+ iMeds.pl

Migea 200 mgUlotka Migea

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MIGEA

Logo Sandoz GmbH

200 mg, tabletki

(Acidum tolfenamicum)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

■ Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek MIGEA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku MIGEA

3.    Jak stosować lek MIGEA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek MIGEA

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MIGEA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

MIGEA zawiera substancję czynną kwas tolfenamowy - niesteroidowy lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

Wskazaniem do stosowania leku MIGEA jest ostry napad migreny.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MIGEA

Kiedy nie stosować leku MIGEA

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas tolfenamowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku MIGEA;

•    jeśli pacjent ma astmę lub jeśli zażycie kwasu tolfenamowego lub podobnie działających leków, takich jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub salicylany (np. kwas acetylosalicylowy) wywołało u niego w przeszłości napad astmy, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby;

•    jeśli u pacjenta występuje krwawienie z przewodu pokarmowego, z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie;

• jeśli u pacjenta stwierdzono obecnie lub w przeszłości chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, występowało u niego w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego,

owrzodzenie lub perforacja wrzodu, również spowodowana stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

•    jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek MIGEA

• Należy poinformować lekarza o wszystkich obecnych i występujących w przeszłości problemach zdrowotnych, zwłaszcza o:

-    zaburzeniach czynności wątroby lub nerek;

-    porfirii;

-    przewlekłych chorobach, takich jak toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej;

-    nadciśnieniu tętniczym i (lub) zaburzeniu czynności serca oraz obrzękach;

-    cukrzycy i zwiększonym stężeniu cholesterolu w surowicy;

-    chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawieniu z przewodu pokarmowego lub perforacji;

-    chorobach przewodu pokarmowego, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna;

-    zaburzeniach krzepnięcia krwi lub innych chorobach krwi;

-    chorobie naczyń krwionośnych (obwodowych lub mózgowych);

-    przyjmowaniu leków przeciwzakrzepowych, leków moczopędnych lub leków, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz niżej „Stosowanie leku MIGEA z innymi lekami”);

-    przebytych zabiegach chirurgicznych;

-    planowanej ciąży (patrz niżej „Ciąża i karmienie piersią”).

•    Podczas stosowania leku MIGEA skóra pacjenta może być bardziej wrażliwa na szkodliwe działanie promieni słonecznych. Należy unikać narażenia na słońce i promieniowanie UV (np. w solarium) i stosować odpowiednie środki ochronne dla skóry.

•    MIGEA może maskować objawy rozwijającego się zakażenia (takie jak ból głowy, gorączka)

i w ten sposób utrudniać prawidłowe rozpoznanie. Podczas badań lekarskich należy poinformować lekarza o stosowaniu leku.

•    Przed zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku MIGEA.

•    Jeśli podczas leczenia wystąpią zaburzenia w oddawaniu moczu, należy przyjmować większą ilość płynów.

•    Przyjmowanie takich leków, jak MIGEA może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

Jeśli podczas stosowania leku MIGEA wystąpią:

•    krwawienie z przewodu pokarmowego,

•    wysypka i (lub) zmiany w obrębie błon śluzowych,

•    inne objawy uczulenia,

należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku MIGEA u pacjentów w podeszłym wieku

Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwe na działanie leku. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce, stosować najmniejsze skuteczne dawki i zgłaszać lekarzowi wszystkie działania niepożądane występujące podczas leczenia.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. MIGEA i niektóre jednocześnie przyjmowane leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie i na występowanie działań niepożądanych. Dotyczy to zwłaszcza:

•    metotreksatu (leku stosowanego w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów),

•    cyklosporyny (leku zmniejszającego odporność organizmu),

•    takrolimusu (leku o działaniu przeciwzapalnym),

•    litu (leku stosowanego w leczeniu depresji),

•    kortykosteroidów (leków o działaniu przeciwzapalnym),

•    innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub salicylanów,

•    leków moczopędnych,

•    leków przeciwnadciśnieniowych,

•    probenecydu i sulfinpyrazonu (leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej),

•    antybiotyków z grupy chinolonów,

•    leków przeciwzakrzepowych (takich jak warfaryna),

•    leków przeciwpłytkowych (leków hamujących czynność płytek krwi),

•    leków przeciwdepresyjnych (z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny).

•    glikozydów naparstnicy, np. digoksyny (leków stosowanych w chorobach serca),

•    leków przeciwpadaczkowych (np. fenytoiny),

•    doustnych leków przeciwcukrzycowych,

•    leków zobojętniających sok żołądkowy, zawierających wodorotlenek glinu,

•    mifeprystonu (leku stosowanego m.in. w leczeniu mięśniaków macicy).

Stosowanie leku MIGEA z jedzeniem i piciem

Tabletkę MIGEA można przyjmować niezależnie od posiłków.

Podczas leczenia należy unikać picia alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek MIGEA można stosować w I i II trymestrze ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. W takim przypadku lek należy przyjmować w możliwie najmniejszej dawce i przez możliwie najkrótszy czas.

Leku nie wolno stosować w trzecim trymestrze ciąży ze względu na możliwość ciężkich powikłań u nienarodzonego dziecka lub komplikacji podczas porodu.

Znikoma ilość kwasu tolfenamowego przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Jeśli to możliwe, należy unikać stosowania leku MIGEA w okresie karmienia piersią.

Kwas tolfenamowy może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie obserwowano wpływu leku MIGEA na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Jednak pacjenci, u których wystąpią zawroty głowy, senność, uczucie zmęczenia lub zaburzenia widzenia nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MIGEA

Lek MIGEA należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

1 tabletka (200 mg kwasu tolfenamowego) po wystąpieniu pierwszych objawów ostrego napadu migreny. Jeśli nie nastąpi poprawa, dawkę można powtórzyć po upływie 1 do 2 godzin.

Nie należy przyjmować więcej niż 2 tabletki MIGEA (400 mg kwasu tolfenamowego) na dobę.

Dzieci:

Leku MIGEA nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku MIGEA jest za mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty Zażycie większej niż zalecana dawki leku MIGEA

W razie przyjęcia większej dawki leku MIGEA niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawami przedawkowania mogą być: ból głowy, nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, krwawienie z przewodu pokarmowego, rzadko biegunka, dezorientacja, pobudzenie, śpiączka, senność, zawroty głowy, szumy uszne, omdlenie, bardzo rzadko drgawki. W przypadku znacznego zatrucia może wystąpić niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, MIGEA może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przyjmowanie takich leków, jak MIGEA może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 osób): biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, ból brzucha, pokrzywka, wyprysk, wysypka, zaburzenia w oddawaniu moczu, zmiana barwy moczu (na bardziej cytrynową), ból głowy, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, zaburzenia czynności wątroby.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1000 osób): wzdęcie, uczucie pełności, utrata łaknienia, zaparcie, świąd, obrzęki, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zwiększenie stężenia azotu mocznika we krwi, nasilone pocenie się, mrowienie, dezorientacja, zaczerwienienie twarzy, kołatanie serca, przyspieszona czynność serca, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni i stawów, małopłytkowość (zmniejszona liczba płytek krwi), granulocytopenia (zmniejszona liczba pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów), leukopenia (zmniejszona liczba białych krwinek), eozynofilia (zwiększona liczba tzw. granulocytów kwasochłonnych), niedokrwistość, gorączka.

Działania niepożądane występujące rzadko (u mniej niż 1 na 1000, ale u więcej niż 1 na 10 000 osób): bezsenność, niepokój, drżenie, szumy uszne, skurcz oskrzeli, napady astmy, duszność.

Działania niepożądane występujace bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób): wrzód żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, (czasami zakończone zgonem, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku), krwotoczne zapalenie jelita grubego, zaostrzenie zapalenia jelit i choroby Leśniowskiego-Crohna, owrzodzenie przełyku, smoliste stolce i krwawe wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, obrzęk naczynioruchowy, zmiany pęcherzowe (w tym zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka i rumień wielopostaciowy), wysypka plamisto-grudkowa, utrwalone wykwity skórne, zahamowanie wydalania moczu (bezmocz), obecność krwi w moczu (krwiomocz), ból nerki, bardzo częste oddawanie moczu (częstomocz), euforia, przeczulica, niedoczulica, depresja, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze, alergiczne śródmiąższowe zapalenie płuc, nacieki płucne z eozynofilią, zwłóknienie płuc, krwioplucie, zapalenie stawów, toksyczne zapalenie wątroby, niedokrwistość hemolityczna (niedokrwistość na skutek rozpadu krwinek czerwonych), agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów), zapalenie trzustki, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, zapalenie języka, suchość błon śluzowych, zapalenie spojówek, krótkowzroczność, ból gardła, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zwiększone napięcie mięśniowe.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe u pacjentów w podeszłym wieku. Ryzyko to zwiększa się dodatkowo u pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby lub serca. Lekarz zaleci częste kontrole stanu zdrowia tych pacjentów w trakcie stosowania leku MIGEA.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU MIGEA

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek MIGEA

Substancją czynną leku jest kwas tolfenamowy. Jedna tabletka zawiera 200 mg kwasu tolfenamowego. Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), makrogol 6000, kwas alginowy, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran.

Jak wygląda lek MIGEA i co zawiera opakowanie

Tabletki MIGEA pakowane są w blistry i pudełka tekturowe, zawierające 10 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca:

FAMAR SA.

7 Anthoussas Av.

153 44 Anthoussa Attiki Grecja

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 2300 Copenhagen S Dania

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl Austria

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22/ 549 15 00

Data zatwierdzenia ulotki: sierpień 2013

6

Migea

Charakterystyka Migea

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MIGEA    200 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 200 mg kwasu tolfenamowego (Acichtm tolfemmicum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka

Białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki z rowkiem dzielącym pojednej stronie i napisem ,,FM7” pojednej stronie rowka i „GEA" po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosow ania Ostry' napad migreny.

4.2    Dawkowanie i sposób podaw ania

Przyjmowanie leku w najmniejszej daw ce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Dorośli:

200 mg kwasu tolfenamowego (1 tabletka) po wystąpieniu pierwszych objawów ostrego napadu migreny. W przypadku braku poprawy dawkę można powtórzyć po upływ ie 1 do 2 godzin. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 400 mg.

Dzieci wr wieku poniżej 12 lal:

Nie zaleca się stosowania kwasu tolfenamowego u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak badań w tej grupie pacjentów.

Osoby w podeszłym wieku:

U osób w podeszłym wieku ryzyko poważnych skutków działań niepożądanych jest większe.

Jeśli stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych jest konieczne, należy stosować najmniejszą możliwą dawkę przez możliw ie najkrótszy czas (patrz punkt 4.4).

Produkt leczniczy MIGEA można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

•    Nadwrażliwość na kwas tolfenamowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości (np. napady astmy, ostre zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

•    Ciężka niewydolność serca.

•    Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

•    Ostatni trymestr ciąży (patrz punkt 4.6).

•    Krwawienie z przewodu pokarmowego, z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie;

•    Czynna lub występująca w wywiadzie choroba wrzodowa i (lub) krwotok z przewodu pokarmowego (co najmniej dwa epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).

•    Występujące w wywiadzie krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja wrzodu, związane z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) lub zaburzenia krzepnięcia.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie, jak w przypadku innych NLPZ, kwas tolfenamowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Kwas tolfenamowy można stosować jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści i ryzyka u następujących pacjentów:

-    z ostrą przerywaną porfirią

-    z toczniem rumieniowatym układowym i mieszaną chorobą tkanki łącznej.

Szczególny nadzór lekarski konieczny jest u pacjentów bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych ze względu na możliwość wystąpienia krwawień podczas jednoczesnego stosowania kwasu tolfenamowego i doustnych leków przeciwzakrzepowych.

Zaburzenia układu oddechowego:

Kw'as tolfenamowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z występującą obecnie lub w wywiadzie astmą oskrzelową, gdyż opisywano u tych pacjentów przypadki skurczu oskrzeli po podaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, nerek i wątroby:

Stosowanie NLPZ może powodować zależne od dawki zmniejszenie wytwarzania prostaglandyn i prowadzić do niewydolności nerek. Ryzyko takiej reakcji jest większe u pacjentów z zaburzeniami czynności serca, zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby, pacjentów przyjmujących leki moczopędne i u osób w podeszłym wieku. Zaleca się kontrolowanie czynności nerek u tych pacjentów (patrz punkt 4.3).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) zaburzeniami czynności serca w wywiadzie należy zachować ostrożność, gdyż opisywano zatrzymywanie płynów i obrzęki podczas leczenia NLPZ.

Przyjmowanie produktu w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz.punkt 4.2 oraz wpływ na układ pokarmowy układ krążenia poniżej).

Przewód pokarmowy - krwawienie, owrzodzenie i perforacja:

W przypadku wszystkich NLPZ opisywano krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforację (z możliwym skutkiem śmiertelnym), które mogą występować w dowolnym momencie leczenia, rówmeż bez objaw'ów zwiastunowych i ciężkich zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w' wywiadzie.

viiMSTER.STwo tarowi a

Departament Polityki Lekowe; i Farmaqi 00-952 Warszawa

Uł. Mir.fit vvp 15

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji w obrębie przewodu pokarmowego jest większe w przypadku stosowania większych dawek NLPZ, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, zwłaszcza powikłaną krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4,3), a także u pacjentów w podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej skutecznej dawki.

U tych pacjentów, a także u pacjentów, u których konieczne jest jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach lub innych leków potencjalnie zwiększających ryzyko powikłań dotyczących przewodu pokarmow ego, należy rozważyć jednoczesne podaw anie leków o działaniu ochronnym, np. mizoprostolu lub inhibitorów pompy protonowej (patrz niżej oraz punkt 4.5).

Pacjenci z pow ikłaniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie, zwłaszcza pacjenci w podeszłym wieku, pow inni zgłaszać wszelkie nietypowe dolegliwości dotyczące jamy brzusznej (zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego), szczególnie te, które występują na początku leczenia.

Zaleca się ostrożność w przypadku pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwaw ienia z przewodu pokarmowego, takie jak kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

W razie wystąpienia krwawienia lub choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy u pacjentów otrzymujących kwas tolfenamowy, produkt leczniczy należy odstawić.

Leki z grupy NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy, chorobą Leśniowskiego-Crohna), ze względu na możliwość zaostrzenia przebiegu choroby (patrz punkt 4.8).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe:

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w zw iązku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawal serca lub udar). Dane te sa_ niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania kwasu tolfenamowego.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni kwasem tolfenamowym bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów' z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia. cukrzyca, palenie tytoniu).

Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien on odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle «łowy pomimo (lub z pow'odu) regularnego stosowania leków przeciw’ tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków.

Leczenie kwasem tolfenamowy m może maskować objawy zakażenia i gorączkę.

Jeśli mimo leczenia objawy migreny utrzymują się dłużej niż przez 48 godzin, pacjent pow inien być zbadany przez lekarza.

v:t '.¡.STŁHSTWO 7...ROWIA .Jepaftamenl Polityki i ekowei1 -aanacji J    00-952 W, as/; iwa

ul. wtif <’• wr :5

Jeśli podczas leczenia wystąpią zaburzenia w oddawaniu moczu, zaleca się przyjmowanie większej ilości płynów (patrz punkt 4.8).

U dzieci w wieku poniżej 12 lat nie należy stosować kwasu tolfenamowego ze względu na brak danych dotyczących dawkowania i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku: U pacjentów w podeszłym wieku częściej występują działania niepożądane wywołane stosowaniem NLPZ, zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja (która może zakończyć się zgonem), a także pogorszenie czynności nerek, wątroby lub serca. Dlatego pacjentów tych należy odpowiednio kontrolować podczas leczenia kwasem tolfenamowym lub innym niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym.

Ciężkie reakcje skórne (niektóre z możliwym skutkiem śmiertelnym), w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, były bardzo rzadko opisywane w związku z zastosowaniem NLPZ (patrz punkt 4.8). Ryzyko wystąpienia takich reakcji jest prawdopodobnie największe w początkowym okresie leczenia (w większości przypadków pojawiały się one w pierwszym miesiącu leczenia). Jeśli wystąpią pierwsze oznaki wysypki, zmiany w obrębie błon śluzowych lub jakiekolwiek inne objawy nadwrażliwości, kwas tolfenamowy należy odstawdć.

Należy unikać jednoczesnego stosow'ania kwasu tolfenamowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2.

Stosowanie kwasu tolfenamowego może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują zajście w ciążę. U kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddaw ane badaniom w związku z niepłodnością należy rozważyć zakończenie stosowania kwasu tolfenamowgo.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Inne leki przeciwbólowe

Ze względu na zw iększone ryzyko działań niepożądanych należy unikać jednoczesnego stosowania dw'óch lub więcej NLPZ (w tym kwasu acetylosalicylowego).

Metotreksat

Niesteroidowe leki przeciw'zapalne mogą zmniejszać wydalanie metotreksalu, zwiększając jego stężenie w surowicy i toksyczność. Z tego względu w przypadku podawania kwasu tolfenamowego i metotreksatu w odstępie krótszym niż 24 godziny należy zachować ostrożność i kontrolować czynność nerek.

Cvklosporvna. takrolimus

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych z cyklosporyną lub takrolimusem może zwiększać ryzyko działania nefrotoksyczne tych leków związane ze zmniejszoną syntezą prostacykliny w nerce. Podczas leczenia skojarzonego należy uważnie kontrolować czynność nerek.

Sole litu

Niektóre NLPZ hamują klirens nerkowy litu i powodują zwiększenie jego stężenia w surowicy. Należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków chyba, że istnieje możliwość częstego kontrolow’ania stężenia litu w surowicy.

MINISTERSTWO 7/. .ROWIA Departaman! Polityki Lekowe/i Farmacji 00-95?, Warszawa

ul. Mir 1nvv/> 15

Jednoczesne stosowanie kwasu toifcnarnowego z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub zkortykosteroidami może zwiększać ryzyko choroby wrzodowej lub krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Leki moczopędne

NLPZ mogą zmniejszyć działanie moczopędne. Leki moczopędne mogą zwiększyć nefrotoksyczne działanie NLPZ.

Leki moczopędne oszczędzające potas

Podobnie jak w przypadku innych NLPZ, jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas i kwasu toifcnarnowego może spowodować zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Z tego względu należy kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Leki przeciwnadciśnieniowe

NLPZ mogą zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie leków' przeciwnadciśnieniowych, w tym inhibitorów komvertazy angiotensyny (ACE). Jednoczesne stosowanie NLPZ i inhibitorów ACE może zaburzać czynność nerek.

Probenecrd. sulfinpyrazon

Skojarzone stosowanie z probenecydem lub sulfinpyrazonem może wiązać się ze zwiększeniem stężenia NLPZ w surowicy.

Antybiotyki z grupy chinolonów

Istnieją doniesienia o występowaniu drgawek podczas jednoczesnego stosowania chinolonów' i NLPZ. Leki przeciwzakrzenowe

NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4). Należy ściśle kontrolować pacjentów otrzymujących jednocześnie kwas tolfenamowy i leki przeć i wzakrzepow’e.

J .eki przcciwph tkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRł) Jednoczesne stosowanie z NLPZ może zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmow ego (patrz punkt 4.4).

Glikozydy naparstnicy

NLPZ mogą nasilać niewydolność serca, zmniejszać przesączanie kłębuszkowe i zwiększać stężenie glikozydów naparstnicy w osoczu.

Fenyl o i ną

Kw'as tolfenamowy może zwiększać stężenie fenytoiny w surowicy.

Doustne leki przeciwcukrzycowe

Jednoczesne stosowanie z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi może zwiększać ryzyko hipoglikemii. Dlatego w przypadku leczenia kwasem tolfenamowym należy rozważyć dostosoyvanic dawek doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Doustne leki zobojętniające kwas solny w żołądku, zawierające wodorotlenek glinu Leki zobojętniające zawierające wodorotlenek glinu mogą opóźniać wchłanianie kwasu toifcnarnowego i rozpoczęcie jego działania.

Mifeprvston

NLPZ mogą osłabić działanie mifeprystonu. Po podaniu mifeprystonu należy odczekać 8 do 12 dni przed zastosowaniem kwasu tolfcmow’ego.

.Ł.iiSTERSTWO 7 ROWTA

.¿epartamen; P ilrtvkt teKowei1 rarmacji 00-95? Aterszawa ul    15

Antybiotyki z grupy chinolonów

W przypadku jednoczesnego stosowania z NLPZ istnieje zwiększone ryzyko drgawek.

Nie badano enzymów biorących udział w metabolizmie kwasu tolfenamowego i nieznany jest również wpływ kwasu tolfenamowego na metabolizm innych leków. Z tego względu trudno jest przewidzieć ewentualne interakcje farmakokinetyczne.

Kwas tolfenamowy w dużym stopniu wiąże się z albuminami osocza, dlatego należy brać pod uwagę możliwość interakcji z lekami o podobnym profilu wiązania z białkami.

Nie stwierdzono interakcji kwasu tolfenamowego z sumatryptanem lub ergotaminą.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża:

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka i płodu. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych wskazują że przyjmowanie inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia i wad rozwojowych sercą a także wrodzonego defektu ściany brzusznej.

Bezwzględne ryzyko wystąpienia rozwojowych wad układu krążenia zwiększało się z wartości poniżej 1% do około 1,5%. Uznaje się, że ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i czasem leczenia. W badaniach na zwierzętach wykazano, ze podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje utratę zarodka przed i po zagnieżdżeniu, a także śmiertelność zarodka lub płodu. Ponadto u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy, stwierdzono zwiększoną częstość występowania różnych wad rozwojowych, w tynn dotyczących układu sercowo-naczyniowego.

Kwas tolfenamowy można stosować w pierwszymi i drugim trymestrze ciąży jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Kobiety planujące ciążę i kobiety w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży powinny przyjmować kwas tolfenamowy w możliwie najmniejszej dawce i przez możliwie najkrótszy czas.

Wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn przyjmowane w trzecim trymestrze ciąży mogą narazić płód na:

-    szkodliwe działanie na układ krążenia i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym),

-    zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować do niewydolności nerek z małowodziem; a przyjmowane są pod koniec ciąży matkę i noworodka na:

-    wydłużenie czasu krwawienią działanie przeciwagregacyjne, które może wystąpić nawet w przypadku bardzo małych dawek,

-    zahamowanie skurczów macicy, prowadzące do opóźnionego lub przedłużonego porodu.

Z tego względu stosow'anie kwasu tolfenamowego w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią:

Bardzo niewielka ilość NLPZ przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Jeśli to możliwe, należy unikać stosowania kwasu tolfenamowego w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych ruchu.

Nie obserwowano wpływu kwasu tolfenamowego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których występują zawroty głowy, senność, uczucie zmęczenia i

^tSTŁKSTWO ZUKOWI A ,    Departament -o«itvki i.eKowei i Farmaqi

0    00-^5/ wanzawa

(v^łf iCi iWfi ^5

inne zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego (w tym z zaburzenia widzenia) nic powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Kwas toifenamowy stosowany zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany. Najczęściej występujące działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego (np. biegunka, nudności).

W trakcie badań klinicznych działania takie zgłaszało 10% pacjentów. Około 2% pacjentów zgłaszało reakcje skórne (wysypkę, pokrzywkę), u 3% pacjentów, głównie mężczyzn, występowały objawy dysurii.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często: >1/10

często: >1/100 do <1/10

niezbyt często: >1/1000 do <1/100

rzadko: >1/10 000 do <1/1000

bardzo rzadko: <1/10 000. nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty’, bóle brzucha

Niezbyt często: wzdęcie, uczucie pełności w żołądku, utrata łaknienia, zaparcie

Bardzo rzadko: wrzód trawienny, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasami

zakończone zgonem, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4), krwotoczne

zapalenie jelita grubego, zaostrzenie zapalenia jelit i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt

4.4), owrzodzenie przełyku

Po podaniu kwasu tolfenamowego opisywano smoliste stolce i krwawe wymioty. Rzadziej występowało zapalenie błony śluzowej żołądka.

Zaburzenia skórv i tkań ki podskórnej Często: pokrzywka, wyprysk, wysypka Niezbyt często: świąd, obrzęki obwodowe

Bardzo rzadko: obrzęk naczyn ioruchowy. zmiany pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona. toksyczne martw icze oddzielanie naskórka i rumień wielopostaciowy, wysypka plamisto-grudkowa. utrwalone wykwity skórne.

Zaburzenia nerek i dróu moczowych

Często: zaburzenia w oddawaniu moczu*, zmiana zabarwienia moczu*

Niezby t często: zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zwiększenie stężenia azotu mocznika Bardzo rzadko: bezmocz, krwiomocz, ból nerki, zatrzymanie moczu, bardzo nasilony częstomocz

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, zawroty głowy, uczucie zmęczenia

Niezbyt często: zwiększona potliwość. parestezje. dezorientacja, zaczerwienienie twarzy Rzadko: bezsenność, niepokój, drżenie, szumy uszne Bardzo rzadko: euforia, przeczulica. niedoczulica, depresja

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia, ból w klatce piersiowej Bardzo rzadko: nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewy dolności serca.

1‘ŁRSTWO 7...ROWU Departament ►•■oąyki i farmacji 00-LtfSi <V;u szawa u! ’•*.    15

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar), patrz punkt 4.4.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko: skurcz oskrzeli, napady astmy, duszność

Bardzo rzadko: alergiczne śródmiąższowe zapalenie płuc, nacieki płucne z eozynofilią, zwłóknienie płuc, krwioplucie

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: bóle mięśni i stawów Bardzo rzadko: zapalenie stawów

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Często: zaburzenia czynności wątroby Bardzo rzadko: toksyczne zapalenie wątroby

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: trombocytopenia, granulocytopenia, leukopenia, eozynofilią, niedokrwistość Bardzo rzadko: niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza

Inne

Niezbyt często: gorączka

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, zapalenie języka, suchość błon śluzowych, zapalenie spojówek, krótkowzroczność, ból gardła, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wzmożenie napięcia mięśniowego.

Następujących działań niepożądanych związanych zwykle ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych nie obserwowano w związku z leczeniem kwasem tolfenamowym: śródmiąższowe zapalenie nerek, które może postępować do zwłóknienia lub martwicy brodawek, nefropatia, czasami z niewydolnością nerek, w przypadku nadużywania lub przedłużonego stosowania, anafilaksja, jałowe zapalenie opon mózgowych, nadwrażliwość na światło, senność, zapalenie błony śluzowej nosa, zaburzenia ostrości widzenia.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest w-iększe u pacjentów w podeszłym wieku. Ryzyko to zwiększa się dodatkowo u pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby lub serca. Pacjentów tych należy często kontrolować w trakcie leczenia.

* Występowanie zaburzeń w oddawaniu moczu koreluje ze stężeniem metabolitu i jest

prawdopodobnie spowodowane miejscowym podrażnieniem cewki moczowej. Zwiększenie ilości przyjmowanych płynów lub zmniejszenie dawki leku zmniejsza ryzyko piekącego bólu (patrz punkt 4.4). Ze względu na obecność metabolitów mocz może przybrać barwę bardziej cytrynową.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Do objawów przedawkowania należą ból głowy, nudności, wymioty', ból w nadbrzuszu, krwawienie z przew'odu pokarmowego, rzadko biegunka, dezorientacja, pobudzenie, śpiączka, senność, zawroty głowy, szumy uszne, omdlenie, sporadycznie drgawki. W przypadku znacznego zatrucia może wystąpić niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby.

Postępowanie

W razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe. Jeśli od zażycia potencjalnie toksycznej dawki upłynęło mniej niż 60 minut, można rozważyć podanie węgla aktywow-anego lub (u dorosłych)

.„i tSTERSTWO ?;.;rowia 8    Jepartamenl Pohtvki i.<3Kow& i Farmacji

00-95Ż Atuiszawa Ul Mi. 15

wykonanie płukania żołądka. Należy zapewnić odpowiednie wydalanie moczu i dokładnie kontrolować czynność nerek i wątroby. Pacjenta należy obserwować przez co najmniej 4 godziny po zażyciu potencjalnie toksycznej dawki leku. Częste lub przedłużone drgawki należy leczyć diazepamem podanym dożylnie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne.

Kod ATC: M01AG02

Kwas tolfenamowy jest niesteroidowym lekiem o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym | i przeciwgorączkowym. Hamuje syntezę prostaglandyn i syntezę leukotrienów.

5.2    Właściwości farmakokinctyczne

Po podaniu doustnym kwas tolfenamowy wchłania się szybko i prawie całkow icie z przewodu pokarmowego. Nie badano jego wchłaniania w trakcie ostrego napadu migreny. Zażycie produktu wraz z posiłkiem o dużej zawartości tłuszczu zwiększa biodostępność (wartość Cmax zwiększa się

0    około 44%, a AUC o 11%). Metabolizmow i pierwszego przejścia przez wątrobę ulega zaledw ie 15% dawki, a dostępność biologiczna leku wynosi około 85%. Lek osiąga maksymalne stężenie w osoczu po upływie około 1-1,5 godziny. Okres półtrwania w osoczu wynosi około 2 godzin.

Kwas tolfenamowy w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza (99%). Lek jest metabolizowany w wątrobie i tak jak jego metabolity sprzęgany jest z kwasem glukuronowym. Nie zidentyfikowano enzymów', które biorą udział w tlenowych przemianach kwasu tołfenamowego. Około 90% podanej dawki leku jest wydalane w moczu w postaci glukuronidów, a około 10% wydalane jest z kałem. Wykazano krążenie wątrobowe.

5.3    Przcdkliniczne dane o bezpieczeństwie

U szczurów i królików' podanie kwasu tołfenamowego we wczesnym okresie ciąży zmniejszało częstość zagnieżdżenia się zarodka i zw iększało częstość jego resorpcji. Badania nad rozwojem zarodka nic dostarczyły danych wystarczających do oceny ewentualnych działań teratogennych. Podawanie w okresie około- i poporodowym powodowało zaburzenia przebiegu porodu i zmniejszało przeżywalność potomstwa.

Badania genotoksyczności in vitro nie wykazywały działania mutagennego u bakterii. Wyniki badań na komórkach ssaków nie pozwalają wykluczyć właściwości uszkadzających materiał genetyczny kwasu tołfenamowego. Badania genotoksyczności in vivo są nierozstrzygające, a badania w łaściwości rakotwórczych są niepełne.

Indeks terapeutyczny kw asu tołfenamowego jest duży. Ow rzodzenie przewodu pokarmowego

1    zmiany w obrębie nerek obserwowano jedynie po podaniu dawek doustnych około 6-10 razy większych niż zalecana dawka lecznicza kwasu tołfenamowego. U zdrowych ochotników kwas tolfenamowy nei wpływał na czynność nerek.

. •<ibTEKSTW0 7.,'.Rf WlA

jepartamenl Pctffwu e^we1 ' farmacji 00-&52 'V e i/awa ul '    - .*» 15

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), makrogol 6000, kwas alginowy, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/PVC w tekturowy™ pudełku, zawierający 10 tabletek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSLYDAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9542

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.08.2002

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Migea