+ iMeds.pl

Migrenoxin 50 mgUlotka Migrenoxin

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

MIGRENOXIN, 50 mg, tabletki powlekane Sumatryptan

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do farmaceuty.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dotyczy to również możliwych działań niepożądanych, których nie wymieniono w tej ulotce.

•    Jeżeli nie wystąpi poprawa stanu lub nastąpi jego pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek MIGRENOXIN 50 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku MIGRENOXIN 50 mg tabletki powlekane

3.    Jak przyjmować lek MIGRENOXIN 50 mg tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek MIGRENOXIN 50 mg tabletki powlekane

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek MIGRENOXIN 50 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

   Lek MIGRENOXIN 50 mg tabletki powlekane stosuje się w celu leczenia migreny. Te tabletki zawierają jako substancję czynną sumatryptanu bursztynian, który należy do grupy leków zwanych „tryptanami” (są to agoniści receptora 5HTĄ

•    Objawy migreny mogą być wywoływane okresowym rozszerzeniem naczyń krwionośnych w obrębie głowy, wynikającym z tymczasowego zaburzenia równowagi chemicznej organizmu. Uważa się że ten lek pomaga wyrównać to zaburzenie i zwęża wspomniane naczynia krwionośne. Ten lek pomaga pozbyć się bólu głowy oraz innych objawów napadu migreny takich, jak: nudności oraz nadwrażliwość na światło i dźwięki.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku MIGRENOXIN 50 mg tabletki powlekane

Kiedy nie przyjmować leku MIGRENOXIN 50 mg tabletki powlekane

•    jeśli pacjent ma uczulenie na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), jeśli u pacjenta występowały lub występują zaburzenia związane z sercem, w tym zawał serca, dusznica bolesna (bóle w klatce piersiowej wywołane ćwiczeniami lub wysiłkiem), dławicą Prinzmentala (bóle spoczynkowe w klatce piersiowej) albo występowały objawy związane z sercem, jak duszność lub uczucie ucisku w klatce piersiowej;

•    jeśli u pacjenta występują problemy z krążeniem krwi w obrębie dłoni lub stóp (choroba naczyń

obwodowych);

•    jeśli u pacjenta doszło do krwotocznego lub niedokrwiennego udaru mózgu zwanego również „wylewem” lub krwotokiem mózgowym (CVA, ang. CerebroVascular Accident — incydent mózgowo-naczyniowy);

•    jeśli u pacjenta występowały przejściowe zaburzenia w dopływie krwi do mózgu, które ustąpiły bez pozostawienia objawów lub z niewielkimi objawami (TIA, ang. Transient Ischemic Attack — przemijające niedokrwienie mózgu);

•    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;

•    jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze;

•    jeśli pacjent zażywa leki zawierające ergotaminę lub pochodne ergotaminy (leki przeciwmigrenowe takie, jak metyzergid) lub inne tryptany (agoniści receptora 5-hydroksytryptaminy (5HT1) takie, jak almotryptan, eletryptan, frowatryptan, naratryptan, ryzatryptan lub zolmitryptan itp.); tych leków nie wolno stosować jednocześnie z sumatryptanem (patrz również część „Lek MIGRENOXIN a inne leki”);

•    jeśli pacjent aktualnie zażywa inhibitory MAO (np. moklobemid na depresję lub selegilinę na chorobę Parkinsona). Sumatryptanu nie wolno stosować w ciągu dwóch tygodni od przerwania leczenia inhibitorami MAO. Patrz także „Lek MIGRENOXIN a inne leki”.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku MIGRENOXIN należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

•    pacjent choruje na cukrzycę, zwłaszcza w przypadku kobiet w okresie postmenopauzalnym oraz u mężczyzn po 40. roku życia; lekarz powinien wcześniej zbadać pacjenta.

•    pacjent jest uzależniony od palenia papierosów lub stosowania produktów nikotynowych (plastry lub guma do żucia), zwłaszcza w przypadku kobiet w okresie postmenopauzalnym oraz u mężczyzn po 40. roku życia; lekarz powinien wcześniej zbadać pacjenta.

•    pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby; w takiej sytuacji lekarz może podjąć decyzję o dostosowaniu dawki.

•    u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły napady drgawek lub u pacjenta występują predyspozycje do drgawek; stosowanie sumatryptanu może powodować występowanie napadów drgawek. Sumatryptan może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek.

•    u pacjenta występuje nadwrażliwość na niektóre antybiotyki (sulfonamidy); po zażyciu sumatryptanu może wystąpić reakcja alergiczna; zaleca się zachowanie ostrożności.

•    pacjent stosuje ziołowe produkty lecznicze zawierające ziele dziurawca (Hypericumperforatum); w takiej sytuacji może dojść do częstszego występowania działań niepożądanych.

Sumatryptan wolno stosować tylko u pacjentów po jednoznacznym rozpoznaniu migreny i po wykluczeniu innych czynników. Niektórych postaci migren nie można leczyć sumatryptanem.

Po podaniu sumatryptanu może wystąpić przemijający ból oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej, to uczucie może mieć znaczne nasilenie i promieniować do gardła. W bardzo rzadkich przypadkach te objawy mogą wynikać z wpływu leku na serce. Jeżeli nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Nadużywanie sumatryptanu może wywoływać przewlekłe, codzienne bóle głowy lub nasilenie występujących bólów głowy. W takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem. Aby wyeliminować ten problem, może być konieczne przerwanie leczenia sumatryptanem.

Lek MIGRENOXIN a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcja oznacza, że leki stosowane jednocześnie mogą wpływać na swoje działania i (lub) działania niepożądane. Poniższe stwierdzenia mogą również dotyczyć leków przyjmowanych w dowolnym momencie w przeszłości lub które będą przyjmowane w bliskiej przyszłości.

• Leki zawierające ergotaminę (leki przeciwmigrenowe) lub inne tryptany. Tych leków nie wolno stosować jednocześnie z sumatryptanem (patrz również część „Kiedy nie przyjmować leku MIGRENOXIN”. Sumatryptanu nie należy podawać wcześniej niż po upływie 24 godzin od przyjęcia jakiegokolwiek leku zawierającego ergotaminę. Leki zawierające

ergotaminę można podawać po przynajmniej 6 godzinach, a leki zawierające inne tryptany — po przynajmniej 24 godzinach od zastosowania sumatryptanu.

•    Inhibitory MAO (np. moklobemid stosowany w leczeniu depresji lub selegilina stosowana w leczeniu choroby Parkinsona). Sumatryptanu nie wolno stosować w ciągu dwóch tygodni od przerwania stosowania inhibitorów MAO.

•    Podczas jednoczesnego stosowania tryptanów i leków przeciwdepresyjnych, jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) odnotowano wystąpienie zespołu serotoninowego (zespół objawów obejmujących m.in. dezorientację, omamy, niepokój, obfite pocenie, skurcze mięśni i drżenie). W razie wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem.

•    Istnieje ryzyko, że jednoczesne stosowanie sumatryptanu i litu (w leczeniu choroby dwubiegunowej (maniakalno-depresyjnej)) może powodować wystąpienie zespołu serotoninowego.

Należy pamiętać, że powyższe leki mogą występować pod innymi nazwami, często nazwami handlowymi. W tej części podano wyłącznie substancję czynną lub grupę terapeutyczną produktu leczniczego, a nie nazwę handlową. Należy zawsze dokładnie zapoznać się z ulotką dla pacjenta oraz sprawdzić opakowanie używanych produktów leczniczych w celu sprawdzenia substancji czynnej lub grupy terapeutycznej danego leku.

Ciążą i karmienie piersią Ciąża

Sumatryptan można stosować w ciąży tylko gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko szkodliwego wpływu na płód i nie ma dostępnej innej możliwości leczenia.

Karmienie piersią

Sumatryptan przenika do mleka. Zaleca się nie karmić dziecka piersią w ciągu 12 godzin od przyjęcia sumatryptanu. Nie należy karmić dziecka mlekiem odciągniętym w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Z powodu migreny lub leczenia sumatryptanem może wystąpić senność. Może mieć to wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek MIGRENOXIN 50 mg tabletki powlekane zawiera laktozę.

• Jeżeli Twój lekarz poinformował pacjenta, że ma on nietolerancję niektórych cukrów, przed zażyciem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak przyjmować lek MIGRENOXIN 50 mg tabletki powlekane

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

Dorosły:

Zalecana dawka to 50 mg sumatryptanu. U niektórych pacjentów może wystąpić konieczność zażywania dawki 100 mg sumatryptanu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat i osób dorosłych po 65. roku życia Nie wolno podawać tego leku dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ani osobom dorosłym powyżej 65. roku życia, u których występują objawy migreny. Należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób podawania:

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody, najlepiej jak najszybciej po wystąpieniu napadu migreny.

Czas trwania leczenia:

W przypadku braku reakcji na pierwszą dawkę, nie można przyjmować drugiej dawki podczas tego samego napadu migreny. Sumatryptan można ponownie przyjąć w przypadku kolejnego napadu.

W przypadku zmniejszenia objawów po pierwszej dawce, ale późniejszego nawrotu objawów, można przyjąć drugą dawkę w ciągu 24 godzin, pod warunkiem zachowania odstępu przynajmniej 2 godzin pomiędzy dawkami.

Maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 300 mg.

Nie wolno przekraczać dawki zalecanej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku MIGRENOXIN 50 mg tabletki powlekane

• Natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Zabrać ze sobą lek w oryginalnym opakowania, co pozwoli lekarzowi łatwo zidentyfikować lek.

Pominięcie przyjęcia leku MIGRENOXIN 50 mg tabletki powlekane

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Wszelkie pytania dotyczące tego leku należy kierować do farmaceuty lub lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek MIGRENOXIN 50 mg tabletki powlekane może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jednakże działania niepożądane mogą wystąpić u niektórych osób. Reakcje alergiczne: natychmiast skontaktować się z lekarzem

Odnotowano wystąpienie poniższych działań niepożądanych, częstość ich występowania jest nieznana. Objawy alergii, w tym wysypka, pokrzywka (swędzącą wysypką), świszczący oddech, obrzęk powiek, twarzy lub ust i zapaść.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów wkrótce po zastosowaniu sumatryptanu, należy odstawić ten lek. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Często (u mniej niż 1 na 10 osób):

•    zawroty głowy, senność lub uczucie ciepła, zaburzenia czucia

•    przejściowy wzrost ciśnienia krwi tuż po zażyciu leku, uderzenia gorąca z zaczerwienieniem skóry

•    duszność

•    nudności, wymioty

•    uczucie ciężkości, ściskania, bólu lub rozpierania w dowolnej części ciała, w tym w gardle lub klatce piersiowej, bóle mięśni

•    uczucie bólu, ciepła lub zimna

•    uczucie zmęczenia lub osłabienia

Rzadko (u mniej niż 1 na 100 osób):

•    senność

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

•    zaburzenia wyników testów czynności wątroby

Częstość nieznana (nie można oszacować częstości na podstawie dostępnych danych):

•    reakcje alergiczne/nadwrażliwości, od reakcji skórnych do rzadko występującej

reakcji anafilaktycznej (gwałtowny spadek ciśnienia krwi, bladość, osłabienie i przyspieszenie tętna, wilgotna skóra, zaburzenia świadomości). W razie podejrzenia wystąpienia reakcji alergicznej spowodowanej przyjęciem sumatryptanu należy odstawić zawierający go lek i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    drgawki

•    drżenie mięśni

•    dystonia

•    zaburzenia widzenia, np. podwójne widzenie, migotanie i czasami utrata wzroku z trwałym zaburzeniem; zaburzenia wzroku mogą również wystąpić z powodu samego napadu migrenowego

•    zwolnienie akcji serca, przyspieszenie akcji serca, nieregularna akcja serca, kołatanie serca

•    zmniejszenie przepływu krwi w rękach i nogach oraz wynikająca bladość lub zasinienie palców u rąk i stóp.

•    dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej często wywoływany ćwiczeniami), zawał serca lub skurcz naczyń krwionośnych serca, przejściowe niedokrwienne zmiany w EKG; w razie wystąpienia bólów w klatce piersiowej lub uczucia duszności po zażyciu sumatryptanu należy skontaktować się z lekarzem i nie przyjmować więcej leku.

•    skurcz naczyń krwionośnych jelit, co może spowodować ich uszkodzenie; mogą wówczas wystąpić bóle brzucha lub krwawa biegunka; w razie wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem i nie przyjmować więcej leku zawierającego sumatryptan

•    biegunka

•    spadek ciśnienia krwi

•    sztywność karku

•    bóle stawów

•    stan lękowy

•    zwiększone pocenie

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dotyczy to również

możliwych działań niepożądanych, których nie wymieniono w tej ulotce.

5. Jak przechowywać lek MIGRENOXIN, 50 mg, tabletki powlekane

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek MIGRENOXIN, 50 mg, tabletki powlekane

•    Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg substancji czynnej — sumatryptanu (w postaci sumatryptanu bursztynianu)

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH101), Skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH200),, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000, żelaza tlenek, żółty (E 172) i żelaza tlenek, czerwony (E 172).

Jak wygląda lek MIGRENOXIN, 50 mg, tabletki powlekane i co zawiera opakowanie

Lek MIGRENOXIN, 50 mg, tabletki powlekane. Tabletki barwy brzoskwiniowej i w kształcie kapsułki, z wytłoczonymi literami „BL” na jednej stronie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Bristol Laboratories Limited

Unit 3, Canalside, Northbridge Road

Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1 EG

Wielka Brytania

Telefon: 0044 (0) 1442 200922

Faks: 0044 (0) 1442 873717

E-mail:    info@bristol-labs.co.uk

Wytwórca:

Bristol Laboratories Limited Unit 3, Canalside, Northbridge Road Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1 EG Wielka Brytania

Ten produkt medyczny został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

UK- Migraitan 50mg Film-coated Tablets PL- MIGRENOXIN 50 mg tabletki powlekane SE- Sumatriptan Apofri filmgerad tablett SK- MIGRAPTAN 50mg filmom obalene tablety CZ- MIGRAPTAN 50mg potahovane tablety DE- Sumatriptan Bristol Lab 50mg Filmtablettten

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 31.12.2013

Aby zamówić kopię tej ulotki napisaną w systemie Braille'a, wydrukowaną w dużym formacie lub nagraną w formacie audio, należy skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym, którego adres podano powyżej (lub adresem e-mail, numerem telefonu lub faksu).

Migrenoxin

Charakterystyka Migrenoxin

1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MIGRENOXIN, 50 mg, tabletki powlekane

2.


SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera sumatryptanu bursztynian w ilości równoważnej 50 mg sumatryptanu

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 22 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3


POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana (tabletka)

Obustronnie wypukłe, barwy brzoskwiniowej tabletki powlekane (tabletki) w kształcie kapsułek (w przybliżeniu 10,5 mm na 4,3 mm) z wytłoczonymi literami „BL” na jednej stronie.

4

4.1

4.2


SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Wskazania do stosowania

Stosowanie tabletek z sumatryptanem jest wskazane w doraźnym zwalczaniu napadów migreny z aurą bądź bez aury.

Dawkowanie i sposób podawania

Ogólne zalecenia dotyczące podawania i stosowania:

Sumatryptanu nie należy stosować zapobiegawczo.

Sumatryptan jest zalecany w monoterapii w doraźnym leczeniu napadu migreny i nie należy go stosować równocześnie z ergotaminą lub jej pochodnymi (w tym metyzergidem) (patrz punkt 4.3).

Sumatryptan zaleca się przyjąć jak najszybciej po wystąpieniu pierwszych objawów migreny, jednak produkt podany w dowolnym stadium napadu bólu jest równie skuteczny.

Dorośli (18-65 lat)

Zalecaną dawką jest jedna 50 mg tabletka, którą należy połknąć w całości, popijając wodą. U niektórych pacjentów konieczne jest podanie 100 mg.

Jeśli brak odpowiedzi na pierwszą tabletkę, nie należy podawać drugiej tabletki podczas tego samego napadu. W takim przypadku, należy zastosować paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne. Tabletki z sumatryptanem mogą być zastosowane w leczeniu kolejnego napadu migreny.

Jeśli wystąpiła odpowiedź na pierwszą tabletkę, lecz wystąpił nawrót objawów, można przyjąć drugą tabletkę w ciągu następnych 24 godzin. Jednakże, przed zażyciem drugiej tabletki muszą upłynąć przynajmniej 2 godziny. W ciągu 24 godzin można przyjąć maksymalnie 300 mg.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności sumatryptanu w postaci tabletek u dzieci w wieku do 10 lat. Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących tej grupy wiekowej.

W badania klinicznych przeprowadzonych z udziałem dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat nie wykazano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności sumatryptanu w w tej grupie wiekowej. W związku z tym nie zaleca się stosowania sumatryptanu w postaci tabletek u dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat (patrz: punkt 5.1).

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

Doświadczenie w stosowaniu sumatryptanu w postaci tabletek u osób w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. Nie wykazano znaczących różnic w farmakokinetyce między tą grupą badanych, a osobami młodszymi, lecz do czasu zebrania szczegółowych danych klinicznych stosowanie sumatryptanu w tej grupie pacjentów nie jest zalecane

Zaburzenie czynności wątroby

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby od łagodnego do umiarkowanego: u takich pacjentów należy rozważyć zastosowanie mniejszych dawek, tj.: od 25 do 50 mg.

Zaburzenie czynności nerek

Należy zachować ostrożność podczas stosowania sumatryptanu u pacjentów z niewydolnością nerek.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Przebyty zawał mięśnia sercowego lub choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala, choroba naczyń obwodowych lub

objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na chorobę niedokrwienna serca.

Sumatryptanu nie należy stosować u pacjentów z incydentem naczyniowo-mózgowym (udarem mózgu) lub przemijającym niedokrwieniem mózgu (TIA/mini-udar) w wywiadzie.

Stosowanie sumatryptanu u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim nadciśnieniem tętniczym oraz z łagodnym niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym jest przeciwwskazane.

Nie stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i ergotaminy lub jej pochodnych (w tym metyzergidu) lub jakiegokolwiek leku z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-hydroksytryptaminy 1 (5-HT1) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

Stosowanie sumatryptanu jednocześnie z odwracalnymi (np. moklobemid) lub nieodwracalnymi (np. selegilina) inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) jest przeciwwskazane.

Sumatryptanu nie wolno stosować przez 2 tygodnie od zaprzestania stosowania inhibitorów monoaminooksydazy.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Sumatryptan należy stosować wyłącznie w sytuacji jednoznacznego rozpoznania migreny. Sumatryptan nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z migreną hemiplegiczną, podstawną lub okoporaźną.

Podobnie jak w przypadku innych terapii doraźnych bólu migrenowego przed podjęciem terapii u pacjentów, u których wcześniej nie rozpoznawano migreny należy dołożyć wszelkich starań, aby wykluczyć inne potencjalnie poważne choroby neurologiczne. Podobna uwaga dotyczy pacjentów z uprzednio rozpoznaną migrena, ale z nietypowym obrazem klinicznym.

Należy pamiętać, że pacjenci, u których występuje migrena mogą należeć do osób z grupy ryzyka wystąpienia incydentów naczyniowo-mózgowych, jak np. przemijające niedokrwienie mózgu czy udar mózgu.

Po podaniu sumatryptanu mogą występować przemijające objawy, w tym: ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej i gardle, czasami o znacznym nasileniu (patrz punkt 4.8).

Jeżeli objawy te wskazują na chorobę niedokrwienną serca, nie należy podawać kolejnej dawki sumatryptanu i wykonać odpowiednie badania

Nie należy stosować sumatryptanu u osób z rozpoznaną migreną, u których istnieje duże prawdopodobieństwo występowania nierozpoznanej choroby kardiologicznej, bez wcześniejszejszego przeprowadzenia oceny ryzyka przez lekarza lub farmaceutę (patrz punkt 4.3).

Na podstawie danych uzyskanych po wprowadzeniu produktu do obrotu, podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), rzadko zgłaszano wystąpienie zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu psychicznego, zaburzenia wegetatywne i zaburzenia nerwowo-mięśniowe). Wystąpienie zespołu serotoninowego zgłaszano również podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy tryptanów oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) Jeżeli równoczesne leczenie sumatryptanem i lekiem z grupy SSRI lub SNRI jest klinicznie uzasadnione, zaleca się odpowiednią obserwację pacjenta z migreną w celu ustalenia, czy nie dochodzi do wystąpienia objawów zespołu serotoninowego.

Sumatryptan należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze schorzeniami mogącymi w istotny sposób oddziaływać na wchłanianie, metabolizm lub wydalanie leku, np. z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Sumatryptan należy stosować z ostrożnością u pacjentów z napadami drgawek w wywiadzie lub z innymi czynnikami ryzyka obniżającymi próg drgawkowy, ponieważ zgłaszano występowanie drgawek związane z podaniem sumatryptanu (patrz punkt 4.8).

Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i produktów

zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum) działania niepożądane mogą występować częściej.

U pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na sulfonamidy po podaniu sumatryptanu mogą wystąpić reakcje alergiczne o różnym nasileniu: od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego. Chociaż dane dotyczące występowania nadwrażliwości krzyżowej są ograniczone, stosowanie sumatryptanu u tych pacjentów jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwbólowego w leczeniu bólu głowy może spowodować jego nasilenie. Jeśli taka sytuacja wystąpi lub podejrzewa się jej wystąpienie, należy udzielić porady lekarskiej i przerwać leczenie. Rozpoznanie bólu głowy zależnego od podawania leków (ang. medication overuse headache — MOH) należy rozważyć u pacjentów z częstymi lub codziennymi bólami głowy spowodowanymi przez stosowanie leków przeciwbólowych lub występującymi niezależnie od leczenia

Przed wykonaniem odpowiednich badań układu sercowo-naczyniowego sumatryptanu nie należy stosować u pacjentów z grupy ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym nałogowych palaczy lub pacjentów stosujących nikotynową terapię zastępczą (patrz punkt 4.3). Szczególną ostrożność należy zachować u kobiet po menopauzie i mężczyzn w wieku powyżej 40 lat należących do tej grupy ryzyka. Należy jednak brać pod uwagę, że nie w każdym przypadku przeprowadzane badania pozwalają prawidłowo zdiagnozować istniejącą chorobę serca oraz to, że w bardzo rzadkich przypadkach ciężkie objawy kardiologiczne mogą wystąpić bez współistniejącego schorzenia układu sercowo-naczyniowego.

Sumatryptan należy stosować z ostrożnością u pacjentów z kontrolowanym nadciśnieniem, ponieważ u niewielkiego odsetka pacjentów odnotowano występowanie przejściowego wzrostu ciśnienia krwi i oporu naczyń obwodowych.

W rzadkich przypadkach po zastosowaniu selektywnego inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) w sprawozdaniu porejestracyjnym odnotowano występowanie astenii, wzmożenie odruchów i brak koordynacji ruchowej.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki sumatryptanu.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania nie wykazały interakcji sumatryptanu z alkoholem etylowym oraz takimi lekami, jak propranolol, flunaryzyna i pizotyfen.

Dane dotyczące interakcji z produktami zawierającymi ergotaminę lub innymi lekami z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT1 są ograniczone. Z uwagi na teoretycznie możliwe zwiększenie ryzyka skurczu naczyń wieńcowych, jednoczesne stosowanie tych leków jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3)

Okres jaki powinien upłynąć pomiędzy zastosowaniem sumatryptanu a podaniem produktu zawierającego ergotaminę lub innego leku z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT1 nie jest znany. Zależy to także od rodzaju i dawek zastosowanych produktów. Działanie w skojarzeniu może mieć charakter addytywny. Przed podaniem sumatryptanu zaleca się odczekać przynajmniej 24 godziny od przyjęcia produktu zawierającego ergotaminę lub innego leku z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT1. Produkty zawierające ergotaminę można stosować po 6 godzinach, a leki z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT1 po 24 godzinach od zastosowania sumatryptanu

Z uwagi na możliwość interakcji sumatryptanu z inhibitorami MAO, jednoczesne stosowanie jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) rzadko zgłaszano wystąpienie zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu psychicznego, zaburzenia wegetatywne i zaburzenia nerwowo-mięśniowe). Wystąpienie zespołu serotoninowego zgłaszano również podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy tryptanów oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) (patrz punkt 4.4).

Stosowanie sumatryptanu jednocześnie z litem może stwarzać ryzyko zespołu serotoninowego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Dostępne są dane uzyskane po wprowadzeniu produktu do obrotu dotyczące stosowania sumatryptanu w pierwszym trymestrze ciąży u 1000 kobiet. Chociaż te dane nie są wystarczające do wyciągnięcia końcowych wniosków, nie sugerują zwiększonego zagrożenia występowaniem wad rozwojowych.

Doświadczenie w zastosowaniu sumatryptanu w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest ograniczone.

Ocena eksperymentalnych badań na zwierzętach nie wskazuje na bezpośrednie działanie teratogenne lub szkodliwe działanie na rozwój przed- i pourodzeniowy. Jednakże, możliwe że doszło do zmian w żywotności zarodka i płodu u królików (patrz punkt 5.3). Sumatryptan można stosować w ciąży jedynie w przypadkach, gdy oczekiwana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Wykazano, że po podaniu podskórnym sumatryptan przenika do mleka. Ekspozycję niemowlęcia można zminimalizować poprzez unikanie karmienia piersią w okresie do 12 godzin od przyjęcia sumatryptanu. Należy wyrzucić odciągnięte w tym okresie mleko.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Z powodu migreny lub leczenia sumatryptanem może wystąpić senność.

Może mieć to wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono poniżej i uszeregowano według klasyfikacji układów i narządów i częstości występowania. Częstość zdefiniowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (brak możliwości oszacowania na podstawie dostępnych danych)).

Niektóre zgłaszane objawy mogą być składową napadu migreny Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana:    reakcje nadwrażliwości od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego

Zaburzenia ze strony układu nerwowego

Często: zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia, w tym parestezje i hipestezja

Częstość nieznana:    napady drgawek, które wystąpiły u osób z napadami drgawek w

wywiadzie lub współistniejącymi czynnikami predysponującymi do ich wystąpienia, jak i u osób bez wyraźnych czynników ryzyka; drżenie, dystonia, oczopląs, ubytek w polu widzenia

Zaburzenia oka

Częstość nieznana:    migotanie światła, podwójne widzenie, ubytki w polu widzenia; utrata

widzenia (zazwyczaj przejściowa); zaburzenia widzenia mogą być składową samego napadu migreny

Zaburzenia serca

Częstość nieznana:    bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca,

przemijające zmiany niedokrwienne w zapisie EKG, skurcz naczyń wieńcowych, dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego (patrz punkty 4.3 i 4.4)

Zaburzenia naczyniowe

Często: przejściowy wzrost ciśnienia krwi tuż po zażyciu leku; uderzenia gorąca z

zaczerwienieniem skóry

Częstość nieznana:    obniżenie ciśnienia, zespół Raynauda;

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:    duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: u niektórych pacjentów występują nudności i wymioty, ale ich związek z podawaniem

Częstość nieznana:


sumatryptanu nie jest jasny. niedokrwienne zapalenie okrężnicy; biegunka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: uczucie ciężkości (objaw zazwyczaj przemijający, może mieć duże natężenie i

występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle); bóle mięśniowe

Częstość nieznana:    sztywność karku, ból stawów

Zaburzenia ogólne oraz stany w miejscu podawania leku

Często: ból, wrażenie gorąca lub zimna, napięcia lub ucisku (objawy zazwyczaj przemijające,

mogą mieć duże natężenie i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle); osłabienie, zmęczenie (objawy te najczęściej mają nasilenie od małego do umiarkowanego i są przemijające)

Niezbyt często:    senność (objawy te najczęściej mają nasilenie od łagodnego do

umiarkowanego i są przemijające)

Parametry laboratoryjne

Bardzo rzadko: sporadycznie występują niewielkie zmiany wyników testów czynności wątroby

Zaburzenia psychiczne Częstość nieznana:    lęk

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość nieznana:    nasilone pocenie

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

W razie przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Odnotowano przypadku przedawkowania sumatryptanu. Dawki większe niż 400 mg podane doustnie i 16 mg podane podskórnie, nie wywoływały żadnych innych działań niepożądanych niż wymienione w punkcie 4.8.

Postępowanie

W przypadku przedawkowania, pacjenta należy poddać obserwacji przez co najmniej 10 godzin. Odpowiednio do okoliczności należy podjąć standardowe leczenie podtrzymujące czynności życiowe.

Nie jest znany wpływ hemodializy ani dializy otrzewnowej na stężenie sumatryptanu w osoczu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1


Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbólowe: selektywni agoniści

receptora 5-HT1.

Kod ATC: N02CC01

Sumatryptan jest swoistym i wybiórczym agonistą receptora 5-hydroksytryptaminy-l (5-HT1B/D). Nie wpływa na inne podtypy receptorów 5-HT (5-HT2 do 5-HT7). Receptor 5-HT1B występuje głównie w naczyniach krwionośnych mózgu i pośredniczy w ich zwężaniu. U zwierząt sumatryptan wybiórczo zwęża naczynia krwionośne obszaru ukrwienia tętnicy szyjnej, nie wpływając na przepływ mózgowy. Krążenie tętnicy szyjnej zaopatruje w krew tkanki wewnątrz i na zewnątrz czaszki, takie jak opony mózgowe-rdzeniowe, a rozszerzenie i (lub) obrzęk tych naczyń uznaje się za leżące u podstaw mechanizmu występowania bólów migrenowych u ludzi.

Wyniki badań doświadczalnych na zwierzętach wskazują, że sumatryptan hamuje także aktywność nerwu trójdzielnego. Obydwa mechanizmy (zwężenie naczyń mózgowych oraz hamowanie aktywności nerwu trójdzielnego) mogą przyczyniać się do przeciwmigrenowego działania sumatryptanu u ludzi.

Sumatryptan zmniejsza ból głowy oraz łagodzi inne objawy migreny takie, jak nudności oraz nadwrażliwość na światło i dźwięk. Kliniczna odpowiedź pod postacią zmniejszenia migrenowego bólu głowy rozpoczyna się po ok. 30 minutach po doustnym zażyciu dawki 50 mg.

Sumatryptan zachowuje skuteczność w leczeniu migreny miesiączkowej, czyli migreny bez aury, występującej w okresie od 3 dni przed wystąpieniem i do 5 dni od wystąpienia miesiączki.

Sumatryptan należy przyjąć jak najszybciej po wystąpieniu pierwszych objawów migreny.

Skuteczność i bezpieczeństwo sumatryptanu podawanego doustnie u młodzieży, oceniono w trakcie wielu kontrolowanych placebo badań obejmujących w sumie 600 osób z migreną w wieku od 12 do l7 lat. Badania te nie wykazały istotnych różnic między placebo a którąkolwiek z dawek sumatryptanu w zmniejszeniu bólu głowy po upływie dwóch godzin od momentu podania. Profil działań niepożądanych, występujących po doustnym podaniu sumatryptanu u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat był podobny do zaobserwowanego w trakcie badań u osób dorosłych

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie sumatryptanu po podaniu doustnym jest szybkie; 70% maksymalnego stężenia w osoczu występuje po 45 minutach, a jego średnia wartość maksymalna po podaniu dawki 50 mg wynosi 32 ng/ml. Średnia bezwzględna biodostępność wynosi 14%, częściowo ze względu na metabolizm przedukładowy, a częściowo ze względu na niepełne wchłanianie.

Sumatryptan wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu (14—2l%). Średnia objętość dystrybucji wynosi 170 l.

Główny metabolit sumatryptanu — analog kwasu indolooctowego jest wydalany z głównie z moczem, gdzie występuje w postaci wolnego kwasu oraz koniugatu glukuronianu.

Nie stwierdzono jego działania na receptory 5-HT1 lub 5-HT2. Nie zidentyfikowano metabolitów występujących w mniejszych ilościach.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi w przybliżeniu 2 godziny, chociaż istnieją wskazania dłuższej fazy końcowej. Całkowity średni klirens osoczowy wynosi w przybliżeniu 1160 ml/min, a średni klirens nerkowy osocza — około 260 ml/min.

Klirens pozanerkowy stanowi około 80% całkowitego klirensu. Sumatryptan jest głównie usuwany poprzez metabolizm - utlenianie z udziałem monoaminooksydazy A.

Farmakokinetyka sumatryptanu po podaniu doustnym nie jest istotnie zakłócana przez napady migreny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach in vitro i badaniach na zwierzętach sumatryptan nie wykazywał działania genotoksycznego ani działania rakotwórczego.

W badaniu płodności wykonywanym na szczurach po narażeniu na stężenie większe od maksymalnej dawki stosowanej u ludzi odnotowano zmniejszony odsetek pomyślnych inseminacji. U królików zaobserwowano śmiertelność zarodków bez działania teratogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH101) Skrobia żelowana

Celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH200) Kroskarmeloza sodowa Magnezu Stearynian

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Makrogol 6000

Żelaza tlenek, czerwony (E 172)

Żelaza tlenek, żółty (E 172)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

3 lata

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

6.4


Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii Aluminium/Aluminium, 2 tabletki w blistrze, w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Bristol Laboratories Limited Unit 3, Canalside, Northbridge Road,

Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1 EG.

Wielka Brytania

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Migrenoxin