+ iMeds.pl

Mitomycin agila 40 mg



Ulotka Mitomycin agila

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Mitomycin Agila, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Mitomycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Mitomycin Agila i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mitomycin Agila

3.    Jak stosować Mitomycin Agila

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Mitomycin Agila

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Mitomycin Agila i w jakim celu się go stosuje

Mitomycyna to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych, tzn. lek, który zapobiega podziałom komórek nowotworowych bądź opóźnia ich podział wpływając w różny sposób na ich metabolizm. Działanie leków stosowanych w leczeniu nowotworów złośliwych oparte jest na fakcie, że jedną z różnic pomiędzy komórkami nowotworowymi a komórkami prawidłowymi jest to, że w przypadku tych pierwszych tempo podziałów komórkowych jest zwiększone z powodu braku kontroli nad ich podziałem.

Wskazania do stosowania

Mitomycyna jest stosowana w leczeniu nowotworów złośliwych w celu łagodzenia objawów (tak zwane leczenie paliatywne).

Podanie dożylne

Mitomycyna podawana jest dożylnie, jako chemioterapia jednolekowa (tzn. chemioterapia prowadzona za pomocą jednej substancji czynnej), albo jako chemioterapia wielolekowa, (tzn. chemioterapia prowadzona za pomocą kilku substancji czynnych). Mitomycyna wykazuje aktywność w przypadku następujących nowotworów złośliwych:

•    zaawansowanego przerzutowego raka żołądka,

•    zaawansowanego i (lub) przerzutowego raka piersi,

•    raka dróg oddechowych (niedrobnokomórkowego raka płuca),

•    zaawansowanego raka trzustki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mitomycin Agila Kiedy nie stosować leku Mitomycin Agila

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mitomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Mitomycin Agila.

-    W okresie karmienia piersią.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono znaczne obniżenie liczby wszystkich rodzajów krwinek [krwinek czerwonych, krwinek białych oraz płytek krwi (pancytopenia)] lub izolowane obniżenie liczby krwinek białych (leukopenia) bądź płytek krwi (małopłytkowość), tendencję do krwawień (skaza krwotoczna) lub ostre zakażenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mitomycin Agila należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    Jeśli pacjent ma niewydolność oddechową, niewydolność nerek lub niewydolność wątroby.

-    Jeśli ogólny stan pacjenta jest zły.

-    Jeśli pacjent poddawany jest radioterapii.

-    Jeśli pacjent leczony jest innymi cytostatykami (czyli substancjami hamującymi wzrost i podział komórek).

-    Jeśli pacjent ma zahamowaną czynność szpiku kostnego (stan, w którym szpik kostny nie jest w stanie wytwarzać krwinek potrzebnych organizmowi), gdyż stan ten może ulec nasileniu (szczególnie u osób w podeszłym wieku oraz w przypadku długotrwałego leczenia mitomycyną); może też dojść do nasilenia się zakażenia z powodu zahamowania czynności szpiku kostnego, co może zakończyć się śmiercią.

-    Jeśli pacjentka jest zdolna do zajścia w ciążę, gdyż mitomycyna może negatywnie wpłynąć na zdolność posiadania dzieci w przyszłości.

Lek będzie podawany pacjentowi pod nadzorem fachowego pracownika ochrony zdrowia posiadającego doświadczenie w dziedzinie chemioterapii w celu zmniejszenia ryzyka możliwych działań niepożądanych w miejscu wstrzyknięcia.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania mitomycyny u dzieci i młodzieży.

Mitomycin Agila a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli u pacjenta stosowane są jednocześnie inne formy leczenia (w szczególności inne leki przeciwnowotworowe lub radioterapia), które również mogą wywierać szkodliwy wpływ na organizm; możliwe jest nasilenie działań niepożądanych mitomycyny.

Istnieją doniesienia z doświadczeń na zwierzętach o utracie działania mitomycyny w przypadku jej podania razem z witaminą B6.

Podczas leczenia mitomycyną pacjent nie powinien poddawać się szczepieniom za pomocą żywych szczepionek.

Powyższe dotyczy również leków stosowanych niedawno.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Mitomycyny nie należy stosować w okresie ciąży. Jeśli leczenie mitomycyną w okresie ciąży będzie konieczne, lekarz będzie musiał ocenić korzyści w stosunku do ryzyka szkodliwego wpływu na organizm dziecka.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę. Podczas stosowania mitomycyny, a także w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu jego stosowania, zarówno mężczyźni, jak i kobiety muszą stosować środki antykoncepcyjne. Jeśli w okresie leczenia pacjentka mimo to zajdzie w ciążę, musi poinformować o tym lekarza.

Przed rozpoczęciem przyjmowania mitomycyny pacjentka musi przerwać karmienie piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nawet kiedy mitomycyna stosowana jest zgodnie z instrukcjami, może wywoływać nudności i wymioty, skracając czas reakcji do takiego stopnia, że dochodzi do upośledzenia zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Ma to w szczególności miejsce w przypadku jednoczesnego stosowania alkoholu.

3. Jak stosować Mitomycin Agila

Mitomycyna powinna być podawana wyłącznie przez lekarzy mających doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju leczenia.

Mitomycyna jest przeznaczona do podawania we wstrzyknięciu lub infuzji do naczynia krwionośnego (podanie dożylne) po rozpuszczeniu.

Lekarz ustala dawkę i schemat dawkowania odpowiednie dla danego pacjenta.

Przed podaniem pacjentowi mitomycyny w postaci wstrzyknięcia lub infuzji do żyły, zalecane jest wykonanie badań czynności płuc, nerek i wątroby w celu wykluczenia obecności chorób, które podczas leczenia mitomycyną mogłyby ulec nasileniu.

Podczas podawania mitomycyny igła powinna przez cały czas być wkłuta w żyłę. Jeśli igła wysunie się z żyły lub poluzuje się albo jeśli lek przedostanie się do tkanek wokół żyły (czemu może towarzyszyć uczucie dyskomfortu lub bólu), należy natychmiast poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mitomycin Agila

Jeśli pacjent przypadkowo otrzyma większą dawkę, mogą u niego wystąpić takie objawy, jak gorączka, nudności, wymioty i zaburzenia krwi. Lekarz może wówczas zalecić pacjentowi leczenie objawowe tych działań niepożądanych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane po podaniu do żyły

Może rozwinąć się ciężka choroba płuc objawiająca się dusznością, suchym kaszlem i trzeszczeniami wdechowymi (choroba śródmiąższowa płuc) oraz ciężkie zaburzenia czynności nerek (nefrotoksyczność). Jeśli pacjent zauważy u siebie którąkolwiek z wymienionych wyżej reakcji, powinien natychmiast poinformować o tym lekarza, gdyż wówczas będzie konieczne przerwanie leczenia mitomycyną.

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

•    Zaburzenia krwi: zahamowanie wytwarzania krwinek w szpiku kostnym; obniżona liczba krwinek białych (leukopenia), która zwiększa ryzyko zakażeń; obniżona liczba płytek krwi (małopłytkowość) powodująca siniaczenie i krwawienia

•    Nudności, wymioty

Działania niepożądane występujące często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 osób)

•    Choroba płuc objawiająca się dusznością, suchym kaszlem i trzeszczeniami wdechowymi (choroba śródmiąższowa płuc)

•    Duszność, kaszel, trudności w oddychaniu

•    Wysypki skórne i podrażnienie skóry

•    Uczucie drętwienia, obrzęk i bolesne zaczerwienienie skóry dłoni i podeszew stóp (rumień dłoniowo-podeszwowy)

•    Zaburzenia nerek (niewydolność nerek, nefrotoksyczność, glomerulopatia, podwyższone stężenie kreatyniny we krwi) — niewydolność nerek

•    Zapalenie tkanki łącznej (cellulitis) i martwica tkanek po przypadkowym wstrzyknięciu do tkanek otaczających żyłę (wynaczynienie)

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 osób)

•    Zapalenie błon śluzowych

•    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

•    Biegunka

•    Wypadanie włosów

•    Gorączka

•    Utrata apetytu, jadłowstręt

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób)

•    Zagrażające życiu zakażenia

•    Zatrucie krwi (posocznica, czyli sepsa)

•    Obniżona liczba krwinek czerwonych, której czasem towarzyszy ostra niewydolność nerek [niedokrwistość hemolityczna, mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna (MAHA, ang. microangiopathic haemolytic anaemia), zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS, ang. haemolytic-uraemic syndrome)]

•    Niewydolność serca po wcześniejszym leczeniu innymi lekami przeciwnowotworowymi (lekami z grupy antybiotyków antracyklinowych)

•    Wzrost ciśnienia krwi w naczyniach płucnych, który może powodować duszność, zawroty głowy i omdlenia (nadciśnienie płucne)

•    Choroba żył płucnych powodująca ich niedrożność (choroba żylno- okluzyjna płuc)

•    Niewydolność wątroby

•    Wzrost aktywności enzymów wątrobowych-    aminotransferaz

•    Zażółcenie skóry i twardówek    oczu (żółtaczka),

•    Zatkanie małych żył w wątrobie (choroba żylno-okluzyjna wątroby) prowadzące do zatrzymania płynów w organizmie, powiększenia wątroby i wzrostu stężenia bilirubiny we krwi

•    Uogólniona wysypka skórna

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 000 osób)

•    Ciężka reakcja alergiczna (której objawy mogą obejmować omdlenie, wysypkę skórną lub pokrzywkę, świąd skóry, obrzęk warg, twarzy i dróg oddechowych z towarzyszącą dusznością i utratę przytomności)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Mitomycin Agila

Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Roztwór po rekonstytucji: Trwałość chemiczna i fizyczna została wykazana w zalecanych rozcieńczalnikach dla okresu 24 godzin przy przechowywaniu w temperaturze 25°C oraz w temperaturze 2-8°C.

Roztwór rozcieńczony: Po rozcieńczeniu roztwór należy zużyć natychmiast.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i składanym pudełku po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mitomycin Agila

Substancją czynną leku jest mitomycyna.

Jedna fiolka proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji zawiera 40 mg mitomycyny. Po rekonstytucji za pomocą 80 ml wody do wstrzykiwań każdy ml roztworu zawiera 0,5 mg mitomycyny.

Pozostały składnik to mannitol.

Jak wygląda lek Mitomycin Agila i co zawiera opakowanie

Mitomycin Agila to proszek, którzy przed wstrzyknięciem należy zmieszać. Jest on dostępny w fiolkach ze szkła oranżowego typu I zamkniętych korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off..

Mitomycin Agila dostępny jest w opakowaniach zawierających 1, 5 albo 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Agila Specialties UK Limited

New Bridge Street House, 30-34 New Bridge Street, London, EC4V 6BJ Wielka Brytania

Wytwórca/Importer Agila Specialties Polska Sp. z. o. o. ul. Daniszewska 10, 03-230 Warszawa Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania - Mitomycin 40mg powder for solution for injection/infusion Austria - Mitomycin Agila 40mg Pulver zur Herstellung einer Injektio-/Infusio nslosung Niemcy - Mitomycin Agila 40mg Pulver zur Herstellung einer Injektio-/Infusio nslosung Dania - Mitomycin Agila 40mg pulver til injektionsv^ske/infusionsv^ske, opl0sning Finlandia - Mitomycin Agila 40mg Injektiokuiva/ Infuusiokuiva-aine, liuosta varten Islandia - Mitomycin Agila 40mg Stungulyfsstofn/Innrennslisstofn, lausn Norwegia - Mitomycin Agila Polska - Mitomycin Agila

Szwecja - Mitomycin Agila 40mg pulver till injektionsvatska/infusionsvatska, losning Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Informacje ogólne

Należy unikać przypadkowego pozażylnego podania mitomycyny. W razie pozażylnego wstrzyknięcia produktu leczniczego dochodzi do rozległej martwicy tkanek mających kontakt z produktem. Aby nie dopuścić do powstania martwicy, należy stosować się do następujących zaleceń:

•    Wstrzyknięcia wykonywać wyłącznie do dużych żył w obrębie kończyn górnych.

•    Wstrzyknięcia nie należy wykonywać bezpośrednio do żyły, lecz do linii dożylnej, przez którą w danym momencie w sposób prawidłowy i bezpieczny podawany jest wlew.

•    Przed usunięciem kaniuli po podaniu produktu do żyły centralnej należy ją przez kilka minut przepłukać za pomocą wlewu, aby usunąć resztki mitomycyny.

W przypadku wynaczynienia zaleca się natychmiastowe ostrzyknięcie miejsca wynaczynienia 8,4% roztworem dwuwęglanu sodu, a następnie wstrzyknięcie 4 mg deksametazonu. Wstrzyknięcie do krążenia ogólnego 200 mg witaminy B6 może być pomocne w pobudzaniu regeneracji uszkodzonych tkanek.

Nie wolno dopuszczać do kontaktu produktu leczniczego ze skórą i błonami śluzowymi.

Sposób podawania

Mitomycyna jest przeznaczona do podawania we wstrzyknięciu dożylnym lub infuzji dożylnej po rozcieńczeniu. Produkt może być wykorzystany częściowo.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowanie roztworu gotowego do wstrzyknięcia lub infuzji

Zawartość fiolki należy poddać rekonstytucji za pomocą wody do wstrzykiwań lub 0,9% roztworu chlorku sodu, tak aby uzyskać stężenie 0,5 mg/ml.

Przygotowanie zrekonstytuowanego roztworu

Zawartość jednej fiolki produktu leczniczego Mitomycin Agila, 40 mg, rozpuścić w 80 ml wody do wstrzykiwań lub 0,9% roztworu chlorku sodu. Po rekonstytucji za pomocą 80 ml rozcieńczalnika każdy ml roztworu zawiera 0,5 mg mitomycyny.

Jeśli proszek nie ulega rozpuszczeniu natychmiast, odstawić do całkowitego rozpuszczenia w temperaturze pokojowej. Zawartość fiolki musi ulec rozpuszczeniu, tworząc przezroczysty roztwór, w ciągu 2 minut.

W celu podania infuzji dożylnej roztwór produktu leczniczego Mitomycin Agila, 40 mg, należy rozcieńczyć za pomocą 0,9% roztworu chlorku sodu lub mleczanu sodu do wstrzykiwań do stężenia 20 l ub 40 mikrogramów mitomycyny na ml.

Uwagi

•    Produktu leczniczego Mitomycin Agila, 40 mg, nie wolno używać w mieszanych wstrzyknięciach.

•    Inne roztwory do wstrzykiwań lub roztwory do infuzji muszą być podawane oddzielnie.

•    Należy unikać przypadkowego pozażylnego podania mitomycyny.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Roztwór rozcieńczony: Po rozcieńczeniu roztwór należy zużyć natychmiast.

Mitomycin Agila

Charakterystyka Mitomycin agila

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mitomycin Agila, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka produktu leczniczego Mitomycin Agila, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji zawiera 40 mg mitomycyny. Po rekonstytucji za pomocą 80 ml rozcieńczalnika każdy ml roztworu zawiera 0,5 mg mitomycyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji Niebieskofioletowy liofilizat

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Mitomycyna stosowana jest w leczeniu paliatywnym nowotworów.

Mitomycyna podawana jest dożylnie w chemioterapii jednolekowej albo jako składnik polichemioterapii w przypadku:

•    zaawansowanego przerzutowego raka żołądka,

•    zaawansowanego i (lub) przerzutowego raka piersi.

Ponadto mitomycyna podawana jest dożylnie jako składnik chemioterapii wielolekowej w przypadku:

•    niedrobnokomórkowego raka płuca,

•    zaawansowanego raka trzustki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Mitomycyna powinna być stosowana wyłącznie przez lekarzy posiadających doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju leczenia, gdy istnieje ścisłe wskazanie do jej stosowania i przy ciągłej kontroli parametrów hematologicznych. Należy unikać przypadkowego pozażylnego podania mitomycyny. W razie pozażylnego wstrzyknięcia produktu leczniczego dochodzi do rozległej martwicy tkanek mających kontakt z produktem.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, mitomycyna podawana jest według opisanego poniżej schematu dawkowania.

Podanie dożylne

W przypadku stosowania w chemioterapii jednolekowej mitomycyna zwykle podawana jest w postaci szybkiego wstrzyknięcia dożylnego. Zalecane dawkowanie, w zależności od przyjętego schematu wynosi 10-20 mg/m2 powierzchni ciała (pc.) co 6-8 tygodni, 8-12 mg/ m2 pc. co 3-4 tygodnie lub 5-10 mg/m2 pc. co 1-6 tygodni.

Dawkowanie mitomycyny stosowanej jako składnik chemioterapii wielolekowej jest znacznie mniejsze. Ze względu na ryzyko addytywnego wpływu toksycznego na czynność szpiku kostnego nie wolno bez istotnego powodu czynić żadnych odstępstw od protokołów leczenia o ugruntowanym zastosowaniu.

Szczególne populacje pacjentów

Dawkę należy zmniejszyć u pacjentów, których wcześniej poddawano intensywnemu leczeniu cytostatykami, u pacjentów z zahamowaniem czynności szpiku kostnego oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Dostępne dane z badań klinicznych dotyczące stosowania mitomycyny u pacjentów w wieku od 65 lat są niewystarczające.

Produktu nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.3).

Nie zaleca się stosowania mitomycyny u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby, gdyż brak danych dotyczących skuteczności działania i bezpieczeństwa stosowania produktu w tej grupie pacjentów

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności działania mitomycyny u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Mitomycyna jest przeznaczona do podawania we wstrzyknięciu dożylnym lub infuzji dożylnej po rozcieńczeniu. Produkt może być wykorzystany częściowo.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji i rozcieńczenia produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Karmienie piersią.

Podanie ogólne

Przeciwwskazania bezwzględne obejmują: pancytopenię lub izolowaną leukopenię i (lub) małopłytkowość, skazy krwotoczne i ostre zakażenia.

Przeciwwskazania względne obejmują: zaburzenia wentylacji typu obturacyjnego lub restrykcyjnego, zaburzenie czynności nerek, zaburzenie czynności wątroby i (lub) zły ogólny stan zdrowia. Przeciwwskazaniem może być również czasowy związek z radioterapią lub podawaniem innych cytostatyków.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na toksyczny wpływ mitomycyny na szpik kostny inne metody leczenia wykazujące działanie mielotoksyczne (w szczególności chemioterapia i radioterapia) muszą być stosowane z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko addytywnego, hamującego wpływu czynność szpiku kostnego.

Należy unikać przypadkowego pozażylnego podania mitomycyny. W razie pozażylnego wstrzyknięcia produktu leczniczego dochodzi do rozległej martwicy tkanek mających kontakt z produktem. Aby nie dopuścić do powstania martwicy, należy stosować następujące zalecenia:

•    Wstrzyknięcia wykonywać wyłącznie do dużych żył w obrębie kończyn górnych.

•    Wstrzyknięcia nie należy wykonywać bezpośrednio do żyły, lecz do linii dożylnej, przez którą w danym momencie w sposób prawidłowy i bezpieczny podawany jest wlew.

•    Przed usunięciem kaniuli po podaniu produktu do żyły centralnej należy ją przez kilka minut przepłukać za pomocą wlewu, aby usunąć resztki mitomycyny.

Jeżeli dojdzie wynaczynienia zaleca się natychmiastowe ostrzyknięcie miejsca wynaczynienia 8,4% roztworem dwuwęglanu sodu, a następnie wstrzyknięcie 4 mg deksametazonu. Wstrzyknięcie do krążenia ogólnego 200 mg witaminy B6 może być pomocne w pobudzaniu regeneracji uszkodzonych tkanek.

Długotrwałe stosowanie produktu może prowadzić do kumulacji toksycznego wpływu na szpik kostny. Objawy zahamowania czynności szpiku kostnego mogą pojawić się z opóźnieniem, największe nasilenie osiąga po 4-6 tygodniach, kumuluje się po długotrwałym użyciu produktu i często wymaga indywidualnego zmodyfikowania dawkowania.

U pacjentów w podeszłym wieku wydolność narządów wewnętrznych jest często fizjologicznie gorsza. Może to powodować przedłużającą się depresję szpiku kostnego w związku z czym mitomycynę należy w tej populacji pacjentów podawać z zachowaniem szczególnej ostrożności ściśle monitorując stan pacjenta.

Mitomycyna to substancja mutagenna i potencjalnie rakotwórcza dla człowieka. Nie wolno dopuszczać do kontaktu produktu leczniczego ze skórą i błonami śluzowymi.

W przypadku pojawienia się objawów ze strony układu oddechowego, które nie wynikają z choroby podstawowej, stosowanie produktu należy natychmiast przerwać. Działania toksyczne na układ oddechowy dobrze poddają się leczeniu glikokortykosteroidami.

Podawanie produktu należy natychmiast przerwać również wówczas, gdy pojawią się objawy hemolizy lub niewydolności nerek (nefrotoksyczności).

Przy dawkach przekraczających 30 mg/m2 pc. opisywano przypadki mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej. Zaleca się ścisłe monitorowanie czynności nerek.

Z najnowszych danych wynika, że właściwym postępowaniem w celu usunięcia kompleksów immunologicznych, które wydają się odgrywać istotną rolę w wywoływaniu objawów, jest wykonanie próby leczenia białkiem A gronkowca złocistego.

U pacjentów leczonych jednocześnie innymi lekami przeciwnowotworowymi opisywano przypadki białaczki ostrej (w części przypadków poprzedzoną fazą przedbiałaczkową) oraz zespołu mielodysplastycznego.

Zalecane badania kontrolne i środki bezpieczeństwa przy podaniu dożylnym:

Przed zastosowaniem leczenia

   Morfologia krwi obwodowej

•    Badania czynnościowe układu oddechowego w przypadku podejrzenia niewydolności oddechowej

•    Oznaczenie parametrów czynnościowych nerek w celu wykluczenia niewydolności nerek

•    Oznaczenie parametrów czynnościowych wątroby w celu wykluczenia niewydolności wątroby

W trakcie stosowania leczenia

   Regularne oznaczanie morfologii krwi obwodowej

•    Ścisłe monitorowanie czynności nerek

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Możliwe jest wystąpienie interakcji prowadzących do mielotoksyczności między mitomycyną a innymi produktami leczniczymi i niefarmakologicznymi metodami leczenia wywierającymi również toksyczny wpływ na szpik kostny (w szczególności innymi produktami leczniczymi z grupy cytostatyków oraz radioterapią).

Jednoczesne stosowanie mitomycyny z alkaloidami barwinka lub z bleomycyną może prowadzić do nasilenia toksycznego wpływu na układ oddechowy.

U pacjentów otrzymujących mitomycynę łącznie z 5-fluorouracylem lub tamoksyfenem opisywano zwiększone ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego.

W doświadczeniach na zwierzętach stwierdzono, że chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6) znosi działanie mitomycyny.

Pacjentów aktualnie poddawanym leczeniu mitomycyną nie należy szczepić żywymi szczepionkami we wstrzyknięciach.

Mitomycyna może nasilać kardiotoksyczne działanie produktu leczniczego Adriamycin (doksorubicyny).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania mitomycyny u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach wykazano wpływ na rozrodczość (patrz punkt 5.3). Mitomycyna wywiera działanie mutagenne, teratogenne i rakotwórcze i może w związku z tym upośledzać rozwój zarodka. Mitomycyny nie należy stosować w okresie ciąży. W przypadku konieczności zastosowania mitomycyny u pacjentki w ciąży ze wskazań życiowych należy zasięgnąć konsultacji lekarskiej dotyczącej szkodliwego wpływu tego leczenia na dziecko.

Karmienie piersią

Wydaje się, iż mitomycyna przenika do mleka kobiecego. Ze względu na udowodnione działanie mutagenne, teratogenne i rakotwórcze mitomycyna nie może być podawana w okresie karmienia piersią, w związku z czym produkt leczniczy Mitomycin Agila jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność i antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

Pacjentki dojrzałe płciowo powinny w trakcie chemioterapii i przez okres do 6 miesięcy po jej

zakończeniu stosować antykoncepcję albo powstrzymać się od odbywania stosunków płciowych.

Mitomycyna wywiera działanie genotoksyczne. Mężczyznom leczonym mitomycyną należy zalecić, aby w okresie przyjmowania tego leku oraz w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia unikali poczęcia dziecka. Należy zasięgnąć porady dotyczącej oddania nasienia przed rozpoczęciem leczenia gdyż mitomycyna może spowodować nieodwracalną niepłodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nawet kiedy ten produkt leczniczy stosowany jest zgodnie z instrukcjami, może on wywoływać nudności i wymioty, wydłużając czas reakcji do takiego stopnia, że dochodzi do upośledzenia zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Zjawisko to jest jeszcze bardziej nasilone w przypadku jednoczesnego stosowania alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej wymieniono zdarzenia niepożądane w podziale na poszczególne grupy układów i narządów oraz kategorie częstości występowania. Kategorie częstości występowania definiowane są następująco:

bardzo często (>1/10), często (od >1/100 do <1/10), niezbyt często (od >1/1000 do <1/100), rzadko (od >1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Możliwe działania niepożądane w przypadku podania ogólnego

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi mitomycyny podawanej ogólnie są objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności i wymioty, a także zahamowanie czynności szpiku kostnego z leukopenią i najczęściej dominującą małopłytkowością. Do wspomnianego zahamowania czynności szpiku kostnego może dochodzić nawet u 65% pacjentów.

Odsetek pacjentów, u których należy spodziewać się wystąpienia poważnych narządowych działań toksycznych w postaci śródmiąższowego zapalenia płuc i nefrotoksyczności może sięgać 10%.

Mitomycyna jest potencjalnie hepatotoksyczna.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Zahamowanie czynności szpiku kostnego, leukopenia, małopłytkowość Rzadko

Zagrażające życiu zakażenia, posocznica,

niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko Ciężka reakcja alergiczna

Zaburzenia serca

Rzadko

Niewydolność serca po wcześniejszym leczeniu antybiotykami antracyklinowymi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Śródmiąższowe zapalenie płuc, duszność, kaszel Rzadko

Nadciśnienie płucne, choroba żylno-okluzyjna płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często Nudności, wymioty Niezbyt często

Zapalenie błon śluzowych, zapalenie jamy ustnej, biegunka, jadłowstręt

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

Niewydolność wątroby, podwyższona aktywność aminotransferaz, żółtaczka, choroba żylno-okluzyjna wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Osutka, alergiczna wysypka skórna, kontaktowe zapalenie skóry, erytrodyzestezj a podeszwowo-dłoniowa Niezbyt często Łysienie Rzadko

Uogólniona osutka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Niewydolność nerek, podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy krwi, glomerulopatia, nefrotoksyczność Rzadko

Zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS, haemolytic-uraemic syndrome) (często prowadzący do zgonu), mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna (MAHA, microangiopathic haemolytic anaemia)

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często

Po wynaczynieniu:

zapalenie tkanki podskórnej, martwica tkanek

Niezbyt często

Gorączka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania należy spodziewać się wystąpienia ciężkich działań toksycznych w obrębie szpiku kostnego, włącznie z cytopenią z wyparcia komórek szpiku kostnego. Działanie toksyczne w pełni rozwija się klinicznie dopiero po około 2 tygodniach.

Okres, w którym liczba leukocytów spada do najniższej wartości, może wynosić 4 tygodnie. Zatem w przypadku przedawkowania konieczne jest długotrwałe monitorowanie parametrów hematologicznych.

Ponieważ nie istnieją żadne skuteczne odtrutki, należy przy każdorazowym podaniu leku dołożyć maksymalnych starań, aby uniknąć jego przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, inne antybiotyki cytostatyczne kod ATC: L01DC03

Antybiotyk mitomycyna to cytostatyczny produkt leczniczy z grupy związków alkilujących.

Mitomycyna izolowana jest ze Streptomyces caespitosus i posiada działanie przeciwnowotworowe. Występuje w postaci farmakologicznie nieczynnej. Aktywacja do trójfunkcyjnego związku alkilującego przebiega szybko, albo przy fizjologicznym pH w obecności NADPH w surowicy, albo wewnątrzkomórkowo prawie we wszystkich komórkach ciała z wyjątkiem mózgu, bowiem mitomycyna nie przenika przez barierę krew-mózg. Trzy alkilujące rodniki wywodzą się z grupy chinonowej, azyrydynowej i uretanowej. Mechanizm działania oparty jest głównie na alkilowaniu DNA (oraz w mniejszym stopniu RNA) z zahamowaniem syntezy DNA. Stopień uszkodzenia DNA koreluje z efektem klinicznym i w komórkach opornych jest mniejszy niż w komórkach wrażliwych. Podobnie jak w przypadku innych związków alkilujących, komórki dzielące się ulegają uszkodzeniu w większym stopniu niż komórki pozostające w fazie spoczynkowej (G0) cyklu komórkowego. Dodatkowo uwalniane są wolne rodniki nadtlenkowe, szczególnie w przypadku stosowania wyższych dawek, które prowadzą do pęknięć DNA. Uwalnianie rodników nadtlenkowych wiąże się ze swoistym narządowo profilem działań niepożądanych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym mitomycyny w dawce 10-20 mg/m2 maksymalne stężenie w osoczu osiągało 0,4-3,2 ąg/ml. Biologiczny okres półtrwania jest krótki i wynosi 40-50 minut. Stężenie w surowicy obniża się dwuwykładniczo, przy czym w pierwszych 45 minutach spadek stężenia jest szybki, a po tym okresie — wolniejszy.

Po około 3 godzinach stężenie w surowicy zwykle jest już poniżej granicy wykrywalności. Głównymi miejscami metabolizmu i eliminacji jest wątroba. Wysokie stężenia mitomycyny stwierdza się zatem w pęcherzyku żółciowym. Wydalanie drogą nerkową odgrywa niezbyt istotną rolę.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U zwierząt mitomycyna wykazuje działanie toksyczne w stosunku do wszystkich dzielących się tkanek, szczególnie komórek szpiku kostnego i błony śluzowej przewodu pokarmowego. Zahamowaniu ulega również spermatogeneza.

Mitomycyna wywiera działanie mutagenne, rakotwórcze i teratogenne, co można wykazać w odpowiednich układach doświadczalnych.

Tolerancja miejscowa

Mitomycyna wywołuje ciężką martwicę w przypadku wstrzyknięcia okołożylnego bądź wycieku z naczynia krwionośnego do otaczających tkanek.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Częstość nieznana

6.3    Okres ważności

Proszek: 2 lata.

Roztwór po rekonstytucji: Trwałość chemiczna i fizyczna została wykazana dla okresu 24 godzin w zalecanych rozcieńczalnikach przechowywanych w temperaturze 25°C oraz w temperaturze 2-8°C.

Roztwór rozcieńczony: Po rozcieńczeniu roztwór należy zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Warunki przechowywania po rekonstytucji i rozcieńczeniu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Mitomycin Agila dostępny jest w fiolkach o pojemności 100 ml ze szkła oranżowego typu I zamkniętych korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off.

Fiolki pakowane są w pudełkach tekturowych po 1, 5 lub 10 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowanie roztworu gotowego do wstrzyknięcia lub infuzji

Zawartość fiolki należy poddać rekonstytucji za pomocą wody do wstrzykiwań lub 0,9% roztworu chlorku sodu, tak aby uzyskać stężenie 0,5 mg/ml.

Przygotowanie zrekonstytuowanego roztworu

Zawartość jednej fiolki produktu leczniczego Mitomycin Agila, 40 mg, rozpuścić w 80 ml wody do wstrzykiwań lub 0,9% roztworu chlorku sodu. Po rekonstytucji za pomocą 80 ml rozcieńczalnika każdy ml roztworu zawiera 0,5 mg mitomycyny.

Jeśli proszek nie ulega rozpuszczeniu natychmiast, odstawić do całkowitego rozpuszczenia w temperaturze pokojowej. Zawartość fiolki musi ulec rozpuszczeniu, tworząc przezroczysty roztwór, w ciągu 2 minut.

W celu podania infuzji dożylnej roztwór produktu leczniczego Mitomycin Agila, 40 mg , należy rozcieńczyć za pomocą 0,9% roztworu chlorku sodu lub mleczanu sodu do wstrzykiwań do stężenia 20 lub 40 mikrogramów mitomycyny na ml .

Uwagi

•    Produktu leczniczego Mitomycin Agila 40 mg nie wolno używać w mieszanych wstrzyknięciach.

•    Inne roztwory do wstrzykiwań lub roztwory do infuzji muszą być podawane oddzielnie.

•    Należy unikać przypadkowego pozażylnego podania mitomycyny..

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji i rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

Nie należy dopuszczać do kontaktu produktu leczniczego Mitomycin Agila ze skórą. Jeśli jednak do tego dojdzie, wówczas skórę należy kilkakrotnie spłukać 8,4% roztworem dwuwęglanu sodu, a następnie umyć wodą z mydłem. Narażonej skóry nie należy smarować kremem do rąk ani emolientem, gdyż może to zwiększyć przenikanie leku do naskórka.

W przypadku kontaktu z oczami należy je kilkakrotnie przepłukać solą fizjologiczną. Następnie osobę narażoną należy obserwować przez kilka dni pod kątem ewentualnego uszkodzenia rogówki. Jeśli będzie to konieczne, należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć

zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Agila Specialties UK Limited New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street London EC4V 6BJ Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Mitomycin Agila