+ iMeds.pl

Miansegen 60 mgUlotka Miansegen

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Miansegen, 60 mg, tabletki powlekane (Mianserini hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie    potrzeby móc ja ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek    dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Miansegen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miansegen

3.    Jak stosować lek Miansegen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Miansegen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Miansegen i w jakim celu się go stosuje

Miansegen należy do grupy leków zwanych czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Uważa się, że Miansegen działa poprzez zwiększanie stężeń dwóch substancji chemicznych naturalnie występujących w mózgu, noradrenaliny i 5-hydroksytryptaminy (zwanej również serotoniną). Lekarz zapisuje Miansegen w celu zwalczania objawów depresji.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miansegen

Kiedy nie stosować leku Miansegen:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek mianseryny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w puncie 6).

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby.

-    Jeśli pacjent był lub jest leczony z powodu manii (stan podniecenia i nadmiernej aktywności)

-    Jeśli pacjent stosuje lub niedawno (w ciągu ostatnich dwóch tygodni) stosował następujące leki na depresję:

o inhibitory monoaminooksydazy (MAOI);

o selektywne odwracalne inhibitory monoaminooksydazy (inhibitor MAO-A), takie jak moklobemid.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność i przed rozpoczęciem przyjmowania leku skonsultować się z lekarzem w następujących sytuacjach:

-    występowanie kiedykolwiek w przeszłości napadu padaczkowego (drgawek)

-    obecność choroby serca, takiej jak niewydolność - lekarz będzie kontrolował czynność serca

-    stan po niedawno przebytym zawale serca (ataku serca), stan zwany blokiem serca lub nieprawidłowy rytm serca

-    choroba maniakalno-depresyjna

-    ciąża lub karmienie piersią (patrz punkt niniejszej ulotki „Ciąża i karmienie piersią”)

-    rzadka choroba krwi zwana porfirią

-    guz nadnerczy (feochromocytoma)

- cukrzyca (może zaistnieć konieczność zmiany dawkowania leków przeciwcukrzycowych)

-    planowana operacja w znieczuleniu ogólnym, mały zabieg chirurgiczny lub stomatologiczny w znieczuleniu miejscowym

-    stwierdzane kiedykolwiek w przeszłości:

-    zwiększone ciśnienie w oku (szczególnie stan zwany jaskrą z wąskim kątem przesączania)

-    zatrzymanie moczu (trudności w oddaniu moczu)

-    problemy z oddawaniem moczu związane z przerostem prostaty

-    choroby wątroby, takie jak    żółtaczka

-    choroby nerek

-    nadciśnienie tętnicze

-    choroby psychiczne, takie jak hipomania u pacjentów z dwubiegunową chorobą afektywną (występuj ące na przemian podwyższenie nastroju/nastrój depresyjny)

-    zmniejszenie liczby białych płytek lub ich brak (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”)

Myśli samobójcze i nasilenie depresji: pacjenci z depresją i/lub zaburzeniami lękowymi czasami mogą mieć myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. U pacjentów z depresją występuje zwiększone ryzyko samookaleczenia lub samobójstwa zwłaszcza na początku leczenia, zanim lek zacznie działać, co zwykle trwa około dwóch tygodni lub czasami dłużej.

Może to wystąpić:

-    jeśli u pacjenta wcześniej pojawiały się myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu.

-    jeśli pacjent jest młodym dorosłym. Badania kliniczne wykazały zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w wieku poniżej 25 lat stosujących leki przeciwdepresyjne.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się natychmiast do szpitala, w przypadku wystąpienia myśli samobójczych lub myśli o samoookaleczeniu.

Może okazać się pomocne poinformowanie rodziny lub przyjaciół o swojej depresji lub zaburzeniach lękowych i poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Można ich również poprosić o informacj ę, gdy zauważą pogłębienie się depresji lub stanu lękowego, albo inne niepokojące zmiany w zachowaniu pacjenta.

Inne leki i Miansegen

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

-    leki, które wpływają na krzepnięcie krwi, np. warfaryna i kumaryna (leki rozrzedzające krew);

-    kwas acetylosalicylowy i podobne leki przeciwbólowe z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);

-    leki przeciwko depresji, szczególnie MAOI, np. tranylcypromina, fenelzyna i selektywne odwracalne inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO-A), np. moklobemid (patrz punkt “Kiedy nie stosować leku Miansegen” powyżej); selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), np. fluoksetyna, fluwoksamina; inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny SNaRI), np. duloksetyna: trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina, dotiepina, maprotylina;

-    leki przeciwpadaczkowe, takie jak karbamazepina oraz fenytoina.

Miansegen z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie wolno pić alkoholu w czasie stosowania tego leku. Alkohol może nasilać uczucie senności.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Miansegen może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

Miansegen może dostać się do organizmu dziecka razem z mlekiem matki. Z tego powodu nie wolno stosować leku Miansegen w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić samochodu ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, ponieważ lek może powodować uczucie senności i nieostre widzenie.

3.    Jak stosować lek Miansegen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połykać popijając wodą. Tabletki należy połykać w całości, nie należy ich ssać ani rozgryzać. Lek należy przyjmować tak długo, jak długo zaleca to lekarz. Należy pamiętać, że konieczne może być przyjmowanie leku Miansegen przez 2 do 4 tygodni, zanim nastąpi poprawa. Nie należy więc przerywać przyjmowania leku nawet, jeśli uważa się, że lek nie działa.

Zalecana dawka, to:

Dorośli:

Depresja: Dawka leku będzie dobierana indywidualnie, tak aby była odpowiednia dla konkretnego pacjenta i pomagała opanować objawy choroby. Dawka początkowa wynosi 30 mg lub 40 mg na dobę, a następnie dawka ta może być zwiększana do uzyskania właściwej reakcji pacjenta. Dawkowanie w zależności od nasilenia depresji wynosi od 60 do 90 mg.. Po uzyskaniu poprawy lekarz może zmienić dawkę. Całą dawkę można przyjmować raz na dobę przed snem lub podzielić ją na mniejsze dawki przyjmowane 2 lub 3 razy w ciągu dnia, zawsze o tej samej porze.

Osoby w podeszłym wieku:

Depresja: Dawka początkowa wynosi 30 mg na dobę. Lekarz może ostrożnie zwiększać dawkę do dawki najlepszej dla danego pacjenta. Dawka ta może być mniejsza od dawki typowej dla dorosłych. Lek najlepiej przyjmować w pojedynczej dawce na dobę, przed snem.

Stosowanie u dzieci (0 do 18 lat):

Lek Miansegen nie jest zalecany u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Czas trwania leczenia

Leczenie często jest długotrwałe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Miansegen

Lek może mieć wpływ na serce i układ nerwowy. Należy natychmiast zgłosić się do swojego lekarza lub do izby przyj ęć najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku i wszelkie pozostałe tabletki. Mogą wystąpić następujące objawy: senność, osłupienie (kiedy pacjent nie może się ruszyć, ale jest świadomy), drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Miansegen

Należy przyjąć dawkę leku jak najszybciej, chyba że zbliża się pora następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Miansegen

Przed przerwaniem przyjmowania leku należy porozmawiać z lekarzem. Lekarz wyjaśni, w jaki sposób stopniowo zmniejszać dawkę leku. Pomoże to uniknąć objawów niepożądanych, takich jak nudności, rozstrój żołądka, bezsenność lub uczucie pobudzenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość objawów niepożądanych trwa krótko, ma łagodny charakter i ustępuje w miarę upływu czasu lub po zmniejszeniu dawki.

Mogą wystąpić przemijaj ąco:

•    ospałość lub senność,

•    zwiększenie masy ciała,

•    myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

W rzadkich przypadkach Miansegen może powodować niedobór białych krwinek, co skutkuje zmniejszeniem odporności organizmu na zakażenia. W razie wystąpienia gorączki, bólu gardła, owrzodzeń jamy ustnej lub innych objawów zakażenia, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem i wykonać badanie krwi. Objawy te zwykle występują po 4-6 tygodniach leczenia i ustępują po odstawieniu leku.

Jeśli pojawi się którykolwiek z niżej wymienionych objawów ciężkiej infekcji, należy natychmiast zgłosić się do lekarza:

•    ból gardła

•    owrzodzenie w ustach lub opryszczka na wardze

•    wysypka skórna

Do innych możliwych objawów niepożądanych należą:

•    uczucie nadmiernego pobudzenia

•    drgawki

•    hipomania

•    nadmierne podniecenie lub pobudzenie, będące przyczyną nietypowego zachowania

•    powiększenie piersi u mężczyzn

•    tkliwość piersi

•    zażółcenie skóry lub białkówek oka, co może wskazywać na zaburzenia czynności wątroby

•    zapalenie wątroby

•    ból stawów i obrzęk stawów

•    obrzęki (zatrzymanie płynów)

•    poty

•    drżenie

•    obniżone ciśnienie krwi objawiające się zawrotami głowy, mroczkami lub omdleniami po nagłej zmianie pozycji ciała;

•    zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych

•    zwolnienie czynności serca po podaniu dawki początkowej

•    złośliwy zespół neuroleptyczny (najważniejsze objawy to sztywność całego ciała, mimowolne ruchy, zwiększenie temperatury ciała)

•    zespół niespokojnych nóg (uczucie pieczenia, mrowienia nóg, powodujące bezsenność)

Jeśli któreś z podanych objawów niepożądanych ulegną znacznemu nasileniu lub jeśli wystąpią objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Miansegen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Miansegen

-    Substancją czynną leku jest chlorowodorek mianseryny.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

skrobia żelowana, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, magnezu stearynian, opadry white 03B28796, talk

Jak wyglada lek Miansegen i co zawiera opakowanie

Biała, powlekana, owalna, obustronnie wypukła tabletka, oznaczona po jednej stronie napisem „MI”, rowkiem dzielącym, napisem „60” oraz, po drugiej stronie tabletki oznaczona napisem „G”.

Tabletki są dostępne w blistrach z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku po 30 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar

Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road, Dublin 13 Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 54 66 403

Data zatwierdzenia ulotki

Strona 5 z 5

Miansegen

Charakterystyka Miansegen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Miansegen, 60 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 60 mg chlorowodorku mianseryny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Biała, powlekana, owalna, obustronnie wypukła tabletka, oznaczona po jednej stronie napisem „MI”, rowkiem dzielącym, napisem „60” oraz po drugiej stronie tabletki oznaczona napisem „G”.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Miansegen jest wskazany w leczeniu objawów zaburzeń depresyjnych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Tabletki należy połykać w całości bez rozgryzania.

Dawkę dobową można przyjąć albo w dawkach podzielonych albo w jednej dawce dobowej przed snem (z uwagi na korzystny wpływ na sen).

Często korzystne jest kontynuowanie leczenia przeciwdepresyjnego przez kilka miesięcy po uzyskaniu poprawy klinicznej.

Dorośli: Zwykle leczenie należy rozpoczynać od dawki 30 mg lub 40 mg mianseryny dziennie przez kilka pierwszych dni. Skuteczna dawka mieści się zwykle w zakresie od 30 mg do 90 mg.

Osoby w podeszłym wieku: Początkowo nie więcej niż 30 mg dziennie. Dawkę należy zwiększać powoli, uważnie obserwując pacjenta.

Farmakokinetyczne badania mianseryny u chorych w podeszłym wieku wskazują na dłuższy okres półtrwania i wolniejszy klirens metaboliczny. Z tego względu u chorych w podeszłym wieku lepiej stosować pojedynczą wieczorną dawkę mianseryny, a nie dawkę podzieloną; poza tym zadowalającą odpowiedź kliniczną można uzyskać stosując mniejszą dawkę niż typowa dawka podtrzymująca.

Dzieci i młodzież: Mianseryny nie należy stosować w leczeniu dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia (patrz punkt 4.4).

Leczenie odpowiednią dawką powoduje zazwyczaj pozytywną reakcję kliniczną w ciągu 2-4 tygodni. W razie niezadowalającej reakcji dawkę można zwiększyć. Jeżeli w ciągu następnych 2-4 tygodni leczenia nie ma reakcji, leczenie należy przerwać.

Po uzyskaniu poprawy klinicznej celowe jest kontynuowanie leczenia jeszcze przez 4-6 miesięcy.

Nagłe odstawienie produktu Miansegen bardzo rzadko powoduje objawy odstawienia.

4.3.    Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na mianserynę (substancję czynną) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Mania.

•    Ciężka choroba wątroby.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dzieci i młodzież

Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia:

Mianseryny nie należy stosować w leczeniu dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. W toku prób klinicznych zachowania samobójcze (próby samobójcze oraz myśli samobójcze) oraz wrogość (szczególnie agresję, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż u grupy, której podawano placebo.

Jeśli w oparciu o istniejącą potrzebę kliniczną podjęta jednak zostanie decyzja o leczeniu, pacjent powinien być uważnie obserwowany pod kątem wystąpienia objawów samobójczych.

Ponadto, brak jest długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży odnośnie wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Samobójstwo, myśli samobójcze lub kliniczne nasilenie choroby

Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstwa. Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia lub dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Pacjenci z myślami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiaj ący przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznym, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienia zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

W czasie leczenia mianseryną opisywano zahamowanie czynności szpiku kostnego objawiającą się granulocytopenią lub agranulocytozą. Reakcje takie występowały najczęściej po 4-6 tygodniach leczenia i zazwyczaj były odwracalne po odstawieniu leku. W czasie pierwszych 3 miesięcy leczenia zaleca się wykonywanie co 4 tygodnie morfologii krwi z rozmazem. Poza tym należy monitorować stan kliniczny pacjenta i w razie wystąpienia gorączki, bólu gardła, zapalenia jamy ustnej lub innych objawów infekcji przerwać leczenie i wykonać rozmaz krwi. Tego rodzaju działanie niepożądane obserwowano we wszystkich grupach wiekowych, ale wydaje się, że występuje ono częściej u osób w podeszłym wieku.

Zawsze należy zachować ostrożność u chorych po niedawno przebytym zawale serca lub z blokiem serca. Wydaje się, że podczas stosowania dawek terapeutycznych groźne działanie kardiotoksyczne zdarza się rzadko, nawet u pacjentów z istniejącą już chorobą serca, po zawale serca lub z niewydolnością serca.

U osób w podeszłym wieku skłonność do występowania objawów niepożądanych, takich jak pobudzenie, splątanie i hipotonia ortostatyczna jest mniejsza w czasie stosowania mianseryny niż leków trójpierścieniowych,, ale u chorych z tej grupy należy zachować ostrożność w przypadku wszystkich leków przeciwdepre syj nych.

Chorzy zagrożeni wysokim ryzykiem samobójstwa wymagaj ą starannego nadzoru na początku leczenia.

Gdy to możliwe, należy unikać stosowania leku u chorych na padaczkę. W czasie leczenia chorych z cukrzycą, niewydolnością wątroby lub nerek należy zachować typowe środki ostrożności i kontrolować dawkowanie innych, jednocześnie stosowanych leków. Należy również obserwować pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania oraz pacjentów z objawami sugerującymi przerost prostaty, choć w czasie leczenia mianseryną antycholinergiczne objawy niepożądane nie powinny występować.

Istniej ą pewne dane wskazujące na to, że mianseryna, podobnie jak inne leki przeciwdepresyjne, może spowodować hipomanię u podatnych osób z afektywną chorobą dwubiegunową. W takim przypadku leczenie mianseryną należy odstawić.

Jeśli w czasie terapii mianseryną konieczy jest zabieg chirurgiczny, należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu tego leku.

Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z guzem chromochłonnym (phaechromocytoma). Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia żółtaczki.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Mianseryna może wzmagać hamujące działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy, pacjentów należy ostrzec, że w czasie leczenia powinni unikać spożywania alkoholu.

Mianseryna nie powinna być podawana równocześnie z inhibitorami MAO (takimi jak: moklobemid, tranylcypromina i linezolid) ani w ciągu dwóch tygodni od zaprzestania ich podawania. W odwrotnej sytuacji powinno również upłynąć około dwóch tygodni zanim pacjenci przyjmuj ący mianserynę rozpoczną terapię inhibitorami MAO (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne leczenie przy użyciu leków przeciwpadaczkowych będących induktorami CYP3A4 (jak fenytoina lub karbamazepina) może spowodować obniżenie stężenia mianseryny w osoczu. Modyfikacja dawki powinna być rozważona w przypadku, gdy jednoczesne leczenie tymi lekami jest rozpoczęte lub przerwane.

Nie opisywano interakcji z lekami sympatykomimetycznymi. Interakcje takie wydają się bardzo mało prawdopodobne.

Doświadczenie kliniczne wskazuje, że mianseryna nie wchodzi w interakcje z lekami hipotensyjnymi, takimi jak betanidyna, klonidyna, hydralazyna, guanetydyna czy propranolol (stosowany samodzielnie bądź w skojarzeniu z hydralazyną). Niemniej jednak u osób przyjmujących jednocześnie leczenie hipotensyjne zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego.

Jednoczesne leczenie przeciwkrzepliwe lekami z grupy pochodnych kumaryny (np. warfaryna) jest również dopuszczalne, ale należy wówczas prowadzić staranne dodatkowe kontrole.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie mianseryny jest przeciwwskazane w czasie karmienia piersią. Jeżeli leczenie mianseryną jest konieczne, należy zaprzestać karmienia piersią.

Nie należy stosować leku w czasie ciąży, gdy nie ma bezwzględnej potrzeby takiego leczenia. Nie ma dowodów potwierdzających bezpieczeństwo leku u kobiet ciężarnych. Badania na zwierzętach nie wykazały zagrożenia.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Najczęstszym objawem niepożądanym jest senność występująca szczególnie w pierwszych dniach leczenia. Należy ostrzec pacjentów przed ewentualnym zagrożeniem związanym z prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn. Alkohol może nasilać ewentualną senność.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania określono w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieprawidłowy skład krwi zwykle objawiający się jako

granulocytopenia czy agranulocytoza (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększenie masy ciała

Zaburzenia psychiczne

Hipomania

Zaburzenia układu nerwowego

Uspokojenie (występuje na początku leczenia i zmniejsza się wraz z kontynuacją terapii). (Uwaga: zmniejszenie dawki na ogół nie pomaga, a przy tym może powodować, że lek nie będzie skuteczny) Drgawki

Hiperkineza (zespół niespokojnych nóg) Złośliwy zespół neuroleptyczny

Zaburzenia serca

Bradykardia po podaniu dawki początkowej

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie stężenia enzymów

wątrobowych

Żółtaczka

Zapalenie wątroby

Nieprawidłowa czynność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk

W związku z tym, że przez pierwsze 2-4 tygodnie leczenia może nie być poprawy, pacjentów należy w tym okresie starannie monitorować.

Zgłaszano przypadki występowania myśli i zachowań samobójczych w czasie leczenia mianseryną lub w krótkim czasie po zaprzestaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

W czasie leczenia przeciwdepresyjnego może dojść do zaostrzenia objawów psychotycznych, w tym manii i urojeń paranoidalnych.

Zaleca się, aby leczenie mianseryną kontynuować jeszcze przez kilka miesięcy po uzyskaniu wstępnej poprawy klinicznej.

Inne objawy niepożądane, jakie mogą wystąpić, to: zaburzenia dotyczące piersi (ginekomastia, tkliwość piersi, laktacja niezwiązana z połogiem), zawroty głowy, poliartropatia, poty oraz drżenie.

4.9. Przedawkowanie

Objawy przedawkowania ograniczają się zwykle do przedłużonego działania sedatywnego. Mało prawdopodobne są: zaburzenia rytmu serca, drgawki, ostre niedociśnienie i depresja oddechowa. Nie ma swoistego antidotum. Postępowanie polega na płukaniu żołądka oraz odpowiednim leczeniu objawowym i podtrzymującym funkcje życiowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne, kod ATC: N 06 AX 03

Mianseryna należy do grupy piperazynoazepin, które chemicznie nie są podobne do trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. W jej strukturze brak podstawowego łańcucha bocznego, który uważa się za odpowiedzialny za działanie antycholinergiczne trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Mianseryna zwiększa ośrodkowe przewodnictwo nerwowe, blokując receptory alfa2 adrenergiczne, i hamuje zwrotny wychwyt noradrenaliny. Dodatkowo stwierdzono interakcję z receptorami serotoninowymi w ośrodkowym układzie nerwowym. Badania farmakologiczno elektroencefalograficzne u ludzi potwierdziły działanie przeciwdepresyjne mianseryny. Skuteczność przeciwdepresyjną mianseryny potwierdzono w badaniach kontrolowanych placebo i wykazano, że jest ona porównywalna z innymi obecnie stosowanymi lekami przeciwdepresyjnymi. Co więcej, wykazuje właściwości anksjolityczne, poprawia sen poprzez jego pogłębienie i wydłużenie, co ma szczególne znaczenie w leczeniu chorych z lękiem lub zaburzeniami snu występującymi w zaburzeniach depresyjnych. Uważa się, że właściwości uspokajające mianseryny związane są z blokowaniem receptorów histaminowych H1 i adrenergicznych alfal.

Mianseryna jest lekiem dobrze tolerowanym również przez osoby w podeszłym wieku i pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. W dawkach leczniczych mianseryna nie wykazuje działania przeciwcholinergicznego i praktycznie nie ma wpływu na układ sercowo-naczyniowy. Po przedawkowaniu wykazuje słabsze działanie kardiotoksyczne niż trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Mianseryna nie antagonizuje działania sympatykomimetyków oraz leków przeciwnadciśnieniowych, które blokują receptory adrenergiczne (np. betanidyna) czy alfa2 receptory (np. klonidyna, metyldopa).

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym mianseryna - substancja czynna produktu Lerivon - jest szybko i dobrze wchłaniana. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga w ciągu 3 godzin. Biodostępność wynosi około 20%. Mianseryna z białkami osocza wiąże się w około 95%. Okres półtrwania w fazie eliminacji (21-61 godzin) jest wystarczający, aby produkt podawać w jednorazowej dawce dobowej. Stężenia produktu w osoczu w stanie stacjonarnym osiągane są w ciągu 6 dni stosowania.

Mianseryna jest metabolizowana i wydalana z moczem i kałem w ciągu 7-9 dni. Główne szlaki metaboliczne to demetylacja i utlenianie, a następnie sprzęganie.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Poza informacjami podanymi już w innych punktach niniejszej charakterystyki produktu leczniczego nie ma dodatkowych znaczących danych przedklinicznych na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

Wykaz substancji pomocniczych

6.1.


Tabletka zawiera:

Skrobia żelowana Krzemionka koloidalna bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna Wapnia wodorofosforan bezwodny Magnezu stearynian

Otoczka zawiera:

Opadry white 03B28796 Talk

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki są dostępne w blistrach z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku po 30, 60 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar

Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB (CZĘŚCIOWEJ) ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6/6

Miansegen