+ iMeds.pl

Microlaxregula 5,9 gUlotka Microlaxregula

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Makrogol 3350

Należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Microlaxregula ostrożnie.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

• Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 14 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Microlaxregula i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Microlaxregula

3.    Jak stosować lek Microlaxregula

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Microlaxregula

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MICROLAXREGULA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeczyszczające o działaniu osmotycznym.

Leczenie rzadko występujących zaparć.

Lek Microlaxregula jest łagodnym lekiem przeczyszczającym stosowanym w leczeniu rzadko występujących zaparć u dorosłych. Lek Microlaxregula zwiększa ilość płynów w jelicie, dzięki czemu stolec staje się bardziej miękki, zaś wypróżnianie jest łatwiejsze. Zawiera ponadto wiele niezbędnych soli w celu ich uzupełnienia, ponieważ sole mogą zostać utracone przez organizm podczas leczenia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MICROLAXREGULA Kiedy nie stosować leku Microlaxregula:

•    jeśli u pacjenta występuje uczulenie na którykolwiek składnik leku (pełny wykaz w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit;

•    jeśli u pacjenta występuje perforacja ściany jelita;

•    jeśli u pacjenta występuje zapalenie jelit, na przykład wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna;

• jeśli u pacjenta występuje toksyczne rozszerzenie jelita grubego (choroba, w której następuje znaczne rozszerzenie jelita grubego i niezdolność do oddawania gazów i wypróżniania);

• jeśli u pacjenta występuje niedrożność paralityczna jelit (paraliż mięśni jelit);

•    w przypadku każdego bólu brzucha, którego przyczyna nie jest znana;

•    jeśli u pacjenta występują nudności lub wymioty;

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie dolegliwości związane z hemoroidami;

•    jeśli u pacjenta występuje silne odwodnienie.

Jeśli któryś z powyższych punktów może dotyczyć pacjenta, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Microlaxregula

• Lek Microlaxregula stosuje się w leczeniu zaparć, należy jednak pomóc w leczeniu, stosując odpowiednią dietę zawierającą błonnik i pić duże ilości płynów. Pomocne są także regularne ćwiczenia fizyczne.

•    Jeśli pacjent przyjmuje lek Microlaxregula po raz pierwszy i po dwóch tygodniach nie następuje poprawa, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

• Każda saszetka zawiera około 274 mg sodu. Jeśli pacjent jest na diecie z kontrolowaną ilością sodu, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

•    Każda saszetka zawiera około 39 mg potasu. Jeśli pacjent jest na diecie z kontrolowaną ilością potasu lub cierpi na chorobę nerek, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

•    Lek zawiera poli(glikol etylenowy) (określany także jako makrogol). Jeśli do opróżnienia jelit przygotowującego do badań diagnostycznych jelita grubego zastosowano duże dawki poli(glikolu etylenowego), donoszono o rzadkich reakcjach alergicznych (występujących u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) i rzadkich reakcjach anafilaktycznych (występujących u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów).

•    Leczenie jest uzasadnione tylko wtedy, gdy stosowanie odpowiedniej higieny i diety nie przynosi rezultatów.

Przyjmowanie leku Microlaxregula z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach,

również tych, które wydawane są bez recepty.

Podobnie jak w przypadku innych środków przeczyszczających, istnieje możliwość przemijającego

zmniejszenia wchłaniania innych leków w czasie stosowania tego produktu leczniczego.

Przyjmowanie leku Microlaxregula z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, uważa, że może być ciąży lub karmi piersią, należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty o poradę przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak doniesień odnośnie wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MICROLAXREGULA

Lek Microlaxregula powinien być stosowany przez krótki okres.

Działanie leku Microlaxregula występuje zazwyczaj po jednym lub dwóch dniach.

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat) i osoby w podeszłym wieku:

Zwykle zaleca się 1 do 2 saszetek na dobę (stosowanych łącznie), najlepiej rano. Średnia dawka to 1 saszetka na dobę.

•    Zawartość jednej saszetki leku Microlaxregula należy rozpuścić w około 100 ml wody, a następnie wypić roztwór.

•    Roztwór należy pić raz dziennie, najlepiej rano.

• Dawkę można zwiększyć do maksymalnie dwóch saszetek. Należy odczekać jeden lub dwa dni, aby sprawdzić rezultaty zastosowania leku; dopiero wtedy można zwiększyć dawkę.

• Nie należy stosować leku Microlaxregula dłużej niż dwa tygodnie, chyba, że zaleci tak lekarz (patrz także punkt 2 - Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Microlaxregula).

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Microlaxregula

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku należy poradzić się lekarza i pokazać mu tę ulotkę. Pominięcie zastosowania leku Microlaxregula

Lek Microlaxregula należy przyjmować o tej samej porze dnia, najlepiej rano. W przypadku pominięcia zastosowania można przyjąć lek później tego samego dnia, wtedy jednak w następnych dniach należy przyjmować kolejne dawki o tej samej, późniejszej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Microlaxregula może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast zwrócić się do lekarza lub natychmiast skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala, pokazując te ulotkę, w przypadku gdy pojawi się jedno z następujących działań niepożądanych:

•    Reakcje alergiczne, w tym świszczący, krótki oddech, omdlenie lub obrzęk twarzy i gardła.

•    Reakcje alergiczne, w tym wysypka na skórze, pokrzywka i świąd.

Są to bardzo rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów).

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Duże dawki mogą powodować łagodną biegunkę lub płynne stolce. Stan ten zazwyczaj ustępuje po zmniejszeniu dawki, chociaż płynne stolce i biegunka mogą ustępować dopiero po jednym lub dwóch dniach.

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

Występuje ból żołądka lub dyskomfort.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zaprzestać stosowania leku Microlaxregula i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MICROLAXREGULA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych środków ostrożności przy przechowywaniu.

Nie stosować saszetek po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Microlaxregula

Substancją czynną leku jest makrogol 3350 (5,9 g w saszetce).

Pozostałe składniki: sodu chlorek, sodu siarczan bezwodny (E514), potasu chlorek (E508), sodu wodorowęglan (E500), sacharyna sodowa (E954), krzemionka koloidalna, bezwodna i aromaty: cytrynowy i mango (zawierające maltodekstrynę, gumę arabską, glikol propylenowy i kwas askorbowy).

Jak wygląda lek Microlaxregula i co zawiera opakowanie

Saszetki Microlaxregula zawierają biały lub prawie biały proszek.

Lek Microlaxregula jest dostępny w opakowaniach po 10 lub 20 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited Foundation Park, Roxborough Way Maidenhead, Berkshire SL6 3UG Wielka Brytania

Wytwórca

Famar Orleans 5 Avenue de Concyr 45071 Orleans Cedex 2 Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego :

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa tel. (22) 237 80 02

Data zatwierdzenia ulotki: 2013.01.25

Microlaxregula

Charakterystyka Microlaxregula

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Makrogol 3350....................................................................... 5,9 g w jednej saszetce.

Produkt leczniczy zawiera sód (274,4 mg/saszetkę) i potas (39,1 mg/saszetkę).

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego w saszetce zawierającej pojedynczą dawkę.

Biały lub prawie biały proszek.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie rzadko występujących zaparć u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat) i osoby w wieku podeszłym: 1-2 saszetki na dobę w postaci pojedynczej dawki, najlepiej rano.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat: niezalecany.

Osoby w wieku podeszłym lub z chorobą nerek lub zaburzeniami czynności wątroby:

dostosowanie dawki nie jest wymagane.

Podawanie:

Każdą saszetkę należy rozpuścić w 100 ml wody. Roztwór należy spożyć natychmiast po rozpuszczeniu. Działanie makrogolu pojawia się po 24-48 godzinach od podania.

Leczenie należy prowadzić przez możliwie najkrótszy czas (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na makrogol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Niedrożność j elita lub podej rzenie niedrożności j elita.

•    Ciężka choroba zapalna jelit (na przykład ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), toksyczne rozszerzenie jelita grubego.

•    Perforacja jelita lub ryzyko perforacji.

• Ostry ból brzucha lub ból o nieznanym podłożu, nudności lub wymioty, niedrożność lub zwężenie jelit, krwawienie z odbytu o nieznanej przyczynie, ostry kryzys hemoroidowy, ból i krwawienie lub stan ciężkiego odwodnienia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie zaparcia za pomocą produktu leczniczego jedynie wspomaga stosowanie odpowiedniej higieny i diety przez pacjenta (zwiększone spożycie płynów i błonnika pokarmowego, porady dotyczące aktywności fizycznej i przywrócenie oddawania stolca).

Leczenie jest uzasadnione tylko wtedy, gdy stosowanie odpowiedniej higieny i diety nie przynosi rezultatów.

Jeśli po dwóch tygodniach stosowania leku po raz pierwszy nie wystąpi poprawa, należy zwrócić się do lekarza.

Lek zawiera poli(glikol etylenowy). Stwierdzano pewne, rzadko występujące objawy uczulenia i bardzo sporadyczne przypadki reakcji anafilaktycznych jedynie w przypadku dużych dawek poli(glikolu etylenowego) stosowanych podczas przygotowywania pacjenta do procedur diagnostycznych w obrębie jelita grubego.

Pacjenci będący na diecie niskosodowej (niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze) powinni uwzględnić zawartość sodu (274,4 mg/saszetkę).

Produkt zawiera potas (39,1 mg/ saszetkę); powinni to uwzględnić pacjenci, u których czynność nerek jest zmniejszona lub pacjenci pozostający na diecie z kontrolowaną ilości potasu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Dane z badań i doświadczenie kliniczne nie wskazują na żadne interakcje między makrogolem a innymi produktami leczniczymi.

Podobnie jak w przypadku innych środków przeczyszczających istnieje możliwość przemijającego zmniejszenia wchłaniania innych leków w czasie stosowania tego produktu leczniczego.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Nie są dostępne żadne dane dotyczące stosowania klinicznego makrogolu 3350 w okresie ciąży.

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach nie stwierdzono działania teratogennego.

W związku z tym zważywszy, że makrogol 3350 słabo się wchłania, w razie potrzeby można rozważyć stosowanie leku Microlaxregula.

Laktacja

Nie są dostępne żadne dane dotyczące przenikania makrogolu 3350 do mleka kobiecego. Z uwagi na fakt, że makrogol 3350 słabo się wchłania, w razie potrzeby można zastosować lek Microlaxregula.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

Brak doniesień odnośnie wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia układu odpornościowego:

< 1/10 000 Doniesienia dotyczące reakcji anafilaktycznych i reakcji alergicznych, takich jak pokrzywka, wysypka, świąd lub obrzęk, występują bardzo rzadko.

Zaburzenia żołądka i jelit:

>    1/10 Łagodna biegunka lub płynne stolce stanowią częste działanie niepożądane,

w szczególności w przypadku zbyt dużej dawki. Działania te zazwyczaj ustępują w ciągu 24-48 godzin od odstawienia leku. Następnie leczenie może być kontynuowane w mniejszej dawce.

W badaniach kontrolowanych makrogolu 3350 do 40% pacjentów zgłaszało co najmniej jeden przypadek biegunki lub płynnych stolców.

>    1/100, <1/10 Doniesienia o bólu brzucha i rozdęciu są także częste, w szczególności u pacjentów z czynnościowymi zaburzeniami jelit.

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie powoduje biegunkę, która ustępuje po tymczasowym zaprzestaniu leczenia lub zmniejszeniu dawki. Znaczna utrata płynów wskutek biegunki może powodować konieczność skorygowania zaburzeń równowagi elektrolitowej.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeczyszczające działające osmotycznie.

Kod ATC: A06A D15

Lek Microlaxregula jest izoosmotycznym lekiem przeczyszczającym, który zawiera mieszaninę makrogolu 3350 i elektrolitów.

Makrogol o dużej masie cząsteczkowej (3350) to długie polimery liniowe, które zatrzymują cząsteczki wody poprzez wiązania wodorowe. Powodują one zwiększenie objętości płynów jelitowych po podaniu drogą doustną.

Lek Microlaxregula jest mieszaniną makrogolu 3350 i elektrolitów; zachowuje izoosmotyczność w trakcie przejścia przez przewód pokarmowy.

Objętość niewchłoniętego płynu jelitowego wywołuje właściwości przeczyszczające roztworu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lek Microlaxregula nie jest wchłaniany ani metabolizowany. Makrogol 3350 po rozpuszczeniu w wodzie jest izoosmotyczny względem osocza. Skład elektrolitów został dobrany tak, aby wymiana elektrolitów między jelitem a krwią była minimalna.

Dane farmakokinetyczne potwierdzają, że makrogol 3350 nie ulega resorpcji w układzie pokarmowym ani biotransformacji po podaniu drogą doustną.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przeprowadzono dwa badania teratogenności - jedno na szczurach, a drugie na królikach. Makogol 3350 podawano drogą doustną w dawkach do 2000 mg/kg mc./dobę, między 6 a 17 dniem ciąży u szczurów i między 6 a 18 dniem u królików. Żadne dane uzyskane w tych dwóch badaniach nie wskazywały na działanie toksyczne na matkę lub teratogenne w dawkach do 2000 mg/kg mc./dobę.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Sodu siarczan bezwodny

Potasu chlorek

Sodu wodorowęglan

Sacharyna sodowa

Krzemionka koloidalna, bezwodna

Aromat cytrynowy (główne składniki: maltodekstryna, guma arabska, kwas askorbowy)

Aromat mango (główne składniki: maltodekstryna, glikol propylenowy, guma arabska)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Termin ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetka składa się z papieru, polietylenu o niskiej gęstości i aluminium oraz wytłoczonej warstwy polietylenu.

Saszetki pakuje się w pudełka tekturowe po 2, 8, 10, 20, 24, 30 i 50 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited Foundation Park, Roxborough Way Maidenhead, Berkshire SL6 3UG Wielka Brytania

8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Microlaxregula