Imeds.pl

Minirin 4 Mcg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Minirin, 4 mikrogramy/ml, roztwór do wstrzykiwań

Desmopressini acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić, innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Minirin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Minirin

3.    Jak stosować Minirin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Minirin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Minirin i w jakim celu się go stosuje

Minirin zawiera desmopresynę działającą podobnie do naturalnego hormonu przysadki mózgowej -argininowazopresyny.

Minirin roztwór do wstrzykiwań stosowany jest do leczenia moczówki prostej ośrodkowej, do badania zdolności zagęszczania moczu przez nerki oraz do zapewnienia hemostazy w przypadku niewielkich zabiegów chirurgicznych oraz przed wykonaniem inwazyjnej diagnostyki u chorych z łagodną postacią hemofilii A i łagodną postacią choroby von Willebranda.

W wyjątkowych przypadkach lek może być stosowany u chorych z umiarkowaną postacią choroby von Willebranda.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Minirin Kiedy nie stosować leku Minirin

-    jeśli pacjent ma uczulenie na desmopresynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje nawykowa lub psychogenna polidypsja (z ilością wydalanego moczu przekraczającą 40 ml/kg/24 godziny),

-    jeśli u pacjenta występuje niestabilna choroba wieńcowa, rozpoznana lub podejrzewana niewydolność serca, inna choroba wymagająca leczenia lekami moczopędnymi,

-    jeśli u pacjenta stwierdza się hiponatremię, czyli niskie stężenie sodu w surowicy krwi,

-    jeśli u pacjenta występuje choroba von Willebranda typu II B.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Minirin należy omówić to z lekarzem.

-    jeśli lek stosowany jest u osób bardzo młodych lub w wieku podeszłym

-    jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia wodno-elektrolitowe

-    jeśli u pacjenta może dojść do zwiększenia ciśnienia śródczaszkowego

-    jeśli u pacjenta występuje umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 50 ml/min).

Dodatkowo, w odniesieniu do badania zdolności zagęszczania moczu przez nerki:

Podaż płynów należy ograniczyć do najwyżej 0,5 litra w czasie od 1 godziny przed podaniem leku do 8 godzin po jego podaniu.

Badanie zdolności zagęszczania moczu przez nerki u dzieci w wieku poniżej 1 roku należy wykonywać wyłącznie w szpitalu pod ścisłą kontrolą lekarską.

Dodatkowo, w odniesieniu wskazań związanych z zapewnieniem hemostazy:

Dla zapobieżenia przeładowaniu płynami szczegółowej kontroli należy poddać pacjentów wymagających leczenia środkami moczopędnymi.

Specjalną uwagę należy zwracać na ryzyko nadmiernego zatrzymania wody w organizmie i hiponatremii. Podaż płynów należy ograniczyć do niezbędnego minimum i regularnie kontrolować masę ciała pacjenta.

W przypadku stopniowego wzrostu masy ciała pacjenta, zmniejszenia stężenia sodu w surowicy krwi do wartości poniżej 130 mmol/l lub zmniejszenia osmolalności osocza do wartości poniżej 270 mOsm/kg masy ciała, należy drastycznie ograniczyć podaż płynów i przerwać podawanie leku.

Minirin nie skraca wydłużonego czasu krwawienia u pacjentów z małopłytkowością.

Środki ostrożności:

Szczególne środki ostrożności należy zachować u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 50 ml/min.).

W celu uniknięcia hiponatremii, szczególne środki ostrożności, w tym zwracanie bacznej uwagi na ograniczenie podaży płynów i częstsze oznaczanie stężenia sodu w surowicy, należy zachować w przypadku równoczesnego stosowania leków wywołujących zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, chlorpromazyna, karbamazepina oraz w przypadku równoczesnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Jeśli w trakcie leczenia dochodzi do wystąpienia ostrych schorzeń, należy ponownie rozważyć dalsze leczenie desmopresyną oraz dokładnie kontrolować gospodarkę wodno-elektrolitową, zwłaszcza w przypadku nadmiernego krwawienia.

Minirin a inne leki

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Minirin.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

-    trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych,

-    selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny,

-    chlorpromazyny,

-    karbamazepiny,

-    niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Wymienione wyżej leki mogą prowadzić do nadmiernego zatrzymania wody w organizmie lub hiponatremii. Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Desmopresyna przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Minirin nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować Minirin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku Minirin w leczeniu moczówki prostej ośrodkowej:

Minirin roztwór do wstrzykiwań podaje się w przypadku, gdy nie można zastosować doustnej lub donosowej postaci leku. Dawkę ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta po określeniu wpływu leku na diurezę i osmolalność moczu.

Zwykle dawka wynosi:

Dorośli: od 1 do 4 mikrogramów (0,25-1 ml) raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych.

Dzieci powyżej 1 roku: od 0,1 do 1 mikrograma (0,025-0,25 ml) raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych.

Dzieci poniżej 1 roku: doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci poniżej 1 roku jest ograniczone;

z opisów poszczególnych przypadków wynika, że dawka początkowa powinna wynosić

0,05 mikrograma (0,0125 ml), a następne powinny być ustalane w zależności od wielkości diurezy i stężenia

elektrolitów.

Zwykle lek podaje się dożylnie, ale jeśli zachodzi konieczność, może być także podawany domięśniowo lub podskórnie.

Stosowanie leku Minirin do badania zdolności zagęszczania moczu przez nerki

Do badania zdolności zagęszczania moczu przez nerki zaleca się następujące, jednokrotne dawki podawane domięśniowo lub podskórnie:

Dorośli: 4 mikrogramy (1 ml)

Dzieci powyżej 1 roku: od 1 do 2 mikrogramów (0,25-0,5 ml)

Dzieci poniżej 1 roku: 0,4 mikrograma (0,1 ml)

Mocz oddany w ciągu pierwszej godziny po podaniu leku Minirin wyklucza się z testu. Przez następne 8 godzin należy zebrać dwie próbki moczu i oznaczyć jego osmolalność. Należy przestrzegać ograniczenia podaży płynów.

U dzieci do badania zdolności zagęszczania moczu przez nerki zaleca się stosowanie głównie leku Minirin w postaci donosowej.

Stosowanie leku Minirin w celu zapewnienia hemostazy

Dawkę 0,3 mikrograma/kg masy ciała, rozcieńczoną w 50-100 ml 0,9% roztworu chlorku sodu, podaje się we wlewie dożylnym przez 15-30 minut.

W przypadku uzyskania pozytywnego efektu, dawkę można powtórzyć 1 lub 2 razy w odstępach co 6-12 godzin. Dalsze ponawianie dawki może skutkować słabszym efektem terapeutycznym.

U pacjentów z hemofilią A pożądany wzrost aktywności czynnika VIII C jest oceniany z zastosowaniem takich samych kryteriów jakie stosowane są podczas leczenia koncentratem czynnika VIII. Jeśli wlew dożylny leku Minirin nie prowadzi do oczekiwanego wzrostu aktywności czynnika VIII C w osoczu, leczenie może być uzupełnione przetoczeniem koncentratu czynnika VIII.

Leczenie chorych na hemofilię powinno być prowadzone w porozumieniu z laboratorium hematologicznym.

Oznaczanie czynników krzepnięcia i czasu krwawienia przed podaniem leku Minirin.

Po podaniu desmopresyny wyraźnie wzrasta aktywność czynnika VIII C (VIII:C) i stężenie antygenu czynnika von Willebranda (vWF:Ag) w osoczu. Nie jest jednak możliwe ustalenie jakiejkolwiek zależności pomiędzy stężeniem tych czynników w osoczu i czasem krwawienia, zarówno przed jak i po podaniu desmopresyny. Dlatego, jeśli to możliwe, wpływ desmopresyny na czas krwawienia powinien być sprawdzany indywidualnie u każdego pacjenta.

Badanie czasu krwawienia należy wykonywać za pomocą metod standaryzowanych. Oznaczanie czasu krwawienia i osoczowych czynników krzepnięcia powinno być prowadzone we współpracy lub w porozumieniu z laboratorium hematologicznym.

Kontrola podczas leczenia

Aktywność czynnika VIII C musi być kontrolowana regularnie, ponieważ w kilku przypadkach stwierdzono, że efekt terapeutyczny zmniejszał się wraz z powtarzanymi dawkami.

Podczas leczenia lekiem Minirin należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Minirin

Przedawkowanie leku Minirin może prowadzić do zatrzymania wody w organizmie i hiponatremii.

Leczenie hiponatremii powinno być indywidualne. Ogólnie zaleca się odstawienie leku, ograniczenie podaży płynów i leczenie objawów, o ile zachodzi taka potrzeba.

Pominięcie zastosowania leku Minirin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Minirin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane mogą dotyczyć od 1 do 10 na każdych 100 pacjentów leczonych lekiem Minirin. Zaliczają się do nich:

•    ból głowy

•    ból brzucha

•    nudności

•    przejściowy spadek ciśnienia tętniczego krwi z odruchową tachykardią i zaczerwienieniem twarzy w czasie podawania leku

•    uczucie zmęczenia przy stosowaniu dużych dawek.

Rzadko występującymi działaniami niepożądanymi, które mogą dotyczyć od 1 do 10 na każdych 10 000 pacjentów, są:

•    zawroty głowy przy stosowaniu dużych dawek.

Bardzo rzadko występującym działaniem niepożądanym, które może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na każdych 10 000 pacjentów jest:

•    hiponatremia

Odnotowano pojedyncze przypadki skórnych reakcji alergicznych oraz bardziej nasilonych uogólnionych reakcji alergicznych.

Leczenie desmopresyną bez równoczesnego ograniczenia podaży płynów może prowadzić do nadmiernego zatrzymania wody w organizmie lub hiponatremii, co objawia się bólem głowy, nudnościami, wymiotami, zmniejszeniem stężenia sodu w surowicy, zwiększeniem masy ciała lub, w ciężkich przypadkach, drgawkami.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: +48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Minirin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie ampułki po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Minirin

-    Substancją czynną leku jest desmopresyny octan

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas solny do ustalenia pH, woda do wstrzykiwań Jak wygląda Minirin i co zawiera opakowanie

Lek Minirin to przezroczysty, bezbarwny roztwór do wstrzykiwań w ampułkach o pojemności 1 ml. Każde opakowanie zawiera 10 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

Wytwórca:

Ferring GmbH, Wittland 11, P.O. Box 2145, 24109 Kiel, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. ul. Szamocka 8 01-748 Warszawa

Tel.: + 48 22 246 06 80, Fax: + 48 22 246 06 81 Data ostatniej aktualizacji ulotki:

- 5 -