+ iMeds.pl

Milocardin -Ulotka Milocardin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Milocardin, 300 mg + 300 mg/15 g, krople doustne, roztwór

Ethyli a-bromoisovaleras + Phenobarbitalum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Milocardin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Milocardin

3.    Jak stosować lek Milocardin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Milocardin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Milocardin i w jakim celu się go stosuje

Lek Milocardin zawiera połączenie estru etylowego kwasu a-bromoizowalerianowego oraz fenobarbitalu sodowego. Lek wykazuje działanie uspokajające i rozkurczowe.

Ester etylowy kwasu a-bromoizowalerianowego wywiera słabe działanie sedatywne (uspokajające) na ośrodkowy układ nerwowy, wpływa regulująco na czynność układu krążenia i przewodu pokarmowego.

Rozpuszczalna sól sodowa fenobarbitalu w małych dawkach ma działanie sedatywne i nasila działanie estru etylowego kwasu a-bromoizowalerianowego.

Wskazania do stosowania

•    Nadmierna pobudliwość nerwowa, czynnościowe zaburzenia układu krążenia (przyspieszenie bicia serca), wzmożona perystaltyka jelita grubego.

•    Nerwica wegetatywna (zaburzenia czynności narządów i układów na tle nerwowym) - łagodne postacie.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Milocardin Kiedy nie stosować leku Milocardin:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma uszkodzoną wątrobę, chorobę alkoholową, padaczkę, uszkodzenie mózgu, chorobę psychiczną;

•    u dzieci;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania fenobarbitalu mogą wystąpić potencjalnie zagrażające życiu chorego zmiany skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona (objawiający się nietrwałymi pęcherzami oraz nadżerkami na błonach śluzowych z towarzyszącą gorączką i bólami stawowymi) i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, objawiające się wysypką, czerwono zabarwionymi kolistymi plamami, często z umieszczonym centralnie pęcherzem. Objawami dodatkowymi mogą być owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych oraz zapalenie spojówek (czerwone i opuchnięte oczy). Wysypce często towarzyszą objawy grypopodobne. Wysypka może rozwinąć się i przybrać postać rozsianych pęcherzy oraz prowadzić do złuszczania się skóry.

Najwyższe ryzyko pojawienia się ciężkich zmian skórnych występuje w pierwszych tygodniach leczenia.

Nie należy ponownie rozpoczynać leczenia z użyciem fenobarbitalu, jeśli u pacjenta rozpoznano kiedykolwiek zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Należy odstawić lek, gdy tylko wystąpią zmiany skórne lub inne objawy nadwrażliwości, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i powiedzieć o przyjmowaniu tego leku.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek:

•    jeśli pacjent ma niewydolność oddechową;

•    jeśli pacjent ma miastenię;

•    jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona;

•    jeśli pacjent ma porfirię;

•    jeśli pacjent ma obrzęk śluzowaty (uogólniony obrzęk charakteryzujący się suchością, szorstkością i bladością skóry);

•    jeśli pacjent ma rozedmę płuc;

•    jeśli pacjent ma niewydolność nerek;

•    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;

•    w ciężkich zatruciach lekami, które wpływają hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Dzieci

Stosowanie leku Milocardin u dzieci jest przeciwwskazane.

Lek Milocardin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Milocardin może oddziaływać z licznymi innymi lekami. Dotyczy to w szczególności:

•    leków przeciwzakrzepowych;

•    leków przeciwzapalnych;

•    niektórych antybiotyków i środków przeciwdrobnoustrojowych;

•    leków uspokajających i nasennych;

•    leków przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych i przeciw chorobie Parkinsona;

•    leków stosowanych w niedoczynności kory nadnerczy;

•    leków stosowanych w chorobach serca;

•    środków antykoncepcyjnych (ich skuteczność może być osłabiona);

•    leków stosowanych w chorobach nowotworowych;

•    leków znieczulających;

•    leków przeciwdrgawkowych;

•    leków stosowanych w nadciśnieniu i jaskrze;

•    leków o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym;

•    leków obniżających temperaturę ciała;

•    leków stosowanych przy niedoborze kwasu foliowego;

•    leków stosowanych w niedoczynności tarczycy;

•    leków stosowanych w astmie oskrzelowej.

Milocardin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłku, z niewielką ilością wody lub na cukrze.

Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży. W skład leku wchodzi fenobarbital, który może być przyczyną wad wrodzonych u dziecka.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną. Podczas przyjmowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek zawiera etanol

Lek zawiera 54% v/v etanolu (alkoholu), tzn. w dawce 40 kropli do 280 mg, co jest równoważne 7 ml piwa, 3 ml wina na dawkę (40 kropli). Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

3. Jak stosować lek Milocardin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Stosowanie u dzieci

Stosowanie leku Milocardin u dzieci jest przeciwwskazane.

Stosowanie u dorosłych

Zalecana dawka:

Początkowo 5-10 kropli 2-3 razy na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 20-25 kropli 3 razy na dobę.

W napadzie tachykardii (przyspieszenie bicia serca) emocjonalnej 30-40 kropli jednorazowo.

Lek przyjmuje się z niewielką ilością wody lub na cukrze.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Milocardin

W razie wystąpienia objawów przedawkowania, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawami przedawkowania w ostrym zatruciu dużą dawką leku są:

•    drgawki,

•    ataksj a (zaburzenia koordynacj i ruchowej),

•    osłupienie,

•    śpiączka,

•    porażenie oddechu.

Objawami przedawkowania w zatruciu małymi dawkami leku są:

•    nudności, wymioty,

•    bóle głowy,

•    odczyny alergiczne spowodowane bromkami.

Pominięcie zastosowania leku Milocardin

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe.

Jeżeli jednak zbliża się pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie wolno przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą to być:

•    ciężkie reakcje skórne jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (występują bardzo rzadko);

•    reakcje skórne ustępujące po odstawieniu leku (występują często);

•    nadmierne uspokojenie, depresja, senność, zahamowanie ośrodka oddechowego (zaburzenia oddychania);

•    zawroty i bóle głowy, bóle stawowe;

•    zapalenie wątroby, żółtaczka;

•    niedokrwistość megaloblastyczna (rodzaj niedokrwistości polegający na zaburzeniach dojrzewania komórek krwi, powstaje w wyniku niedoboru witaminy B12 oraz kwasu foliowego);

•    w przypadku dużych dawek może wystąpić ospałość i uczucie zmęczenia, oczopląs, ataksja (bezład);

•    dłuższe stosowanie może doprowadzić do przyzwyczajenia. W trakcie leczenia rozwija się tolerancja na działanie uspokajające fenobarbitalu (osłabienie skuteczności leku);

•    zaburzenia kostne łącznie z osteopenią, osteoporozą („rozrzedzenie” kości) oraz złamaniami. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent długotrwale stosuje leki przeciwpadaczkowe, ma osteoporozę lub przyjmuje steroidy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Milocardin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Milocardin

-    Substancjami czynnymi leku są: ester etylowy kwasu a-bromoizowalerianowego oraz fenobarbital sodowy. 15 g roztworu zawiera 300 mg estru etylowego kwasu a-bromoizowalerianowego i 300 mg fenobarbitalu sodowego.

-    Pozostałe składniki to: olejek miętowy, olejek chmielowy, etanol 96%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Milocardin i co zawiera opakowanie

Butelka z brunatnego szkła zamykana nakrętką z kroplomierzem zawierająca 15 g roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Milocardin

Charakterystyka Milocardin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Milocardin, 300 mg + 300 mg/15g, krople doustne, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

15 g roztworu zawiera 300 mg estru etylowego kwasu a-bromoizowalerianowego (Ethyli a-bromoisovaleras) i 300 mg fenobarbitalu sodowego (Phenobarbitalum natricum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: etanol 96%; 15 g roztworu zawiera 7,2 g etanolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople doustne, roztwór

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Nadmierna pobudliwość nerwowa, czynnościowe zaburzenia układu krążenia (tachykardia zatokowa), wzmożona perystaltyka jelita grubego.

•    Nerwica wegetatywna (łagodne postacie).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zwykle początkowo 5-10 kropli 2-3 razy na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 20-25 kropli 3 razy na dobę.

W napadzie tachykardii emocjonalnej 30-40 kropli jednorazowo.

Produkt przyjmuje się z niewielką ilością wody lub na cukrze.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Lek nie może być stosowany:

-    u dzieci oraz u kobiet w czasie ciąży i karmienia piersią;

-    w uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, chorobach psychicznych, porfirii.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania produktu u pacjentów z niewydolnością oddechową, miastenią, chorobą Parkinsona, porfirią, obrzękiem śluzowatym, rozedmą płuc, niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością serca oraz w ciężkich zatruciach lekami wpływającymi depresyjnie na OUN.

Reakcje skórne

Po zastosowaniu fenobarbitalu występowały zagrażające życiu reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona - SJS) oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN). Należy dokładnie obserwować, czy u pacjenta nie pojawiają się zmiany na skórze i poinformować go o oznakach i objawach tych zmian. Największe ryzyko wystąpienia zmian skórnych związanych z zespołem

Stevensa-Johnsona oraz toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka występuje w pierwszych tygodniach stosowania produktu.

Jeśli pojawią się objawy SJS lub TEN (np. postępująca wysypka, często z pęcherzami lub zmianami na błonach śluzowych) należy zaprzestać stosowania produktu. Wczesna diagnoza wiąże się z lepszą prognozą. Jeśli powikłanie rozpoznano wcześnie i natychmiast zaprzestano stosowania jakiegokolwiek podejrzanego produktu, to wyniki w postępowaniu będą najlepsze.

Jeśli u pacjenta zdiagnozowano SJS lub TEN, nie można nigdy ponownie przyjmować fenobarbitalu.

Produkt zawiera 54% v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 280 mg na dawkę (40 kropli).

Produkt jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkt może nasilać działanie innych środków uspokajających i alkoholu.

Fenobarbital jest induktorem enzymów mikrosomalnych wątroby i niezależnie od dawki może przyspieszać metabolizm wielu jednocześnie stosowanych leków, które są metabolizowane w wątrobie, np. doustnych leków przeciwzakrzepowych, gliko- i mineralokortykosteroidów, cyklosporyn, doksycykliny, chinidyny, teofiliny i jej pochodnych, pochodnych hydantoiny, chloropromazyny, amitryptyliny, fenylobutazonu, metronidazolu, digitoksyny, B-adrenolityków, witaminy D, gryzeofulwiny, chloramfenikolu, doustnych środków antykoncepcyjnych. Zmniejsza się w ten sposób ich skuteczność.

Jeśli jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych leków z fenobarbitalem jest konieczne, może okazać się niezbędne monitorowanie skuteczności ich działania i zmiana dawki.

Interakcje fenobarbitalu z fenytoiną są trudne do przewidzenia. Zwykle występuje zmniejszenie stężenia fenytoiny we krwi, mogą się również zwiększyć niepożądane działania fenobarbitalu.

Jednoczesne stosowanie kwasu walproinowego może zwiększyć działanie uspokajające fenobarbitalu. Fenobarbital może powodować stopniowe zmniejszanie się stężenia karbamazepiny.

Fenobarbital może zwiększać działanie środków wpływających depresyjnie na OUN (pochodne benzodiazepiny, przeciwdepresyjne z wyjątkiem inhibitorów MAO, większość leków przeciwhistaminowych H1, klonidyna, leki nasenne, neuroleptyki, pochodne morfiny, alkohol) i w ten sposób silnie hamować czynność OUN, a także spowodować depresję ośrodka oddechowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W skład produktu wchodzi fenobarbital, który jest przeciwwskazany w ciąży i w czasie karmienia piersią. Fenobarbital może być przyczyną wad wrodzonych u dziecka. Opisano przypadki rozszczepu podniebienia, zajęczej wargi, wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego, niedorozwoju palców, zahamowania rozwoju szkieletu, zahamowania funkcji psychomotorycznych i inne. Dlatego lek jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i w okresie laktacji (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Milocardin wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Fenobarbital i ester etylowy kwasu a-bromoizowalerianowego działają sedatywnie, co jest dodatkowo spotęgowane etanolem (dawka - 40 kropli - zawiera około 280 mg etanolu), wskutek czego lek osłabia zdolność kierowania pojazdami oraz obsługę maszyn, a także sprawność psychofizyczną (pływanie, praca na dużej wysokości i inne).

Należy poinformować pacjenta o istniejącym niebezpieczeństwie.

4.8. Działania niepożądane

Milocardin może wywoływać następujące działania niepożądane.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość megaloblastyczna (w przypadku długotrwałego stosowania występuje niedobór kwasu

foliowego).

Zaburzenia układu nerwowego

Nadmierne uspokojenie, depresja, senność.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej, śródpiersia

Depresja ośrodka oddechowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby, żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: odczyny skórne ustępujące po odstawieniu leku.

Bardzo rzadko: ciężkie reakcje skórne, jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawowe.

Donoszono o zmniejszeniu gęstości mineralnej kości, osteopenii, osteoporozie oraz o złamaniach u pacjentów stosujących Milocardin w długoterminowej terapii. Mechanizm działania produktu leczniczego Milocardin wpływający na metabolizm kostny nie został ustalony.

Po przyjęciu dużych dawek może wystąpić ospałość i uczucie zmęczenia, oczopląs, ataksja (bezład) oraz zawroty i bóle głowy.

W razie dłuższego stosowania, produkt może wywołać przyzwyczajenie. W trakcie leczenia rozwija się tolerancja na działanie uspokajające fenobarbitalu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Produkt w dużych dawkach działa porażająco na OUN z możliwością porażenia oddechu (synergistyczne działanie depresyjne fenobarbitalu i estru etylowego kwasu a-bromoizowalerianowego).

Objawy przedawkowania

Ostre zatrucia dużą dawką zdarzają się rzadko, a objawy są następujące: drgawki, ataksja, stupor, śpiączka, porażenie układu oddechowego.

Zatrucie małymi dawkami leku powoduje nudności, wymioty, bóle głowy, odczyny alergiczne spowodowane bromkami.

Leczenie przedawkowania

W razie zatrucia, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

W ciężkich zaburzeniach oddychania i śpiączce należy zastosować intubację i oddech wspomagany lub zastępczy.

Płukanie żołądka wodą z węglem aktywnym.

W przypadku drgawek zastosować i.v. diazepam lub fenytoinę.

Alkalizacja moczu może zwiększać wydalanie fenobarbitalu przez nerki.

W ciężkich zatruciach, ze względu na zawartość fenobarbitalu, najskuteczniejszą metodą eliminacji jest hemoperfuzja z żywicami jonowymiennymi. Mniej skuteczna jest hemoperfuzja z węglem aktywnym, a także hemodializa.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki nasenne i uspokajające; barbiturany w połączeniach kod ATC: N05CB02

Lek o działaniu uspokajającym i rozkurczowym. Ester etylowy kwasu a-bromoizowalerianowego wywiera słabe działanie sedatywne na OUN, wpływa regulująco na czynność układu krążenia i przewodu pokarmowego. Rozpuszczalna sól sodowa fenobarbitalu w małych dawkach ma działanie sedatywne i wykazuje synergizm z estrem etylowym kwasu a-bromoizowalerianowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ester etylowy kwasu a-bromoizowalerianowego wchłania się łatwo z przewodu pokarmowego. Fenobarbital wchłania się z przewodu pokarmowego w około 80%, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 6-8 godzinach.

Dystrybucja

Fenobarbital wiąże się z białkami osocza w około 40%.

Metabolizm

Ester etylowy kwasu a-bromoizowalerianowego i fenobarbital są częściowo metabolizowane. Eliminacja.

Ester etylowy kwasu a-bromoizowalerianowego i fenobarbital wydalane są z moczem. Wydalanie fenobarbitalu może być zwiększone, jeśli mocz ma odczyn zasadowy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne dane przedkliniczne nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olejek miętowy Olejek chmielowy Etanol 96%

Sodu wodorotlenek Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka (15 g) z brunatnego szkła zamykana nakrętką z kroplomierzem, w tekturowym pudełku.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0447

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.03.1972 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Milocardin