+ iMeds.pl

Mirtastad tabletki powlekane 15 mg 15 mgUlotka Mirtastad tabletki powlekane 15 mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

MIRTASTAD, 15 mg, tabletki powlekane MIRTASTAD, 30 mg, tabletki powlekane MIRTASTAD, 45 mg, tabletki powlekane

Mirtazapinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    - W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek MIRTASTAD i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku MIRTASTAD

3.    Jak stosować lek MIRTASTAD

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek MIRTASTAD

6.    Zawartośc opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek MIRTASTAD i w jakim celu się go stosuje

Lek, który został przepisany pacjentowi nazywa się MIRTASTAD, 15 mg, 30 mg, 45 mg i jest w postaci tabletek powlekanych.

MIRTASTAD należy do grupy leków znanych jako leki przeciwdepresyjne.

MIRTASTAD jest stosowany w leczeniu depresji.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku MIRTASTAD Kiedy nie stosować leku MIRTASTAD

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na mirtazapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku(wymienionych w punkcie 6). W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem zanim zastosuje się lek MIRTASTAD.

•    Jeśli obecnie lub w niedalekiej przeszłości (w ciągu ostatnich 2 tygodni) stosowane były leki

z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku MIRTASTAD należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

Dzieci i młodzież

Lek MIRTASTAD nie powinien być zazwyczaj stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. lat, ponieważ nie udowodniono jego skuteczności. Należy również pamiętać, że u pacjentów w wieku poniżej 18 lat występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych takich, jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo to, lekarz może przepisać lek MIRTASTAD pacjentom poniżej 18. roku życia, stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeśli lekarz przepisał lek MIRTASTAD pacj entowi poniżej 18. roku życia w związku, z czym poj awiaj ą się j akiekolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z danym lekarzem. W przypadku rozwoju lub nasilenia wyżej wymienionych objawów u pacjentów poniżej 18 roku życia przyjmujących lek MIRTASTAD, należy poinformować o tym swojego lekarza. Ponadto, jak do tej pory nie ma danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku MIRTASTAD w tej grupie wiekowej w zakresie wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i behawioralnego. Dodatkowo, podczas stosowania leku MIRTASTAD w tej grupie wiekowej częściej niż u dorosłych obserwowano znaczne zwiększenie masy ciała.

Myśli samobójcze i nasilenie depresji

Pacjenci z depresją czasami mogą mieć myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. U pacjentów z depresją występuje zwiększone ryzyko samookaleczenia lub samobójstwa zwłaszcza na początku leczenia, zanim lek zacznie działać, co zwykle trwa około dwóch tygodni lub czasami dłużej.

Może to mieć miejsce:

•    jeżeli u pacjenta wcześniej pojawiały się myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu.

•    jeżeli pacjent jest młodym dorosłym. Informacje z badań klinicznych pokazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się natychmiast do szpitala w przypadku wystąpienia myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójczych.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić o informowanie go, gdy zauważą, że depresja lub lek się nasiliły lub wystąpiły niepokoj ące zmiany w zachowaniu.

Również należy zachować szczególną ostrożność stosuj ąc lek MIRTASTAD:

•    Jeżeli występuj ą lub kiedykolwiek występowały:

(Należy poinformować lekarza o występowaniu poniższych chorób przed rozpoczęciem stosowania leku MIRTASTAD, jeśli pacjent wcześniej tego nie zrobił)

-    napady padaczki. W przypadku pojawienia się napadów padaczkowych lub zwiększenia częstości ich występowania w trakcie leczenia, lek należy odstawić i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem;

-    choroby wątroby, włączając żółtaczkę. Jeśli wystąpi żółtaczka lek należy odstawić i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem;

-    choroby nerek;

-    choroby serca lub niskie ciśnienie krwi;

- schizofrenia. (Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli nasilą się lub zwiększy się częstość występowania takich zaburzeń psychotycznych, jak objawy paranoidalne.)

-    zaburzenia afektywne dwubiegunowe (naprzemienne okresy podwyższonego nastroju/podniecenia i depresji). (W razie uczucia nadmiernego podniecenia lek należy odstawić i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem);

-    cukrzyca (może być konieczna zmiana dawki insuliny lub innych leków hipoglikemizujących);

-    choroby oka, takie jak podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (jaskra);

-    trudności w oddawaniu moczu, które mogą wynikać z przerostu prostaty;

•    Jeśli wystąpią objawy infekcji, takie jak gorączka o nieznanej przyczynie, ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej. Należy lek odstawić i natychmiast skonsultować się z lekarzem i wykonać badanie morfologiczne krwi.

W rzadkich przypadkach objawy te mogą być oznaką zaburzeń produkcji krwinek produkowanych przez szpik kostny. Chociaż rzadko, objawy te występują najczęściej po 4-6 tygodniach leczenia.

•    Jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku, ze względu na częstą większą wrażliwość, szczególnie na działania niepożądane leków przeciwdepresyjnych.

MIRTASTAD a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku MIRTASTAD w skojarzeniu z

•    inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), ani przed upływem dwóch tygodni od zakończenia ich przyjmowania. Nie należy również rozpoczynać stosowania leku MIRTASTAD przed upływem dwóch tygodni od zakończenia przyjmowania inhibitorów MAO. Do inhibitorów MAO należą moklobemid, tranylcypromina (leki przeciwdepresyjne), selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona).

Należy zachować ostrożność stosując lek MIRTASTAD w skojarzeniu z:

•    innymi lekami przeciwdepresyjnymi jak SSRI, wenlafaksyna i L-tryptofan lub tryptany

(stosowane w leczeniu migreny), tramadol (lek przeciwbólowy), linezolid (antybiotyk), sole litu (stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych) i preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (preparaty ziołowe stosowane w leczeniu depresji). U pacjentów przyjmujących sam tylko MIRTASTAD lub w terapii skojarzonej z innymi lekami bardzo rzadko może wystąpić zespół serotoninowy. Niektóre z jego objawów to nagła gorączka, pocenie się, zwiększona częstość akcji serca, biegunka, (niekontrolowane) skurcze mięśni, dreszcze, wzmożenie odruchów, niepokój, zmiany nastroju, utrata przytomności. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie jednoczesnego wystąpienia kilku z wymienionych objawów, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia i rozpoczęcie objawowego leczenia wspomagającego.

•    lekiem przeciwdepresyjnym, nefazodonem. Może on zwiększać stężenie leku MIRTASTAD we krwi. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku MIRTASTAD, a po zakończeniu leczenia nefazodonem - zwiększenie dawki leku MIRTASTAD.

•    lekami stosowanymi w leczeniu lęku i bezsenności, jak benzodiazepiny; lekami stosowanymi w leczeniu schizofrenii, jak olanzapina;

lekami stosowanymi w leczeniu alergii, jak cetyryzyna; lekami stosowanymi w leczeniu silnego bólu, jak morfina.

MIRTASTAD w skojarzeniu z tymi lekami może nasilać wywoływaną przez nie senność.

•    lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń, takimi jak leki przeciwbakteryjne (erytromycyna), leki przeciwgrzybicze (jak ketokonazol) i leki stosowane w leczeniu HIV/AIDS (takie jak inhibitory proteazy HIV).

W przypadku rozpoczęcia równoczesnego podawania tych leków z lekiem MIRTASTAD, stężenie leku MIRTASTAD we krwi może się zwiększyć. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku MIRTASTAD, a po zakończeniu leczenia tymi lekami - zwiększenie dawki leku MIRTASTAD.

•    lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak karbamazepina i fenytoina; lekami stosowanymi w leczeniu gruźlicy, jak ryfampicyna.

W skojarzeniu z lekiem MIRTASTAD leki te mogą zmniejszać stężenie leku MIRTASTAD we krwi. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. Może być konieczne zwiększenie dawki leku MIRTASTAD, a po zakończeniu leczenia tymi lekami - zmniejszenie dawki leku MIRTASTAD.

•    lekami przeciwzakrzepowymi jak warfaryna.

MIRTASTAD może wzmagać działanie warfaryny. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. W przypadku leczenia skojarzonego z lekiem MIRTASTAD doradza się monitorowanie obrazu krwi.

MIRTASTAD z jedzeniem, piciem i alkoholem

Picie alkoholu podczas przyjmowania leku MIRTASTAD może powodować senność.

Najlepiej unikać spożywania alkoholu podczas terapii lekiem MIRTASTAD.

Lek MIRTASTAD można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się <lekarza> <lub> <farmaceuty> przed zastosowaniem tego leku.

Należy poinformować lekarza lub położną, jeśli pacjentka jest leczona lekiem MIRTASTAD.

Leki podobne do mirtazapiny (SSRI, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), stosowane podczas ciąży, mogą zwiększać u nowo narodzonego dziecka ryzyko wystąpienia stanu zwanego przetrwałym nadciśnieniem płucnym noworodków. Objawami jest przyspieszony oddech dziecka i zasinienie. Te objawy występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin po porodzie. Jeśli u dziecka występują takie objawy, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub położnej.

W razie zaj ścia w ciążę lub jej planowania podczas przyjmowania leku MIRTASTAD, należy zapytać lekarza, czy można kontynuować przyjmowanie leku. Jeżeli lek MIRTASTAD jest przyjmowany w czasie ciąży lub krótko przed porodem zaleca się obserwację noworodka ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych.

Należy zapytać lekarza czy można karmić piersią podczas przyjmowania leku MIRTASTAD. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

MIRTASTAD może zmniejszać czujność i koncentrację. Podczas leczenia lekiem MIRTASTAD należy unikać wykonywania potencjalnie niebezpiecznych zadań, które wymagaj ą ciągłej uwagi, np. prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku MIRTASTAD

MIRTASTAD zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą nietolerancją niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Tabletki MIRTASTAD 15 mg zawierają barwnik, żółcień pomarańczową, który może powodować reakcje alergiczne.

3.    Jak stosować lek MIRTASTAD

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zwykle dawka początkowa wynosi 15 lub 30 mg na dobę. Po kilku dniach leczenia lekarz może zalecić zwiększenie dawki do najbardziej właściwej dla pacjenta (od 15 do 45 mg na dobę). Zwykle tę samą dawkę leku stosuje się u pacjentów w różnym wieku. Osobom w podeszłym wieku lub osobom z chorobami nerek i wątroby lekarz może jednak zalecić inną dawkę leku MIRTASTAD.

Kiedy stosować lek MIRTASTAD

MIRTASTAD należy przyjmować codziennie o tej samej porze, najlepiej w pojedynczej dawce wieczorem, przed udaniem się na spoczynek. Lekarz może jednak zalecić stosowanie leku w dwóch dawkach podzielonych w ciągu dnia - jedna dawka rano, jedna wieczorem przed snem. Większą dawkę należy przyjmować wieczorem, przed udaniem się na spoczynek. Tabletki leku MIRTASTAD należy przyjmować doustnie. Tabletki połykać bez rozgryzania, popijając małą ilością wody lub soku.

Kiedy można spodziewać się poprawy samopoczucia

Pierwszych oznak poprawy można spodziewać się po 1-2 tygodniach leczenia, a po 2-4 tygodniach może nastąpić poprawa samopoczucia.

Ważne, aby podczas pierwszych kilku tygodni leczenia omówić z lekarzem efekty działania leku MIRTASTAD:

• Po 2 do 4 tygodniach od rozpoczęcia przyjmowania leku MIRTASTAD należy omówić z lekarzem dotychczasowe efekty leczenia.

Jeśli brak odpowiedniej reakcji klinicznej, można zwiększyć dawkę. Po kolejnych 2 do 4 tygodniach należy ponownie omówić z lekarzem osiągnięte efekty leczenia.

Leczenie lekiem MIRTASTAD powinno być kontynuowane, aż do całkowitego ustąpienia objawów, co następuje zazwyczaj po 4 do 6 miesiącach.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MIRTASTAD

W razie przyjęcia przez pacjenta lub kogokolwiek innego większej niż zalecana dawki leku MIRTASTAD, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Spodziewane oznaki przedawkowania leku MIRTASTAD (bez innych leków i bez alkoholu) to senność, dezorientacja, i przyspieszona czynność serca.

Pominięcie zastosowania leku MIRTASTAD

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zapomnienia przyj ęcia leku, który ma być stosowany raz na dobę

•    nie należy przyjmować opuszczonej dawki, należy ją pominąć. Należy kontynuować leczenie zażywaj ąc następną dawkę o zwykłej porze następnego dnia.

Jeśli lek powinien być stosowany dwa razy na dobę

•    w przypadku zapomnienia przyjęcia dawki porannej - należy wziąć ją razem z dawką wieczorną;

•    w przypadku zapomnienia przyjęcia dawki wieczornej - nie należy przyjmować jej razem

z dawką poranną, należy j ą pominąć; kontynuować leczenie przyjmuj ąc zwykłe dawki poranne i wieczorne;

•    w przypadku zapomnienia przyj ęcia obu dawek - nie należy próbować ich uzupełnić, należy je pominąć. Następnego dnia należy kontynuować leczenie biorąc zwykłe dawki poranne

i wieczorne.

Przerwanie stosowania leku MIRTASTAD

Należy zakończyć przyjmowanie leku MIRTASTAD tylko ściśle według wskazówek lekarza.

Nie należy zbyt wcześnie zaprzestawać przyjmowania leku, gdyż może spowodować to nawrót choroby. Jeżeli nastąpi poprawa, należy to omówić z lekarzem. Lekarz poinformuje, kiedy można zaprzestać leczenia.

Nagłe przerwanie kuracji lekiem MIRTASTAD, nawet jeżeli objawy depresji minęły, może powodować nudności, zawroty głowy, pobudzenie lub lęk i ból głowy. Objawy te nie wystąpią podczas stopniowego odstawiania leku. Lekarz poinformuje, jak stopniowo zmniejszać dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre działania niepożądane mogą występować częściej niż inne. Opisane poniżej możliwe działania niepożądane są podzielone na występujące:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej, niż u 1 na 10 osób):

•    zwiększony apetyt i zwiększenie masy ciała

•    uspokojenie lub senność

•    ból głowy

•    suchość w jamie ustnej

Często (mogą wystąpić nie więcej, niż u 1 na 10 osób):

•    letarg

•    zawroty głowy

•    drgawki lub drżenie

•    nudności

•    biegunka

•    wymioty

•    wysypka lub wykwity skórne

•    bóle stawów, bóle mięśni

•    bóle pleców

•    zawroty głowy lub omdlenia podczas nagłej zmiany pozycji ciała (niedociśnienie ortostatyczne)

•    opuchlizna (kostek lub stóp) wynikająca z gromadzenia się płynów (obrzęki)

•    zmęczenie

•    intensywne marzenia senne

•    dezorientacja

•    uczucie lęku

•    zaburzenia snu

W badaniach klinicznych u dzieci w wieku poniżej 18 lat częściej obserwowano następujące działania niepożądane: znaczne zwiększenie masy ciała, pokrzywkę i zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie więcej, niż u 1 na 100 osób):

•    uczucie pobudzenia lub podniecenia (mania)

Należy lek odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    nietypowe odczucia skórne np. palenie, pieczenie czy mrowienie (parestezje)

•    zespół niespokojnych nóg

•    omdlenia

•    uczucie drętwienia w jamie ustnej (niedoczulica jamy ustnej)

•    niskie ciśnienie krwi

•    koszmary senne

•    pobudzenie

•    halucynacje

•    nagląca potrzeba    ruchu

Rzadko (mogą wystąpić nie więcej, niż u 1 na 1000 osób):

•    żółte zabarwienie gałek ocznych lub skóry; może to sugerować zaburzenia czynności wątroby (żółtaczka)

Należy lek odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    drganie mięśni lub skurcze (drgawki kloniczne mięśni)

•    agresja

•    silny ból brzucha, który może promieniowac do pleców. Może to być objaw zapalenia trzustki.

Nie znane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    objawy zakażenia jak gorączka o niejasnej przyczynie, ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej (agranulocytoza)

Należy lek odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem, aby wykonać badanie krwi. Rzadko MIRTASTAD może spowodować zaburzenia produkcji krwinek (zahamowanie czynności szpiku kostnego). Niektórzy pacjenci mogą stać się mniej odporni na infekcje, ponieważ MIRTASTAD może powodować przejściowe zmniejszenie liczby leukocytów (granulocytopenia). Rzadko MIRTASTAD może również powodować zmniejszenie liczby erytrocytów i leukocytów oraz płytek krwi (anemia aplastyczna), niedobór płytek krwi (trombocytopenia) czy zwiększenie liczby leukocytów (eozynofilia).

•    ciężkie reakcje skórne (Zespół Stevensa-Johnsona, pęcherzowe zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, toksyczna martwica naskórka)

•    napady padaczkowe (drgawki)

Należy lek odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    połączenie objawów, takich jak gorączka o nieznanej przyczynie, pocenie się, zwiększona częstość akcji serca, biegunka, (niekontrolowane) skurcze mięśni, dreszcze, wzmożenie odruchów, niepokój, zmiany nastroju, utrata przytomności. W bardzo rzadkich przypadkach mogą one być oznaką zespołu serotoninowego.

Należy lek odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    myśli o samookaleczeniu czy samobój stwie

Należy lek odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub natychmiast udać się do szpitala.

•    nienaturalne odczucia w j amie ustnej (parestezj a j amy ustnej)

•    obrzęki j amy ustnej

•    zwiększone wydzielanie śliny

•    trudności z mową (dyzartria)

•    chodzenie w czasie snu (lunatykowanie)

•    niedobór sodu we krwi

•    niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego

Inne możliwe działania niepożądane

Żółcień pomarańczowa może powodować reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek MIRTASTAD

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, blistrze czy butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek MIRTASTAD

Substancją czynną leku jest 15 mg, 30 mg lub 30 mg mirtazapiny.

Każda tabletka powlekana MIRTASTAD 15 mg, zawiera 15 mg mirtazapiny. Każda tabletka powlekana MIRTASTAD 30 mg, zawiera 30 mg mirtazapiny. Każda tabletka powlekana MIRTASTAD 45 mg, zawiera 45 mg mirtazapiny.

MIRTASTAD 15 mg i 30 mg: Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Pozostałe składniki składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171) i makrogol 8000.

Tabletki 15 mg zawierają dodatkowo: żelaza tlenek żółty (E 172), żółcień chinolinową (E 104), żółcień pomarańczową (E 110).

Tabletki 30 mg zawierają dodatkowo: żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172).

Jak wygląda lek MIRTASTAD i co zawiera opakowanie

Lek MIRTASTAD są to tabletki powlekane.

MIRTASTAD tabletki powlekane 15 mg: podłużne, dwuwypukłe, żółte, powlekane tabletki z rowkiem dzielącym z jednej strony.

MIRTASTAD tabletki powlekane 30 mg: podłużne, dwuwypukłe, beżowe, powlekane tabletki z rowkiem dzielącym z jednej strony.

MIRTASTAD tabletki powlekane 45 mg: okrągłe, dwuwypukłe, białe, powlekane tabletki.

Lek MIRTASTAD tabletki powlekane 15 mg, MIRTASTAD tabletki powlekane 30 mg i MIRTASTAD tabletki powlekane 45 mg jest dostępny w następujących opakowaniach: Opakowanie bezpośrednie: biały, nieprzezroczysty blister PVC/PVDC/Al, zawierający 10 tabletek. Opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe zawierające 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Niemcy

Wytwórcy:

1.    StAdA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Niemcy

2.    STADApharm GmbH, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Niemcy

3.    Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, Co Tipperary, Irlandia

4.    STADA Arzneimittel GmbH, Heilingenstädter Str - 52/2/8, A-1190 Wiedeń, Austria

5.    Sanico N.V., Veedijk 59, Industriezone 4, BE-2300 Turnhout, Belgia

6.    Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, NL-4870 AC Etten Leur, Holandia

7.    Cosmo S.p.A., Via C. Colombo 1, I-20020 Lainate-Milano, Włochy

8.    Combino Pharm, S.L., c/Fructuós Gelabert 6-8, 08970 Sant Joan Despi, Barcelona, Hiszpania

9.    Genus Pharmaceuticals Ltd., T/A Genus Pharmaceuticals, Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JN, Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Niemcy

Estonia

Węgry

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Holandia

Polska

Szwecja

Wielka Brytania


Mirtazapine EG 15/30/45 mg filmomhulde tabletten

Mirtazapin STADA 15/30/45 mg Filmtabletten

Mirtastad 15/30 mg

MIRTASTAD 30/45 mg filmtabletta

Mirtazapina EG 15/30/45 mg compresse rivestite con film

Mirtastad 15/30 mg apvalkotas tablets

Mirtastad 15/30 mg plèvele dengtos tabletès

Mirtazapine EG 15/30/45 mg filmomhulde tabletten

Mirtazapine CF 15/30/45 mg, filmomhulde tabletten

MIRTASTAD

Mirtazapin STADA 30/45 mg filmdragerad tablett Mirtazapine 15/30/45 mg tablets

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

STADA Hemofarm Poland Sp. z o. o., ul. Michałowicza 18, 02-495 Warszawa tel: +48 22 662 11 02

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02.07.2014

9

Mirtastad tabletki powlekane 15 mg

Charakterystyka Mirtastad tabletki powlekane 15 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mirtastad, 15 mg, tabletki powlekane Mirtastad, 30 mg, tabletki powlekane Mirtastad, 45 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 15 mg mirtazapiny.

Jedna tabletka powlekana zawiera 30 mg mirtazapiny.

Jedna tabletka powlekana zawiera 45 mg mirtazapiny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Jedna tabletka Mirtastad tabletki powlekane 15 mg zawiera 99,00 mg laktozy jednowodnej i 0,021 mg żółcieni pomarańczowej.

Jedna tabletka Mirtastad tabletki powlekane 30 mg zawiera 198,00 mg laktozy jednowodnej.

Jedna tabletka Mirtastad tabletki powlekane 45 mg zawiera 297,00 mg laktozy jednowodnej.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki powlekane 15 mg: podłużne, dwuwypukłe, żółte, powlekane tabletki z rowkiem dzielącym z jednej strony.

Tabletki powlekane, 30 mg: podłużne, dwuwypukłe, beżowe, powlekane tabletki z rowkiem dzielącym z jednej strony.

Tabletki powlekane, 45 mg: okrągłe, dwuwypukłe, białe, powlekane tabletki.

Mirtastad 15 mg/30 mg: Tabletki można podzielić na równe dawki..

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie epizodów dużej depresji.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletkę lub jej połowę należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu.

Dorośli:

Skuteczna dawka dobowa wynosi od 15 do 45 mg; leczenie należy rozpocząć od dawki początkowej wynoszącej 15 mg lub 30 mg.

Efekt działania mirtazapiny zwykle zaczyna być widoczny po 1-2 tygodniach stosowania. Leczenie właściwą dawką powinno dawać pozytywną reakcję po 2-4 tygodniach. Jeśli brak odpowiedniej odpowiedzi klinicznej, dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej. Jeśli w ciągu następnych 2-4 tygodni nie nastąpi poprawa kliniczna, należy lek odstawić.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Zaleca się taką samą dawkę, jak u osób dorosłych. U osób w podeszłym wieku dawkę należy zwiększać pod ścisłą kontrolą, aby uzyskać zadowalającą i bezpieczną odpowiedź kliniczną.

Dzieci i młodzież:

Nie należy stosować mirtazapiny u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, ponieważ nie wykazano skuteczności w dwóch krótkoterminowych badaniach klinicznych (patrz punkt 5.1) i ze względów bezpieczeństwa (patrz punkt 4.4, 4.8 i 5.1).

Zaburzenia czynności nerek:

U osób z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek klirens mirtazapiny może być zmniejszony (klirens kreatyniny <40 ml/min). Należy to uwzględnić w przypadku przepisywania mirtazapiny pacjentom z tej grupy (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby:

U osób z zaburzeniami czynności wątroby klirens mirtazapiny może być zmniej szony. Należy to uwzględnić, przepisuj ąc mirtazapinę takim pacjentom, zwłaszcza pacjentom z ciężkimi zaburzeniami wątroby, którzy nie byli badani (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Okres półtrwania eliminacji mirtazapiny wynosi 20-40 godzin, dlatego mirtazapinę można podawać w jednorazowej dawce dobowej, najlepiej wieczorem, przed udaniem się na spoczynek. Mirtazapinę można również podawać w dwóch dawkach podzielonych (jedna dawka rano i druga, większa dawka wieczorem).

Tabletki należy przyjmować doustnie, popijaj ąc płynem, i połykać bez rozgryzania.

U pacjentów z depresją leczenie powinno trwać odpowiednio długo, co najmniej 6 miesięcy, aby zapewnić całkowite ustąpienie objawów.

Aby uniknąć objawów nagłego odstawienia leku doradza się stopniowe zakończenie leczenia mirtazapiną (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mirtazapinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1. Równoczesne stosowanie mirtazapiny z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia

Mirtazapina nie powinnna być stosowana w leczeniu dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. W toku prób klinicznych zachowania samobójcze (próby samobójstwa oraz myśli samobójcze) oraz wrogość (szczególnie agresj ę, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż w grupie, której podawano placebo. Jeśli, w oparciu o istniejącą potrzebę kliniczną, podjęto jednak decyzję o leczeniu, pacjent powinien być uważnie obserwowany pod kątem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto, nie ma długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i behawioralnego.

Samobójstwo/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstw. Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania istotnej klinicznie remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia lub dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w czasie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosuj ących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy zwiększonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw kliniczny nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie gdy się pojawią, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Ze względu na możliwość popełnienia samobójstwa, szczególnie na początku leczenia, pacjent powinien otrzymać tylko ograniczoną liczbę tabletek mirtazapiny.

Zahamowanie czynności szpiku kostnego

Podczas leczenia mirtazapiną obserwuje się przypadki zahamowania czynności szpiku, zwykle w postaci granulocytopenii lub agranulocytozy. Odwracalną agranulocytozę opisywano jako rzadko występuj ącą w badaniach klinicznych z mirtazapiną. W okresie po wprowadzeniu mirtazapiny do obrotu opisano bardzo rzadkie przypadki agranulocytozy, najczęściej odwracalne, ale w niektórych przypadkach śmiertelne. Wszystkie śmiertelne przypadki dotyczyły pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Lekarz powinien zwrócić szczególną uwagę na takie objawy jak gorączka, ból gardła, zapalenie jamy ustnej bądź inne objawy infekcji; w razie wystąpienia takich objawów należy zaprzestać leczenia i wykonać badanie krwi.

Żółtaczka

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi żółtaczka.

Stany wymagające nadzoru

Ostrożne dawkowanie, jak również systematyczna i ścisła kontrola są konieczne w przypadku pacjentów z:

-    padaczką i organicznym uszkodzeniem mózgu: choć doświadczenia kliniczne wskazują, że tak jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych podczas stosowania mirtazapiny napady padaczkowe występuj ą rzadko, mirtazapinę należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których w przeszłości występowały napady padaczkowe. W razie pojawienia się napadów padaczkowych lub zwiększenia ich częstości w trakcie leczenia, lek należy odstawić.

-    zaburzeniami czynności wątroby: po podaniu doustnym pojedynczej dawki 15 mg mirtazapiny u pacjentów z zaburzeniami wątroby, łagodnymi do umiarkowanych, klirens mirtazapiny był w przybliżeniu 35% zmniejszony w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. Średnie stężenie mirtazapiny w osoczu było zwiększone o mniej więcej 55%.

-    zaburzeniami czynności nerek: po podaniu doustnym pojedynczej dawki 15 mg mirtazapiny

u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 40 ml/min) i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min), klirens mirtazapiny był zmniejszony odpowiednio o 30% i 50% w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Średnie stężenie mirtazapiny w osoczu było zwiększone odpowiednio o mniej więcej 55% i 115%. Nie było znaczących różnic u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 80 ml/min) w porównaniu do grupy kontrolnej.

-    chorobami serca, takimi jak zaburzenia przewodzenia, dławica piersiowa czy przebyty ostatnio zawał mięśnia sercowego; należy podjąć zwykłe środki ostrożności i starannie dobrać dawki stosowanych jednocześnie leków.

-    niskim ciśnieniem krwi.

-    cukrzycą: u pacjentów z cukrzycą leki przeciwdepresyjne mogą zaburzyć kontrolę glikemii. Może być konieczna zmiana dawki insuliny i (lub) doustnych leków hipoglikemizujących. Doradza się stały nadzór lekarza.

Podobnie też, jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, należy zwrócić uwagę na:

-    Stosowanie leków przeciwdepresyjnych u pacjentów ze schizofrenią lub innymi zaburzeniami psychotycznymi może pogorszyć stan chorego; objawy paranoidalne mogą się nasilić

-    Podczas leczenia fazy depresji w przypadku zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, może nastąpić przejście w fazę maniakalną; Pacjenci z historią manii/hipomanii powinni być uważnie obserwowani. Należy zaprzestać podawania mirtazapiny u każdego pacjenta wchodzącego

w fazę maniakalną.

-    Choć mirtazapina nie powoduje uzależnienia, doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu wykazują, że nagłe zakończenie podawania leku po dłuższym okresie jego stosowania może czasem powodować objawy odstawienia leku, w większości łagodne i samoistnie ustępujące. Wśród różnych objawów odstawienia leku najczęściej opisywano zawroty głowy, pobudzenie, niepokój, bóle głowy i nudności. Choć opisano je jako objawy odstawienia leku, mogły być związane z samą chorobą. Jak podano w punkcie 4.2, wskazane jest stopniowe zakończenie leczenia mirtazapiną.

-    Ostrożność należy zachować u pacjentów z zaburzeniami oddawania moczu, jak w przypadku przerostu gruczołu krokowego, oraz u pacjentów z ostrą jaskrą z wąskim kątem przesączania

i podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, (chociaż w tym przypadku mirtazapina nie będzie miała większego wpływu ze względu na bardzo słabe działanie przeciwcholinergiczne).

-    Akatyzja/niepokój psychoruchowy: Stosowanie leków przeciwdepresyjnych związane jest z występowaniem akatyzji, charakteryzującej się nieprzyjemnym lub wyczerpującym niepokojem oraz potrzebą ruchu często związaną z niemożnością utrzymania jednej pozycji, siedzącej lub stojącej. W większości przypadków występuje ona w pierwszych tygodniach leczenia. U pacjentów, u których występują takie objawy, zwiększenie dawki może być szkodliwe.

Hiponatremia

Bardzo rzadko podczas stosowania mirtazapiny donoszono o hiponatremii wywołanej prawdopodobnie niewłaściwym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (zespół nieadekwatnego wydzielania ADH - ang. Syndrome of inappropriate ADH secretion - SIADH). Należy zachować ostrożność u pacjentów z grup ryzyka, takich jak osoby w podeszłym wieku lub pacjenci stosuj ący równocześnie leki, które wywołują hiponatremię.

Zespół serotoninowy

Interakcje z lekami serotoninergicznymi: zespół serotoninowy może wystąpić podczas skojarzonego podawania leków selektywnie hamuj ących wychwyt zwrotny serotoniny i innych leków serotoninergicznych (patrz punkt 4.5). Objawy zespołu serotoninowego to: hipertermia, sztywność mięśni, mioklonie, zaburzenia funkcji wegetatywnych z możliwymi szybkimi zmianami czynności życiowych, zaburzenia świadomości, w tym dezorientacja, drażliwość, znaczne pobudzenie, przechodzące w majaczenia i śpiączkę. Należy zachować ostrożność, starannie obserwując pacjenta, jeżeli podaje się mirtazapinę w skojarzeniu z tymi substancjami. W razie wystąpienia takich objawów należy zaprzestać podawania mitrazapiny i zastosować odpowiednie leczenie objawowe i podtrzymujące. Z doświadczeń po wprowadzeniu produktu do obrotu wynika, że u pacjentów przyjmuj ących samą tylko mirtazapinę zespół serotoninowy występuje bardzo rzadko (patrz punkt 4.8).

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku są często bardziej wrażliwi, szczególnie na działania niepożądane leków przeciwdepresyjnych. Z badań klinicznych z mirtazapiną wynika, że działania niepożądane u osób w podeszłym wieku nie występuj ą częściej niż w innych grupach wiekowych.

Laktoza

Mirtastad zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp), zespołem złego wchłaniania glukozo-galaktozy nie powinni stosować tego produktu.

Produkt Mirtastad 15 mg zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne

-    Mirtazapina nie powinna być podawana równocześnie z inhibitorami MAO ani w ciągu dwóch tygodni od zaprzestania ich podawania. W odwrotnej sytuacji również powinno upłynąć około dwóch tygodni zanim pacjenci przyjmujący mirtazapinę rozpoczną terapię inhibitorami MAO (patrz punkt 4.3).

Dodatkowo, tak jak w przypadku leków selektywnie hamujących wychwyt zwrotny serotoniny (SSRI), skojarzone podawanie mirtazapiny z innymi substancjami czynnymi leków serotoninergicznych (L-tryptofan, tryptany, tramadol, linezolid, SSRI, wenlafaksyna, sole litu i preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego - Hypericumperforatum) może prowadzić do objawów związanych z serotoniną (zespół serotoninowy: patrz punkt 4.4). Należy zachować ostrożność i starannie obserwować pacjenta, jeżeli podaje się mirtazapinę w skojarzeniu z tymi substancjami.

-    Mirtazapina może nasilać uspokajaj ące działanie benzodiazepin i innych leków uspokajaj ących (najbardziej leków przeciwpsychotycznych, przeciwhistaminowych antagonistów Hj, opioidów). Należy zachować ostrożność w razie stosowania tych leków równocześnie z mirtazapiną.

-    Mirtazapina może wzmagać hamujące działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy. Należy zalecić pacjentom, aby podczas terapii mirtazapiną unikali spożywania alkoholu.

-    Mirtazapina w dawce 30 mg na dobę może powodować małe, ale znamienne statystycznie zwiększenie wartości INR u pacjentów leczonych warfaryną. Po zastosowaniu większej dawki mirtazapiny nie można wykluczyć bardziej wyraźnego wpływu, dlatego zalecana jest obserwacja INR podczas jednoczesnego stosowania warfaryny i mirtazapiny.

Interakcje farmakokinetyczne

-    Karbamazepina i fenytoina, induktory enzymu CYP3A4, zwiększały prawie dwukrotnie klirens mirtazapiny, co powodowało zmniejszenie jej stężenia w osoczu odpowiednio o 60% i 45%. Jeśli mirtazapina podawana jest z karbamazepiną lub innym induktorem metabolizmu wątrobowego leków (np. ryfampicyna), może być konieczne zwiększenie dawki mirtazapiny.

Po zaprzestaniu podawania tych leków, może być konieczne zmniejszenie dawki mirtazapiny.

-    Równoczesne podawanie ketokonazolu, silnego inhibitora CYP3A4, zwiększa stężenie w osoczu i AUC mirtazapiny odpowiednio o około 40 i 50%.

-    Równoczesne podawanie cymetydyny (słaby inhibitor CYP1A2, CYP2D6 i CYP3A4)

z mirtazapiną może zwiększyć średnie stężenie mirtazapiny w osoczu o więcej niż 50%. Należy zachować ostrożność i zmniejszyć dawkę w sytuacji równoczesnego podawania mirtazapiny z silnymi inhibitorami CYP3A4, inhibitorami proteazy HIV, azolowymi środkami przeciwgrzybiczymi, erytromycyną, cymetydyną lub nefazodonem.

-    Badania interakcji nie wykazały żadnych istotnych efektów farmakokinetycznych w przypadku równoczesnego podawania pacjentom mirtazapiny i paroksetyny, amitryptyliny, rysperydonu czy litu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ograniczone dane dotyczące stosowania mirtazapiny u kobiet w ciąży nie wykazuj ą zwiększonego ryzyka wad wrodzonych. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego o znaczeniu klinicznym, jakkolwiek zaobserwowano zwiększenie toksyczności rozwojowej (patrz punkt 5.3).

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że stosowanie inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny u kobiet w ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze, może zwiększać ryzyko występowania zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN - ang. persistent pulmonary hypertension in the newborn). Chociaż nie przeprowadzono badań dotyczących związku PPHN z leczeniem mirtazapiną, tego ryzyka nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę podobny mechanizm działania (zwiększenie stężenia serotoniny).

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania mirtazapiny kobietom w ciąży. Jeżeli mirtazapina jest przyjmowana do czasu porodu lub krótko przed porodem zaleca się obserwację noworodka ze względu na możliwość wystąpienia objawów odstawienia.

Badania na zwierzętach oraz ograniczone badania u ludzi wykazują, że mirtazapina jest wydzielana jedynie w bardzo niewielkich ilościach z mlekiem. Należy zdecydować, czy kontynuować lub zaprzestać karmienia piersią, lub kontynuować czy zaprzestać terapię mirtazapiną uwzględniaj ąc korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści terapii produktem Mirtastad dla kobiety.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Mirtazapina ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Mirtazapina może zaburzać koncentrację i czujność (zwłaszcza w początkowej fazie leczenia). Pacjenci leczeni lekami przeciwdepresyjnymi nie powinni podejmować się wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, które wymagają czujności i dobrej koncentracji, np. prowadzenia pojazdów mechanicznych czy obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Pacjenci z depresją wykazują liczne objawy wiążące się z samą chorobą. Dlatego trudno jest nieraz ustalić, czy występuj ące objawy spowodowane są samą chorobą, czy też podawaniem mirtazapiny.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane występujące u więcej niż 5% pacjentów przyjmujących mirtazapinę w randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach (patrz poniżej) to senność, uspokojenie, suchość w ustach, zwiększenie masy ciała, zwiększenie apetytu, zawroty głowy i zmęczenie.

Wszystkie randomizowane, kontrolowane placebo badania u pacjentów (włączając wskazania inne niż leczenie depresji) były analizowane w aspekcie działań niepożądanych mirtazapiny. Do metaanalizy włączono 20 badań, w których planowany czas leczenia wynosił do 12 tygodni, z udziałem 1501 pacjentów (134 osobolat) przyjmujących mirtazapinę w dawce do 60 mg i 850 pacjentów (79 osobolat) przyjmujących placebo.

Fazy przedłużenia tych badań zostały wyłączone, aby zachować porównanie z podawaniem placebo.

Tabela 1 przedstawia pogrupowane działania niepożądane, które wystąpiły znamiennie statystycznie częściej podczas leczenia mirtazapiną w porównaniu do placebo. Dodano również działania niepożądane zgłaszane spontanicznie. Częstość działań niepożądanych zgłaszanych spontanicznie oparto o częstość ich występowania w badaniach klinicznych. Częstość działań niepożądanych zgłaszanych spontanicznie, których nie obserwowano u pacjentów w randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach z mirtazapiną, sklasyfikowano jako częstość „nieznana”.

Tabela 1. Działania niepożądane mirtazapiny

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10000 do <1/1000)

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zahamowanie

szpiku kostnego

(granulocytopenia,

agranulocytoza,

anemia aplastyczna,

trombocytopenia)

Eozynofilia

Zaburzenia

endokrynologiczne

Niewłaściwe

wydzielanie

hormonu

antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększony apetytZwiększenie masy ciała1

Hiponatremia

Zaburzenia

psychiczne

Nietypowe sny

Dezorientacja

Lęk2,5

Bezsenność3,5

Koszmary

senne2

Mania

Agitacja2

Halucynacje

Niepokój

psychoruchowy

(w tym

akatyzja,

hiperkinezja)

Agresja

Myśli

samobójcze6

Zachowania

samobójcze6

Zaburzenia układu nerwowego

Senność1,4 Uspokojenie1,4 Ból głowy2

Letarg1

Zawroty głowy Drżenie

Parestezja2

Zespół

niespokojnych

nóg

Omdlenie

Mioklonie

Drgawki (napady padaczki)

Zespół

serotoninowy, Parestezja jamy ustnej.

Zaburzenia

naczyniowe

Hipotonia

ortostatyczna

Niedociśnienie2

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej

Nudności3

Biegunka2

Wymioty2

Niedoczulica jamy ustnej

Zapalenie

trzustki

Obrzęk jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka2

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów Ból mięśni Ból pleców1

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększony

apetyt1

Hiponatremia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki

obwodowe1

Zmęczenie

1    w badaniach klinicznych te działania występowały znamiennie statystycznie częściej podczas stosowania mirtazapiny niż placebo.

2    w badaniach klinicznych te działania występowały częściej podczas stosowania placebo niż mirtazapiny, choć nie było to znamiennie statystycznie częściej.

3    w badaniach klinicznych te działania występowały znamiennie statystycznie częściej podczas stosowania placebo, niż mirtazapiny.

4    Uwaga: zwykle zmniejszenie dawki nie prowadzi do zmniejszenia senności/uspokojenia, ale może wpływać negatywnie na skuteczność działania przeciwdepresyjnego.

5    Zwykle podczas stosowania leków przeciwdepresyjnych niepokój i bezsenność (które mogą być objawami depresji) mogą się rozwinąć lub pogorszyć. W czasie leczenia mirtazapiną zgłaszano pojawienie się po raz pierwszy lub pogorszenie niepokoju i bezsenności.

6    Przypadki myśli samobójczych i zachowań samobójczych zgłaszano podczas stosowania mirtazapiny lub krótko po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.4).

W ocenie laboratoryjnej badań klinicznych obserwowano przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz i gamma-glutamylotransferazy (jakkolwiek związanych z tym zdarzeń niepożądanych nie zgłaszano znamiennie statystycznie częściej niż w grupie placebo).

Dzieci i młodzież

Działania niepożądane obserwowane często w badaniach klinicznych z udziałem dzieci to: zwiększenie masy ciała, pokrzywka, hipertriglicerydemia (patrz punkt 5.1).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że objawy przedawkowania samej mirtazapiny są zwykle łagodne. Odnotowano zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego z dezorientacją i przedłużonym uspokojeniem, z tachykardią i łagodnym nadciśnieniem lub niedociśnieniem. Jednak istnieje możliwość cięższych zdarzeń (w tym śmiertelnych) po dawkach dużo większych niż dawka terapeutyczna, szczególnie w mieszanych przedawkowaniach.

W razie przedawkowania należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe oraz rozważyć podanie węgla aktywowanego lub zastosować płukanie żołądka.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwdepresyjne, kod ATC: N06AX11

Mirtazapina jest ośrodkowo działającym presynaptycznym a2-antagonistą, który wzmaga ośrodkowe neuroprzekaźnictwo noradrenergiczne i serotonergiczne. W pobudzaniu serotonergicznego układu neuroprzekaźnikowego pośredniczą w szczególności receptory 5-HTi, ponieważ receptory 5-HTi 5-HT3 są blokowane przez mirtazapinę. Uważa się, że działanie przeciwdepresyjne wykazują oba enancjomery mirtazapiny: enancjomer S(+) - przez blokowanie receptorów a2 i 5-HT2, a enancjomer R(-) - przez blokowanie receptorów 5-HT3.

Właściwości uspokajaj ące mirtazapiny wynikaj ą z jej działania jako antagonisty receptora histaminowego H1. Mirtazapina nie ma praktycznie działania przeciwcholinergicznego, dlatego w dawkach leczniczych nie oddziałuje praktycznie na układ sercowo-naczyniowy.

Dzieci i młodzież

Dwa randomizowane badania kliniczne z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo przeprowadzone u dzieci w wieku od 7 do 18 lat z depresją (n = 259) z zastosowaniem zmiennej dawki przez pierwsze 4 tygodnie (15-45 mg mirtazapiny), a następnie stałej dawki (15, 30 lub 45 mg mirtazapiny) przez kolejne 4 tygodnie, nie wykazały istotnych różnic między mirtazapiną a placebo dotyczących głównego punktu końcowego i wszystkich drugorzędowych punktów końcowych. Znaczne zwiększenie masy ciała (>7%) obserwowano u 48,8% pacjentów leczonych mirtazapiną w porównaniu do 5,7% w grupie placebo. Często obserwowano również pokrzywkę (11,8% vs 6,8%) i hipertriglicerydemię (2,9% vs 0%).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym, mirtazapina jest dobrze i szybko wchłaniana (biodostępność ~ 50%), osiągając maksymalne stężenie w osoczu po około 2 godzinach. Stopień wiązania mirtazapiny z białkami osocza wynosi około 85%. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 20-40 godzin; sporadycznie obserwowano dłuższy okres półtrwania - do 65 godzin, a także krótszy - u ludzi młodych.

Okres półtrwania w fazie eliminacji jest dostatecznie długi, aby uzasadnić podawanie leku

w jednorazowej dawce dobowej. Stan stacjonarny osiągany jest po 3-4 dniach, po czym nie następuje już dalsza kumulacja leku. Mirtazapina stosowana w zalecanej dawce wykazuje farmakokinetykę liniową. Przyjmowanie pokarmu nie wpływa na farmakokinetykę mirtazapiny.

Mirtazapina ulega szybkiej przemianie i jest wydalana w moczu i z kałem w ciągu kilku dni. Główne drogi przemian metabolicznych to demetylacja i utlenianie, a następnie sprzęganie. Wyniki badań in vitro mikrosomów wątroby człowieka wskazują, że enzymy CYP2D6 i CYP1A2 cytochromu P450 uczestniczą w tworzeniu 8-hydroksy metabolitu mirtazapiny, natomiast enzym CYP3A4 uważa się, że jest odpowiedzialny za tworzenie metabolitów N-demetylowych i N-oksydowych. Metabolit demetylowy jest aktywny farmakologicznie i wydaje się mieć taki sam profil farmakokinetyczny, jak związek macierzysty.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek mogą powodować zmniejszenie klirensu mirtazapiny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne nie wykazują specjalnego zagrożenia dla ludzi (wniosek na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych bezpieczeństwa, toksyczności wielokrotnych dawek, rakotwórczości czy genotoksyczności).

W badaniach toksycznego wpływu na rozród u szczurów i królików nie obserwowano działania teratogennego. Po dwukrotnie większej ekspozycji ogólnoustrojowej w porównaniu do maksymalnej ekspozycji terapeutycznej u ludzi, wystąpił wzrost strat poimplantacyjnych, zmniejszenie masy ciała miotów i zmniejszenie przeżycia młodych w czasie pierwszych trzech dni laktacji u szczurów.

Nie stwierdzono genotoksyczności mirtazapiny w wielu badaniach dotyczących mutacji genowych i chromosomalnych oraz uszkodzenia DNA. Guzy tarczycy zaobserwowane w trakcie badania rakotwórczości u szczurów, jak również nowotwór wątrobowokomórkowy zaobserwowany w trakcie badania rakotwórczości u myszy, uważa się za swoiste gatunkowo, a nie genotoksyczne reakcje związane z długotrwałym leczeniem dużymi dawkami substancji indukujących enzymy wątrobowe.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Hydroksypropyloceluloza Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

15 mg tabletka powlekana:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 8000

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żółcień chinolinowa (E 104)

Żółcień pomarańczowa FCF (E 110)

30 mg tabletka powlekana:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 8000

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E 172) 45 mg tabletka powlekana:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 8000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Biały, nieprzezroczysty blister PVC/PVDC/Aluminium.

Opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe

Wielkości opakowań: 10, 14, 20, 28, 30, 40, 48, 50, 60, 90, 98, 100, 110, 150, 200, 250, 300, 350, 500, 1000 tabletek.

Opakowania zawierające więcej niż 100 tabletek przeznaczone są do stosowania w lecznictwie zamkniętym.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Niemcy.

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MIRTASTAD 15 mg - Pozwolenie Nr: 11855 MIRTASTAD 30 mg - Pozwolenie Nr: 11856 MIRTASTAD 45 mg - Pozwolenie Nr: 11857

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 5.10.2005/

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02.07.2014

10

Mirtastad tabletki powlekane 15 mg