+ iMeds.pl

Minitran 5 5 mg/24 h (18 mg)Ulotka Minitran 5

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MINITRAN 5, 18 mg (5 mg/24 h), system transdermalny

Glyceroli trinitras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Minitran 5 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Minitran 5

3.    Jak stosować lek Minitran 5

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Minitran 5

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST MINITRAN 5 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Minitran 5 ma w postać plastra składającego się z przylegającej do skóry matrycy, zawierającej nitroglicerynę i z pokrywającej ją ochronnej, cienkiej, przezroczystej folii polietylenowej. Matryca uwalnia substancję czynną z określoną i stałą szybkością.

Przylegająca do skóry powierzchnia plastra zabezpieczona jest ochronną folią poliestrową, którą należy odkleić przed użyciem.

Lek zawiera nitroglicerynę, która wywiera bezpośrednie działanie zwiotczaj ące na mięśnie gładkie naczyń, prowadząc do ich rozszerzenia. Powoduje to zmniejszenie pracy mięśnia sercowego, a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego i tlenowego przez serce. Poprawić może się kurczliwość ściany oraz zwiększyć rzut serca. Rozszerzenie dużych tętnic w pobliżu serca prowadzi do poprawy krążenia wieńcowego i wydolności serca. Nitrogliceryna powoduje zwiotczenie mięśniówki oskrzeli, odprowadzających dróg moczowych, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych oraz przełyku, jelita cienkiego i grubego, w tym zwieraczy.

Minitran 5 jest lekiem stosowanym w zapobieganiu napadom bólowym u pacjentów z dławicą piersiową. Lek Minitran 5 nie jest przeznaczony do leczenia ostrego napadu dławicy piersiowej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MINITRAN 5 Nie należy stosować leku Minitran 5 w następujących przypadkach:

-    uczulenie na glicerolu triazotan (nitroglicerynę), inne azotany lub którykolwiek z pozostałych składników leku

-    ostra niewydolność krążenia (wstrząs, zapaść)

-    nasilone niedociśnienie (ciśnienie skurczowe < 90 mm Hg)

-    ciężka hipowolemia (znaczne zmniejszenie objętości krwi krążącej)

-    wstrząs kardiogenny, z wyjątkiem pacjentów, u których uzyskano odpowiednie wartości ciśnienia końcowo-rozkurczowego w lewej komorze stosując metodę kontrapulsacji wewnątrzaortalnej lub leki o dodatnim działaniu izotropowym

-    leczenia inhibitorami 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil), ponieważ występuje zwiększone

ryzyko nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi

-    kardiomiopatia przerostowa obturacyjna

-    zaciskające zapalenie osierdzia

-    tamponada osierdzia

-    ciężka niedokrwistość

-    u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem płucnym, ponieważ niedotlenienie może wystąpić wskutek wzrostu ukrwienia w obszarach hipowentylacji pęcherzykowej. Odnosi się to szczególnie do pacjentów z chorobą wieńcową serca

-    schorzenia przebiegające ze wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego (aczkolwiek dalszy wzrost tego ciśnienia zanotowano dotychczas jedynie po dożylnym podawaniu wysokich dawek nitrogliceryny)

-    niewydolność mięśnia sercowego z powodu niedrożności (jak w przypadku stenozy aortalnej i (lub) mitralnej lub zaciskającego zapalenia osierdzia).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Minitran 5:

Szczególnie ścisły nadzór lekarski jest wymagany w następujących przypadkach:

-    ostry zawał mięśnia sercowego z niskim ciśnieniem napełniania lewej komory. Minitran 5 należy stosować z dużą ostrożnością: należy unikać obniżenia wartości tego ciśnienia poniżej 90 mm Hg

-    skłonność do ortostatycznych spadków ciśnienia krwi

U pacjentów, u których dojdzie do znacznego obniżenia ciśnienia krwi, należy usunąć plaster.

W celu zapewnienia właściwej skuteczności defibrylacji (zabiegu stosowanego podczas reanimacji z zastosowaniem impulsu elektrycznego) i kardiowersji (zabiegu przywrócenia prawidłowego rytmu serca z zastosowaniem impulsu elektrycznego) należy wcześniej usunąć plaster Minitran 5.

Plastry Minitran 5 nie zawierają żadnych metalowych elementów, dlatego nie jest konieczne ich usunięcie przed zastosowaniem leczenia prądem o wysokiej częstotliwości (diatermia). Podczas zmiany z długotrwałego leczenia lekiem Minitran 5 na inne leczenie, lek ten należy odstawiać stopniowo i zastosować nowe leczenie jeszcze przed jego ostatecznym odstawieniem. Stosowanie miejscowe w postaci plastrów, zwłaszcza długotrwałe, może powodować reakcje nadwrażliwości.

Hipoksemia (niedobór tlenu we krwi):

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z hipoksemią, czyli niedoborem tlenu we krwi spowodowaną ciężką niedokrwistością (m.in. wywołaną przez niedobór enzymu G6PD), ponieważ u tych pacjentów metabolizm triazotanu glicerolu jest ograniczony. Należy także zachować ostrożność w przypadku pacjentów z hipoksemią, u których występuje nieprawidłowy stosunek wentylacji do perfuzji, czyli objętości powietrza wentylującego płuca w danym czasie do objętości krwi przepływającej przez płuca w danym czasie, spowodowany chorobą płuc lub niewydolnością serca na tle niedokrwiennym.

Kardiomiopatia przerostowa (zaburzenie budowy serca):

Terapia z zastosowaniem azotanów może nasilić objawy dusznicy spowodowanej kardiomiopatią przerostową.

Nasilone napady dusznicy:

Należy uwzględnić możliwość nasilenia częstości występowania napadów dusznicy w okresach , w których nie stosuje się plastra. W takich przypadkach należy jednocześnie stosować leki przeciwko dusznicy.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Minitran 5 podczas ciąży, zwłaszcza jej pierwszego trymestru.

Ten lek może być zastosowany na wyraźne polecenie lekarza i tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści leczenia dla matki są większe niż możliwe zagrożenie dla płodu.

Badania na zwierzętach nie wykazały uszkodzenia płodu w wyniku stosowania leku Minitran 5.

Karmienie piersią:

Brak danych dotyczących przenikania nitrogliceryny do mleka matki. Nie można wykluczyć zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Lekarz podejmie decyzję o przerwaniu karmienia piersią przez pacjentkę lub o zaprzestaniu stosowania leku Minitran 5, biorąc pod uwagę możliwe korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz potencjalne korzyści leczenia dla matki.

Wpływ na płodność:

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu leku Minitran 5 na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nawet w przypadku przestrzegania zaleceń dotyczących dawkowania lek może uniemożliwiać prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Spożywanie alkoholu podczas terapii dodatkowo nasila to działanie, powodując omdlenia.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Inne leki i Minitran 5

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje z innymi lekami, których jednoczesne stosowanie jest przeciwwskazane

Syldenafil (zawarty m.in. w leku Viagra) może spowodować znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi

(patrz punkt 2. „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Minitran 5”).

Interakcje, które należy wziąć pod uwagę

Równoczesne stosowanie innych leków rozszerzających naczynia, leków przeciwnadciśnieniowych, leków beta-adrenolitycznych (stosowanych m.in. w jaskrze i nadciśnieniu tętniczym), inhibitorów ACE (stosowanych w nadciśnieniu tętniczym), leków moczopędnych, antagonistów wapnia (stosowanych w nadciśnieniu tętniczym i chorobach serca), leków przeciwpsychotycznych (stosowanych w schizofreniach oraz psychozach), leków uspokajających lub leków przeciwdepresyjnych o budowie trójpierścieniowej oraz alkoholu może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

U pacjentów uprzednio leczonych innymi lekami rozszerzającymi naczynia, takimi jak organiczne związki azotu (np. dwuazotan izosorbidu, 5-monoazotan izosorbidu), może być konieczne podanie większej dawki nitrogliceryny w celu uzyskania pożądanego działania leku.

W przypadku równoczesnego przyjmowania dihydroergotaminy (czyli leku przyjmowanego w migrenie) stosowanie leku Minitran 5 może prowadzić do wzrostu stężenia dihydroergotaminy we krwi oraz nasilenia jej działania podwyższającego ciśnienie tętnicze krwi.

W przypadku równoczesnego stosowania heparyny może wystąpić osłabienie jej działania polegającego na zapobieganiu powstawania zakrzepom.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (stosowane w bólach, gorączce i stanach zapalnych) z wyjątkiem kwasu acetylosalicylowego, mogą osłabiać działanie leku Minitran 5.

Amifostyna i kwas acetylosalicylowy mogą nasilić działanie leku Minitran 5.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MINITRAN 5

Lek Minitran 5 należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Jeden plaster Minitran 5 należy przykleić na skórę raz na dobę. Ze względu na różne działanie azotanów u poszczególnych osób, najmniejszą skuteczną dawkę lekarz określa indywidualnie dla konkretnego pacjenta.

Dawka zależy wyłącznie od powierzchni kontaktowej plastra, ponieważ szybkość uwalniania nitrogliceryny na 1 cm2 jest stała. Leczenie należy rozpoczynać od pojedynczego plastra Minitran 5 na dobę. W razie konieczności, w zależności od tolerancji, dobową dawkę leczniczą można zwiększyć do jednego plastra Minitran 10.

Ze względu na możliwość wystąpienia tzw. zjawiska „tolerancji”, polegającego na osłabieniu działania azotanów stosowanych w sposób ciągły, plaster należy pozostawiać przyklejony do skóry na okres nie dłuższy niż 12 godzin, a następnie go usunąć, tak aby przerwa w stosowaniu leku również wynosiła około 12 godzin.

W przerwach pomiędzy kolejnymi aplikacjami preparatu może być stosowane dodatkowe leczenie przeciwdławicowe innymi lekami, które nie zawierają azotanów.

Sposób użycia

Plastry Minitran 5 pakowane są pojedynczo w małych, zabezpieczonych pojemnikach.

Bezpośrednio przed nałożeniem plastra należy usunąć błonę ochronną, którą zabezpieczona jest warstwa przylepna.

Plastry należy przyklejać na zdrową, nieuszkodzoną skórę, najlepiej bez fałdów i nieowłosioną. Wybrany obszar skóry należy umyć i osuszyć bezpośrednio przed naklejeniem plastra. W miejscu przyklejenia plastra nie należy stosować żadnych kosmetyków. Ten sam obszar skóry może być ponownie wykorzystany do aplikacji preparatu po upływie kilku dni.

Plaster charakteryzuje się dobrą przyczepnością do skóry i pozostaje na miejscu nawet podczas kąpieli (także pod prysznicem) oraz aktywności fizycznej (ćwiczenia).

Sposób nakładania plastra:

1.    Rozerwać plastikowe opakowanie wzdłuż zgrzewu i wyjąć plaster.

2.    Złożyć plaster w taki sposób, aby warstwa ochronna odstawała w górnej części wzdłuż linii załamania,

3.    Odkleić jedną połowę warstwy ochronnej.

4.    Przykleić odsłoniętą powierzchnię kontaktową do górnej części ramienia, klatki piersiowej lub uda lub - w razie konieczności - na barku lub plecach. Ostrożnie usunąć pozostałą połowę warstwy ochronnej.

5.    Przycisnąć plaster silnie do skóry.

Po użyciu plastry należy wyrzucić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich dzieciom.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Minitran 5 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej dawki leku Minitran 5 niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy przerwać podawanie leku poprzez usunięcie plastra. Pacjenta należy ułożyć poziomo i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Konieczne może być leczenie w warunkach oddziału intensywnej terapii.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania. Ich nasilenie zależy od wielkości wchłoniętej dawki.

Może występować spadek ciśnienia krwi i ortostatyczne niedociśnienie (zawroty głowy lub omdlenia występujące np. po gwałtownym wstaniu z łóżka lub fotela), odruchowa tachykardia (przyspieszenie czynności serca), bóle głowy, uczucie osłabienia, zawroty głowy, uderzenia gorąca, nudności, wymioty i biegunka.

Po podaniu w dużych dawkach może wystąpić methemoglobinemia (zaburzenie dotyczące krwi), sinica, duszność i przyspieszenie oddechu.

W przypadku podawania bardzo dużych dawek może wystąpić wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego i związane z tym objawy neurologiczne.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów): nudności, wymioty.

Często (u więcej niż 1 na 100 leczonych pacjentów, ale mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów): ból głowy1.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1 000 leczonych pacjentów, ale mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów): alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, zaczerwienienie, świąd, uczucie pieczenia i podrażnienia w miejscu podania2.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów, ale mniej niż u 1 na 1 000 leczonych pacjentów): przyspieszenie czynności serca (tachykardia), hipotonia ortostatyczna (spadek ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji na pionową), zaczerwienienie skóry (uderzenia gorąca), przyspieszenie

3

tętna .

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów): zawroty głowy.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): kołatanie serca, uogólniona wysypka.

1    Często na początku leczenia występują bóle głowy zwłaszcza po zastosowaniu dużych dawek nitrogliceryny, jednak zwykle przemijają bez specjalnego leczenia podczas dalszego stosowania leku. Jeśli bóle głowy, mimo wszystko, utrzymują się, należy podać łagodne leki przeciwbólowe. W razie braku odpowiedzi na leki przeciwbólowe, lekarz powinien rozważyć zmniejszenie dawki nitrogliceryny lub trwałe zaprzestanie jej stosowania.

2    Niewielkie zaczerwienienie skóry zwykle przemija bez specjalnego leczenia po usunięciu plastra. Aby zapobiec miejscowemu podrażnieniu skóry, należy regularnie zmieniać miejsce podania plastra. W pojedynczych przypadkach może wystąpić złuszczające zapalenie skóry.

3    Można zapobiec niewielkiemu, odruchowemu przyspieszeniu tętna poprzez zastosowanie, w razie konieczności, terapii skojarzonej z beta-adrenolitykiem. Rzadko obserwowano zapaść, połączoną niekiedy z rzadkoskurczem oraz omdlenie. W rzadkich przypadkach, w razie wystąpienia znacznego spadku ciśnienia krwi, może dochodzić do nasilenia objawów dławicy piersiowej (paradoksalny efekt azotanowy).

Opisywano przypadki rozwoju tolerancji na lek oraz tolerancji na inne azotany.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Minitran 5 mogą wystąpić inne działania niepożądane. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MINITRAN 5

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie daty ważności podanej na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Minitran 5

Każdy plaster Minitran 5 (powierzchnia kontaktowa 6,7 cm2) zawiera substancję czynną 18,0 mg triazotanu glicerolu (nitrogliceryny); średnie uwalnianie substancji czynnej wynosi 0,2 mg/godzinę.

substancje pomocnicze: kopolimer izooktylu akrylan/akrylamid, monolaurynian glicerolu, oleinian etylu, folia LDPE (folia polietylenowa o niskiej gęstości, folia poliestrowa powlekana silikonem).

Jak wygląda lek Minitran 5 i co zawiera opakowanie

Tekturowe pudełka zawierające 10, 30 lub 100 plastrów w saszetkach.

Dostępny jest również lek Minitran 10, zawierający 36 mg nitrogliceryny (10 mg/24h).

Podmiot odpowiedzialny

Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II nr 15 00-828 Warszawa

Wytwórca:

3M Health Care Derby Road Loughborough Leicestershire LE11 5SF Wielka Brytania

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II nr 15

tel. (022) 697-71-00, faks: (022) 697-71-01

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Minitran 5

Charakterystyka Minitran 5

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Minitran 5, 18 mg (5 mg/24 h), system transdermalny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancja czynna: triazotan glicerolu - nitrogliceryna (Glyceroli trinitras)

Minitran 5_o powierzchni 6,7 cm2 zawiera 18,0 mg nitrogliceryny; średnia szybkość uwalniania substancji czynnej przez skórę wynosi 0,2 mg/godzinę.

Substancje pomocnicze — patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny w postaci plastra składającego się z przylegającej do skóry matrycy zawierającej nitroglicerynę i pokrywającej ją cienkiej, przezroczystej warstwy polietylenu o niskiej gęstości. Matryca kontroluje szybkość uwalniania substancji czynnej. Plaster jest pokryty ochronną warstwą poliestrową, którą należy odkleić przed użyciem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie napadom bólowym u pacjentów z dławicą piersiową.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Jeden plaster preparatu Minitran jest przyklejany na skórę raz na dobę. Ze względu na osobniczo zmienne działanie azotanów dawka minimalna określana jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Dawka zależy wyłącznie od powierzchni kontaktowej plastra, ponieważ szybkość uwalniania nitrogliceryny na cm2 jest stała. Leczenie należy rozpoczynać od pojedynczego plastra Minitran 5 na dobę. W razie konieczności, w zależności od tolerancji, dobową dawkę leczniczą można zwiększyć do jednego plastra Minitran 10.

Plastry preparatu Minitran pakowane są pojedynczo w małych, zabezpieczonych pojemnikach. Bezpośrednio przed nałożeniem plastra należy usunąć błonę ochronną, którą zabezpieczona jest warstwa przylepna.

Ze względu na możliwości wystąpienia zjawiska tolerancji, plaster należy pozostawiać przyklejony do skóry na okres nie dłuższy niż 12 godzin, a następnie go usunąć, tak aby przerwa w stosowaniu leku również wynosiła około 12 godzin.

Po użyciu plastry należy wyrzucić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich dzieciom.

W przerwach pomiędzy kolejnymi aplikacjami preparatu można zalecić dodatkowe leczenie przeciwdławicowe innymi preparatami, które nie zawieraj ą azotanów.

Plastry należy przyklejać na zdrową nieuszkodzoną skórę, w miarę możliwości bez fałdów i nieowłosioną. Wybrany obszar skóry należy umyć i osuszyć bezpośrednio przed naklejeniem plastra. Nie należy stosować na skórę wybranego obszaru żadnych kosmetyków. Na ten sam obszar skóry plaster może być ponownie przyklejony dopiero po upływie kilku dni.

Plaster ma dobrą przyczepność do skóry i pozostaje na miejscu nawet podczas kąpieli (także pod natryskiem) oraz aktywności fizycznej (ćwiczenia).

4.3 Przeciwwskazania

Preparatu Minitran 5 nie należy stosować w następujących przypadkach:

-    nadwrażliwość na glicerolu triazotan (nitroglicerynę), inne azotany lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    ostra niewydolność krążenia (wstrząs, zapaść),

-    nasilona hipotonia (ciśnienie skurczowe <90 mm Hg) ,

-    ciężka hipowolemia,

-    wstrząs kardiogenny, z wyjątkiem pacjentów, u których w celu utrzymania odpowiednich wartości ciśnienia końcowo-rozkurczowego w lewej komorze zastosowano metodę kontrapulsacji wewnątrzaortalnej lub leki o dodatnim działaniu izotropowym,

-    leczenie inhibitorami 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil), ponieważ występuje zwiększone ryzyko nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi,

-    kardiomiopatia przerostowa obturacyjna,

-    zaciskające zapalenie osierdzia,

-    tamponada osierdzia,

- u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem płucnym, ponieważ hipoksemia może wystąpić wskutek wzrostu ukrwienia w obszarach hipowentylacji pęcherzykowej. Odnosi się to szczególnie do pacjentów z chorobą wieńcową serca,

-    ciężka niedokrwistość,

-    schorzenia przebiegające ze wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego (aczkolwiek dalszy wzrost tego ciśnienia zanotowano dotychczas jedynie po dożylnym podawaniu wysokich dawek nitrogliceryny),

-    niewydolność mięśnia sercowego z powodu niedrożności (jak w przypadku stenozy aortalnej i (lub) mitralnej lub zaciskającego zapalenia osierdzia).

Minitran 5 nie jest przeznaczony do leczenia ostrego napadu dławicy piersiowej.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczególnie ścisły nadzór lekarski jest wymagany w następujących przypadkach:

- ostry zawał mięśnia sercowego z niskim ciśnieniem napełniania lewej komory. Minitran 5 należy stosować z dużą ostrożnością: należy unikać obniżenia wartości tego ciśnienia poniżej 90 mm Hg

-    skłonność do ortostatycznych spadków ciśnienia krwi.

U pacjentów, u których dojdzie do znacznego obniżenia ciśnienia krwi, należy usunąć plaster.

W celu zapewnienia właściwej skuteczności defibrylacji i kardiowersji należy wcześniej usunąć plaster Minitran.

Plastry Minitran 5 nie zawierają żadnych metalowych elementów dlatego nie jest konieczne ich usunięcie przed zastosowaniem leczenia prądem o wysokiej częstotliwości (diatermia).

Podczas zmiany z długotrwałego leczenia produktem Minitran 5 na inne leczenie, produkt należy odstawiać stopniowo i zastosować nowe leczenie jeszcze przed ostatecznym odstawieniem produktu. Stosowanie miejscowe w postaci plastrów, zwłaszcza długotrwałe, może powodować reakcje nadwrażliwości.

Hipoksemia

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z hipoksemią spowodowaną ciężką niedokrwistością (m.in. indukowaną przez niedobór enzymu G6PD), ponieważ u tych pacjentów metabolizm triazotanu glicerolu jest ograniczony. Należy także zachować ostrożność w przypadku pacjentów z hipoksemią, u których występuje nieprawidłowy stosunek wentylacji do perfuzji spowodowany chorobą płuc lub niewydolnością serca na tle niedokrwiennym. U pacjentów z hipowentylacją pęcherzykową w obrębie płuca następuje zwężenie naczyń krwionośnych powodujące przesunięcie perfuzji z obszarów obj ętych hipoksją pęcherzykową do lepiej wentylowanych obszarów płuca (odruch Eulera-Liljestranda). U pacjentów z dusznicą bolesną, zawałem mięśnia sercowego lub niedokrwieniem mózgu często występują zaburzenia w obrębie dolnych dróg oddechowych (zwłaszcza hipoksja pęcherzykowa). W tej sytuacji w obrębie płuca następuje zwężenie naczyń krwionośnych powodujące przesunięcie perfuzji z obszarów objętych hipoksją pęcherzykową do lepiej wentylowanych obszarów płuca. Jako substancja silnie rozszerzająca naczynia krwionośne triazotan glicerolu może powodować odwrócenie ochronnego procesu zwężenia naczyń, wskutek czego następuje zwiększenie perfuzji w obrębie słabo wentylowanych obszarów, pogorszenie stosunku wentylacji do perfuzji oraz dalsze zmniejszenie ciśnienia parcjalnego tlenu w tętnicach.

Kardiomiopatia przerostowa

Terapia z zastosowaniem azotanów może nasilić objawy dusznicy spowodowanej kardiomiopatią przerostową.

Nasilone napady dusznicy

Należy uwzględnić możliwość nasilenia częstości występowania napadów dusznicy w okresach , w których nie stosuje się plastra. W takich przypadkach należy jednocześnie stosować leki przeciwko dusznicy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje z innymi lekami, których jednoczesne stosowanie jest przeciwwskazane

Obniżające ciśnienie działanie produktu leczniczego Minitran nasila się podczas równoczesnego stosowania syldenafilu.

Interakcje, które należy wziąć pod uwagę

Równoczesne stosowanie innych leków rozszerzających naczynia, leków przeciwnadciśnieniowych, leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, inhibitorów ACE, diuretyków, antagonistów wapnia, neuroleptyków, leków uspokajających lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz alkoholu może nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu Minitran 5.

U pacjentów uprzednio leczonych organicznymi związkami azotu (np. dwuazotan izosorbidu, 5-monoazotan izosorbidu), konieczna może być wyższa dawka nitrogliceryny w celu uzyskania pożądanego efektu hemodynamicznego.

W przypadku równoczesnego przyjmowania dihydroergotaminy stosowanie preparatu Minitran 5 może powodować ryzyko zwężenia tętnic wieńcowych.

W przypadku równoczesnego stosowania heparyny może wystąpić osłabienie efektu jej działania. Działanie produktu Minitran 5 może być osłabione przez niesteroidowe leki przeciwzapalne z wyjątkiem kwasu acetylosalicylowego.

Podawanie produktu Minitran 5 z amifostyną i kwasem acetylosalicylowym może nasilić działanie Minitranu obniżające ciśnienie krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie należy stosować produktu Minitran 5 podczas ciąży, zwłaszcza jej pierwszego trymestru. Ten produkt może być zastosowany tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści leczenia dla matki są większe niż możliwe zagrożenie dla płodu.

Badania na zwierzętach nie wykazały uszkodzenia płodu (patrz także punkt 5. „Właściwości farmakologiczne”).

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania nitrogliceryny do mleka matki. Nie można wykluczyć zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Lekarz podejmie decyzję o przerwaniu karmienia piersią przez pacjentkę lub o zaprzestaniu stosowania produktu Minitran 5, biorąc pod uwagę możliwe korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz potencjalne korzyści leczenia dla matki.

Płodność

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu produktu Minitran 5 na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nawet w przypadku przestrzegania zaleceń dotyczących dawkowania lek może powodować niedociśnienie ortostatyczne i zawroty głowy w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Spożywanie alkoholu podczas terapii dodatkowo nasila to działanie, powodując omdlenia. Należy uprzedzić pacjenta o możliwości wystąpienia takich reakcji, zwłaszcza na początku leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z częstością występowania zgodnie z następującą

konwencją:

bardzo często (>1/10)

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

bardzo rzadko (<1/10 000)

częstość nieznana (Działania niepożądane pochodzą z okresu po wprowadzeniu produktu Minitran do obrotu drogą spontanicznego raportowania i przypadków literaturowych. Ponieważ działania te są zgłaszane dobrowolnie z populacji o niezbadanej wielkości, częstość występowania tych działań nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy1.

Bardzo rzadko: zawroty głowy.

Zaburzenia serca

Rzadko: przyspieszenie czynności serca (tachykardia)2.

Częstość nieznana: kołatanie serca.

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: hipotonia ortostatyczna, zaczerwienienie skóry (uderzenia gorąca)2.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: nudności, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

Częstość nieznana: uogólniona wysypka.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: zaczerwienienie, świąd, uczucie pieczenia i podrażnienia w miejscu podania3.

Badania diagnostyczne

Rzadko: przyspieszenie tętna.

Komentarz [bdl]: bardzo proszę o uzupełnienie treści odnośników zgodnie z wersją ang (CCDS)


przeciwbólowe, należy rozważyć zmniejszenie dawki nitrogliceryny lub trwale zaprzestać jej stosowania.

2    Można zapobiec niewielkiemu, odruchowemu przyspieszeniu tętna poprzez zastosowanie, w razie konieczności, terapii skojarzonej z beta-adrenolitykiem. Rzadko obserwowano zapaść, połączoną niekiedy z rzadkoskurczem oraz omdlenie. W rzadkich przypadkach, w razie wystąpienia znacznego spadku ciśnienia krwi, może dochodzić do nasilenia objawów dławicy piersiowej (paradoksalny efekt azotanowy).

3    Niewielkie zaczerwienienie skóry zwykle przemija bez specjalnego leczenia po usunięciu plastra. Aby zapobiec miejscowemu podrażnieniu skóry, należy regularnie zmieniać miejsce podania plastra. W pojedynczych przypadkach może wystąpić złuszczające zapalenie skóry.

Opisywano przypadki rozwoju tolerancji na lek oraz tolerancji krzyżowej na inne azotany.

Osłabienie skuteczności hemodynamicznej obserwowano nawet w przypadkach pojedynczego 24 godzinnego ciągłego leczenia.

4.9 Przedawkowanie

Obraz kliniczny zasadniczo obejmuje następujące objawy - w zależności od stopnia przedawkowania: Może występować spadek ciśnienia krwi z ortostatycznymi zaburzeniami regulacji krążenia, odruchowa tachykardia i bóle głowy, uczucie osłabienia, zawroty głowy, uderzenia gorąca, nudności, wymioty i biegunka.

Po podaniu w wysokich dawkach, w wyniku tworzenia jonu azotynowego w wyniku przemian metabolicznych nitrogliceryny, należy spodziewać się wystąpienia methemoglobinemii, sinicy, duszności i przyspieszenia oddechu.

W przypadku podawania bardzo dużych dawek może wystąpić wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego z objawami mózgowymi.

W przypadku przewlekłego przedawkowania, zanotowano wzrost stężenia methemoglobiny; znaczenie kliniczne tego zjawiska pozostaje jednak kwestią sporną.

Leczenie przedawkowania

Należy przerwać podawanie substancji czynnej przez usunięcie plastra. Oprócz zastosowania środków ogólnych, jak ułożenie w pozycji leżącej z uniesionymi nogami należy monitorować stan pacjenta i -w razie konieczności - poddać go leczeniu na oddziale intensywnej terapii. W przypadkach znacznej hipotonii i (lub) wstrząsu, należy zastosować substytucję płynową. W wyjątkowych przypadkach w leczeniu objawów ze strony układu krążenia można zastosować noradrenalinę i (lub) dopaminę w postaci wlewów.

Podawanie adrenaliny i jej analogów jest przeciwwskazane.

W zależności od nasilenia methemoglobinemii, można zastosować następujące antidota:

1.    Witamina C

1,0 g doustnie lub w postaci soli sodowej dożylnie.

2.    Błękit metylenowy

do maks. 50 ml 1% roztworu dożylnie.

3.    Błękit toluidyny

początkowo 2-4 mg/kg mc., wyłącznie drogą dożylną; w razie konieczności, w odstępach godzinnych można podawać 2 mg/kg mc.

4.    Tlenoterapia, hemodializa, transfuzja wymienna krwi. 4

Grupa farmakoterapeutyczna: leki rozszerzające naczynia stosowane w leczeniu chorób serca; organiczne azotany; kod ATC: C01 DA 02

Nitrogliceryna wywiera bezpośrednie działanie zwiotczające na mięśnie gładkie naczyń, prowadząc do ich rozszerzenia. Efekt ten dotyczy w większym stopniu pozawłośniczkowych naczyń pojemnościowych i dużych tętnic - w szczególności bardziej podatnych odcinków tętnic wieńcowych - niż naczyń oporowych. Rozszerzenie układowego łożyska naczyniowego prowadzi do zwiększenia pojemności żylnej („zbiornikowanie”), zmniejsza się powrót żylny, objętości komór i ciśnienie napełniania (zmniejszenie obciążenia wstępnego). Obniżenie średnicy komory oraz napięcia skurczowego jej ściany powoduje zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego i tlenowego mięśnia sercowego. Zmniejszenie ciśnień napełniania ułatwia perfuzję w warstwie podwsierdziowej, zagrożonej niedokrwieniem. Poprawić może się kurczliwość ściany oraz zwiększyć rzut serca. Rozszerzenie dużych tętnic w pobliżu serca prowadzi do zmniejszenia układowego (zmniejszenie obciążenia następczego) oraz płucnego oporu wyrzutowego. Nitrogliceryna powoduje zwiotczenie błony mięśniowej oskrzeli, odprowadzających dróg moczowych, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych oraz przełyku, jelita cienkiego i grubego, w tym zwieraczy. Na poziomie molekularnym azotany najprawdopodobniej wpływają na powstawanie tlenku azotu (NO) oraz cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP), który jest mediatorem reakcji zwiotczenia mięśni gładkich.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Z powodu wchłaniania nitrogliceryny przez skórę, pominięty jest wpływ efektu pierwszego przejścia, a biodostępność w porównaniu z podaniem dożylnym wynosi około 70%. Stężenie w stanie stacjonarnym zależy od dawki zawartej w plastrze oraz odpowiedniej szybkości wchłaniania.

Przy szybkości wchłaniania 0,4 mg/h, średnie stężenie w stanie stacjonarnym wynosi 0,2 pg/ml. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi około 60%. Okres półtrwania nitrogliceryny wynosi około 2-4 minut. Metabolizm nitrogliceryny, zachodzący w wątrobie i wielu innych komórkach, np. erytrocytach, polega na odłączeniu jednej lub więcej grup azotanowych. Metabolity nitrogliceryny wydalane są przez nerki. Zakres stężeń terapeutycznych we krwi: 0,1 ng/ml — 3 (5) ng/ml. Miejsce naklejenia plastra (górna część ramienia, klatka piersiowa, biodro) nie wpływa na stężenie leku w surowicy.

Biodostępność

W badaniach biodostępności, przeprowadzonych w roku 1989 u 24 pacjentów uzyskano następujące wyniki w porównaniu z preparatami wzorcowymi:

Preparat badany (= Minitran 10)

Preparat wzorcowy

Maksymalne stężenie w surowicy (Cmax)

169,6 ± 98,9 pg/ml

203,3 ± 88,3 pg/ml

Czas wystąpienia maksymalnego stężenia w

surowicy (tmax)

10,6 ± 7,1 h

11,3 ± 8,2 h

Pole pod krzywą stężenie/czas (AUC = AUC0-24)

2306 ± 1014 pgh/ml

2826 ± 1173 pgh/ml

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu jednorazowym LD5O:

Szczur    i.v. 40,83 mg/kg mc.

p.o 525,00 mg/kg mc.

Pies    i.v. 19,00 mg/kg mc.

Badania autopsyjne zwierząt doświadczalnych nie wykazały zmian patologicznych.

Toksyczność przewlekła

W badaniu trwającym 13 tygodni podawanie doustne nitrogliceryny psom    do 5 mg/kg mc./dobę

szczurom    do 234 mg/kg mc./dobę

myszom    do 608 mg/kg mc./dobę

było dobrze tolerowane; nie stwierdzono objawów uszkodzeń toksycznych. Jedynie u szczurów, przy wysokich dawkach, stwierdzono zmniejszenie przyrostu masy ciała.

Działania mutagenne i onkogenne

Dawki do 25 mg/kg mc. na dobę podawano doustnie psom przez okres 12 miesięcy. Jedynym zaobserwowanym efektem było zależne od dawki tworzenie methemoglobiny. Poza tym nie wystąpiły żadne uszkodzenia toksyczne. U szczurów nie stwierdzono statystycznie znamiennych uszkodzeń toksycznych w porównaniu z grupą kontrolną przy zastosowaniu dawek do 38,1 mg/kg mc./dobę przez okres 2 lat. Po podawaniu wyższych dawek, obserwowano znaczny spadek przyrostu masy ciała, tworzenie methemoglobiny i zmiany w komórkach wątroby. Myszom podawano do 114 mg/kg mc./dobę przez dwa lata. Dawki te były dobrze tolerowane i nie stwierdzono objawów działań toksycznych. Przy wyższych dawkach może wystąpić znaczne obniżenie przyrostu masy ciała i tworzenie methemoglobiny. Poza tym nie występowały żadne uszkodzenia toksyczne. Aktualnie nie są dostępne wyniki długoterminowych badań na zwierzętach na temat działań onkogennych nitrogliceryny. Nitrogliceryna nie była przedmiotem szczegółowych badań w zakresie działań mutagennych. Test mutacji genetycznej u bakterii (test Amesa) był negatywny.

Wpływ na zdolności rozrodcze i płodność

Aktualnie brak odpowiednich danych, szczególnie dotyczących pierwszego trymestru ciąży u ludzi. Nie prowadzono badań wpływu na procesy reprodukcji u zwierząt przy podawaniu doustnym, dostępne są natomiast wyniki badań z dootrzewnowym i dożylnym zastosowaniem leku. W tych badaniach, obejmujących wpływ na płodność i karmienie, działania embriotoksyczne oraz około i poporodowy rozwój u szczurów i królików, stwierdzono, że nawet przy dawkach toksycznych dla matki (rzędu 5-20 mg/kg mc.) brak dowodów toksycznego wpływu na zarodek, płód i młode potomstwo.

Nie stwierdzono także teratogennych właściwości nitrogliceryny.

Nie są znane badania dotyczące oznaczania zawartości substancji czynnej w pokarmie matki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etylu oleinian, glicerolu monolaurynian, kopolimer izooctyloakrylanu/akrylamidu (93:7), folia LDPE

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowania tekturowe po 10, 30 i 100 plastrów stanowiących transdermalny system podawania leku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

1.    Rozerwać plastikowe opakowanie wzdłuż zgrzewu i wyjąć plaster.

2.    Złożyć plaster w taki sposób, aby warstwa ochronna odstawała w górnej części wzdłuż linii załamania.

3.    Odkleić jedną połowę warstwy ochronnej.

4.    Przykleić odsłoniętą powierzchnię kontaktową do górnej części ramienia, klatki piersiowej lub uda lub - w razie konieczności - na barku lub plecach. Ostrożnie usunąć pozostałą połowę warstwy ochronnej.

5.    Przycisnąć plaster silnie do skóry.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II nr 15 00-828 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10810

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.04.2004 r. / 11.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

1

Często na początku leczenia występują bóle głowy, zwła§zc?a po zastosowany_d_użych_dawek- -

2

nitrogliceryny jednak zwykle ustępują one podczas dalszego stosowania leku. Jeśli bóle głowy, mimo

3

wszystko, utrzymują się, należy podać łagodne leki przeciwbólowe. W razie braku odpowiedzi na leki

4

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Minitran 5