Imeds.pl

Miktosan 0,4 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Miktosan, 0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Tamsulosini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Miktosan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miktosan

3.    Jak stosować Miktosan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Miktosan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Miktosan i w jakim celu się go stosuje

Miktosan zawiera substancję czynną, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów alfa-adrenergicznych.

Tamsulosyna zmniejsza napięcie:

■    mięśni gładkich gruczołu krokowego

■    cewki moczowej.

Działanie to ułatwia przepływ moczu przez cewkę moczową i ułatwia oddawanie moczu.

Miktosan jest stosowany u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (powiększonym gruczołem krokowym). Schorzenie to utrudnia wydalanie moczu. Oznacza to, że konieczne może być częstsze oddawanie moczu lub oddawanie moczu w nocy. Może temu towarzyszyć uczucie dalszego parcia na pęcherz moczowy nawet po oddaniu moczu. Możliwe jest również wyciekanie moczu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miktosan

Kiedy nie stosować leku Miktosan

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na tamsulosynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Miktosan;

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

•    jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy lub omdlewanie podczas nagłego siadania lub wstawania.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Miktosan

• Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek. Przed zastosowaniem leku Miktosan należy skonsultować się z lekarzem.

•    Podobnie, jak w przypadku innych leków tej grupy, w pojedynczych przypadkach podczas stosowania tamsulosyny mogą występować zawroty głowy. Jeśli pacjent odczuwa osłabienie lub zawroty głowy, powinien usiąść lub położyć się i poczekać, aż objawy ustąpią.

•    Przed rozpoczęciem stosowania leku Miktosan lekarz może zbadać pacjenta w celu wykluczenia innych chorób, które powodują takie same objawy, jak łagodny rozrost gruczołu krokowego.

Lekarz może również zbadać krew pacjenta przed podaniem leku. Badania te będą wykonywane również w trakcie leczenia, aby skontrolować działanie leku.

•    W razie planowanej operacji zmętnienia soczewki oka (zaćmy), przed zabiegiem należy poinformować okulistę o przyjmowaniu obecnie lub w przeszłości tamsulosyny. Okulista będzie mógł podjąć odpowiednie środki ostrożności dotyczące zastosowanych leków i technik chirurgicznych. Należy zapytać lekarza, czy wskazane jest opóźnienie lub czasowe przerwanie stosowania leku Miktosan w związku z operacją zaćmy.

Dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak działania u pacjentów tej grupy wiekowej.

Inne leki i Miktosan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zwłaszcza powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o stosowaniu:

•    leków zmniejszających ciśnienie tętnicze, takich jak werapamil i diltiazem;

•    leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV, takich jak rytonawir lub indynawir;

•    leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych, takich jak ketokonazol lub itrakonazol;

•    innych leków beta-adrenolitycznych, takich jak doksazosyna, indoramina, prazosyna lub alfuzosyna;

•    erytromycyny (antybiotyku stosowanego w leczeniu zakażeń).

Stosowanie leku Miktosan z jedzeniem i piciem

Miktosan można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ma wskazań do stosowania tamsulosyny u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać o możliwości wystąpienia senności, niewyraźnego widzenia, zawrotów głowy i omdlenia. Jeśli pacjent odczuwa osłabienie lub zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Miktosan zawiera laktozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Miktosan

Miktosan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zwykle stosowaną dawką leku jest jedna tabletka przyjmowana każdego dnia. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, bez kruszenia lub żucia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Miktosan

• Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą albo zgłosić się do najbliższego szpitala.

•    Należy zabrać ze sobą tę ulotkę i pozostałe tabletki.

Przyjęcie zbyt wielu tabletek leku Miktosan może spowodować zawroty głowy lub omdlenie oraz ból głowy.

Pominięcie przyjęcia leku Miktosan

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku Miktosan o zwykłej porze, może przyjąć ją później tego samego dnia. Jeśli pacjent w ogóle nie zażył leku w danym dniu, powinien przyjąć kolejną tabletkę następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Miktosan

W razie przerwania stosowania leku Miktosan objawy choroby mogą powrócić. Miktosan należy stosować tak długo, jak zalecił lekarz, nawet jeśli objawy wcześniej ustąpiły. Zawsze należy poradzić się lekarza przed planowanym przerwaniem stosowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych (które mogą być objawami reakcji alergicznej):

-    grudkowata wysypka (pokrzywka)

- obrzęk stóp, rąk, warg, języka lub gardła oraz utrudnione oddychanie.

Jeśli podczas stosowania tamsulosyny pacjent odczuwa zawroty głowy, powinien usiąść lub położyć się i poczekać, aż objawy ustąpią.

Często (występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    zawroty głowy

-    zaburzenia wytrysku (mało lub brak nasienia)

Niezbyt często (występują częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    ból głowy

-    szybkie lub nierówne bicie serca (kołatanie serca)

- zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania, co powoduje zawroty głowy, uczucie oszołomienia lub omdlenie

-    wyciek z nosa lub uczucie zatkania nosa

-    nudności lub wymioty

-    biegunka lub zaparcie

-    reakcje alergiczne (wysypka skórna, świąd lub stan zapalny skóry)

-    uczucie osłabienia

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób):

-    omdlenie

-    grudkowata wysypka (pokrzywka) z obrzękiem stóp, rąk, warg, jezyka lub gardła oraz utrudnionym oddychaniem. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktowac się z lekarzem.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

-    długotrwały i bolesny wzwód członka (priapizm), zwykle bez pobudzenia seksualnego

-    ciężkie schorzenie z powstawaniem pęcherzy na skórze, w obrębie jamy ustnej, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    nieregularna czynność serca, przyspieszona czynność serca

-    duszność

-    niewyraźne widzenie, pogorszenie wzroku

-    krwawienie z nosa

-    wysypka, zapalenie skóry i powstawanie pęcherzy (rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry)

suchość w jamie ustnej

Tak jak inne leki z tej samej grupy (leki alfa-adrenolityczne), tamsulosyna może również powodować senność, niewyraźne widzenie, suchość w jamie ustnej lub obrzęk.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Miktosan

•    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Miktosan po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Miktosan

•    Substancją czynną leku jest 0,4 mg chlorowodorku tamsulosyny.

•    Pozostałe składniki to:

-    Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna (PH 101), celuloza mikrokrystaliczna (PH 102), hydroksypropyloceluloza (Avicel GXF), hydroksypropyloceluloza (Avicel MXF) laktoza jednowodna, polietylenu tlenek, butylohydroksytoluen, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna

-    Otoczka: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żółcień chinolinowa (E 104), karmina (E 120), żelaza tlenek czarny (E 172)

Jak wygląda Miktosan i co zawiera opakowanie

Tabletki Miktosan są okrągłe, obustronnie wypukłe, brązowe, z wyciśniętym symbolem „0,4” na jednej stronie i „SZ” na drugiej stronie.

Lek Miktosan pakowany jest w blistry z folii Aluminium/Aluminium, w tekturowym pudełku, zawierające 30, 60 lub 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D

9220 Lendava, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee-1 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2014 Logo Sandoz

5 UK/H/2481/001/IB/008