+ iMeds.pl

Migard 2,5 mgUlotka Migard

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

MIGARD 2,5 mg tabletki powlekane

Frovatriptanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek MIGARD i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku MIGARD

3.    Jak stosować lek MIGARD

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek MIGARD

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek MIGARD i w jakim celu się go stosuje

MIGARD zawiera frowatryptan, lek z grupy tryptanów (selektywni agoniści receptora 5-HTi), stosowanych w leczeniu migrenowych bólów głowy. MIGARD jest wskazany do stosowania w doraźnym leczeniu ostrych napadów migreny z aurą lub bez aury (chwilowe nietypowe odczucie występujące przed migreną, osobniczo zmienne, dotyczące np. widzenia, zapachu, słyszenia).

Leku MIGARD nie należy stosować zapobiegawczo przed wystąpieniem napadu migreny.

Lek MIGARD jest wskazany do leczenia napadów migreny u dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku MIGARD

Diagnoza migreny musi zostać ustalona przez lekarza.

Kiedy nie stosować leku MIGARD:

-    w przypadku alergii na frowatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6.1)

-    w przypadku przebytego zawału mięśnia sercowego lub przebytej albo trwającej innej choroby układu sercowo-naczyniowego, jak dławica piersiowa (objawiająca się silnym bólem w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia), lub zaburzeń krążenia w rękach i nogach (zwłaszcza w palcach dłoni i stóp),

-    w przypadku przebytego wylewu lub napadowego przemijającego napadu niedokrwiennego,

-    w przypadku umiarkowanie ciężkiego lub ciężkiego nadciśnienia tętniczego lub niewyrównanego nadciśnienia tętniczego,

-    w przypadku ciężkiej choroby wątroby,

-    w przypadku stosowania niektórych innych leków stosowanych w leczeniu migreny (ergotamina i jej pochodne (w tym metyzergid) i inne leki z grupy tryptanów (agonistów 5-hydroksytryptaminy (5HTi)).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem:

- jeśli występuje ryzyko zagrożenia chorobą wieńcową, a także w przypadku:

>    palenia dużej ilości papierosów lub stosowania nikotynowej terapii zastępczej

>    kobiet po menopauzie lub mężczyzn w wieku powyżej 40 lat

Należy przerwać stosowanie leku i omówić to z lekarzem jeśli:

•    występuje uczucie ucisku lub bólu w klatce piersiowej, brak tchu i (lub) uczucie bólu lub dyskomfortu w jednym lub obu ramionach, plecach, szyi, szczękach lub nadbrzuszu ponieważ mogą to być objawy ataku serca, który może wystąpić podczas przyjmowania tryptanów, również u pacjentów bez choroby układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie (patrz tez punkt 4).

•    W razie wystąpienia uogólnionej wysypki i świądu, nagłego wystąpienia obrzęku (zwłaszcza w okolicach warg, oczu lub języka), z możliwymi nagłymi trudnościami w oddychaniu i przyspieszonym i gwałtownym biciem serca. Są to objawy i oznaki alergii i uogólnionej reakcji nadwrażliwości całego organizmu (patrz też punkt 4).

Dzieci i młodzież

Tego leku nie należy podawać dzieciom i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) ponieważ bezpieczeństwo stosowania i skuteczność nie zostały ustalone dla tych grup wiekowych.

Lek MIGARD a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek MIGARD nie powinien być stosowany jednocześnie z niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu migreny, zwłaszcza takimi jak:

-    ergotamina, pochodne ergotaminy (w tym metyzergid); między odstawieniem tych leków

a rozpoczęciem stosowania leku MIGARD powinny upłynąć co najmniej 24 godziny. Również stosowania tych leków nie należy rozpoczynać wcześniej niż po 24 godzinach od ostatniej dawki leku MIGARD.

-    inne tryptany (agoniści 5-hydroksytryptaminy (5HT1), takie jak sumatryptan, almotryptan, eletryptan, naratryptan, ryzatryptan i zolmitryptan).

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, nie należy przyjmować tabletek Migard jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy stosowanych w leczeniu depresji (fenelzyna, izokarboksazyd, tranylcypromina, moklobemid)

-    należy również poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych lub selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (cytalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina).

Nie zaleca się stosowania leku MIGARD jednocześnie z dziurawcem zwyczajnym (Hypericum perforatum).

Stosowanie tabletek MIGARD z wymienionymi wyżej lekami (zwłaszcza inhibitorami monoaminooksydazy, selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i dziurawcem zwyczajnym) zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (do objawów którego należą: dreszcze, pocenie się, pobudzenie, drżenie i nagłe skurcze mięśni, nudności, gorączka, dezorientacja).

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku MIGARD wraz z innymi lekami, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek MIGARD z jedzeniem i piciem

Lek MIGARD można stosować przed lub po jedzeniu, popijając odpowiednią ilością wody.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed rozpoczęciem stsosowania tego leku. Leku MIGARD nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Nie wolno karmić piersią w czasie 24 godzin od zastosowania leku MIGARD. Pokarm w tym czasie należy odciągać i wylewać.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek MIGARD i sama migrena mogą powodować ospałość. Jeśli dojdzie do wystąpienia senności, prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych może być niebezpieczne i należy ich unikać.

Lek MIGARD zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek MIGARD

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek MIGARD należy przyjąć jak najszybciej po wystąpieniu migrenowego bólu głowy. Należy połknąć j edną całą tabletkę popij ając ją wodą.

Jeśli u pacjenta nie wystąpi reakcja na pierwszą dawkę leku MIGARD, nie należy przyjmować drugiej dawki leku w tym samym napadzie migreny. Lek MIGARD można stosować w kolejnych napadach migreny.

Jeśli po początkowej poprawie migrena nawróci po 24 h, można przyjąć drugą dawkę leku, pod warunkiem, że od czasu przyjęcia pierwszej dawki upłynęły co najmniej 2 godziny.

Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 tabletek leku MIGARD na dobę (co odpowiada 5 mg frowatryptanu).

Zbyt częste stosowanie (wielokrotne stosowanie w ciągu kilku kolejnych dni) leku MIGARD jest niewłaściwe i może powodować nasilenie się działań niepożądanych i doprowadzić do przewlekłych, codziennych bólów głowy wymagających czasowego przerwania leczenia. W przypadku zbyt częstego lub codziennego występowania bólu głowy należy skonsultować się z lekarzem, gdyż mogą to być objawy przedawkowania leku.

Leku nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Ponieważ doświadczenie ze stosowaniem leku MIGARD u osób w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone, nie zaleca się stosowania leku u osób z tej grupy wiekowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MIGARD

Jeśli przypadkowo przedawkuje się lek, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą albo udać do najbliższego szpitala pamiętając o zabraniu ze sobą pozostałych tabletek lub niniejszej ulotki.

Przerwanie stosowania leku MIGARD

W przypadku przerwania stosowania leku MIGARD nie są wymagane specjalne środki ostrożności. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia poniżej wymienionych objawów należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza:

• występuje uczucie ucisku lub bólu w klatce piersiowej, brak tchu i (lub) uczucie bólu lub dyskomfortu w jednym lub obu ramionach, plecach, szyi, szczękach lub nadbrzuszu ponieważ mogą to być objawy ataku serca (zawał mięśnia sercowego), który może wystąpić podczas przyjmowania tryptanów, również u pacjentów bez choroby układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie.

• w razie wystąpienia uogólnionej wysypki i świądu, nagłego wystąpienia obrzęku (zwłaszcza w okolicach warg, oczu lub języka), z możliwymi nagłymi trudnościami w oddychaniu i przyspieszonym i gwałtownym biciem serca. Są to objawy i oznaki alergii i uogólnionej reakcji nadwrażliwości całego organizmu (reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja).

Odnotowane działania niepożądane związane ze stosowaniem leku MIGARD miały charakter przemijający, były zwykle łagodne do umiarkowanych i ustępowały samoistnie. Niektóre z tych objawów były wywołane atakiem migreny.

Następujące działania niepożądane obserwowano często (szacunkowa częstość występowania: częściej niż u 1 na 100 osób, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób)):

-    nudności, suchość w jamie ustnej, zaburzenia trawienia, ból brzucha,

-    zmęczenie, dyskomfort w klatce piersiowej (wrażenie niewielkiego ciężaru, ucisku lub zaciskania w klatce piersiowej),

-    ból głowy, zawroty głowy, uczucie zdrętwienia, najczęściej rąk i nóg, osłabienie lub zaburzenie zmysłu dotyku, bardzo silna senność,

-    wypieki,

-    uczucie ucisku w gardle,

-    zaburzenia widzenia

-    nasilone pocenie się,

Następujące działania niepożądane obserwowano niezbyt często (szacunkowa częstość występowania: częściej niż u 1 na 1000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    zaburzenia zmysłu smaku, drżenia, zaburzenia koncentracji, letarg, nasilone odczuwanie dotyku, senność, mimowolne skurcze mięśni,

-    biegunka, trudności w połykaniu, gazy w żołądku lub jelitach, dyskomfort w żołądku, uczucie wzdęcia żołądka,

-    odczuwanie bicia serca (kołatania serca), szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, ból w klatce piersiowej (uczucie silnego ściskania lub ucisku w klatce piersiowej),

-    uczucie gorąca, zmniejszona tolerancja ciepła i zimna, ból, osłabienie, pragnienie, spowolnienie ruchów, uczucie przypływu energii, ogólnie złe samopoczucie, zawroty głowy,

-    lęk, trudności z zaśnięciem, splątanie, nerwowość, pobudzenie, depresja, utrata tożsamości,

-    zimne ręce i stopy,

-    podrażnienie w jamie nosowej, zapalenie zatok, ból gardła i (lub) krtani,

-    sztywność mięśni, ból mięśni i kości, ból rąk i stóp, ból pleców, bolesne stawy,

-    ból oka, podrażnienie oka, bolesna nadwrażliwość na światło

-    swędzenie

-    dzwonienie w uszach, ból ucha,

-    odwodnienie,

-    częste oddawanie moczu, oddawanie dużych ilości moczu.

Następujące działania niepożądane obserwowano rzadko (szacunkowa częstość występowania: częściej niż u 1 na 10 000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

-    wiotkość mięśni, osłabienie odruchów, problemy z poruszaniem,

-    zaparcia, odbijanie, zgaga, zespół jelita drażliwego, pęcherze na wargach, ból warg, skurcz przełyku, pęcherze w jamie ustnej, owrzodzenie żołądka lub górnej części jelita cienkiego, ból ślinianki, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból zęba, gorączka

-    nieprawidłowe sny, zaburzenia osobowości,

-    krwawienie z nosa, czkawka, zbyt głębokie i zbyt intensywne oddychanie, zaburzenia oddychania, podrażnienie gardła,

-    nocna ślepota,

-    zaczerwienienie skóry, stroszenie się włosów, purpurowe plamki na skórze i błonach śluzowych, pokrzywka,

-    wolne bicie serca,

-    dyskomfort w obrębie ucha, zaburzenia funkcjonowania/choroby ucha, swędzenie ucha, nadwrażliwość słuchu,

-    zwiększenie stężenia bilirubiny (substancji wytwarzanej przez wątrobę) we krwi, zmniejszenie stężenia wapnia we krwi, nieprawidłowe wyniki badania moczu,

-    małe stężenie cukru we krwi,

-    częste oddawanie moczu w nocy, ból w okolicy nerek,

-    krwawienie z nosa, czerwone plamki na skórze i błonach śluzowych,

-    samookaleczenie (np. gryzienie lub powodowanie siniaków),

-    obrzęk węzłów chłonnych,

-    ból lub dyskomfort piersi.

Chociaż na podstawie dostępnych danych nie można ustalić częstości występowania, odnotowano wymienione poniżej działania niepożądane:

•    reakcje alergiczne (nadwrażliwość) w tym uogólniona wysypka i świąd, nagłe wystąpienie obrzęku (zwłaszcza w okolicach warg, oczu lub języka), z możliwymi nagłymi trudnościami w oddychaniu i przyspieszonym i gwałtownym biciem serca (anafilaksja).

•    Atak serca (zawał serca)

•    Uczucie dyskomfortu w lub bólu w klatce piersiowej spowodowane skurczem tętnic wieńcowych (naczynia krwionośne dostarczające tlen i związki odżywcze do serca) np. skurcz naczyń wieńcowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek MIGARD

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Blister: należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek MIGARD

Substancją czynną leku jest: frowatryptan (w postaci bursztynianu jednowodnego).

Każda tabletka zawiera 2,5 mg frowatryptanu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, skrobi glikolan sodu, krzemu dwutlenek koloidalny.

Otoczka: (Opadry White OY-L-28906): tytanu dwutlenek (E 171), laktoza bezwodna, hypromeloza (E 464), makrogol i triacetyna.

Jak wygląda lek MIGARD i co zawiera opakowanie

Tabletki leku MIGARD to okrągłe, obustronnie wypukłe, białe tabletki powlekane oznaczone literą “m” na jednej stronie i cyfrą “2.5” na drugiej stronie.

MIGARD jest dostępny w opakowaniach:

Blistry typu PCV/PE/Aclar/Al zawierając 1, 2, 3, 4, 6 lub 12 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

W Polsce są dostępne tylko opakowania w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare L-1611 Luksemburg Luksemburg

Wytwórca

Almac Pharma Services Limited

Almac House, 20 Seagoe Industrial Estate

Craigavon, County Armagh, Northern Ireland

Wielka Brytania

lub

Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy lub

A. Menarini Manufacturing Logistics and services s.r.l.

Via Campo di Pile, L’Aquila (AQ), Włochy. lub

Laboratorios Menarini S.A.

Alfonso XII, 587 E-08918 Barcelona Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 7b

02-677 Warszawa

Tel.: (22) 566 2100

Fax: (22) 566 2101

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja (RMS)

Ismig

Austria

Eumitan

Holandia

Migard

Polska

Migard

Belgia

Migard

Irlandia

Miguar

Portugalia

Migard

Czechy

Recur

Islandia

Migard

Słowacja

Migard

Dania

Migard

Litwa

Migard

Słowenia

Migard

Estonia

Migard

Łotwa

Migard

Szwecja

Migard

Finlandia

Migard

Luxemburg

Migard

Węgry

Migard

Grecja

Pitunal

Niemcy

Migard

Wielka

Brytania

Migard

Hiszpania

Forvey

Norwegia

Migard

Włochy

Rilamig

Data zatwierdzenia ulotki: 14.11.2014

7

Migard

Charakterystyka Migard

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Migard 2,5 mg tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg frowatryptanu (Frovatriptanum) w postaci bursztynianu jednowodnego.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: około 100 mg laktozy w tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane (tabletka).

Okrągłe, obustronnie wypukłe, białe tabletki powlekane oznaczone literą “m” na jednej stronie i cyfrą “2,5” na drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Doraźne leczenie ostrych napadów migreny z aurą lub bez aury.

Migard jest wskazany do stosowania u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Frowatryptan należy zażyć jak najszybciej po rozpoczęciu napadu migreny, chociaż jest także skuteczny w późniejszej fazie. Nie należy stosować frowatryptanu zapobiegawczo.

Jeśli u pacjenta nie wystąpi reakcja na pierwszą dawkę frowatryptanu, nie należy przyjmować drugiej dawki w tym samym napadzie migreny, ponieważ nie wykazano, że może przynieść to jakąkolwiek korzyść.

Frowatryptan można stosować w kolejnych napadach migreny.

Dorośli (w wieku 18 do 65 lat)

Zalecana dawka frowatryptanu wynosi 2,5 mg.

Jeśli po początkowej poprawie migrena nawróci, można przyjąć drugą dawkę leku, pod warunkiem, że od czasu przyjęcia pierwszej dawki upłynęły co najmniej 2 godziny.

Całkowita dawka dobowa nie powinna być większa niż 5 mg na dobę.

Dzieci i młodzież (poniżej 18 lat)

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W związku z tym nie zaleca się stosowania leku w tej grupie wiekowej. Nie ma dostępnych danych.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Z powodu niewystarczających danych dotyczących stosowania frowatryptanu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Modyfikacja dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Modyfikacja dawki u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczna (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Stosowanie frowatryptanu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości popijając wodą.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na frowatryptan lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Pacjenci z przebytym zawałem mięśnia sercowego, chorobą niedokrwienną serca, skurczem naczyń wieńcowych (np. angina Prinzmetala), chorobą naczyń obwodowych oraz pacjenci,

u których występują objawy podmiotowe lub przedmiotowe typowe dla choroby niedokrwiennej serca.

-    Umiarkowanie ciężkie lub ciężkie nadciśnienie tętnicze, niekontrolowane łagodne nadciśnienie tętnicze.

-    Udar mózgu lub przemijający napad niedokrwienny (ang. TIA - transient ischaemic attack) w wywiadzie.

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (stopień C wg Child-Pugh).

-    Jednoczesne podawanie frowatryptanu i ergotaminy lub pochodnych ergotaminy (w tym metyzergidu) lub innych agonistów receptora 5-hydroksytryptaminy (5-HT1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Frowatryptan należy stosować jedynie, gdy jednoznacznie rozpoznano migrenę.

Nie zaleca się stosowania frowatryptanu w leczeniu migreny hemiplegicznej, podstawnej ani okoporaźnej.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych sposobów leczenia napadów migreny, przed rozpoczęciem leczenia bólu głowy u pacjentów bez uprzednio rozpoznanej migreny oraz u pacjentów z rozpoznaną migreną lecz zgłaszających nietypowe objawy, niezbędne jest wykluczenie innych, potencjalnie ciężkich neurologicznych chorób. Należy pamiętać, że u pacjentów z migreną jest zwiększone ryzyko niektórych incydentów naczyniowo-mózgowych (np. udar mózgu lub przemijający napad niedokrwienny).

Bezpieczeństwo i skuteczność podawania frowatryptanu w fazie aury, przed wystąpieniem bólu głowy w migrenie, nie zostały ustalone.

Podobnie jak innych agonistów receptora 5-HTi, frowatryptanu nie wolno stosować u pacjentów z grupy ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym pacjentów palących dużo papierosów lub stosujących leczenie substytucyjne nikotyną, zanim nie przeprowadzi się u nich oceny układu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania). Szczególną uwagę należy zwrócić na kobiety po menopauzie oraz mężczyzn w wieku powyżej 40 lat, u których występują powyższe czynniki ryzyka.

Istnieje ryzyko, że za pomocą badania kardiologicznego nie zostaną rozpoznane choroby serca u wszystkich pacjentów, u których one występują. W bardzo rzadkich przypadkach ciężkie incydenty sercowe występowały u pacjentów bez choroby układu sercowo-naczyniowego, przyjmujących leki z grupy agonistów receptora 5-HTi.

Podczas podawania frowatryptanu mogą wystąpić przemijające objawy, w tym bóle w klatce piersiowej lub uczucie ucisku, który może być silny i obejmować gardło (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

Gdy wystąpią takie objawy, które mogą wskazywać na chorobę niedokrwienną serca, nie należy podawać następnych dawek frowatryptanu. Należy natomiast przeprowadzić dodatkowe badania diagnostyczne.

Pacjentów należy poinformować o wczesnych objawach i symptomach nadwrażliwości, w tym zaburzeń skórnych, obrzęku naczynioruchowego i reakcji anafilaktycznej (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej/nadwrażliwości, należy przerwać podawanie frowatryptanu i ponownie nie wznawiać leczenia.

Zaleca się, aby po zastosowaniu frowatryptanu zachować co najmniej 24-godzinną przerwę przed podaniem leku z grupy pochodnych ergotaminy. Po podaniu preparatu zawierającego ergotaminę powinny upłynąć co najmniej 24 godziny zanim zostanie podany frowatryptan (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania i punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

W przypadku zbyt częstego stosowania preparatu (podawanie kolejnych dawek leku przez kilka dni pod rząd, co jest nieprawidłowym stosowaniem produktu), substancja czynna może się kumulować w organizmie, prowadząc do nasilenia działań niepożądanych.

Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. Jeżeli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien on odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków.

Nie należy przyjmować dawki frowatryptanu większej niż zalecana.

Ten lek zawiera laktozę, dlatego pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi chorobami, takimi jak: nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy Lappa oraz zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni stosować tego leku.

Działania niepożądane tryptanów (agonistów receptorów 5HT) mogą występować częściej u osób przyjmujących jednocześnie preparaty ziołowe, zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne formy interakcji

PRZECIWWSKAZANE JEST .JEDNOCZESNE PODAWANIE FROWATRYPTANU Z:

Ergotaminą i pochodnymi ergotaminy (w tym z metyzergidem) oraz innymi agonistami receptora 5 HT1

Podczas jednoczesnego ich stosowania z frowatryptanem w leczeniu napadu migreny, istnieje ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego oraz skurczu tętnic wieńcowych spowodowane addytywnym działaniem naczynioskurczowym (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Działania mogą być addytywne. Zaleca się zachowanie co najmniej 24-godzinnej przerwy pomiędzy podaniem preparatu zawierającego ergotaminę a podaniem frowatryptanu. Natomiast po podaniu frowatryptanu należy odczekać co najmniej 24 godziny, zanim poda się lek z grupy pochodnych ergotaminy (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

NIE ZALECA SIE .JEDNOCZESNEGO PODAWANIA FROWATRYPTANU Z:

Inhibitorami monoaminooksydazy

Frowatryptan nie jest substratem dla MAO-A, jednakże nie można wykluczyć potencjalnego ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego lub nadciśnienia tętniczego (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ STOSUJĄC FROWATRYPTAN .JEDNOCZEŚNIE Z: Selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (cytalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina)

Istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, skurczu tętnic wieńcowych lub zespołu serotoninowego.

W zapobieganiu wystąpieniu tego zespołu największe znaczenie ma ścisłe przestrzeganie zalecanego dawkowania.

Metylergometryną

Ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, skurczu tętnic wieńcowych.

Fluwoksaminą

Fluwoksamina jest silnym inhibitorem cytochromu CYP1A2 i wykazano, że zwiększa stężenie frowatryptanu w osoczu o 27-49%.

Doustnymi środkami antykoncepcyjnymi

U kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne stężenia frowatryptanu były o 30% większe, niż u kobiet nie stosujących doustnej antykoncepcji. Nie zanotowano zwiększonej częstości występowania działań niepożądanych w tej grupie pacjentek.

Hypericum perforatum (ziele dziurawca podawane doustnie)

Podobnie jak w przypadku innych tryptanów może zwiększać się ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest danych lub dostępne dane dotyczące stosowania frowatryptanu u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że lek działa toksycznie na rozród (patrz punkt 5.3 Potencjalne ryzyko stosowania leku u ludzi jest nieznane. Migard nie jest zalecany do stosowania u kobiet w ciąży ani u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących antykoncepcji, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy frowatryptan lub jego metabolity przenikają do ludzkiego mleka. Frowatryptan i (lub) jego metabolity przenikają do mleka szczurów w okresie laktacji i osiągają stężenia czterokrotnie większe niż maksymalne stężenia leku we krwi. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków/niemowląt karmionych piersią.

Nie zaleca się podawania frowatryptanu kobietom karmiącym piersią, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W takim przypadku musi być zachowana 24-godzinna przerwa.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Migrena lub leczenie frowatryptanem mogą powodować senność. Należy poradzić pacjentom, aby w czasie napadów migreny i po podaniu frowatryptanu ocenili swoją zdolność do wykonywania złożonych zadań, takich jak kierowanie pojazdem mechanicznym.

4.8    Działania niepożądane

Frowatryptan podawano ponad 2700 pacjentom w zalecanej dawce 2,5 mg. Najczęstsze działania niepożądane (<10%) obejmowały zawroty głowy, zmęczenie, parestezje, ból głowy, zaczerwienienie skóry i uderzenia gorąca. Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych, w których stosowano frowatryptan, miały charakter przemijający, zazwyczaj były łagodne do umiarkowanych i ustępowały samoistnie. Niektóre z objawów zgłaszanych jako działania niepożądane mogą być objawami towarzyszącymi migrenie.

Poniżej zamieszczona tabela zawiera wszystkie działania niepożądane, które uznano za związane z leczeniem frowatryptanem w dawce 2,5 mg i które występowały częściej w grupie pacjentów przyjmujących lek niż w grupie przyjmującej placebo, w czterech badaniach klinicznych kontrolowanych placebo. Zamieszczono je według zmniejszającej się częstości występowania i według układów i narządów organizmu. Działania niepożądane odnotowane po wprowadzeniu produktu do obrotu zostały oznaczone gwiazdką.

-Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często > 1/10

Często

>1/100 <1/10

Niezbyt często >1/1000 <1/100

Rzadko

>1/10 000 <1/1000

Częstość nie znana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Limfadenopatia

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

nadwrażliwości* (w tym zaburzenia skórne, obrzęk naczynioruchowy i anafilasja

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Odwodnienie

Hipoglikemia

Zaburzenia

psychiczne

Lęk, bezsenność, stan splątania,

nieprawidłowe marzenia senne,

nerwowość,

pobudzenie,

depresja,

depersonalizacja

zaburzenia

osobowości

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, parestezje, ból głowy, senność, zaburzenia czucia, osłabienie czucia

Zaburzenia smaku, drżenia, zaburzenia uwagi, letarg, nadwrażliwość czuciowa, sedacja zawroty głowy, mimowolne skurcze mięśni

Niepamięć, nadmierne napięcie mięśni, obniżone napięcie mięśni, obniżenie odruchów, zaburzenia ruchowe

Zaburzenia oka

Zaburzenia

wzroku

Ból oka,

podrażnienie oka, światłowstręt

Ślepota nocna

Zaburzenia ucha i błędnika

Szum w uszach, ból ucha,

Dyskomfort w obrębie ucha, zaburzenia dotyczące ucha, świąd ucha, niedosłuch

Zaburzenia serca

Kołatania,

tachykardia

Bradykardia

Zawał mięśnia sercowego, skurcz tętnic wieńcowych*

Zaburzenia

naczyniowe

Zaczerwienienie

Uczucie zimna obwodowych częściach kończyn, nadciśnienie

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Uczucie ściskania w gardle

Nieżyt nosa, zapalenie zatok, ból gardła i krtani,

Krwawienie z nosa,

czkawka,

hiperwentylacja,

zaburzenia

oddechowe,

podrażnienie gardła

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, dyspepsja, ból brzucha

Biegunka, dysfagia, wzdęcia, dyskomfort żołądka, uczucie pełności w jamie brzusznej

Zaparcia, czkawka, choroba refleksowa przełyku, zespół jelita drażliwego, pęcherze na wargach, ból warg, skurcz przełyku, pęcherze na błonie śluzowej jamy ustnej, wrzód trawienny, ból ślinianek, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból zęba

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nasilone pocenie się

Świąd

Rumień, piloerekcja, plamica, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i

Sztywność, ból mięśni i kości, ból kończyn, ból

tkanki łącznej

pleców, ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstomocz

wielomocz

Oddawanie moczu w nocy, ból w okolicy nerek,

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Tkliwość piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie, dyskomfort w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej, uczucie gorąca, nietolerancja temperatury, ból, astenia, pragnienie, powolność ruchów, uczucie przypływu energii, złe samopoczucie

Gorączka

Badania

diagnostyczne

Wzrost stężenia bilirubiny we krwi, zmniejszenie stężenia wapnia we krwi,

nieprawidłowy wynik badania moczu

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Samookaleczenie, np. ugryzienia

W dwóch długoterminowych otwartych badaniach klinicznych obserwowane działania nie były różne od wymienionych powyżej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania frowatryptanu w postaci tabletek są ograniczone. Maksymalna pojedyncza dawka podana mężczyznom i kobietom z migreną wynosiła 40 mg (16 razy większa niż zalecana dawka 2,5 mg) a maksymalna pojedyncza dawka podana zdrowemu mężczyźnie wynosiła 100 mg (40 razy większa niż zalecana dawka). Obie dawki nie były kojarzone z wystąpieniem działań niepożądanych innych niż te wymienione w punkcie 4.8. Jednakże, po wprowadzeniu produktu do obrotu odnotowano jeden przypadek ciężkiego skurczu naczyń wieńcowych po przyjęciu 4-krotnie większej

dawki niż zalecana przez kolejne 3 dni u pacjenta stosującego zapobiegawcze leczenie przeciwmigrenowe trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym. Pacjent powrócił do zdrowia.

Nie ma swoistego antidotum na frowatryptan. Okres półtrwania w fazie eliminacji frowatryptanu wynosi około 26 godzin (patrz punkt 5.2.Właściwości farmakokinetyczne).

Wpływ hemodializy lub dializy otrzewnowej na stężenia frowatryptanu w osoczu jest nieznany.

Leczenie

W przypadku przedawkowania frowatryptanu, pacjenta należy uważnie kontrolować przez co najmniej 48 godzin i stosować niezbędne leczenie wspomagające.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: selektywny agonista 5-HTi (N: ośrodkowy układ nerwowy)

Kod ATC: N02C C07

Frowatryptan jest selektywnym agonistą receptorów 5-HT; w badaniach z zastosowaniem ligandów znakowanych radioizotopami wykazuje wysokie powinowactwo wobec miejsc wiążących 5-HTm i 5-HTm, a w czynnościowych badaniach biologicznych ma właściwości silnego agonisty receptorów 5-HTi 5-HTm. Charakteryzuje się znaczną wybiórczością wobec receptorów 5-HTm/m i nie wykazuje znaczącego powinowactwa wobec receptorów 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT6, a- adrenoreceptorów ani receptorów histaminowych. Frowatryptan nie wykazuje istotnego powinowactwa wobec receptorów benzodiazepinowych.

Uważa się, że frowatryptan działa wybiórczo na zewnątrzmózgowe, wewnątrzczaszkowe tętnice, hamując występujące w migrenie nadmierne rozszerzenie tych naczyń. W stężeniach leczniczych frowatryptan wywoływał skurcz izolowanych ludzkich tętnic mózgowych, jednocześnie nie wywierając działania (lub działając nieznacznie) na izolowane ludzkie tętnice wieńcowe.

Kliniczną skuteczność frowatryptanu w leczeniu migrenowego bólu głowy oraz towarzyszących objawów badano w trzech wieloośrodkowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych. W każdym z tych badań frowatryptan w dawce 2,5 mg był bardziej skuteczny niż placebo pod względem zmniejszenia bólu głowy w 2 i 4 godziny po podaniu leku oraz pod względem czasu uzyskania zmniejszenia bólu. Uśmierzenie bólu (zmniejszenie umiarkowanego lub ciężkiego bólu do łagodnego bólu lub całkowite wyeliminowanie bólu) po 2 godzinach obserwowano u 37-46% osób w grupie otrzymującej frowatryptan i u 21-27% osób w grupie otrzymującej placebo.

Całkowite ustąpienie bólu po 2 godzinach obserwowano u 9-14% osób w grupie otrzymującej frowatryptan i u 2-3% osób w grupie otrzymującej placebo. Maksymalna skuteczność frowatryptanu występuje po 4 godzinach.

W badaniu klinicznym porównującym frowatryptan w dawce 2,5 mg z sumatryptanem w dawce 100 mg, po 2 godzinach i 4 godzinach skuteczność frowatryptanu w dawce 2,5 mg była nieco mniejsza niż skuteczność sumatryptanu w dawce 100 mg. Częstość występowania działań niepożądanych była nieco mniejsza gdy stosowano frowatryptan w dawce 2,5 mg, w porównaniu z sumatryptanem w dawce 100 mg. Nie przeprowadzono badań porównujących frowatryptan w dawce 2,5 mg z sumatryptanem w dawce 50 mg.

U pacjentów w podeszłym wieku i w dobrym stanie zdrowia, po doustnym podaniu pojedynczej dawki frowatryptanu 2,5 mg, u niektórych osób obserwowano przemijające zmiany skurczowego ciśnienia krwi (mieszczące się w granicach normy).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po doustnym podaniu pojedynczej dawki 2,5 mg zdrowym osobnikom średnie maksymalne stężenie frowatryptanu we krwi (Cmax) występowało pomiędzy 2 a 4 godziną i wynosiło 4,2 ng/ml u mężczyzn i 7 ng/ml u kobiet. Średnia powierzchnia pola pod krzywą (AUC) wynosiła 42,9 i 94 ng.h/ml, odpowiednio dla mężczyzn i kobiet.

Biodostępność preparatu podanego doustnie wynosiła 22% u mężczyzn i 30% u kobiet. Farmakokinetyka frowatryptanu była podobna u zdrowych osób i u pacjentów z migreną i nie było różnic pod względem parametrów farmakokinetycznych u pacjentów w czasie napadu migreny i pomiędzy napadami.

Frowatryptan wykazywał w zasadzie liniową farmakokinetykę w zakresie dawek stosowanych w badaniach klinicznych (1 mg do 40 mg).

Pokarm nie miał istotnego wpływu na biodostępność frowatryptanu, jedynie nieznacznie wydłużał W, w przybliżeniu o 1 godzinę.

Dystrybucja

W stanie stacjonarnym objętość dystrybucji frowatryptanu po podaniu dożylnym 0,8 mg leku wynosiła

4,2 l/kg mc. u mężczyzn i 3 l/kg mc. u kobiet.

Stopień wiązania frowatryptanu z białkami osocza był mały (około 15%). W stanie stacjonarnym frowatryptan odwracalnie wiązał się z komórkami krwi w około 60%, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. W stanie stacjonarnym wskaźnik krew : osocze wynosił około 2 : 1.

Metabolizm

Po doustnym podaniu znakowanego radioizotopem frowatryptanu w dawce 2,5 mg zdrowym mężczyznom, 32% podanej dawki odnajdywano w moczu i 62% w kale. Radioaktywne związki wydalone z moczem obejmowały: niezmieniony frowatryptan, hydroksyfrowatryptan, N-acetylo-demetylofrowatryptan, hydroksy-N-acetylodemetylofrowatryptan oraz demetylofrowatryptan wraz z kilkoma innymi mniej ważnymi metabolitami. Demetylofrowatryptan wykazywał około trzykrotnie mniejsze powinowactwo wobec receptorów 5-HT niż substancja macierzysta.

N-acetylodemetylofrowatryptan charakteryzował się minimalnym powinowactwem wobec receptorów 5-HIj. Nie badano aktywności innych metabolitów.

Wyniki badań in vitro dostarczyły przekonujących dowodów na to, że CYP1A2 jest głównym izoenzymem cytochromu P450, uczestniczącym w metabolizmie frowatryptanu. Frowatryptan nie hamuje ani nie indukuje CYP1A2 w warunkach in vitro.

Frowatryptan nie jest inhibitorem ludzkich enzymów monoaminooksydazy (MAO) ani izoenzymów cytochromu P450 i z tego powodu cechuje go mała możliwość wchodzenia w interakcje lek - lek (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji). Frowatryptan nie jest substratem dla MAO.

Eliminacja.

Eliminacja frowatryptanu przebiega dwufazowo, z fazą dystrybucji dominującą pomiędzy 2. a 6. godziną. Średni klirens ogólnoustrojowy wynosił 216 i 132 ml/min, odpowiednio u mężczyzn i kobiet. Klirens nerkowy stanowił 38% (82 ml/min) i 49% (65 ml/min) całkowitego klirensu, odpowiednio u mężczyzn i kobiet. Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi około 26 godzin, bez względu na płeć, jednakże końcowa faza eliminacji dominowała dopiero po 12 godzinach.

Płeć

Wartości AUC oraz Cmax dla frowatryptanu są mniejsze (o około 50%) u mężczyzn niż u kobiet. Dzieje się tak, przynajmniej częściowo, w przypadku jednoczesnego stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych. Na podstawie oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania klinicznego dawki 2,5 mg, dostosowanie dawki w zależności od płci nie jest konieczne (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

Pacjenci w podeszłym wieku

U zdrowych osób w podeszłym wieku (od 65 do 77 lat) wartość AUC jest większa o 73% u mężczyzn i o 22% u kobiet, w porównaniu z młodszymi osobami (od 18 do 37 lat). Nie było różnic w zakresie W lub t1/2 pomiędzy tymi dwiema populacjami (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

Zaburzenia czynności nerek

Nie było znamiennych różnic pod względem układowej ekspozycji na frowatryptan oraz jego tm pomiędzy mężczyznami i kobietami z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 16 - 73 ml/min), w porównaniu ze zdrowymi osobami.

Zaburzenia czynności wątroby

Po doustnym podaniu frowatryptanu mężczyznom i kobietom w wieku 44 do 57 lat, z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (stopień A i B wg Child-Pugh), średnie stężenia frowatryptanu we krwi mieściły się w zakresie wartości obserwowanych u młodych, zdrowych osobników oraz pacjentów w podeszłym wieku. Nie ma doświadczenia farmakokinetycznego ani klinicznego dotyczącego podawania frowatryptanu pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt

4.3 Przeciwwskazania).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Podczas przedklinicznych badań toksyczności po podaniu pojedynczej dawki lub po podaniu wielokrotnym, działania toksyczne obserwowano w przypadku narażenia przekraczającego maksymalne narażenie człowieka.

Standardowe badania genotoksyczności nie ujawniły istotnego klinicznie, potencjalnego działania genotoksycznego frowatryptanu.

Frowatryptan wykazywał działanie toksyczne na płody szczurów, natomiast u królików takie działanie obserwowano jedynie przy dawkach toksycznych dla matki.

W standardowych badaniach rakotwórczości, przeprowadzonych na gryzoniach i na myszach p53(+/-) frowatryptan nie wykazywał działania rakotwórczego przy narażeniu znacznie większym, niż przewidywane u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna Krzemu dwutlenek koloidalny Skrobi glikolan sodu Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Opadry White:

Tytanu dwutlenek (E 171)

Laktoza bezwodna

Hypromeloza (E 464)

Makrogol 3 000 Triacetyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane

6.3    Okres ważności

Blister: 3 lata Butelka: 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Blister: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Butelka: Należy szczelnie zamykać butelkę w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry typu PCV/PE/Aclar/Al zawierające 1, 2, 3, 4, 6 lub 12 tabletek.

Butelka typu HDPE z zabezpieczeniem przed otwieraniem przez dzieci, zawierająca 30 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

W Polsce są dostępne tylko opakowania w blistrach.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare L-1611 Luksemburg Luksemburg

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11408

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.04.2005/15.01.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14.11.2014

12

Migard