+ iMeds.pl

Milgamma 100 100 mg + 100 mgUlotka Milgamma 100

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Milgamma 100

(Benfothiaminum + Pyridoxini hydrochloridum)

100 mg + 100 mg, drażetki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Milgamma 100 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Milgamma 100

3.    Jak stosować lek Milgamma 100

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Milgamma 100

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Milgamma 100 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Milgamma 100 jest lekiem zawierającym dwie witaminy z grupy B: benfotiaminę (rozpuszczalną w tłuszczach postać witaminy B1) oraz pirydoksyny chlorowodorek (witaminę B6).

Lek stosuje się w leczeniu chorób układu nerwowego (ogólnoustrojowe choroby neurologiczne) wywołanych udokumentowanym niedoborem witaminy B1 i B6. Ponieważ benfotiamina rozpuszcza się w tłuszczach, jest dobrze przyswajana przez organizm ludzki. Po wchłonięciu w jelicie benfotiamina przekształcana jest w czynną witaminę B1 (tiaminę).

Tiamina i pirydoksyna są niezbędnymi składnikami odżywczymi (witaminami). Długotrwałe niedostateczne spożycie tych witamin z żywnością lub niektóre choroby mogą wywołać ciężkie objawy niedoboru, z zaburzeniami układu nerwowego. Skutkiem mogą być bóle i zaburzenia czucia, przecie wszystkim w obrębie stóp.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Milgamma 100

Kiedy nie stosować leku Milgamma 100

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tiaminę, pirydoksyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Milgamma 100

-    w przypadkach reakcji nadwrażliwości, takich jak wykwity skórne, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, reakcje anafilaktyczne (ostre reakcje nadwrażliwości), należy przerwać stosowanie leku.

W razie konieczności lekarz prowadzący zastosuje odpowiednie leczenie.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Oddziaływanie z innymi lekami (interakcje):

- występują interakcje z izoniazydem, D-penicylaminą i cykloseryną. Decyzję o stosowaniu leku Milgamma 100 jednocześnie z wymienionymi lekami powinien podjąć lekarz prowadzący;

- lecznicze dawki witaminy B6 mogą osłabiać działanie L-dopy (lek stosowany w chorobie Parkinsona).

Stosowanie leku Milgamma 100 u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku:

Brak danych dotyczących stosowania leku Milgamma 100 w tych grupach wiekowych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Należy powiadomić lekarza prowadzącego o zajściu w ciążę. Podczas ciąży lek Milgamma 100 może być stosowany jedynie w przypadku, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Podczas ciąży zalecana dzienna dawka witaminy B1 wynosi około 1,4 - 1,6 mg, a witaminy B6 2,4 - 2,6 mg. Dawki te mogą być zwiększone jedynie w przypadku stwierdzonego niedoboru witaminy B1 lub B6, ponieważ bezpieczeństwo stosowania wyższych niż zalecane dawek nie zostało potwierdzone.

Karmienie piersią:

W okresie karmienia piersią zalecana dzienna dawka witaminy B1 wynosi około 1,4 -1,6 mg a witaminy B6 2,4 - 2,6 mg. Dawki te mogą być zwiększone jedynie w przypadku stwierdzonego niedoboru witaminy B1 lub B6, ponieważ bezpieczeństwo stosowania wyższych niż zalecane dawek nie zostało potwierdzone. Witaminy B1 i B6 przenikają do mleka kobiecego.

Duże dawki witaminy B6, mogą hamować wytwarzanie mleka.

Należy powiadomić lekarza prowadzącego o karmieniu piersią. Lekarz podejmie decyzję o stosowaniu leku Milgamma 100 po przeanalizowaniu korzyści dla matki i możliwego ryzyka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Milgamma 100

Lek ten zawiera sacharozę (cukier).

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Milgamma 100

Lek Milgamma 100    należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami

lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj stosowana dawka leku Milgamma 100 to 1 drażetka 1 do 3 razy dziennie. Lek należy przyjmować popijając odpowiednią ilością płynu, np. szklanką wody.

Po czterech tygodniach leczenia lekarz powinien zadecydować, czy konieczne jest dalsze przyjmowanie leku.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Milgamma 100

Witamina B1 ma szeroki przedział terapeutyczny i objawy przedawkowania nie są znane.

W przypadku długotrwałego stosowania witaminy B6, przez ponad 2 miesiące w dawkach przekraczających 500 mg/dobę, mogą wystąpić efekty neurotoksyczne (dotyczące nerwów).

Objawy ustępują po zaprzestaniu stosowania pirydoksyny.

Brak jest specyficznej odtrutki.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią niespodziewane objawy.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zażycia leku Milgamma 100

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie leku o zwykłej porze i starać się na przyszłość przyjmować lek regularnie.

Przerwanie stosowania leku Milgamma 100

Przerwanie przyjmowania leku może spowodować, że zastosowane leczenie okaże się nieskuteczne. W przypadku pojawienia, się przykrych działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego leczenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Milgamma 100 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane podczas leczenia preparatem Milgamma 100 występują rzadko.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko (rzadziej niż 1/10 000):    reakcje nadwrażliwości, takie jak wykwity

skórne, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, reakcje anafilaktyczne (ostre reakcje nadwrażliwości)

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko (rzadziej niż 1/1000; częściej lub równo 1/10 000):    neuropatie obwodowe

(objawy dotyczące nerwów, jak drętwienie dłoni lub stóp).

Środki zaradcze

W przypadku ogólnoustrojowych reakcji nadwrażliwości może zaistnieć konieczność natychmiastowej pomocy lekarza. Jeśli pojawią się działania niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i jak najszybciej powiadomić lekarza.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Milgamma 100 mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Milgamma 100

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C (2 - 25°C), Chronić przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Milgamma 100 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Oznaczenie terminu ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Milgamma 100

-    Substancjami czynnymi leku są benfotiamina (100 mg) i pirydoksyny chlorowodorek (100 mg)

-    Inne składniki leku to:    krzemu dwutlenek, celuloza mikrokrystaliczna,

karboksymetyloceluloza sodowa, powidon K 30, talk, guma arabska, glicerydy usieciowane, skrobia kukurydziana, tytanu dwutlenek, makrogol 6000, glicerol 85%, polisorbat 80, wosk Montana, szelak, sacharoza, wapnia węglan.

Jak wygląda lek Milgamma 100 i co zawiera opakowanie

Lek Milgamma 100 ma postać drażetek.

Lek Milgamma 100 dostępny jest w opakowaniach zawierających: 30, 60, 100, 500*, 1000*, 5000*, 10000* drażetek ( * opakowania stosowane w lecznictwie zamkniętym)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7, 71034 Böblingen, Niemcy

Wytwórca:

Mauermann Arzneimittel KG Heinrich-Knote-Str. 2, 82343 Pöcking, Niemcy

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Göllstraße 1 84529 Tittmoning Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Worwag Pharma GmbH & Co. KG Przedstawicielstwo w Polsce ul. Otrębuska 15 01-475 Warszawa Tel: (022) 863 72 81 Fax: (022) 877 13 70

Data zatwierdzenia ulotki: 27.12.2012

5

Milgamma 100

Charakterystyka Milgamma 100

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Milgamma 100. 100 mg + 100 mg drażetki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 drażetka zawiera 100 mg Benfothiaminum (benfotiaminy - witaminy Bi) i 100 mg Pyridoxini hydrochloridum (pirydoksyny chlorowodorku - witaminy B()) oraz substancje pomocnicze, m.in. sacharozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Drażetki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Choroby układu nerwowego wywołane udokumentowanym niedoborem witaminy Bi i Bf).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zazwyczaj stosowana dawka leku Milgamma 100 to 1 drażetka 1 do 3 razy dziennie. Lek należy przyjmować popijając odpowiednią ilością płynu.

Po czterech tygodniach leczenia lekarz powinien zadecydować, czy konieczne jest kontynuowanie leczenia.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwości na darninę, pirydoksyny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocnicza produktu

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności doty czące stosowania

Długotrwałe stosowanie wysokich dawek pirydoksyny związane jest z rozwojem neuropatii obwodowych. Efekty neurotoksyczne mogą pojawić się przy dłuższym przyjmowaniu witaminy B(), przez ponad dwa miesiące w dawkach przekraczających 500 mg.

MINISTERSTWO ZDROWIA departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa


W przypadkach reakcji nadwrażliwości, takich jak wykwity skórne, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, reakcje anafilaktyczne, należy przerwać stosowanie produktu Milgamma 100 oraz, jeśli to konieczne, zastosować odpowiednie leczenie.

Pacjenci z bardzo rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinny przyjmować produktu Milgamma 100.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Lecznicze dawki witaminy B(, mogą osłabiać działanie L-dopy. Interakcje występują również przy stosowaniu izoniazydu. D-penicylaminy oraz cykloseryny.

4.6    Ciąża i laktacja

Podczas ciąży i w okresie karmienia piersią zalecana dzienna dawka witaminy B] wynosi około 1,4 -1,6 mg a witaminy B() 2,4 -2,6 mg. Dawki te mogą być zwiększone jedynie w przypadku stwierdzonego niedoboru witaminy B| lub B6, ponieważ bezpieczeństwo stosowania wyższych niż zalecane dawek nie zostało potwierdzone.

Witaminy B| i B() przenikają do mleka kobiecego.

Duże dawki witaminy B6 mogą hamować wytwarzanie mleka.

Podczas ciąży lub karmienia piersią produkt Milgamma 100 można stosować jedynie po dokładnej analizie korzyści i ryzyka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt Milgamma 100 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane podczas leczenia produktem Milgamma 100 występują rzadko.

Działania niepożądane uszeregowano według następującego schematu:

bardzo często:    >1/10

często:    >    1/100 do <1/10

niezbyt często:    >    1/1000 do    <1/100

rzadko:    > 1/10 000 do < 1/1000

bardzo rzadko:    <    1/10 000

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko:    reakcje nadwrażliwości, takie jak wykwity skórne, pokrzywka,

nadwrażliwość na światło, reakcje anafilaktyczne (patrz punkt 4.4)

vtilMISTKRSTWO ZDkOVv t„. departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa

ul Miodowa

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko:    neuropatie obwodowe

4.9 Przedawkowanie

Witamina B| ma szeroki przedział terapeutyczny i objawy przedawkowania nie są znane.

W przypadku długotrwałego stosowania witaminy Bo, przez ponad 2 miesiące w dawkach przekraczających 500 mg/dobę. mogą wystąpić efekty neurotoksyczne. Objawy neuropatyczne ustępują po zaprzestaniu stosowania pirydoksyny.

Brak jest specyficznej odtrutki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakotcrapeutyczna: witamina B| w mieszaninie z witaminą B()

Kod ATC: A11DB

Tiamina i pirydoksyna są niezbędnymi składnikami odżywczymi (witaminami).

Tiamina jest koenzymem niezbędnym w metabolizmie węglowodanów. Głównym koenzymem pochodnym tiaminy jest pirofosforan tiaminy (TDP). Benfotiamina jest prolekicm ulegającym biotransformacji do postaci czynnej - tiaminy. Jest lipofilnym analogiem tiaminy z grupy aliliamin, przekształcanym w organizmie w czynny biologicznie koenzym TDP.

Niewystarczająca ilość tiaminy dostarczanej do organizmu może prowadzić do występowania ciężkich objawów niedoboru. Ze względu na szybki obrót metaboliczny i ograniczone zdolności magazynowania, witaminę tę należy przyjmować codziennie w ilościach wystarczających do zaspokojenia zapotrzebowania. Minimalne zapotrzebowanie na tiaminę u ludzi wynosi 0.2-0,3 mg/1000 kcal. Zalecana dawka dobowa witaminy Bi pozwalająca na uniknięcie niedoboru wynosi u mężczyzn od 1.3 do 1,5 mg na dobę, a u kobiet od 1,1 do 1,3 mg na dobę. W trakcie ciąży konieczne jest zwiększenie tej dawki o 0.3 mg, a w okresie laktacji - o 0,5 mg. W profilaktyce niedoboru klinicznego zaleca się dawki 1-20 mg benfotiaminy, natomiast leczenie farmakologiczne stanów niedoboru objawowego wymaga zastosowania dawek wyższych niż w profilaktyce, przynajmniej na początku.

Pirydoksyna w postaci fosforylowanej (5'-fosforan pirydoksalu, PALP), jest koenzymem szeregu enzymów, które biorą udział w całym nieoksydacyjnym metabolizmie aminokwasów. Poprzez dekarboksylację enzymy te uczestniczą w tworzenie fizjologicznie czynnych amin (np. adrenaliny, histaminy, serotoniny, dopaminy, tyraminy), poprzez transaminację biorą udział w procesach anabolicznych i katabolicznych (np. transaminaza glutaminowo-szczawioocctowa, transaminaza glutaminowo-pirogronowa, transaminaza kwas y-aminomasłowy - a-ketoglutaran); uczestniczą także w różnego rodzaju procesach rozszczepiana i syntezy aminokwasów. Witamina BĎ jest wykorzystywana na czterech różnych etapach

ministerstwo zdrowia

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warazaw?-

ul Miodowo«

metabolizmu tryptofanu. W syntezie hemoglobiny, witamina B() katalizuje powstawanie kwasu a-amino-(3-ketoadypinowcgo.

Niewystarczające dostawy mogą prowadzić do występowania ciężkich objawów niedoboru.

Zawartość witaminy Bf) w ludzkim organizmie wynosi 40-150 mg, ilość wydalana przez nerki w ciągu doby wynosi 1,7-2,6 mg. a szybkość obrotu metabolicznego —

2,2-2.4%. Zapotrzebowanie zależy od metabolizmu białek, przy czym wzrasta wraz ze spożyciem białka. Aby uniknąć niedoborów, mężczyźni wymagają 2,3 mg witaminy B() na dobę, a kobiety — 2,0 mg na dobę. W trakcie ciąży konieczne jest zwiększenie tej dawki o 1.0 mg na dobę, a w okresie laktacji — o 0,6 mg na dobę. W profilaktyce niedoboru klinicznego stosuje się daw'ki 1,25-25 mg pirydoksyny, natomiast leczenie stanów niedoboru objawowego wymaga zastosowania dawek wyższych niż w profilaktyce, przynajmniej na początku.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Benfotiamina i pirydoksyna dobrze się wchłaniają z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym, pod wpływem fosfataz zachodzi w jelitach defosforylacja benfotiaminy do S-benzoilotiaminy (SBT).

Dystrybucja

Dzięki dobrej rozpuszczalności w tłuszczach, S-benzoilotiamina powstająca z benfotiaminy w ścianie jelita przenika proporcjonalnie do dawki w sposób bierny do krwiobiegu i do komórek organów docelowych.

Tiamina jest niejednorodnie rozmieszczona w pełnej krwi: 75% dawki przenika do erytrocytów, 15% przenika do leukocytów, a 10% pozostaje w osoczu, gdzie wiąże się głównie z albuminami.

W osoczu krwi pirydoksyny chlorowodorek występuje w około 60% jako 5’-fosforan pirydoksalu, do 15% jako pirydoksyna i do 14% jako pirydoksal, w większości w postaci związanej z albuminami. W erytrocytach fosforan pirydoksalu jest w większości związany z hemoglobiną. Głównym narządem, w którym zachodzą przemiany pirydoksyny i pirydoksaminy przyjętej z pokarmem, jest wątroba. Witamina B6 jest magazynowana w wątrobie, jednak około 50% występuje również w mięśniach, związane z fosforylazą glikogenu. Pirydoksyna jest również gromadzona w mózgu, gdzie przenika prawdopodobnie w mechanizmie ulegającym wysyceniu. Wykazano, że stężenie biologicznie czynnych pochodnych pirydoksyny w osoczu ściśle odpowiada stężeniu pirydoksyny w wątrobie.

Eliminacja

Przy niskich dostawach tiaminy, w moczu wydala się jedynie niewielka ilość, lub brak jest wydalania niezmienionej tiaminy. Jednak tiamina wchłonięta w ilości przekraczającej możliwości magazynowania w tkankach i potrzeby syntezy koenzymów jest szybko usuwana przez nerki i wydalana w moczu w postaci niezmienionej wolnej lub fosforylowanej, czy też jako 20-30 różnych metabolitów zawierających ugrupowania pirymidyny i tiazolu.

Około 50% tiaminy jest wydalane w postaci niezmienionej lub po estryfikacji jako siarczany. Pozostałe metabolity to między innymi kwas tiaminowy, kwas metylotiazolooctowy i piramina. W wyniku przemiany enzymatycznej benfotiaminy do tiaminy powstaje kwas benzoesowy i kwas hipurowy. Powstająca tiamina także

iviINISTEKST\VO ZDROWIa Departament Polityki Lekowej i Farmacji no-952 Warszawa

tli    1 fi

może zostać przekształcona do kwasu tiaminowego, kwasu metylotiazolooctowego i piraminy.

Główną drogą eliminacji witaminy B6 jest wydalanie przez nerki. Z moczem wydalane było w postaci różnych metabolitów około 74% dożylnej dawki 100 mg pirydoksyny. Pirydoksal jest utleniany w wątrobie do kwasu 4-pirydoksylowcgo, który stanowi 64% dawki wydalanej z moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U zwierząt bardzo wysokie dawki witaminy B| wywołują bradykardię. Stwierdza się również objawy blokady zwojów autonomicznych i zakończeń nerwowo-mięśniowych.

Podanie doustne 150-200 mg witaminy B0 (pirydoksyny chlorowodorku) na kilogram masy ciała na dobę psom w okresie 100-107 dni prowadziło do występowania ataksji, osłabienia mięśniowego, zaburzeń równowagi oraz zmian zwyrodnieniowych aksonów i osłonek mielinowych. Ponadto, w doświadczeniach na zwierzętach stwierdzano występowanie drgawek i zaburzeń koordynacji po wysokich dawkach witaminy B6.

W warunkach stosowania klinicznego nie należy oczekiwać występowania mutagennego działania witamin Bi i B6.

Nie są dostępne długoterminowe badania na zwierzętach dotyczące działania rakotwórczego witaminy B| i B6.

Witamina Bt jest transportowana w sposób czynny do organizmu płodu. Stężenie w' organizmie płodu i noworodka jest zbliżone do stężenia witaminy Bi w organizmie matki.

Nie przeprowadzono odpowiednich badań witaminy Bi na zwierzętach.

Witamina B() może przenikać przez łożysko, przy czym jej stężenie w organizmie płodu jest większe niż w organizmie matki.

Nie przeprowadzono odpowiednich badań witaminy Bp na zwierzętach.

W badaniu embriotoksyczności u szczurów wystąpiły oznaki możliwego działania teratogennego.

U samców szczurów podanie bardzo wysokich dawek witaminy B() prowadziło do uszkodzenia spermatogenezy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Krzemu dwutlenek Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymctyloceluloza sodowa Powidon K 30 Talk

Guma arabska Glicerydy usieciowane Skrobia kukurydziana Tytanu dwutlenek (E 171),

iVllN 1STERSTWO ZDRÓW La

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 5    00-952 Warszawa

u! Miodowo 1R

Makrogol 6000 Glicerol 85%, Polisorbat 80, Wosk Montana. Szelak Sacharoza Wapnia węglan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C (2-25° C). Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Wielkości opakowań:

30 szt. - 2 blistry po 15 szt.

60 szt. - 4 blistry po 15 szt.

100 szt. - 4 blistry po 25 szt.

500* szt. - 20 blistrów po 25 szt.

1000* szt. - 40 blistrów po 25 szt.

5000* szt. - 200 blistrów po 25 szt.

10 000* szt. - 400 blistrów po 25 szt.

* wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

Blister PVC/PVDC/A1 w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczaye usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Strasse 7 71034 Böblingen Niemcy.

ministerstwo ZDROV< *'■ Apartament Polityki LsKowej < Farmacji 00-952 warssuswa

ul Miod*'»*-*’*

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


10804

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.04.2004 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -12- 1 1

MINISTERSTWO ZDROWIA

departament Polityki Lokowej i Farmacji 00-952 Waf8£8W2

ul iVlIorínyA-^ 1 ft

Milgamma 100