+ iMeds.pl

Metvix 160 mg/gUlotka Metvix

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Metvix, 160 mg/g, krem

Methylis aminolevulinas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożadane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Metvix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metvix

3.    Jak stosować lek Metvix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metvix

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Metvix i w jakim celu się go stosuje

Lek Metvix stosuje się w leczeniu zmian przednowotworowych skóry twarzy i owłosionej skóry głowy (znanych jako rogowacenie słoneczne -Keratosis actinica) obszarów, gdzie skóra została zniszczona przez promienie słoneczne, w wyniku czego stała się szorstka i łuszcząca. Wystąpienie tych zmian oznacza, że prawdopodobieństwo zachorowania w przyszłości na raka skóry jest większe, jeśli nie zastosuje się właściwego leczenia. Metvix stosowany jest w sytuacji, gdy inne sposoby leczenia są nieodpowiednie.

Metvix jest również stosowany do leczenia raka podstawnokomórkowego, który objawia się wystąpieniem czerwonawych, łuszczących się plam (rak podstawnokomórkowy powierzchowny) lub małego guzka skórnego bądź większej ich liczby (rak podstawnokomórkowy guzkowy). Te zmiany łatwo krwawią a ich stan nie ulega poprawie. Metvix jest stosowany w sytuacji, gdy inne sposoby leczenia są nieodpowiednie.

Metvix może być również stosowany do leczenia choroby Bowena (zmiany przedrakowe mające postać powoli powiększających się, czerwonawo-różowych plam), w sytuacji, gdy operacja nie jest odpowiednią metodą leczenia.

Leczenie polega na posmarowaniu skóry lekiem Metvix i ekspozycji na światło. Zmienione chorobowo komórki skóry pochłaniaj ą aminolewulinian metylu zawarty w leku, a następnie są niszczone przez działanie światła (procedura ta nazywana jest terapią fotodynamiczną). Leczenie nie wpływa na zdrową skórę otaczającą leczoną zmianę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metvix Kiedy nie należy stosować leku Metvix

- u osób uczulonych na aminolewulinian metylu lub jakikolwiek inny składnik tego leku (wymieniony w punkcie 6); lek zawiera olej arachidowy (z orzechów ziemnych), dlatego osoby uczulone na orzeszki ziemne lub soję nie mogą używać tego leku;

-    u pacjentów ze szczególną postacią raka skóry, zwaną rakiem podstawnokomórkowym twardzinopodobną, charakteryzującą się powstawaniem żółtawo-białych plam;

-    u osób z porfirią (zaburzeniami metabolizmu porfiryn).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metvix należy zwrócić się do lekarza

-    jeżeli występują zmiany skórne określonego typu (silnie pigmentowane, głęboko przenikające skórę lub zlokalizowane w okolicach narządów płciowych),

-    jeśli występuje tzw. „gruba” postać rogowacenia słonecznego,

-    jeśli występują rozległe zmiany wywołane chorobą Bowen’a,

-    jeśli pacjent przyjmuje są leki immunosupresyjne, np. steroidy lub cyklosporyna,

-    jeśli choroba Bowen’a została spowodowana ekspozycją na arsen (szkodliwy związek chemiczny), Należy uważać, aby lek Metvix nie dostał się do oka,

Substancja czynna leku może powodować reakcje alergiczne skóry, które mogą prowadzić do wystąpienia obrzęku naczynioruchowego. Jeśli zauważysz objawy takie jak: opuchlizna skóry twarzy, języka lub gardła, wysypka lub trudności w oddychaniu, należy zaprzestać stosowania leku Metvix oraz skontaktować się z lekarzem.

W przypadku, gdy zwiększono czas nałożenia leku lub dawkę światła, mogą wystąpić nasilone miejscowe uczuleniowe reakcje skórne (patrz. punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Ekspozycja na słońce i terapia UV

Po zakończeniu terapii, przez kilka dni należy unikać ekspozycji na słońce leczonych zmian skórnych i sąsiadujących tkanek. W przypadku leczenia światłem sztucznym (terapia UV), musi być ono zakończone przed rozpoczęciem leczenia preparatem Metvix.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie zaleca się leczenia lekiem Metvix w trakcie ciąży.

W trakcie terapii lekiem Metvix oraz przez 48 godzin po terapii nie należy karmić piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje ciążę przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Lek Metvix zawiera olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych), alkohol cetostearylowy oraz parahydroksybenzoesan metylu- i propylu. Chorzy, u których występuje nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję (zawiera olej arachidowy), nie powinni stosować leku. Alkohol cetostearylowy może powodować miejscowe reakcje skórne np. kontaktowe zapalenie skóry. Parahydroksybenzoesan metylu- i propylu (E 218, E 216) mogą wywoływać reakcje uczuleniowe (możliwe są reakcje opóźnione).

3. Jak stosować lek Metvix

Metvix powinien być nakładany przez lekarza, pielęgniarkę lub inną osobę wykwalifikowaną do stosowania leku w ramach terapii fotodynamicznej (terapia światłem czerwonym).

Dorośli (włączając osoby w podeszłym wieku)

Przygotowanie skóry

Każdą zmianę skórną należy przed zabiegiem przygotować - usunąć złuszczony naskórek, strupy i uzyskać chropowatą powierzchnię. Ułatwi to dostęp leku Metvix oraz światła do wszystkich części zmiany skórnej. Nowotworowe zmiany o charakterze guzkowym mają często na powierzchni nienaruszoną warstwę skóry, którą należy usunąć zgodnie z instrukcj ą lekarza.

Zastosowanie leku Metvix i terapii światłem

Warstwa leku Metvix (o grubości ok. 1 mm) jest nakładana przy użyciu szpatułki na zmianę i niewielki obszar sąsiadującej skóry. Po nałożeniu kremu, leczony obszar pokrywa się opatrunkiem i pozostawia na 3 godziny. Należy unikać kontaktu leku Metvix z oczami. Następnie opatrunek i preparat należy delikatnie usunąć, a leczony obszar skóry natychmiast poddać odpowiedniemu naświetlaniu światłem czerwonym (terapia fotodynamiczna).

Aby ochronić oczy przed szkodliwym działaniem intensywnego światła, podczas zabiegu należy założyć okulary ochronne.

Leczenie przedrakowych zmian skórnych (rogowacenie słoneczne)

Wymagana jest jedna sesja terapii fotodynamicznej.

Leczenie raka podstawnokomórkowego i choroby Bowena

Wymagane są dwie sesje, z zachowaniem tygodniowej przerwy pomiędzy nimi.

Kilka zmienionych chorobowo miejsc może być leczonych w trakcie tej samej sesji terapii fotodynamicznej. Kontrola

Po 3 miesiącach lekarz oceni skuteczność leczenia każdej ze zmian. Jeśli to będzie konieczne, po tym czasie kuracj ę można powtórzyć. W celu potwierdzenia skuteczności leczenia raka podstawnokomórkowego i choroby Bowena, lekarz może pobrać wycinek skóry do badania histologicznego.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Stosowanie leku Metvix nie jest odpowiednie dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przerwanie stosowania leku Metvix

Skuteczność leczenia będzie mniejsza, jeśli zostanie ono przerwane przed naświetlaniem lub przed przyj ęciem pełnej dawki promieniowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często obserwowane (występuje częściej niż u 1 na 10 pacjentów): uczucie pieczenia/palenia, ból skóry, zaczerwienienie, powstawanie strupów.

Najczęstszymi objawami niepożądanymi, obserwowanymi u ponad połowy pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych preparatu, był ból i uczucie pieczenia/palenia w miejscu nałożenia leku podczas i po ekspozycji na światło. Te miejscowe reakcje mają zwykle nasilenie niewielkie do umiarkowanego, chociaż w pojedynczych przypadkach mogą wymagać wcześniejszego zakończenia naświetlania. Reakcje miejscowe pojawiają się zwykle podczas trwania fototerapii lub wkrótce po jej ukończeniu i trwają kilka godzin, zwykle ustępują jeszcze tego samego dnia. Zaczerwienienie i obrzęk mogą utrzymywać się przez 1 do 2 tygodni, czasami dłużej. Powtarzanie zabiegów nie nasila reakcji miejscowych, ani nie zwiększa ich częstości.

Często obserwowane (występuje częściej niż u 1 na 100; ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): działania niepożądane w miejscu terapii: odrętwienie, uczucie kłucia, krwawienie (może wystąpić po przygotowaniu zmiany do zabiegu), infekcja skóry, otwarte owrzodzenia, obrzęk, pęcherze, swędzenie, łuszczenie się skóry, sączenie.

Objawy występujące poza miejscem terapii: ból głowy, uczucie gorąca.

Niezbyt często obserwowane (występuje częściej niż u 1 na 1000; ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): działania niepożądane w miejscu terapii: podrażnienie skóry, swędząca wysypka, obszary bledszej lub ciemniejszej skóry po wyleczeniu, wrażliwość na promienie słoneczne, złe samopoczucie. Objawy występujące poza miejscem terapii: obrzęk oczu, ból oczu, nudności, wysypka, zmęczenie.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje alergiczne mogące się mogące prowadzić do obrzęku naczynioruchowego i objawiać w postaci opuchlizny twarzy, j ęzyka, gardła, trudnością w oddychaniu. Opuchlizna powiek, krosty, egzema (sucha łuszcząca się skóra) oraz alergia kontaktowa w miejscu nałożenia leku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5. Jak przechowywać lek Metvix

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C (w lodówce).

Otwarte opakowanie należy zużyć w ciągu 1 tygodnia.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku w przypadku widocznych oznak zepsucia (np. zmiana barwy leku z kremowej, jasnożółtej do brązowej).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Metvix

-    Substancją czynną leku jest aminolewulinian metylu (w postaci chlorowodorku).

-    Pozostałe składniki to: monostearynian glicerylu z dodatkiem emulgatora, alkohol cetostearylowy, stearynian glikolu polioksyetylenowego 40, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), disodu edetynian, glicerol, wazelina biała, cholesterol, mirystynian izopropylu, olej arachidowy, olej migdałowy rafinowany, alkohol oleinowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Metvix i co zawiera opakowanie

Lek Metvix jest kremem barwy kremowej do jasnożółtej.

Lek Metvix pakowany jest w tuby aluminiowe umieszczone w kartoniku z ulotką.

Lek Metvix dostępny jest w opakowaniach zawierających 2 g leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa

Wytwórca

Penn Pharmaceutical Services Ltd.

Tafarnaubach Industrial Estate

Tredegar, Gwent NP22 3AA Wielka Bryrania

Laboratoire GALDERMA Zone Industrielle Touviéres 74540 ALBY SUR CHERAN Francja

Laboratoire GALDERMA Zone Industrielle de Montdésir 74540 ALBY SUR CHERAN Francja

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującym nazwami: AT, BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, SK, UK: Metvix

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 21.12.2012 r.

5

Metvix

Charakterystyka Metvix

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metvix, 160 mg/g, krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu Metvix zawiera 160 mg aminolewulinianu metylu (w postaci chlorowodorku) co odpowiada 16% aminolewulinianu metylu (w postaci chlorowodorku).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Metvix zawiera następujące substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy (40 mg/g), metylu parahydroksybenzoesan (E 218; 2 mg/g), propylu parahydroksybenzoesan (E 216;

1 mg/g), olej arachidowy (30 mg/g)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem.

Barwa kremowa do j asnożółtej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Powierzchowne, niezrogowaciałe i pozbawione pigmentu zgrubienia rogowacenia słonecznego keratosis actinica (ang. Actinic Keratosis - AK) na twarzy i głowie, gdy inne leczenie jest uważane za mniej odpowiednie.

Leczenie powierzchownych lub guzkowych postaci raka podstawnokomórkowego (ang. Basal Cell Carcinoma - BCC), zwłaszcza gdy zmiany patologiczne umiejscowione są w środkowej części twarzy, na uszach, na skórze dotkliwie uszkodzonej przez słońce, są patologicznie duże i mają charakter wznowy. Leczenie jest wskazane, gdy inne terapie są mniej odpowiednie ze względów zdrowotnych i niezadowalających efektów kosmetycznych.

Leczenie raka kolczystokomórkowego in situ (choroba Bowena), gdy leczenie chirurgiczne jest mniej odpowiednie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku)

Do leczenia AK należy zastosować jedną sesję terapii fotodynamicznej. Leczone zmiany powinny być ocenione po upływie 3 miesięcy i jeśli to konieczne, sesja terapeutyczna powinna zostać powtórzona. W leczeniu raka podstawnokomórkowego BCC i choroby Bowena należy zastosować 2 sesje, rozdzielone tygodniową przerwą.

Przed aplikacją kremu Metvix należy przygotować zmienioną powierzchnię skóry - usunąć złuszczenia, strupy i uzyskać szorstką powierzchnię. Guzkowe zmiany BCC są często pokryte nieuszkodzoną epidermalną warstwą keratyny, którą należy zdjąć.

Należy delikatnie usunąć odsłoniętą tkankę nowotworową, nie wykraczając poza margines nowotworu.

Patologiczną zmianę i otaczający ją obszar 5 do 10 mm zdrowej skóry należy posmarować kremem Metvix (warstwa o grubości około 1 mm) używając szpatułki, a następnie przykryć cały obszar opatrunkiem okluzyjnym na 3 godziny.

Następnie należy usunąć opatrunek, oczyścić obszar zabiegu roztworem soli fizjologicznej i natychmiast naświetlić zmiany skórne promieniowaniem podczerwonym o widmie ciągłym i długości fali 570 do 670 nm, przy całkowitej dawce promieniowania 75 J/cm2 naświetlanej powierzchni.

Można również zastosować promieniowanie podczerwone o węższym widmie, daj ące taką samą aktywację skumulowanych porfiryn. Natężenie światła na powierzchni zmiany nie powinno być większe niż 200 mW/cm2.

Do tego celu mogą być używane tylko lampy ze znakiem CE, wyposażone w niezbędne filtry i (lub) lustra odbijające, w celu zminimalizowania ekspozycji skóry na ciepło, promieniowanie światła niebieskiego i promieniowanie ultrafioletowe. Ważne jest zapewnienie takich warunków, aby zastosowana dawka promieniowania była odpowiednia.

Dawka promieniowania zależy od takich czynników jak rozmiar naświetlanego pola, odległość między lampą a powierzchnią skóry oraz czas naświetlania. Czynniki te zmieniaj ą się w zależności od rodzaju lampy; lampa powinna być używana zgodnie z instrukcją obsługi. Dawkę dostarczanego światła należy monitorować, jeśli jest dostępny odpowiedni detektor.

Pacjent i operator powinni zastosować się do instrukcji bezpieczeństwa dołączonej do lampy. Podczas naświetlania zarówno pacjent, jak i operator muszą zakładać okulary ochronne, dopasowane do widma światła emitowanego przez lampę.

Zdrowa, nieleczona skóra otaczająca zmiany patologiczne, nie wymaga ochrony podczas naświetlania.

Podczas tej samej sesji terapeutycznej można naświetlać zmiany występujące w kilku miejscach.

Skuteczność należy ocenić po upływie 3 miesięcy i, gdy nie nastąpiło pełne wyleczenie, terapię można powtórzyć. Zaleca się potwierdzenie wyników leczenia BCC i choroby Bowena za pomocą badania histologicznego materiału uzyskanego metodą biopsji. Rekomendowana jest również ścisła długoterminowa obserwacja kliniczna tych pacjentów i, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonanie u nich badania histologicznego.

Dzieci i młodzież:

Nie ma doświadczeń w leczeniu pacjentów poniżej 18 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, z olejem arachidowym włącznie, wymienioną w punkcie 6.1; orzeszki ziemne lub soję Rak podstawnokomórkowy twardzinopodobny.

Porfiria.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Terapię fotodynamiczną z użyciem kremu Metvix może prowadzić tylko lekarz, pielęgniarka lub inni przeszkoleni w tym względzie pracownicy służby zdrowia.

Nie zaleca się stosowania Metvix podczas ciąży (patrz punkt 4.6).

Kremem Metvix nie należy leczyć grubych (hiperkeratotycznych) zmian AK. Nie ma doświadczeń w leczeniu kremem Metvix zmian skórnych pigmentowanych, głęboko naciekaj ących lub zlokalizowanych na narządach płciowych. Nie ma doświadczeń w leczeniu zmian w przebiegu choroby Bowena większych niż 40 mm; duże zmiany (średnica >20 mm) odpowiadają na leczenie słabiej niż małe, podobnie jak w przypadku zastosowania krioterapii czy terapii 5-FU. Nie ma doświadczenia w leczeniu choroby Bowena u pacjentów poddawanych immunosupresji po przeszczepie lub u pacjentów mających kontakt z arsenem w wywiadzie.

Aminolewulinian metylu może powodować reakcję uczuleniową w kontakcie ze skórą w wyniku, której może pojawić się obrzęk naczynioruchowy, wyprysk (egzema) lub alergia kontaktowa w miejscu aplikacji leku. Substancja pomocnicza, alkohol cetostearylowy, może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry), metylu- i propylu parahydroksybenzoesan (E 218, E 216) mogą wywoływać reakcje alergiczne (prawdopodobnie opóźnione).

Każdą formę terapii promieniami UV należy przerwać przed rozpoczęciem omawianego leczenia. Przez około dwa dni po zabiegu zaleca się unikanie ekspozycji na słońce poddanych terapii zmian skórnych i otaczającej je skóry.

Należy również unikać bezpośredniego kontaktu kremu Metvix z oczami.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji aminolewulinianu metylu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące oddziaływania aminolewulinianu metylu u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono badań toksyczności dotyczących rozrodczości na zwierzętach, w związku z tym nie zaleca się stosowania kremu Metvix w czasie ciąży (patrz punkt 4.4).

Karmienie piersią

Ilość aminolewulinianu metylu przenikaj ącego do mleka kobiety po miejscowym zastosowaniu kremu Metvix nie jest znana. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego, po zaaplikowaniu kremu Metvix nie należy karmić dziecka piersią przez 48 godzin.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

a) U około 60% pacjentów w miejscach poddanych leczeniu występuj ą objawy przypisywane toksycznemu działaniu terapii fotodynamicznej (fototoksyczność) lub sposobowi przygotowania zmiany.

Najczęściej spotykane objawy to ból i pieczenie skóry, rozpoczynające się zwykle w trakcie naświetlania lub niedługo po jego zakończeniu, trwające kilka godzin i ustępujące jeszcze tego samego dnia. Nasilenie objawów jest zazwyczaj niewielkie lub umiarkowane i rzadko powoduje konieczność wcześniejszego zakończenia naświetlania. Najczęstszymi objawami fototoksyczności są rumień i strup. Większość objawów ma niewielkie lub umiarkowane nasilenie i utrzymuje się od jednego do dwóch tygodni, a tylko sporadycznie dłużej.

Częstość miejscowych reakcji fototoksycznych może ulec zmniejszeniu oraz mogą one mieć łagodniejszy przebieg w przypadku powtarzania terapii kremem Metvix.

b) Występowanie działań niepożądanych w badaniu klinicznym 932 pacjentów otrzymujących standardowe leczenie oraz występowanie działań niepożądanych zgłaszanych podczas badań po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość

występowania

działania

niepożądanego*

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Parestezje, ból głowy

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Obrzęk, ból oczu

Częstość

nieznana

Obrzęk powiek

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Krwotok z ran

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

Nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Ból, pieczenie skóry, strup, rumień

Często

Zakażenia skórne, owrzodzenie skóry, obrzęk skóry, pęcherze, krwotok, świąd, złuszczanie skóry, nadmierna ciepłota skóry.

Niezbyt często

Pokrzywka, wysypka, podrażnienie skóry, reakcja fotouczuleniowa, odbarwienie skóry, przebarwienie skóry, potówka, uczucie dyskomfortu.

Częstość

nieznana

Obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy (opuchnięcie twarzy), egzema w miejscu podania, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, wysypka (krosty w miej scu podania)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Wysięk lub wydzielina w miejscu aplikacji, uczucie gorąca

Niezbyt często

Uczucie zmęczenia

*Bardzo częste działania niepożądane: Działania niepożądane występujące u >l/10 pacjentów.

Częste działania niepożądane: Działania niepożądane występujące w >l/100, < 1/10 pacjentów.

Niezbyt częste działania niepożądane: Działania niepożądane występujące u >l/1000, <1/100 pacjentów.

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Uwzględniono działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych przez więcej niż 2 pacjentów. Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania były zgłaszane w trakcie badań po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu._


Badania przeprowadzone na grupie biorców narządów (ang. immunocompromised organ transplant recipients) nie wykazały istotnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie pacjentów, działania niepożądane są podobne do opisanych w trakcie badań w grupie pacjentów z prawidłowo funkcjonującym układem immunologicznym (ang. immunocompetent patients).

4.9 Przedawkowanie

Nasilenie miejscowych reakcji fototoksycznych, takich jak rumień, ból i pieczenie, może się zwiększać w przypadku wydłużonego czasu stosowania lub bardzo dużego natężenia światła.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:

Leki przeciwnowotworowe do stosowania miejscowo na skórę, kod ATC: L01X D03

Mechanizm działania:

Po miejscowym zaaplikowaniu aminolewulinianu metylu, porfiryny gromadzą się w komórkach leczonej zmiany skórnej. Wewnątrzkomórkowe porfiryny (w tym PpIX) są związkami fotoaktywnymi i fluorescencyjnymi. Na skutek ich aktywacji światłem w obecności tlenu powstaje tlen singletowy, który niszczy kompartmenty wewnątrzkomórkowe, a zwłaszcza mitochondria. Aktywowanie światłem skumulowanych porfiryn prowadzi do reakcji fotochemicznej, a tym samym do fototoksyczności w stosunku do komórek eksponowanych na światło.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Przeprowadzono badanie in vitro absorbcji przez skórę aminolewulinianu metylu połączonego z radioznacznikiem. Po 24 godzinach średnia skumulowana absorbcja przez ludzką skórę wyniosła 0,26% podanej dawki, a ilość zmagazynowanego w skórze preparatu 4,9% dawki.

Nie przeprowadzono analogicznych badań dla ludzkiej skóry z uszkodzeniami podobnymi do AK, mającej dodatkowo chropowatą powierzchnię lub pozbawionej warstwy rogowej (stratum corneum).

U ludzi na przykładzie działania kremu Metvix wykazano wyższy stopień kumulacji porfiryn w zmianach patologicznych skóry niż w skórze zdrowej. Po 3-godzinnej aplikacji kremu, a następnie naświetlaniu światłem niekoherentnym o długości fali 570 do 670 nm, dawką całkowitą 75 J/cm2, doszło do całkowitego fotowybielenia, a poziom porfiryn wrócił do wartości wyj ściowych (sprzed leczenia).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania niekliniczne dotyczące ogólnej toksyczności i genotoksyczności w obecności lub bez fotoaktywacji nie wykazują potencjalnego ryzyka dla ludzi. Nie przeprowadzono badań rakotwórczości i wpływu na rozrodczość aminolewulinianu metylu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Monostearynian glicerylu z dodatkiem emulgatora,

alkohol cetostearylowy,

stearynian glikolu polioksyetylenowego 40,

metylu parahydroksybenzoesan (E 218),

propylu parahydroksybenzoesan (E 216),

disodu edetynian,

glicerol,

wazelina biała,

cholesterol,

mirystynian izopropylu, olej arachidowy, olej migdałowy rafinowany, alkohol oleinowy, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Nieotwarte opakowanie: 15 miesięcy.

Po pierwszym otwarciu opakowania: 1 tydzień.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C (w lodówce).

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Aluminiowa tuba zabezpieczona od wewnątrz lakierem, lateksowe uszczelnienie.

Zakrętka tuby z HDPE.

Krem Metvix jest dostarczany w tubach zawierających 2 g kremu.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11123

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09 grudnia 2004 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:31 marca 2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.12.2012 r.

6

Metvix