+ iMeds.pl

Mitoxantron ebewe 2 mg/mlUlotka Mitoxantron ebewe

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Mitoxantron-Ebewe, 2 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Mitoxantronum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielegniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1 Co to jest Mitoxantron-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

2    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mitoxantron-Ebewe

3    Jak stosować Mitoxantron-Ebewe

4    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać Mitoxantron-Ebewe

6    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Mitoxantron-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

Mitoxantron-Ebewe jest stosowany w leczeniu różnych nowotworów złośliwych, takich jak rak piersi, chłoniak nieziarniczy (typu non-Hodgkin), ostra białaczka nielimfocytowa. Może być stosowany jako jedyny lek, jednak częściej podaje się go razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Ponadto Mitoxantron-Ebewe stosuje się w leczeniu wtórnej postępującej (SPMS) lub nawracająco-ustępującej (RRMS) postaci stwardnienia rozsianego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mitoxantron-Ebewe Kiedy nie stosować leku Mitoxantron-Ebewe

■    jeśli pacjent ma uczulenie na mitoksantron, na inne antracykliny lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

■ jeśli szpik kostny pacjenta nie wytwarza wystarczającej liczby komórek krwi;

■    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Leku nie wolno podawać dotętniczo, podskórnie, dokanałowo ani domięśniowo.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Mitoxantron-Ebewe jest podawany wyłącznie przez personel medyczny pod ścisłym nadzorem lekarza z doświadczeniem w stosowaniu leczenia przeciwnowotworowego lub w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie jego trwania lekarz będzie regularnie kontrolował obraz krwi pacjenta oraz czynność nerek i wątroby, a na podstawie otrzymanych wyników może dostosować dawkę leku.

U pacjentów z zaburzeniami czynności szpiku lub u pacjentów w złym stanie ogólnym lekarz może zdecydować o częstszym kontrolowaniu morfologii krwi.

Stosowanie leku Mitoxantron-Ebewe może powodować uszkodzenie serca, zwłaszcza jeśli pacjent był wcześniej leczony dużymi dawkami innych leków przeciwnowotworowych (pochodnych antracykliny), był poddany radioterapii klatki piersiowej lub jeśli przed rozpoczęciem leczenia stwierdzono u niego chorobę serca. U tych pacjentów oraz u osób otrzymujących duże dawki mitoksantronu lekarz będzie regularnie kontrolował czynność serca.

Lekarz będzie uważnie obserwował stan pacjentów z chorobami wątroby.

Mitoksantron może powodować niebieskozielone zabarwienie moczu do 24 godzin po podaniu. Również skóra i paznokcie mogą nabrać niebieskawej barwy. Bardzo rzadko może wystąpić niebieskie zabarwienie oczu. Zmiana koloru ustępuje po przerwaniu leczenia.

Podczas leczenia białaczki możliwe jest znaczne zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi na skutek szybkiego rozpadu komórek nowotworowych. Lekarz będzie kontrolował stężenie kwasu moczowego w surowicy i w razie konieczności zastosuje odpowiednie leczenie.

W trakcie leczenia lekiem Mitoxantron-Ebewe nie należy poddawać się szczepieniu (patrz w punkcie: „Mitoxantron-Ebewe a inne leki”).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania leku Mitoxantron-Ebewe

Mitoxantron-Ebewe może powodować uszkodzenie serca. Lekarz przeprowadzi kontrolne badanie czynności serca przed rozpoczęciem leczenia oraz w przypadku, gdyby wystąpiły objawy niewydolności serca. Jeśli badania wykażą zaburzenia czynności serca, leczenie nie zostanie rozpoczęte.

U pacjentów, którzy otrzymali już dawkę leku 100 mg na m2 powierzchni ciała i nie zgłaszają żadnych niepokojących objawów ze strony serca, lekarz dokładnie sprawdzi czynność serca przed dalszym leczeniem.

U pacjentów, którzy już otrzymali całkowitą dawkę leku Mitoxantron-Ebewe 140 mg na m2 powierzchni ciała, leczenie zostanie przerwane.

Przed rozpoczęciem leczenia, a także w razie wystąpienia zakażenia, u pacjenta zostanie wykonane badanie morfologii krwi oraz badanie czynności wątroby.

Jeśli lekarz stwierdzi u pacjenta zaburzenia czynności wątroby, może zadecydować o nierozpoczynaniu leczenia.

Mitoxantron-Ebewe a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

■    Stosowanie leku Mitoxantron-Ebewe razem z innymi lekami, które zaburzają czynność szpiku kostnego, może nasilać szkodliwe działanie na szpik kostny.

■    Stosowanie leku Mitoxantron-Ebewe razem z innymi lekami, które mogą wpływać na czynność serca (takimi jak inne leki przeciwnowotworowe), zwiększa jego działanie szkodliwe na serce.

■    Mitoxantron-Ebewe w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi i (lub) radioterapią może prowadzić do nasilenia działania toksycznego (zwłaszcza na szpik kostny i na serce) i do wystąpienia białaczki lub zespołu mielodysplastycznego (choroba układu krwiotwórczego polegająca na zaburzonym wytwarzaniu, dojrzewaniu i przeżyciu komórek krwi na skutek zmian w szpiku).

■    Podczas stosowania leku Mitoxantron-Ebewe szczepienia mogą być nieskuteczne (zwłaszcza z zastosowaniem żywych szczepionek, np. przeciw żółtej febrze).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

■ Mitoxantron-Ebewe stosowany w okresie ciąży może mieć szkodliwe działanie na nienarodzone dziecko. Dlatego leku nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że lekarz uzna, że korzyści

z leczenia dla matki znacznie przewyższają ryzyko dla płodu. W razie konieczności lekarz omówi ten problem z pacjentką.

■    Mitoxantron-Ebewe przenika do mleka kobiecego, dlatego kobiety otrzymujące lek Mitoxantron-Ebewe muszą przerwać karmienie piersią ze względu na ryzyko szkodliwego działania na dziecko.

■ Stosowanie leku Mitoxantron-Ebewe może zaburzać rozwój zarodka, a także zmniejszać liczbę

i jakość wytwarzanych plemników. Kobietom w wieku rozrodczym i ich partnerom zaleca się, aby nie planowali poczęcia dziecka i stosowali skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia oraz przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu leku Mitoxantron-Ebewe (patrz w punkcie 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Mitoxantron-Ebewe zawiera sód

1 fiolka z 5 ml koncentratu zawiera 0,739 mmol sodu, a z 10 ml koncentratu zawiera 1,478 mmol sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować Mitoxantron-Ebewe

Ten lek podawany jest pacjentowi wyłącznie przez personel medyczny. Leku nie wolno stosować samodzielnie. Lek podawany jest w powolnej infuzji dożylnej. Nie wolno go podawać podskórnie, dokanałowo, domięśniowo lub dotętniczo.

Dawkę ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od rodzaju choroby, schematu leczenia i ogólnego stanu pacjenta.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mitoxantron-Ebewe

Przedawkowanie tego leku jest mało prawdopodobne, gdyż podawany jest przez personel medyczny.

Jeśli pacjent przypuszcza, że otrzymał za dużą dawkę leku, powinien niezwłocznie zgłosić to lekarzowi lub pielęgniarce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

osłabienie czynności szpiku kostnego (powodujące zmniejszone wytwarzanie krwinek), zmniejszenie liczby rodzaju krwinek białych - granulocytów (granulocytopenia), w tym granulocytów obojętnochłonnych (neutropenia), nieprawidłowości dotyczące krwinek białych (leukocytów), co może spowodować zmniejszenie odporności organizmu i większą skłonność do zakażeń; nudności, wymioty; wypadanie włosów; zakażenia, w tym zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych; krwotok; gorączka; zmęczenie, osłabienie; brak miesiączki (może być długotrwały), zmniejszone wytwarzanie plemników.

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

zaburzenia rytmu serca (nieregularne bicie serca), zmiany w elektrokardiogramie (EKG), zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory serca (wskaźnika wydolności serca), zwolnienie czynności serca (tzw. bradykardia zatokowa); duszność; zahamowanie czynności szpiku kostnego, zmniejszenie liczby białych krwinek (leukocytów); senność, zapalenie nerwów, dezorientacja (zaburzenia odczucia czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby), drgawki, niepokój, odczucie mrowienia; zapalenie błony śluzowej nosa; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błon śluzowych, utrata apetytu, biegunka, ból brzucha, zaparcie; objawy toksycznego działania na nerki; wysypka, rumień (miejscowe zaczerwienienie skóry); zapalenie płuc, posocznica (gwałtowna, uogólniona reakcja organizmu na zakażenie), zagrażające życiu zakażenia; obrzęk, reakcje nadwrażliwości; zaburzenia czynności wątroby, szkodliwe działanie na wątrobę; niebieskie zabarwienie moczu.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

niewydolność serca, ból w klatce piersiowej; zmniejszenie liczby płytek krwi (oznaczające większe ryzyko krwawienia i powstawania siniaków); krwawienie z przewodu pokarmowego, brak apetytu, niebieskawe zabarwienie skóry.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

zawał mięśnia sercowego; zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi (niedokrwistość); przemijające niebieskie zabarwienie twardówki oka (warstwa ochronna gałki ocznej, pokrywająca oko od strony oczodołu); niebieskawe zabarwienie paznokci i oddzielanie się paznokcia od łożyska, niebieskie zabarwienie żył; ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje uczuleniowe, których objawami może być: wysypka, silny obrzęk twarzy, ust lub gardła, który może utrudniać oddychanie, mówienie lub przełykanie); zmiany aktywności enzymów wątrobowych, stężenia kreatyniny w surowicy, mocznika i bilirubiny we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

kardiomiopatia (choroba mięśnia sercowego); zapalenie żył na skutek wydostania się leku poza naczynie krwionośne (wynaczynienia); martwica; zahamowanie czynności układu odpornościowego.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ból głowy; zapalenie spojówek; zaburzenia smaku, zapalenie trzustki; martwica tkanki po przedostaniu się leku poza naczynie krwionośne; zakażenia oportunistyczne (zakażenia u osób z osłabioną czynnością układu odpornościowego); zwiększone stężenie kwasu moczowego w moczu (hiperurykemia); krwiaki, siniaki; ostra białaczka szpikowa, zespół mielodysplastyczny (patrz w punkcie „Mitoxantron-Ebewe a inne leki”), ostra białaczka; zbyt niskie ciśnienie tętnicze krwi; zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia (wyczuwalne stwardnienie żyły, ból i zaczerwienie), obrzęk; wstrząs anafilaktyczny (nagła, bardzo groźna reakcja uczuleniowa, która może zagrażać życiu); lęk, splątanie (zaburzenia świadomości, toku myślenia, zaburzenia odczucia czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby); zmiany masy ciała.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Mitoxantron-Ebewe

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Mitoxantron-Ebewe

■    Substancją czynną leku jest mitoksantron.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 2 mg mitoksantronu w postaci chlorowodorku mitoksantronu.

■    Pozostałe składniki leku to: sodu chlorek, sodu octan, kwas octowy lodowaty, sodu siarczan bezwodny, kwas solny rozcieńczony, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Mitoxantron-Ebewe i co zawiera opakowanie

Mitoksantron AP jest klarownym, niebieskim roztworem.

Lek dostępny jest w fiolkach z bezbarwnego szkła (typu I) z szarym halobutylowym gumowym korkiem pokrytym teflonem i aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku.

Fiolki mogą być umieszczone w przezroczystych opakowaniach ochronnych z tworzywa sztucznego (ONKO-Safe).

■    1 fiolka z 5 ml koncentratu do sporzadzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg mitoksantronu (w postaci chlorowodorku mitoksantronu),

■    1 fiolka z 10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg mitoksantronu (w postaci chlorowodorku mitoksantronu)

Opakowanie zawiera: 1, 5 lub 10 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG Mondseestrasse 11 4866 Unterach, Austria

Wytwórca

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG Mondseestrasse 11 4866 Unterach, Austria

W celu uzyskania szczegółowej informacji o leku należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

<Logo firmy>

Informacje przezaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego Dawkowanie

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Rak piersi z przerzutami, chłoniak nieziamiczy

Monoterapia

Zalecana dawka początkowa wynosi 14 mg/m2 pc., podawana w pojedynczej dawce dożylnej. Tę pełną dawkę można powtórzyć 21 dni po pierwszym podaniu, jeśli liczba leukocytów i płytek krwi osiągnie wystarczający poziom. Mniejszą dawkę początkową (12 mg/m2 pc. lub mniejszą) zaleca się u pacjentów z niewystarczającą rezerwą szpikową. np. na skutek wcześniejszej chemioterapii lub u pacjentów w złym stanie ogólnym.

Modyfikację dawkowania oraz czas podawania kolejnych dawek należy uzależnić od klinicznej oceny stopnia i czasu trwania mielosupresji. Mitoksantronu nie wolno podawać pacjentom z liczbą neutrofilów <1500/mm3 i (lub) liczbą płytek krwi <25 000/mm3. Poniższa tabela zawiera proponowane wskazówki dotyczące modyfikacji dawkowania w leczeniu zaawansowanego raka piersi i chłoniaka nieziarniczego, w zależności od nadiru hematologicznego (który zazwyczaj występuje po upływie około 10 dni od podania leku).

Nadir po pierwszej dawce

Czas do normalizacji

Kolejna dawka po odpowiedniej normalizacji hematologicznej

WBC

Płytki krwi

>1500/mm3

oraz >50 000/mm3

<21 dni

Powtórzyć dawkę początkową po normalizacji

>1500/mm3

oraz >50 000/mm3

>21 dni

Wstrzymać dawkowanie aż do normalizacji, następnie powtórzyć dawkę początkową

<1500/mm3

oraz <50 000/mm3

Bez znaczenia

Po normalizacji zmniejszyć dawkę początkową o 2 mg/m2 pc.

<1000/mm3

oraz <25 000/mm3

Bez znaczenia

Po normalizacji zmniejszyć dawkę początkową o 4 mg/m2 pc.

Leczenie skojarzone

W leczeniu raka piersi z przerzutami skuteczne okazało się połączenie mitoksantronu z innymi środkami cytotoksycznymi, w tym z cyklofosfamidem i 5-fluorouracylem lub metotreksatem i mitomycyną C. Należy zapoznać się z informacjami na temat modyfikacji dawkowania i podawania leku w fachowej literaturze.

Jeśli mitoksantron jest stosowany z innym środkiem mielosupresyjnym jako część chemioterapii skojarzonej, zaleca się, by początkową dawkę mitoksantronu zmniejszyć o 2 do 4 mg/m2 pc. w stosunku do dawek zalecanych w monoterapii. Kolejne dawki, jak wskazuje powyższa tabela, zależą od stopnia i czasu trwania mielosupresji.

Ostra białaczka nielimfocytowa

Dawkowanie w monoterapii w okresie nawrotu choroby

Dawka zalecana dla wywołania remisji wynosi 12 mg/m2 pc., podawana dożylnie codziennie przez pięć kolejnych dni (dawka całkowita wynosi w sumie 60 mg/m2 pc.). W badaniach klinicznych z zastosowaniem tej dawki pełna remisja nastąpiła w wyniku pierwszej kuracji indukcyjnej.

Leczenie skojarzone

Mitoksantron był stosowany w schematach wielolekowych w leczeniu ostrej białaczki nielimfocytowej. Większość doświadczeń klinicznych dotyczy stosowania mitoksantronu z cytarabiną. Skojarzenie to stosowano z powodzeniem w podstawowym leczeniu ostrej białaczki nielimfocytowej oraz w okresie nawrotu.

Skutecznym schematem dawkowania w celu indukcji remisji u pacjentów wcześniej nieleczonych jest podawanie mitoksantronu w dawce 10 do 12 mg/m2 pc. dożylnie przez 3 dni w skojarzeniu z cytarabiną w dawce 100 mg/m2 pc. dożylnie przez 7 dni (w infuzji ciągłej). Po tym następuje druga kuracja indukcyjna i konsolidacyjna, jeśli lekarz prowadzący uzna to za właściwe. W badaniach klinicznych czas trwania leczenia w kuracjach indukcyjnych i konsolidacyjnych skrócono do 2 dni w przypadku mitoksantronu oraz do 5 dni w przypadku cytarabiny. Jednak o modyfikacji takiego schematu dawkowania powinien decydować lekarz prowadzący, w zależności od stanu pacjenta.

Jeśli po zastosowaniu pierwszej kuracji indukcyjnej wystąpi ciężka lub zagrażająca życiu toksyczność hematologiczna, następne podanie produktu leczniczego należy wstrzymać do czasu ustąpienia objawów toksyczności.

Leczenie konsolidacyjne zastosowane w dwóch dużych randomizowanych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych potwierdziło zasadność stosowania mitoksantronu w dawce 12 mg/m2 pc. podawanego w infuzji dożylnej dobę w dniach 1. i 2. oraz cytarabiny w dawce 100 mg/m2 pc. przez 5 dni w ciągłej 24-godzinnej infuzji. Pierwszy zabieg miał miejsce po upływie około 6 tygodni po ostatniej kuracji indukcyjnej, a drugi zwykle w 4 tygodnie po pierwszym. Nie obserwowano ciężkich zaburzeń czynności szpiku.

Wykazano również skuteczność mitoksantronu w skojarzeniu z etopozydem u pacjentów ze wznową lub u pacjentów opornych na podstawową tradycyjną chemioterapię. Zastosowanie mitoksantronu w skojarzeniu z etopozydem, jak również z innymi środkami cytotoksycznymi, może spowodować większą mielosupresję niż w przypadku podawania samego mitoksantronu.

Decyzję o dostosowaniu dawkowania podejmuje lekarz prowadzący w zależności od toksyczności, odpowiedzi na leczenie i indywidualnej charakterystyki pacjenta.

Należy zapoznać się z literaturą fachową w celu uzyskania informacji dotyczących szczegółowych schematów dawkowania.

Stwardnienie rozsiane

Zalecana dawka mitoksantronu wynosi 12 mg/m2 pc. podawana co 3 miesiące w infuzji dożylnej trwającej od 5 do 15 minut. W razie działań niepożądanych planowaną dawkę należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą:

Dawka (mg/m2 pc.)

Toksyczność kliniczna

WBC/mm3

Płytki krwi/mm3

10

Umiarkowana do ciężkiej

-

-

9

-

<3500

<100 000

6

-

<3500

<75 000

Zalecany czas leczenia pacjentów otrzymujących maksymalną zalecaną dawkę wynosi 24 miesiące.

W indywidualnych przypadkach czas ten można skrócić, np. w razie toksycznych działań leczenia. Powodzenie terapii zależy nie tylko od zastosowania maksymalnego czasu trwania leczenia. Niektórzy pacjenci byli również leczeni dłużej skumulowaną dawką większą niż 100 mg/m2 pc.

Na ogół nie należy przekraczać skumulowanej dawki 140 mg/m2 pc.

Decyzję o leczeniu dłuższym niż 2 lata podejmuje w każdym przypadku lekarz prowadzący.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania mitoksantronu u pacjentów z niewydolnością wątroby. Badania czynności wątroby należy wykonywać przed każdym zabiegiem. Leczenie mitoksantronem nie jest zalecane u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby ze względu na możliwość zmniejszonej wartości klirensu mitoksantronu. Może być konieczne dostosowanie dawki.

Dzieci

Doświadczenie z zastosowaniem mitoksantronu u dzieci jest ograniczone, dlatego obecnie nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania w tej populacji pacjentów.

Przygotowanie leku do infuzji

Mitoxantron-Ebewe należy rozcieńczyć w co najmniej 50 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy do infuzji. Otrzymany w ten sposób roztwór należy podawać w czasie nie krótszym niż 3 minuty przez zestaw umożliwiający swobodny przepływ jednego z tych roztworów do żyły.

Nie mieszać produktu Mitoksantron-Ebewe w tej samej infuzji z innymi produktami leczniczymi. Należy uważać, aby nie doszło do kontaktu leku ze skórą, błonami śluzowymi lub oczami.

Fiolki należy wydawać w pozycji pionowej z kapslem skierowanym do góry, co pozwoli uniknąć nagromadzenia się kropli mitoksantronu w zatyczce podczas przygotowywania roztworu i jego ewentualnego napowietrzenia.

Podobnie jak w przypadku innych potencjalnie cytotoksycznych związków, podczas stosowania mitoksantronu należy zachować ostrożność (rękawiczki, maska, fartuch ochronny). Należy unikać kontaktu leku ze skórą i błonami śluzowymi.

Kontakt leku ze skórą: przemyć skórę wodą.

Kobiety w ciąży nie powinny pracować z tym produktem leczniczym.

Usuwanie rozlanych resztek leku

W razie rozlania mitoksantronu na sprzęt lub inne powierzchnie zaleca się następujące postępowanie. Należy przygotować 50% roztwór wodny świeżego skoncentrowanego wybielacza (z zawartością około 10 do 13% chloru). Może to być wybielacz zawierający podchloryn sodu lub wapnia. W czasie czyszczenia zabrudzonej powierzchni należy nosić odpowiednią odzież ochronną (rękawiczki, okulary ochronne, maseczka z filtrem cząsteczkowym). Zwilżyć ligninę w roztworze wybielacza i przyłożyć w miejscu rozlania leku. Rozlany roztwór zostanie zneutralizowany, gdy niebieskie zabarwienie zupełnie zniknie. Wilgotną ligninę należy podnieść suchą ligniną. Przemyć miejsce rozlania leku wodą, a następnie wytrzeć do sucha chusteczkami. Wszystkie przedmioty zanieczyszczone mitoksantronem (np. strzykawki, igły, chusteczki) należy traktować jako odpady szkodliwe i usuwać zgodnie z odpowiednimi procedurami. Zaleca się spopielenie.

Należy przestrzegać wytycznych dotyczących postępowania z cytotoksycznymi produktami leczniczymi.

Usuwanie pozostałości leku

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niezgodności

Nie mieszać roztworu mitoksantronu z innymi produktami leczniczymi.

Podawanie

Lek przeznaczony wyłącznie do podawania dożylnego.

Rozcieńczyć przed podaniem.

Okres ważności

3 lata

Wykazano, że produkt leczniczy o stężeniu 0,3 mg/ml i 0,5 mg/ml, rozcieńczony 0,9% roztworem chlorku sodu zachowuje stabilność fizyczną i chemiczną do 28 dni, niezależnie od warunków przechowywania.

Roztwór o stężeniu 0,3 mg/ml i 0,5 mg/ml rozcieńczony 5% roztworem glukozy zachowuje stabilność fizyczną i chemiczną przez 28 dni podczas przechowywania w lodówce z zachowaniem ochrony przed światłem lub do 7 dni podczas przechowywania w temperaturze pokojowej, niezależnie od dostępu światła.

Ze względu na czystość mikrobiologiczną rozcieńczony produkt należy wykorzystać natychmiast.

W przeciwnym razie za okres i warunki przechowywania roztworu do chwili podania leku pacjentowi

odpowiedzialność ponosi użytkownik. Roztworu nie należy przechowywać dłużej niż przez 24 godziny w temperaturze pokojowej, chyba że rozcieńczenie zostało przeprowadzone w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

9 UR.DZL.ZRN.4030.05554.2013

Mitoxantron Ebewe

Charakterystyka Mitoxantron ebewe

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mitoxantron-Ebewe, 2 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 2 mg mitoksantronu (Mitoxantronum) w postaci chlorowodorku mitoksantronu.

1 fiolka z 5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg mitoksantronu (w postaci chlorowodorku mitoksantronu).

1 fiolka z 10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg mitoksantronu (w postaci chlorowodorku mitoksantronu).

Zawartość sodu:

10 mg/5 ml: 0,739 mmol 20 mg/10 ml: 1,478 mmol

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Klarowny, niebieski roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Mitoksantron jest wskazany w leczeniu:

♦    raka piersi z przerzutami;

♦    chłoniaka nieziarniczego (typu non-Hodgkin);

♦    ostrej białaczki nielimfocytowej u dorosłych, w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi;

♦    wtórnej postępującej (SPMS) lub nawracająco-ustępującej (RRMS) postaci stwardnienia rozsianego.

4.2    Dawkowanie i sposób podania Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie raka piersi z przerzutami, chłoniaka nieziarniczego

Dawkowanie w monoterapii

Zalecana początkowa dawka mitoksantronu stosowanego w monoterapii wynosi 14 mg/m2 pc., podawana w pojedynczej dawce dożylnej. Tę pełną dawkę można powtórzyć 21 dni po pierwszym podaniu, jeśli liczba leukocytów i płytek krwi osiągnie wystarczający poziom. Mniejszą dawkę początkową (12 mg/m2 pc. lub mniejszą) zaleca się u pacjentów z niewystarczającą rezerwą szpikową, np. na skutek wcześniejszej chemioterapii lub u pacjentów w złym stanie ogólnym.

Modyfikację dawkowania oraz czas podawania kolejnych dawek należy uzależnić od klinicznej oceny stopnia i czasu trwania mielosupresji. Mitoksantronu nie wolno podawać pacjentom z liczbą neutrofilów <1500/mm3 i (lub) liczbą płytek krwi <25 000/mm3. Poniższa tabela zawiera proponowane wskazówki dotyczące modyfikacji dawkowania w leczeniu zaawansowanego raka piersi i chłoniaka nieziarniczego, w zależności od nadiru hematologicznego (który zazwyczaj występuje po upływie około 10 dni od podania leku).

Nadir po pierwszej dawce

Czas do

Kolejna dawka po odpowiedniej

WBC

Płytki krwi

normalizacji

normalizacji hematologicznej

>1500/mm3

oraz >50 000/mm3

<21 dni

Powtórzyć dawkę początkową po normalizacji

>1500/mm3

oraz >50 000/mm3

>21 dni

Wstrzymać dawkowanie aż do normalizacji, następnie powtórzyć dawkę początkową

<1500/mm3

oraz <50 000/mm3

Bez znaczenia

Po normalizacji zmniejszyć dawkę początkową o 2 mg/m2 pc.

<1000/mm3

oraz <25 000/mm3

Bez znaczenia

Po normalizacji zmniejszyć dawkę początkową o 4 mg/m2 pc.

Leczenie skojarzone

W leczeniu raka piersi z przerzutami skuteczne okazało się połączenie mitoksantronu z innymi środkami cytotoksycznymi, w tym z cyklofosfamidem i 5-fluorouracylem lub metotreksatem i mitomycyną C. Należy zapoznać się z informacjami na temat modyfikacji dawkowania i podawania leku w fachowej literaturze.

Jeśli mitoksantron jest stosowany z innym środkiem mielosupresyjnym jako część chemioterapii skojarzonej, zaleca się, by początkową dawkę mitoksantronu zmniejszyć o 2 do 4 mg/m2 pc. w stosunku do dawek zalecanych w monoterapii. Kolejne dawki, jak wskazuje powyższa tabela, zależą od stopnia i czasu trwania mielosupresji.

Leczenie ostrej białaczki nielimfocytowej

Dawkowanie w monoterapii w okresie nawrotu choroby

Dawka zalecana dla wywołania remisji wynosi 12 mg/m2 pc., podawana dożylnie codziennie przez pięć kolejnych dni (dawka całkowita wynosi w sumie 60 mg/m2 pc.). W badaniach klinicznych z zastosowaniem tej dawki pełna remisja nastąpiła w wyniku pierwszej kuracji indukcyjnej.

Leczenie skojarzone

Mitoksantron był stosowany w schematach wielolekowych w leczeniu ostrej białaczki nielimfocytowej. Większość doświadczeń klinicznych dotyczy stosowania mitoksantronu z cytarabiną. Skojarzenie to stosowano z powodzeniem w podstawowym leczeniu ostrej białaczki nielimfocytowej oraz w okresie nawrotu.

Skutecznym schematem dawkowania w celu indukcji remisji u pacjentów wcześniej nieleczonych jest podawanie mitoksantronu w dawce 10 do 12 mg/m2 pc. dożylnie przez 3 dni w skojarzeniu z cytarabiną w dawce 100 mg/m2 pc. dożylnie przez 7 dni (w infuzji ciągłej). Po tym następuje druga kuracja indukcyjna i konsolidacyjna, jeśli lekarz prowadzący uzna to za właściwe. W badaniach klinicznych czas trwania leczenia w kuracjach indukcyjnych i konsolidacyjnych skrócono do 2 dni w przypadku mitoksantronu oraz do 5 dni w przypadku cytarabiny. Jednak o modyfikacji takiego schematu dawkowania powinien decydować lekarz prowadzący, w zależności od stanu pacjenta.

Jeśli po zastosowaniu pierwszej kuracji indukcyjnej wystąpi ciężka lub zagrażająca życiu toksyczność hematologiczna, następne podanie produktu leczniczego należy wstrzymać do czasu ustąpienia objawów toksyczności (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Leczenie konsolidacyjne zastosowane w dwóch dużych, randomizowanych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych potwierdziło zasadność stosowania mitoksantronu w dawce 12 mg/m2 pc. podawanego w 24-godzinnej infuzji dożylnej w dniach 1. i 2. oraz cytarabiny w dawce 100 mg/m2 pc. przez 5 dni w ciągłej 24-godzinnej infuzji. Pierwszy zabieg miał miejsce po upływie około 6 tygodni po ostatniej kuracji indukcyjnej, a drugi zwykle w 4 tygodnie po pierwszym. Nie obserwowano ciężkich zaburzeń czynności szpiku. Patrz punkty 4.4 i 4.8.

Wykazano również skuteczność mitoksantronu w skojarzeniu z etopozydem u pacjentów ze wznową lub u pacjentów opornych na podstawową tradycyjną chemioterapię. Zastosowanie mitoksantronu w skojarzeniu z etopozydem, jak również z innymi środkami cytotoksycznymi, może spowodować większą mielosupresję niż w przypadku podawania samego mitoksantronu.

Decyzję o dostosowaniu dawkowania podejmuje lekarz prowadzący w zależności od toksyczności, odpowiedzi na leczenie i indywidualnej charakterystyki pacjenta.

Leczenie stwardnienia rozsianego

Zalecana dawka mitoksantronu wynosi 12 mg/m2 pc. podawana co 3 miesiące w infuzji dożylnej trwającej od 5 do 15 minut. W razie działań niepożądanych planowaną dawkę należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą:

Dawka (mg/m2 pc.)

Toksyczność kliniczna

WBC/mm3

Płytki krwi/mm3

10

Umiarkowana do ciężkiej

-

-

9

-

<3500

<100 000

6

-

<3500

<75 000

Zalecany czas leczenia pacjentów otrzymujących maksymalną zalecaną dawkę wynosi 24 miesiące.

W indywidualnych przypadkach czas ten można skrócić, np. w razie toksycznych działań leczenia. Powodzenie terapii zależy nie tylko od zastosowania maksymalnego czasu trwania leczenia. Niektórzy pacjenci byli również leczeni dłużej skumulowaną dawką większą niż 100 mg/m2 pc.

Na ogół nie należy przekraczać skumulowanej dawki 140 mg/m2 pc.

Decyzję o leczeniu dłuższym niż 2 lata podejmuje w każdym przypadku lekarz prowadzący.

Dzieci

Doświadczenie z zastosowaniem mitoksantronu u dzieci jest ograniczone, dlatego obecnie nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania w tej populacji pacjentów.

Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek należy zachować szczególną ostrożność.

U pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby może być konieczne dostosowanie dawkowania. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (stężenie bilirubiny >3,4 mg/dl) wartość AUC jest trzykrotnie większa niż u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby otrzymujących taką samą dawkę mitoksantronu.

Mitoksantronu nie należy stosować u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4), a u innych chorych konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności i ewentualna modyfikacja dawkowania.

Należy zapoznać się z literaturą fachową w celu uzyskania informacji dotyczących szczegółowych schematów dawkowania.

Sposób podawania

Produkt leczniczy przeznaczony jest wyłącznie do podawania dożylnego.

Przed zastosowaniem produkt należy rozcieńczyć (patrz punkt 6.6). Należy uważać, by nie doszło do kontaktu mitoksantronu ze skórą, błonami śluzowymi oraz aby produkt leczniczy nie dostał się do oczu. W razie wynaczynienia podawanie leku należy natychmiast przerwać, a następnie wznowić podawanie do innej żyły. Brak drażniących właściwości mitoksantronu minimalizuje ryzyko ciężkiej miejscowej reakcji po wynaczynieniu.

4.3 Przeciwwskazania

♦    Nadwrażliwość na mitoksantron, na inne antracykliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

♦    Zahamowanie czynności szpiku kostnego.

♦    Podawanie dotętnicze, podskórne, dokanałowe lub domięśniowe.

♦    Ciąża i karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Mitoksantron może być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny, pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.

Podobnie jak w przypadku innych środków cytotoksycznych, podczas stosowania mitoksantronu należy zachować ostrożność.

Mitoksantron należy podawać w powolnej infuzji dożylnej. Nigdy nie należy podawać go dotętniczo, podskórnie, dokanałowo lub domięśniowo (patrz punkt 4.3). Opisywano przypadki ciężkiego miejscowego uszkodzenia tkanek w przypadku wynaczynienia. Mitoksantronu nie należy podawać dooponowo ze względu na ryzyko ciężkich powikłań z trwałymi następstwami.

Z wyjątkiem leczenia ostrej białaczki limfatycznej mitoksantronu zasadniczo nie należy podawać pacjentom, u których wyjściowa bezwzględna liczba neutrofilów (ang. ANC) jest mniejsza niż 1500 komórek/mm3. W celu monitorowania zaburzeń czynności szpiku, głównie neutropenii (która może być ciężka i prowadzić do zakażeń), podczas leczenia wskazane jest częste kontrolowanie obrazu krwi obwodowej.

Podczas leczenia konieczne jest regularne monitorowanie parametrów hematologicznych (włącznie z oznaczeniem liczby płytek), klinicznych i biochemicznych. W zależności od wyników tych badań może być konieczne dostosowanie dawkowania (patrz punkt 4.2).

Mitoksantron należy stosować ostrożnie u pacjentów z pancytopenią lub ciężkimi zakażeniami, a także z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.

Mitoksantron należy stosować ostrożnie u pacjentów z istniejącą mielosupresją lub w złym stanie ogólnym. Zaleca się częstsze badanie morfologii (ze szczególnym uwzględnieniem liczby neutrofilów). Cięższe lub przedłużające się zahamowanie czynności szpiku może występować u pacjentów, których wcześniej poddawano intensywnej chemioterapii bądź radioterapii lub u pacjentów w złym stanie ogólnym.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania mitoksantronu u pacjentów z ciężkimi kardiomiopatiami w wywiadzie. Notowano przypadki zaburzeń czynności serca, w tym zastoinową niewydolność serca i zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory. Ryzyko kardiotoksyczności jest większe u pacjentów wcześniej leczonych pochodnymi antracykliny, wcześniej lub jednocześnie poddanych radioterapii w obrębie klatki piersiowej lub śródpiersia, chorych z istniejącą czynną lub utajoną chorobą serca lub pacjentów leczonych jednocześnie produktami leczniczymi o działaniu kardiotoksycznym.

Ryzyko kardiotoksyczności mitoksantronu zwiększa się wraz z dawką skumulowaną (zwiększa się znacząco po przekroczeniu dawki kumulacyjnej 160 mg/m2 pc.). Należy uważnie kontrolować stan pacjentów z jednym lub więcej czynnikami ryzyka, otrzymujących mitoksantron w skojarzeniu z cytostatykami o działaniu kardiotoksycznym lub innymi kardiotoksycznymi produktami leczniczymi oraz w razie konieczności modyfikować dawkę.

Kardiotoksyczność mitoksantronu może wystąpić po zastosowaniu mniejszej dawki skumulowanej (<100 mg/m2 pc.), niezależnie od obecności wymienionych czynników ryzyka.

Kardiotoksyczność i jej najcięższa postać, nieodwracalna i zagrażająca życiu zastoinowa niewydolność serca, może wystąpić zarówno podczas leczenia mitoksantronem, jak i po upływie miesięcy lub lat po zakończeniu leczenia.

Zaleca się, by pacjenci z grup ryzyka byli leczeni mitoksantronem w pełnych dawkach. Zaleca się jednak zachowanie szczególnej ostrożności oraz prowadzenie dokładnych regularnych badań serca od początku leczenia. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów wcześniej leczonych maksymalnymi dawkami skumulowanymi antracyklin (np. doksorubicyny i daunorubicyny).

Czynność serca należy ocenić przed rozpoczęciem leczenia i dokładnie monitorować przez cały okres leczenia mitoksantronem. Ryzyko zastoinowej niewydolności serca można zmniejszyć regularnie kontrolując w trakcie leczenia frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF). Zmniejszenie wartości LVEF o 25% w trakcie leczenia mitoksantronem jest wskazaniem do zakończenia leczenia. Najbardziej specyficzną metodą oceny czynności serca (ocena frakcji wyrzutowej) jest scyntygrafia bramkowana serca (MUGA) lub echokardiografia. Po wystąpieniu pierwszych objawów zaburzeń czynności serca leczenie należy natychmiast przerwać.

Ryzyko klinicznych objawów zastoinowej niewydolności serca u chorych na raka jest szacowane na 2,6% po zastosowaniu skumulowanej dawki 140 mg/m2 pc. w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami.

Doświadczenie z długotrwałym stosowaniem mitoksantronu jest obecnie ograniczone i dlatego jest zalecane, by badania serca wykonywać również u pacjentów bez określonych czynników ryzyka podczas leczenia dawką skumulowaną większą niż 160 mg/m2 pc.

Zaleca się uważny nadzór medyczny nad pacjentami z ciężką niewydolnością wątroby, obrzękiem, wodobrzuszem lub wysiękiem opłucnowym.

W leczeniu białaczki może wystąpić hiperurykemia, jako wynik szybkiego rozpadu komórek nowotworowych pod wpływem mitoksantronu. Przed rozpoczęciem leczenia przeciwbiałaczkowego należy monitorować stężenie kwasu moczowego w surowicy oraz profilaktycznie podać leki zmniejszaj ące stężenie tego kwasu. Zakażenia układowe należy leczyć jednocześnie lub tuż przed rozpoczęciem leczenia mitoksantronem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania mitoksantronu w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Mitoksantron powinien podawać wyłącznie lekarz z odpowiednimi kwalifikacjami w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Podczas leczenia mitoksantronem mogą wystąpić zaburzenia czynności serca. Wśród pacjentów ze stwardnieniem rozsianym notowano przypadki nagłego zgonu, ale ich związek przyczynowy ze stosowaniem mitoksantronu nie jest znany.

Należy zachować następujące środki ostrożności:

Przed leczeniem należy ocenić frakcję wyrzutową lewej komory serca (echokardiografia lub badanie izotopowe). Pomiar ten należy również wykonać u pacjentów z przedmiotowymi lub podmiotowymi objawami niewydolności serca podczas leczenia. Pacjenci ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (<50% normy) zazwyczaj powinni być wykluczeni z leczenia mitoksantronem.

Pacjenci, którzy otrzymali dawkę skumulowaną 100 mg/m2 pc. mitoksantronu powinni przejść pełne kontrolne badanie serca (w tym pomiar frakcji wyrzutowej lewej komory) przed podjęciem dalszego leczenia. Pacjenci, którzy otrzymali dawkę skumulowaną 140 mg/m2 pc. mitoksantronu nie powinni już być leczeni mitoksantronem.

Przed leczeniem oraz po wystąpieniu przedmiotowych i podmiotowych objawów zakażenia podczas leczenia należy wykonać pełne badanie morfologii krwi (z oznaczeniem płytek krwi). Przed leczeniem konieczna jest również ocena aktywności enzymów wątrobowych w surowicy.

Nie zaleca się podawania mitoksantronu w ramach leczenia stwardnienia rozsianego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, gdyż klirens mitoksantronu jest u nich zmniejszony. Nie ma parametrów laboratoryjnych pomocnych w określeniu przewidywanego klirensu i dostosowaniu dawkowania. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania mitoksantronu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i brak zaleceń dotyczących modyfikacji dawkowania.

Wtórne białaczki

U chorych na raka leczonych antracyklinami notowano występowanie wtórnej, ostrej białaczki szpikowej (AML). Występowanie opornej na leczenie wtórnej białaczki jest bardziej prawdopodobne, gdy antracykliny stosowane są w skojarzeniu z innymi lekami o szkodliwym wpływie na DNA lub radioterapią u pacjentów otrzymujących wcześniej duże dawki leków cytotoksycznych albo podczas zwiększania dawki antracyklin.

U 1774 chorych z rakiem piersi leczonych mitoksantronem w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi i radioterapią skumulowane ryzyko ostrej białaczki szpikowej związanej z leczeniem oszacowano na 1,1% i 1,6% po 5 i 10 latach.

Istnieją doniesienia z okresu po wprowadzeniu mitoksantronu do obrotu o przypadkach zgonu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym z powodu ostrej białaczki.

Stosowanie inhibitorów topoizomerazy II (w tym mitoksantronu) w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi (zwłaszcza antracyklinami) i (lub) radioterapią wiązało się z rozwojem ostrej białaczki szpikowej lub zespołu mielodysplastycznego. Również podczas stosowania mitoksantronu w monoterapii notowano zwiększone ryzyko rozwoju wtórnej ostrej białaczki szpikowej (patrz punkty

4.5 i 4.8).

Mielosupresja

Mitoksantron może niezależnie od dawki prowadzić do rozwoju mielosupresji. Mitoksantron podaje się w dawce, która może spowodować zahamowanie czynności szpiku kostnego. Ciężkie zaburzenia czynności szpiku występują, gdy mitoksantron jest podawany w dużych dawkach (>14 mg/m2 pc. przez 3 dni).

Podczas i po zakończeniu leczenia należy zapewnić dostępność odpowiednich urządzeń do kontroli klinicznej i laboratoryjnej, dodatkowego leczenia, w tym antybiotyków, krwi i produktów krwiopochodnych itd.

Należy zachować szczególną ostrożność w celu zapewnienia całkowitej remisji hematologicznej przed rozpoczęciem leczenia konsolidacyjnego (jeśli jest stosowane), a stan pacjentów należy ściśle monitorować w tej fazie.

Niewydolność wątroby

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania mitoksantronu u pacjentów z niewydolnością wątroby. Badania czynności wątroby należy wykonywać przed każdym zabiegiem. Leczenie mitoksantronem nie jest zalecane u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby ze względu na możliwość zmniejszonej wartości klirensu mitoksantronu. Może być konieczne dostosowanie dawki.

Inne

Mitoksantron może powodować niebiesko-zielone zabarwienie moczu do 24 godzin po podaniu, o czym należy poinformować pacjentów.

Sporadycznie donoszono o niebieskim zabarwieniu skóry i paznokci. Bardzo rzadko może wystąpić niebieskie zabarwienie twardówki.

Leki immunosupresyjne mogą zaburzać odpowiedź odpornościową na zakażenia. Zakażenia układowe należy leczyć jednocześnie lub tuż przed rozpoczęciem leczenia mitoksantronem.

Podczas stosowania mitoksantronu istnieje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego i skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub alergią w wywiadzie.

Istnieje możliwość, że leczenie mitoksantronem powoduje zmniejszenie ilości i jakości plemników.

Kobietom w wieku rozrodczym i ich partnerom odradza się poczęcie dziecka oraz zaleca stosowanie skutecznych metod zapobiegania ciąży w czasie leczenia i przez co najmniej 6 miesięcy od jego zakończenia (patrz punkt 4.6).

Szczepienie w czasie leczenia mitoksantronem może być nieskuteczne. Należy unikać immunizacji z zastosowaniem żywych szczepionek wirusowych (np. szczepionki przeciw żółtej febrze) ze względu na ryzyko ciężkiego zakażenia.

W leczeniu białaczki może wystąpić hiperurykemia, jako wynik szybkiego rozpadu komórek nowotworowych pod wpływem mitoksantronu. Przed rozpoczęciem leczenia przeciwbiałaczkowego należy monitorować stężenie kwasu moczowego w surowicy oraz profilaktycznie podać leki zmniejszaj ące stężenie tego kwasu.

Koncentrat Mitoxantron-Ebewe zawiera sód (10 mg/5 ml: 0,739 mmol sodu oraz 20 mg/10 ml:

1,478 mmol). Należy to wziąć pod uwagę podczas leczenia pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną ilością sodu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania in vitro wykazały, że mitoksantron nie hamuje aktywności izoenzymów 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4 cytochromu P450 i jest słabym induktorem CYP450 2E1.

Mitoksantron wykazuje synergizm działania z cytarabiną, cisplatyną, cyklofosfamidem, 5-fluorouracylem, metotreksatem, winkrystyną, dakarbazyną.

W trakcie leczenia mitoksantronem można stosować leki zmniejszające stężenie kwasu moczowego (mitoksantron zwiększa stężenie kwasu moczowego w surowicy).

Fenytoina, doksorubicyna, metotreksat, prednizon, prednizolon, heparyna, kwas acetylosalicylowy nie wpływają na wiązanie mitoksantronu z białkami osocza.

Ze względu na niezgodności, mitoksantronu nie należy mieszać z innymi lekami.

Podawanie inhibitorów topoizomerazy II, w tym mitoksantronu, w skojarzeniu z innymi środkami przeciwnowotworowymi i (lub) radioterapią wiązało się z rozwojem ostrej białaczki szpikowej lub zespołu mielodysplastycznego (MDS), patrz także punkty 4.4 i 4.8.

Podczas leczenia skojarzonego z innymi lekami przeciwnowotworowymi nie można wykluczyć zwiększenia działania toksycznego (zwłaszcza na szpik kostny i serce).

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami mielosupresyjnymi może spowodować nasilenie toksycznego działania mitoksantronu i (lub) jednocześnie podawanych leków na szpik kostny.

Jednoczesne stosowanie mitoksantronu z lekami o potencjalnym działaniu cytotoksycznym (np. z innymi antracyklinami) zwiększa toksyczne działanie na serce.

Cyklosporyna zmniejsza klirens mitoksantronu. Może być konieczne dostosowanie dawki.

Immunizacja w czasie leczenia mitoksantronem może być nieskuteczna. Nie należy stosować żywych szczepionek.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Mitoksantron może wykazywać działanie genotoksyczne i zaburzać rozwój zarodka. Nie należy go podawać pacjentkom w ciąży (zwłaszcza w pierwszym trymestrze).

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży w czasie leczenia i przez co najmniej 6 miesięcy od jego zakończenia.

W przypadku, gdy zastosowanie mitoksantronu w okresie ciąży jest konieczne, pacjentce należy udzielić pełnej informacji medycznej na temat ryzyka związanych z leczeniem działań niepożądanych u dziecka.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy skierować ja do poradni genetycznej. Karmienie piersią

Mitoksantron przenika do mleka kobiecego i może mieć wpływ na karmione piersią niemowlę. Znaczące stężenie mitoksantronu (18 nanogramów/ml) wykrywane było w mleku po 28 dniach od podania ostatniej dawki. Karmienie piersią podczas leczenia jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Płodność

Mitoksantron może wykazywać działanie genotoksyczne. Mężczyznom leczonym mitoksantronem nie zaleca się poczęcia dziecka w trakcie leczenia i do 6 miesięcy od jego zakończenia. Ponadto należy poinformować pacjentów o możliwości zamrożenia nasienia przed rozpoczęciem leczenia ze względu na możliwość trwałej niepłodności w wyniku leczenia mitoksantronem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na możliwe działania niepożądane mitoksantron może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca

Często: zaburzenia rytmu serca, zmiany w EKG, zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory, duszność, bradykardia zatokowa

Niezbyt często: niewydolność serca (zastoinowa niewydolność serca), ból w klatce piersiowej Rzadko: zawał mięśnia sercowego Bardzo rzadko: kardiomiopatia

U pacjentów otrzymujących dawki skumulowane >160 mg mitoksantronu/m2 pc. należy monitorować czynność serca.

U pacjentów leczonych wcześniej antracykliną lub innymi kardiotoksycznymi onkolitykami i (lub) poddanych radioterapii śródpiersia oraz u pacjentów z chorobą układu krążenia istnieje większe ryzyko działań niepożądanych na serce. Donoszono o kardiomiopatii oraz reakcjach anafilaktycznych lub rzekomoanafilaktycznych (w tym wstrząsie).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często: hipoplazja szpiku, granulocytopenia, neurtropenia, nieprawidłowości dotyczące leukocytów

Często: mielosupresja, leukopenia

Niezbyt często: trombocytopenia Rzadko: niedokrwistość

Przemijająca leukopenia z najmniejszymi wartościami 10 do 13 dni po leczeniu (u 6% pacjentów ciężka leukopenia), trombocytopenia (u 1% pacjentów ciężka trombocytopenia).

Mielosupresja jest niepożądanym działaniem mitoksantronu ograniczającym dawkę.

Cięższe lub przedłużające się zahamowanie czynności szpiku może występować u pacjentów, którzy zostali wcześniej poddani intensywnej chemioterapii lub radioterapii.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: niespecyficzne neurologiczne działania niepożądane, tj. senność, zapalenie nerwów, dezorientacja, drgawki, niepokój i parestezje Częstość nieznana: ból głowy

Zaburzenia oka

Rzadko: odwracalne niebieskie zabarwienie twardówki Częstość nieznana: zapalenie spojówek

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności, wymioty

Często: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błon śluzowych*, utrata apetytu, biegunka, ból brzucha, zaparcie

Niezbyt często: krwawienie z przewodu pokarmowego, jadłowstręt Częstość nieznana: zaburzenia smaku, zapalenie trzustki

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: nefrotoksyczność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: łysienie

Często: wysypka, rumień

Niezbyt często: niebieskawe zabarwienie skóry

Rzadko: niebieskawe zabarwienie paznokci i oddzielanie się paznokcia od łożyska Częstość nieznana: martwica po podaniu pozanaczyniowym**

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana: hiperurykemia

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często: zakażenia, zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych, gorączka

Często: zapalenie płuc, posocznica, zagrażające życiu zakażenia Częstość nieznana: zakażenia oportunistyczne

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Częstość nieznana: krwiaki

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Częstość nieznana: ostra białaczka szpikowa, zespół mielodysplastyczny, ostra białaczka (patrz także punkty 4.4 i 4.5)

Podawanie inhibitorów topoizomerazy II, w tym mitoksantronu, w skojarzeniu z innymi przeciwnowotworowymi produktami leczniczymi i (lub) radioterapią wiązało się z rozwojem ostrej białaczki szpikowej lub zespołu mielodysplastycznego (MDS) (patrz także punkty 4.4 i 4.5).

Rzadko podczas chemioterapii z zastosowaniem mitoksantronu w monoterapii, jak również podczas chemioterapii złożonej, obserwowano zespół rozpadu guza (charakteryzujący się hiperurykemią, hiperkaliemią, hiperfosfatemią i hipokalcemią).

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często: krwotok

Rzadko: niebieskie zabarwienie żył

Bardzo rzadko: zapalenie żył na skutek wynaczynienia

Częstość nieznana: niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: zmęczenie, osłabienie

Często: obrzęk

Bardzo rzadko: martwica

Częstość nieznana: zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk

Zaburzenia układu immunologicznego

Często: reakcje nadwrażliwości Rzadko: reakcje anafilaktyczne

Bardzo rzadko: zahamowanie czynności układu odpornościowego Częstość nieznana: wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zaburzenia czynności wątroby, hepatotoksyczność

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często: brak miesiączki (może być długotrwały i może odpowiadać przedwczesnej menopauzie), osłabienie spermiogenezy

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: lęk, splątanie

Badania diagnostyczne

Często: niebieskie zabarwienie moczu

Rzadko: zmiany aktywności enzymów wątrobowych, stężenia kreatyniny w surowicy, mocznika

i bilirubiny we krwi

Częstość nieznana: zmiany masy ciała

* Możliwość częstszych i bardziej nasilonych przypadków podczas leczenia ostrej białaczki.

** Istnieją doniesienia o przypadkach wynaczynienia w miejscu podania, co może spowodować zaczerwienienie skóry, obrzęk, ból, pieczenie i (lub) niebieskawe zabarwienie skóry. Wynaczynienie może spowodować martwicę tkanek, również z koniecznością interwencji chirurgicznej i przeszczepienia skóry.

Opisano dwa przypadki nagłego zgonu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych mitoksantronem. Nie wiadomo, czy istniał związek przyczynowy ze stosowaniem mitoksantronu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Po ostrym przedawkowaniu następuje nasilenie obserwowanych działań niepożądanych (patrz punkt 4.8). Dalszy przebieg ostrego i przewlekłego przedawkowania określony jest przez różnego stopnia zahamowanie szpiku kostnego aż do agranulocytozy z anginą martwiczą i skrajną małopłytkowością. Może wystąpić toksyczne działanie na układ krwiotwórczy, układ pokarmowy, wątrobę i nerki, w zależności od podanej dawki i stanu fizycznego pacjenta.

Możliwe jest wystąpienie owrzodzeń w przewodzie pokarmowym, krwotocznego zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy z masywnym krwawieniem, biegunka i utrzymujące się objawy toksycznego działania na nerki i wątrobę. Jak wskazuje wcześniejsze doświadczenie, aplazja szpiku na skutek ostrego przedawkowania mitoksantronu utrzymuje się przez dłuższy czas (około 3 tygodni).

U pacjentów z ostrą białaczką może sporadycznie wystąpić ostre zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, dlatego należy wdrożyć odpowiednie postępowanie zapobiegawcze i lecznicze.

W niektórych przypadkach możliwe są ostre objawy sercowe o różnym nasileniu.

W rzadkich przypadkach przedawkowanie prowadziło do zgonu w wyniku ciężkiej leukopenii z zakażeniem u pacjentów, którzy przypadkowo otrzymali mitoksantron w postaci pojedynczego wstrzyknięcia (bolusa) w dawce większej niż 10-krotność dawki zalecanej.

Postępowanie

Nie jest znana specyficzna odtrutka na mitoksantron.

Mitoksantron jest szybko eliminowany z osocza; wykazuje duże powinowactwo do tkanek, dlatego nie można go usunąć metodą dializy.

Po stwierdzeniu przedawkowania należy wdrożyć leczenie antybiotykowe w celu zapobieżenia rozwojowi zakażenia.

W celu uniknięcia agranulocytozy i małopłytkowości należy podać koncentraty leukocytów i płytek krwi.

W razie przedawkowania leku należy ściśle monitorować stan pacjenta oraz zastosować leczenie podtrzymujące i objawowe (wyrównanie płynów i elektrolitów, kontrolowanie czynności nerek i wątroby, monitorowanie krążenia itd.).

Każdy przypadek przedawkowania wymaga ścisłego monitorowania stanu pacjenta w celu wykrycia w porę późnych powikłań.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antracykliny i substancje pokrewne Kod ATC: L01DB07

Mitoksantron jest syntetycznym antybiotykiem z grupy antracenodionów (pochodną antrachinonu) o właściwościach cytostatycznych i immunosupresyjnych. Mitoksantron wiąże się z jądrowym DNA, zaburzając procesy transkrypcji i translacji. Zaburza czynność RNA i jest silnym inhibitorem topoizomerazy II, enzymu odpowiedzialnego za rozplatanie i naprawę uszkodzonych nici DNA. Mitoksantron działa cytotoksyczne zarówno na proliferujące, jak i nieproliferujące komórki ludzkie w hodowlach, co wskazuje, że nie działa specyficznie na cykl komórkowy. In vitro hamuje proliferację limfocytów T i B, makrofagów, upośledza prezentację antygenów, wydzielanie interferonu gamma, TNFa i IL-2.

Mitoksantron można podawać łącznie z wieloma innymi cytostatykami i glikokortykosteroidami. Obserwowano wzmożone działanie na czynność szpiku kostnego i błonę śluzową przewodu pokarmowego, jednak działanie to jest odwracalne. Można tego uniknąć przez odpowiednie dostosowanie dawki. Nie obserwowano ciężkich lub nieoczekiwanych reakcji niepożądanych na inne jednocześnie przyjmowane leki.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Mitoksantron podany dożylnie ulega szybkiej i intensywnej dystrybucji do tkanek. Farmakokinetyka mitoksantronu odpowiada modelowi trójkompartmentowemu: t1/2a wynosi 10 minut, t1/2p 1,5 godziny i t1/2 w fazie eliminacji 23 do 215 godzin. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby t1/2 ulega wydłużeniu.

Lek jest powoli wydalany, a średni okres półtrwania wynosi 12 dni (zakres od 5 do 18 dni) przy utrzymującym się stężeniu w tkankach. Podobne wartości okresu półtrwania otrzymano u pacjentów po podawaniu mitoksantronu w pojedynczej dawce co 21 dni oraz u pacjentów otrzymujących dawki leku w odstępach 21-dniowych przez 5 kolejnych dni.

Mitoksantron wiąże się z białkami w około 78%. Lek nie przenika przez barierę krew-mózg. Mitoksantron jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie, a wydalany głównie przez drogi żółciowe, ale także przez nerki i wątrobę. Około 10% podanej dawki jest wydalane przez nerki w ciągu 5 dni (tylko około 6% w postaci niezmienionej), a w tym samym czasie około 20% jest wydalane z żółcią. Zaburzenia czynności wątroby powodują wolniejsze wydalanie mitoksantronu, a przez to zwiększenie jego retencji i kumulacji w osoczu i tkankach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych danych.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Sodu octan

Kwas octowy lodowaty Sodu siarczan bezwodny Kwas solny rozcieńczony Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać mitoksantronu w tej samej infuzji z innymi produktami leczniczymi oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

3 lata

Wykazano, że produkt leczniczy w stężeniu 0,3 mg/ml i 0,5 mg/ml, rozcieńczony 0,9% roztworem chlorku sodu zachowuje stabilność fizyczną i chemiczną do 28 dni, niezależnie od warunków przechowywania.

Roztwór o stężeniu 0,3 mg/ml i 0,5 mg/ml rozcieńczony 5% roztworem glukozy zachowuje stabilność fizyczną i chemiczną przez 28 dni podczas przechowywania w lodówce z zachowaniem ochrony przed światłem lub do 7 dni podczas przechowywania w temperaturze pokojowej, niezależnie od dostępu światła.

Ze względu na czystość mikrobiologiczną rozcieńczony produkt należy natychmiast wykorzystać.

W przeciwnym razie za okres i warunki przechowywania roztworu do chwili podania leku pacjentowi

odpowiedzialność ponosi użytkownik. Roztworu nie należy przechowywać dłużej niż przez 24 godziny w temperaturze pokojowej, chyba że rozcieńczenie zostało przeprowadzone w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki z bezbarwnego szkła (typu I) z szarym halobutylowym gumowym korkiem pokrytym teflonem i aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku.

Fiolki mogą być umieszczone w przezroczystych opakowaniach ochronnych z tworzywa sztucznego (ONKO-Safe).

Fiolka 5 ml zawiera 10 mg mitoksantronu Fiolka 10 ml zawiera 20 mg mitoksantronu

Wielkość opakowań: 1, 5 lub 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania i produktu leczniczego do stosowania

Mitoxantron należy rozcieńczyć w co najmniej 50 ml jednego z następujących płynów infuzyjnych: 0,9% NaCl lub 5% roztwór glukozy. Otrzymany w ten sposób roztwór należy podać w czasie nie krótszym niż 3 minuty przez zestaw umożliwiający swobodny przepływ jednego z tych roztworów do

żyły.

Mitoksantronu nie należy mieszać w tej samej infuzji z innymi produktami leczniczymi.

Należy uważać, by nie doszło do kontaktu leku ze skórą, błonami śluzowymi lub oczami.

W razie kontaktu leku ze skórą, należy przemyć miejsce zetknięcia wodą.

Fiolki należy wydawać w pozycji pionowej z kapslem skierowanym do góry, co pozwoli uniknąć nagromadzenia się kropli mitoksantronu w zatyczce podczas przygotowywania roztworu i jego ewentualnego napowietrzenia.

Podobnie jak w przypadku innych związków cytotoksycznych, należy zachować ostrożność podczas stosowania mitoksantronu (rękawiczki, maska, fartuch ochronny).

Kobiety w ciąży nie powinny pracować z tym produktem leczniczym.

Usuwanie rozlanych resztek leku:

W razie rozlania mitoksantronu na sprzęt lub inne powierzchnie zaleca się następujące postępowanie. Należy przygotować 50% roztwór wodny świeżego skoncentrowanego wybielacza (z zawartością około 10-13% chloru). Może to być wybielacz dostępny w sprzedaży, zawierający podchloryn sodu lub wapnia. W czasie czyszczenia zabrudzonej powierzchni należy nosić odpowiednią odzież ochronną (rękawiczki, okulary ochronne, maseczka z filtrem cząsteczkowym). Zwilżyć ligninę w roztworze wybielacza i przyłożyć w miejsce rozlania leku. Rozlany roztwór zostanie zneutralizowany, gdy niebieskie zabarwienie zupełnie zniknie. Wilgotną ligninę należy podnieść, chwytając przez suchą ligninę. Przemyć miejsce rozlania leku wodą, a następnie wytrzeć do sucha chusteczkami.

Wszystkie przedmioty zanieczyszczone mitoksantronem (np. strzykawki, igły, chusteczki, itd.) należy traktować jako odpady szkodliwe i usuwać zgodnie z odpowiednimi procedurami. Zaleca się spopielenie.

Należy przestrzegać wytycznych dotyczących postępowania z cytotoksycznymi produktami leczniczymi.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG Mondseestrasse 11 4866 Unterach, Austria

8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20640

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 8.10.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14 UR.DZL.ZRN.4030.05554.2013

Mitoxantron Ebewe