+ iMeds.pl

Miacalcic nasal 200 200 j.m./dawkęUlotka Miacalcic nasal 200

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MIACALCIC NASAL 200, 200 j.m./dawkę donosową, aerozol donosowy

Calcitoninum salmonis

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Miacalcic Nasal 200 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miacalcic Nasal 200

3.    Jak stosować lek Miacalcic Nasal 200

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Miacalcic Nasal 200

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Miacalcic Nasal 200 i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna preparatu Miacalcic Nasal 200 należy do grupy kalcytonin.

Kalcytonina jest hormonem występującym zarówno w organizmie człowieka, jak i zwierząt. Kalcytonina reguluje stężenie wapnia we krwi, jest stosowana w celu zahamowania utraty masy kostnej. Prawdopodobnie pobudza proces tworzenia kości.

Kalcytonina łososiowa, substancja czynna preparatu Miacalcic Nasal 200, jest szczególnie silnie i długo działającą odmianą tego hormonu.

Miacalcic Nasal 200 stosuje się w leczeniu osteoporozy (odwapnione i słabe kości) u kobiet po menopauzie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miacalcic Nasal 200 Kiedy nie stosować leku Miacalcic Nasal 200

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na syntetyczną kalcytoninę łososiową lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek ten został przepisany wyłącznie w celu leczenia konkretnych dolegliwości. Nie wolno go odstępować innym osobom lub stosować w leczeniu innych schorzeń. Należy poinformować lekarza o współistniejących chorobach i przyjmowaniu innych leków.

Należy poinformować lekarza o występowaniu w przeszłości reakcji alergicznych na którykolwiek ze składników preparatu Miacalcic Nasal 200.

Lekarz zdecyduje czy przed zastosowaniem leku należy wykonać alergiczne testy skórne.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących stosowania preparatu Miacalcic Nasal 200 u pacjentów w podeszłym wieku.

Dotyczy to również pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby, chociaż nie przeprowadzono ukierunkowanych badań w tych grupach pacjentów.

Dzieci

Preparatu Miacalcic Nasal 200 nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Miacalcic Nasal 200

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Należy koniecznie poinformować lekarza o przyjmowaniu preparatów zawierających lit, gdyż może być konieczne dostosowanie dawki litu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Miacalcic Nasal 200 w czasie ciąży.

Nie należy stosować leku Miacalcic Nasal 200 w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Miacalcic Nasal 200 może spowodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, które mogą spowolnić reakcje pacjenta. Pacjenci, u których wystąpią te objawy nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Miacalcic Nasal 200

Kiedy i w jaki sposób należy stosować Miacalcic Nasal 200?

Miacalcic Nasal 200 jest lekiem przeznaczonym tylko do stosowania donosowego. Lek należy stosować każdorazowo do innego otworu nosowego.

Opakowanie nie otwarte należy przechowywać w lodówce. Przed pierwszym zastosowaniem należy preparat ogrzać do temperatury pokojowej.

Instrukcja użytkowania preparatu Miacalcic Nasal 200

Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania aerozolu donosowego.

Instrukcja objaśnia:

•    z jakich części składa się pojemnik aerozolu donosowego,

•    jak przygotować do użycia nowy pojemnik aerozolu donosowego,

•    jak stosować aerozol donosowy.

•    W przypadku zablokowania się rozpylacza, można spróbować go odblokować poprzez silne naciśnięcie dozownika; nie należy stosować w tym celu ostro zakończonych przedmiotów, ponieważ może to doprowadzić do zniszczenia urządzenia.

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania rozpylacza aerozolu donosowego należy go zwrócić do apteki. Nigdy nie należy samodzielnie naprawiać lub rozkładać go na części, ponieważ może to spowodować zmianę wielkości dawki leku.

•    Lek należy dawkować dokładnie według zaleceń lekarza.

•    Należy przechować niniejszą ulotkę, żeby w razie potrzeby przeczytać ją ponownie.

Części budowy pojemnika aerozolu donosowego


1.    Kapturek ochronny:    umożliwia

utrzymanie w czystości końcówki donosowej, stanowi ochronę rozpylacza. Zawsze po zastosowaniu aerozolu donosowego należy nałożyć kapturek ochronny.

2.    Dysza rozpylająca:    mały otwór,

przez który wydostaje się na zewnątrz leczniczy aerozol.

3.    Końcówka donosowa: część, którą umieszcza się w nozdrzu.

4.    Pompka:    naciśnięcie tej części

powoduje rozpylenie aerozolu.

5.    Licznik:    w okienku licznikowym

nowego, nie używanego aerozolu widoczny jest następujący znak O, który będzie się zmieniał w miarę naciskania pompki.

6.    Rurka doprowadzająca:    po

naciśnięciu pompki roztwór leczniczy jest wciągany tą rurką do góry.

7.    Butelka: zawiera roztwór leczniczy w ilości wystarczającej na odmierzenie co najmniej 14 dawek.

Przygotowanie pojemnika aerozolowego do użycia po raz pierwszy

NIGDY nie należy potrząsać butelką z aerozolem, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na dawkę leku z powodu tworzenia się pęcherzyków powietrza.

Okienko licznikowe dawek nowego, nie używanego pojemnika aerozolowego znajduje się w pozycji oznaczonej następująco: Pl , patrz rysunek.

Zdjąć kapturek ochronny.


• Trzymając aerozol donosowy w pozycji pionowej, w jednej lub w dwóch rękach, mocno nacisnąć pompkę 3 razy.

Jest to przygotowanie pojemnika aerozolowego do użycia poprzez usunięcie powietrza z rurki doprowadzającej. Tę czynność wykonuje się tylko raz przed rozpoczęciem użytkowania nowego pojemnika.

Wydostawanie się małej ilości roztworu leczniczego na zewnątrz nie powinno niepokoić; jest to normalne.


• Po naciśnięciu pompki, w okienku licznikowym dadzą się zauważyć następujące zmiany:

a § n n


•    Po ukazaniu się koloru zielonego w okienku licznikowym, nowy aerozol donosowy jest gotowy do użycia.

•    Należy postępować zgodnie z instrukcją “Stosowanie aerozolu donosowego”.•    Zdjąć kapturek ochronny, pochylić głowę lekko do przodu i umieścić końcówkę donosową w jednym z nozdrzy. Należy postarać się utrzymywać pojemnik aerozolowy pionowo tak, jak pokazano na rysunku.

•    Nacisnąć pompkę mocno jeden raz.

•    Usunąć pojemnik aerozolowy z nozdrza i wciągnąć mocno powietrze nosem tak, aby roztwór leczniczy utrzymać w obrębie nosa.

•    Po podaniu leku, wyczyścić dozownik suchą chusteczką i umieścić na nim kapturek ochronny.

Sprawdzanie licznika dawek:

Po każdym podaniu aerozolu donosowego, w okienku licznikowym zmienią się cyfry wskazujące liczbę dawek. Cyfry te wskazują ile dawek zostało już przyjętych. Opakowanie aerozolowe preparatu Miacalcic Nasal 200 umożliwia dostarczenie 14 dawek oraz dwóch dawek dodatkowych.


Stosowanie aerozolu donosowego


Pojawienie się w okienku

licznikowym czerwonych cyfr : Q świadczy o podaniu 16 dawek i wyczerpaniu się preparatu. Można zauważyć niewielką ilość płynu pozostającą nadal w butelce, ale jest to zjawisko normalne.

W razie problemów z użyciem aerozolu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawkowanie

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawki lub przerywać leczenia bez zasięgnięcia porady lekarza.

Dokładną dawkę leku Miacalcic Nasal 200 ustala lekarz. Wielkość dawki zależy od stanu zdrowia pacjenta i od reakcji pacjenta na lek.

W leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej stosuje się dawkę 200 j.m. 1 raz na dobę.

Jak długo stosować lek Miacalcic Nasal 200

Nie należy stosować leku Miacalcic Nasal 200 dłużej niż 1 miesiąc po użyciu pojemnika aerozolowego po raz pierwszy.

Pominięcie zastosowania leku Miacalcic Nasal 200

Jeżeli pacjent zapomni zażyć lek, powinien to uczynić najszybciej jak to możliwe, chyba że do przyjęcia następnej dawki leku pozostało mniej niż 4 godziny. Wtedy należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze z pominięciem dawki zapomnianej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Miacalcic Nasal 200

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli przypadkowo przyjęto zbyt dużą liczbę dawek leku. Może być konieczna pomoc medyczna.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Może wystąpić jedno lub więcej z następujących działań niepożądanych.

Należy natychmiast poinformować lekarza w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych:

•    Ciężkich reakcji alergicznych- pokrzywka, przyspieszone bicie serca, trudności w oddychaniu, uczucie obrzęku gardła i ściskania w klatce piersiowej.

•    Nagłych, zagrażających życiu reakcji alergicznych prowadzących do spadku ciśnienia tętniczego krwi i czasem szoku.

•    Obrzęku twarzy, kończyn lub całego ciała.

Inne działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące bardzo często:

Działanie niepożądane występujące u więcej niż 10 osób na 100 osób

Katar lub upośledzenie drożności nosa (nieżyt), nieprzyjemne odczucia w obrębie nosa, obrzęk błony śluzowej nosa, przekrwienie, zaczerwienienie lub uszkodzenie śluzówki nosa, kichanie, suchość śluzówki nosa, alergiczny nieżyt nosa, podrażnienie nosa, nieprzyjemny zapach z nosa.

Działanie niepożądane występujące często:

Działanie niepożądane występujące u od 1 do 10 osób na 100 osób

Bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia smaku, nagłe zaczerwienienie twarzy i (lub) szyi, krwawienie z nosa, zapalenie zatok (uczucie ucisku lub bólu w nosie, na policzkach, i za oczami), zapalenie błony śluzowej nosa, bóle gardła i trudności w połykaniu (zapalenie gardła), nudności, biegunka, ból brzucha, bóle stawów, uczucie zmęczenia.

Działanie niepożądane występujące niezbyt często:

Działanie niepożądane występujące u od 1 do 10 osób na 1000 osób

Zaburzenia widzenia, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie), kaszel, wymioty, bóle mięśniowo-szkieletowe, objawy grypopodobne (tj. zmęczenie, dreszcze, ból gardła, złe samopoczucie), obrzęk (twarzy, kończyn i uogólniony).

Działanie niepożądane występujące rzadko:

Działanie niepożądane występujące u od 1 do 10 osób na 10 000 osób Reakcje alergiczne (nadwrażliwość), w tym wysypka i świąd.

Pozostałe działania niepożądane:

Na podstawie dostępnych danych nie jest możliwe określenie liczby pacjentów, u których odnotowano działanie niepożądane.

Drżenie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Miacalcic Nasal 200

Pojemniki aerozolu donosowego należy przechowywać w pozycji pionowej w celu zmniejszenia ryzyka przedostawania się pęcherzyków powietrza do rurki zanurzonej wewnątrz pojemnika. Przechowywać w temperaturze od 2oC do 8oC (w lodówce) unikając przemrożenia (nie przechowywać w temperaturze poniżej 2oC). Preparat po pierwszym otwarciu można używać przez 1 miesiąc przechowując w temperaturze poniżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zawsze w pozycji pionowej.

Patrz też na „instrukcję użytkowania leku”.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Miacalcic Nasal 200

-    Substancj ą czynną leku jest syntetyczna kalcytonina łososiowa

-    Pozostałe składniki i substancje pomocnicze to: sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek (jako środek konserwujący), kwas solny (do uzyskania właściwego pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Miacalcic Nasal 200 i co zawiera opakowanie

Miacalcic Nasal 200, aerozol donosowy 200 j.m./dawkę (minimum 2800 j.m. w opakowaniu)

Szklana butelka o pojemności 2 ml z urządzeniem rozpylającym z automatycznym licznikiem dawek i kapturkiem ochronnym w tekturowym pudełku.

1 butelka o poj. 2 ml zawiera co najmniej 14 dawek po 200 j.m.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D - 90429 Nürnberg,

Niemcy

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących leku Miacalcic Nasal 200 należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel.: +48 22 37 54 888

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Miacalcic Nasal 200

Charakterystyka Miacalcic nasal 200

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Miacalcic Nasal 200, 200 j.m./dawkę donosową, aerozol donosowy

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Substancją czynną jest: syntetyczna kalcytonina łososiowa (Calcitoninum salmonis).

Jedna odmierzona dawka zawiera 200 j.m. (jednostek międzynarodowych) syntetycznej kalcytoniny łososiowej.

Jedna jednostka międzynarodowa (j .m.) odpowiada około 0,2 mikrograma syntetycznej kalcytoniny łososiowej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol donosowy w butelkach z pompką dozującą, dostarczającą co najmniej 14 dawek po 200 j .m. kalcytoniny łososiowej .

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zaleca się podawanie Miacalcic Nasal 200 naprzemiennie do obydwu otworów nosowych.

Zalecana dawka Miacalcic Nasal 200 w leczeniu osteoporozy to 200 j .m. na dobę.

Zaleca się stosowanie produktu leczniczego Miacalcic Nasal 200 z preparatami wapnia i witaminy D w celu zapobiegania postępującej utracie masy kostnej.

Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej produktem leczniczym Miacalcic Nasal 200 powinno być długotrwałe (patrz punkt 5.1 „Właściwości farmakodynamiczne”).

Długotrwałe leczenie

U chorych leczonych długotrwale mogą pojawić się przeciwciała przeciw kalcytoninie, jednakże jej skuteczność kliniczna zwykle nie jest przez to zmniejszona. Po przerwie w leczeniu, odpowiedź terapeutyczna na Miacalcic Nasal 200 powraca.

Stosowanie u dzieci

Brak jest wystarczających danych potwierdzających zasadność stosowania kalcytoniny łososiowej w schorzeniach, którym towarzyszy osteoporoza u dzieci. W związku z tym nie zaleca się stosowania kalcytoniny łososiowej u dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku / w specjalnych grupach pacjentów

Rozległe doświadczenie w stosowaniu produktu leczniczego Miacalcic Nasal 200 u osób w podeszłym wieku nie wykazało dowodów na zmniejszenie tolerancji leku lub konieczność zmiany dawkowania. Dotyczy to również pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby, chociaż nie przeprowadzono ukierunkowanych badań w tych grupach pacjentów.

4.3    Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na syntetyczną kalcytoninę łososiową lub którąkolwiek z substancji pomocniczych (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”, 4.8 „Działania niepożądane” oraz 6.1 „Wykaz substancji pomocniczych”).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ kalcytonina łososiowa jest peptydem, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia uogólnionych reakcji alergicznych i reakcji typu alergicznego, włączając w to pojedyncze przypadki wstrząsu anafilaktycznego, które odnotowano u pacjentów otrzymujących Miacalcic Nasal 200. U pacjentów, u których podejrzewa się nadwrażliwość na kalcytoninę łososiową, należy rozważyć celowość wykonania testów skórnych za pomocą rozcieńczonego, jałowego roztworu z ampułek Miacalcic, przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Miacalcic Nasal 200.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Równoczesne stosowanie kalcytoniny i litu może prowadzić do zmniej szenia stężenia litu w osoczu krwi. Może być konieczne dostosowanie dawki litu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się podawania produktu leczniczego Miacalcic Nasal 200 kobietom ciężarnym, ponieważ nie przeprowadzono badań u kobiet w ciąży. Jednakże badania na zwierzętach wykazały, że kalcytonina łososiowa nie wykazuje działania embriotoksycznego ani teratogennego. Okazało się, że kalcytonina łososiowa nie przenika przez barierę łożyskową u zwierząt.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kalcytonina łososiowa jest wydzielana do mleka kobiet, ponieważ nie przeprowadzono badań u kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania produktu leczniczego Miacalcic Nasal 200.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego Miacalcic Nasal 200 na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Miacalcic może powodować zmęczenie, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8 „Działania niepożądane”), które mogą spowolnić reakcje pacjenta. Należy zatem ostrzec pacjenta o możliwości wystąpienia tych działań niepożądanych. W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj łagodne (w 80% przypadków) i tylko w mniej niż 5% przypadków wymagają przerwania stosowania produktu leczniczego.

Działania niepożądane (Tabela 1) pogrupowano pod względem częstości występowania, rozpoczynając od najczęściej występujących, w następujący sposób:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100); rzadko (>1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami.

Tabela 1

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

Nadwrażliwość.

Bardzo rzadko:

Reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często:

Ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia smaku.

Zaburzenia oka:

Niezbyt często:

Zaburzenia widzenia.

Zaburzenia naczyniowe:

Często:

Nagłe zaczerwienienie twarzy.

Niezbyt często:

Nadciśnienie.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często:

Nieprzyjemne odczucia w obrębie nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, obrzęk błony śluzowej nosa, kichanie, nieżyt nosa, suchość śluzówek nosa, alergiczny nieżyt nosa, podrażnienie nosa, nieprzyjemny zapach z nosa, rumień śluzówki nosa, otarcie śluzówki

nosa.

Często:

Krwawienie z nosa, zapalenie zatok, nieżyt wrzodziejący, zapalenie gardła.

Niezbyt często:

Kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często:

Nudności, biegunka, ból brzucha.

Niezbyt często:

Wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko:

Wysypka uogólniona.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:

Bóle stawów.

Niezbyt często:

Bóle mięśniowo-szkieletowe.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często:

Zmęczenie.

Niezbyt często:

Objawy grypopodobne, obrzęk (twarzy, kończyn i uogólniony).

Rzadko:

Świąd.

Działania niepożądane odnotowane na podstawie spontanicznych zgłoszeń oraz danych literaturowych (częstość nieznana)

Następujące działanie niepożądane zidentyfikowano na podstawie zgłoszeń odnotowanych po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz na podstawie przeglądu literaturowego. Ze względu na fakt, że działanie to zgłoszono dobrowolnie w populacji o nieokreślonej wielkości, nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie częstości jego występowania, dlatego częstość sklasyfikowano jako nieznaną.

Zaburzenia układu nerwowego: drżenie.

4.9 Przedawkowanie

Stwierdzono, że nudności, wymioty, zaczerwienienie twarzy i zawroty głowy zależą od wielkości dawki przy pozajelitowym podawaniu produktu leczniczego Miacalcic. Można oczekiwać, że takie same objawy mogą wystąpić przy przedawkowaniu produktu leczniczego Miacalcic Nasal 200.

Jednak podawanie produktu leczniczego Miacalcic Nasal 200 w dawce pojedynczej do 1600 j.m. i w dawce do 800 j .m. na dobę przez trzy dni, nie powodowało żadnych poważnych działań niepożądanych. Odnotowano pojedyncze przypadki przedawkowania.

Przedawkowanie leczy się objawowo.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki wpływające na homeostazę wapnia, kod ATC: H05B A01

Wszystkie kalcytoniny składają się z 32 aminokwasów tworzących pojedynczy łańcuch z pierścieniem złożonym z siedmiu reszt aminokwasowych przy N-końcowej grupie polipeptydu, ale kolejność aminokwasów w łańcuchu różni się u różnych gatunków. Ze względu na większe powinowactwo do receptorowych miejsc wiązania, kalcytonina łososiowa działa silniej i dłużej niż kalcytoniny ssaków.

Hamując czynność osteoklastów poprzez swoiste receptory, w warunkach zwiększonej resorpcji kości, takich jak osteoporoza, kalcytonina łososiowa znacznie zmniejsza tempo przemiany kostnej, aż do poziomu prawidłowego. Zarówno w badaniach na zwierzętach, jak i u ludzi wykazano również, że kalcytonina łososiowa działa przeciwbólowo, co prawdopodobnie wynika głównie z jej bezpośredniego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy.

Miacalcic Nasal 200 wywołuje klinicznie istotną odpowiedź biologiczną u ludzi już po podaniu pojedynczej dawki, co wyraża się zwiększonym wydalaniem wapnia, fosforu i sodu z moczem (poprzez zmniejszenie ich wchłaniania zwrotnego w kanalikach nerkowych) oraz w zmniejszeniu wydalania hydroksyproliny z moczem. Długotrwałe podawanie produktu leczniczego Miacalcic Nasal 200 (do 5 lat) wpływa na znaczne obniżenie biochemicznych wskaźników przemiany kostnej, takich jak stężenie w surowicy C-telopeptydów (sCTX) oraz kostnych izoenzymów fosfatazy alkalicznej.

Miacalcic Nasal 200 powoduje statystycznie znamienne 1-2% zwiększenie gęstości masy kostnej (BMD- Bone Mineral Density) w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, które jest widoczne po roku stosowania i utrzymuje się przez 5 lat leczenia. Gęstość masy kostnej (BMD) stawu biodrowego jest zachowana.

Podawanie produktu leczniczego Miacalcic Nasal 200 w dawce 200 j.m. na dobę powoduje statystycznie i klinicznie znaczące (36%) zmniejszenie ryzyka powstania nowych złamań kręgosłupa w porównaniu do leczenia samymi preparatami witaminy D i wapnia („placebo”). Ponadto, częstość występowania wielokrotnych złamań kręgosłupa jest zmniejszona o 35%, również w porównaniu do placebo.

Kalcytonina zmniejsza wydzielanie żołądkowe oraz zewnątrzwydzielniczą czynność trzustki.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Biodostępność produktu leczniczego Miacalcic Nasal 200 w porównaniu z podaniem parenteralnym wynosi od 3% do 5%. Miacalcic wchłania się szybko przez błonę śluzową nosa i maksymalne stężenia w osoczu występują w ciągu pierwszej godziny po podaniu (mediana ok. 10 minut). Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 20 minut. Nie zaobserwowano dowodów świadczących o kumulacji leku po wielokrotnym podaniu. Dawki większe od zalecanych powodują większe stężenie leku we krwi (zwiększone AUC), ale biodostępność względna nie zwiększa się. Podobnie jak w przypadku innych hormonów polipeptydowych, bardzo małe wartości stężeń kalcytoniny łososiowej w osoczu uniemożliwiają bezpośrednie przewidywanie odpowiedzi terapeutycznej. Aktywność produktu leczniczego Miacalcic należy zatem oceniać na podstawie klinicznych wskaźników skuteczności.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Standardowe badania toksyczności przewlekłej, toksycznego wpływu na zdolności rozrodcze, jak również mutagennego i rakotwórczego działania leku przeprowadzono na zwierzętach doświadczalnych.

Kalcytonina łososiowa jest pozbawiona potencjalnego toksycznego wpływu na zarodek, działania teratogennego oraz mutagennego.

U szczurów, którym podawano syntetyczną kalcytoninę łososiową przez okres 1 roku odnotowano zwiększoną częstość występowania gruczolaków przysadki. Uważa się, iż działanie to jest specyficzne dla szczurów, a fakt ten nie ma znaczenia klinicznego.

Kalcytonina łososiowa nie przenika przez barierę łożyskową.

U zwierząt, którym podawano kalcytoninę w czasie laktacji, zaobserwowano zahamowanie produkcji mleka. Kalcytoniny są wydzielane z mlekiem.

Dostępne w literaturze dane przedkliniczne wskazują, iż substancja pomocnicza- chlorek benzalkoniowy wywiera, zależne od stężenia i czasu, działanie niepożądane na rzęski nosowe, w tym powoduje ich nieodwracalny paraliż. Wykazano to zarówno in vitro jak i in vivo na zwierzętach modelowych- szczurach. Chlorek benzalkoniowy stosowany w stężeniach 0,021% i większych (co odpowiada podwójnej wartości stężenia chlorku benzalkoniowego wchodzącego w skład dostępnego na rynku produktu leczniczego Miacalcic Nasal 200 zawierającego 0,01%) wywołuje zmiany histopatologiczne w śluzówce nosa szczurów.

Jednakże, placebo zawierające 0,01% chlorek benzalkoniowy lub duże dawki mieszaniny kalcytoniny z 0,01% benzalkoniowym chlorkiem, podawane donosowo codziennie przez okres 26 tygodni, były dobrze tolerowane przez małpy.

W drogach oddechowych nie zaobserwowano żadnych zmian powiązanych z leczeniem. U psów otrzymujących kalcytoninę łososiową z 0,01% benzalkoniowym chlorkiem donosowo nie wykryto żadnych istotnych zmian w jamie nosowej i górnych drogach oddechowych. Miacalcic Nasal 200 z 0,01% benzalkoniowym chlorkiem nie powodował zmian w częstości ruchu rzęsek nosowych u świnek morskich ani u pacjentów z chorobą Pageta, odpowiednio przez okres 4 tygodni i 6 miesięcy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, kwas solny (do uzyskania właściwego pH), woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie są znane.

6.3    Okres ważności

3 lata (w opakowaniu oryginalnym)

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Miacalcic Nasal 200 należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 2oC do 8oC unikając przemrożenia (nie przechowywać w temperaturze poniżej 2oC).

Produkt po pierwszym otwarciu można używać przez 1 miesiąc, przechowując w temperaturze poniżej 25oC.

Pojemnik aerozolu donosowego należy przechowywać w pozycji pionowej w celu zmniejszenia ryzyka przedostawania się pęcherzyków powietrza do rurki zanurzonej wewnątrz pojemnika. Miacalcic Nasal 200 należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik aerozolowy składa się z bezbarwnej, szklanej butelki (szkło typu I) oraz urządzenia rozpylającego z automatycznym licznikiem dawek i kapturkiem ochronnym. Opakowanie stanowi jedna butelka szklana o pojemności 2 ml, zawierająca co najmniej 14 dawek po 200 j .m. umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji dotyczącej użytkowania leku przed zastosowaniem produktu leczniczego Miacalcic Nasal 200 po raz pierwszy. Instrukcja jest dołączona do informacji o leku dla pacjenta.

Przed pierwszym użyciem należy zalać pompkę; w tym celu trzymając butelkę w pozycji pionowej, należy zerwać kapturek ochronny i przycisnąć górną część aż do usłyszenia kliknięcia. Czynność tę należy powtórzyć dwukrotnie. Za pierwszym razem w okienku licznika dawek pojawią się białe i czerwone linie, za drugim razem - biała, a za trzecim razem zielona. Dopiero wtedy urządzenie jest gotowe do użycia.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7916

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.09.1998 r.; 02.10.2003 r.; 06.10.2004 r.; 16.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Miacalcic Nasal 200