+ iMeds.pl

Mitomycin c kyowa 10 mgUlotka Mitomycin c kyowa

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10 mg, Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 20 mg.

Mitomycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić inej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mitomycin C Kyowa i w jakim celu go się stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mitomycin C Kyowa

3.    Jak stosować lek Mitomycin C Kyowa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mitomycin C Kyowa

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Mitomycin C Kyowa i w jakim celu się go stosuje

Mitomycin C Kyowa jest antybiotykiem, należy do grupy leków znanych jako leki przeciwnowotworowe. Działanie Mitomycin C Kyowa polega na zatrzymywaniu rozrostu nowotworu, prowadzi do śmierci komórek nowotworowych a tym samym do niszczenia nowotworu. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu syntezy DNA, RNA, syntezy białek, co prowadzi do śmierci komórki nowotworowej.

Lek stosowany jest w następującym leczeniu przeciwnowotworowym: raka żołądka, raka piersi, raka płuca, raka pęcherza moczowego, raka szyjki macicy, raka okolic głowy i szyi oraz w innych lokalizacjach. Lek jest stosowany jako składnik programów wielolekowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mitomycin C Kyowa Kiedy nie stosować leku Mitomycin C Kyowa

-    jeśli pacjent ma uczulenie na mitomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    w ciąży, jeśli podejrzewana jest ciąża lub jeśli pacjentka karmi dziecko piersią.

W takich przypadkach nie należy stosować Mitomycin C Kyowa. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mitomycin C Kyowa należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

-    jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości choroby wątroby lub nerek,

-    jeśli pacjent ma choroby krwi związane z uszkodzeniem szpiku kostnego lub skazę krwotoczną,

-    jeśli pacjent ma gorączkę lub inne objawy zakażenia,

-    jeśli pacjent ma ospę wietrzną.

Dzieci i młodzież

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u dzieci i młodzieży, ze względu na działanie uszkadzające gonady (gruczoły rozrodcze).

Mitomycin C Kyowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli ostatnio były przyjmowane lub obecnie są przyjmowane leki, które mogą wpływać na skład krwi i szpik kostny lub układ odpornościowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leczenie jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży lub gdy można podejrzewać ciążę. Zaleca się skuteczne zapobieganie ciąży podczas leczenia. W przypadku podejrzewania ciąży należy przed leczeniem wykonać próbę ciążową.

Ponieważ bezpieczeństwo stosowania leku podczas laktacji nie zostało potwierdzone, w przypadku konieczności leczenia należy zaprzestać karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu jest uzależniona od ogólnego stanu pacjenta, powinna być określona przez lekarza.

3. Jak stosować lek Mitomycin C Kyowa

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka leku zostanie określona przez lekarza. Lekarz określi ją na podstawie powierzchni ciała pacjenta wyliczonej w oparciu o masę ciała i wzrost pacjenta.

Sposób leczenia zależy od rodzaju nowotworu. Mitomycin C Kyowa może być podawany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Dawki leku powinny być modyfikowane w zależności od wieku i stanu chorego.

Mitomycin C Kyowa podawany jest dożylnie, dotętniczo lub dopęcherzowo.

Może być stosowany w długotrwałych, ciągłych wlewach dożylnych.

Maksymalna skumulowana dawka, którą może otrzymać pacjent nie może być większa niż 80 mg /m2 powierzchni ciała. Nie należy stosować całkowitej dawki większej niż 80 mg/m2.

Zalecana dawka to:

Podawanie dożylne

10 do 20 mg/m2 pc. mitomycyny rozpuszczonej w 100 do 250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy, podawać w ciągłym wlewie dożylnym w czasie ok. 30 min, co 6 do 8 tygodni.

Podawanie dotętnicze

10 do 30 mg/m2 pc. mitomycyny rozpuszczonej w 5 do 10 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy podawać w jednym ciągłym wstrzyknięciu lub ciągłym wlewie, co 4 do 8 tygodni.

Podawanie dopęcherzowe

Wlewy do pęcherza moczowego w dawce 20 mg do 40 mg mitomycyny rozpuszczonej w 20 do 40 ml 0,9% roztworu chlorku sodu, 1 lub 2 razy w tygodniu lub co 2 do 4 tygodni, łącznie od 15 do 20 wlewów.

Przygotowanie roztworu

Lek w postaci krystalicznego proszku należy rozpuścić wstrzykując do fiolki wodę do wstrzykiwań (1ml/1mg) a następnie łagodnie wstrząsnąć. Po rozpuszczeniu leku należy ponownie nabrać roztwór do strzykawki. Przed podaniem roztwór należy dokładnie obejrzeć, czy nie zawiera zanieczyszczeń. Pożądaną dawkę leku rozcieńcza się w 100 do 250 ml 0,9 % roztworu chlorku sodu i podaje we wlewie dożylnym w czasie ok. 30 min.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Nie znane są dane pozwalające ocenić czy leczenie u dzieci jest bezpieczne. Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na działanie uszkadzające układ rozrodczy.

Stosowanie leku Mitomycin C Kyowa u pacjentów w podeszłym wieku:

Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie narażeni na działania niepożądane związane z uszkodzeniem szpiku, co może objawiać się zmniejszeniem sprawności psychofizycznej.

Stosowanie leku Mitomycin C Kyowa u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Należy poinformować lekarza o chorobie wątroby, która występuje obecnie lub występowała w przeszłości. W przypadku zaburzeń wątroby, dawka leku powinna być zmniejszona.

Stosowanie leku Mitomycin C Kyowa u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Należy poinformować lekarza o chorobie nerek, która występuje obecnie lub występowała w przeszłości. W przypadku zaburzeń czynności nerek, dawka leku powinna być zmniejszona.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze, sepsa, wstrząs septyczny,

-    zespół mielodysplastyczny (choroba układu krwiotwórczego), ostra białaczka i ostra białaczka szpikowa,

-    zahamowanie czynności szpiku kostnego, objawiające się zmniejszeniem liczby niektórych białych krwinek, zmniejszeniem liczby płytek krwi, zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość) i skłonnościami do krwawienia,

-    niedokrwistość spowodowana nadmiernym rozpadem czerwonych krwinek (mikronaczyniowa niedokrwistość hemolityczna),

-    gorączka, której towarzyszy mała liczba białych krwinek (gorączka neutropeniczna),

-    zakrzepowa plamica małopłytkowa,

-    nadwrażliwość,reakcje rzekomouczuleniowe, wstrząs anafilaktyczny, gorączka z towarzyszącą wysypką skórną, pokrzywką, zaczerwienieniem, swędzeniem i złuszczaniem się dużych powierzchni skóry,

-    jadłowstręt, utrata wagi ciała,

-    nagłe zaczerwienienie twarzy, zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie) ,

-    śródmiąższowa choroba płuc, zwłóknienie płuc, skurcz oskrzeli, zapalenie płuc, duszność i kaszel,

-    nudności,wymioty, zapalenie lub grzybica jamy ustnej (objawiająca się uczuciem swędzenia i palenia w obrębie jamy ustnej oraz występowaniem białych plam), zapalenie żołądka, ból brzucha, biegunka, zaparcie, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej,

-    uszkodzenie miąższu wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego (w tym zapalenie sklerotyczne), martwica dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego po podaniu dopęcherzowym, pozaprzewodowe zbiorniki żółci (biloma) i żółtaczka,

-    wysypka, rumień, świąd, utrata owłosienia,

-    ostra niewydolność nerek, zaburzenia nerek, obecność krwi w moczu, obecnośc białka

w moczu, wysokie ciśnienie tętnicze lub obrzęki w wyniku zaburzeń czynności nerek, zespół hemolityczno-mocznicowy,

-    martwica prącia,

-    gorączka, dreszcze, uczucie zmęczenia i znużenia, złe samopoczucie, zawroty głowy

-    miej scowe zapalenie żył, zakrzepy żylne, zaczerwienienie skóry, owrzodzenia skóry po dożylnym lub dotętniczym podaniu leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Mitomycin C Kyowa

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Po rozpuszczeniu leku w ampułce roztwór powinien zostać zużyty w ciągu 6 godzin. Po rozcieńczeniu roztworu w płynie infuzyjnym należy go użyć niezwłocznie.

Zalecane jest rozpuszczenie leku bezpośrednio przed podaniem.

Przed podaniem roztwór należy dokładnie obejrzeć czy nie zawiera zanieczyszczeń. Roztwór po rozpuszczeniu powinien być ciemnofioletowy, przejrzysty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Mitomycin C Kyowa

Substancją czynną leku jest mitomycyna. Jedna fiolka zawiera 10 mg lub 20 mg mitomycyny. Pozostały składnik (substancja pomocnicza) to sodu chlorek.

Droga podania dożylna, dotętnicza i dopęcherzowa.

Jak wygląda lek Mitomycin C Kyowa i co zawiera opakowanie

Lek Mitomycin C Kyowa wystepuje w postaci fioletowego proszku do sporządzania roztworów do wstrzykiwań.

Opakowanie Mitomycin C Kyowa 10 mg oraz Mitomycin C Kyowa 20 mg zawiera 1 fiolkę

w tekturowym pudełku.

Proszek musi być rozpuszczony przed podaniem.

Podmiot odpowiedzialny:

NORDIC Pharma s.r.o.

K Rybniku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Republika Czeska

Wytwórca:

NORDIC Pharma s.r.o.

Nad Svahem 1766/6 140 00 Praha 4 Republika Czeska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Mitomycin C Kyowa

Charakterystyka Mitomycin c kyowa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10 mg Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 20 mg

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Mitomycin C Kyowa zawiera w 1 fiolce:

-    10 mg mitomycyny (Mitomycinum)

-    20 mg mitomycyny (Mitomycinum)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Droga podania dożylna, dotętnicza i dopęcherzowa. Proszek ma barwę fioletową.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Mitomycyna wykazuje szeroki zakres działania przeciwnowotworowego: obiektywne odpowiedzi (częściowe lub całkowite remisje) opisywano u chorych na: raka żołądka, raka piersi, raka płuca, raka pęcherza moczowego, raka szyjki macicy, raka okolic głowy i szyi oraz w innych lokalizacjach.

Produkt leczniczy jest stosowany jako składnik programów wielolekowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób leczenia zależy od rodzaju nowotworu. Mitomycyna może być podawana jako lek jedyny lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Dawki produktu powinny być modyfikowane w zależności od wieku i stanu chorego.

Maksymalna skumulowana dawka, którą może otrzymać pacjent nie może być większa niż 80 mg /m2 powierzchni ciała. Nie należy stosować całkowitej dawki większej niż 80 mg /m2.

Podczas stosowania leku w skojarzeniu z innymi cytostatykami dawka powinna być dostosowana do stopnia toksyczności hematologicznej tych leków.

Dawkowanie

Podawanie dożylne

10 - 20 mg/m2 pc. mitomycyny rozpuszczonej w 100 do 250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy, podawać w ciągłym wlewie dożylnym w czasie ok. 30 min, co 6 do 8 tygodni.

Podawanie dotętnicze

10- 30 mg/m2 pc. mitomycyny rozpuszczonej w 5 do 10 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy podawać w jednym ciągłym wstrzyknięciu lub ciągłym wlewie, co 4 do 8 tygodni.

Podawanie dopęcherzowe

Wlewy do pęcherza moczowego w dawce 20 mg do 40 mg mitomycyny rozpuszczonej w 20 do 40 ml 0,9% roztworu chlorku sodu, 1 lub 2 razy w tygodniu lub co 2 do 4 tygodnie, łącznie od 15 do 20 wlewów.

Dzieci i młodzież

Nie są znane dane pozwalające ocenić czy leczenie u dzieci jest bezpieczne.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku zalecane jest prowadzenie leczenia ze szczególną ostrożnością. Sposób podawania

Mitomycyna podawana jest dożylnie, dotętniczo lub dopęcherzowo.

Względy bezpieczeństwa

Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do wynaczynienia produktu, które prowadzi nieuchronnie do miejscowej martwicy tkanek. Gdy dojdzie do wynaczynienia produktu należy natychmiast zastosować okład z 8,4% roztworu sodu dwuwęglanu na tę okolice, a następnie podać dożylnie 4 mg deksametazonu. Wskazane jest dożylne podanie 200 mg witaminy B6, która ma działanie wspomagające odnowę uszkodzonych tkanek.

Nie należy dopuszczać do kontaktu produktu ze skórą, błonami śluzowymi, oczami.

W razie przypadkowego skażenia skóry należy zastosować natychmiastowe obfite płukanie 8,4% roztworem sodu dwuwęglanu a następnie zmyć wodą i mydłem. Nie należy stosować żadnych kremów, które mogą nasilać wnikanie produktu w głąb skóry.

W przypadku skażenia oka należy natychmiast przepłukać oko 8,4% roztworem sodu dwuwęglanu.

Ze względu na możliwość uszkodzenia spojówki należy kontrolować stan oka przez kilka dni i w razie konieczności wdrożyć odpowiednie leczenie.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mitomycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Leczenie jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży lub gdy można podejrzewać ciążę.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W czasie leczenia chorzy powinni być pod stałą kontrolą. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość wystąpienia lub zaostrzenia krwawienia. W czasie leczenia istnieje również zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji, u chorych ze współistniejącą infekcją może dojść do zaostrzenia zakażenia. W przypadku wystąpienia krwawienia lub infekcji należy odstawić produkt lub zmniejszyć jego dawkę.

Szczególna ostrożność oraz redukcja dawki zalecana jest w przypadku leczenia chorych ze współistniej ącymi:

-    skazą krwotoczną,

-    uszkodzeniem szpiku,

-    niewydolnością wątroby,

-    chorobami nerek,

-    infekcją.

W czasie leczenia zalecana jest szczególna kontrola czynności watroby i nerek. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w badaniach czynności wątroby lub nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać podawanie produktu.

Ze względu na wpływ produktu hamujący czynność szpiku kostnego i możliwość wystąpienia objawów niepożądanych (niedokrwistości, leukopenii, trombocytopenii) zalecane jest częste kontrolowanie morfologii krwi obwodowej w czasie leczenia oraz po jego zakończeniu.

Nie należy podawać następnej dawki produktu jeśli liczba białych krwinek jest < 3 x 109/l, a liczba płytek < 90 x 109/l . W przypadku wystąpienia zaburzeń należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość wystąpienia ostrej białaczki lub zespołu mielodysplastycznego u pacjentów leczonych mitomycyną w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Leczenie mitomycyną zwiększa ryzyko wystąpienia infekcji. U chorych ze współistniejącą infekcją istnieje ryzyko jej zaostrzenia. W takim przypadku należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

U chorych z ospą wietrzną leczenie mitomycyną może prowadzić do ogólnoustrojowych zaburzeń, prowadzących do zgonu.

U chorych będących w wieku rozrodczym należy pamiętać o szkodliwym wpływie produktu na gonady.

Należy zachować ostrożność podczas długotrwałego podawania produktu ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych i przedłużenia czasu ich trwania.

Ze względu na możliwość wystąpienia bólu, zapalenia żył, zakrzepów żylnych, stwardnienia w miejscu podania oraz martwicy tkanek po dożylnym podawaniu, produkt Mitomycin C Kyowa należy podawać najwolniej, jak to jest możliwe. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce i sposób podawania produktu.

Po podaniu dotętniczym w miejscu podawania produktu mogą wystąpić zaburzenia skóry, takie jak owrzodzenie skóry, stwardnienie i ból, zaczerwienienie, rumień, pęcherze i nadżerki, które mogą prowadzić do martwicy skóry i (lub) mięśni. W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych zaburzeń należy przerwać podawanie produktu oraz wdrożyć odpowiednie leczenie.

Ponieważ napływ roztworu produktu w inne miejsca, niż miejsce docelowego podania do tętnicy wątrobowej może powodować wrzody żołądka, krwotok, perforację, itp., należy potwierdzić, za pomocą technik fotograficznych lub innych metod, położenie końcówki cewnika oraz obszar dystrybucji produktu, zwracając uwagę na ewentualne odchylenia lub przesunięcia cewnika oraz szybkość wlewu. W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych zaburzeń należy przerwać podawanie produktu oraz wdrożyć odpowiednie leczenie.

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu dopęcherzowego, ze względu na ryzyko wystąpienia zwapnienia tkanek, martwicy pęcherza lub zapalenia pęcherza moczowego, z towarzyszącą dyzurią i częstomoczem, perforacji lub martwicy pęcherza moczowego oraz martwicy prącia.

Dzieci i młodzież:

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u dzieci i młodzieży, ze względu na działanie produktu uszkadzające gonady.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Ponieważ u pacjentów w podeszłym wieku funkcje fizjologiczne są często zmniejszone, są oni szczególnie narażeni na działania niepożądane, w postaci zahamowania czynności szpiku oraz zaburzeń czynności nerek.Z tego względu należy zachować ostrożność stosując mitomycynę u pacjentów w podeszłym wieku, ściśle kontrolując stan pacjenta. Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowaną dawkę i przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nasilenie objawów niepożądanych, takich jak uszkodzenie szpiku kostnego, może wystąpić w przypadku stosowania mitomycyny w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi lub radioterapią. U osób leczonych mitomycyną oraz alkaloidami Vinca (winkrystyna, winblastyna, windezyna) może wystąpić duszność oraz skurcz oskrzeli.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ze względu na fakt, że w badaniach na zwierzętach stwierdzono teratogenne działanie produktu, leczenie jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży lub gdy można podejrzewać ciążę. Zaleca się skuteczne zapobieganie ciąży podczas leczenia. W przypadku podejrzewania ciąży należy przed leczeniem wykonać próbę ciążową.

Karmienie piersią

Ponieważ bezpieczeństwo stosowania produktu podczas laktacji nie zostało potwierdzone, w przypadku konieczności leczenia należy zaprzestać karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływ u na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest uzależniona od ogólnego stanu pacjenta, powinna być określona przez lekarza.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania zgodnie z MedDRA. Częstość występowania zdefiniowano zgodnie z następującą konwencją:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Częstość nieznana

Zakażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze Sepsa i wstrząs septyczny

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Częstość nieznana

Zespół mielodysplastyczny,

Ostra białaczka i ostra białaczka szpikowa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana

Zahamowanie czynności szpiku kostnego z pancytopenią, leukopenią, neutropenią, trombocytopenią, niedokrwistością i krwawieniem

Mikronaczyniowa niedokrwistość hemolityczna

Granulocytopenia

Gorączka neutropeniczna

Erytropenia

Zakrzepowa plamica małopłytkowa

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana

Nadwrażliwość,

Reakcje anafilaktoidalne

Wstrząs anafilaktyczny

Gorączka z towarzyszącą wysypką skórną,

pokrzywką i erytrodermią

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana

Brak łaknienia, utrata masy ciała

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana

Nagłe zaczerwienienie twarzy Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, jak śródmiąższowa choroba płuc, zwłóknienie płuc, skurcz oskrzeli, zapalenie płuc, duszność i kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana

Nudności i wymioty

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Zapalenie żołądka

Ból brzucha

Biegunka

Zaparcie

Uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana

Uszkodzenie miąższu wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego (w tym zapalenie sklerotyczne), martwica dróg żólciowych i pęcherzyka żółciowego, pozaprzewodowe zbiorniki żółci (biloma) i żółtaczka po podaniu dopęcherzowym

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana

Wysypka

Rumień

Świąd

Utrata owłosienia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana

Ostra niewydolność nerek

Zaburzenia nerek

Zapalenie pęcherza moczowego

Martwica i perforacja pęcherza moczowego

Krwiomocz i zapalenie lub atrofia błony

śluzowej pęcherza moczowego po podaniu

dopęcherzowym

Krwiomocz

Białkomocz

Nadciśnienie tętnicze lub obrzęki pochodzenia nerkowego

Zespół hemolityczno-mocznicowy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Martwica prącia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana

Gorączka (dreszcze)

Złe samopoczucie

Zapalenie żył, zakrzepy żylne, zaczerwienienie skóry, owrzodzenia skóry i martwica tkanek po podaniu dożylnym lub dotętniczym Zawroty głowy Obrzęki

Przerost ściany i zwężenie światła naczynia w miejscu wielokrotnego, dożylnego podawania

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu mitomycyny prawdopodobnie mogą wystąpić następujące objawy: nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, gorączka, przyspieszona czynność serca oraz inne objawy wstrząsu. Leczenie jest wyłącznie objawowe. W przypadku wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego pacjent powinien być leczony za pomocą steroidów i antybiotyku o szerokim zakresie działania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki cytotoksyczne, Kod ATC: L01DC03 Mechanizm działania:

Mitomycyna jest antybiotykiem wytwarzanym przez Streptomyces caespitosus. Charakteryzuje się szczególną strukturą zawierającą trzy grupy o działaniu cytotoksycznym: azyrynową, karbaminową i chinonową. Mitomycyna ulega aktywacji in vivo do formy biologicznie czynnej drogą redukcji grupy chinonowej przez system enzymatyczny zależny od NADPH. Mechanizm działania cytotoksycznego mitomycyny obejmuje efekt alkilujący (dwie grupy funkcyjne), fragmentację nici DNA, wiązania krzyżowe nici DNA, zahamowanie syntezy DNA, RNA i syntezy białek, co prowadzi do śmierci komórki nowotworowej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Mitomycyna ulega szybkiej dystrybucji w przestrzeni międzykomórkowej i osiąga wysokie stężenia w mięśniach, sercu, płucach, nerkach, przewodzie pokarmowym i płynach wysiękowych.

Eliminacja.

Po jednorazowym podaniu dożylnym mitomycyna ulega szybkiej eliminacji (okres półtrwania w surowicy dawki 30 mg wynosi 17 minut) zależnej głównie od metabolizmu leku w wątrobie, w mniejszym stopniu w innych tkankach.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Jak większość innych leków przeciwnowotworowych mitomycyna, w szczególnych warunkach eksperymentów na zwierzętach wykazuje właściwości mutagenne i rakotwórcze.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Mitomycin C Kyowa, 10 mg 4 lata.

Mitomycin C Kyowa, 20 mg.

3 lata.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po odtworzeniu, patrz punkt 6.4

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Po rozpuszczeniu leku w ampułce roztwór powinien zostać zużyty w ciągu 6 godzin. Po rozcieńczeniu roztworu w płynie infuzyjnym należy go użyć niezwłocznie.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Mitomycin C Kyowa 10 mg - 1 fiolka zawierająca 10 mg mitomycyny, zamykana gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

Mitomycin C Kyowa 20 mg - 1 fiolka zawierająca 20 mg mitomycyny, zamykana gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowanie roztworu

Produkt w postaci krystalicznego proszku należy rozpuścić wstrzykując do fiolki wodę do wstrzykiwań (1ml/1mg) a następnie łagodnie wstrząsnąć. Po rozpuszczeniu produktu należy ponownie nabrać roztwór do strzykawki. Przed podaniem roztwór należy dokładnie obejrzeć, czy nie zawiera zanieczyszczeń. Pożądaną dawkę produktu rozcieńcza się w 100 do 250 ml 0,9 % roztworu chlorku sodu i podaje we wlewie dożylnym w czasie ok. 30 min.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

NORDIC Pharma s.r.o.

K Rybniku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Czechy

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

Mitomycin C Kyowa 10 mg - R/0981 Mitomycin C Kyowa 20 mg - R/0982

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.02.1994 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17.03.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO:

8

Mitomycin C Kyowa