dawce 250 mg, 500 mg lub 2 g zdrowym ochotnikom stężenie maksymalne w osoczu występuje w czasie 1 - 3 godzin i wynosi odpowiednio 4,6 - 6,5 pg/ml, 11,5 - 13 pg/ml i 30 - 45 pg/ml. Obecność pokarmu zmniejsza szybkość wchłaniania i obniża stężenie maksymalne metronidazolu w surowicy krwi.

Około 20% metronidazolu wiąże się z białkami.

Dystrybucja

Metronidazol rozmieszcza się w większości tkanek i płynów ustrojowych, w tym w żółci, w kościach, w ślinie, w płynie otrzewnowym, w wydzielinie pochwy, w płynie nasiennym, w płynie mózgowo -rdzeniowym, w tkance mózgowej i wątrobowej. Przekracza również barierę łożyska i przenika do mleka matki w stężeniu podobnym do stężenia występującego w osoczu.

Biologiczny okres półtrwania metronidazolu (T0,s) u dorosłych z normalną czynnością nerek i wątroby wynosi 6-8 godzin. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby okres półtrwania metronidazolu może się wydłużyć.

Metabolizm

Średnio 30 - 60% doustnie podanego metronidazolu ulega przemianie w wątrobie na drodze hydroksylacji, utleniania i sprzęgania z kwasem glukuronowym.

Główny metabolit 2 - hydroksy metronidazol posiada również działanie przeciwbakteryjne i przeciwpierwotniakowe.

Eliminacja

Metronidazol i jego metabolity wydalają się głównie przez nerki 60-80%. Natomiast z kałem wydala się tylko 6-15% podanej dawki. Klirens nerkowy leku wynosi 70-100 ml/min. Mocz może posiadać ciemne lub czerwono-brązowe zabarwienie w związku z obecnością rozpuszczalnych w wodzie barwników, które są produktami metabolizmu leku.

Nieliczne dane sugerują, że wydalanie nerkowe metronidazolu jest zmniejszone u pacjentów w podeszłym wieku.

Metronidazol można usunąć na drodze hemodializy, natomiast dializa otrzewnowa nie daje efektu.

53 Dane przedldiniczne dotyczące bezpieczeństwa Mutagenność

W badaniach in vitro metronidazol wykazywał działanie mutagenne, którego nie obserwowano w badaniach in vivo na ssakach.

W długotrwałych badaniach na myszach i szczurach wykazano, że metronidazol podany doustnie działa mutagennie. Działania takiego nie obserwowano w badaniach na chomikach.

Kancerogennośi5

W kilku badaniach na myszach, którym podawano metronidazol rozwinęły się nowotwory płuc. U samców myszy otrzymujących metronidazol w wysokich dawkach (500 mg/kg mc. na dobę) obserwowano znaczący wzrost częstości występowania złośliwych guzów wątroby.

W badaniu, w którym myszy otrzymywały metronidazol przez okres całego życia wzrosła częstotliwość występowania złośliwej postaci chłoniaka i nowotworów płuc.

W badaniach na szczurach otrzymujących długotrwale doustnie metronidazol nastąpił znaczący wzrost częstości występowania różnych postaci nowotworów u samic, szczególnie raka sutka i wątroby.

Teratogenność

Metronidazol nie uszkadzał płodów po podaniu ciężarnym szczurom w dawce pięciokrotnie większej od stosowanej u ludzi.

Metronidazol podawany dootrzewnowo ciężarnym myszom w dawce stosowanej u ludzi, działał toksycznie na płód; nie działał toksycznie po podaniu doustnym.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana Żelatyna Glukoza ciekła Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki Metronidazol Polpharma pakowane są po 20 sztuk w blistry z foli A1/PVC (2 blistry po 10 tabletek) i umieszczane w litografowanym pudełku tekturowym.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1602

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

05.04.1965 r. / 28.08.1990 r. / 25.05.1999 r. / 30.07.2004 r. / 06.06.2005 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Metronidazol Polpharma