+ iMeds.pl

Mikanisal 20 mg/gUlotka Mikanisal

Ulotka dołączona dpo opakowania: informacja dla pacjenta

Mikanisal, 20 mg/g, szampon leczniczy

Ketoconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szampon leczniczy Mikanisal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szamponu leczniczego Mikanisal

3.    Jak stosować szampon leczniczy Mikanisal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szampon leczniczy Mikanisal

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Mikanisal i w jakim celu się go stosuje

Lek Mikanisal to szampon leczniczy do stosowania na skórę o działaniu przeciwgrzybiczym. Substancją czynną leku jest ketokonazol. Lek zastosowany na skórę, przenika do organizmu w znikomych ilościach.

Wskazania

Łojotokowe zapalenie owłosionej skóry głowy. Łupież owłosionej skóry głowy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szamponu leczniczego Mikanisal

Kiedy nie stosować szamponu leczniczego Mikanisal

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ketokonazol lub którykolwiek

z pozostałych składników szamponu leczniczego (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy unikać kontaktu szamponu leczniczego z oczami. Jeśli jednak to nastąpi, należy niezwłocznie przemyć oczy wodą.

W przypadku uprzedniego długotrwałego miejscowego leczenia kortykosteroidami, w celu uniknięcia nasilenia objawów choroby po zaprzestaniu ich stosowania, lekarz zaleci stopniowe (w ciągu 2 do 3 tygodni) wycofywanie się z leczenia kortykosteroidami. Na zbyt szybkie odstawienie kortykosteroidów skóra może zareagować zaczerwienieniem i swędzeniem. Mikanisal można stosować dopiero po upływie 2. tygodni od zakończenia miejscowego leczenia kortykosteroidami. Wątpliwości należy wyjaśnić z lekarzem.

Łupieżowi i łojotokowemu zapaleniu owłosionej skóry głowy, w leczeniu których stosuje się szampon leczniczy Mikanisal, często towarzyszy wypadanie włosów, co również rzadko może mieć miejsce podczas stosowania szamponu leczniczego Mikanisal.

Inne leki i Mikanisal

Brak danych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdyplanuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Mikanisal może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn nie jest istotny.

Lek Mikanisal zawiera barwnik azorubinę.

Azorubina (E 122) może powodować reakcje alergiczne.

3.    Jak stosować szampon leczniczy Mikanisal

Szampon leczniczy Mikanisal należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami.

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na skórę.

Dorośli

0    ile lekarz nie zaleci inaczej, w leczeniu łojotokowego zapalenia owłosionej skóry głowy i łupieżu owłosionej skóry głowy, należy stosować dwa razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni.

Profilaktycznie należy stosować jeden raz w tygodniu lub jeden raz co drugi tydzień.

Owłosioną skóry głowy należy umyć 5 ml do 6 ml (1 łyżeczka) szamponu leczniczego rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody. Rozcieńczony szampon leczniczy wcierać dokładnie w skórę głowy

1    włosy, następnie pozostawić na 3 do 5 minut, a następnie spłukać.

Dzieci

Nie należy stosować u dzieci, gdyż doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest ograniczone.

Jeżeli działanie szamponu leczniczego Mikanisal jest zbyt mocne lub za słabe należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki szamponu leczniczego Mikanisal

Stosowanie miejscowe szamponu leczniczego Mikanisal zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania nie grozi przedawkowaniem.W razie przypadkowego spożycia leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Aby uniknąć przedostania się szamponu do dróg oddechowych, nie należy wywoływać wymiotów, nie powinno też być wykonywane płukanie żołądka.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) może wystąpić miejscowe podrażnienie, uczucie swędzenia i pieczenia, przesuszenie lub przetłuszczenie włosów.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) obserwowano zmianę koloru włosów, przede wszystkim uszkodzenia chemiczne i siwienie włosów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać szampon leczniczy Mikanisal

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Lek należyprzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego szamponu leczniczego po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera szampon leczniczy Mikanisal

-    Substancją czynną jest ketokonazol.

1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu.

-    Pozostałe składniki leku to:

sodu eteru laurylowego siarczan, disodu eter laurylosulfobursztynowy, dietanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego (Cocoamide DEA), zhydrolizowanego kolagenu hydroksypropylu - laurylodimetyloamoniowy chlorek, makrogolu 120 metyloglukozy dioleinian, sodu chlorek, sodu wodorotlenek, kwas solny stężony, imidomocznik, azorubina (Acid Red 2C) E 122, woda oczyszczona.

Jak wygląda szampon leczniczy Mikanisal i co zawiera opakowanie

Mikanisal, szampon leczniczy jest płynem.

Opakowania:

Biała butelka plastikowa z HDPE zawierająca 60 g lub 100 g szamponu leczniczego, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Łotwa Phone: +371 67083205 Fax: +371 67083505 E-mail: grindeks@grindeks.lv

Wytwórca

Tallinna Farmaatsiatehase AS Tondi 33, 11316 Tallinn, Estonia Tel.: +372 612 0201 Fax: +372 612 0330

W celu uzyskania dalszych informacji o leku należy skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym. AS GRINDEKS

Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Łotwa Phone: +371 67083205 Fax: +371 67083505 E-mail: grindeks@grindeks.lv

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Mikanisal

Charakterystyka Mikanisal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mikanisal, 20 mg/g, szampon leczniczy

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu (Ketoconazolum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Szampon leczniczy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Łojotokowe zapalenie owłosionej skóry głowy. Łupież owłosionej skóry głowy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Podanie na skórę.

Dorośli

Zmienioną chorobowo powierzchnię owłosionej skóry głowy należy umyć 5 ml do 6 ml (1 łyżeczka) szamponu leczniczego rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody. Rozcieńczony szampon leczniczy wcierać dokładnie w skórę głowy i włosy, pozostawić na 3 - 5 minut, w celu uzyskania działania leczniczego, a następnie spłukać.

Leczenie: dwa razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni.

Profilaktyka: jeden raz w tygodniu lub jeden raz co drugi tydzień.

Dzieci

Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest ograniczone.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku uprzedniego długotrwałego miejscowego leczenia kortykosteroidami, w celu uniknięcia nasilenia objawów choroby po zaprzestaniu ich stosowania (efekt „odbicia”), wskazane jest stopniowe (w ciągu 2 do 3 tygodni) wycofywanie się z leczenia kortykosteroidami.

Szampon leczniczy Mikanisal można stosować po upływie 2. tygodni od zakończenia miejscowego leczenia kortykosteroidami.

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami. Jeśli to nastąpi, należy niezwłocznie przemyć oczy wodą.

Mikanisal zawiera barwnik azorubinę (E 122), która może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W okresie ciąży i karmienia piersią produkt można stosować w zdecydowanej konieczności, gdyż nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Po miejscowej aplikacji na skórę głowy leku Mikanisal, szampon leczniczy, stężenie ketokonazolu w osoczu jest niewykrywalne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały przedstawione zgodnie z systemem klasyfikacji układów i narządów MedDRA i konwencją MedDRA dotyczącą częstości: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:

produkt może powodować miejscowe podrażnienia, uczucie swędzenia i pieczenia, przesuszanie lub przetłuszczanie włosów.

Bardzo rzadko:

obserwowano zmianę koloru włosów, przede wszystkim uszkodzenie i siwienie włosów.

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu może spowodować nasilenie działań niepożądanych. W razie przypadkowego spożycia produktu należy zastosować jedynie leczenie wspomagające i objawowe.

W celu uniknięcia zachłyśnięcia się treścią żołądkową, nie należy wywoływać wymiotów czy wykonywać płukania żołądka.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pochodne imidazolu, kod ATC: D01A C08

Ketokonazol jest syntetyczną pochodną dioksolanu imidazolu, o przeciwgrzybiczym działaniu obejmującym dermatofity (np. Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum, Microsporum spp.) i drożdżaki. Szczególnie silne działanie ketokonazol wywiera na Pityrosporum spp.. Mechanizm działania ketokonazolu polega na zaburzaniu syntezy ergosterolu, głównego składnika błony komórkowej grzybów.

Świąd skóry, który jest głównym objawem infekcji spowodowanej zakażeniem dermatofitami

i drożdżakami, zwykle szybko ustępuje po zastosowaniu ketokonazolu. Złagodzenie objawów choroby występuje zwykle przed pierwszymi oczywistymi oznakami poprawy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Szampon leczniczy Mikanisal jest w znikomych ilościach wchłaniany przez skórę.

Nawet po długotrwałym miejscowym stosowaniu, stężenie ketokonazolu w osoczu pozostaje poniżej oznaczalnych wartości (<5 ng/ml). W związku z tym działanie ogólnoustrojowe jest mało prawdopodobne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu eteru laurylowego siarczan Disodu eter laurylosulfobursztynowy

Dietanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego (Cocoamide DEA)

Zhydrolizowanego kolagenu hydroksypropylu - laurylodimetyloamoniowy chlorek

Makrogolu 120 metyloglukozy dioleinian

Sodu chlorek

Sodu wodorotlenek

Kwas solny stężony

Imidomocznik

Azorubina (Acid Red 2C) E 122 Woda oczyszczona

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Biała butelka z HDPE z zakrętką z PP, zawierająca 60 g lub 100 g szamponu leczniczego, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Łotwa Phone: +371 67083205 Fax: +371 67083505 E-mail: grindeks@grindeks.lv

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Mikanisal