+ iMeds.pl

Miktosan 0,4 mgUlotka Miktosan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Miktosan, 0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Tamsulosini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Miktosan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miktosan

3.    Jak stosować Miktosan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Miktosan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Miktosan i w jakim celu się go stosuje

Miktosan zawiera substancję czynną, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów alfa-adrenergicznych.

Tamsulosyna zmniejsza napięcie:

■    mięśni gładkich gruczołu krokowego

■    cewki moczowej.

Działanie to ułatwia przepływ moczu przez cewkę moczową i ułatwia oddawanie moczu.

Miktosan jest stosowany u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (powiększonym gruczołem krokowym). Schorzenie to utrudnia wydalanie moczu. Oznacza to, że konieczne może być częstsze oddawanie moczu lub oddawanie moczu w nocy. Może temu towarzyszyć uczucie dalszego parcia na pęcherz moczowy nawet po oddaniu moczu. Możliwe jest również wyciekanie moczu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miktosan

Kiedy nie stosować leku Miktosan

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na tamsulosynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Miktosan;

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

• jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy lub omdlewanie podczas nagłego siadania lub wstawania.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Miktosan

•    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek. Przed zastosowaniem leku Miktosan należy skonsultować się z lekarzem.

•    Podobnie, jak w przypadku innych leków tej grupy, w pojedynczych przypadkach podczas stosowania tamsulosyny mogą występować zawroty głowy. Jeśli pacjent odczuwa osłabienie lub zawroty głowy, powinien usiąść lub położyć się i poczekać, aż objawy ustąpią.

•    Przed rozpoczęciem stosowania leku Miktosan lekarz może zbadać pacjenta w celu wykluczenia innych chorób, które powodują takie same objawy, jak łagodny rozrost gruczołu krokowego.

Lekarz może również zbadać krew pacjenta przed podaniem leku. Badania te będą wykonywane również w trakcie leczenia, aby skontrolować działanie leku.

•    W razie planowanej operacji zmętnienia soczewki oka (zaćmy), przed zabiegiem należy poinformować okulistę o przyjmowaniu obecnie lub w przeszłości tamsulosyny. Okulista będzie mógł podjąć odpowiednie środki ostrożności dotyczące zastosowanych leków i technik chirurgicznych. Należy zapytać lekarza, czy wskazane jest opóźnienie lub czasowe przerwanie stosowania leku Miktosan w związku z operacją zaćmy.

Dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak działania u pacjentów tej grupy wiekowej.

Inne leki i Miktosan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zwłaszcza powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o stosowaniu:

•    leków zmniejszających ciśnienie tętnicze, takich jak werapamil i diltiazem;

•    leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV, takich jak rytonawir lub indynawir;

•    leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych, takich jak ketokonazol lub itrakonazol;

•    innych leków beta-adrenolitycznych, takich jak doksazosyna, indoramina, prazosyna lub alfuzosyna;

•    erytromycyny (antybiotyku stosowanego w leczeniu zakażeń).

Stosowanie leku Miktosan z jedzeniem i piciem

Miktosan można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ma wskazań do stosowania tamsulosyny u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać o możliwości wystąpienia senności, niewyraźnego widzenia, zawrotów głowy i omdlenia. Jeśli pacjent odczuwa osłabienie lub zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Miktosan zawiera laktozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Miktosan

Miktosan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zwykle stosowaną dawką leku jest jedna tabletka przyjmowana każdego dnia. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, bez kruszenia lub żucia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Miktosan

• Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą albo zgłosić się do najbliższego szpitala.

•    Należy zabrać ze sobą tę ulotkę i pozostałe tabletki.

Przyjęcie zbyt wielu tabletek leku Miktosan może spowodować zawroty głowy lub omdlenie oraz ból głowy.

Pominięcie przyjęcia leku Miktosan

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku Miktosan o zwykłej porze, może przyjąć ją później tego samego dnia. Jeśli pacjent w ogóle nie zażył leku w danym dniu, powinien przyjąć kolejną tabletkę następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Miktosan

W razie przerwania stosowania leku Miktosan objawy choroby mogą powrócić. Miktosan należy stosować tak długo, jak zalecił lekarz, nawet jeśli objawy wcześniej ustąpiły. Zawsze należy poradzić się lekarza przed planowanym przerwaniem stosowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych (które mogą być objawami reakcji alergicznej):

-    grudkowata wysypka (pokrzywka)

-    obrzęk stóp, rąk, warg, języka lub gardła oraz utrudnione oddychanie.

Jeśli podczas stosowania tamsulosyny pacjent odczuwa zawroty głowy, powinien usiąść lub położyć się i poczekać, aż objawy ustąpią.

Często (występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    zawroty głowy

-    zaburzenia wytrysku (mało lub brak nasienia)

Niezbyt często (występują częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    ból głowy

-    szybkie lub nierówne bicie serca (kołatanie serca)

- zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania, co powoduje zawroty głowy, uczucie oszołomienia lub omdlenie

-    wyciek z nosa lub uczucie zatkania nosa

-    nudności lub wymioty

-    biegunka lub zaparcie

-    reakcje alergiczne (wysypka skórna, świąd lub stan zapalny skóry)

-    uczucie osłabienia

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób):

-    omdlenie

-    grudkowata wysypka (pokrzywka) z obrzękiem stóp, rąk, warg, jezyka lub gardła oraz utrudnionym oddychaniem. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktowac się z lekarzem.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

-    długotrwały i bolesny wzwód członka (priapizm), zwykle bez pobudzenia seksualnego

-    ciężkie schorzenie z powstawaniem pęcherzy na skórze, w obrębie jamy ustnej, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    nieregularna czynność serca, przyspieszona czynność serca

-    duszność

-    niewyraźne widzenie, pogorszenie wzroku

-    krwawienie z nosa

-    wysypka, zapalenie skóry i powstawanie pęcherzy (rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry)

suchość w jamie ustnej

Tak jak inne leki z tej samej grupy (leki alfa-adrenolityczne), tamsulosyna może również powodować senność, niewyraźne widzenie, suchość w jamie ustnej lub obrzęk.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Miktosan

•    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Miktosan po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

• Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Miktosan

•    Substancją czynną leku jest 0,4 mg chlorowodorku tamsulosyny.

•    Pozostałe składniki to:

-    Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna (PH 101), celuloza mikrokrystaliczna (PH 102), hydroksypropyloceluloza (Avicel GXF), hydroksypropyloceluloza (Avicel MXF) laktoza jednowodna, polietylenu tlenek, butylohydroksytoluen, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna

-    Otoczka: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żółcień chinolinowa (E 104), karmina (E 120), żelaza tlenek czarny (E 172)

Jak wygląda Miktosan i co zawiera opakowanie

Tabletki Miktosan są okrągłe, obustronnie wypukłe, brązowe, z wyciśniętym symbolem „0,4” na jednej stronie i „SZ” na drugiej stronie.

Lek Miktosan pakowany jest w blistry z folii Aluminium/Aluminium, w tekturowym pudełku, zawierające 30, 60 lub 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D

9220 Lendava, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee-1 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2014 Logo Sandoz

5 UK/H/2481/001/IB/008

Miktosan

Charakterystyka Miktosan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Miktosan, 0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku (Tamsulosini hydrochloridum).

Substancja pomocnicza:

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 18,75 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Okrągła, obustronnie wypukła, brązowa tabletka z wyciśniętym symbolem „0,4” na jednej stronie i „SZ” na drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawów ze strony dolnych dróg moczowych (ang. LUTS - lower urinary tract symptoms) związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. BPH - benign prostatic hyperplasia).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jedna tabletka na dobę, którą można przyjmować niezależnie od posiłków.

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletkę należy połknąć w całości, bez kruszenia lub żucia, gdyż może to mieć wpływ na przedłużone uwalnianie substancji czynnej.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek: u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Zaburzenia czynności wątroby: u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lekkimi do umiarkowanych dostosowanie dawki nie jest konieczne (patrz także punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności tamsulosyny u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Dostępne obecnie dane opisano w punkcie 5.1.

4.3 Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na tamsulosynę (w tym obrzęk naczynioruchowy wywołany działaniem leku) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

■    Niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie.

■    Ciężka niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku innych leków alfa-1-adrenolitycznych, podczas leczenia tamsulosyną mogą wystąpić pojedyncze przypadki zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi, rzadko prowadzące do omdlenia. Po wystąpieniu pierwszych oznak niedociśnienia ortostatycznego (zawroty głowy, osłabienie) pacjent powinien usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia tych objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia tamsulosyną pacjenta należy zbadać w celu wykluczenia innych chorób, które mogą powodować objawy podobne do występujących w łagodnym rozroście gruczołu krokowego. Gruczoł krokowy należy zbadać per rectum i, jeśli to konieczne, oznaczać u pacjenta stężenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (ang. PSA - prostate-specific antigen) przed rozpoczęciem leczenia oraz w regularnych odstępach w trakcie jego trwania.

Pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) należy leczyć z zachowaniem ostrożności ze względu na brak badań w tej grupie pacjentów.

U niektórych pacjentów w trakcie lub po leczeniu tamsulosyną, podczas chirurgicznego leczenia zaćmy obserwowano wystąpienie śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (ang. IFIS -Intraoperative Floppy Iris Syndrome, odmiana zespołu małej źrenicy). IFIS może prowadzić do nasilonych powikłań w przebiegu operacji. Nie zaleca się rozpoczynania leczenia tamsulosyną pacjentów, u których planowane jest chirurgiczne leczenie zaćmy.

Przerwanie stosowania tamsulosyny na 1-2 tygodnie przed chirurgicznym leczeniem zaćmy uznaje się za pomocne, jednak nie określono korzyści wynikających z przerwania leczenia. Przypadki IFIS notowano również u pacjentów, którzy przerwali leczenie tamsulosyną na dłuższy czas przed zabiegiem usunięcia zaćmy.

W trakcie oceny przedoperacyjnej zespół chirurgów i okulistów wykonujący zabieg chirurgiczny powinien ustalić, czy pacjent zakwalifikowany do chirurgicznego leczenia zaćmy jest lub był leczony tamsulosyną, aby zapewnić dostępność odpowiednich środków do opanowania IFIS podczas zabiegu chirurgicznego.

Tabletki Miktosan zawierają laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Tamsulosyny nie należy stosować jednocześnie z silnymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4 u pacjentów wolno metabolizujących z udziałem izoenzymu CYP2D6.

Tamsulosynę należy stosować ostrożnie razem z silnymi i umiarkowanie silnymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji przeprowadzono tylko u dorosłych. Nie obserwowano interakcji podczas jednoczesnego stosowania tamsulosyny z atenololem, enalaprylem lub teofiliną. Jednocześnie stosowana cymetydyna zwiększa, a furosemid zmniejsza stężenie tamsulosyny. Ponieważ jednak stężenie tamsulosyny utrzymuje się nadal w zakresie wartości uznanych za prawidłowe, nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Diklofenak i warfaryna mogą zwiększać szybkość eliminacji tamsulosyny.

Jednoczesne stosowanie tamsulosyny i silnych inhibitorów CYP3A4 może prowadzić do zwiększenia ekspozycji na tamsulosynę. Jednoczesne stosowanie z ketokonazolem (znany silny inhibitor CYP3A4) powodowało 2,8- krotne zwiększenie wartości AUC i 2,2-krotne zwiększenie Cmax tamsulosyny. Pacjentom wolno metabolizującym z udziałem izoenzymu CYP2D6 nie należy podawać tamsulosyny razem z silnymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4. Tamsulosynę należy stosować ostrożnie razem z silnymi i umiarkowanie silnymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4.

Jednoczesne stosowanie tamsulosyny i paroksetyny (silnym inhibitorem CYP2D6) powodowało 1,3-krotne zwiększenie Cmax i 1,6-krotne zwiększenie wartości AUC tamsulosyny. Zmiany te nie mają jednak znaczenia klinicznego.

Istnieje teoretyczne ryzyko nasilenia działania hipotensyjnego podczas jednoczesnego stosowania z lekami, które mogą zmniejszać ciśnienie tętnicze krwi, w tym z lekami znieczulającymi i innymi antagonistami receptora alfa-1-adrenergicznego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma wskazań do stosowania tamsulosyny u kobiet.

W krótko- i długotrwałych badaniach klinicznych z zastosowaniem tamsulosyny obserwowano zaburzenia wytrysku. W okresie po wprowadzeniu tamsulosyny do obrotu notowano zaburzenia wytrysku, wytrysk wsteczny i brak wytrysku.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu tamsulosyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak należy uprzedzić pacjentów o możliwości wystąpienia senności, nieostrego widzenia, zawrotów głowy i omdlenia.

4.8    Działania niepożądane

Tamsulosynę w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu oceniano w dwóch kontrolowanych placebo badaniach z podwójnie ślepą próbą. Działania niepożądane były najczęściej lekkie i występowały na ogół z niewielką częstością. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był nieprawidłowy wytrysk, występujący u około 2% pacjentów.

Działania niepożądane przypuszczalnie związane z tamsulosyną w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu lub w innej postaci farmaceutycznej były następujące:

Często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), z pojedynczymi przypadkami włącznie, częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego Często: zawroty głowy Niezbyt często: ból głowy Rzadko: omdlenie

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: niewyraźne widzenie, pogorszenie wzroku

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej nosa Częstość nieznana: krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, wymioty, zaparcie, biegunka Częstość nieznana: suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: wysypka, świąd, pokrzywka Rzadko: obrzęk naczynioruchowy Bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona

Częstość nieznana: rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: zaburzenia wytrysku, w tym wytrysk wsteczny i brak wytrysku Bardzo rzadko: priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: astenia

Podobnie, jak w przypadku innych alfa-adrenolityków, może wystąpić senność, niewyraźne widzenie, suchość błony śluzowej jamy ustnej lub obrzęk. W okresie postmarketingowym z leczeniem tamsulosyną wiązano przypadki zwężenia źrenicy w trakcie chirurgicznego leczenia zaćmy, znanego jako śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS) (patrz także punkt 4.4).

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Oprócz wymienionych wyżej działań niepożądanych, podczas stosowania tamsulosyny zgłaszano przypadki migotania przedsionków, zaburzeń rytmu serca, tachykardii i duszności. Ze względu na to, że te spontaniczne raporty pochodzą z okresu po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynki światowe, ani częstości wymienionych działań, ani ich związku przyczynowego ze stosowaniem tamsulosyny nie można ustalić w sposób wiarygodny.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie tamsulosyny może spowodować ciężkie objawy związane z niedociśnieniem tętniczym. Objawy takie obserwowano po przedawkowaniu różnego stopnia.

Leczenie

W razie ostrego niedociśnienia tętniczego na skutek przedawkowania należy zastosować leczenie podtrzymujące układ sercowo-naczyniowy. W celu przywrócenia prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego i częstości pracy serca pacjent powinien się położyć. Jeśli takie postępowanie nie jest wystarczające, można podać środki zwiększające objętość krwi i, w razie konieczności, leki zwężające naczynia. Należy monitorować czynność nerek i zastosować ogólne leczenie podtrzymujące. Tamsulosyna w bardzo dużym stopniu związana jest z białkami osocza, więc zastosowanie dializy jest nieskuteczne. W celu zmniejszenia wchłaniania można prowokować wymioty. W przypadku zażycia dużych ilości produktu można wykonać płukanie żołądka oraz podać węgiel aktywowany i osmotycznie działające środki przeczyszczające (takie jak siarczan sodu).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptora alfa-1-adrenergicznego Kod ATC: G04CA02

Produkty stosowane wyłącznie w leczeniu chorób gruczołu krokowego.

Mechanizm działania

Tamsulosyna wiąże się wybiórczo i kompetycyjnie z postsynaptycznymi receptorami adrenergicznymi alfa-1, zwłaszcza podtypu alfaiA, które powodują rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego, zmniejszając ich napięcie.

Właściwości farmakodynamiczne

Tamsulosyna zwiększa maksymalny wypływ moczu przez rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej, usuwając w ten sposób utrudnienia przepływu.

Ponadto łagodzi objawy podrażnienia i trudności w oddawaniu moczu, w których ważną rolę odgrywa skurcz mięśni gładkich dolnych dróg moczowych.

Leki blokujące receptory alfa-i-adrenergiczne mogą zmniejszać ciśnienie tętnicze krwi poprzez zmniejszenie oporu obwodowego. Badania wykazały, że tamsulosyna nie powoduje istotnego klinicznie zmniejszenia wartości ciśnienia tętniczego krwi.

Dzieci i młodzież

Randomizowane, kontrolowane placebo badanie z podwójnie ślepą próbą, z zastosowaniem różnych dawek, przeprowadzono u dzieci z neurogenną dysfunkcją pęcherza moczowego. Łącznie 161 dzieci (w wieku od 2 do 16 lat) przydzielono losowo do grupy otrzymującej placebo lub jedną z 3 dawek tamsulosyny: małą (od 0,001 do 0,002 mg/kg mc.), średnią (od 0,002 do 0,004 mg/kg mc.) i dużą (od 0,004 do 0,008 mg/kg mc.). Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była liczba pacjentów, u których w dwóch pomiarach wykonanych tego samego dnia stwierdzono zmniejszenie ciśnienia wycieku spowodowane niekontrolowanym skurczem wypieracza, bez udziału ciśnienia śródbrzusznego (ang. LPP - detrusor leakpointpressure) do <40 cm H2O. Drugorzędowymi punktami końcowymi były: faktyczna i procentowa zmiana wobec wartości początkowych DLPP, poprawa i stabilizacja wodonercza i wodniaka moczowodu, zmiana objętości moczu wydalonego podczas cewnikowania oraz liczba spontanicznych mikcji podczas cewnikowania, określone na podstawie zapisów w karcie bilansu wodnego. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupą otrzymującą placebo a którąkolwiek z trzech grup leczonych tamsulosyną ani w odniesieniu do pierwotnych, ani drugorzędowych punktów końcowych. Nie zaobserwowano również odpowiedzi klinicznej na żadną dawkę leku.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Tamsulosyna w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wchłania się w jelicie, a jej biodostępność wynosi około 55-59%. Stałe powolne uwalnianie tamsulosyny utrzymuje się z niewielkimi wahaniami przez 24 godziny w całym zakresie pH przewodu pokarmowego. Spożycie pokarmu nie ma wpływu na szybkość i zakres wchłaniania tamsulosyny zawartej w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu.

Tamsulosyna wykazuje farmakokinetykę liniową.

Maksymalne stężenie tamsulosyny w osoczu występuje średnio po 6 godzinach od przyjęcia na czczo produktu w pojedynczej dawce. W stanie stacjonarnym, który występuje w ciągu czterech dni przyjmowania leku w dawkach wielokrotnych, tamsulosyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 4 do 6 godzin zarówno na czczo, jak i po posiłku. Stężenie maksymalne zwiększa się od około 6 ng/ml po pierwszej dawce do 11 ng/ml w stanie stacjonarnym.

Postać tabletki o przedłużonym uwalnianiu sprawia, że minimalne stężenie tamsulosyny w osoczu stanowi 40% maksymalnego stężenia zarówno na czczo, jak i po posiłku.

Stężenie tamsulosyny w osoczu zarówno po podaniu pojedynczej dawki, jak i przy dawkowaniu wielokrotnym wykazuje bardzo dużą zmienność międzyosobniczą.

Dystrybucja

U mężczyzn tamsulosyna wiąże się z białkami osocza w około 99%, a objętość dystrybucji jest niewielka (około 0,2 l/kg).

Metabolizm

Tamsulosyna w niewielkim stopniu podlega efektowi pierwszego przejścia i jest powoli metabolizowana. W osoczu występuje głównie w postaci niezmienionej. Tamsulosyna jest metabolizowana w wątrobie.

U szczurów zaobserwowano, że tamsulosyna tylko nieznacznie pobudza enzymy mikrosomalne wątroby.

Żaden z metabolitów nie jest bardziej aktywny od macierzystego związku.

Wydalanie

Tamsulosyna i jej metabolity są wydalane głównie w moczu. Ocenia się, że około 4-6% podanej dawki produktu o przedłużonym uwalnianiu znajduje się w moczu w postaci niezmienionej.

Okres półtrwania tamsulosyny w fazie eliminacji zmierzony po podaniu pojedynczej dawki oraz w stanie stacjonarnym wynosi, odpowiednio, około 19 i 15 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność tamsulosyny po podaniu pojedynczej dawki i dawek wielokrotnych badano u myszy, szczurów i psów. Ponadto toksyczny wpływ na reprodukcję badano na szczurach, działanie rakotwórcze na myszach i szczurach, a genotoksyczność oceniano in vivo oraz in vitro.

Ogólny profil toksyczności tamsulosyny po zastosowaniu dużych dawek jest równoważny działaniu farmakologicznemu antagonistów receptorów alfa-adrenergicznych. U psów tamsulosyna podawana w bardzo dużych dawkach powodowała zmiany w zapisie EKG. Nie uważa się jednak, by miało to znaczenie kliniczne. Nie wykazano żadnych istotnych właściwości genotoksycznych tamsulosyny.

Wykazano większe zmiany proliferacyjne w gruczołach mlecznych samic myszy i szczurów, związane z ekspozycją na tamsulosynę. Wydaje się, że te zmiany mogą być związane z hiperprolaktynemią i występowały tylko jako wynik stosowania dużych dawek. Uznaje się je za nieistotne klinicznie.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna (PH 101) Celuloza mikrokrystaliczna (PH 102) Hydroksypropyloceluloza (Avicel GXF) Hydroksypropyloceluloza (Avicel MXF)

Laktoza jednowodna Polietylenu tlenek Butylohydroksytoluen Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka

Hypromeloza

Hydroksypropyloceluloza

Makrogol

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Żółcień chinolinowa (E 104)

Karmina (E 120)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 80, 90, 100 i 200 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 19531

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.12.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.06.2014 r.

8 UK/H/2481/001/IB/008

Miktosan