+ iMeds.pl

Miplestan 500 mg + 500 mgUlotka Miplestan

Ulotka dołaczona do opakowania: infromacja dla pacjenta

Miplestan

250 mg + 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg + 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Imipenemum + Cilastatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie obajwy neipożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Miplestan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miplestan

3.    Jak stosować Miplestan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Miplestan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Miplestan i w jakim celu się go stosuje

Miplestan należy do grupy antybiotyków nazwanych karbapenemami. Działa bakteriobójczo na szereg bakterii (drobnoustrojów), które wywołują zakażenia w różnych częściach organizmu u dorosłych i dzieci w wieku jednego roku i starszych.

Wskazania do stosowania

Lekarz przepisał Miplestan, ponieważ u pacjenta rozwinęło się jedno (lub więcej) z następujących zakażeń:

•    powikłane zakażenie w obrębie jamy brzusznej,

•    zakażenie płuc,

•    zakażenie, które może się rozwinąć w trakcie lub po porodzie,

•    powikłane zakażenie dróg moczowych,

•    powikłane zakażenie skóry i tkanek miękkich.

Miplestan może być stosowany w leczeniu pacjentów z małą liczbą krwinek białych, u których istnieje przypuszczenie, że gorączka może być spowodowana zakażeniem bakteryjnym.

Miplestan można stosować w leczeniu bakteryjnego zakażenia krwi, które może być związane z jednym z wymienionych wyżej zakażeń.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miplestan Kiedy nie stosować leku Miplestan

-    jeśli pacjent ma uczulenie na imipenem, cylastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku(wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny lub karbapenemy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi o każdej aktualnej lub przebytej w przeszłości chorobie, w tym o:

-    uczuleniu na jakiekolwiek leki, w tym na antybiotyki (nagłe, zagrażąjace życiu reakcje alergiczne wymagają natychmiastowego leczenia);

-    zapaleniu jelita grubego lub j akiej kolwiek chorobie żołądka i j elit;

-    jakimkolwiek zaburzeniu ośrodkowego układu nerwowego, takim jak zlokalizowane drżenia lub drgawki padaczkowe;

-    chorobach wątroby, nerek lub układu moczowego.

Możliwe jest uzyskanie dodatniego wyniku testu Coombsa, wskazującego na obecność przeciwciał, które mogą zniszczyć krwinki czerwone. Lekarz udzieli informacji na ten temat.

Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierajace kwas walproinowy lub walproinian sodu, powinien powiedzieć o tym lekarzowi (patrz niżej „Miplestan a inne leki”).

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Miplestan u dzieci w wieku poniżej 1 roku lub u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Miplestan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje sosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku gancyklowir, stosowanego w leczeniu niektórych zakażeń wirusowych.

Należy również powiedzieć o przyjmowaniu kwasu walproinowego lub walproinianu sodu (stosowanych w leczeniu padaczki, zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, migreny lub schizofrenii) bądź jakiegokolwiek leku przeciwzakrzepowego, takiego jak warfaryna.

Lekarz zadecyduje, czy pacjent może otrzymywać Miplestan jednocześnie z wymienionymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszzca, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzic się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie badano działania leku Miplestan u kobiet w ciąży.

Leku Miplestan nie należy podawać kobietom w ciąży, chyba że w opinii lekarza korzyści wynikające z zastosowania leku przewyższają ryzyko dla płodu.

Jeśli pacjentka karmi lub zamierza karmić piersią, ważne jest poinformowanie o tym lekarza przed otrzymaniem leku Miplestan. Niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego i wpływać na organizm dziecka. Dlatego lekarz zadecyduje, czy pacjentka karmiąca piersią może otrzymywać Miplestan.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pewne działania niepożądane zwiazane ze stosowaniem tego leku (takie jak widzenie, słyszenie lub odczuwanie nieistniejących rzeczy, zawroty głowy, senność i odczucie wirowania) mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4).

Miplestan zawiera sodu wodorowęglan

Jedna dawka leku Miplestan 250 mg + 250 mg zawiera około 0,82 mmol (około 18,7 mg) sodu, co należy uwzględnić, jeśli pacjent stosuje dietę z kontrolowaną ilością sodu.

Jedna dawka leku Miplestan 500 mg + 500 mg zawiera około 1,63 mmol (około 37,6 mg) sodu, co należy uwzględnić, jeśli pacjent stosuje dietę z kontrolowaną ilością sodu.

3. Jak stosować Miplestan

Miplestan przygotowuje i podaje pacjentowi lekarz lub inny wykwalifikowany personel medyczny. Lekarz decyduje, jaką ilość leku należy podać.

Dorośli i młodzież

Zwykle stosowana dawka leku Miplestan u dorosłych i młodzieży wynosi 500 mg + 500 mg co 6 godzin lub 1000 mg + 1000 mg co 6 lub 8 godzin. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub o masie ciała mniejszej niż 70 kg lekarz może zastosować mniejszą dawkę leku.

Dzieci

Zwykle stosowana dawka u dzieci w wieku 1 roku lub starszych wynosi (15 + 15) mg/kg mc. lub (25 + 25) mg/kg mc., podawana co 6 godzin.

Nie zaleca się stosowania leku Miplestan u dzieci w wieku poniżej 1 roku i u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Sposób podawania

Miplestan podawany jest dożylnie (do jednej z żył) przez 20-30 minut (jeśli dawka jest równa lub mniejsza niż 500 mg + 500 mg) lub przez 40-60 minut (jeśli dawka jest większa niż 500 mg + 500 mg).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Miplestan

Objawami przedawkowania mogą być napady drgawek, splątanie, drżenia, nudności, wymioty, niskie ciśnienie tętnicze krwi i zwolniona czynność serca. Jeśli pacjent ma wrażenie, że mógł otrzymać za dużo leku Miplestan, powienien natychmiast zwrócić się do lekarza lub innej osoby z personelu medycznego.

Pominięcie zastosowania leku Miplestan

Jeśli pacjent ma wrażenie, że nie otrzymał dawki leku Miplestan, powienien natychmiast zwrócić się do lekarza lub innej osoby z personelu medycznego.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Miplestan

Nie należy przerywać stosowania leku Miplestan bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

■    Nudności, wymioty, biegunka. Nudności i wymioty występują częściej u pacjentów z małą liczbą krwinek białych

■    Obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły, która staje się bardzo tkliwa przy dotyku

■    Wysypka

■    Nieprawidłowa czynność wątroby wykrywana w badaniach krwi

■    Zwiększenie liczby niektórych krwinek białych

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

■    Miejscowe zaczerwienienie skóry

■    Ból i stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia

■    Świąd skóry

■    Pokrzywka

■    Gorączka

■    Zaburzenia krwi, które wpływają na składniki krwi i są wykrywane zazwyczaj w badaniach próbki krwi (z takimi objawami, jak zmęczenie, bladość skóry i przedłużone utrzymywanie się siniaków po urazie)

■    Nieprawidłowa czynność nerek, wątroby i zmiany obrazu krwi wykrywane w badaniach krwi

■    Drżenie i niekontrolowane skurcze mięśni

■    Napady drgawkowe

■    Zaburzenia psychiczne (takie jak wahania nastroju i zaburzenia zdolności oceny sytuacji)

■    Widzenie, słyszenie lub odczuwanie nieistniejących rzeczy (omamy)

■    Splątanie

■    Zawroty głowy, senność

■    Niskie ciśnienie tętnicze krwi

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    Reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła (z trudnościami

w oddychaniu lub połykaniu) i (lub) niskim ciśnieniem tętniczym krwi. Jeśli wymienione objawy wystąpią w trakcie podawania lub po podaniu leku Miplestan, jego stosowanie należy przerwać i natychmiast zwrócić się do lekarza.

■    Złuszczanie się skóry (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

■    Ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy)

■    Silna wysypka na skórze z utratą skóry i włosów (złuszczające zapalenie skóry)

■    Zakażenie grzybicze (drożdżyca)

■    Przebarwienie zębów i (lub) języka

■    Zapalenie jelita grubego z ciężką biegunką

■    Zaburzenia smaku

■    Niewydolność wątroby

■    Zapalenie wątroby

■    Niewydolność nerek

■    Zmiany ilości wydalanego moczu, zmiany zabarwienia moczu

■    Choroba mózgu, odczucie mrowienia, miejscowe drżenie

■    Utrata słuchu

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    Ciężka niewydolność wątroby na skutek zapalenia (piorunujące zapalenie wątroby)

■    Zapalenie błony śluzowej żołądka lub jelit

■    Zapalenie jelit z krwawą biegunką (krwotoczne zapalenie jelita grubego)

■    Zaczerwienienie i obrzęk języka, przerost prawidłowych uwypukleń na języku (brodawek), dający odczucie włochatości; zgaga, ból gardła, nadmierne wytwarzanie śliny

■    Ból żołądka

■    Odczucie wirowania (zawroty głowy), ból głowy

■    Dzwonienie w uszach (szumy uszne)

■    Ból stawów, osłabienie

■    Nieregularna czynność serca, silne i szybkie bicie serca

■    Odczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, nieprawidłowo szybki i płytki oddech, ból w górnym odcinku kręgosłupa

■    Zaczerwienienie skóry (zwłaszcza twarzy), niebieskawe zabarwienie twarzy i warg, zmiana struktury skóry, nadmierne pocenie się

■    Świąd pochwy

■    Zmiany liczby krwinek

■    Pogorszenie objawów rzadkiej choroby związanej z osłabieniem mięśni (miastenii)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Miplestan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Miplestan po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Fiolki z lekiem Miplestan należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w zewnętrznym tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem. Przygotowany roztwór należy zużyć natychmiast.

Warunki przechowywania sporządzonego roztworu podane są na końcu ulotki w części „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego”.

Lekarz lub farmaceuta będzie wiedział, jak przechowywać Miplestan.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę,jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartosć opakowania i inne informacje

Co zawiera Miplestan

-    Substancjami czynnymi leku są:

Miplestan 250 mg + 250 mg: imipenem jednowodny w ilości odpowiadającej 250 mg imipenemu bezwodnego i cylastatyna sodowa w ilości odpowiadającej 250 mg cylastatyny.

Miplestan 500 mg + 500 mg: imipenem jednowodny w ilości odpowiadającej 500 mg imipenemu bezwodnego i cylastatyna sodowa w ilości odpowiadającej 500 mg cylastatyny.

-    Pozostałym składnikiem leku jest sodu wodorowęglan.

Jak wygląda Miplestan i co zawiera opakowanie

Miplestan 250 mg + 250 mg w postaci jałowego białego lub jasnożółtego proszku jest dostępny w szklanych fiolkach o pojemności 20 ml.

Miplestan 500 mg + 500 mg w postaci jałowego białego lub jasnożółtego proszku jest dostępny w szklanych fiolkach o pojemności 20 ml lub 100 ml.

Opakowanie może zawierać 1, 5 lub 10 fiolek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca/importer

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2014

Logo Sandoz

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Niniejszy tekst jest częścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, która ma na celu ułatwienie podawania leku Miplestan. Określając przydatność zastosowania tego leku u danego pacjenta, lekarz powinien zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Dawkowanie

Zalecone dawki produktu Miplestan odpowiadają ilości imipenemu z cylastatyną, jaką należy podać pacjentowi.

Dawkę dobową produktu Miplestan należy określić na podstawie rodzaju i ciężkości zakażenia, wyizolowanego patogenu (-ów), czynności nerek pacjenta i jego masy ciała (patrz także punkty 4.4 i 5.1).

Dorośli i młodzież

Zalecane schematy dawkowania u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny >70 ml/min/1,73 m1 2):

500 mg + 500 mg co 6 godzin LUB

1000 mg + 1000 mg co 8 godzin LUB co 6 godzin

Zaleca się, aby zakażenia, w których podejrzewanymi lub potwierdzonymi patogenami są mniej wrażliwe szczepy bakterii (tj. Pseudomonas aeruginosa) i bardzo ciężkie zakażenia (np. u pacjentów z neutropenią i gorączką) leczyć dawką 1000 mg + 1000 mg podawaną co 6 godzin.

Zmniejszenie dawki jest konieczne u następujących pacjentów:

-    z klirensem kreatyniny <70 ml/min/1,73 m2 (patrz tabela 1) lub

-    z masą ciała <70 kg. Dawkę dla pacjentów o masie ciała <70 kg należy obliczyć ze wzoru:

Rzeczywista masa ciała (kg) x standardowa dawka 70 (kg)

Całkowita maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 4000 mg + 4000 mg.

Zaburzenia, czynności nerek

Zmniejszoną dawkę dla dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek określa się nastepująco:

2. Na podstawie klirensu kreatyniny pacjenta należy wybrać z tabeli 1 odpowiedni zredukowany schemat dawkowania. Czas infuzji podano w punkcie „Sposób podawania”.

Tabela 1:

Zmniejszona dawka u dorosłych z zaburzeniami czynności nerek i z masą ciała >70 kg

*

Całkowita dawka dobowa u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (mg/dobę)

Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2)

41-70

21-40

6-20

Dawka w mg (odstęp w godzinach)

2000 + 2000

500 + 500 (8)

250 + 250 (6)

250 + 250 (12)

3000 + 3000

500 + 500 (6)

500 + 500 (8)

500 + 500 (12)**

4000 + 4000

750 + 750 (8)

500 + 500 (6)

500 + 500 (12)**

* Dla pacjentów o masie ciała <70 kg należy proporcjonalnie zmniejszyć zalecaną dawkę. Dawkę tę należy obliczyć, dzieląc aktualną masę ciała pacjenta (w kg) przez 70 i mnożąc uzyskaną wartość przez odpowiednią dawkę podaną w tabeli 1.

** Stosowanie dawki 500 mg + 500 mg u pacjentów z klirensem kreatyniny 6 do 20 ml/min/1,73 m2 może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem napadów drgawkowych.

Pacjenci z klirensem kreatyniny <5 ml/min/173 m2

Pacjentom tym nie należy podawać produktu Miplestan, chyba że w ciągu 48 godzin poddani będą hemodializie.

Pacjenci poddawani hemodializie

U pacjentów z klirensem kreatyniny <5 ml/min/1,73 m2, którzy poddawani są hemodializie, zaleca się stosowanie dawki dla pacjentów z klirensem kreatyniny od 6 do 20 ml/min/1,73 m2 (patrz tabela 1).

Zarówno imipenem, jak i cylastatyna są usuwane z krążenia podczas hemodializy. Pacjent powinien otrzymać Miplestan po sesji hemodializy, a następnie co 12 godzin od jej zakończenia. Pacjentów dializowanych, zwłaszcza z chorobą ośrodkowego układu nerwowego, należy starannie obserwować. Stosowanie produktu Miplestan u pacjentów poddawanych hemodializie zalecane jest tylko wtedy, gdy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko napadów drgawkowych.

Dotychczas brak wystarczających danych, aby zalecać stosowanie produktu Miplestan u pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest zalecana.

Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Dzieci w wieku co najmniej 1 roku

U dzieci w wieku co najmniej 1 roku zalecana dawka wynosi 15 + 15 lub 25 + 25 mg/kg mc., podawanych co 6 godzin.

Zaleca się, aby zakażenia, w których podejrzewanymi lub potwierdzonymi patogenami są mniej wrażliwe szczepy bakterii (tj. Pseudomonas aeruginosa) i bardzo ciężkie zakażenia (np. u pacjentów z neutropenią i gorączką) leczyć dawką 25 + 25 mg/kg mc., podawaną co 6 godzin.

Dzieci w wieku <1 roku

Dane kliniczne są niewystarczające, aby zalecić dawkowanie u dzieci w wieku poniżej 1 roku.

Dzieci z zaburzeniami czynności nerek

Dane kliniczne są niewystarczające, aby zalecić dawkowanie u dzieci z zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy >2 mg/dl).

Przygotowanie roztworu do infuzji dożylnej

W poniższej tabeli zawarto informacje dotyczące przygotowania roztworu do infuzji.

Moc

Objętość rozpuszczalnika (ml)

Przybliżone stężenie imipenemu (mg/ml)

Miplestan 250 mg+ 250 mg

50

5

Miplestan 500 mg+ 500 mg

100

5

Rozcieńczanie produktu z fiolki o pojemności 20 ml

Zawartość fiolki należy rozpuścić i uzupełnić do 50 ml (Miplestan 250 mg + 250 mg) lub 100 ml (Miplestan 500 mg + 500 mg) odpowiedniego rozpuszczalnika.

Wskazane jest, aby najpierw dodać około 10 ml tego rozpuszczalnika do fiolki (patrz punkt „Zgodność i stabilność”). Zawartość fiolki dobrze wstrząsnąć i przenieść powstałą zawiesinę do pojemnika z roztworem do infuzji.

UWAGA: SAMA ZAWIESINA NIE NADAJE SIĘ DO INFUZJI.

Ponownie do fiolki dodać 10 ml odpowiedniego rozpuszczalnika, wymieszać i przenieść do pojemnika z roztworem do infuzji, aby upewnić się, że cała zawartość fiolki została przeniesiona. Dopełnić tym samym rozpuszczalnikiem odpowiednio do 50 ml lub 100 ml. Powstały roztwór wymieszać, aż będzie klarowny.

Powstały roztwór należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawiera cząstek stałych i czy ma właściwy kolor.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu oraz fiolkę po leku należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Rozcieńczanie produktu z fiolki o pojemności 100 ml

Zawartość fiolki należy odtworzyć w 100 ml właściwego rozpuszczalnika.

Powstały roztwór należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawiera cząstek stałych i czy ma właściwy kolor.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu oraz fiolkę po leku należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zgodność i stabilność

Zgodnie z dobrą praktyką kliniczną i farmaceutyczną, Miplestan 250 mg + 250 mg albo 500 mg + 500 mg należy podawać bezpośrednio po przygotowaniu roztworu przy pomocy niżej podanego rozpuszczalnika.

Rozpuszczalnik

Stężenie

[mg/mĘ

Czas użycia/warunki przechowywania

0,9% chlorek sodu do wstrzykiwań

5

Przygotowany roztwór należy zużyć natychmiast

8 UK/H/3120/001-002/IB/001

1

Należy wybrać całkowitą dawkę dobową (np. 2000 + 2000, 3000 + 3000 lub 4000 + 4000 mg),

2

którą zazwyczaj stosuje się u osób z prawidłową czynnością nerek.

Miplestan

Charakterystyka Miplestan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Miplestan, 250 mg + 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji Miplestan, 500 mg + 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Miplestan 250 mg + 250 mg

Każda fiolka zawiera 250 mg imipenemu bezwodnego (Imipenemum) w postaci imipenemu jednowodnego (265,1 mg) oraz 250 mg cylastatyny (Cilastatinum) w postaci cylastatyny sodowej (265,4 mg).

Substancja czynna o znanym działaniu: 18,7 mg sodu (0,82 mmol).

Miplestan 500 mg + 500 mg

Każda fiolka zawiera 500 mg imipenemu bezwodnego (Imipenemum) w postaci imipenemu jednowodnego (530,2 mg) oraz 500 mg cylastatyny (Cilastatinum) w postaci cylastatyny sodowej (530,8 mg).

Substancja czynna o znanym działaniu: 37,6 mg sodu (1,63 mmol).

Sporządzony roztwór (patrz punkt 6.6) zawiera 5 mg/ml imipenemu oraz 5 mg/ml cylastatyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

Proszek w kolorze białym do jasnożółtego.

Roztwór gotowy do podania jest bezbarwny lub żółty.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Miplestan jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń u dorosłych i u dzieci w wieku co najmniej 1 roku (patrz punkty 4.4 i 5.1):

■    powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

■    ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne zapalenie płuc i zapalenie płuc związane ze stosowaniem respiratora

■    zakażenia śród- i poporodowe

■    powikłane zakażenia dróg moczowych

■    powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Miplestan można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka, prawdopodobnie wywołana zakażeniem bakteryjnym.

Leczenie pacjentów z bakteremią, której związek z którymkolwiek z wyżej wymienionych zakażeń jest potwierdzony lub podejrzewany.

Należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecone dawki produktu leczniczego Miplestan odpowiadają ilości imipenemu z cylastatyną, jaką należy podać pacjentowi.

Dawkę dobową produktu leczniczego Miplestan należy określić na podstawie rodzaju i ciężkości zakażenia, wyizolowanego patogenu(-ów), czynności nerek pacjenta i jego masy ciała (patrz także punkty 4.4 i 5.1).

Dorośli i młodzież

Zalecane schematy dawkowania u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny >70 ml/min/1,73 m2):

500 mg + 500 mg co 6 godzin LUB

1000 mg + 1000 mg co 8 godzin LUB co 6 godzin

Zaleca się, aby zakażenia, w których podejrzewanymi lub potwierdzonymi patogenami są mniej

wrażliwe szczepy bakterii (takie jak Pseudomonas aeruginosa) i bardzo ciężkie zakażenia

(np. u pacjentów z neutropenią i gorączką) leczyć dawką 1000 mg + 1000 mg podawaną co 6 godzin.

Zmniejszenie dawki jest konieczne u następujących pacjentów:

-    z klirensem kreatyniny <70 ml/min/1,73 m2 (patrz tabela 1) lub

-    z masą ciała <70 kg. Dawkę dla pacjentów o masie ciała <70 kg należy obliczyć ze wzoru:

Rzeczywista masa ciała (kg) x standardowa dawka 70 (kg)

Nie należy przekraczać maksymalnej całkowitej dawki dobowej wynoszącej 4000 mg + 4000 mg. Zaburzenia czynności nerek

Zmniejszoną dawkę u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek określa się następująco:

1.    Należy wybrać całkowitą dawkę dobową (np. 2000 + 2000, 3000 + 3000 lub 4000 + 4000 mg), którą zazwyczaj stosuje się u osób z prawidłową czynnością nerek.

2.    Na podstawie klirensu kreatyniny pacjenta należy wybrać z tabeli 1 odpowiedni zredukowany schemat dawkowania. Czas infuzji podano w punkcie „Sposób podawania”.

Tabela 1:

Zmniejszona dawka u dorosłych z zaburzeniami czynności nerek i z masą ciała >70 kg

*

Całkowita dawka dobowa u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (mg na dobę)

Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2)

41-70

21-40

6-20

Dawka w mg (odstęp w godzinach)

2000 + 2000

500 + 500 (8)

250 + 250 (6)

250 + 250 (12)

3000 + 3000

500 + 500 (6)

500 + 500 (8)

500 + 500 (12)1 2

4000 + 4000

750 + 750 (8)

500 + 500 (6)

500 + 500 (12)2

Pacjenci z klirensem kreatyniny <5 ml/min/1,73 m2

Pacjentom tym nie należy podawać produktu leczniczego Miplestan, chyba że w ciągu 48 godzin poddani będą hemodializie.

Pacjenci poddawani hemodializie

U pacjentów z klirensem kreatyniny <5 ml/min/1,73 m2, którzy poddawani są hemodializie, zaleca się stosowanie dawki dla pacjentów z klirensem kreatyniny od 6 do 20 ml/min/1,73 m2 (patrz tabela 1).

Zarówno imipenem, jak i cylastatyna są usuwane z krążenia podczas hemodializy. Pacjent powinien otrzymać produkt leczniczy Miplestan po sesji hemodializy, a następnie co 12 godzin od jej zakończenia. Pacjentów dializowanych, zwłaszcza z chorobą ośrodkowego układu nerwowego, należy starannie obserwować. Stosowanie produktu leczniczego Miplestan u pacjentów poddawanych hemodializie zalecane jest tylko wtedy, gdy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko napadów drgawkowych (patrz punkt 4.4).

Dotychczas brak wystarczających danych, aby zalecać stosowanie produktu leczniczego Miplestan u pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest zalecana (patrz punkt 5.2). Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek modyfikacja dawki nie jest konieczna (patrz punkt 5.2).

Dzieci w wieku co najmniej 1 roku

U dzieci w wieku co najmniej 1 roku zalecana dawka wynosi 15 + 15 lub 25 + 25 mg/kg mc., podawanych co 6 godzin.

Zaleca się, aby zakażenia, w których podejrzewanymi lub potwierdzonymi patogenami są mniej

wrażliwe szczepy bakterii (takie jak Pseudomonas aeruginosa) i bardzo ciężkie zakażenia

(np. u pacjentów z neutropenią i gorączką) leczyć dawką 25 + 25 mg/kg mc., podawaną co 6 godzin.

Dzieci w wieku poniżej 1 roku

Dane kliniczne są niewystarczające, aby zalecić dawkowanie u dzieci w wieku poniżej 1 roku.

Dzieci z zaburzeniami czynności nerek

Dane kliniczne są niewystarczające, aby zalecić dawkowanie u dzieci z zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy >2 mg/dl). Patrz punkt 4.4.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Miplestan należy przed podaniem rozpuścić, a następnie rozcieńczyć (patrz punkty 6.2, 6.3 i 6.6). Każdą dawkę mniejszą lub równą 500 mg + 500 mg należy podawać w infuzji dożylnej trwającej 20 do 30 minut. Każdą dawkę większą niż 500 mg + 500 mg należy podawać w infuzji trwającej 40 do 60 minut. Jeśli u pacjenta wystąpią nudności, szybkość podawania infuzji można zmniejszyć.

4.3 Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

■    Nadwrażliwość na jakikolwiek inny lek przeciwbakteryjny z grupy karbapenemów.

■    Ciężka nadwrażliwość (np. reakcja anafilaktyczna, ciężka reakcja skórna) na jakikolwiek inny rodzaj beta-laktamowego leku przeciwbakteryjnego (np. penicyliny lub cefalosporyny).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Uwagi ogólne

Przy wyborze imipenemu z cylastatyną do leczenia danego pacjenta należy brać pod uwagę zasadność zastosowania leku przeciwbakteryjnego z grupy karbapenemów i uwzględniać takie czynniki, jak ciężkość zakażenia, rozpowszechnienie oporności na inne odpowiednie leki przeciwbakteryjne oraz ryzyko rozwoju bakterii opornych na karbapenemy.

Nadwrażliwość

U pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi opisywano ciężkie i w sporadycznych przypadkach zakończone zgonem reakcje nadwrażliwości (anafilaktyczne). Wystąpienie tego typu reakcji jest bardziej prawdopodobne u osób z nadwrażliwością na wiele alergenów w wywiadzie. Przed rozpoczęciem terapii produktem leczniczym Miplestan należy zebrać szczegółowy wywiad dotyczący wcześniejszych reakcji nadwrażliwości na karbapenemy, penicyliny, cefalosporyny, inne leki beta-laktamowe i na inne alergeny (patrz punkt 4.3). Jeśli wystąpi reakcja alergiczna na Miplestan, należy natychmiast przerwać leczenie. Ciężkie reakcje anafilaktyczne wymagają natychmiastowego leczenia stosowanego w stanach nagłych.

Wątroba

Podczas stosowania imipenemu z cylastatyną należy ściśle kontrolować czynność wątroby ze względu na ryzyko działania hepatotoksycznego (tj. zwiększenie aktywności aminotransferaz, niewydolność wątroby i piorunujące zapalenie wątroby).

Stosowanie u pacjentów z chorobą wątroby: u pacjentów z chorobami wątroby należy kontrolować czynność wątroby podczas leczenia imipenemem z cylastatyną. Modyfikacja dawki nie jest konieczna (patrz punkt 4.2).

Hematologia

Podczas leczenia imipenemem z cylastatyną można uzyskać dodatni wynik pośredniego lub bezpośredniego odczynu Coombsa.

Zakres działania przeciwbakteryjnego

Przed rozpoczęciem leczenia empirycznego należy brać pod uwagę przeciwbakteryjny zakres działania imipenemu z cylastatyną, zwłaszcza w przypadku stanów zagrożenia życia. Ponadto należy zachować ostrożność ze względu na ograniczoną wrażliwość szczególnych patogenów związanych np. z bakteryjnymi zakażeniami skóry i tkanek miękkich na imipenem z cylastatyną. Stosowanie imipenemu z cylastatyną nie jest odpowiednie do leczenia tego rodzaju zakażeń, chyba że rodzaj patogenu został już udokumentowany i znana jest jego wrażliwość lub istnieje duże przypuszczenie, że najbardziej prawdopodobny(e) patogen(y) będzie wrażliwy na leczenie. Jeśli w zakażeniach objętych zarejestrowanymi wskazaniami podejrzewany lub dowiedziony jest udział metycylinoopornego szczepu Staphylococcus aureus (ang. methicillin resistant Staphylococcus aureus - MRSA), może być wskazane jednoczesne zastosowanie odpowiedniego leku przeciwko MRSA.

Jeśli w zakażeniach objętych zarejestrowanymi wskazaniami podejrzewany lub dowiedziony jest udział Pseudomonas aeruginosa, wskazane może być jednoczesne podanie antybiotyku aminoglikozydowego (patrz punkt 4.1).

Interakcja z kwasem walproinowym

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania imipenemu z cylastatyną i kwasu walproinowego/walproinianu sodowego (patrz punkt 4.5).

Clostridium difficile

Podczas stosowania imipenemu z cylastatyną i niemal wszystkich innych leków przeciwbakteryjnych obserwowano związane z leczeniem antybiotykiem zapalenie jelita grubego i rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. Takie rozpoznanie należy brać pod uwagę u pacjentów, u których w trakcie lub po leczeniu imipenemem z cylastatyną wystąpi biegunka (patrz punkt 4.8). Należy rozważyć przerwanie stosowania imipenemu z cylastatyną i wdrożenie specyficznego leczenia zakażenia Clostridium difficile. Nie należy podawać produktów leczniczych hamujących perystaltykę jelit.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Miplestan w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Zaburzenia, czynności nerek

Imipenem z cylastatyną kumulują się w organizmie pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Niedostosowanie dawki do stopnia wydolności nerek może spowodować wystąpienie działań niepożądanych dotyczących OUN, patrz punkt 4.2 oraz niżej „Ośrodkowy układ nerwowy”.

Ośrodkowy układ nerwowy

Opisywano działania niepożądane dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, takie jak mioklonie, stany splątania lub napady drgawkowe, zwłaszcza gdy przekroczono zalecane dawki ustalone na podstawie czynności nerek i masy ciała pacjenta. Reakcje te opisywano najczęściej u pacjentów z zaburzeniami OUN (np. uszkodzeniami mózgu lub napadami drgawkowymi w wywiadzie) i (lub) z zaburzeniami czynności nerek, u których może nastąpić kumulacja podawanych dawek. Dlatego u tych pacjentów konieczne jest ścisłe przestrzeganie zaleconych zasad dawkowania leku (patrz punkt 4.2). U pacjentów ze znanymi zaburzeniami drgawkowymi należy kontynuować leczenie przeciwdrgawkowe.

Należy zwrócić szczególną uwagę na objawy neurologiczne lub drgawki u dzieci ze znanymi czynnikami ryzyka dla napadów drgawkowych lub otrzymujących produkty lecznicze obniżające próg drgawkowy.

Jeśli wystąpią ogniskowe drżenia, mioklonie lub napady drgawkowe, pacjentów należy poddać badaniu neurologicznemu i rozpocząć leczenia przeciwdrgawkowe, jeśli nie zostało ono wcześniej zastosowane. Jeśli objawy ze strony OUN utrzymują się, należy zmniejszyć dawkę produktu leczniczego Miplestan lub go odstawić.

Pacjentom z klirensem kreatyniny <5 ml/min/1,73 m2 nie należy podawać produktu leczniczego Miplestan, chyba że w ciągu 48 godzin poddani będą hemodializie. Stosowanie produktu leczniczego Miplestan u pacjentów poddawanych hemodializie zalecane jest tylko wtedy, gdy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko napadów drgawkowych (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Dane kliniczne są niewystarczające, aby zalecić stosowanie produktu leczniczego Miplestan u dzieci w wieku poniżej 1 roku lub u dzieci z zaburzeniami czynności nerek (ze stężeniem kreatyniny w surowicy >2 mg/dl). Patrz także wyżej: „Ośrodkowy układ nerwowy”.

Miplestan 250 mg + 250 mg zawiera 18,7 mg sodu (0,82 mEq), co należy uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną ilością sodu.

Miplestan 500 mg + 500 mg zawiera 37,6 mg sodu (1,63 mEq), co należy uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną ilością sodu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów otrzymujących gancyklowir i imipenem z cylastatyną odnotowano występowanie uogólnionych drgawek. Nie należy stosować jednocześnie tych produktów leczniczych, chyba że potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.

Po jednoczesnym podaniu kwasu walproinowego i leków z grupy karbapenemów obserwowano zmniejszenie stężenia kwasu walproinowego w surowicy, nawet do wartości poniżej zakresu terapeutycznego, co może spowodować niewystarczającą kontrolę napadów drgawkowych. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania imipenemu i kwasu walproinowego/walproinianu sodu.

Należy rozważyć zastosowanie innego leczenia przeciwbakteryjnego lub przeciwdrgawkowego (patrz punkt 4.4).

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Antybiotyki mogą nasilić działanie przeciwzakrzepowe jednocześnie stosowanej warfaryny.

Istnieje szereg doniesień o nasileniu przeciwzakrzepowego działania doustnych leków przeciwzakrzepowych, w tym warfaryny, u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki przeciwbakteryjne. Ryzyko może być różne w zależności od rodzaju zakażenia, wieku pacjenta i jego stanu ogólnego. Dlatego trudno ocenić, w jakim stopniu antybiotyk przyczynia się do zwiększenia wartości INR (ang. International Normalized Ratio, międzynarodowego współczynnika znormalizowanego). Zaleca się częste kontrolowanie INR w trakcie skojarzonego stosowania antybiotyku i doustnego leku przeciwzakrzepowego oraz wkrótce po zakończeniu leczenia.

Jednoczesne podawanie probenecydu i imipenemu z cylastatyną powodowało nieznaczne zwiększenie stężenia i wydłużenie okresu półtrwania imipenemu w osoczu. Podczas jednoczesnego stosowania obu produktów leczniczych zmniejszała się ilość czynnego (niezmetabolizowanego) imipenemu w moczu do około 60% podanej dawki, a także podwajało się stężenie oraz okres półtrwania cylastatyny w osoczu bez wpływu na jej ilość w moczu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania imipenemu z cylastatyną u kobiet w ciąży.

Badania na ciężarnych małpach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3), ale potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Miplestan można stosować w czasie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść z leczenia uzasadnia możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Imipenem i cylastatyna przenikają w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Po podaniu doustnym każda z tych substancji wchłania się nieznacznie, dlatego ekspozycja karmionego piersią niemowlęcia na znaczące ilości produktu leczniczego jest mało prawdopodobna. Jeśli stosowanie produktu leczniczego Miplestan jest konieczne, należy ocenić stosunek korzyści z karmienia piersią wobec możliwego ryzyka dla dziecka.

Płodność

Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu leczenia imipenemem z cylastatyną na płodność mężczyzn i kobiet.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak pewne działania niepożądane związane ze stosowaniem tego produktu leczniczego (takie jak omamy, zawroty głowy pochodzenia obwodowego lub ośrodkowego oraz senność) mogą u niektórych pacjentów wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem 1723 pacjentów otrzymujących dożylnie imipenem z cylastatyną najczęściej zgłaszano następujące układowe działania niepożądane, których związek z leczeniem był co najmniej możliwy: nudności (2,0%), biegunka (1,8%), wymioty (1,5%), wysypka (0,9%), gorączka (0,5%), niedociśnienie tętnicze (0,4%), napady drgawek (0,4%) (patrz punkt 4.4), zawroty głowy (0,3%), świąd (0,3%), pokrzywka (0,2%), senność (0,2%). Najczęściej zgłaszanymi miejscowymi działaniami niepożądanymi były zapalenie żył/zakrzepowe zapalenie żył (3,1%), ból w miejscu podania (0,7%), rumień w miejscu podania (0,4%) i stwardnienie żyły (0,2%). Często opisywano również zwiększenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy zasadowej w surowicy.

Niżej wymieniono działania niepożądane notowane w trakcie badań klinicznych lub w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Wszystkie działania niepożądane wymieniono według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy częstości działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Zdarzenie

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko

rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, kandydoza

Bardzo rzadko

zapalenie żołądka i jelit

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

eozynofilia

Niezbyt często

pancytopenia, neutropenia, leukopenia, trombocytopenia, trombocytoza

Rzadko

agranulocytoza

Bardzo rzadko

niedokrwistość hemolityczna, zahamowanie czynności szpiku kostnego

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

zaburzenia psychiczne, w tym omamy i stany splątania

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

napady drgawkowe, mioklonie, zawroty głowy pochodzenia obwodowego, senność

Rzadko

encefalopatia, parestezje, drżenia ogniskowe, zaburzenia smaku

Bardzo rzadko

zaostrzenie miastenii, ból głowy

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

utrata słuchu

Bardzo rzadko

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko

sinica, tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

zakrzepowe zapalenie żył

Niezbyt często

niedociśnienie tętnicze

Bardzo rzadko

nagłe zaczerwienienie skóry

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

duszność, hiperwentylacja, ból gardła

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

biegunka, wymioty, nudności Wydaje się, że nudności i (lub) wymioty związane ze stosowaniem produktu leczniczego występują częściej u pacjentów z granulocytopenią niż u pacjentów z prawidłową liczbą granulocytów, leczonych imipenem z cylastatyną

Rzadko

przebarwienia zębów i (lub) języka

Bardzo rzadko

krwotoczne zapalenie jelita grubego, ból brzucha, zgaga, zapalenie języka, przerost brodawek językowych, nasilone wydzielanie śliny

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

niewydolność wątroby, zapalenie wątroby

Bardzo rzadko

piorunujące zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

wysypka (np. osutka)

Niezbyt często

pokrzywka, świąd

Rzadko

toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry

Bardzo rzadko

nadmierne pocenie, zmiany struktury skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

ból wielostawowy, ból kręgosłupa piersiowego

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

ostra niewydolność nerek, skąpomocz/bezmocz, wielomocz, zmiana zabarwienia moczu (nieszkodliwa, nie powinna być mylona z krwiomoczem)

Trudno ocenić rolę imipenemu z cylastatyną w zmienionej czynności nerek, gdyż na ogół istniały czynniki sprzyjające azotemii przednerkowej lub zaburzeniom czynności nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko

świąd sromu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

gorączka, miejscowy ból i stwardnienie w miej scu wstrzyknięcia, rumień w miej scu wstrzyknięcia

Bardzo rzadko

odczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, zmęczenie lub osłabienie

Badania diagnostyczne

Często

zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy

Niezbyt często

dodatni bezpośredni test Coombsa, wydłużony czas protrombinowy, zmniejszone stężenie hemoglobiny, zwiększone stężenie bilirubiny w surowicy, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy, zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi

Dzieci (w wieku >3 miesięcy)

W badaniach z udziałem 178 dzieci w wieku co najmniej 3 miesięcy notowane działania niepożądane odpowiadały działaniom opisywanym u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Możliwe objawy przedawkowania odpowiadają profilowi działań niepożądanych, np. napady drgawkowe, splątanie, drżenia, nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, bradykardia. Nie są dostępne szczególne informacje dotyczące przedawkowania imipenemu z cylastatyną. Imipenem i cylastatyna ulegają hemodializie. Nie jest jednak znana przydatność tego zabiegu w przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego, karbapenemy. Kod ATC: J01DH51

Mechanizm działania

Miplestan zawiera dwie substancje czynne: imipenem i cylastatynę sodową (stosunek mas 1:1).

Imipenem (N-formimidoilo-tienamycyna) jest półsyntetyczną pochodną tienamycyny, macierzystego związku wytwarzanego przez nitkowate bakterie Streptomyces cattleya.

Działanie bakteriobójcze imipenemu polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych przez łączenie się z białkami wiążącymi penicyliny (ang.

penicillin-binding proteins, PBP).

Cylastatyna sodowa jest kompetycyjnym, odwracalnym i specyficznym inhibitorem dehydropeptydazy-I, enzymu nerkowego metabolizującego i unieczynniającego imipenem. Cylastatyna nie wykazuje wewnętrznej aktywności przeciwbakteryjnej i nie wpływa na przeciwbakteryjne działanie imipenemu.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD)

Podobnie, jak w przypadku innych beta-laktamowych leków przeciwbakteryjnych, czas, w którym stężenie imipenemu utrzymuje się powyżej minimalnego stężenia hamującego (T>MIC) jest uznany za główny wyznacznik jego skuteczności.

Mechanizmy oporności

Oporność na imipenem może być spowodowana niżej wymienionymi czynnikami.

-    Zmniejszona przepuszczalność błony komórkowej bakterii Gram-ujemnych (na skutek zmniejszonego wytwarzania poryn).

-    Imipenem może być czynnie usuwany z komórki przez pompę komórkową.

-    Zmniejszone powinowactwo imipenemu do PBP.

-    Imipenem nie ulega hydrolizie przez większość beta-laktamaz, w tym penicylinazy

i cefalosporynazy wytwarzane przez bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, z wyjątkiem stosunkowo rzadkich beta-laktamaz hydrolizujących karbapenemy. Szczepy bakterii oporne na inne karbapenemy są zazwyczaj również oporne na imipenem. Nie istnieje celowana krzyżowa oporność między imipenemem a lekami przeciwbakteryjnymi z grupy chinolonów, aminoglikozydów, makrolidów i tetracyklin.

Stężenia graniczne

Zgodnie z EUCAST (European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing, wersja 1,1 2010-04-27) graniczne wartości MIC imipenemu, odgraniczające wrażliwe patogeny (S) od patogenów opornych (R), są następujące:

■    Enterobacteriaceae1: S <2 mg/l, R >8 mg/l

■    Pseudomonas spp.2: S <4 mg/l, R >8 mg/l

■    Acinetobacter spp.: S <2 mg/l, R >8 mg/l

■    Staphylococcus spp.3: określono na podstawie wrażliwości na cefoksytynę

■    Enterococcus spp.: S <4 mg/l, R >8 mg/l

■    Streptococcus grup A, B, C, G: wrażliwość beta-hemolizujących szczepów paciorkowców grup A, B, C i G na beta-laktamy określono na podstawie wrażliwości na penicylinę.

■    Streptococcus pneumoniae4: S <2 mg/l, R >2 mg/l

■    Inne paciorkowce4: S <2 mg/l, R >2 mg/l

■    Haemophilus influenzae4: S <2 mg/l, R >2 mg/l

■    Moraxella catarrhalis4: S <2 mg/l, R >2 mg/l

■    Neisseria gonorrhoeae: nie dowiedziono dostatecznie, że Neisseria gonorrhoeae są odpowiednim celem dla leczenia imipenemem.

■    Beztlenowe bakterie Gram-dodatnie: S <2 mg/l, R >8 mg/l

■    Beztlenowe bakterie Gram-ujemne: S <2 mg/l, R >8 mg/l

■    Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem bakterii5: S <2 mg/l, R >8 mg/l

1    Uznaje się, że imipenem nie jest właściwy do stosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez Proteus i Morganella spp.

2    Stężenia graniczne dla Pseudomonas odnoszą się do leczenia polegającego na częstym podawaniu dużych dawek leku(1 g co 6 godzin).

3    Wrażliwość gronkowców na karbapenemy określono w oparciu o wrażliwość na cefoksytynę.

4    Szczepy, dla których wartości MIC znajdują się powyżej granicznego stężenia dla wrażliwości, spotyka się bardzo rzadko lub nie zostały jeszcze opisane. Testy identyfikacyjne i wrażliwości przeciwbakteryjnej dla każdego z takich izolowanych szczepów trzeba powtórzyć i w razie potwierdzenia wyników przesłać izolat do laboratorium referencyjnego. Do czasu udowodnienia odpowiedzi klinicznej dla potwierdzonych izolatów z MIC powyżej aktualnego stężenia granicznego dla oporności, należy je określać jako oporne.

5    Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem ustalono głównie na podstawie danych farmakokinetycznych i farmakodynamicznych, i są one niezależne od rozkładu MIC dla konkretnych gatunków. Wartości te mają zastosowanie tylko u gatunków, które nie zostały wymienione w przeglądzie związanych z danym gatunkiem stężeń granicznych lub w przypisach.

Wrażliwość

Rozpowszechnienie oporności wybranych gatunków drobnoustrojów może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Do oceny oporności konieczne są dane lokalne, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku (przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń) może budzić wątpliwości, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Bakterie zwykle wrażliwe

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie_

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus 3 (wrażliwe na metycylinę) Gronkowce koagulazo-ujemne (wrażliwe na metycylinę)

Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes

Grupa Streptococcus viridans_

Tlenowe bakterie Gram-ujemne_

Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Escherichia coli Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca_


Cylastatyna jest wybiórczym inhibitorem dehydropeptydazy-I i skutecznie blokuje metabolizm imipenemu. Dzięki temu jednoczesne podawanie imipenemu i cylastatyny pozwala utrzymać stężenie imipenemu w moczu i w osoczu na przeciwbakteryjnym, leczniczym poziomie.

Okres półtrwania imipenemu w osoczu wynosi 1 godzinę. Około 70% podanej dawki antybiotyku jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej w ciągu 10 godzin, a po tym czasie nie stwierdza się już obecności imipenemu w moczu. Po podaniu imipenemu z cylastatyną w dawce 500 mg+500 mg stężenie imipenemu w moczu przekraczające 10 ^g/ml utrzymywało się do 8 godzin. Pozostała część podanej dawki wydalana była w moczu w postaci metabolitów bez aktywności przeciwbakteryjnej, zaś wydalanie imipenemu z kałem było praktycznie zerowe.

U pacjentów z prawidłową czynnością nerek nie obserwowano kumulacji imipenemu w osoczu lub w moczu, jeśli imipenem z cylastatyną podawany był co 6 godzin.

Cylastatyna

Stężenie w osoczu

Maksymalne stężenie cylastatyny w osoczu po 20-minutowej infuzji dożylnej imipenemu z cylastatyną wynosiło od 21 do 26 ^g/ml dla dawki 250 mg + 250 mg, od 21 do 55 ^g/ml dla dawki 500 mg + 500 mg i od 56 do 88 ^g/ml dla dawki 1000 mg + 1000 mg. Średnie maksymalne stężenie cylastatyny w osoczu po podaniu dawek 250 mg+250 mg, 500 mg + 500 mg i 1000 mg + 1000 mg wynosiło, odpowiednio, 22 ąg/ml, 42 ąg/ml i 72 ąg/ml.

Dystrybucja

U ludzi cylastatyna wiąże się z białkami surowicy w około 40%.

Metabolizm i wydalanie

Okres półtrwania cylastatyny w osoczu wynosi około 1 godziny. Około 70%-80% podanej dawki cylastatyny jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej w ciągu 10 godzin od podania imipenemu z cylastatyną, a po tym czasie nie stwierdza się już obecności cylastatyny w moczu. Około 10% dawki stanowi N-acetylocylastatyna, która hamuje dehydropeptydazę z aktywnością porównywalną do aktywności związku macierzystego. Aktywność dehydropeptydazy-I w nerkach powracała do wartości prawidłowych wkrótce po usunięciu cylastatyny z krwi.

Niewydolność nerek

U osób z zaburzeniami czynności nerek o nasileniu lekkim (klirens kreatyniny 50-80 ml/min/1,73 m2), umiarkowanym (klirens kreatyniny 30-<50 ml/min/1,73 m2) i ciężkim (klirens kreatyniny <30 ml/min/1,73 m2) po podaniu imipenemu z cylastatyną w pojedynczej dawce dożylnej 250 mg + 250 mg wartość pola powierzchni pod krzywą (AUC) dla imipenemu zwiększała się w porównaniu z osobami z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny >80 ml/min/1,73 m2) odpowiednio 1,1-krotnie, 1,9-krotnie i 2,7-krotnie, a dla cylastatyny 1,6-krotnie, 2,0-krotnie i 6,2-krotnie. Jeśli imipenem z cylastatyną podane były w pojedynczej dawce dożylnej 250 mg + 250 mg po 24 godzinach od zakończenia hemodializy, wartość AUC dla imipenemu i dla cylastatyny była większa odpowiednio 3,7-krotnie i 16,4-krotnie niż u osób z prawidłową czynnością nerek. Wielkość wydalania w moczu, klirensu nerkowego i klirensu osoczowego imipenemu i cylastatyny po podaniu dożylnym imipenemu z cylastatyną zmniejszały się wraz ze zmniejszeniem wydolności nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Niewydolność wątroby

Nie ustalono farmakokinetyki imipenemu u pacjentów z niewydolnością wątroby, ale ze względu na ograniczony metabolizm wątrobowy imipenemu, zaburzenia czynności wątroby nie powinny wpływać na parametry farmakokinetyczne. Nie zaleca się dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Średni klirens (CL) i objętość dystrybucji (Vdss) imipenemu były o około 45% większe u dzieci (w wieku od 3 miesięcy do 14 lat) niż u dorosłych. Wartość AUC dla imipenemu u dzieci po podaniu imipenemu z cylastatyną w dawce 15 + 15 mg/kg masy ciała była o około 30% większa niż u dorosłych po podaniu dawki 500 mg + 500 mg. W przypadku większej dawki, ekspozycja po podaniu dzieciom imipenemu z cylastatyną w dawce 25 + 25 mg/kg mc. była o 9% większa niż ekspozycja u dorosłych po podaniu dawki 1000 mg + 1000 mg.

Osoby w podeszłym wieku

U zdrowych ochotników w podeszłym wieku (65-75 lat, z prawidłową dla danego wieku czynnością nerek) dane farmakokinetyczne dla pojedynczej dawki imipenemu z cylastatyną 500 mg + 500 mg podawanej dożylnie w ciągu 20 minut były zgodne z przewidywanymi wynikami u pacjentów z niewielką niewydolnością nerek, u których zmiana dawki nie jest konieczna. Średni okres półtrwania w osoczu imipenemu i cylastatyny wynosił, odpowiednio, 91±7,0 minut i 69±15 minut. Wielokrotne dawkowanie nie wpływało na parametry farmakokinetyczne imipenemu lub cylastatyny. Nie obserwowano również kumulacji imipenemu z cylastatyną (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z badań toksyczności po podaniu wielokrotnym i badań genotoksyczności nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania na zwierzętach wykazały, że toksyczne działanie imipenemu, jako pojedynczej substancji czynnej, ogranicza się do nerek. Jednoczesne podanie imipenemu z cylastatyną w stosunku 1:1 zapobiegało nefrotoksycznemu działaniu imipenemu u królików i małp, przez hamowanie jego wniknięcia do komórek kanalików nerkowych.

Badania działania teratogennego u ciężarnych makaków (Macaca cynomolgus), którym podawano imipenem z cylastatyną w dawkach 40 + 40 mg/kg mc./dobę (w szybkim wstrzyknięciu dożylnym), wykazały toksyczne działanie na organizm matki, w tym wymioty, brak łaknienia, zmniejszenie masy ciała, biegunkę, poronienie, jak również przypadki zgonu. Gdy zwierzętom tym podawano imipenem z cylastatyną sodową (w dawce około 100 + 100 mg/kg mc./dobę lub dawkach około 3-krotnie większych niż zwykle zalecane dożylne dawki u ludzi) w infuzji dożylnej, z szybkością zbliżoną do podawania u ludzi, obserwowano minimalną nietolerancję przez matki (sporadyczne wymioty), nie stwierdzano zgonów matek, nie dowiedziono działania teratogennego, ale obserwowano częstszą utratę zarodków w porównaniu z grupami kontrolnymi (patrz punk 4.6).

Nie przeprowadzono długotrwałych badań na zwierzętach, oceniających potencjalne działanie rakotwórcze imipenemu z cylastatyną.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Sodu wodorowęglan.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Imipenem z cylastatyną wykazuje niezgodność chemiczną z mleczanami, dlatego nie powinien być rozcieńczany roztworami zawierającymi mleczany. Można jednak podawać imipenem z cylastatyną przez zestaw do infuzji, przez który jest podawany roztwór zawierający mleczany. Imipenemu z cylastatyną nie wolno mieszać z innymi antybiotykami ani dodawać do innych antybiotyków.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności 2 lata

Przygotowany roztwór: okres ważności i warunki przechowywania, patrz punkt 6.6.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w zewnętrznym tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania odtworzonego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Miplestan, 250 mg + 250 mg

Fiolki o pojemności 20 ml z bezbarwnego szkła typu I, zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym wieczkiem typu flip-off, w tekturowym pudełku.

Miplestan, 500 mg + 500 mg

Fiolki o pojemności 20 ml lub 100 ml z bezbarwnego szkła typu I, zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym wieczkiem typu flip-off, w tekturowym pudełku.

Opakowania mogą zawierać 1, 5, 10, 20 lub 25 fiolek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

250 mg+250 mg

Przygotowanie roztworu do infuzji dożylnej

W poniższej tabeli zawarto informacje dotyczące przygotowania roztworu do infuzji.

Moc

Objętość rozpuszczalnika (ml)

Przybliżone stężenie imipenemu (mg/ml)

Imipenem + cylastatyna 250 mg + 250 mg

50

5

Rozcieńczanie produktu leczniczego z fiolki o pojemności 20 ml

Zawartość fiolki należy rozpuścić i uzupełnić do 50 ml odpowiedniego rozpuszczalnika. Wskazane jest, aby najpierw dodać około 10 ml tego rozpuszczalnika do fiolki (patrz punkt „Zgodność i stabilność”). Zawartość fiolki dobrze wstrząsnąć i przenieść powstałą zawiesinę do pojemnika z roztworem do infuzji.

UWAGA: SAMA ZAWIESINA NIE NADAJE SIĘ DO INFUZJI.

Ponownie do fiolki dodać 10 ml odpowiedniego rozpuszczalnika, wymieszać i przenieść do pojemnika z roztworem do infuzji, aby upewnić się, że cała zawartość fiolki została przeniesiona. Dopełnić tym samym rozpuszczalnikiem do 50 ml. Powstały roztwór wymieszać, aż będzie klarowny.

Powstały roztwór należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawiera cząstek stałych i czy ma właściwy kolor.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu oraz fiolkę po leku należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zgodność i stabilność

Zgodnie z dobrą praktyką kliniczną i farmaceutyczną, Miplestan 250 mg + 250 mg należy podawać bezpośrednio po przygotowaniu roztworu z zastosowaniem niżej podanego rozpuszczalnika.

Rozpuszczalnik

Stężenie

[mg/ml]

Czas użycia/warunki przechowywania

0,9% chlorek sodu do wstrzykiwań

5

Przygotowany roztwór należy zużyć natychmiast

500 mg + 500 mg

Przygotowanie roztworu do infuzji dożylnej

W poniższej tabeli zawarto informacje dotyczące przygotowania roztworu do infuzji.

Moc

Objętość rozpuszczalnika (ml)

Przybliżone stężenie imipenemu (mg/ml)

Imipenem + cylastatyna 500mg + 500mg

100

5

Rozcieńczanie produktu leczniczego z fiolki o pojemności 20 ml

Zawartość fiolki należy rozpuścić i uzupełnić do 100 ml odpowiedniego rozpuszczalnika. Wskazane jest, aby najpierw dodać około 10 ml tego rozpuszczalnika do fiolki (patrz punkt „Zgodność i stabilność”). Zawartość fiolki dobrze wstrząsnąć i przenieść powstałą zawiesinę do pojemnika z roztworem do infuzji.

UWAGA: SAMA ZAWIESINA NIE NADAJE SIĘ DO INFUZJI.

Ponownie do fiolki dodać 10 ml odpowiedniego rozpuszczalnika, wymieszać i przenieść do pojemnika z roztworem do infuzji, aby upewnić się, że cała zawartość fiolki została przeniesiona. Dopełnić tym samym rozpuszczalnikiem do 100 ml. Powstały roztwór wymieszać, aż będzie klarowny.

Rozcieńczanie produktu leczniczego z fiolki o pojemności 100 ml Zawartość fiolki należy odtworzyć w 100 ml właściwego rozpuszczalnika.

Powstały roztwór należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawiera cząstek stałych i czy ma właściwy kolor.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu oraz fiolkę po leku należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zgodność i stabilność

Zgodnie z dobrą praktyką kliniczną i farmaceutyczną, Miplestan, 500 mg + 500 mg należy podawać bezpośrednio po przygotowaniu roztworu przy pomocy niżej podanego rozpuszczalnika.

Rozpuszczalnik

Stężenie

[mg/ml]

Czas użycia/warunki przechowywania

0,9% chlorek sodu do wstrzykiwań

5

Przygotowany roztwór należy zużyć natychmiast

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Miplestan 250 mg+250 mg Pozwolenie nr 19965 Miplestan 500 mg+500 mg Pozwolenie nr 19966

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 5.04.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-03-24

Klebsiella pneumoniae Moraxella catarrhalis

Serratia marcescens_

Beztlenowe bakterie Gram-dodatnie_

Clostridium perfringens 3 4

Peptostreptococcus spp. 4_

Beztlenowe bakterie Gram-ujemne

Bacteroides fragilis Grupa Bacteroides fragilis Fusobacterium spp.

Porphyromonas asaccharolytica Prevotella spp.

Veillonella spp._

Bakterie, u których może wystąpić problem oporności nabytej

Tlenowe bakterie Gram-ujemne_

Acinetobacter baumannii

Pseudomonas aeruginosa_

Bakterie o oporności wrodzonej

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie_

Enterococcus ^ faecium_

Tlenowe bakterie Gram-ujemne_

Niektóre szczepy Burkholderia cepacia (dawniej Pseudomonas cepacia)

Legionella spp.

Stenotrophomonas maltophilia (dawniej Xanthomonas maltophilia, dawniej Pseudomonas maltophilia)_

Inne_

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Mycoplasma spp.

Ureoplasma urealyticum_


16 UK/H/3120/001-002/ IB/001

1

U pacjentów o masie ciała <70 kg należy proporcjonalnie zmniejszyć zalecaną dawkę. Dawkę tę należy obliczyć, dzieląc rzeczywistą masę ciała pacjenta (w kg) przez 70 i mnożąc uzyskaną wartość przez odpowiednią dawkę podaną w tabeli 1.

2

Stosowanie dawki 500 mg + 500 mg u pacjentów z klirensem kreatyniny 6 do 20 ml/min/1,73 m2 może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem napadów drgawkowych.

3

Wszystkie gronkowce metycylinoopome są również oporne na imipenem z cylastatyną.

4

Stosuje się stężenie graniczne niezwiązane z gatunkiem bakterii (wg EUCAST).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Imipenem

Stężenie w osoczu

Maksymalne stężenie imipenemu w osoczu zdrowych ochotników po podaniu imipenemu z cylastatyną w infuzji dożylnej trwającej 20 minut wynosiło od 12 do 20 pg/ml dla dawki 250 mg + 250 mg, od 21 do 58 pg/ml dla dawki 500 mg + 500 mg i od 41 do 83 pg/ml dla dawki 1000 mg + 1000 mg. Średnie maksymalne stężenie imipenemu w osoczu po podaniu dawek 250 mg + 250 mg, 500 mg + 500 mg i 1000 mg + 1000 mg wynosiło, odpowiednio, 17 pg/ml,

39 pg/ml i 66 pg/ml. Po upływie 4 do 6 godzin od podania tych dawek stężenie imipenemu w osoczu zmniejsza się do wartości poniżej 1 pg/ml.

Dystrybucja

U ludzi imipenem wiąże się z białkami surowicy w około 20%.

Metabolizm i wydalanie

Imipenem podany jako jedyny lek podlega metabolizmowi w nerkach przez dehydropeptydazę-I.

U poszczególnych pacjentów wydalanie w moczu wynosiło od 5% do 40% podanej dawki (średnio 15%-20% w kilku badaniach).

Miplestan