+ iMeds.pl

Metypred 1000 mgUlotka Metypred

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Metypred, 125 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Metypred, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Metypred, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Metypred, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Methylprednisolonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Metypred i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metypred

3.    Jak stosować lek Metypred

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metypred

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Metypred i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest metyloprednizolon. Metyloprednizolon jest kortykosteroidem, który między innymi, łagodzi objawy stanu zapalnego i usuwa objawy alergiczne.

Lek ten jest stosowany samodzielnie lub razem z innymi lekami przeznaczonymi do leczenia stanu zapalnego w wielu chorobach, takich jak:

-    choroby endokrynologiczne

-    choroby reumatyczne

-    kolagenozy

-    choroby skóry

-    choroby alergiczne

-    choroby oczu

-    choroby przewodu pokarmowego

-    choroby dróg oddechowych i płuc

-    choroby krwi

-    nowotwory

-    choroby nerek

-    choroby neurologiczne

-    choroby sercowo-naczyniowe

-    inne choroby, np. gruźlicze zapalenie opon mózgowych oraz choroba pasożytnicza nazywana włośnicą.

Lek stosowany jest również w celu:

-    zapobiegania odrzuceniu przeszczepów narządów

-    zapobiegania nudnościom i wymiotom związanym z leczeniem raka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metypred Kiedy nie stosować leku Metypred:

-    jeśli pacjent ma zakażenie grzybicze obejmujące całe ciało,

-    jeśli pacjent ma uczulenie na metyloprednizolon lub inne kortykosteroidy, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metypred należy omówić to z lekarzem, jeśli pacjent ma:

-    uczulenie na leki. W związku ze stosowaniem leku obserwowano reakcje alergiczne, w rzadkich przypadkach nawet zagrażające życiu (wstrząs anafilaktyczny).

-    zakażenia pasożytnicze lub podejrzenie takich zakażeń

-    zespół Cushinga; lek może wywołać chorobę lub spowodować jej zaostrzenie

-    niedoczynność tarczycy, ponieważ może nasilać działanie tego leku

-    drgawki (padaczka)

-    chorobę nerwowo-mięśniową nazywaną myasthenia gravis, ponieważ może predysponować do ostrej uogólnionej choroby mięśni

-    choroby sercowo-naczyniowe    (np. niewydolność    serca, wysokie ciśnienie krwi) lub czynniki

ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (np. otyłość, zwiększone stężenie cholesterolu)

-    wrzód żołądka lub dwunastnicy, zapalne choroby jelit, patologiczne otwory pomiędzy dwoma odrębnymi obszarami jelit (anastomozy) lub zapalenie uchyłków.

Należy powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta występuje:

-    gruźlica;

-    cukrzyca. Lek ten może podnosić poziom cukru we krwi, nasilać cukrzycę lub predysponować do rozwoju cukrzycy podczas długotrwałego stosowania

-    rozpoznana psychoza lub niestabilność    emocjonalna

-    choroba nerek.

Objawy mięśniowe

Duże dawki kortykosteroidów mogą wywołać ostrą chorobę mięśni mającą wpływ na cały organizm, a nawet prowadzącą do całkowitego paraliżu. Dlatego należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy mięśniowe.

Podatność na zakażenia

Lek ten może zwiększać podatność na zakażenia lub maskować objawy zakażeń. Aby uniknąć poważnych konsekwencji z tego powodu, należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy zakażenia w trakcie leczenia.

Stres

Jeśli pacjent jest lub będzie narażony na silny stres w trakcie leczenia, należy porozmawiać o tym z lekarzem. Może być konieczna modyfikacja leczenia.

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne, takie jak euforia, bezsenność, zmiany nastroju, zmiany osobowości, głęboka depresja lub określone objawy psychotyczne mogą pojawić się lub ulec nasileniu w związku ze stosowaniem leku. Zazwyczaj objawy pojawiają się po kilku dniach lub tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Takie efekty psychiczne mogą również wystąpić podczas zmniejszania dawki lub bezpośrednio po przerwaniu leczenia. Jeśli u pacjenta wystąpią powyższe objawy, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczna modyfikacja leczenia.

Objawy oczne

Lek ten może powodować różne schorzenia oczu, które wymagają leczenia. Dlatego należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy oczne (np. uczucie obecności ciała obcego w oku).

Szczepienia

W przypadku stosowania tego leku w dawkach, które hamują układ odpornościowy, nie można przyjmować żadnych żywych lub atenuowanych szczepionek. Należy skonsultować się z lekarzem w sprawie szczepień, które można przyjmować w czasie leczenia kortykosteroidami.

Wpływ na ciśnienie krwi i wyniki badań laboratoryjnych

W rzadkich przypadkach duże dawki lub długotrwałe stosowanie tego leku może podnosić ciśnienie krwi, zwiększać retencję sodu i wody w organizmie (obrzęki), zwiększać wydalanie potasu i wapnia lub podwyższać stężenie lipidów we krwi. Lekarz może zalecić zmianę diety w celu usunięcia tych skutków ubocznych.

Zaburzenia endokrynologiczne

Długotrwałe stosowanie lub nagłe przerwanie podawania tego leku może zakłócać czynność układu endokrynologicznego. Pacjent będzie kontrolowany pod tym względem, a w razie potrzeby, lekarz odpowiednio zmodyfikuje leczenie.

Inne

Duże dawki lub długotrwałe leczenie kortykosteroidami może powodować ostre zapalenie trzustki, osteoporozę (kruchość kości) lub nowotwory złośliwe układu naczyniowego (mięsak Kaposiego). Pacjent będzie odpowiednio monitorowany pod względem wystąpienia tych objawów, a w razie potrzeby, lekarz odpowiednio zmodyfikuje leczenie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek ten zwiększa ryzyko zerwania ścięgien podczas jednoczesnego stosowania z antybiotykami należącymi do fluorochinolonów, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Metypred może również zwiększać ryzyko osteoporozy i zatrzymywania płynów.

Dzieci

U dzieci długotrwałe stosowanie lub duże dawki tego leku mogą powodować zaburzenia wzrostu i rozwoju, zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego (objawy: bóle głowy, nudności/wymioty, zaburzenia równowagi, zaburzenia świadomości) lub zapalenie trzustki (objawy: ból w nadbrzuszu). Należy uważnie obserwować swoje dziecko pod kątem wystąpienia objawów tych zaburzeń.

Metypred a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Skuteczność niektórych leków lub leku Metypred może zmienić się lub mogą pojawić się działania niepożądane w przypadku jednoczesnego stosowania poniższych leków:

-    niektóre antybiotyki (fluorochinolony, erytromycyna, klarytromycyna, troleandomycyna)

-    leki przeciwgrzybicze (ketokonazol, itrakonazol, amfoterycyna B)

-    izoniazyd, rifampicyna (w leczeniu gruźlicy)

-    aprepitant, fosaprepitant (w zapobieganiu nudnościom)

-    diltiazem (w leczeniu choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia tętniczego)

-    inhibitory proteazy HIV, np. indynawir, rytonawir (w zapobieganiu zakażeniom wirusem HIV)

-    cyklosporyna (w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepów narządów)

-    estrogen

-    doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna)

-    leki antycholinergiczne, takie jak blokery nerwowo-mięśniowe (np. pankuronium, wekuronium)

-    leki przeciwcukrzycowe

-    leki, które hamują układ odpornościowy (np. takrolimus)

-    przeciwzapalne leki przeciwbólowe (np. kwas acetylosalicylowy)

-    aminoglutetymid (w leczeniu zespołu Cushinga i przerzutowego raka sutka)

-    leki moczopędne

-    leki przeczyszczające

-    leki przeciwpadaczkowe.

Metypred jest pod względem fizycznym niezgodny z niektórymi lekami podawanymi dożylnie i powinien być podawany oddzielnie. Dlatego należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jeden z następujących leków: allopurinol sodu, glukonian wapnia, cisatrakurium, chlorowodorek diltiazemu, chlorowodorek doksapramu, glikopirolan, propofol, bromek rokuronium, tigecyklina i bromek wekuronium.

Metypred z piciem

Należy unikać picia soku grejpfrutowego podczas leczenia. Sok grejpfrutowy może nasilać działania niepożądane leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek jest podawany podczas ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uważa, że korzyści z leczenia są większe niż ewentualne zagrożenia dla płodu lub niemowlęcia.

Nie ma dowodów na to, że kortykosteroidy zaburzają płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia i zmęczenie mogą wystąpić w związku ze stosowaniem tego leku. Jeśli takie działania wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Metypred zawiera sód

Należy mieć to na uwadze u pacjentów na diecie z kontrolowaną zawartością sodu.

Każda fiolka zawiera sód:

Metypred, 125 mg: mniej niż 1 mmol (23 mg) „nie zawiera sodu”

Metypred, 250 mg: 1,15 mmol (26,58 mg)

Metypred, 500 mg: 2,31 mmol (53,18 mg)

Metypred, 1000 mg: 7,29 mmol (167,59 mg)

3. Jak stosować lek Metypred

Lek Metypred jest proszkiem do przygotowywania roztworu do wstrzykiwań. Lek jest podawany przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Lek Metypred należy najpierw rozpuścić przy użyciu rozpuszczalnika, a następnie podać we wlewie lub wstrzyknięciu dożylnym lub domięśniowym.

Pacjent otrzymuje naj mniejszą możliwą dawkę niezbędną do leczenia choroby. Lekarz decyduje

0    wyborze dawki w zależności od stanu pacjenta.

Stosowanie u dzieci

Lekarz decyduje o dawkowaniu u noworodków i dzieci w zależności od ciężkości choroby

1    odpowiedzi na leczenie, a nie w oparciu o wiek i wielkość pacjenta.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Metypred

Przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ dawka leku jest podawana przez wykwalifikowany personel medyczny. W przypadku przedawkowania pacjent zostanie poddany odpowiedniemu leczeniu w celu złagodzenia objawów.

Przerwanie stosowania leku Metypred

Nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować objawy odstawienia, w tym utratę apetytu, nudności, wymioty, senność, ból głowy, gorączkę, bóle stawów, łuszczenie skóry, bóle mięśni, utratę masy ciała i (lub) obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich objawów, leczenie należy odstawiać poprzez stopniowe zmniejszanie dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów) działania niepożądane powodowane przez lek Metypred:

-    zakażenia

-    hamowanie własnego wydzielania kortykotropiny i kortyzolu w organizmie (podczas długotrwałego stosowania)

-    zaokrąglenie twarzy i wzrost masy ciała

-    zatrzymywanie sodu i płynów w organizmie

-    obniżenie nastroju, euforia

-    zaćma

-    wysokie ciśnienie krwi

-    wrzody żołądka lub dwunastnicy (które mogą krwawić oraz ulegać perforacji)

-    obrzęki kończyn

-    siniaki, ścieńczenie i kruchość skóry, trądzik

-    osteoporoza

-    osłabienie mięśni

-    zaburzenia gojenia ran

-    małe stężenie potasu we krwi.

W niektórych przypadkach (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) lek ten powodował następujące ciężkie działania niepożądane:

-    poważne zaburzenia metaboliczne (zespół lizy nowotworu), w związku z rozpoczęciem leczenia raka

-    ciężkie reakcje nadwrażliwości na lek, z obecnością lub bez drastycznego spadku ciśnienia krwi, zatrzymanie akcji serca i skurcz oskrzeli

-    wzrost ciśnienia śródczaszkowego

-    zaburzenia rytmu serca

-    złamania kości ze względu na słabe krążenie krwi.

Podczas leczenia pacjent obserwowany jest pod kątem wystąpienia objawów sugerujących wspomniane schorzenia.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci

U dzieci najczęstszymi działaniami niepożądanymi są zmiany nastroju, zaburzenia zachowania, bezsenność i rozdrażnienie. Lek ten może również powodować opóźnienie wzrostu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Metypred

Instrukcje dla personelu medycznego dotyczące przechowywania leku zostały podane na końcu ulotki.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Metypred

-    Substancją czynną leku jest metyloprednizolonu sodu bursztynian. Jedna fiolka zawiera metyloprednizolonu sodu bursztynian w ilości równoważnej 125 mg, 250 mg, 500 mg lub 1000 mg metyloprednizolonu.

-    Pozostałe składniki to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu wodorofosforan bezwodny, sodu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Metypred i co zawiera opakowanie

Metypred jest białym lub prawie białym proszkiem.

Rozpuszczony/rozcieńczony roztwór jest przezroczysty, bezbarwny, bez widocznych cząstek. Rodzaje opakowań

125 mg: 1 x 4 ml fiolka z korkiem i wieczkiem 250 mg: 1 x 10 ml fiolka z korkiem i wieczkiem 500 mg: 1 x 20 ml fiolka z korkiem i wieczkiem 1000 mg: 1 x 30 ml fiolka z korkiem i wieczkiem

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i wieczkiem typu flip-off, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Niniejszy produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Finlandia

Dania

Norwegia

Polska

Słowacja

Czechy

Litwa

Methylprednisolone Orion 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg injektiokuiva-aine Methylprednisolon Orion 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg Methylprednisolon Orion 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg Metypred

Metypred 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg

Metypred 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg prášek pro injekční roztok Metypred 125 mg (250 mg/500 mg/1000 mg) milteliai injekciniam tirpalui

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 13.05.2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

INSTRUKCJA UŻYCIA

Metypred, 125 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Metypred, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Metypred, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Metypred, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Methylprednisolonum

Pełne informacje i sposób dawkowania, patrz: Charakterystyka Produktu Leczniczego. Podczas przygotowywania i rozcieńczania roztworu należy stosować techniki aseptyczne.

Przygotowywanie roztworu do wstrzykiwań

Do przygotowania zawiesiny należy użyć sterylnej wody do wstrzykiwań. Nie należy używać roztworu, który po przygotowaniu nie jest przezroczysty, bezbarwny i bez widocznych cząstek.

Przygotowywanie roztworu do wstrzykiwań (rozpuszczanie)

Rozpuszczalniki i stężenia

Moc dawki leku Metypred

125 mg

250 mg

500 mg

1000 mg

Przygotowywał

(rozpuszczanie

iie roztworu do wstrzykiwań

Woda do iniekcji

2,1 ml

4 ml

8 ml

16 ml

Stężenie

roztworu

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

Rozcieńczenie roztworu do wlewów

Do wlewów dożylnych wstępnie przygotowany roztwór może być rozcieńczony 5% dekstrozą w wodzie, izotonicznym roztworem soli fizjologicznej lub 5% dekstrozą w izotonicznym roztworze soli fizjologicznej.

Przygotowywanie roztworu do wlewów (rozcieńczanie)

Dekstroza 5%

Rozcieńczyć 2 ml przygotowanego roztworu 62,5 mg/ml w 100 ml z rozpuszczalnika do wlewów.

Stężenie

roztworu

1,25 mg/ml

NaCl 0,9%

Rozcieńczyć 2 ml przygotowanego roztworu 62,5 mg/ml w 100 ml z rozpuszczalnika do wlewów.

Stężenie

roztworu

1,25 mg/ml

Dekstroza 5% w NaCl 0,9%

Rozcieńczyć 2 ml przygotowanego roztworu 62,5 mg/ml w 100 ml z rozpuszczalnika do wlewów.

Stężenie

roztworu

1,25 mg/ml

Okres ważności

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań: 3 lata.

Nie należy stosować leku Metypred po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Rozpuszczone/rozcieńczone roztwory: stabilnością chemiczną i fizyczną w trakcie używania przygotowanego roztworu i rozcieńczeń wykazano, że roztwór należy zużyć natychmiast po przygotowaniu. Przygotowane roztwory oraz rozcieńczenia nie powinny być przechowywane w lodówce.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, o ile metoda otwierania/rozpuszczania/rozcieńczania nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, lek należy zużyć natychmiast. Jeśli lek nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

Podawanie

Dożylne lub domięśniowe wstrzyknięcie, lub infuzja dożylna.

Leki do podawania pozajelitowego powinny, w miarę możliwości, być wzrokowo kontrolowane przed podaniem. Nie należy podawać leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek cząstki stałe lub przebarwienia.

Zastosowanie doraźne: preferowaną metodą jest wstrzyknięcie dożylnie w odpowiednim przedziale czasu.

Wysokie dawki dożylne: podawać przez okres co najmniej 30 minut.

Dawki do 250 mg: podawać dożylnie przez okres co najmniej 5 minut.

Niezgodności farmaceutyczne

Aby uniknąć problemów dotyczących niezgodności z innymi lekami, w miarę możliwości, lek należy podawać oddzielnie z innymi lekami stosowanymi dożylnie i tylko w wymienionych roztworach.

Zgodność roztworów soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu podczas podania dożylnego oraz ich stabilność osobno i w mieszaninach z innymi lekami do podawania dożylnego zależy od pH, stężenia, czasu i temperatury roztworu oraz rozpuszczalności metyloprednizolonu.

Do leków, które są fizycznie niezgodne z roztworem soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu należą: allopurinol sodu, glukonian wapnia, cisatrakurium, chlorowodorek diltiazemu, chlorowodorek doksapramu, glikopirolan, propofol, bromek rokuronium, tigecyklina i bromek wekuronium.

Przechowywanie

Proszek do sporządzania roztworu do wlewów: przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać fiolkę w oryginalnym opakowaniu.

Rozpuszczone/rozcieńczone roztwory: rozpuszczone i rozcieńczone roztwory należy zużyć natychmiast po przygotowaniu.

Usuwanie

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

9

Metypred

Charakterystyka Metypred

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metypred, 125 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Metypred, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Metypred, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Metypred, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera metyloprednizolonu sodu bursztynian w ilości równoważnej 125 mg, 250 mg, 500 mg lub 1000 mg metyloprednizolonu. Stężenie roztworu po rozpuszczeniu w wodzie do iniekcji wynosi 62,5 mg/ml.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód , patrz punkt 4.4.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań: biała lub prawie biała, bezpostaciowa substancja stała. Przygotowany roztwór: przezroczysty, bez widocznych cząstek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Choroby endokrynologiczne: pierwotna i wtórna niewydolność kory nadnerczy. Uwaga! Hydrokortyzon lub kortyzon jest lekiem z wyboru; jeśli to konieczne, syntetyczne analogi stosuje się razem z mineralokortykoidami; dodatkowe podanie mineralokortykoidu jest szczególnie ważne u dzieci. Ostra niewydolność nadnerczy (hydrokortyzon lub kortyzon jest lekiem z wyboru; dodatkowe podanie mineralokortykoidów może być potrzebne, szczególnie jeśli stosuje się syntetyczne analogi).

Przed zabiegami chirurgicznymi oraz w przypadku nagłego urazu lub choroby u pacjentów ze zdiagnozowaną niewydolnością kory nadnerczy. Wrodzony przerost kory nadnerczy. Nieropne zapalenie tarczycy. Przełom hiperkalcemiczny, np. związany z chorobą nowotworową.

Choroby reumatyczne (dożylnie lub domięśniowo, jako uzupełnienie krótkoterminowej terapii podczas zaostrzeń choroby): ostre i podostre zapalenie torebki stawowej, ostre dnawe zapalenie stawów, ostre nieswoiste zapalenie pochewki ścięgna, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie nadkłykcia, pourazowe zapalenie kości i stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, w tym młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów (może być potrzebne leczenie podtrzymujące z użyciem małej dawki), zapalenie błony maziowej związane z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Kolagenozy (podczas zaostrzeń lub jako leczenie podtrzymujące w wybranych przypadkach): ostre zapalenie serca wywołane przez choroby reumatyczne, zespół Goodpasture'a, guzkowate zapalenie tętnic, układowe zapalenie skórno-mięśniowe (zapalenie wielomięśniowe), układowy toczeń rumieniowaty, w tym toczniowe zapalenie nerek.

Choroby dermatologiczne: pęcherzyca (wysypka pęcherzowa), ciężki rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona).

Choroby alergiczne: oporne choroby alergiczne, takie jak astma, ostry nieinfekcyjny obrzęk krtani (adrenalina jest lekiem z wyboru), polekowe reakcje nadwrażliwości, choroba posurowicza i odczyny poprzetoczeniowe w postaci pokrzywki.

Choroby okulistyczne: ogólnoustrojowe leczenie ciężkich, ostrych i przewlekłych alergicznych i zapalnych chorób oczu, zakażenia przedniego odcinka oka, półpasiec oczny (kiedy kortykosteroid jest łączony z odpowiednim lekiem przeciwwirusowym), zapalenie rogówki, zapalenie nerwu wzrokowego (zapalenie nerwów wzrokowych), zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie tęczówki, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, zapalenie naczyniówki i siatkówki, zapalenie współczulne błony naczyniowej oka.

Choroby przewodu pokarmowego: ogólnoustrojowe leczenie zaostrzeń choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Choroby układu oddechowego: zachłystowe zapalenie płuc, beryloza, zespół Löfflera, który nie reaguje na inne leczenie objawowe, objawowa sarkoidoza, piorunująca lub rozsiana gruźlica (wraz z odpowiednim leczeniem przeciwgruźliczym).

Pneumocystoza - zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii (jako leczenie wspomagające w umiarkowanych i ciężkich zakażeniach) u pacjentów z AIDS: dobre wyniki leczenia uzyskano podczas stosowania leków przeciw pneumocystozie z dodaniem kortykosteroidu w ciągu 72 godzin od rozpoczęcia leczenia u chorych na AIDS z umiarkowanym lub ciężkim pneumocystozowym zapaleniem płuc (wywoływanym przez Pneumocystis carinii). W związku z tym, że u pacjentów z AIDS częściej dochodzi do uaktywnienia gruźlicy, należy rozważyć leczenie przeciwprątkowe, jeśli u tych chorych stosowane są kortykosteroidy. Pacjentów należy także obserwować w kierunku uaktywnienia innych utajonych zakażeń.

Choroby hematologiczne: nabyta (autoimmunologiczna) niedokrwistość hemolityczna, wrodzona niedokrwistość hipoplastyczna, erytroblastopenia reagująca na leczenie kortykosterydami, np. zespół Blackfana-Diamonda, idiopatyczna plamica małopłytkowa u dorosłych - tylko drogą dożylną (podawanie domięśniowe jest przeciwwskazane), wtórna małopłytkowość u dorosłych.

Nowotwory: paliatywne leczenie chłoniaka i białaczki u dorosłych oraz ostrej białaczki u dzieci.

Choroby nerek: zespół nerczycowy (wskutek idiopatycznego lub wtórnego układowego tocznia rumieniowatego): indukcja remisji choroby nerek u pacjentów bez mocznicy.

Choroby neurologiczne: na przykład zaostrzenie stwardnienia rozsianego, obrzęk mózgu (w połączeniu z radioterapią lub leczeniem chirurgicznym guzów mózgu), ostry uraz rdzenia kręgowego (leczenie musi być rozpoczęte w ciągu 8 godzin od urazu).

Choroby układu sercowo-naczyniowego: na przykład niewydolność kory nadnerczy lub wstrząs, który nie reaguje na leczenie konwencjonalne oraz w przypadku możliwej niewydolności nadnerczy.

(Hydrokortyzon jest zazwyczaj lekiem z wyboru. Kiedy działanie mineralokortykoidów nie jest pożądane, metyloprednizolon może mieć bardziej korzystne działanie).

Pomimo że nie zostało to dokładnie zbadane w kontrolowanych (z podwójnie ślepą próbą i placebo) badaniach klinicznych, badania na zwierzętach wykazały, że stosowanie produktu Metypred może być korzystne w leczeniu krwotocznego, pourazowego lub pooperacyjnego wstrząsu, który nie reaguje na standardowe leczenie (np. płynoterapia). Patrz również punkt 4.4.

Przeszczepianie narządów: profilaktyka lub leczenie reakcji odrzucenia przeszczepu.

Inne choroby: ciężkie gruźlicze zapalenie opon mózgowych, kiedy kortykosteroid jest łączony z odpowiednim lekiem przeciwprątkowym. Ostra, ciężka włośnica z objawami neurologicznymi lub kardiologicznymi. Zapobieganie nudnościom i wymiotom wywoływanym przez cytostatyki.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy jest przeznaczony do podawania we wstrzyknięciu dożylnym lub domięśniowym lub we wlewie dożylnym. W nagłych przypadkach podaje się wstrzyknięcia dożylne.

Leczenie wspomagające w stanach zagrożenia życia: 30 mg/kg produktu Metypred (sól sodowa bursztynianu metyloprednizolonu) należy podać dożylnie w ciągu co najmniej 30 minut. Dawki mogą być powtarzane co 4 do 6 godzin w ciągu 48 godzin.

Dawkowanie przerywane: zaleca się następujące dawkowanie w zaostrzeniach schorzeń reagujących na kortykosteroidy i (lub) w schorzeniach niereagujących na standardowe leczenie (np. toczniowe zapalenie nerek, reumatoidalne zapalenie stawów):

Choroby reumatyczne: 1 g/dobę dożylnie przez 1, 2, 3 lub 4 dni lub 1 g/miesiąc dożylnie przez 6 miesięcy.

SLE (toczeń rumieniowaty układowy): 1 g/dobę dożylnie przez 3 dni.

Stwardnienie rozsiane: 1 g/dobę dożylnie przez 3 dni lub 1 g/dobę dożylnie przez 5 dni.

Obrzęk, np. kłębuszkowe zapalenie nerek, toczniowe zapalenie nerek: 30 mg/kg dożylnie co drugi dzień przez 4 dni lub 1 g/dobę dożylnie przez 3, 5 lub 7 dni.

Produkt należy podawać w ciągu co najmniej 30 minut, a dawkę można powtarzać, jeśli w ciągu tygodnia nie obserwuje się poprawy lub jeśli wymaga tego stan pacjenta.

Profilaktyka nudności wywołanych cytostatykami: leki cytostatyczne powodujące łagodne lub umiarkowane nudności: 250 mg produktu Metypred dożylnie w ciągu co najmniej 5 minut na 1 godzinę przed rozpoczęciem leczenia cytostatykiem w momencie rozpoczynania i kończenia podawania dawki. W celu zwiększenia efektu można podać chlorowane pochodne fenotiazyny razem z pierwszą dawką produktu Metypred.

Leki cytostatyczne powodujące silne nudności: 250 mg produktu Metypred dożylnie przez co najmniej 5 minut wraz z odpowiednimi dawkami metoklopramidu lub butyrofenonu na 1 godzinę przed rozpoczęciem leczenia cytostatykiem. Następnie 250 mg produktu Metypred dożylnie w momencie rozpoczynania i kończenia podawania cytostatyku.

Ostry uraz rdzenia kręgowego: Leczenie należy rozpocząć w ciągu 8 godzin od urazu.

Leczenie rozpoczęte w ciągu 3 godzin od urazu: 30 mg/kg w postaci bolusa dożylnego w ciągu 15 minut z następującą przerwą w terapii trwającą przez 45 minut. Następnie 5,4 mg/kg/h w ciągłym wlewie dożylnym przez 23 godziny.

Leczenie rozpoczęte w ciągu 3 do 8 godzin od urazu: 30 mg/kg w postaci bolusa dożylnego w ciągu 15 minut z następującą przerwą w terapii trwającą przez 45 minut. Następnie 5,4 mg/kg/h w ciągłym wlewie dożylnym przez 47 godziny.

Dla pompy infuzyjnej powinien być użyty oddzielny port żylny.

Pneumocystoza (zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii) u pacjentów z AIDS: zalecana dawka wynosi 40 mg produktu Metypred co 6 do 12 godzin, dzięki czemu dawka jest stopniowo zmniejszana przez maksymalnie 21 dni lub do zakończenia leczenia pneumocystozowego zapalenia płuc. Leczenie należy rozpocząć w ciągu 72 godzin od rozpoczęcia leczenia pneumocystozy.

W innych wskazaniach terapeutycznych dawka początkowa wynosi od 10 do 500 mg, w zależności od leczonego schorzenia. Duże dawki mogą być konieczne okresowo w leczeniu ciężkich, ostrych zaburzeń. Początkowe dawki do 250 mg należy podawać dożylnie w ciągu co najmniej 5 minut, a dawki większe w ciągu co najmniej 30 minut. Kolejne dawki mogą być podawane dożylnie lub domięśniowo, w zależności od reakcji pacjenta i stanu klinicznego. Leczenie kortykosteroidami stanowi leczenie uzupełniające, a nie zamiennik konwencjonalnej terapii.

Dzieci i młodzież

Dawki u noworodków i dzieci mogą być zmniejszone, ale jakakolwiek redukcja dawki powinna zależeć od stopnia ciężkości choroby i odpowiedzi na leczenie, a nie od wieku i wielkości pacjenta. Dawka nie powinna być mniejsza niż 0,5 mg/kg/dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Sól sodowa bursztynianu metyloprednizolonu jest przeciwwskazana

-    u pacjentów z układowymi zakażeniami grzybiczymi

-    u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1

-    w podawaniu dokanałowym.

U pacjentów otrzymujących kortykosteroidy w dawkach immunosupresyjnych przeciwwskazane jest podawanie szczepionek żywych lub atenuowanych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie immunosupresyjne / podatność na zakażenia

Kortykosteroidy mogą zwiększać podatność na zakażenia i maskować objawy zakażeń, a podczas ich stosowania mogą wystąpić nowe zakażenia. Kortykosteroidy mogą osłabiać odporność pacjenta i utrudniać zlokalizowanie zakażenia. Występowanie zakażeń wywoływanych przez dowolny patogen (wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki lub robaki) w dowolnym miejscu organizmu może mieć związek ze stosowaniem kortykosteroidów, oddzielnie lub w połączeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi, które mają wpływ na odporność komórkową i humoralną lub na aktywności neutrofilów. Takie zakażenia mogą być łagodne, ale mogą być również poważne, a nawet śmiertelne. Stosowanie dużych dawek kortykosteroidów zwiększa częstotliwość powikłań zapalnych.

Pacjenci stosujący leki immunosupresyjne są bardziej podatni na zakażenia niż osoby zdrowe. Na przykład ospa wietrzna czy odra mogą stać się poważnymi, a nawet śmiertelnymi chorobami dla dzieci stosujących kortykosteroidy lub dla dorosłych, którzy nie są przed tymi chorobami chronieni.

Szczególną ostrożność zaleca się również podczas stosowania kortykosteroidów u pacjentów z rozpoznaną lub podejrzewaną infekcją pasożytniczą, np. zakażenia wywołanego przez Strongyloides

(nicienie). U takich pacjentów immunosupresja spowodowana przez kortykosteroidy może prowadzić do nadkażenia przez Strongyloides i rozprzestrzenienia się infekcji wskutek intensywnej migracji larw. Może to często prowadzić do ciężkiego zapalenia jelit i potencjalnie śmiertelnej posocznicy wywołanej przez bakterie Gram-ujemne.

Znaczenie kortykosteroidów w leczeniu wstrząsu septycznego jest kontrowersyjne, a wstępne badania pokazują zarówno korzystne, jak i niepożądane efekty działania tych leków. Ostatnio pojawiły się sugestie, że dodatkowe podanie kortykosteroidu byłoby korzystne w leczeniu wstrząsu septycznego z towarzyszącą niewydolnością nadnerczy. Jednakże rutynowe stosowanie kortykosteroidów we wstrząsie septycznym nie jest zalecane. Przegląd systematyczny nie popiera stosowania krótkoterminowego leczenia dużymi dawkami kortykosteroidów. Jednakże metaanalizy i przegląd sugerują, że dłużej trwające leczenie (5-11 dni) małymi dawkami kortykosteroidów może zmniejszać śmiertelność.

U pacjentów otrzymujących kortykosteroidy w dawkach immunosupresyjnych przeciwwskazane jest podawanie szczepionek żywych lub atenuowanych. Tacy pacjenci mogą otrzymywać szczepionki zabite lub inaktywowane, jednak ich odpowiedź na te szczepionki może być stłumiona. Wymagane szczepienia mogą być podawane pacjentom otrzymującym kortykosteroidy w dawkach niepowodujących immunosupresji.

Kortykosteroidy mogą być stosowane w czynnej gruźlicy tylko u pacjentów z piorunującą lub rozsianą gruźlicą lub pacjentów otrzymujących kortykosteroidy jednocześnie z odpowiednim lekiem przeciwprątkowym. Jeśli kortykosteroidy muszą być podane pacjentowi z utajoną gruźlicą lub z dodatnim odczynem tuberkulinowym, należy go uważnie obserwować, ponieważ może dojść do uaktywnienia choroby. Pacjenci poddani długotrwałej terapii kortykosteroidami powinni otrzymywać leczenie profilaktyczne.

U pacjentów leczonych kortykosteroidami obserwowano występowanie mięsaka Kaposiego.

Zaprzestanie leczenia kortykosteroidami może prowadzić do klinicznej remisji.

Krew i tkanka limfatyczna

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych z kortykosteroidami.

Wpływ na układ immunologiczny

Mogą występować reakcje alergiczne. U niektórych pacjentów leczonych kortykosteroidami obserwowano rzadkie przypadki reakcji skórnych oraz reakcji anafilaktycznych/rzekomoanafilaktycznych - przed podaniem kortykosteroidów należy podjąć środki ostrożności, szczególnie u osób ze stwierdzoną alergią na lek.

Wpływ na układ hormonalny

Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów w dawkach farmakologicznych może powodować hamowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (wtórna niewydolność kory nadnerczy). Ciężkość i czas trwania niewydolności nadnerczy różni się w zależności od pacjenta i zależy od dawki, przerw między dawkami, pory podawania dawek oraz czasu trwania terapii glukokortykoidami. Działanie to można zminimalizować, stosując schemat podawania co drugi dzień.

Ostra, prowadząca do śmierci niewydolność nadnerczy może wystąpić, jeżeli leczenie glukokortykoidami zostaje gwałtownie przerwane.

Należy starać się zminimalizować polekową niewydolność kory nadnerczy poprzez stopniowe zmniejszanie dawki. Ten rodzaj względnej niewydolności może utrzymywać się przez kilka miesięcy po zakończeniu leczenia. Z tego powodu leczenie hormonalne należy rozpoczynać u pacjentów w sytuacjach

5/19

stresowych, w okresie zaprzestania wspomnianego leczenia. W związku z tym, że wydalanie mineralokortykoidów ulega zmniejszeniu, wskazane jest jednoczesne podawanie suplementów soli i/lub mineralokortykoidów.

Jeśli pacjent jest narażony na silny stres podczas leczenia kortykosteroidami, powinien otrzymać szybko działający kortykosteroid w dawce większej niż zwykle, przed sytuacją wywołującą stres, w jej trakcie i po niej.

„Zespół odstawienia”, który nie jest związany z niewydolnością kory nadnerczy, może występować po nagłym przerwaniu stosowania glukokortykoidów. Objawy tego zespołu to brak łaknienia, nudności, wymioty, senność, ból głowy, gorączka, bóle stawów, złuszczanie skóry, bóle mięśniowe, utrata masy ciała i (lub) niedociśnienie tętnicze. Uważa się, że objawy te są spowodowane zmianami stężenia glukokortykoidów, a nie małym stężeniem kortykosteroidów we krwi.

W związku z tym, że glukokortykoidy mogą wywoływać lub zaostrzać zespół Cushinga, należy ich unikać u pacjentów z chorobą Cushinga.

Działanie kortykosteroidów jest silniejsze niż zwykle u pacjentów z niedoczynnością tarczycy. Metabolizm i odżywianie

Kortykosteroidy, w tym metyloprednizolon, mogą zwiększać stężenie glukozy we krwi, nasilać cukrzycę i predysponować do cukrzycy pacjentów długotrwale leczonych tymi lekami.

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne, takie jak euforia, bezsenność, zmiany nastroju, zmiany osobowości, głęboka depresja lub określone objawy psychotyczne mogą pojawić się lub ulec nasileniu w związku ze stosowaniem kortykosteroidów. Podczas leczenia kortykosteroidami może dojść do pogorszenia stanu u pacjentów niestabilnych emocjonalnie lub u osób ze skłonnościami do zaburzeń psychotycznych.

Podczas stosowania ogólnoustrojowych steroidów mogą wystąpić potencjalnie poważne działania niepożądane o charakterze psychiatrycznym. Zazwyczaj objawy pojawiają się po kilku dniach lub tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Większość reakcji ustępuje po zmniejszeniu dawki lub zaprzestaniu leczenia, chociaż może być konieczne swoiste leczenie. Zaburzenia psychiatryczne obserwowano po zaprzestaniu stosowania kortykosterydów. Częstość takich działań jest nieznana. Pacjenci i (lub) ich opiekunowie powinni być zachęcani do skontaktowania się z lekarzem, jeśli pojawiają się objawy psychiczne, szczególnie jeśli podejrzewa się u pacjenta nastrój depresyjny lub myśli samobójcze. Pacjenci i (lub) ich opiekunowie powinni mieć świadomość potencjalnych skutków psychicznych, które mogą wystąpić po zmniejszeniu dawki kortykosteroidów lub bezpośrednio po zaprzestaniu ich stosowania.

Wpływ na układ nerwowy

Należy zachować ostrożność podczas stosowania kortykosteroidów u pacjentów z napadami drgawek.

Należy zachować ostrożność, jeśli pacjent choruje na miastenię (patrz też rozdział o miopatii pod: Wpływ na kości i mięśnie).

Wpływ na oczy

Ze względu na ryzyko perforacji rogówki należy zachować ostrożność podczas stosowania kortykosteroidów w zakażeniu gałki ocznej wywołanym wirusem herpes simplex.

Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może powodować zaćmę podtorebkową tylną i zaćmę jądrową (szczególnie u dzieci), wytrzeszcz oraz zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, co może prowadzić do jaskry i ewentualnego późniejszego uszkodzenia nerwu wzrokowego. U pacjentów przyjmujących

glukokortykoidy może wzrastać częstość występowania wtórnych grzybiczych i wirusowych zakażeń oczu.

Wpływ na serce

Glukokortykoidy powodują działania niepożądane w obrębie układu sercowo-naczyniowego, takie jak dyslipidemia oraz wysokie ciśnienie krwi. W związku z tym stosowanie dużych dawek oraz długotrwałe leczenie glukokortykoidami może predysponować pacjentów z rozpoznanymi czynnikami ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych również do innych działań niepożądanych obejmujących układ sercowo-naczyniowy. Dlatego zaleca się ostrożność podczas stosowania kortykosteroidów u tych pacjentów, zwracając szczególną uwagę na czynniki ryzyka; w razie potrzeby należy monitorować czynność serca. Stosowanie małych dawek oraz schematu podawania co drugi dzień może przyczynić się do zmniejszenia występowania powikłań związanych z terapią kortykosteroidami.

W następstwie szybkiego dożylnego podania dużych dawek soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu (ponad 0,5 g w ciągu mniej niż 10 minut) zgłaszano przypadki zaburzeń rytmu serca i (lub) zapaści, i (lub) zatrzymania krążenia. Podczas podawania takich dawek lub po ich podaniu obserwowano również występowanie bradykardii, jednak mogło to być spowodowane czymś innym niż szybkość lub czas trwania wlewu.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania ogólnoustrojowych kortykosteroidów; powinny one być wykorzystywane tylko w krytycznych przypadkach - jeśli pacjent ma zastoinową niewydolność serca.

Wpływ na układ naczyniowy

Należy zachować ostrożność podczas stosowania kortykosteroidów u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi.

Wpływ na przewód pokarmowy

Nie ma zgodności odnośnie do tego, czy wrzody trawienne pojawiające się podczas leczenia spowodowane są stosowaniem kortykosteroidów. Leczenie glukokortykoidami może maskować objawy wrzodów trawiennych, co umożliwia powstanie perforacji lub krwawienia bez zauważalnego bólu.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania kortykosterydów, jeżeli istnieje ryzyko perforacji, ropnia lub innego ropnego zakażenia u pacjenta z nieswoistym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, zapaleniem uchyłków jelit, ze świeżym zespoleniem jelitowym oraz z czynnym lub utajonym wrzodem trawiennym.

Wpływ na wątrobę i pęcherzyk żółciowy

Duże dawki kortykosteroidów mogą powodować ostre zapalenie trzustki.

Wpływ na kości i mięśnie

Opisywano występowanie ostrej miopatii w związku z zastosowaniem dużych dawek kortykosteroidów. Najczęściej występuje ona u pacjentów z zaburzeniami przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego (np. miastenia) oraz u pacjentów otrzymujących jednocześnie środki antycholinergiczne, takie jak blokery nerwowo-mięśniowe (np. pankuronium). Ten rodzaj ostrej miopatii ma charakter uogólniony i może obejmować mięśnie oka oraz mięśnie oddechowe, a także prowadzić do niedowładu czterokończynowego. Może wystąpić podwyższenie aktywności kinazy kreatynowej. Uzyskanie klinicznego wyleczenia może zająć kilka tygodni lub lat.

Osteoporoza jest częstym, choć rzadko rozpoznawanym działaniem niepożądanym długotrwałego leczenia dużymi dawkami glukokortykoidów.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Należy zachować ostrożność podczas stosowania kortykosteroidów u pacjentów z niewydolnością nerek.

7/19

Badania diagnostyczne

Średnie i duże dawki hydrokortyzonu i kortyzonu mogą podwyższać ciśnienie krwi, zwiększać retencję sodu i wody oraz wydalanie potasu. Działania takie są rzadkie i występują tylko po stosowaniu dużych dawek syntetycznych pochodnych. Może być konieczne ograniczenie użycia soli i przyjmowanie suplementów potasu. Wszystkie kortykosteroidy zwiększają wydalanie wapnia.

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Jak pokazują wyniki wieloośrodkowego badania, sól sodowa bursztynianu metyloprednizolonu nie powinna być rutynowo stosowana w terapii urazów głowy. Wyniki badań wskazują na zwiększoną śmiertelność w ciągu 2 tygodni lub 6 miesięcy od urazów u pacjentów, którzy otrzymywali sól sodową bursztynianu metyloprednizolonu w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymywali placebo. Związek przyczynowo-skutkowy dotyczący podawania tym pacjentom soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu nie został ustalony.

Inne działania niepożądane

Należy zachować ostrożność podczas długotrwałej terapii kortykosteroidami u pacjentów w podeszłym wieku, ponieważ takie leczenie może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia osteoporozy, jak również ze zwiększeniem ryzyka zatrzymania płynów, co może potencjalnie powodować rozwój nadciśnienia tętniczego.

Jednoczesne stosowanie metyloprednizolonu i fluorochinolonów zwiększa ryzyko zerwania ścięgien, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

Powikłania terapii glukokortykoidami zależą od wielkości dawki i czasu trwania leczenia. W celu podjęcia decyzji, czy pacjent będzie leczony w schemacie codziennym czy przerywanym należy rozważyć działania niepożądane i korzyści indywidualnie dla każdego pacjenta w odniesieniu do dawki i czasu trwania leczenia.

Należy stosować możliwie najniższą dawkę kortykosteroidów niezbędną do leczenia choroby. Jeśli możliwe jest zredukowanie dawki, powinno się ono odbywać stopniowo.

Dzieci i młodzież

Należy starannie obserwować wzrost i rozwój niemowląt i dzieci poddawanych długotrwałemu leczeniu kortykosterydami. U dzieci poddawanych długotrwałemu leczeniu gluokortykoidami w podzielonych dawkach dobowych może dojść do zahamowania wzrostu. Takie leczenie powinno być ograniczone tylko do ostrych przypadków. Tego działania niepożądanego można zwykle uniknąć lub je zminimalizować, stosując schemat podawania co drugi dzień.

Niemowlęta i dzieci poddane długotrwałemu leczeniu kortykosteroidami są szczególnie narażone na wystąpienie zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego.

Duże dawki kortykosteroidów mogą powodować zapalenie trzustki u dzieci.

Każda fiolka zawiera sód:

125 mg: mniej niż 1 mmol (23 mg) „nie zawiera sodu”

250 mg: 1,15 mmol (26,58 mg)

500 mg: 2,31 mmol (53,18 mg)

1000 mg: 7,29 mmol (167,59 mg)

Należy mieć to na uwadze u pacjentów na diecie z kontrolowaną zawartością sodu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji

Metyloprednizolon jest substratem enzymu cytochromu P450, który jest metabolizowany głównie przez enzym CYP3A4. CYP3A4 jest najważniejszym enzymem podrodziny CYP, najbardziej rozpowszechnionym w wątrobie ludzi dorosłych. Katalizuje on 6 beta-hydroksylację steroidów i jest niezbędny na początkowym etapie przemian metabolicznych endogennych i syntetycznych kortykosteroidów. Wiele innych substancji jest również substratami dla CYP3A4, a niektóre z nich (w tym inne substancje lecznicze) zmieniają metabolizm glukokortykoidów poprzez indukcję lub hamowanie enzymu CYP3A4.

Inhibitory CYP3A4: substancje lecznicze, które hamują aktywność CYP3A4 zwykle powodują zmniejszenie klirensu wątrobowego i zwiększenie we krwi stężenia substancji leczniczych działających jako substraty CYP3A4, takich jak metyloprednizolon. Jeśli pacjent stosuje również inhibitor CYP3A4, dawka metyloprednizolonu może wymagać modyfikacji w celu uniknięcia toksycznego działania steroidu.

Leki należące do tej klasy obejmują: erytromycynę, klarytromycynę, troleandomycynę, ketokonazol, itrakonazol, izoniazyd, diltiazem, aprepitant, fosaprepitant, inhibitory proteazy HIV (np. indynawir i rytonawir), cyklosporynę i etynyloestradiol/noretysteron. Sok grejpfrutowy jest również inhibitorem CYP3A4.

Inhibitory CYP3A4: substancje lecznicze, które indukują aktywność CYP3A4 zwykle powodują zwiększenie klirensu wątrobowego i zmniejszenie we krwi stężenia substancji leczniczych działających jako substraty CYP3A4. Jednoczesne użycie z induktorami CYP3A4 może wymagać zwiększenia dawki metyloprednizolonu w celu uzyskania pożądanej odpowiedzi na leczenie.

Leki należące do tej klasy obejmują: ryfampicynę, karbamazepinę, fenobarbital i fenytoinę.

Substraty CYP3A4: kiedy pacjent stosuje również inny substrat CYP3A4, klirens wątrobowy metyloprednizolonu może być hamowany lub indukowany, a dawkowanie musi zostać odpowiednio zmodyfikowane. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z jedną z substancji leczniczych może wzrosnąć podczas ich równoczesnego stosowania.

Jednoczesne stosowanie metyloprednizolonu i takrolimusu może spowodować zmniejszenie stężenia takrolimusu.

Jednoczesne stosowanie cyklosporyny i metyloprednizolonu powoduje wzajemne hamowanie metabolizmu tych leków, co może prowadzić do zwiększenia w osoczu stężenia jednego lub obu tych leków. W związku z tym działania niepożądane występujące w monoterapii tymi lekami mogą częściej pojawiać się podczas terapii skojarzonej. Podczas jednoczesnego stosowania metyloprednizolonu i cyklosporyny zgłaszano występowanie drgawek.

Kortykosteroidy mogą powodować przyspieszenie metabolizmu inhibitorów proteazy HIV oraz zmniejszenie ich stężenia w osoczu.

Metyloprednizolon może mieć wpływ na tempo acetylacji i klirensu izoniazydu.

Inne działania niż te zależne od CYP3A4: inne działania oraz interakcje związane ze stosowaniem metyloprednizolonu przedstawiono poniżej w Tabeli 1.

Tabela 1. Inne ważne interakcje/działania związane z jednoczesnym stosowaniem metyloprednizolonu oraz innych substancji leczniczych.

Klasa lub rodzaj leku - substancja lecznicza lub inna substancja

Interakcj a/ działanie

Leki przeciwbakteryjne - Fluorochinolony

Jednoczesne stosowanie fluorochinolonów i glukokortykoidów zwiększa ryzyko pęknięcia ścięgien, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Metyloprednizolon wpływa w różny sposób na doustne leki przeciwzakrzepowe. Obserwowano zarówno zwiększenie, jak i osłabienie działania przeciwzakrzepowego podczas jednoczesnego podawania leków przeciwzakrzepowych i kortykosteroidów. Dlatego konieczne jest monitorowanie krzepliwości krwi w celu utrzymania pożądanego działania przeciwzakrzepowego.

Leki przeciwcholinergiczne - środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe

Kortykosteroidy mogą modyfikować działanie leków przeciwcholinergicznych.

1)    Zgłaszano występowanie ostrej miopatii podczas jednoczesnego stosowania dużych dawek kortykosteroidów i leków przeciwcholinergicznych, takich jak leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (dodatkowe informacje, patrz punkt 4.4: Wpływ na kości i mięśnie).

2)    Zgłaszano występowanie antagonizmu przekażnictwa nerwowo-mięśniowego pankuronium i wekuronium u pacjentów leczonych kortykosteroidami. Jest to oczekiwana interakcja z dowolnym, stosowanym równocześnie kompetycyjnym środkiem blokującym przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Leki hipoglikemizujące

W związku z tym, że kortykosteroidy mogą zwiększać stężenie glukozy we krwi, dawki leków przeciwcukrzycowych mogą wymagać dostosowania.

Inhibitory aromatazy - aminoglutetymid

Indukowane przez aminoglutetymid hamowanie adrenaliny może zapobiec zmianom hormonalnym spowodowanym przez długoterminową terapię glukokortykoidami.

Leki immunosupresyjne

Metyloprednizolon wykazuje addytywne działanie immunosupresyjne, kiedy podawany jest jednocześnie z innymi lekami immunosupresyjnymi, co może zwiększać zarówno działanie terapeutyczne, jak i działania niepożądane.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

- Aspiryna (kwas acetylosalicylowy) w dużych dawkach

1)    Jednoczesne stosowanie kortykosteroidów z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia i owrzodzeń w obrębie przewodu pokarmowego.

2)    Metyloprednizolon może zwiększać klirens kwasu acetylosalicylowego stosowanego w dużych dawkach. Wzrost stężenia w surowicy salicylanu po odstawieniu metyloprednizolonu może prowadzić do nasilenia toksycznego działania salicylanów.

Niezgodności farmaceutyczne

W celu uniknięcia niezgodności i problemów ze stabilnością zaleca się podawanie soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu oddzielnie w stosunku do innych leków podawanych dożylnie. Do leków, które są fizycznie niezgodne z roztworem soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu należą: allopurinol sodu, chlorowodorek doksapramu, tigecyklina i chlorowodorek diltiazemu. Niezgodności nie ograniczają się do tych leków, ale dotyczą także m.in. glukonianu wapnia, bromku wekuronium, bromku rokuronium, cisatracurium, glikopirolanu i propofolu (dodatkowe informacje, patrz punkt 6.2).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach pokazały, że duże dawki kortykosteroidów podawane ciężarnym samicom mogą powodować wady rozwojowe płodu. Jednakże nie wydaje się, aby kortykosteroidy powodowały wady wrodzone, jeśli są podawane kobietom w ciąży. Pomimo tego sól sodową bursztynianu metyloprednizolonu należy stosować w okresie ciąży jedynie w przypadkach krytycznych, ponieważ badania u ludzi nie pozwalają na ustalenie bezpieczeństwa stosowania produktu podczas w ciąży.

Niektóre kortykosteroidy z łatwością przenikają przez łożysko. Podczas badania retrospektywnego zaobserwowano częstsze występowanie niskiej masy urodzeniowej u dzieci, których matki stosowały kortykosteroidy. Chociaż niewydolność nadnerczy jest rzadka u dzieci, które były narażone na działanie kortykosteroidów w łonie matki, jednak dzieci narażone na duże dawki kortykosteroidów powinny być dokładnie monitorowane i badane pod kątem ryzyka niewydolności nadnerczy.

Wpływ kortykosteroidów na poród nie jest znany.

Występowanie zaćmy obserwowano u niemowląt matek, które poddane były długotrwałemu leczeniu kortykosteroidami w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Kortykosteroidy przenikają do mleka kobiet karmiących piersią.

Kortykosteroidy wydzielane w mleku matki mogą hamować rozwój niemowląt karmionych piersią i zaburzać endogenną produkcję glukokortykoidów. W związku z tym, że badania dotyczące wpływu kortykosteroidów na rozród u ludzi są niewystarczające kortykosteroidy powinny być stosowane u matek karmiących piersią tylko wtedy, gdy korzyści z leczenia są większe niż potencjalne ryzyko dla dziecka.

Przed podaniem tego produktu leczniczego kobietom w ciąży lub karmiącym piersią, lub kobietom w wieku rozrodczym należy porównać możliwe korzyści płynące ze stosowania kortykosteroidów z możliwymi działaniami niepożądanymi u matki i płodu.

Płodność

Nie ma dowodów na to, że kortykosteroidy upośledzają płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wpływ kortykosteroidów na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie został kompleksowo zbadany. Działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia i zmęczenie mogą wystąpić w związku ze stosowaniem kortykosteroidów. Jeśli takie działania wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały przedstawione poniżej w Tabeli 2 według klasy układów narządów i częstotliwości: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 2: Działania niepożądane według klas układów narządów oraz częstotliwości.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstotliwość

Działania niepożądane

Nowotwory: łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Częstość nieznana

Zespół rozpadu guza

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia

Częstość nieznana

Zakażenia oportunistyczne

Zaburzenia układu immun ologicznego

Częstość nieznana

Reakcje nadwrażliwości na leki (w tym reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne z zapaścią lub bez, zatrzymanie akcji serca, skurcz oskrzeli)

Zaburzenia

endokrynologiczne

Często

Hamowanie wydzielania ACTH i kortyzolu przez własny organizm (podczas długotrwałego leczenia), choroba Cushinga

Częstość nieznana

Niedoczynność przysadki, zespół odstawienia sterydów

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zatrzymywanie sodu i płynów w organizmie

Częstość nieznana

Upośledzona tolerancja glukozy, zasadowica hipokaliemiczna, dyslipidemia, kwasica metaboliczna, wzrost zapotrzebowania na insulinę (lub doustne leki hipoglikemizujące u pacjentów z cukrzycą), ujemny bilans azotu (ze względu na katabolizm białek), podwyższone stężenie mocznika we krwi, zwiększenie apetytu (co może prowadzić do wzrostu masy

ciała), stłuszczenie

Zaburzenia psychiczne

Często

Obniżenie nastroju, euforia. U dzieci najczęstszymi działaniami niepożądanymi są zmiany nastroju, zaburzenia zachowania, bezsenność i rozdrażnienie.

Częstość nieznana

Zmiany nastroju, uzależnienie psychiczne, myśli samobójcze, zaburzenia psychotyczne (w tym mania, urojenia, omamy i schizofrenia lub jej zaostrzenie), dezorientacja, zaburzenia psychiczne, niepokój, zmiana osobowości, zaburzenia zachowania, bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana

Podwyższone ciśnienie śródczaszkowe (z obecnością tarczy zastoinowej [łagodny wzrost ciśnienia śródczaszkowego]), drgawki, niepamięć, zaburzenia poznawcze, zawroty głowy, bóle głowy

Zaburzenia oka

Często

Zaćma

Częstość nieznana

Wytrzeszcz, jaskra

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana

Zaburzenia równowagi

Zaburzenia serca

Częstość nieznana

Zastoinowa niewydolność serca (u pacjentów podatnych), zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Nadciśnienie tętnicze

Częstość nieznana

Niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana

Czkawka

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Wrzód trawienny (który może krwawić oraz ulegać perforacji)

Częstość nieznana

Krwawienie w obrębie żołądka, perforacja jelit, zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej, wrzodziejącego zapalenie przełyku, zapalenie przełyku, ból brzucha, obrzęk brzucha, biegunka, niestrawność, nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Obrzęki obwodowe, siniaki, zanik skóry, trądzik

Częstość nieznana

Obrzęk naczynioruchowy, wybroczyny, rozstępy,

odbarwienie skóry, nadmierne owłosienie, wysypka, rumień, świąd, pokrzywka, nadmierne pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Opóźnienie wzrostu (u dzieci), osteoporoza, osłabienie mięśni

Częstość nieznana

Martwica kości, patologiczne złamania, zanik mięśni, miopatia, artropatia neuropatyczna, ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Częstość nieznana

Nieregularne miesiączki

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Nieprawidłowe gojenie się ran

Częstość nieznana

Reakcje skórne w miejscu podania, zmęczenie, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Często

Obniżone stężenie potasu we krwi

Częstość nieznana

Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i fosfatazy alkalicznej we krwi, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, upośledzenie tolerancji węglowodanów, podwyższone stężenie wapnia w moczu, hamowanie odczynów testów skórnych

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Częstość nieznana

Pęknięcie ścięgna (zwłaszcza ścięgna Achillesa), złamanie kompresyjne kręgosłupa

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie ma zespołu klinicznego odpowiadającego ostremu przedawkowaniu kortykosteroidów. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia ostrej toksyczności i (lub) zgonu z powodu przedawkowania kortykosteroidów są rzadkie. Nie ma swoistego antidotum. W przypadku przedawkowania należy zastosować konwencjonalne leczenie podtrzymujące funkcje życiowe oraz leczenie objawowe. Metyloprednizolon podlega dializie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Glukokortykosteroidy, kod ATC: H02AB04

Metyloprednizolon jest silnym steroidem przeciwzapalnym. Jego działanie przeciwzapalne jest silniejsze niż działanie prednizolonu, a także powoduje mniejszą retencję sodu i wody niż prednizolon.

Metaboliczne i przeciwzapalne działanie soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu jest podobne do działania metyloprednizolonu. Obie substancje lecznicze są równoważne pod względem aktywności biologicznej przy podawaniu pozajelitowym oraz w ilościach równomolowych.

Działanie podanej dożylnie soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu, obliczone na podstawie zmniejszenia liczby eozynofili, jest co najmniej czterokrotnie większe niż działanie soli sodowej bursztynianu hydrokortyzonu. To samo dotyczy działania podanego doustnie metyloprednizolonu i hydrokortyzonu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka metyloprednizolonu jest liniowa i nie zależy od drogi podania.

Stężenie metyloprednizolonu w osoczu mierzono za pomocą chromatografii cieczowej (HPLC). Po domięśniowym podaniu 40 mg soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu u 14 zdrowych dorosłych mężczyzn średnie maksymalne stężenie w osoczu po upływie godziny wynosiło 454 ng/ml. Po 12 godzinach stężenie metyloprednizolonu w osoczu zmniejszyło się do 31,9 ng/ml. Nie wykryto metyloprednizolonu w osoczu po 18 godzinach od chwili podania. Na podstawie obszaru pod krzywą (AUC) pełne wchłanianie podanej domięśniowo soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu okazało się równoważne względem wartości po podaniu dożylnym.

Wyniki badań pokazały, że estryfikowane postacie soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu są szybko i całkowicie przekształcane w postać aktywną, metyloprednizolon, niezależnie od drogi podania. Stopień wchłaniania niezwiązanego metyloprednizolonu okazał się równoważny po podawaniu dożylnym i domięśniowym oraz znacznie wyższy niż po podawaniu doustnym metyloprednizolonu w postaci roztworu doustnego i tabletek. Metyloprednizolon ulega rozległej dystrybucji w tkankach, przenika przez barierę krew-mózg oraz przenika do mleka matki. Około 77% metyloprednizolonu wiąże się z białkami osocza u ludzi.

Metyloprednizolon jest metabolizowany w wątrobie człowieka do nieaktywnych metabolitów, z których najważniejsze to 20-alfa-hydroksymetyloprednizolon i 20-beta-hydroksymetyloprednizolon. Metabolizm wątrobowy zachodzi głównie przy udziale enzymu CYP3A4 (interakcje dotyczące metabolizmu przy udziale CYP3A4, patrz punkt 4.5).

Średni okres półtrwania metyloprednizolonu w fazie eliminacji waha się od 1,8 do 5,2 godzin. Pozorna objętość dystrybucji metyloprednizolonu wynosi około 1,4 ml/kg, a jego całkowity klirens wynosi około 5-6 ml/min/kg mc.

Podobnie jak inne substraty CYP3A4, metyloprednizolon może być również substratem dla transportera ABC (glikoproteina P). Może to mieć znaczenie dla dystrybucji tkankowej oraz interakcji z innymi substancjami leczniczymi.

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z niewydolnością nerek. Metyloprednizolon podlega hemodializie.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i badań toksyczności po podaniu wielokrotnym: dożylnym, dootrzewnowym, podskórnym, domięśniowym i doustnym nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla myszy, szczurów, królików i psów.

Metyloprednizolon jest silnym steroidem o działaniu farmakologicznym porównywalnym do działania glukokortykoidów, który wpływa na metabolizm węglowodanów, bilans płynów i elektrolitów, komórki krwi, tkankę limfatyczną i metabolizm białek, co może prowadzić do zmniejszenia lub ustania przyrostu masy ciała, limfopenii i zaniku śledziony, grasicy, węzłów chłonnych, kory nadnerczy i jąder, a także do stłuszczenia wątroby i rozrostu komórek wysepek trzustkowych. Trwające 30 dni badanie nad odwracalnością działania u szczurów otrzymujących metyloprednizolon wykazało, że funkcje życiowe wróciły do normy po upływie około 1 miesiąca od odstawienia leku. Po 52-tygodniowym podawaniu suleptanianu metyloprednizolonu u szczurów wiele parametrów wróciło do normy po upływie 9 tygodni. Działania toksyczne wykryte podczas badań nad dawkami wielokrotnymi to działania, których można oczekiwać po ciągłej ekspozycji na egzogenne sterydy kory nadnerczy.

Działanie rakotwórcze

Nie prowadzono długoterminowych badań na zwierzętach w celu oceny działania rakotwórczego, ponieważ substancja lecznicza jest przeznaczona wyłącznie do krótkotrwałego użytku i nie wykryto żadnych oznak działania rakotwórczego. Nie ma dowodów na rakotwórcze działanie kortykosteroidów.

Mutagenność

Podczas oceny uszkodzeń DNA przy użyciu techniki elucji alkalicznej w komórkach V79 chomika chińskiego nie znaleziono dowodów na obecność mutacji genowych lub chromosomowych. Metyloprednizolon nie powodował uszkodzenia chromosomów bez wątrobowego układu aktywacji.

Toksyczny wpływ na reprodujcję

Nie obserwowano działania teratogennego u myszy i szczurów w badaniach nad toksycznym wpływem metyloprednizolonu na zarodek przy dootrzewnowej dawce dobowej wynoszącej 125 mg/kg/dobę u myszy i 100 mg/kg/dobę u szczurów. U szczurów metyloprednizolon wykazywał działanie teratogenne podczas podskórnego podawania dawki poniżej 20 mg/kg/dobę. U szczurów aceponian metyloprednizolonu wykazywał działanie teratogenne podczas podskórnego podawania dawki poniżej

1,0 mg/kg/dobę.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

sodu diwodorofosforan dwuwodny disodu wodorofosforan bezwodny sodu wodorotlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Zgodność roztworów soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu po podaniu dożylnym oraz ich stabilność osobno i w mieszaninach z innymi lekami do podawania dożylnego zależy od pH, stężenia, czasu i temperatury roztworu oraz rozpuszczalności metyloprednizolonu. W celu uniknięcia niezgodności i problemów ze stabilnością produkt Metypred (sól sodowa bursztynianu metyloprednizolonu) musi być, w miarę możliwości, podawany oddzielnie w stosunku do innych substancji leczniczych stosowanych dożylnie (dodatkowe informacje, patrz punkt 4.5).

6.3    Okres ważności

3 lata

Stabilnością chemiczną i fizyczną w trakcie używania przygotowanego roztworu i rozcieńczeń wykazano, że roztwór należy zużyć natychmiast lub w krótkim czasie po rozpuszczeniu/rozcieńczeniu. Przygotowane roztwory oraz rozcieńczenia nie powinny być przechowywane w lodówce. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, o ile metoda otwierania/rozpuszczania/rozcieńczania nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt leczniczy nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać fiolki w oryginalnym opakowaniu.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i wieczkiem typu flip-off, w tekturowym pudełku.

125 mg: Wielkość opakowania: 1 x 4 ml fiolka

250 mg: Wielkość opakowania: 1 x 10 ml fiolka

500 mg: Wielkość opakowania: 1 x 20 ml fiolka

1000 mg: Wielkość opakowania: 1 x 30 ml fiolka

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Metypred 125 mg, 250 mg, 500 mg i 1000 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań jest rozpuszczany w sterylnej wodzie do wstrzykiwań. Niniejszy produkt leczniczy może być podawany dożylnie lub domięśniowo; preferowaną metodą użycia doraźnego jest wstrzyknięcie dożylne w odpowiednim przedziale czasu. Podczas dożylnego podawania dużych dawek produkt należy podawać przez okres co najmniej 30 minut. Dawki do 250 mg powinny być podawane dożylnie przez okres co najmniej 5 minut.

Przygotowywanie roztworu do wstrzykiwań (rozpuszczanie)

Rozpuszczalniki i stężenia

Moc dawki produktu Metypred

125 mg

250 mg

500 mg

1000 mg

Woda do wstrzyknięć

2,1 ml

4 ml

8 ml

16 ml

Stężenie

roztworu

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

Do wlewów dożylnych, wstępnie przygotowany roztwór może być rozcieńczony przy pomocy 5% dekstrozy w wodzie, izotonicznego roztworu soli fizjologicznej lub 5% dekstrozy w izotonicznym roztworze soli fizjologicznej.

Przygotowywanie roztworu do wlewów (rozcieńczanie)

Dekstroza 5%

Rozcieńczyć 2 ml przygotowanego roztworu 62,5 mg/ml w 100 ml rozpuszczalnika do wlewów.

Stężenie

roztworu

1,25 mg/ml

NaCl 0,9%

Rozcieńczyć 2 ml przygotowanego roztworu 62,5 mg/ml w 100 ml rozpuszczalnika do wlewów.

Stężenie

roztworu

1,25 mg/ml

Dekstroza 5% w NaCl 0,9%

Rozcieńczyć 2 ml przygotowanego roztworu 62,5 mg/ml w 100 ml rozpuszczalnika do wlewów.

Stężenie

roztworu

1,25 mg/ml

Otrzymane roztwory należy zużyć natychmiast po przygotowaniu. Aby uniknąć problemów dotyczących niezgodności z innymi lekami, niniejszy produkt leczniczy należy podawać oddzielnie i jedynie we wspomnianych roztworach.

Instrukcje dotyczące usuwania: wyrzucić niewykorzystany roztwór.

Leki do podawania pozajelitowego należy przed użyciem skontrolować wizualnie pod kątem obecności cząstek stałych i przebarwień, o ile pozwala na to roztwór i opakowanie. Produkt leczniczy nie może być stosowany po upływie okresu trwałości. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

125 mg: Pozwolenie nr: 22146

250 mg: Pozwolenie nr: 22147 500 mg: Pozwolenie nr: 22148 1000 mg: Pozwolenie nr: 22149

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15.10.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15.10.2014

19/19

Metypred