+ iMeds.pl

Mirtazapine bluefish 15 mgUlotka Mirtazapine bluefish

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Mirtazapine Bluefish, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Mirtazapine Bluefish, 30 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Mirtazapine Bluefish, 45 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

(Mirtazapinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mirtazapine Bluefish i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mirtazapine Bluefish

3.    Jak stosować lek Mirtazapine Bluefish

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mirtazapine Bluefish

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Mirtazapine Bluefish i w jakim celu się go stosuje

Mirtazapine Bluefish należy do grupy leków, znanych jako leki przeciwdepresyjne.

Lek Mirtazapine Bluefish wskazany jest w leczeniu depresji.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mirtazapine Bluefish Kiedy nie stosować leku Mirtazapine Bluefish

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na mirtazapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku(wymienionych w punkcie 6). W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, zanim zastosuje się lek Mirtazapine Bluefish.

-    Jeśli obecnie lub w niedalekiej przeszłości (w ciągu ostatnich 2 tygodni) stosowane były leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mirtazapine Bluefish należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Lek Mirtazapine Bluefish nie powinien być normalnie stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. Należy również podkreślić, że pacjenci poniżej 18. roku życia, przyjmujący leki tej klasy, narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich, jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo tego, lekarz może przepisać lek Mirtazapine Bluefish pacjentom poniżej 18. roku życia, stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeśli lekarz przepisał lek Mirtazapine Bluefish pacjentowi poniżej 18. roku życia, w związku z czym pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z danym lekarzem. W przypadku rozwoju lub nasilenia wymienionych objawów u pacjentów poniżej 18. roku życia przyjmujących lek Mirtazapine Bluefish, należy poinformować o tym swojego lekarza. Ponadto, jak do tej pory nie ma danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Mirtazapine Bluefish w tej grupie wiekowej w zakresie wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i behawioralnego.

Myśli samobójcze i nasilenie depresji

Pacjenci z depresją czasami mogą mieć myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. U pacjentów z depresją występuje zwiększone ryzyko samookaleczenia lub samobójstwa zwłaszcza na początku leczenia, zanim lek zacznie działać, co zwykle trwa około dwóch tygodni lub czasami dłużej.

Może to mieć miejsce:

-    jeżeli u pacjenta wcześniej pojawiały się myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu.

-    jeżeli pacjent jest młodym dorosłym. Informacje z badań klinicznych pokazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w wieku poniżej 25 lat stosujących leki przeciwdepresyjne.

^ Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się natychmiast do szpitala

w przypadku wystąpienia myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójczych.

Bardzo pomocna może być rozmowa z kimś bliskim z rodziny lub z przyjacielem. Można poinformować te osoby o depresji i zwrócić się z prośbą o zapoznanie się z tą ulotką, aby mogły powiedzieć pacjentowi, jeżeli zauważą pogorszenie stanu zdrowia czy nietypowe zmiany w zachowaniu.

Szczególną ostrożność stosując lek Mirtazapine Bluefish należy również zachować:

•    jeżeli występują lub kiedykolwiek występowały:

^ Należy poinformować lekarza o występowaniu poniższych chorób przed rozpoczęciem stosowania leku Mirtazapine Bluefish, jeśli pacjent wcześniej tego nie zrobił

-    napady padaczki. W razie pojawienia się napadów padaczkowych lub zwiększenia ich częstości w trakcie leczenia, lek należy odstawić i niezwłocznie skontaktować się

z lekarzem;

-    choroby wątroby, włączając żółtaczkę. Jeśli wystąpi żółtaczka, lek należy odstawić i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem;

-    choroby nerek;

-    choroby serca, czy niskie ciśnienie krwi;

-    schizofrenia. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli takie zaburzenia psychotyczne, jak objawy paranoidalne, nasilą się lub zwiększy się ich częstość

-    zaburzenia afektywne dwubiegunowe (naprzemienne okresy podwyższonego nastroju/podniecenia i depresji). W przypadku uczucia nadmiernego podniecenia lek należy odstawić i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem;

-    cukrzyca (może być konieczna zmiana dawki insuliny lub innych leków hipoglikemizujących);

-    choroby oka, takie jak podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (jaskra);

-    trudności w oddawaniu moczu, które mogą wynikać z przerostu prostaty;

•    Jeśli wystąpią objawy infekcji, takie jak gorączka o nieznanej przyczynie, ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej.

^ Należy lek odstawić i natychmiast skonsultować się z lekarzem i wykonać badanie morfologiczne krwi. W rzadkich przypadkach objawy te mogą być oznaką zaburzeń produkcji krwinek przez szpik kostny. Objawy te występują rzadko, najczęściej po 4-6 tygodniach leczenia.

•    Pacjenci w podeszłym wieku są często bardziej wrażliwi, szczególnie na działania niepożądane leków przeciwdepresyjnych.

Mirtazapine Bluefish a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Mirtazapine Bluefish w skojarzeniu z:

•    inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), ani przed upływem dwóch tygodni od zakończenia ich przyjmowania. Nie należy również rozpoczynać stosowania leku Mirtazapine Bluefish przed upływem dwóch tygodni od zakończenia przyjmowania inhibitorów MAO.

Do inhibitorów MAO należą moklobemid, tranylcypromina (leki przeciwdepresyjne), selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona).

Należy zachować ostrożność stosując lek Mirtazapine Bluefish w skojarzeniu z:

•    innymi lekami przeciwdepresyjnymi, jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), wenlafaksyna i L-tryptofan lub tryptany (stosowane w leczeniu migreny), tramadol (lek przeciwbólowy), linezolid (antybiotyk), sole litu (stosowane

w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych) i preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum) (preparaty ziołowe stosowane w leczeniu depresji).

U pacjentów przyjmujących tylko Mirtazapine Bluefish lub w terapii skojarzonej z innymi lekami bardzo rzadko może wystąpić zespół serotoninowy. Niektóre z jego objawów to nagła gorączka, pocenie się, zwiększona częstość akcji serca, biegunka, (niekontrolowane) skurcze mięśni, dreszcze, wzmożenie odruchów, niepokój, zmiany nastroju, utrata przytomności. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jednocześnie kilka z wymienionych objawów;

•    lekiem przeciwdepresyjnym, nefazodonem. Może on zwiększać stężenie leku Mirtazapine Bluefish we krwi. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku Mirtazapine Bluefish, a po zakończeniu leczenia nefazodonem - zwiększenie dawki leku Mirtazapine Bluefish;

•    lekami    stosowanymi w    leczeniu    lęku i bezsenności, jak benzodiazepiny;

•    lekami    stosowanymi w    leczeniu    schizofrenii, jak olanzapina;

•    lekami    stosowanymi w    leczeniu    alergii, jak cetyryzyna;

•    lekami    stosowanymi w    leczeniu    silnego bólu, jak morfina.

Mirtazapine Bluefish w skojarzeniu z tymi lekami może nasilać senność wywoływaną przez te leki;

•    lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń, takimi, jak leki przeciwbakteryjne (erytromycyna), leki przeciwgrzybicze (jak ketokonazol) i leki stosowane w leczeniu HIV/AIDS (takie jak inhibitory proteazy HIV).

W przypadku rozpoczęcia równoczesnego podawania tych leków z lekiem Mirtazapine Bluefish, stężenie leku Mirtazapine Bluefish we krwi może się zwiększyć. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku Mirtazapine Bluefish, a po zakończeniu leczenia tymi lekami - zwiększenie dawki leku Mirtazapine Bluefish;

•    lekiem stosowanym w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy, cymetydyną.

W skojarzeniu z lekiem Mirtazapine Bluefish lek ten może zwiększać stężenie mirtazapiny we krwi;

•    lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak karbamazepina i fenytoina;

•    lekami stosowanymi w leczeniu gruźlicy, jak ryfampicyna.

W skojarzeniu z lekiem Mirtazapine Bluefish leki te mogą zmniejszać stężenie leku Mirtazapine Bluefish we krwi. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. Może być konieczne zwiększenie dawki leku Mirtazapine Bluefish, a po zakończeniu leczenia tymi lekami - zmniejszenie dawki leku Mirtazapine Bluefish;

•    lekami przeciwzakrzepowymi, jak warfaryna.

Mirtazapine Bluefish może wzmagać działanie warfaryny. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. W przypadku leczenia skojarzonego z lekiem Mirtazapine Bluefish doradza się okresowe badanie morfologii krwi.

Mirtazapine Bluefish z jedzeniem, piciem i alkoholem

Picie alkoholu podczas przyjmowania leku Mirtazapine Bluefish może powodować senność.

W związku z tym, podczas leczenia lekiem Mirtazapine Bluefish należy unikać spożywania alkoholu.

Lek Mirtazapine Bluefish można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania leku Mirtazapine Bluefish u kobiet w ciąży nie wykazuje zwiększonego ryzyka. Należy jednak zachować ostrożność podczas stosowania mirtazapiny w czasie ciąży.

Należy upewnić się, czy położna i (lub) lekarz wiedzą, że pacjentka zażywa lek Mirtazapine Bluefish. Podobne leki (leki selektywnie hamujące wychwyt zwrotny serotoniny), stosowane podczas ciąży mogą zwiększać ryzyko wystąpienia u dziecka poważnej choroby, zwanej przetrwałym nadciśnieniem płucnym noworodków (ang. PPHN), objawiającej się przyspieszeniem oddechu i zasinieniem skóry. Objawy zwykle rozpoczynają się w pierwszej dobie po urodzeniu się dziecka. Jeśli noworodek wykazuje którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z położną i (lub) lekarzem.

W razie zajścia w ciążę lub jej planowania podczas przyjmowania leku Mirtazapine Bluefish, należy zapytać lekarza, czy można kontynuować przyjmowanie leku. Jeżeli lek Mirtazapine Bluefish jest przyjmowany w czasie ciąży lub krótko przed porodem zaleca się obserwację noworodka ze względu na możliwość wystąpienia u niego działań niepożądanych.

Należy zapytać lekarza, czy można karmić piersią podczas przyjmowania leku Mirtazapine Bluefish. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mirtazapine Bluefish może zmniejszać czujność i zdolność koncentracji. Podczas leczenia lekiem Mirtazapine Bluefish należy unikać wykonywania potencjalnie niebezpiecznych zadań, które wymagają ciągłej uwagi, np. prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Mirtazapine Bluefish

Mirtazapine Bluefish zawiera aspartam - pochodną fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3.    Jak stosować lek Mirtazapine Bluefish

Lek Mirtazapine Bluefish należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Zwykle dawka początkowa wynosi 15 lub 30 mg na dobę. Po kilku dniach leczenia lekarz może zalecić zwiększenie dawki do najbardziej właściwej dla pacjenta (od 15 do 45 mg na dobę). Zwykle tę samą dawkę leku stosuje się u pacjentów w różnym wieku. Osobom w podeszłym wieku lub pacjentom z chorobami nerek i wątroby lekarz może zalecić inną dawkę leku Mirtazapine Bluefish.

Kiedy stosować lek Mirtazapine Bluefish

^ Mirtazapine Bluefish należy przyjmować codziennie o tej samej porze, najlepiej w pojedynczej dawce wieczorem, przed udaniem się na spoczynek. Lekarz może jednak zalecić stosowanie leku w dwóch dawkach podzielonych w ciągu dnia - jedna dawka rano, jedna wieczorem przed snem. Większą dawkę należy przyjmować wieczorem, przed udaniem się na spoczynek.

Informacje dotyczące przyjmowania tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej:

Tabletki leku Mirtazapine Bluefish należy przyjmować doustnie.

1.    Nie należy rozkruszać tabletki ulegającej rozpadowi w jamie ustnej

Aby uniknąć rozkruszenia tabletki, nie należy naciskać na kieszonkę, w której znajduje się tabletka (Rysunek A).

Rysunek A.

2.    Należy oderwać kieszonkę z tabletką

Każdy blister zawiera 6 kieszonek z tabletkami, oddzielonych od siebie linią perforowaną. Należy zgiąć blister i oderwać jedną kieszonkę wzdłuż linii perforowanej (Rysunek1).

Rysunek 1.

3.    Oderwać folię

Ostrożnie oderwać pokrywającą folię, rozpoczynając od rogu oznaczonego strzałką (Rysunki 2 i 3).

Rysunek 2.

Rysunek 3.

4.    Wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej

Suchą dłonią wyjąć z opakowania tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej i umieścić ją na języku. (Rysunek 4).

Rysunek 4.

Tabletka szybko rozpada się i może być połknięta bez popijania wodą Kiedy można spodziewać się poprawy samopoczucia

Pierwszych oznak działania leku można spodziewać się po 1-2 tygodniach leczenia, a po 2-4 tygodniach może nastąpić poprawa samopoczucia.

Ważne jest, aby podczas pierwszych kilku tygodni leczenia omówić z lekarzem efekty działania leku Mirtazapine Bluefish:

^ po 2 do 4 tygodniach od rozpoczęcia przyjmowania leku Mirtazapine Bluefish należy omówić z lekarzem dotychczasowe efekty leczenia.

Jeśli pacjent nie poczuje się lepiej, lekarz może zwiększyć dawkę. W takim przypadku, po kolejnych 2 do 4 tygodniach, należy ponownie omówić z lekarzem osiągnięte efekty leczenia.

Leczenie powinno być kontynuowane, aż do całkowitego ustąpienia objawów, co trwa zazwyczaj przez okres 4 do 6 miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mirtazapine Bluefish

^ W razie przyjęcia przez pacjenta lub kogokolwiek większej niż zalecana dawki leku Mirtazapine Bluefish, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Spodziewane oznaki przedawkowania leku Mirtazapine Bluefish (bez innych leków i bez alkoholu) to senność, dezorientacja i przyspieszona czynność serca.

Pominięcie zastosowania leku Mirtazapine Bluefish

W razie zapomnienia przyjęcia leku, który ma być stosowany raz na dobę

•    nie przyjmować opuszczonej dawki, należy ją pominąć. Kontynuować leczenie, zażywając następną dawkę o zwykłej porze następnego dnia.

Jeśli lek ma być stosowany dwa razy na dobę:

•    w razie zapomnienia przyjęcia dawki porannej - należy wziąć ją razem z dawką wieczorną;

•    w razie zapomnienia przyjęcia dawki wieczornej - nie należy przyjmować jej razem z dawką poranną, należy j ą pominąć; kontynuować leczenie, przyjmując zwykłe dawki poranne

i wieczorne;

•    w razie zapomnienia przyjęcia obu dawek - nie należy próbować ich uzupełnić, należy je pominąć. Następnego dnia należy kontynuować leczenie, biorąc zwykłe dawki poranne

i wieczorne.

Przerwanie stosowania leku Mirtazapine Bluefish

^ Należy zakończyć przyjmowanie leku Mirtazapine Bluefish tylko ściśle według wskazówek lekarza.

Nie należy zbyt wcześnie zaprzestawać przyjmowania leku, gdyż może spowodować to nawrót choroby. Jeżeli nastąpi poprawa, należy to omówić z lekarzem. Lekarz poinformuje, kiedy można zaprzestać leczenia. Nagłe przerwanie terapii lekiem Mirtazapine Bluefish, nawet, jeżeli objawy depresji minęły, może powodować nudności, zawroty głowy, pobudzenie lub lęk i ból głowy. Objawy te nie wystąpią podczas stopniowego odstawiania leku. Lekarz poinformuje, jak stopniowo zmniejszać dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą występować częściej niż inne. Opisane poniżej możliwe działania niepożądane są podzielone na występujące:

   Bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób

   Często: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób

   Niezbyt często: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób

   Rzadko: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób

   Bardzo rzadko: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób

   Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Bardzo często:

•    zwiększony apetyt i zwiększenie masy ciała

•    uspokojenie lub senność

•    ból głowy

•    suchość w jamie ustnej

Często:

•    letarg

•    zawroty głowy

•    drgawki lub drżenie

•    nudności

•    biegunka

•    wymioty

•    wysypka lub wykwity skórne

•    bóle stawów, bóle mięśni

•    bóle pleców

•    zawroty głowy lub omdlenia podczas nagłej zmiany pozycji ciała (niedociśnienie ortostatyczne)

•    opuchlizna (kostek lub stóp) wynikająca z gromadzenia się płynów (obrzęki)

•    zmęczenie

•    intensywne marzenia senne

•    dezorientacja

•    uczucie lęku

•    zaburzenia snu

Niezbyt często:

•    uczucie pobudzenia lub podniecenia (mania)

^ Należy lek odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    nietypowe odczucia skórne, np. palenie, pieczenie czy mrowienie (parestezje)

•    zespół niespokojnych nóg

•    omdlenia

•    nienaturalne odczucia w jamie ustnej (niedoczulica jamy ustnej)

•    niskie ciśnienie krwi

•    koszmary senne

•    pobudzenie

•    halucynacje

•    nagląca potrzeba ruchu

Rzadko:

•    żółte zabarwienie gałek ocznych lub skóry; może to sugerować zaburzenia czynności wątroby (żółtaczka)

^ Należy lek odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    drganie mięśni lub    skurcze (drgawki kloniczne mięśni)

•    agresja

•    zapalenie trzustki

Częstość nieznana:

•    objawy zakażenia, jak gorączka o nieznanej przyczynie, ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej (agranulocytoza) ^ Należy lek odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem, aby wykonać badanie krwi. Rzadko Mirtazapine Bluefish może spowodować zaburzenia produkcji krwinek (zahamowanie czynności szpiku kostnego). Niektórzy pacjenci mogą stać się mniej odporni na infekcje, ponieważ Mirtazapine Bluefish może powodować przejściowe zmniejszenie liczby leukocytów (granulocytopenia). Rzadko Mirtazapine Bluefish może również powodować zmniejszenie liczby erytrocytów i leukocytów oraz płytek krwi (anemia aplastyczna), niedobór płytek krwi (trombocytopenia) czy zwiększenie liczby leukocytów (eozynofilia).

•    napady padaczkowe (drgawki)

^ Należy lek odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    połączenie objawów, takich jak gorączka o nieznanej przyczynie, pocenie się, zwiększona częstość akcji serca, biegunka, (niekontrolowane) skurcze mięśni, dreszcze, wzmożenie odruchów, niepokój, zmiany nastroju, utrata przytomności. W bardzo rzadkich przypadkach mogą one być oznaką zespołu serotoninowego.

^ Należy lek odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    myśli o samookaleczeniu czy samobójstwie

•    chodzenie w czasie snu (lunatykowanie)

^ Należy lek odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

•    nienaturalne odczucia w jamie ustnej (parestezja jamy ustnej)

•    chrypka (dyzartria)

•    obrzęki jamy ustnej

•    zwiększone wydzielanie śliny

•    ciężkie reakcje alergiczne, które mogą obejmować uniesione nad powierzchnię skóry grudki (bąble), obrzęk skóry i obrzęki wokół ust (Zespół Stevensa-Johnsona)

•    pęcherze na skórze i łuszczenie się skóry (pęcherzowe zapalenie skóry)

•    skórna reakcja alergiczna, obejmująca zaczerwienienie i świąd skóry, gorączkę z towarzyszącą wysypką i wykwity skórne (rumień wielopostaciowy)

•    ciężka wysypka z powstawaniem pęcherzy na skórze i w ustach, połączona z gorączką i osłabieniem (toksyczno-rozpływna martwica naskórka)

•    niedobór sodu we krwi

•    niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy natychmiast powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Mirtazapine Bluefish

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze po określeniu „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Mirtazapine Bluefish

-    Substancją czynną jest mirtazapina. Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 15, 30 lub 45 mg mirtazapiny.

-    Inne składniki leku to: krospowidon (typ B), mannitol (E421), celuloza mikrokrystaliczna, aspartam (E951), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, aromat truskawkowo-guaranowy [maltodekstryna, glikol propylenowy, syntetyczne substancje aromatyczne, kwas octowy] i aromat miętowy [syntetyczne substancje aromatyczne, skrobia kukurydziana].

Jak wygląda lek Mirtazapine Bluefish i co zawiera opakowanie

Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

Mirtazapine Bluefish, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

Białe, okrągłe tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej z wytłoczeniem „36” po jednej stronie i „A” po drugiej stronie, z wytoczoną okrągłą krawędzią.

Mirtazapine Bluefish, 30 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

Białe, okrągłe tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej z wytłoczeniem „37” po jednej stronie i „A” po drugiej stronie, z wytoczoną okrągłą krawędzią.

Mirtazapine Bluefish 45 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

Białe, okrągłe tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej z wytłoczeniem „38” po jednej stronie i „A” po drugiej stronie, z wytoczoną okrągłą krawędzią.

Mirtazapine Bluefish w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej są dostępne w blistrach perforowanych (Poliamid /Aluminium/ PVC/ Papier/ Poliester/ Aluminium) w pudełkach tekturowych po 6, 18, 30, 48, 90 i 96 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj członkowski

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten

Republika Czeska

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg dispergovatelné tablety

Dania

Mirtazapin Bluefish 15 mg smeltetabletter

Finlandia

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg munsönderfallande tabletter

Francja

MIRTAZAPINE BLUEFISH PHARMA 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimés orodispersible

Niemcy

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten

Węgry

Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg szájban diszpergálódó tabletta

Irlandia

Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets

Włochy

Mirtazapina Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg compresse orodispersibili

Norwegia

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg smeltetabletter

Polska

Mirtazapine Bluefish

Portugalia

Mirtazapina Bluefish

Rumunia

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimate orodispersabile

Słowacja

Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispergovatel’né tablety

Hiszpania

Mirtazapina Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimidos bucodispersables

Szwecja

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg munsönderfallande tabletter

Wielka Brytania

Mirtazapine 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

10

Mirtazapine Bluefish

Charakterystyka Mirtazapine bluefish

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mirtazapine Bluefish, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Mirtazapine Bluefish, 30 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Mirtazapine Bluefish, 45 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 15 mg mirtazapiny. Substancje pomocnicze: aspartam 3 mg.

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 30 mg mirtazapiny. Substancje pomocnicze: aspartam 6 mg.

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 45 mg mirtazapiny. Substancje pomocnicze: aspartam 9 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

Mirtazapine Bluefish, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

Białe, okrągłe ulegające rozpadowi w jamie ustnej tabletki z wytłoczoną liczbą„36” po jednej stronie i literą „A” po drugiej stronie, z wytoczoną okrągłą krawędzią.

Mirtazapine Bluefish, 30 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

Białe, okrągłe ulegające rozpadowi w jamie ustnej tabletki z wytłoczoną liczbą„37” po jednej stronie i literą „A” po drugiej stronie, z wytoczoną okrągłą krawędzią.

Mirtazapine Bluefish, 45 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

Białe, okrągłe ulegające rozpadowi w jamie ustnej tabletki z wytłoczoną liczbą„38” po jednej stronie i literą „A” po drugiej stronie, z wytoczoną okrągłą krawędzią.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie ciężkich epizodów depresyjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Skuteczna dawka dobowa wynosi od 15 do 45 mg; leczenie należy rozpocząć od dawki początkowej wynoszącej 15 mg lub 30 mg.

Efekt działania mirtazapiny zwykle zaczyna być widoczny po 1-2 tygodniach stosowania. Leczenie właściwą dawką powinno dawać pozytywną reakcję po 2-4 tygodniach. Gdy brak odpowiedniej

odpowiedzi klinicznej, dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej. Jeśli w ciągu następnych 2-4 tygodni nie nastąpi poprawa kliniczna, należy lek odstawić.

Osoby w podeszłym wieku

Zaleca się taką samą dawkę jak u osób dorosłych. U osób w podeszłym wieku dawkę należy zwiększać pod ścisłą kontrolą, aby uzyskać zadowalającą i bezpieczną odpowiedź kliniczną.

Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia

W dwóch krótkotrwałych badaniach klinicznych nie wykazano skuteczności produktu (patrz punkt 5.1), z tego względu oraz ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować mirtazapiny u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia (patrz punkty 4.4, 4.8 i 5.1).

Zaburzenia czynności nerek

U osób z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek klirens mirtazapiny może być zmniejszony (klirens kreatyniny <40 ml/min). Należy to uwzględnić w przypadku przepisywania mirtazapiny pacjentom z takimi zaburzeniami (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby

U osób z zaburzeniami czynności wątroby klirens mirtazapiny może być zmniejszony. Należy to uwzględnić, przepisując mirtazapinę pacjentom z takimi zaburzeniami, zwłaszcza chorym z ciężkimi zaburzeniami wątroby, gdyż nie badano takich pacjentów (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Okres półtrwania eliminacji mirtazapiny wynosi 20-40 godzin, dlatego mirtazapinę można podawać w jednorazowej dawce dobowej, najlepiej wieczorem, przed udaniem się na spoczynek. Mirtazapinę można również podawać w dwóch dawkach podzielonych (jedna dawka rano i druga, większa dawka -wieczorem).

Tabletki należy przyjmować doustnie, jeżeli zachodzi taka potrzeba - popijając płynem, i połykać bez rozgryzania.

U pacjentów z depresją leczenie powinno być kontynuowane, aż do całkowitego ustąpienia objawów, co trwa zazwyczaj przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Aby uniknąć objawów nagłego odstawienia leku doradza się stopniowe zakończenie leczenia mirtazapiną (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Równoczesne stosowanie mirtazapiny z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia

Mirtazapina nie powinna być stosowana w leczeniu dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. W toku prób klinicznych zachowania samobójcze (próby samobójstwa oraz myśli samobójcze) oraz wrogość (szczególnie agresj ę, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż u grupy, której podawano placebo. Jeśli, w oparciu o istniejącą potrzebę kliniczną, podjęto jednak decyzję o leczeniu, pacjent powinien być uważnie obserwowany pod kątem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto, nie ma długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i behawioralnego.

Samobójstwo/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstwa. Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia lub dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w czasie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie, gdy się pojawią, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Ze względu na możliwość popełnienia samobójstwa, szczególnie na początku leczenia, pacjent powinien otrzymać tylko ograniczoną liczbę tabletek produktu Mirtazapine Bluefish.

Zahamowanie czynności szpiku kostnego

Podczas leczenia mirtazapiną obserwuje się przypadki zahamowania czynności szpiku, zwykle w postaci granulocytopenii lub agranulocytozy. Odwracalną agranulocytozę opisywano jako rzadko występującą w badaniach klinicznych z mirtazapiną. W okresie po wprowadzeniu mirtazapiny do obrotu opisano bardzo rzadkie przypadki agranulocytozy, najczęściej przemijające, ale niekiedy śmiertelne. Wszystkie śmiertelne przypadki dotyczyły głównie pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Lekarz powinien być wyczulony na takie objawy jak gorączka, ból gardła, zapalenie jamy ustnej bądź inne objawy infekcji; w razie wystąpienia takich objawów należy zaprzestać leczenia i wykonać badanie krwi.

Żółtaczka

Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia żółtaczki.

Stany wymagające nadzoru

Ostrożne dawkowanie, jak również systematyczna i ścisła kontrola, są konieczne w przypadku pacjentów z:

-    padaczką i organicznym uszkodzeniem mózgu: choć doświadczenia kliniczne wskazują, że tak jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych podczas stosowania mirtazapiny napady padaczkowe występują rzadko, mirtazapinę należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowały napady padaczkowe w przeszłości. W razie pojawienia się napadów padaczkowych lub zwiększenia częstości ich występowania w trakcie leczenia, lek należy odstawić;

-    zaburzeniami czynności wątroby: po podaniu doustnym 15 mg mirtazapiny w dawce pojedynczej u pacjentów z zaburzeniami wątroby, łagodnymi do umiarkowanych, klirens mirtazapiny może być w przybliżeniu o 35 % zmniejszony w porównaniu do pacjentów

z prawidłową czynnością wątroby. Średnie stężenie mirtazapiny w osoczu było zwiększone

0    około 55%;

-    zaburzeniami czynności nerek: po podaniu doustnym 15 mg mirtazapiny w dawce pojedynczej u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <40 ml/min) i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) klirens mirtazapiny był zmniejszony odpowiednio o 30% i 50% w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Średnie stężenie mirtazapiny w osoczu było zwiększone odpowiednio o około 55%

1    115%. Nie było znaczących różnic u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens mirtazapiny <80 ml/min) w porównaniu do grupy kontrolnej;

-    chorobami serca - zaburzeniami przewodzenia, dławicą piersiową czy przebytym ostatnio zawałem mięśnia sercowego; należy podjąć zwykłe środki ostrożności i starannie dobrać dawki stosowanych jednocześnie leków;

-    niskim ciśnieniem krwi;

-    cukrzycą: u pacjentów z cukrzycą leki przeciwdepresyjne mogą zmienić kontrolę glikemiczną. Może być konieczna zmiana dawki insuliny i (lub) doustnych leków hipoglikemizujących. Doradza się stały nadzór lekarza.

Podobnie też, jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, należy zwrócić uwagę na:

-    Stosowanie leków przeciwdepresyjnych u pacjentów ze schizofrenią lub innymi zaburzeniami psychotycznymi może pogorszyć stan chorego; objawy paranoidalne mogą się nasilić.

-    Podczas leczenia fazy depresji w przypadku zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, może nastąpić przejście w fazę maniakalną; Pacjenci z historią manii/hipomanii powinni być uważnie obserwowani. Należy zaprzestać podawania mirtazapiny u każdego pacjenta wchodzącego

w fazę maniakalną.

-    Choć mirtazapina nie powoduje uzależnienia, doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu wykazują, że nagłe zakończenie podawania leku po dłuższym okresie jego stosowania może czasem powodować objawy abstynencji po odstawieniu leku. Większość objawów abstynencji jest łagodnych i samoistnie ustępuje. Wśród różnych objawów abstynencji po odstawieniu leku najczęściej opisywano zawroty głowy, pobudzenie, niepokój, bóle głowy

i nudności. Choć były opisane jako objawy abstynencji po odstawieniu leku, mogą one być związane z samą chorobą. Jak podano w punkcie 4.2, wskazane jest stopniowe zakończenie leczenia mirtazapiną.

-    Ostrożność należy zachować u pacjentów z zaburzeniami oddawania moczu, jak w przypadku przerostu gruczołu krokowego, oraz u pacjentów z ostrą jaskrą z wąskim kątem przesączania

i podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, (chociaż w tym przypadku mirtazapina nie będzie miała większego wpływu ze względu na bardzo słabe działanie przeciwcholinergiczne).

-    Akatyzja/niepokój psychoruchowy: Stosowanie leków przeciwdepresyjnych związane jest z występowaniem akatyzji, charakteryzującej się nieprzyjemnym lub wyczerpującym niepokojem oraz potrzebą ruchu często związaną z niemożnością utrzymania jednej pozycji, siedzącej lub stojącej. W większości przypadków występuje ona w pierwszych tygodniach leczenia. U pacjentów, u których występują takie objawy, zwiększenie dawki może być szkodliwe.

Hiponatremia

Bardzo rzadko podczas stosowania mirtazapiny donoszono o hiponatremii wywołanej prawdopodobnie niewłaściwym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (zespół nieadekwatnego wydzielania ADH - ang. Syndrome of inappropriate ADH secretion - SIADH). Należy zachować ostrożność u pacjentów z grupy ryzyka, takich jak osoby w podeszłym wieku, lub u pacjentów stosujących równocześnie leki, które wywołują hiponatremię.

Zespół serotoninowy

Interakcje z lekami serotoninergicznymi: zespół serotoninowy może wystąpić podczas skojarzonego podawania leków selektywnie hamujących wychwyt zwrotny serotoniny i innych leków serotoninergicznych (patrz punkt 4.5). Objawy zespołu serotoninowego to: hipertermia, sztywność mięśni, mioklonie, zaburzenia funkcji wegetatywnych z możliwymi szybkimi zmianami czynności życiowych, zaburzenia świadomości w tym dezorientacja, pobudliwość, narastająca agitacja prowadząca do majaczenia i śpiączki. Należy zachować ostrożność, starannie obserwując pacjenta, jeżeli podaje się mirtazapinę w skojarzeniu z tymi substancjami. W razie wystąpienia takich objawów należy zaprzestać podawania mitrazapiny i zastosować odpowiednie leczenie objawowe i podtrzymujące. Z doświadczeń po wprowadzeniu produktu do obrotu wynika, że u pacjentów przyjmujących samą tylko mirtazapinę zespół serotoninowy występuje bardzo rzadko (patrz punkt 4.8).

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku są często bardziej wrażliwi, szczególnie na działania niepożądane leków przeciwdepresyjnych. Z badań klinicznych z mirtazapiną wynika, że działania niepożądane u osób w podeszłym wieku nie występują częściej niż w innych grupach wiekowych.

Aspartam

Mirtazapine Bluefish zawiera aspartam - pochodną fenyloalaniny. Każda tabletka zawierająca 15 mg, 30 mg lub 45 mg mirtazapiny zawiera odpowiednio do 3 mg, 6 mg lub 9 mg fenyloalaniny. Może być ona szkodliwa dla pacjentów z fenyloketonurią.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne

Mirtazapina nie powinna być podawana równocześnie z inhibitorami MAO ani w ciągu dwóch tygodni od zaprzestania ich podawania. W odwrotnej sytuacji powinno również upłynąć około dwóch tygodni zanim pacjenci przyjmujący mirtazapinę rozpoczną terapię inhibitorami MAO (patrz punkt 4.3).

Dodatkowo, tak jak w przypadku leków selektywnie hamujących wychwyt zwrotny serotoniny (SSRI), skojarzone podawanie mirtazapiny z innymi substancjami czynnymi leków serotoninergicznych [L-tryptofan, tryptany, tramadol, linezolid, SSRI, wenlafaksyna, sole litu i preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)] może prowadzić do objawów związanych z serotoniną (zespół serotoninowy: patrz punkt 4.4). Należy zachować ostrożność starannie obserwując pacjenta, jeżeli podaje się mirtazapinę w skojarzeniu z tymi substancjami.

Mirtazapina może nasilać uspokajające działanie benzodiazepin i innych leków uspokajających (najbardziej leków przeciwpsychotycznych, antagonistów H1 przeciwhistaminowych, opioidów). Należy zachować ostrożność w razie stosowania tych leków równocześnie z mirtazapiną.

Mirtazapina może wzmagać hamujące działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy; należy zalecić pacjentom, aby podczas terapii mirtazapiną unikali spożywania alkoholu.

Mirtazapina w dawce 30 mg na dobę może powodować małe, ale znamienne statystycznie zwiększenie wartości INR u pacjentów leczonych warfaryną. Po zastosowaniu większej dawki mirtazapiny nie można wykluczyć bardziej wyraźnego wpływu, dlatego zalecana jest obserwacja INR w skojarzonym leczeniu warfaryną i mirtazapiną.

Interakcje farmakokinetyczne

Karbamazepina i fenytoina, induktory enzymu CYP3A4, zwiększały prawie dwukrotnie klirens mirtazapiny, co powodowało zmniejszenie jej stężenia w osoczu odpowiednio o 60% i 45%. Jeśli mirtazapina podawana jest z karbamazepiną lub innym induktorem metabolizmu leków (np. ryfampicyna), może być konieczne zwiększenie dawki mirtazapiny. Po zaprzestaniu podawania induktora, może być konieczne zmniejszenie dawki mirtazapiny.

Równoczesne podawanie ketokonazolu, silnego inhibitora CYP3A4, zwiększa stężenie w osoczu i AUC mirtazapiny odpowiednio o około 40 i 50%.

Równoczesne podawanie cymetydyny (słaby inhibitor CYP1A2, CYP2D6 i CYP3A4) z mirtazapiną może zwiększyć średnie stężenie mirtazapiny w osoczu o więcej niż 50%. Należy zachować ostrożność i zmniejszyć dawkę w sytuacji równoczesnego podawania mirtazapiny z silnymi inhibitorami CYP3A4, inhibitorami proteazy HIV, azolowymi środkami przeciwgrzybiczymi, erytromycyną, cymetydyną lub nefazodonem.

Badania interakcji nie wykazały żadnych istotnych efektów farmakokinetycznych w przypadku równoczesnego podawania pacjentom mirtazapiny i paroksetyny, amitryptyliny, rysperydonu czy litu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ograniczone dane, dotyczące stosowania mirtazapiny u kobiet w ciąży nie wykazują zwiększonego ryzyka wad wrodzonych. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego o znaczeniu klinicznym, jakkolwiek zaobserwowano zwiększenie toksyczności rozwojowej (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania mirtazapiny kobietom w ciąży. Jeżeli mirtazapina jest przyjmowana w czasie ciąży lub krótko przed porodem zaleca się obserwację noworodka ze względu na możliwość wystąpienia objawów odstawienia.

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że stosowanie inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny u kobiet w ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze, może zwiększać ryzyko występowania zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN - ang. persistent pulmonary hypertension in the newborn). Chociaż nie przeprowadzono badań dotyczących związku PPHN z leczeniem mirtazapiną, tego ryzyka nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę mechanizm działania (zwiększenie stężenia serotoniny).

Karmienie piersią

Badania na zwierzętach oraz ograniczone badania u ludzi wykazuj ą, że mirtazapina jest wydzielana jedynie w bardzo niewielkich ilościach z mlekiem. Decyzja, czy należy kontynuować lub zaprzestać karmienia piersią, lub kontynuować czy zaprzestać terapii mirtazapiną, powinna być podjęta uwzględniając korzyści karmienia piersią dla dziecka i korzyści terapii mirtazapiną dla kobiety.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Mirtazapina ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Mirtazapina może zaburzać koncentrację i czujność (zwłaszcza w początkowej fazie leczenia). Pacjenci leczeni lekami przeciwdepresyjnymi nie powinni podejmować się wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, które wymagają czujności i dobrej koncentracji, np. prowadzenia pojazdów mechanicznych czy obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Pacjenci z depresją wykazują liczne objawy wiążące się z samą chorobą. Dlatego trudno jest nieraz ustalić, czy występujące objawy spowodowane są samą chorobą, czy też podawaniem mirtazapiny.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane występujące u więcej niż 5% pacjentów przyjmujących mirtazapinę w randomizowanych kontrolowanych placebo badaniach (patrz poniżej) to senność, uspokojenie, suchość w ustach, zwiększenie masy ciała, zwiększenie apetytu, zawroty głowy i zmęczenie.

Wszystkie randomizowane kontrolowane placebo badania u pacjentów (włączaj ąc wskazania inne niż leczenie depresji) były oceniane w aspekcie działań niepożądanych mirtazapiny. Metaanaliza dotyczyła 20 badań, w których planowany czas leczenia wynosił do 12 tygodni, z udziałem 1501 pacjentów (134 osobolat) przyjmujących mirtazapinę w dawce do 60 mg i 850 pacjentów (79 osobolat) przyjmujących placebo. Fazy przedłużenia tych badań zostały wyłączone, aby zachować porównanie z podawaniem placebo.

Tabela 1 przedstawia pogrupowane wg częstości występowania działania niepożądane, które wystąpiły znamiennie statystycznie częściej podczas leczenia mirtazapiną w porównaniu do placebo. Dodano również działania niepożądane zgłaszane spontanicznie. Częstość działań niepożądanych zgłaszanych spontanicznie oparto o częstość ich występowania w badaniach klinicznych. Częstość działań niepożądanych zgłaszanych spontanicznie, których nie obserwowano u pacjentów w randomizowanych kontrolowanych placebo badaniach z mirtazapiną, sklasyfikowano jako częstość „nieznana”.

Tabela 1. Działania niepożądane mirtazapiny

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10000 do <1/1000)

Częstość

nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Depresja szpiku kostnego

(granulocytopenia,

agranulocytoza,

anemia

aplastyczna,

trombocytopenia)

Eozynofilia

Zaburzenia

układu

nerwowego

Senność1,4 Uspokojenie1,4 Ból głowy1

Letarg2

Zawroty głowy Drżenie

Parestezja1

Zespół

niespokojnych

nóg

Omdlenie

Mioklonie

Drgawki (napady padaczki)

Zespół serotoninowy Parestezja jamy ustne.

Dyzartria

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej

Nudności3

Biegunka1

Wymioty3

Niedoczulica jamy ustnej

Zapalenie trzustki

Obrzęk jamy ustnej

Zwiększone wydzielanie śliny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka1

Zespół Stevensa-Johnsona Pęcherzowe zapalenie skóry Rumień

wielopostaciowy

Toksyczno-

rozpływna

martwica

naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów Ból mięśni Ból pleców3

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększenie masy ciała2 Zwiększony apetyt2

Hiponatremia

Zaburzenia

naczyniowe

Hipotonia

ortostatyczna

Niedociśnienie1

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki

obwodowe2

Zmęczenie

Somnambulizm

Zaburzenia

wątroby

i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy

Zaburzenia

psychiczne

Nietypowe sny

Dezorientacja

Lęk1,4

Bezsenność3,5

Koszmary senne1

Mania

Pobudzenie3

Halucynacje

Niepokój

psychoruchowy

(w tym akatyzja,

hiperkinezja)

Agresja

Myśli

samobójcze6

Zachowania

samobójcze6

Zaburzenia

endokrynologiczne

Niewłaściwe

wydzielanie

hormonu

antydiuretycznego

3    W badaniach klinicznych te działania występowały znamiennie statystycznie częściej podczas stosowania placebo, niż mirtazapiny

4    Uwaga: zwykle zmniejszenie dawki nie prowadzi do zmniejszenia senności/uspokojenia, ale może wpływać ujemnie na skuteczność działania przeciwdepresyjnego.

5    Zwykle podczas stosowania leków przeciwdepresyjnych niepokój i bezsenność (które mogą być objawami depresji) mogą się rozwinąć lub pogorszyć. W czasie leczenia mirtazapiną zgłaszano pojawienie się po raz pierwszy lub nasilenie niepokoju i bezsenności.

6    Przypadki myśli samobójczych i zachowań samobójczych zgłaszano podczas stosowania mirtazapiny lub krótko po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.4)

W ocenie laboratoryjnej badań klinicznych obserwowano przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz i gamma-glutamylotransferazy (jakkolwiek związanych z tym zdarzeń niepożądanych nie zgłaszano znamiennie statystycznie częściej niż w grupie placebo).

Dzieci i młodzież

W badaniach klinicznych u dzieci częściej obserwowano następujące działania niepożądane: zwiększenie masy ciała, pokrzywkę i hipertriglicerydemię (patrz także punkt 5.1).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że objawy przedawkowania samej mirtazapiny są zwykle łagodne. Odnotowano hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego z dezorientacją i przedłużonym uspokojeniem polekowym, z tachykardią i łagodnym nadciśnieniem lub niedociśnieniem. Jednak istnieje możliwość cięższych zdarzeń (w tym śmiertelnych) po dawkach dużo większych niż dawka terapeutyczna, szczególnie w mieszanych przedawkowaniach.

W razie przedawkowania należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe oraz rozważyć podanie węgla aktywowanego lub zastosować płukanie żołądka. 4

Działanie farmakodvnamiczne

Właściwości uspokajające mirtazapiny wynikają z jej działania jako antagonisty receptora histaminowego Hi. Mirtazapina nie ma praktycznie działania przeciwcholinergicznego, dlatego w dawkach leczniczych nie oddziałuje praktycznie na układ sercowo-naczyniowy.

Dzieci i młodzież

Dwa randomizowane badania kliniczne z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo przeprowadzone u dzieci w wieku od 7 do 18 lat z depresją (n = 259), u których zastosowano zmienne dawki przez pierwsze 4 tygodnie (15-45 mg mirtazapiny), a następnie stałą dawkę (15, 30 lub 45 mg mirtazapiny) przez kolejne 4 tygodnie, nie wykazały istotnych różnic między mirtazapiną i placebo dotyczących głównego punktu końcowego i wszystkich drugorzędowych punktów końcowych. Znaczne zwiększenie masy ciała (>7%) stwierdzano u 48,8% pacjentów leczonych mirtazapiną w porównaniu do 5,7% w grupie placebo. Często obserwowano również pokrzywkę (11,8% vs 6,8%) i hipertriglicerydemię (2,9% vs 0%).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym produktu Mirtazapine Bluefish, mirtazapina jest dobrze i szybko wchłaniana (biodostępność ~ 50 %), osiągając maksymalne stężenie w osoczu po około 2 godzinach. Stopień wiązania mirtazapiny z białkami osocza wynosi około 85%. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 20-40 godzin; sporadycznie obserwowano dłuższe okresy półtrwania - do 65 godzin, a także krótsze - u ludzi młodych. Okres półtrwania w fazie eliminacji jest dostatecznie długi, aby uzasadnić podawanie leku w jednorazowej dawce dobowej. Stan stacjonarny osiągany jest po 3-4 dniach, po czym nie następuje już dalsza kumulacja leku. Mirtazapina stosowana w zalecanej dawce wykazuje farmakokinetykę liniową. Przyjmowanie pokarmu nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne mirtazapiny.

Mirtazapina ulega szybkiej przemianie i jest wydalana z moczem i kałem w ciągu kilku dni. Główne drogi przemian metabolicznych to demetylacja i utlenianie, a następnie sprzęganie. Wyniki badań in vitro mikrosomów wątroby człowieka wskazują, że enzymy CYP2D6 i CYP1A2 cytochromu P450 uczestniczą w tworzeniu się 8-hydroksymetabolitu mirtazapiny, natomiast enzym CYP3A4 uważa się za odpowiedzialny za tworzenie metabolitów N-demetylowych i N-oksydowych. Metabolit demetylowy jest aktywny farmakologicznie i wydaje się mieć taki sam profil farmakokinetyczny, jak związek macierzysty.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek mogą powodować zmniejszenie klirensu mirtazapiny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne nie wykazują specjalnego zagrożenia dla ludzi (na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych bezpieczeństwa, toksyczności wielokrotnych dawek, rakotwórczości czy genotoksyczności).

W badaniach toksycznego wpływu na rozród u szczurów i królików nie obserwowano działania teratogennego. Po dwukrotnie większej ekspozycji ogólnoustrojowej, w porównaniu do maksymalnej ekspozycji terapeutycznej u ludzi, wystąpił wzrost strat poimplantacyjnych, zmniejszenie masy ciała miotów i zmniejszenie przeżycia młodych w czasie pierwszych trzech dni laktacji u szczurów.

Nie stwierdzono genotoksyczności mirtazapiny w wielu badaniach na mutacje genowe i chromosomalne ani uszkodzenia DNA. Guzy tarczycy zaobserwowane w trakcie badania rakotwórczości u szczurów, jak również nowotwór wątrobowo-komórkowy zaobserwowany w trakcie badania rakotwórczości u myszy, uważa się za swoiste dla gatunku, a nie genotoksyczne reakcje związane z długotrwałym leczeniem dużymi dawkami substancji indukujących enzymy wątrobowe.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Krospowidon (typ B) Mannitol (E421)

Celuloza mikrokrystaliczna Aspartam (E951)

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Aromat truskawkowo-guaranowy [maltodekstryna, glikol propylenowy, syntetyczne substancje aromatyczne, kwas octowy (<1%)]

Aromat miętowy [syntetyczne substancje aromatyczne, skrobia kukurydziana]

6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Jednostkowy blister perforowany Poliamid/ Aluminium/ PVC/ Papier/ Poliester/ Aluminium.

Wielkości opakowań:

6, 18, 30, 48, 90 i 96 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mirtazapine Bluefish,    15    mg, tabletki ulegające    rozpadowi w jamie ustnej    - Pozwolenie    nr:    15559

Mirtazapine Bluefish,    30    mg, tabletki ulegające    rozpadowi w jamie ustnej    - Pozwolenie    nr:    15560

Mirtazapine Bluefish,    45    mg, tabletki ulegające    rozpadowi w jamie ustnej    - Pozwolenie    nr:    15561

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14.05.2009 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

1

   W badaniach klinicznych te działania występowały częściej podczas stosowania placebo niż mirtazapiny,

2

   W badaniach klinicznych te działania występowały znamiennie statystycznie częściej podczas stosowania mirtazapiny, niż placebo

3

jakkolwiek nie było to częściej znamienne statystycznie

4

   WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwdepresyjne, kod ATC: N06AX11 Mechanizm działania

Mirtazapina jest ośrodkowo działającym presynaptycznym a2-antagonistą, który wzmaga ośrodkowe neuroprzekaźnictwo noradrenergiczne i serotonergiczne. W pobudzaniu serotonergicznego układu neuroprzekaźnikowego pośredniczą w szczególności receptory 5-HTj, ponieważ receptory 5-HTi 5-HT3 są blokowane przez mirtazapinę. Uważa się, że działanie przeciwdepresyjne wykazują oba enancjomery mirtazapiny: enancjomer S(+) - przez blokowanie receptorów a2 i 5-HT2, a enancjomer R(-) - przez blokowanie receptorów 5-HT3.

Mirtazapine Bluefish