+ iMeds.pl

Misodel 200 mcgUlotka Misodel

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Misodel, 200 mikrogramów, system terapeutyczny dopochwowy

Mizoprostol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Misodel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Misodel

3.    Jak stosować lek Misodel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Misodel

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Misodel i w jakim celu się go stosuje

Misodel zawiera substancję czynną mizoprostol.

Misodel jest stosowany, aby ułatwić rozpoczęcie procesu porodu od 36 tygodnia ciąży.

Mizoprostol należy do grupy leków zwanych prostaglandynami. Prostaglandyny wywierają podwójne działanie podczas porodu. Jedno polega na rozluźnieniu szyjki macicy tak, aby dziecko mogło łatwiej urodzić się przez pochwę. Drugie polega na wywołaniu skurczów, które pomogą w wypchnięciu dziecka z macicy. Może istnieć kilka powodów, dla których może być potrzebna pomoc w zapoczątkowaniu tego procesu. Więcej informacji może udzielić lekarz.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Misodel

Kiedy nie stosować leku Misodel:

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na mizoprostol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    gdy poród już się rozpoczął

-    jeśli stan zdrowia dziecka jest niezadowalający i (lub) jeśli dziecko jest zagrożone

-    jeśli podaje się leki pobudzające skurcze macicy (ułatwiające urodzenie dziecka) i (lub) inne leki w celu rozpoczęcia porodu (patrz poniżej “Ostrzeżenia i środki ostrożności” oraz “Inne leki i Misodel”)

-    jeśli uprzednio przeprowadzono operacje szyjki macicy lub macicy, w tym także porody przez cesarskie cięcie

-    w przypadku nieprawidłowości w budowie macicy, takich jak „macica sercowata” (macica dwurożna)

-    w przypadku, gdy łożysko przykrywa kanał rodny (łożysko przodujące) lub gdy u pacjentki występowały niewyjaśnione krwawienia z pochwy po 24 tygodniu obecnej ciąży

-    jeśli dziecko nie jest ułożone w macicy w prawidłowej pozycji umożliwiającej urodzenie drogami natury (nieprawidłowe położenie płodu)

-    jeśli stwierdza się przedmiotowe i podmiotowe objawy stanu zapalnego wód otaczających dziecko (zapalenie błon płodowych i łożyska), chyba że już zastosowano leczenie

-    jeśli ciąża trwa krócej niż 36 tygodni

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Misodel powinien być stosowany wyłącznie pod nadzorem właściwego specjalisty.

Po aplikacji leku Misodel lekarz lub pielęgniarka będą uważnie kontrolować aktywność macicy, stan dziecka oraz zmiany w szyjce macicy.

Misodel może powodować silną stymulację macicy, jeśli pozostanie w miejscu aplikacji po rozpoczęciu porodu (patrz „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Misodel” poniżej).

Misodel zostanie usunięty w przypadku, gdy skurcze macicy są przedłużone lub zbyt silne, lub gdy lekarz bądź pielęgniarka obawia się o stan pacjentki lub dziecka. Jeśli skurcze macicy utrzymują się po usunięciu leku Misodel, lekarz może zlecić leczenie tokolityczne, które zmniejszy skurcze macicy.

Działania leku Misodel nie badano u kobiet z ciężkim stanem przedrzucawkowym (stan, gdy u kobiety w ciąży stwierdza się duże ciśnienie krwi, obecność białka w moczu i być może inne powikłania).

Leku Misodel nie badano u kobiet, u których doszło do odejścia wód płodowych ponad 48 godzin przed aplikacją leku Misodel. Jeśli pacjentka podejrzewa, że doszło u niej do odejścia wód płodowych (przedwczesne pękniecie błon płodowych), należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli u pacjentki stwierdza się zakażenie (paciorkowce grupy B) wymagające zapobiegawczego podania antybiotyków, lekarz może zlecić podanie antybiotyku w tym samym czasie co leku Misodel lub wcześniej tak, aby pacjentka i jej dziecko byli leczeni przed porodem. Jeśli pacjentka wie, że ma zakażenie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Jeśli lekarz uzna, że należy rozpocząć podawanie oksytocyny (lek stosowany w celu ułatwienia porodu), Misodel musi być usunięty przez lekarza lub pielęgniarkę co najmniej 30 minut przed podaniem oksytocyny (patrz powyżej „Kiedy nie stosować leku Misodel” i poniżej „Inne leki i Misodel”).

Nie zaleca się podawania drugiej dawki leku Misodel, ponieważ nie badano działania drugiej dawki.

Opisywano zwiększone ryzyko rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (silnego krwawienia) u pacjentek, u których proces porodu zapoczątkowywany był jakąkolwiek metodą.

Nie ma doświadczenia ze stosowaniem leku Misodel w celu zapoczątkowania procesu porodu u kobiet w ciąży mnogiej ani u kobiet, które urodziły uprzednio więcej niż 3 dzieci drogami natury po 24 tygodniu ciąży.

Misodel jest stosowany tylko wtedy, gdy z medycznego punktu widzenia pacjentka potrzebuje pomocy w zapoczątkowaniu procesu porodu.

Misodel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować. Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Misodel.

Leku Misodel nie wolno podawać równocześnie z lekami pobudzającymi skurcze macicy (lekami stosowanymi w celu ułatwienia porodu) i (lub) lekami, które pomagają rozpocząć poród (patrz powyżej “Kiedy nie stosować leku Misodel” oraz “Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Misodel jest stosowany, aby ułatwić rozpoczęcie porodu od 36 tygodnia ciąży. Leku Misodel nie należy stosować w innych okresach ciąży.

Kwas mizoprostolowy może przenikać do siary (płyn wydzielany przez piersi przez pierwsze 3-4 dni po porodzie) i mleka matki, ale przypuszcza się, że stężenia oraz czas przenikania są bardzo ograniczone i nie powinny stanowić przeszkody dla karmienia piersią.

Stosowanie leku Misodel w celu zapoczątkowania procesu porodu od 36 tygodnia ciąży nie będzie miało wpływu na płodność.

Misodel zawiera butylowany hydroksyanizol

Misodel zawiera butylowany hydroksyanizol, który pełni rolę przeciwutleniacza konserwującego produkt. Jest on obecny tylko w śladowych ilościach. Butylowany hydroksyanizol może powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

3. Jak stosować lek Misodel

Zalecaną dawką jest jeden system terapeutyczny dopochwowy Misodel (wkładka dopochwowa Misodel), który zawiera 200 mikrogramów mizoprostolu. Substancja czynna, mizoprostol, uwalniana jest ze średnią szybkością około 7 mikrogramów na godzinę przez okres 24 godzin.

Lekarz lub pielęgniarka umieści jedną wkładkę dopochwową Misodel w pochwie pacjentki w pobliżu szyjki macicy. Pacjentka nie będzie tego robiła samodzielnie. Przed umieszczeniem w pochwie lekarz lub pielęgniarka mogą powlec wkładkę dopochwową Misodel niewielką ilością żelu nawilżającego. Lekarz lub pielęgniarka mogą z łatwością wyciągnąć z pochwy wkładkę dopochwową Misodel, gdy będzie już czas na jej usunięcie.

Pacjentka leży w trakcie tej procedury i będzie musiała pozostać w pozycji leżącej przez około 30 minut po wprowadzeniu wkładki dopochwowej Misodel.

Po umieszczeniu w pochwie wkładka dopochwowa Misodel pochłania wilgoć i powoli uwalnia mizoprostol.

Korzystając z toalety, należy zachować ostrożność, aby uchronić się przed usunięciem przez pomyłkę wkładki dopochwowej Misodel. Jeśli w którymkolwiek czasie wkładka dopochwowa Misodel wypadnie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

W zależności od postępu porodu lekarz lub pielęgniarka zdecyduje, jak długo Misodel powinien pozostawać w pochwie. Misodel może pozostać w pochwie do 24 godzin.

Lekarz lub pielęgniarka usunie wkładkę dopochwową Misodel

-    gdy rozpocznie się poród

-    jeśli skurcze macicy są zbyt silne lub przedłużone

-    jeśli występują oznaki zagrożenia dziecka

-    jeśli upłynęły 24 godziny od umieszczenia wkładki w pochwie

Jeśli wkładka dopochwowa Misodel wypadnie, nie będzie zastąpiona.

Przy usuwaniu z pochwy wkładka dopochwowa Misodel będzie powiększona 2-3 krotnie w stosunku do jej początkowych wymiarów i będzie elastyczna.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Misodel nie badano u kobiet w ciąży poniżej 18 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Misodel

Jeśli Misodel pozostanie w pochwie po rozpoczęciu aktywnej fazy porodu, może prowadzić do nasilenia skurczów lub zagrożenia dziecka. Misodel zostanie wówczas natychmiast usunięty przez lekarza lub pielęgniarkę.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące, częste działania niepożądane mogą dotyczyć od 1 do 10 na 100 pacjentek:

•    Tętno nienarodzonego dziecka zmienia się w czasie porodu, co może budzić niepokój (zaburzenia tętna płodu)

•    Macica matki kurczy się zbyt często i wpływa to na tętno nienarodzonego dziecka, co może budzić niepokój (nieprawidłowa akcja porodowa wpływająca na stan płodu)

•    Dziecko wypróżnia się, będąc jeszcze w macicy, co może budzić niepokój (obecność smółki w płynie owodniowym)

•    Macica matki kurczy się zbyt często, co może budzić niepokój (nieprawidłowe skurcze macicy)

Następujące, niezbyt częste działania niepożądane mogą dotyczyć od 1 do 10 na 1000 pacjentek:

•    Objawy mózgowe u dziecka z powodu niedotlenienia (encefalopatia z niedotlenienia-niedokrwienia)

•    Dziecko ma trudności z oddychaniem bezpośrednio po urodzeniu (depresja oddechowa noworodka; zespół zaburzeń oddychania noworodka; przemijające przyspieszenie oddechu noworodka)

•    Nudności

•    Wymioty

•    Wysypka

•    Niespodziewane krwawienie z pochwy przed urodzeniem dziecka (krwotok przedporodowy)

•    Zwiększona kwasowość krwi dziecka (kwasica u płodu)

•    Nadmierne krwawienie z pochwy po porodzie (krwotok poporodowy)

•    Łożysko oddziela się od ściany macicy przed urodzeniem dziecka (przedwczesne odklejenie łożyska)

•    Skurcz macicy, który trwa zbyt długo i może budzić niepokój (nadmierne napięcie mięśnia macicy)

•    Swędzenie okolicy narządów płciowych (świąd genitalny)

•    Obniżony ogólny stan zdrowia noworodka po urodzeniu (niska punktacja Apgar)

•    Zwiększone ciśnienie krwi

•    Rozdarcie mięśnia macicy (pęknięcie macicy)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Misodel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w zamrażarce (od -10°C do -25°C). Nie wymaga rozmrażania przed użyciem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na folii i pudełku po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Lekarz lub pielęgniarka usunie leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Misodel

-    Substancją czynną leku jest mizoprostol.

Każdy system terapeutyczny dopochwowy zawiera 200 mikrogramów mizoprostolu i uwalnia mizoprostol ze średnią szybkością około 7 mikrogramów na godzinę przez 24 godziny.

-    Pozostałe składniki to:

usieciowany polimer hydrożelowy (składający się z makrogolu 8000, 1,2,6-heksanotriolu oraz 4,4’-

diizocyjanianu dicykloheksylometanu, żelaza (III) chlorku)

butylohydroksyanizol (E 320)

aplikator z PE (dziana przędza poliestrowa)

Jak wygląda Misodel i co zawiera opakowanie

Misodel zawiera pojemnik z 200 mikrogramami mizoprostolu. Misodel jest małą prostokątną plastikową wkładką, umieszczoną w aplikatorze z dzianej przędzy poliestrowej służącym do usuwania wkładki z pochwy. Plastikowa wkładka jest hydrożelowym polimerem, który pęcznieje w obecności wilgoci i uwalnia kontrolowaną ilość mizoprostolu. Aplikator ma długą tasiemkę, która pozwala lekarzowi lub pielęgniarce na usunięcie wkładki z pochwy.

1 x 200 mikrogramów system terapeutyczny dopochwowy 5 x 200 mikrogramów system terapeutyczny dopochwowy

Każdy system terapeutyczny dopochwowy umieszczony jest w pojedynczej torebce foliowej wykonanej z paska laminowanej folii aluminiowej, zawierającej osuszacz i zapakowanej w tekturowe pudełko.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot ospowiedzialny

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

Wytwórca

Ferring Controlled Therapeutics Limited

1 Redwood Place

Peel Park Campus

East Kilbride

G74 5PB

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania


Misodel 200 Mikrogramm - Vaginales Wirkstofffreisetzungssystem Mysodelle 200 microgram hulpmiddel voor vaginaal gebruik/système de diffusion vaginal/vaginales

Misodel 200 micrograms BaraHama aeKapcraogocTaBa^a CHCTeMa

Misodel 200 mcg GÚoxnM-a yra evSoKokmKq %op^yn°n

Misodel

Mysodelle

Misodel 200 mcg Depotlääkevalmiste, emättimeen Misodel 200 microgrammes, système de diffusion vaginal Misodel 200 mcg GÚoxnM-a yra evSoKokmK^ %op^yn°n Misodel 200 microgramos sistema de liberación vaginal

Holandia

Misodel 200 microgram, vaginaal toedieningssysteem

Irlandia

Mysodelle

Islandia

Misodel

Litwa

Misodel 200 mikrogram^ vartojimo j makstj sistema

Luksemburg

Mysodelle 200 microgrammes système de diffusion vaginal

Łotwa

Misodel 200 mikrogrami vaginäläs ievadisanas sistema

Malta

Mysodelle

Niemcy

Misodel® 200 ^g vaginales Wirkstofffreisetzungssystem

Norwegia

Misodel

Polska

Misodel

Portugalia

Misodel

Republika Czeska

Misodel 200 mikrogramu

Rumunia

Misodel 200 micrograme sistem cu cedare vaginalä

Słowacja

Misodel 200 mikrogramov vaginalny inzert

Słowenia

Mysodelle200 mikrogramov vaginalni dostavni sistem

Szwecja

Misodel

Węgry

Misodel 200 mikrogramm hüvelyben alkalmazott gyógyszerleadó rendszer

Wielka Brytania

Mysodelle 200 micrograms vaginal delivery system

Włochy

Mysodelle

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Misodel jest dostarczany w pojedynczych torebkach z folii aluminiowej. Z jednej strony foliowej torebki znajduje się znak wskazujący miejsce jej otwierania. Opakowanie należy otworzyć, odrywając górną część torebki wzdłuż wskazanego znaku. Nie należy używać nożyczek ani innych ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić aplikator.

Misodel należy umieścić głęboko w tylnym sklepieniu pochwy (Rysunek a). Aby upewnić się, że Misodel pozostanie na właściwym miej scu, należy obrócić go o 90° tak, żeby znalazł się w położeniu poprzecznym w tylnym sklepieniu pochwy (Rysunek b). W razie potrzeby, aby ułatwić aplikację, można użyć rozpuszczalnego w wodzie środka nawilżającego.

Rycina a.    Rycina b.    Rycina c.

Po umieszczeniu systemu terapeutycznego dopochwowego, tasiemkę do usuwania można skrócić nożyczkami, upewniając się, że wystaje z pochwy wystarczająco, aby umożliwić usunięcie systemu. Pacjentka powinna pozostać w łóżku przez 30 minut po aplikacji, ale potem może chodzić. Należy zachować ostrożność, aby Misodel nie został nieumyślnie usunięty podczas toalety i badań przez pochwę.

Misodel usuwa się poprzez delikatne pociągniecie tasiemki aplikatora (Rysunek c).

Systemu terapeutycznego dopochwowego NIGDY nie należy wyjmować z aplikatora.

Misodel jest produktem leczniczym o kontrolowanym uwalnianiu, który pęcznieje w obecności wilgoci, powodując uwalnianie produktu. Po umieszczeniu w pochwie Misodel zwiększy 2-3-krotnie swoje

początkowe wymiary i stanie się elastyczny. Po usunięciu należy upewnić się, że cały produkt (wkładka i aplikator) został usunięty z pochwy.

7

Misodel

Charakterystyka Misodel

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Misodel, 200 mikrogramów, system terapeutyczny dopochwowy

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Misodel zawiera 200 mikrogramów mizoprostolu.

Mizoprostol jest uwalniany in vivo ze średnią szybkością około 7 mikrogramów/godzinę przez okres 24 godzin. Lek uwalnia się tak długo, jak Misodel znajduje się w pochwie.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 0,13 mg butylohydroksyanizolu (E 320) na dawkę (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System terapeutyczny dopochwowy.

Polimerowa wkładka umieszczona jest w aplikatorze, składającym się z woreczka i tasiemki z obojętnej dzianej przędzy poliestrowej. Polimerowa wkładka ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi rogami, jest w kolorze skóry, półprzezroczysta, nie ulega biodegradacji; wymiary: długość około 30 mm, szerokość -10 mm i grubość - 0,8 mm.

Misodel pęcznieje w obecności wilgoci.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Misodel jest wskazany do indukcji porodu u kobiet z niedojrzałą szyjką macicy, od 36 tygodnia ciąży, u których są kliniczne wskazania do indukcji.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Misodel 200 mikrogramów jest produktem leczniczym o kontrolowanym uwalnianiu, który uwalnia mizoprostol z szybkością około 7 mikrogramów/godzinę przez okres 24 godzin.

Maksymalną zalecaną dawką jest jeden system terapeutyczny dopochwowy Misodel (200 mikrogramów). Misodel należy usunąć:

-    z chwilą rozpoczęcia aktywnej fazy porodu (postępujące rozwieranie szyjki macicy do 4 cm

z dowolną częstotliwością skurczów lub rytmiczne, silne skurcze macicy o odpowiedniej jakości, powodujące postępujące zmiany w szyjce, występujące z częstotliwością 3 lub więcej w ciągu 10 minut i trwające 45 sekund lub więcej)

-    jeśli skurcze macicy są przedłużone lub zbyt silne

-    jeśli są oznaki zagrożenia płodu lub

-    jeśli od aplikacji wkładki upłynęły 24 godziny.

Jeśli Misodel wypadnie z pochwy, nie należy go zastępować.

Jeśli w następnej kolejności podaje się oksytocynę, zaleca się odczekanie co najmniej 30 minut po usunięciu systemu terapeutycznego dopochwowego (patrz punkt 4.5).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności produktu leczniczego Misodel u kobiet w ciąży poniżej 18 roku życia.

Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Misodel powinien być aplikowany wyłącznie przez wyszkolony personel położniczy w warunkach szpitalnych, gdzie dostępne jest wyposażenie do stałego monitorowania płodu i macicy. Przed zastosowaniem produktu leczniczego Misodel należy starannie ocenić stan szyjki macicy. Po aplikacji należy uważnie monitorować aktywność macicy i stan płodu.

Misodel jest dostarczany w pojedynczych torebkach z folii aluminiowej i musi być przechowywany w zamrażarce. Nie wymaga rozmrażania przed użyciem.

Z jednej strony foliowej torebki znajduje się znak wskazujący miejsce jej otwierania. Opakowanie należy otworzyć, odrywając górną część torebki wzdłuż wskazanego znaku. Nie należy używać nożyczek ani innych ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić aplikator.

Misodel należy umieścić głęboko w tylnym sklepieniu pochwy (Rysunek a). Aby upewnić się, że Misodel pozostanie na właściwym miej scu, należy obrócić go o 90° tak, żeby znalazł się w położeniu poprzecznym w tylnym sklepieniu pochwy (Rysunek b). W razie potrzeby, aby ułatwić aplikację, można użyć rozpuszczalnego w wodzie środka poślizgowego.

Rysunek a.    Rysunek b.    Rysunek c.

Po umieszczeniu systemu terapeutycznego dopochwowego, tasiemkę do usuwania można skrócić nożyczkami, upewniając się, że wystaje z pochwy wystarczająco, aby umożliwić usunięcie systemu.

Pacjentka powinna pozostać w łóżku przez 30 minut po aplikacji, ale potem może chodzić. Należy zachować ostrożność, aby Misodel nie został nieumyślnie usunięty podczas toalety i badań przez pochwę.

Usuwanie

Misodel usuwa się poprzez delikatne pociągnięcie tasiemki aplikatora (Rysunek c).

Systemu terapeutycznego dopochwowego NIGDY nie należy wyjmować z aplikatora.

Misodel jest produktem leczniczym o kontrolowanym uwalnianiu, który pęcznieje w obecności wilgoci, powodując uwalnianie produktu. Po umieszczeniu w pochwie Misodel zwiększy 2-3-krotnie swoje początkowe wymiary i stanie się elastyczny, Po usunięciu należy upewnić się, że cały produkt (wkładka i aplikator) został usunięty z pochwy.

4.3 Przeciwwskazania

Misodel jest przeciwwskazany:

• W przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    Gdy poród się rozpoczął,

•    Gdy istnieje podejrzenie lub oznaki zagrożenia płodu przed indukcją (np. nieprawidłowy wynik niestresowego lub stresowego testu kardiotokograficznego, podbarwienie wód płodowych smółką, rozpoznanie obniżonego profilu biofizycznego płodu lub obniżony profil biofizyczny płodu

w przeszłości),

•    Gdy podaje się leki stymulujące skurcze macicy i (lub) stosuje inne metody indukcji porodu (patrz punkt 4.4),

•    Gdy stwierdza się lub podejrzewa obecność blizny na macicy po uprzednich zabiegach chirurgicznych na macicy lub szyjce, np. cesarskim cięciu,

•    Gdy stwierdza się    nieprawidłową budowę macicy (np. macicę dwurożną),

•    Gdy stwierdza się    łożysko przodujące lub niewyjaśnione krwawienie z pochwy po 24 tygodniu

obecnej ciąży,

•    Gdy stwierdza się    nieprawidłowe położenie płodu,

•    Gdy stwierdza się    przedmiotowe lub podmiotowe objawy stanu zapalnego błon płodowych i łożyska,

chyba że wcześniej włączono już odpowiednie leczenie,

•    Przed 36 tygodniem ciąży.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Misodel może powodować nadmierną stymulację macicy, jeżeli będzie pozostawiony w pochwie po rozpoczęciu aktywnej fazy porodu (patrz punkt 4.9).

Jeśli skurcze macicy są przedłużone lub nadmierne, a także w przypadku klinicznych obaw o stan matki lub dziecka, należy usunąć wkładkę dopochwową. Jeśli nadmierne skurcze macicy utrzymują się po usunięciu wkładki, należy rozważyć leczenie tokolityczne.

U kobiet w stanie przedrzucawkowym, należy wykluczyć objawy lub podejrzenie zagrożenia płodu (patrz punkt 4.3). W kluczowym badaniu III fazy (Miso-Obs-303; badanie EXPEDITE) nie badano kobiet w ciąży z ciężkim stanem przedrzucawkowym wyrażonym niedokrwistością hemolityczną - ang. Heamolytic anaemia, zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych - ang. Elevated Liver enzymes i małopłytkowością - ang. Low Patelet count (zespół HELLP) ani kobiet w ciąży z innymi schorzeniami narządowymi lub objawami ze strony OUN innymi niż łagodne bóle głowy.

Misodel nie był badany u kobiet, u których doszło do pęknięcia błon płodowych ponad 48 godzin przed aplikacją wkładki.

U kobiet, u których stwierdzono nosicielstwo paciorkowców z grupy B (ang. Group B Streptococcus - GBS) wymagające profilaktycznego podania antybiotyków, należy starannie rozważyć moment zastosowania antybiotykoterapii w celu osiągnięcia odpowiedniej ochrony. W kluczowym badaniu III fazy (Miso-Obs-303; badanie EXPEDITE), najkrótszy obserwowany czas do porodu wynosił 2,95 godziny.

Misodel należy usunąć przed rozpoczęciem podawania oksytocyny. Po usunięciu produktu leczniczego Misodel należy odczekać co najmniej 30 minut zanim rozpocznie się podawanie oksytocyny (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.5).

Misodel badano wyłącznie w ciążach pojedynczych z główkowym położeniem płodu. Nie prowadzono badań w ciążach mnogich. Produktu leczniczego Misodel nie badano u kobiet, które odbyły uprzednio więcej niż 3 porody drogami natury po 24 tygodniu ciąży

Misodel należy stosować wyłącznie wtedy, gdy są wskazania kliniczne do indukcji porodu.

Misodel należy stosować ostrożnie u pacjentek, u których stan szyjki wynosi > 4 w zmodyfikowanej skali Bishopa (mBS).

Nie zaleca się podawania drugiej dawki produktu leczniczego Misodel, gdyż nie badano działania drugiej dawki.

U pacjentek, u których poród indukowano jakąkolwiek metodą fizjologiczną lub farmakologiczną, opisywano zwiększone ryzyko wystąpienia po porodzie rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.

Butylowany hydroksyanizol użyty jest w usieciowanym polimerze hydrożelowym jako przeciwutleniacz. Substancja ta jest obecna w końcowym produkcie leczniczym tylko w śladowych ilościach. Butylowany hydroksyanizol może powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu leczniczego Misodel.

Jednoczesne stosowanie leków stymulujących skurcze macicy lub innych środków indukujących poród jest przeciwwskazane z powodu możliwości wystąpienia zwiększonego działania uterotonicznego (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

W badaniach klinicznych kobietom, u których usunięto produkt leczniczy Misodel, podawano w razie potrzeby inne produkty zawierające prostaglandyny, bez widocznego niekorzystnego działania. Po usunięciu produktu leczniczego Misodel, a przed podaniem tych produktów odczekiwano jedną godzinę.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

W badaniach dotyczących płodności i wczesnego rozwoju embrionalnego u szczurów udokumentowano możliwość niepożądanego wpływu mizoprostolu na implantację, jednak nie dotyczy to klinicznego wskazania do stosowania produktu leczniczego Misodel (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Misodel był badany u kobiet w ciąży od 36 tygodnia ciąży.

Produktu leczniczego Misodel nie należy stosować przed 36 tygodniem ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Nie przeprowadzono badań dotyczących ilości mizoprostolu w siarze lub mleku matek po zastosowaniu produktu leczniczego Misodel.

Kwas mizoprostolowy wykrywano w mleku matek po doustnym podaniu mizoprostolu w postaci tabletek.

Po usunięciu produktu leczniczego Misodel mediana okresu półtrwania kwasu mizoprostolowego w osoczu wynosi około 40 minut. Po czasie równym pięciu okresom półtrwania, czyli po około 3 godzinach, stężenia kwasu mizoprostolowego w osoczu matki są bez znaczenia. Kwas mizoprostolowy może przenikać do siary i mleka matki, ale przypuszcza się, że stężenia oraz czas przenikania są bardzo ograniczone i nie powinny stanowić przeszkody dla karmienia piersią. W programie badań klinicznych nie obserwowano wpływu produktu leczniczego Misodel na karmione piersią noworodki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Doświadczenie z badań klinicznych

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Profil działań niepożądanych przedstawiony w Tabeli 1. opiera się na pięciu badaniach klinicznych produktu leczniczego Misodel przeprowadzonych u 874 kobiet z donoszoną ciążą. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były nieprawidłowe skurcze macicy, zaburzenia tętna płodu oraz nieprawidłowy przebieg porodu wpływający na stan płodu.

Tabela 1 Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (> 1/10)

Często

(> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Zaburzenia układu nerwowego

Encefalopatia z niedotlenienia-niedokrwienia

Zaburzenia serca

Zaburzenia tętna płodu1

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Depresja oddechowa noworodka*

Zespół zaburzeń oddychania noworodka

Przemijające tachypnoe noworodka

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Ciąża, połóg i okres

okołoporodowy

Nieprawidłowa akcja porodowa wpływająca na stan płodu1'1'

Obecność smółki w płynie owodniowym

Nieprawidłowe skurcze macicy111

Krwotok przedporodowy

Kwasica u płodu*

Krwotok poporodowy

Przedwczesne odklejenie łożyska

Nadmierne napięcie mięśnia macicy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Świąd narządów płciowych

Badania

diagnostyczne

Niska punktacja Apgar* Zwiększone ciśnienie krwi

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Pęknięcie macicy

Tabela obejmuje działanie niepożądane, stwierdzone w badaniach Miso-Obs-002, Miso-Obs-003, Miso-Obs-204, Miso-Obs-205 oraz Miso-Obs-303 (Badanie EXPEDITE)

* Działania niepożądane u noworodka.

t Zaburzenia tętna płodu zgłaszane były jako nieprawidłowe tętno płodu, bradykardia u płodu, tachykardia u płodu, niewyjaśniony brak prawidłowej zmienności, zmniejszenie tętna płodu, zwolnienie tętna płodu, wczesne lub późne deceleracje, zmienne deceleracje oraz przedłużone deceleracje.

^ Nieprawidłowa akcja porodowa wpływająca na stan płodu zgłaszana była jako zwiększona częstość skurczów macicy lub zwiększone napięcie mięśnia macicy z zaburzeniami tętna płodu.

Nieprawidłowe skurcze macicy zgłaszane były jako zwiększona częstość skurczów macicy.

W kluczowym badaniu produktu leczniczego Misodel (Miso-Obs-303: badanie EXPEDITE) prowadzono obserwację noworodków przez pierwszy miesiąc po urodzeniu pod kątem przyjęć do szpitala lub wizyt w oddziałach pomocy doraźnej. Nie obserwowano działań niepożądanych po wypisaniu ze szpitala.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak doświadczenia ze stosowaniem więcej niż jednej aplikacji produktu leczniczego Misodel. Postać farmaceutyczna o kontrolowanym uwalnianiu oraz możliwość usunięcia produktu leczniczego Misodel, a tym samym przerwania uwalniania leku, ograniczają ryzyko przedawkowania. Przypadkowe pozostawienie produktu leczniczego Misodel w miejscu aplikacji po rozpoczęciu aktywnej fazy porodu może prowadzić do objawów przedawkowania prostaglandyny (nadmierna stymulacja macicy). Jeśli się tak zdarzy, należy usunąć Misodel i postępować zgodnie z lokalnym protokołem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki ginekologiczne, leki nasilające skurcz macicy, prostaglandyny, kod ATC: G02AD06

Mechanizm działania

Mizoprostol jest syntetycznym analogiem prostaglandyny E1 (PGE1), naturalnie występującego związku chemicznego pobudzającego skurcze macicy. Wykazano, że prostaglandyny grupy F i E zwiększają aktywność kolagenazy w fibroblastach szyjki macicy królika in vitro oraz powodują dojrzewanie szyjki i skurcze macicy in vivo. Uważa się, że te właściwości farmakodynamiczne stanowią mechanizm działania istotny dla klinicznego działania produktu leczniczego Misodel.

Analogi PGE mają także szereg innych działań, np. powodują rozkurcz mięśni oskrzeli i tchawicy, zwiększenie wydzielania śluzu oraz zmniejszenie wydzielania kwasu solnego i pepsyny w żołądku, zwiększenie przepływu krwi w nerkach, zwiększenie stężenia hormonu adrenokortykotropowego i prolaktyny we krwi krążącej. Uważa się, że te właściwości farmakodynamiczne nie mają znaczenia klinicznego przy krótkotrwałym leczeniu.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Kluczowe badanie III fazy (Miso-Obs-303: badanie EXPEDITE) było randomizowanym, wieloośrodkowym badaniem z podwójnie ślepą próbą przeprowadzonym w USA z udziałem 1.358 kobiet w ciąży. W badaniu porównywano skuteczność i bezpieczeństwo produktu leczniczego Misodel z systemem terapeutycznym dopochwowym zawierającym 10 mg dinoprostonu (Propess®). Nieródki i wieloródki z niedojrzałą szyjką macicy (zmodyfikowana skala Bishop’a < 4) przydzielono losowo do grupy otrzymującej Misodel lub grupy otrzymującej Propess®’ przez okres do 24 godzin. Równorzędnym pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności był czas do urodzenia drogami natury, a równorzędnym pierwszorzędowym punktem końcowym bezpieczeństwa była częstość urodzeń przez cesarskie cięcie.

Tabela 2. przedstawia najważniejsze dane pierwszo- i drugorzędowych punktów końcowych tego badania.

Tabela 2 Miso-Obs-303: Najważniejsze wyniki w punktach końcowych badania EXPEDITE

Misodel 200 mcg

(N=678)

PROPESS® 10 mg

(N=680)

wartość p

Mediana czasu do urodzenia noworodka drogami natury (godziny)

21,5 godz.**

32,8 godz.**

p < 0,001

Nieródki

29,2 godz. (n=441)

43,1 godz. (n=451)

p < 0,001

Wieloródki

13,4 godz. (n=237)

20,1 godz. (n=229)

p < 0,001

Częstość urodzeń przez cesarskie cięcie (n %)

176 (26,0%)

184 (27,1%)

p = 0,646

Nieródki

152 (34,5%)

168 (37,3%)

p = 0,386

Wieloródki

24 (10,1%)

16 (7,0%)

p = 0,226

Mediana czasu do urodzenia noworodka ogółem (drogami natury lub przez cesarskie cięcie) (godziny)

18,3 godz.1

27,3 godz.1

p < 0,001

Ogólna mediana czasu do rozpoczęcia aktywnej fazy porodu (godziny)

12,1 godz.11

18,6 godz.11

p < 0,001

Ogólna liczba pacjentek, które otrzymały przez porodem oksytocynę [n (%)]

324 (48,1%) (N=674)

497 (74,1%) (N=671)

p < 0,001

* Pacjentki, u których przeprowadzono cesarskie cięcie, które zostały wypisane przez porodem lub które wycofały zgodę w czasie pierwszej hospitalizacji ocenzurowano, uwzględniając najdłuższy odstęp czasu od podania badanego leku do urodzenia cięciem cesarskim lub do porodu i urodzenia łożyska (oszacowanie Kaplan Meier).

** Podsumowanie mediany czasu do urodzenia drogami natury (tylko pacjentki, które urodziły drogami natury): Misodel, 200 mikrogramów: 16.6 h; PROPESS® 10 mg: 25,1 h

f Podsumowanie mediany czasu do urodzenia jakimkolwiek sposobem: Misodel, 200 mikrogramów: 18.2 h; PROPESS® 10 mg:

27.2    h

ff Podsumowanie mediany czasu do rozpoczęcia aktywnej fazy porodu: Misodel, 200 mikrogramów: 12,0 h; PROPESS® 10 mg: 18,0 h

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków zniosła obowiązek przedstawiania wyników badań klinicznych produktu leczniczego Misodel w indukcji porodu we wszystkich podgrupach populacji pediatrycznej, w przyznanym wskazaniu (patrz punkt 4.2 zawierający informacje dotyczące stosowania u dzieci i młodzieży).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Mizoprostol, ester, jest szybko metabolizowany do aktywnego metabolitu - kwasu mizoprostolowego. Tylko kwas mizoprostolowy jest wykrywalny w osoczu. Kwas jest metabolizowany następnie do nieaktywnych dinor- i tetranorpochodnych, które są wydalane z moczem.

U kobiet niebędących w ciąży system terapeutyczny dopochwowy Misodel wykazuje średnią kontrolowaną szybkość uwalniania in vivo na poziomie około 7 mikrogramów/godzinę przez okres 24 godzin. W badaniu z udziałem 24 kobiet z donoszoną ciążą, mediana Cmax wynosiła 45,8 pg/ml a mediana Tmax - 4 godziny. Mediana końcowego okresu półtrwania (po usunięciu wkładki) wynosiła około 40 minut.

Przy stosowaniu dawek leczniczych kwas mizoprostolowy wiąże się z białkami surowicy w stopniu mniejszym niż 90% niezależnie od stężenia.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka substancji czynnej produktu leczniczego Misodel, mizoprostolu.

Nie obserwowano działania teratogennego mizoprostolu podawanego szczurom w dawkach do 10 mg/kg na dobę. U królików obserwowano zwiększenie liczby płodów z dodatkowymi żebrami przy dawkowaniu 1 mg/kg na dobę, co prawdopodobnie miało związek z toksycznością u samic przy tej wielkości dawki. Przy dawkach zbliżonych do śmiertelnych dla płodów myszy obserwowano różne wady u płodów. Udokumentowano możliwość niepożądanego wpływu mizoprostolu na implantację, a w badaniach dotyczących płodności i wczesnego rozwoju embrionalnego u szczurów stwierdzono, że najwyższa dawka, przy której nie obserwuje się żadnego działania niepożądanego (ang. No Observed Adverse Effect Level, NOAEL), wynosi 0,4 mg/kg/dobę. Wyżej wymienione ustalenia dotyczące myszy i szczurów nie odnoszą się do produktu leczniczego Misodel, ponieważ jest on przeciwwskazany przed 36 tygodniem ciąży.

Badania toksyczności około- i poporodowej u szczurów wykazały, że stosowane doustnie dawki mizoprostolu, nie wykazujące wpływu na parametry rozrodu, wynoszą do 1,0 mg/kg/dobę. Porównując narażenie w badaniach kinetycznych u szczurów i ludzi, ustalono, że wskaźnik bezpieczeństwa dla produktu leczniczego Misodel podawanego w dawce 200 mikrogramów w postaci w miniaturowej wersji systemu terapeutycznego dopochwowego wynosi 20.

Nie stwierdzono objawów miejscowego podrażnienia pochwy lub szyjki macicy po podaniu produktu leczniczego Misodel ciężarnym szczurom.

Dane wynikające z konwencjonalnych badań in vitro i in vivo oraz opublikowane dane dotyczące toksyczności nie ujawniają żadnego zagrożenia dla człowieka w odniesieniu do toksyczności ogólnoustrojowej polimerów hydrożelowych, poliestrowego aplikatora oraz substancji pomocniczych. Na koniec, polimery hydrożelowe oraz poliestrowy aplikator zbudowane są z obojętnych związków charakteryzujących się dobrą tolerancją miejscową.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Usieciowany polimer hydrożelowy w skład, którego wchodzi:

Makrogol 8000 1,2,6-Heksanotriol

4,4 ’ -Diizocyj anian dicykloheksylometanu Żelaza (III) chlorek Butylohydroksyanizol (E 320)

Aplikator z PE (dziana przędza poliestrowa)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w zamrażarce (od -10°C do -25°C). Nie wymaga rozmrażania przed użyciem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

System terapeutyczny dopochwowy 1 x 200 mikrogramów System terapeutyczny dopochwowy 5 x 200 mikrogramow System terapeutyczny dopochwowy 5 x 200 mikrogramów (wielopak)

Każdy system terapeutyczny dopochwowy umieszczony jest w saszetce z laminowanej folii aluminiowej z środkiem pochłaniającym wilgoć, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Misodel należy wyjąć z zamrażarki a następnie z saszetki z laminowanej folii aluminiowej bezpośrednio przed aplikacją.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Po wysunięciu z pochwy zużyty produkt należy usunąć w całości.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Misodel