+ iMeds.pl

Mitripiazyd 2,5 mg + 12,5 mgUlotka Mitripiazyd

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Mitripiazyd, 2,5 mg+12,5 mg, tabletki Mitripiazyd, 5 mg+25 mg, tabletki

Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mitripiazyd i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mitripiazyd

3.    Jak stosować lek Mitripiazyd

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mitripiazyd

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MITRIPIAZYD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Mitripiazyd jest połączeniem dwóch substancji czynnych, noszących nazwy ramipryl i hydrochlorotiazyd.

Ramipryl należy do grupy leków zwanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Ramipryl działa poprzez:

-    Zmniejszenie wytwarzania w organizmie substancji podwyższających ciśnienie krwi.

-    Rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

-    Ułatwienie sercu pompowania krwi do wszystkich narządów.

Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi ( tabletkami odwadniającymi). Działa przez zwiększanie ilości wydalanej wody (moczu) co obniża ciśnienie krwi.

Lek Mitripiazyd stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Obydwie substancje czynne działają razem, obniżając ciśnienie krwi. Stosuje się je w połączeniu, jeśli leczenie tylko jedną z nich nie przynosi spodziewanego efektu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MITRIPIAZYD

Kiedy nie stosować leku Mitripiazyd

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Mitripiazyd (patrz punkt 6).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na leki podobne do leku Mitripiazyd (inne inhibitory ACE lub pochodne sulfonamidów).

Objawy reakcji uczuleniowej mogą obejmować wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub j ęzyka.

-    Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach,

stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki w okolicy oczu i ust, trudności w oddychaniu i połykaniu.

-    Jeśli pacjent poddawany jest dializie lub innego typu filtracji krwi. W zależności od rodzaju używanego aparatu, Mitripiazyd może nie być odpowiednim lekiem.

-    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

-    Jeśli pacjent ma nieprawidłową zawartość wapnia, potasu lub sodu we krwi.

-    Jeśli pacjent ma choroby nerek spowodowane zmniejszonym dopływem krwi do nerki (zwężenie tętnicy nerkowej).

-    W okresie ostatnich sześciu miesięcy ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

-    W okresie karmienia piersią (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Jeśli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji, nie należy stosować leku Mitripiazyd. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Mitripiazyd.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mitripiazyd

Przed zastosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

-    Pacjent ma choroby serca, wątroby lub nerek.

-    Jeśli u pacjenta niedawno nastąpiła utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów (poprzez wymioty, biegunkę, większą niż zwykle potliwość, stosowanie diety z ograniczoną ilością soli, przyjmowanie leków moczopędnych przez dłuższy czas lub dializy).

-    Jeśli pacjent ma być poddany leczeniu odczulającemu na jad pszczół lub os.

-    Jeśli pacjent ma otrzymać środki znieczulające. Mogą być one stosowane w czasie zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Konieczne może być zaprzestanie stosowania leku Mitripiazyd na dzień przed zabiegiem; w razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli pacjent ma wysokie stężenie potasu we krwi.

-    Jeśli pacjent choruje na kolagenozę, na przykład na twardzinę lub toczeń rumieniowaty układowy.

-    Należy poinformować lekarza w przypadku podejrzenia ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Mitripiazyd w okresie pierwszych 3 miesięcy ciąży. Stosowanie leku powyżej trzeciego miesiąca ciąży jest przeciwwskazane gdyż lek może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Mitripiazyd u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak informacji dotyczących stosowania leku w tej populacji chorych.

Jeśli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istniej ą wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zażyciem leku Mitripiazyd.

Stosowanie z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty (w tym lekach ziołowych). Lek Mitripiazyd może wpłynąć na działanie innych leków a niektóre leki mogą wpłynąć na działanie leku Mitripiazyd.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one osłabić działanie leku Mitripiazyd:

-    Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy).

-    Leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub uczulenia, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. W takim przypadku należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jeśli stosowane są razem z lekiem Mitripiazyd:

-    Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy).

-    Leki, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi. Są to m.in. leki stosowane w zaparciu, leki moczopędne (odwadniające), amfoterycyna B (stosowana w zakażeniach grzybiczych) i ACTH (hormon stosowany w badaniu czynności nadnerczy).

-    Leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia).

-    Leki stosowane w chorobach serca, w tym w zaburzeniach rytmu.

-    Leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepu narządów, takie jak cyklosporyna.

-    Leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid.

-    Leki, podwyższające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek przeciwzakrzepowy).

-    Steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon.

-    Preparaty wapnia.

-    Allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi).

-    Prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca).

-    Cholestyramina (zmniej szaj ąca ilość tłuszczów we krwi).

-    Karbamazepina (stosowana w leczeniu padaczki).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniżej wymienionych leków. Lek Mitripiazyd może wpływać na ich działanie:

-    Leki przeciwcukrzycowe ( doustne oraz insulina). Mitripiazyd może obniżać stężenie cukru we krwi. W czasie stosowania leku Mitripiazyd należy dokładnie kontrolować stężenie cukru we krwi.

-    Lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych). Lek Mitripiazyd może zwiększać stężenie litu we krwi. Lekarz będzie dokładnie kontrolował stężenie litu w czasie stosowania leku Mitripiazyd.

-    Leki działaj ące rozkurczowo na mięśnie.

-    Chinina (stosowana w leczeniu malarii).

-    Leki zawieraj ące jod: mogą być stosowane w badaniach rentgenowskich i podczas tomografii komputerowej.

-    Penicylina (stosowana w zakażeniach).

-    Leki zmniejszające krzepliwość krwi (antykoagulanty) przyjmowane doustnie takie jak warfaryna i acenokumarol.

Jeśli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istniej ą wątpliwości), należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku Mitripiazyd.

Badania diagnostyczne

Przed zażyciem leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

-    Planowane jest wykonanie badania oceniaj ącego czynność przytarczyc. Lek Mitripiazyd może wpływać na jego wynik.

-    Pacjent uprawia sport zawodowo i spodziewa się testu antydopingowego. Lek Mitripiazyd może powodować dodatni wynik testu.

Stosowanie leku Mitripiazyd z jedzeniem i piciem

-    Spożywanie alkoholu wraz z lekiem Mitripiazyd może spowodować zawroty głowy lub uczucie oszołomienia. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli planowane jest spożycie alkoholu, ponieważ alkohol może wzmacniać działanie leków obniżaj ących ciśnienie.

-    Mitripiazyd może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Mitripiazyd w pierwszych 12 tygodniach ciąży; nie wolno go stosować po 12 tygodniu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

W przypadku zajścia w ciążę w czasie przyjmowania leku Mitripiazyd należy natychmiast poinformować lekarza. Lekarz zaleci przerwanie stosowania leku Mitripiazyd i zaleci inny lek. Kobiety planujące ciążę nie powinny stosować leku Mitripiazyd.

Nie zaleca się stosowania leku Mitripiazyd podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Mitripiazyd mogą wystąpić zawroty głowy. Jest to bardziej prawdopodobne w chwili rozpoczęcia leczenia lub podczas zwiększania dawki. Jeżeli wystąpią zawroty głowy, nie wolno prowadzić pojazdów lub używać jakichkolwiek narzędzi lub maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MITRIPIAZYD

Lek Mitripiazyd należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Mitripiazyd

-    Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze, najlepiej rano.

-    Tabletki należy połykać, popijając płynem.

-    Nie wolno rozkruszać ani żuć tabletek.

Dawkowanie

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego

Dawkę konieczną do uzyskania właściwej kontroli ciśnienia krwi ustali lekarz.

Osoby w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawki powinno następować wolniej.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Mitripiazyd

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Nie wolno samemu prowadzić samochodu, należy poprosić kogoś innego o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby wiadomo było, jaki lek został zażyty.

Pominięcie zastosowania leku Mitripiazyd

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Mitripiazyd może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Mitripiazyd i natychmiast skonsultować się z lekarzem - może być konieczna pilna pomoc medyczna:

-    Obrzęk twarzy, warg lub gardła, który może powodować utrudnienie połykania lub oddychania, jak również świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji uczuleniowej spowodowanej stosowaniem leku Mitripiazyd.

-    Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenia jamy ustnej, nasilenie wcześniej występuj ącej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub złuszczanie się skóry (jak w zespole Stevensa-Johnsona, toksycznej martwicy naskórka lub rumieniu wielopostaciowym).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią u pacjenta:

-    Przyspieszona czynność serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca i udar.

-    Duszność, kaszel lub gorączka trwająca 2 do 3 dni i zmniejszone łaknienie. Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc, w tym zapalenia płuc.

-    Łatwe powstawanie siniaków, wydłużony czas krwawienia, nietypowe krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze niż zazwyczaj zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego.

-    Silny ból w okolicy żołądka, mogący promieniować na plecy. Może to być objaw zapalenia trzustki.

-    Gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takie jak zapalenie wątroby lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane:

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych.

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów)

-    Ból głowy, uczucie osłabienia lub zmęczenia.

-    Zawroty głowy. Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Mitripiazyd lub podczas zwiększania dawki.

-    Suchy, męczący kaszel lub zapalenie oskrzeli.

-    Podwyższone stężenie glukozy we krwi. Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, może ona ulec pogorszeniu.

-    Podwyższone stężenie kwasu moczowego lub tłuszczów we krwi.

-    Bolesność, zaczerwienienie i obrzęk stawów.

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

-    Wysypki skórne, w tym uniesione nad powierzchnię skóry.

-    Napadowe zaczerwienienie twarzy i szyi, omdlenia, hipotensja (nieprawidłowo niskie ciśnienie krwi), zwłaszcza przy szybkiej zmianie pozycji z leżącej na stoj ącą lub siedzącą.

-    Zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).

-    Świąd i nietypowe odczucia skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie (parestezje).

-    Utrata lub zaburzenia smaku.

-    Zaburzenia snu.

-    Uczucie przygnębienia, lęk, nerwowość lub niepokój.

-    Niedrożność nosa, zapalenie zatok przynosowych, duszność.

-    Zapalenie dziąseł, obrzęk warg.

-    Zaczerwienienie, świąd lub łzawienie oczu, obrzęk powiek.

-    Dzwonienie w uszach.

-    Niewyraźne widzenie.

-    Utrata włosów.

-    Bóle w klatce piersiowej.

-    Bóle mięśni.

-    Zaparcie, bóle brzucha lub w całej jamie brzusznej.

-    Niestrawność lub nudności.

-    Oddawanie większej niż zwykle ilości moczu w ciągu doby.

-    Nasilone pocenie się lub pragnienie.

-    Utrata lub zmniejszenie apetytu (anoreksja), zmniejszenie łaknienia.

-    Przyspieszona lub nieregularna czynność serca.

-    Obrzęk rąk i nóg. Może to być objawem gromadzenia wody w organizmie.

-    Gorączka.

-    Osłabienie sprawności seksualnej u mężczyzn.

-    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi lub stężenia hemoglobiny we krwi.

-    Zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek stwierdzone w badaniach krwi.

-    Zmniejszenie stężenie potasu we krwi.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    Nudności, biegunka lub zgaga.

-    Zaczerwienienie i obrzęk języka lub suchość w jamie ustnej.

-    Zwiększenie stężenie potasu we krwi.

Inne odnotowane działania niepożądane:

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych.

-    Trudności w koncentracji, uczucie niepokoju lub splątania.

-    Zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból podczas ocieplania (zespół Raynauda).

-    Powiększenie piersi u mężczyzn.

-    Zakrzepy.

-    Zaburzenia słuchu.

-    Suchość spojówek.

-    Widzenie przedmiotów w kolorze żółtym.

-    Odwodnienie.

-    Obrzęk, ból i zaczerwienienie policzka (zapalenie ślinianki).

-    Obrzęk jelit, nazywany obrzękiem naczynioruchowym jelit objawiaj ący się bólem brzucha, wymiotami i biegunką.

-    Większa niż zwykle wrażliwość na światło słoneczne.

-    Nasilone łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowata wysypka lub inne odczyny skórne, takie jak czerwona wysypka na twarzy lub czole.

-    Wysypka skórna lub powstawanie siniaków.

-    Plamy na skórze i ziębnięcie kończyn.

-    Zaburzenia dotyczące paznokci (np. utrata lub oddzielanie się paznokcia od łożyska).

-    Sztywność mięśniowa lub szczękościsk (tężyczka).

-    Osłabienie lub kurcze mięśni.

-    Zmniejszenie popędu seksualnego u mężczyzn i kobiet.

-    Obecność krwi w moczu (krwiomocz). Może to być oznaka choroby nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek).

-    Obecność cukru w moczu.

-    Zwiększona liczba niektórych krwinek białych we krwi (eozynofilia).

-    Zmniejszona ilość krwinek w badaniach krwi (pancytopenia).

-    Nieprawidłowe stężenia jonów sodu, wapnia, magnezu i chlorków we krwi.

-    Spowolnione lub zaburzone reakcje.

-    Zmiana odczuwania zapachów.

-    Utrudnienie oddychania lub nasilenie astmy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MITRIPIAZYD

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Mitripiazyd po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na opakowaniu zewnętrznym po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Mitripiazyd

Substancje czynne leku to ramipryl i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka zawiera 2,5 mg ramiprylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka zawiera 5 mg ramiprylu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, sodu stearylofumaran, magnezu wodorotlenek. Jak wygląda lek Mitripiazyd i co zawiera opakowanie

Białe tabletki o kształcie kapsułek z rowkiem dzielącym po obu stronach, z wytłoczonymi jednostronnie literami "R" i "H" po obu stronach rowka.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Mitripiazyd jest dostępny w opakowaniach zawierających: 28, 30 i 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórcy

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia TEVA Santé SA, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen, Węgry TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Mihaly ùt 82, H-2100, Godollo, Węgry

Data zatwierdzenia ulotki:

Mitripiazyd

Charakterystyka Mitripiazyd

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mitripiazyd, 2,5 mg + 12,5 mg, tabletki Mitripiazyd, 5 mg + 25 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Mitripiazyd, 2,5 mg + 12,5 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 2,5 mg ramiprylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu. Mitripiazyd, 5 mg + 25 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 5 mg ramiprylu i 25 mg hydrochlorotiazydu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Białe tabletki o kształcie kapsułek, z rowkiem dzielącym po obu stronach, z wytłoczonymi jednostronnie literami „R" i „H" po obu stronach rowka.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie nadciśnienia tętniczego.

•    Produkt złożony zawierający stałe dawki ramiprylu i hydrochlorotiazydu jest wskazany u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania ramiprylu lub hydrochlorotiazydu w monoterapii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Zalecane jest przyjmowanie leku Mitripiazyd codziennie o tej samej porze, zwykle rano.

Tabletki można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku, gdyż pokarm nie wpływa na biodostępność leku (patrz punkt 5.2). Tabletki należy połykać popijając płynem. Tabletek nie wolno żuć ani rozgryzać.

Dorośli

Dawkę należy dostosować do profilu pacjenta (patrz punkt 4.4) i stopnia kontroli ciśnienia tętniczego. Zwykle zaleca się stosowanie leku złożonego Mitripiazyd po wcześniejszym zwiększeniu dawki jednej z dwóch substancji czynnych leku.

Stosowanie leku Mitripiazyd należy rozpocząć od najmniejszej dostępnej dawki. Jeśli to konieczne,

dawkę można stopniowo zwiększać w celu osiągnięcia docelowego ciśnienia tętniczego; maksymalne dopuszczalne dawki wynoszą 10 mg ramiprylu i 25 mg hydrochlorotiazydu raz na dobę.

Specjalne grupy _pacjentów

Pacjenci przyjmujący leki moczopędne

Ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia po rozpoczęciu leczenia, należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących równocześnie leki moczopędne. Przed rozpoczęciem leczenia lekiem złożonym Mitripiazyd należy rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie leku moczopędnego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Stosowanie leku Mitripiazyd jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) ze względu na obecność hydrochlorotiazydu (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek mogą wymagać stosowania mniejszych dawek leku złożonego Mitripiazyd. U pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym od 30 do 60 ml/min należy stosować najniższą dawkę leku złożonego Mitripiazyd, po uprzednim zastosowaniu samego ramiprylu. Maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg ramiprylu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby w stopniu od łagodnego do umiarkowanego, leczenie lekiem Mitripiazyd należy rozpocząć pod ścisłym nadzorem medycznym, a maksymalne dawki dobowe wynoszą 2,5 mg ramiprylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Stosowanie leku Mitripiazyd jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawki początkowe powinny być mniejsze, a zwiększane dawki powinno następować wolniej ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, szczególnie u pacjentów w bardzo podeszłym wieku i złym stanie ogólnym.

Dzieci i młodzież

Z uwagi na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności, stosowanie leku Mitripiazyd nie jest zalecane u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE, ang. Angiotensin-Converting Enzyme), hydrochlorotiazyd, inne tiazydowe leki moczopędne, inne pochodne sulfonamidów lub którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1)

-    Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, idiopatyczny lub będący skutkiem uprzedniej terapii inhibitorem ACE lub AIIRA)

-    Pozaustrojowe procedury lecznicze, w trakcie których krew narażona jest na kontakt z ujemnie naładowanymi powierzchniami (patrz punkt 4.5)

-    Znaczące obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki

-    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6)

-    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6)

-    Ciężkie zaburzenia czynności nerek u niedializowanych pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min

-    Klinicznie istotne zaburzenia elektrolitowe, które mogą ulec pogorszeniu po leczeniu lekiem złożonym Mitripiazyd (patrz punkt 4.4)

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, encefalopatia wątrobowa

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne grupy pacjentów

Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE, takimi jak ramipryl lub antagoniści receptorów angiotensyny II (AIIRA) podczas ciąży. Jeżeli kontynuacja leczenia inhibitorami ACE lub AIIRA nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie nadciśnienia tętniczego o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy niezwłocznie przerwać stosowanie inhibitorów ACE lub AIIRA, i, jeśli to właściwe, rozpocząć alternatywną terapię (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Pacjenci szczególnie narażeni na wystąpienie niedociśnienia

Pacjenci ze znacznie podwyższoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron:

U pacjentów ze znacznie podwyższoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron występuje ryzyko nagłego i znacznego zmniej szenia ciśnienia tętniczego i pogorszenia czynności nerek w następstwie zahamowania aktywności konwertazy angiotensyny. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy inhibitor ACE lub jednocześnie stosowany lek moczopędny podawany jest po raz pierwszy, lub po raz pierwszy w podwyższonej dawce.

Zwiększonej aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron należy się spodziewać w poniżej wymienionych grupach pacjentów. Takim pacjentom należy zapewnić szczególną opiekę medyczną, w tym kontrolę ciśnienia tętniczego krwi:

-    pacjenci z ciężkim nadciśnieniem tętniczym,

-    pacjenci ze zdekompensowaną zastoinową niewydolnością serca,

-    pacjenci z hemodynamicznie istotnym zwężeniem drogi napływu i odpływu krwi z lewej komory serca (np. zwężenie zastawki dwudzielnej lub aortalnej ),

-    pacjenci z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej z drugą czynną nerką,

-    pacjenci z istniejącym niedoborem płynów lub sodu, lub pacjenci, u których stan taki może się rozwinąć (w tym pacjenci przyjmujący leki moczopędne),

-    pacjenci z marskością wątroby i (lub) puchliną brzuszną,

-    pacjenci poddawani rozległym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia środkami o działaniu hipotensyjnym.

Z zasady przed rozpoczęciem leczenia zaleca się skorygowanie odwodnienia, hipowolemii lub niedoboru sodu (jednak, u pacjentów z niewydolnością serca należy starannie rozważyć korzyści wynikające z podawania płynów w stosunku do ryzyka przewodnienia).

Zabiegi chirurgiczne

Jeśli to możliwe, zaleca się przerwanie leczenia inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, jeden dzień przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Pacjenci zagrożeni niedokrwieniem serca lub mózgu w przypadku ostrego niedociśnienia:

Początkowa faza leczenia wymaga szczególnego nadzoru medycznego.

Hiperaldosteronizm pierwotny

Stosowanie skojarzenia ramiprylu z hydrochlorotiazydem nie jest leczeniem z wyboru w hiperaldosteronizmie pierwotnym. W przypadku stosowania Mitripiazydu u pacjenta z pierwotnym hiperaldosteronizmem, konieczna jest dokładna kontrola stężenia potasu w osoczu.

Pacjenci w podeszłym wieku Patrz punkt 4.2.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Zaburzenia elektrolitowe, będące skutkiem stosowania leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, mogą spowodować encefalopatię wątrobową u pacjentów z chorobą wątroby.

Monitorowanie czynności nerek

Czynność nerek należy ocenić przed leczeniem i podczas leczenia, korygując dawkowanie leku, zwłaszcza w pierwszych tygodniach terapii. Szczególnie dokładnego monitorowania wymagają pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2). Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek podczas leczenia, zwłaszcza u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub po przeszczepie nerki.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z chorobą nerek, tiazydy mogą wywołać mocznicę. U osób z zaburzeniami czynności nerek może dojść do kumulacji efektów działania substancji czynnej. Jeśli narastające zaburzenia czynności nerek stają się wyraźne, na co wskazuje zwiększenie stężenia azotu pozabiałkowego, niezbędna jest staranna ponowna ocena leczenia uwzględniająca odstawienie leków moczopędnych (patrz punkt 4.3).

Zaburzenia równowagi elektrolitowej

Tak jak u każdego pacjenta otrzymuj ącego leki moczopędne, należy wykonywać okresowo, w odpowiednich odstępach czasu, oznaczanie elektrolitów w surowicy. Tiazydy, w tym również hydrochlorotiazyd, mogą zaburzać równowagę płynów i elektrolitów (powoduj ąc hipokaliemię, hiponatremię i zasadowicę hipochloremiczną). Chociaż hipokaliemia może się rozwinąć podczas podawania tiazydowych leków moczopędnych, równoczesne stosowanie ramiprylu może zmniejszać ryzyko hipokaliemii. Ryzyko hipokaliemii jest największe u pacjentów z marskością wątroby, u chorych ze znaczną diurezą, u chorych z niedostateczną podażą elektrolitów i u pacjentów równocześnie leczonych kortykosteroidami lub ACTH (patrz punkt 4.5). Pierwszy pomiar stężenia potasu w osoczu należy wykonać w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu terapii. Stwierdzona hipokaliemia wymaga skorygowania. Może wystąpić hiponatremia z rozcieńczenia. Początkowo obniżenie stężenia sodu może być bezobjawe; z tego powodu niezbędne jest regularne wykonywanie badań laboratoryjnych. Badania stężenia sodu należy wykonywać częściej u osób w podeszłym wieku i pacjentów z marskością wątroby. Wykazano, że tiazydy zwiększają wydalanie magnezu z moczem, czego wynikiem może być hipomagnezemia.

Hiperkaliemia

W czasie leczenia inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, u części pacjentów obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Do grupy ryzyka wystąpienia hiperkaliemii w czasie leczenia inhibitorami ACE zalicza się chorych z niewydolnością nerek, pacjentów w podeszłym wieku (> 70 lat), chorych z niewyrównaną cukrzycą i pacjentów przyjmujących zamienniki soli kuchennej zawieraj ące potas, leki moczopędne oszczędzaj ące potas lub inne leki mogące zwiększać stężenie potasu w surowicy, jak również pacjentów odwodnionych, z ostrą dekompensacj ą serca lub kwasicą metaboliczną. Jeśli skojarzone stosowanie powyższych substancji razem z inhibitorami ACE jest konieczne, zaleca się wówczas regularną kontrolę stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Encefalopatia wątrobowa

U pacjentów z chorobą wątroby, zaburzenia elektrolitowe na skutek stosowania leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, mogą powodować encefalopatię wątrobową. W przypadku wystąpienia encefalopatii wątrobowej należy natychmiast przerwać leczenie diuretykami.

Hiperkalcemia

Hydrochlorotiazyd zwiększa nerkowe wchłanianie zwrotne wapnia i może spowodować hiperkalcemię. Może także zakłócać wynik badania czynności przytarczyc.

Obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, zgłaszano przypadki obrzęku naczynioruchowego (patrz punkt 4.8).

W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego należy odstawić Mitripiazyd.

Należy natychmiast podjąć leczenie doraźne. Pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez co najmniej 12 do 24 godzin i zostać wypisany ze szpitala po całkowitym ustąpieniu objawów.

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, obserwowano występowanie obrzęku naczynioruchowego jelit (patrz punkt 4.8). U tych pacjentów występował ból brzucha, któremu niekiedy towarzyszyły nudności lub wymioty.

Odczyny anafilaktyczne _podczas odczulania

Prawdopodobieństwo i ciężkość reakcji anafilaktycznych i anafilaktoidalnych podczas odczulania na jad owadów i inne alergeny wzrasta przy jednoczesnym stosowaniu inhibitorów ACE. Przed odczulaniem należy rozważyć czasowe odstawienie leku Mitripiazyd.

Neutropenia i (lub) agranulocytoza

Rzadko obserwowano neutropenię i (lub) agranulocytozę a także przypadki zahamowania czynności szpiku kostnego. Zaleca się badanie liczby krwinek białych w celu wykrycia ewentualnej leukopenii. Częstsza kontrola jest zalecana w początkowej fazie leczenia oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, pacjentów z współistniejącą kolagenozą (np. chorych na toczeń rumieniowaty lub twardzinę), oraz u pacjentów przyjmuj ących inne leki, które mogą zmieniać obraz krwi (patrz punkty

4.5 i 4.8).

Różnice rasowe

Ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego podczas leczenia inhibitorami ACE jest wyższe u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Ramipryl, jak i inne inhibitory ACE, może mniej skutecznie obniżać ciśnienie tętnicze u osób rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. Powodem może być większe rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego z niską aktywnością reninową osocza w populacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym rasy czarnej.

Sportowcy

Hydrochlorotizayd może powodować dodatni wynik testów antydopingowych.

Zaburzenia metaboliczne i endokrynne

Leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi może upośledzać tolerancję glukozy. U pacjentów chorych na cukrzycę może być konieczna zmiana dawkowania insuliny lub doustnych leków hipoglikemizujących. W czasie leczenia tiazydami może się ujawnić utajona cukrzyca.

Leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi wiąże się ze zwiększeniem stężenia cholesterolu i trójglicerydów.

U niektórych pacjentów leczonych tiazydowymi lekami moczopędnymi może wystąpić hiperurykemia lub mogą się pojawić objawy dny moczanowej.

Kaszel

W trakcie stosowania inhibitorów ACE u pacjentów opisywano występowanie charakterystycznego suchego i uporczywego kaszlu, ustępującego po przerwaniu leczenia. Kaszel wywołany leczeniem inhibitorami ACE należy brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej kaszlu.

Inne ostrzeżenia

Reakcje nadwrażliwości mogą występować u pacjentów z alergią lub astmą oskrzelową w wywiadzie, jak też u osób bez takiego obciążenia. Donoszono o możliwości zaostrzenia lub uczynnienia tocznia rumieniowatego układowego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Połączenia przeciwwskazane

Pozaustrojowe procedury lecznicze, prowadzące do kontaktu krwi z ujemnie naładowanymi powierzchniami, takie jak dializa lub hemofiltracja z zastosowaniem błon wysokoprzepływowych (np. błon z poliakrylonitrylu) oraz afereza lipoprotein o niskiej gęstości z użyciem siarczanu dekstranu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji rzekomoanafilaktycznych (patrz punkt 4.3). Jeśli tego typu leczenie jest konieczne, należy rozważyć użycie błon dializacyjnych innego rodzaju lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy.

Ostrzeżenia dotyczące stosowania

Sole potasu, heparyna, leki moczopędne oszczędzające potas i inne preparaty zwiększające stężenie potasu w surowicy (w tym antagoniści angiotensyny II, trimetoprym, takrolimus, cyklosporyna).

Ze względu na ryzyko wystąpienia hiperkaliemii, konieczna jest ścisła kontrola stężenia potasu w surowicy.

Leki przeciwnadciśnieniowe (np. leki moczopędne) oraz inne, które mogą mieć działanie hipotensyjne (np. nitraty, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, środki znieczulające, nadmierne spożycie alkoholu, baklofen, alfuzosyna, doksazosyna, prazosyna, tamsulozyna, terazosyna)

Należy spodziewać się zwiększenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia (patrz punkt 4.2 - leki moczopędne).

Sympatykomimetyki o działaniu wazopresyjnym oraz inne substancje (np. epinefryna), które mogą osłabić działanie hipotensyjne ramiprylu.

Zalecana jest kontrola ciśnienia tętniczego.

Allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki i inne leki mogące wpływać na morfologię krwi.

Zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji hematologicznych (patrz punkt 4.4).

Sole litu

Inhibitory ACE mogą zmniejszać wydalanie litu, co może prowadzić do nasilenia jego toksycznego działania. Dlatego też, należy kontrolować stężenie litu w surowicy. Skojarzone stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może zwiększać ryzyko toksyczności litu i nasilać ryzyko już zwiększone przez inhibitory ACE. Nie zaleca się kojarzenia ramiprylu i hydrochlorotiazydu z litem.

Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina

Możliwość wystąpienia reakcji hipoglikemicznych. Hydrochlorotiazyd może osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych. Dlatego też, w początkowej fazie leczenia skojarzonego zalecane jest szczególnie ścisłe monitorowanie stężenia glukozy we krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i kwas acetylosalicylowy

Należy spodziewać się osłabienia działania przeciwnadciśnieniowego Mitripiazydu. Ponadto, jednoczesne przyjmowanie inhibitorów ACE i niesteroidowych leków przeciwzapalnych może powodować większe ryzyko zaburzenia czynności nerek oraz wzrostu kaliemii.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Działanie leków przeciwzakrzepowych może być słabsze przy równoczesnym stosowaniu hydrochlorotiazydu.

Kortykosteroidy, ACTH, amfoterycyna B, karbenoksolon, duże dawki preparatów z korzenia lukrecji, środki przeczyszczające (długotrwale stosowanie) i inne leki zwiększające wydalanie potasu z moczem lub obniżające stężenie potasu w osoczu Zwiększone ryzyko wystąpienia hipokaliemii.

Preparaty z naparstnicy, substancje czynne wydłużające odstęp QT i leki przeciwarytmiczne Ich działanie proarytmiczne może wzrastać, a działanie przeciwarytmiczne słabnąć w obecności zaburzeń elektrolitowych (np. hipokaliemii, hipomagnezemii).

Metyldopa

Możliwość wystąpienia hemolizy.

Cholestyramina lub inne wymienniki jonowe podawane doustnie

Zmniejszenie wchłaniania hydrochlorotiazydu. Diuretyki sulfonamidowe należy przyjmować co najmniej godzinę przed takimi lekami lub 4-6 godzin po nich.

Leki typu kurary, działające rozkurczowo na mięśnie Możliwość nasilenia i przedłużenia działania rozkurczowego.

Sole wapnia i leki zwiększające stężenie wapnia w osoczu

W przypadku równoczesnego stosowania hydrochlorotiazydu można się spodziewać wzrostu stężenia wapnia w surowicy; zatem tacy pacjenci wymagają ścisłego monitorowania stężenia wapnia.

Karbamazepina

Ryzyko wystąpienia hiponatremii, ze względu na addycyjne działanie z hydrochlorotiazydem.

Radiologiczne środki cieniujące zawierające jod

W przypadku odwodnienia wywołanego przez leki moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, wzrasta ryzyko wystąpienia ostrych zaburzeń czynności nerek, zwłaszcza po zastosowaniu znacznych dawek środków kontrastuj ących zawieraj ących jod.

Penicylina

Hydrochlorotiazyd jest wydalany w kanaliku dystalnym i zmniejsza wydalanie penicyliny.

Chinina

Hydrochlorotiazyd zmniejsza wydalanie chininy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie zaleca się stosowania leku Mitripiazyd w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4), a stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 oraz 4.4).

Epidemiologiczne dane dotyczące ryzyka działania teratogennego po ekspozycji na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie doprowadziły do jednoznacznego wniosku; mimo to, nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Jeżeli kontynuacja leczenia inhibitorami ACE jest konieczna, u pacjentek planuj ących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie nadciśnienia tętniczego o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy jak najszybciej przerwać stosowanie inhibitorów ACE i jeśli jest to właściwe, rozpocząć alternatywną terapię.

Stwierdzono, że narażenie na inhibitory ACE/antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA) podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży jest toksyczne dla płodu ludzkiego (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i działa toksycznie na noworodki (niewydolność nerek, hipotensja, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3). W przypadku narażenia na działanie inhibitorów ACE od drugiego trymestru ciąży, wskazana jest ultrasonograficzna ocena czynności nerek oraz budowy czaszki. Niemowlęta, których matki stosowały inhibitory ACE, powinny być starannie obserwowane pod kątem wystąpienia niedociśnienia, oligurii i hiperkaliemii (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Hydrochlorotiazyd, w przypadku przedłużonej ekspozycji podczas trzeciego trymestru ciąży, może powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe i ryzyko opóźnienia rozwoju płodu. Ponadto, donoszono o rzadkich przypadkach hipoglikemii i małopłytkowości u noworodków narażonych na hydrochlorotiazyd w okresie bliskim porodu. Hydrochlorotiazyd może zmniejszać objętość osocza, jak również maciczno-łożyskowy przepływ krwi.

Lek Mitripiazyd jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią.

Ramipryl i hydrochlorotiazyd są wydzielane do mleka matki w takim stopniu, że mogą oddziaływać na niemowlę karmione piersią w przypadku stosowania przez kobietę terapeutycznych dawek ramiprylu i hydrochlorotiazydu. Nie ma dostatecznych informacji dotyczących stosowania ramiprylu podczas karmienia piersią, dlatego też preferowane są inne leki o lepiej ustalonych profilach bezpieczeństwa w tym okresie, zwłaszcza w czasie karmienia noworodków i wcześniaków. Hydrochlorotiazyd wydala się do mleka matki. Tiazydy stosowane w okresie karmienia piersią wywołują zmniejszenie lub nawet zanik laktacji. U niemowląt mogą występować: nadwrażliwość na substancje czynne - pochodne sulfonamidowe, hipokaliemia i żółtaczka jąder podstawy mózgu. Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich reakcji u niemowląt karmionych piersią, powodowanych przez obie substancje czynne produktu, należy podjąć decyzję, czy zaprzestać karmienia piersią, czy odstawić leki, wziąwszy pod uwagę znaczenie leczenia dla matki.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niektóre działania niepożądane (np. objawy zmniejszonego ciśnienia tętniczego, takie jak zawroty głowy) mogą obniżać zdolność koncentracji i reagowania, a tym samym, stanowią ryzyko w sytuacjach gdzie zdolności te są szczególnie ważne (np. podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn). Może się to zdarzać zwłaszcza na początku leczenia lub przy zmianie leczenia z innych leków. Po pierwszej dawce lub po zwiększeniu dawkowania, zaleca się, aby pacjent przez kilka godzin nie prowadził pojazdu ani nie obsługiwał maszyn i urządzeń.

4.8 Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa skojarzenia ramipryl + hydrochlorotiazyd obejmuje działania niepożądane występujące w związku z hipotensją i (lub) hipowolemią na skutek zwiększonej diurezy. Ramipryl może wywoływać uporczywy suchy kaszel, podczas gdy hydrochlorotiazyd może prowadzić do pogorszenia metabolizmu glukozy, lipidów i kwasu moczowego. Te dwie substancje czynne wywierają przeciwstawny wpływ na stężenie potasu w osoczu. Ciężkie działania niepożądane obejmują: obrzęk naczynioruchowy lub odczyn anafilaktyczny, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, zapalenie trzustki, ciężkie odczyny skórne oraz neutropenię/agranulocytozę.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana w następuj ący sposób:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana


>1/10

>1/100 do <1/10 >1/1 000 do <1/100)

>1/10 000 do <1/1 000 <1/10 000

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione

zgodnie ze zmniejszającym się nasi

eniem.

\ Częstość

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Nieznana

Klasyfikacja układów i narządów \

Zaburzenia

serca

Choroba

niedokrwienna

Zawał mięśnia sercowego

mięśnia

sercowego, w tym dusznica bolesna tachykardia, zaburzenia rytmu, kołatanie serca, obrzęk tkanek obwodowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zmniejszenie

liczby krwinek

białych,

zmniejszenie

liczby krwinek

czerwonych,

zmniej szenie

stężenia

hemoglobiny,

niedokrwistość

hemolityczna,

małopłytkowość

Zahamowanie czynności szpiku kostnego, neutropenia w tym agranulocytoza, pancytopenia, eozynofilia, zagęszczenie krwi związane z odwodnieniem

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bóle i zawroty głowy

Zawroty głowy, parestezje, drżenie, zaburzenia równowagi, uczucie pieczenia, zaburzenia smaku, brak smaku

Niedokrwienie mózgu, w tym udar niedokrwienny i przemijający epizod niedokrwienny, zaburzenia psychomotoryczne, Zaburzenia węchu

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia, w tym nieostre widzenie, zapalenie spojówek

Widzenie przedmiotów w kolorze żółtym, zmniej szenie wytwarzania łez powodowane przez hydrochlorotiazyd

Zaburzenia ucha i błędnika

Szum w uszach

Zaburzenia słuchu

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Suchy, męczący kaszel, zapalenie oskrzeli

Zapalenie zatok przynosowych, duszność, niedrożność nosa

Skurcz oskrzeli, w tym zaostrzenie astmy,

alergiczne zapalenie

pęcherzyków

płucnych,

niekardiogenny

obrzęk płuc

spowodowany przez

hydrochlorotiazyd

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie żołądka i jelit, zaburzenia trawienia, dyskomfort w jamie brzusznej, dyspepsja, nieżyt żołądka, nudności, zaparcia, zapalenie dziąseł

Wymioty, zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka, biegunka, ból w

nadbrzuszu, suchość w ustach

Zapalenie trzustki (bardzo rzadkie przypadki zgonów w wyniku stosowania inhibitorów ACE), zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych,

spowodowane

przez

hydrochlorotiazyd

obrzęk

naczynioruchowy jelita cienkiego, zapalenie ślinianek spowodowane przez hydrochlorotiazyd

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek, zwiększenie wydalania moczu, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

Nasilenie istniejącego wcześniej białkomoczu, śródmiąższowe zapalenie nerek spowodowane przez hydrochlorotiazyd

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk

naczynioruchowy, bardzo rzadko niedrożność dróg oddechowych wywołana obrzękiem naczynioruchowy m prowadzi do zgonu;

łuszczycpodobne

zapalenie skóry ,

nadmierna

potliwość,

wysypka,

zwłaszcza

plamisto-

grudkowa, świąd,

łysienie

Martwica toksyczna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień

wielopostaciowy,

pęcherzyca,

zaostrzenie

łuszczycy,

złuszczające

zapalenie skóry,

nadwrażliwość na

światło słoneczne,

odwarstwienie

paznokci,

pęcherzykowata lub liszajowata osutka skórna lub wykwity na błonach śluzowych, pokrzywka, toczeń rumieniowaty układowy

spowodowany przez hydrochlorotiazyd

Zaburzenia

mięśniowo-

szkieletowe

Bóle mięśni

Bóle stawów, skurcze mięśni Osłabienie mięśniowe, sztywność

mięśniowa, tężyczka spowodowana przez hydrochlorotiazyd

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niedostateczna

kontrola

cukrzycy,

zmniejszenie

tolerancji

glukozy,

Anoreksja, zmniejszenie apetytu, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, pragnienie

Zwiększenie stężenia potasu przez ramipril

Zmniejszenie stężenia sodu we krwi, glikozuria, zasadowica metaboliczna, hipochloremia,

zwiększenie stężenia glukozy we krwi,

zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, nasilenie dny,

zwiększenie stężenia cholesterolu i (lub)

trójglicerydów we krwi spowodowane przez

hydrochlorotiaz

yd

spowodowane

przez

hydrochlorotiazyd

hipomagnezemia, hiperkalcemia, odwodnienie spowodowane przez hydrochlorotiazyd

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie,

zmniejszenie

ciśnienia

ortostatycznego,

omdlenia, nagłe

zaczerwienienie

skóry

Zakrzepica na skutek ciężkiej hipowolemii, zwężenie naczyń, hipoperfuzja, zespół Raynauda, zapalenie naczyń

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie,

astenia

Ból w klatce

piersiowej,

gorączka

Zaburzenia

układu

immunologiczne

go

Reakcje

anafilaktyczne lub anafilaktoidalne spowodowane przez ramipryl lub odczyn anafilaktyczny spowodowane przez hydrochlorotiazyd, wzrost miana przeciwciał przeciw) ądrowych

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Cholestatyczne lub cytolityczne zapalenie wątroby (przypadki śmiertelne zgłaszane bardzo rzadko), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i (lub) zwiększenie stężenia bilirubiny sprzężonej surowicy, kamicze zapalenie pęcherzyka

Ostra niewydolność

wątroby, żółtaczka

cholestatyczna,

uszkodzenie

wątrobowo-

komórkowe

żółciowego

spowodowane

przez

hydrochlorotiazyd

Zaburzenia

układu

rozrodczego i piersi

Przemijające

zaburzenia

wzwodu

Obniżenie libido, ginekomastia

Zaburzenia

psychiczne

Obniżenie nastroju, apatia, niepokój, nerwowość, zaburzenia snu, w tym nadmierna senność

Stan splątania, niepokój, zaburzenia uwagi

4.9 Przedawkowanie

Objawy związane z przedawkowaniem inhibitorów ACE mogą obejmować: nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych (ze znacznym niedociśnieniem i wstrząsem), bradykardię, zaburzenia równowagi elektrolitowej, niewydolność nerek, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia świadomości, w tym śpiączkę, drgawki pochodzenia mózgowego, niedowłady i porażenną niedrożność jelit.

Przedawkowanie hydrochlorotiazydu może wywołać ostre zatrzymanie moczu u pacjentów predysponowanych do takiego powikłania (np. z rozrostem gruczołu krokowego).

Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą, a leczenie powinno być zarówno objawowe jak i wspomagające. Zalecane postępowanie w przypadku przedawkowania obejmują podstawową detoksykację (płukanie żołądka, podanie środków adsorbujących) i przywrócenie stabilności hemodynamicznej, w tym podanie agonistów receptorów a1-adrenergicznych lub angiotensyny II (angiotensynamidu). Ramiprylat - aktywny metabolit ramiprylu - jest w niewielkim stopniu usuwany z krążenia poprzez hemodializę.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: ramipryl i leki moczopędne Kod ATC: C 09 BA 05

Mechanizm działania

Ramipryl

Ramiprylat - aktywny metabolit proleku ramiprylu, - jest inhibitorem enzymu karboksypeptydazy dipeptydylowej I (synonimy: enzym konwertuj ący angiotensynę; kininaza II), enzymu, który w osoczu i tkankach katalizuje przemianę angiotensyny I w angiotensynę II - czynną substancj ę powoduj ącą zwężenie naczyń. Ramiprylat posiada również zdolność hamowania rozpadu bradykininy - substancji powoduj ącej rozszerzenie naczyń krwionośnych. Zmniejszone wytwarzanie angiotensyny II i zahamowanie rozpadu bradykininy prowadzą do rozszerzenia naczyń obwodowych.

Ponieważ angiotensyna II stymuluje również uwalnianie aldosteronu, ramiprylat zmniejsza wydzielanie aldosteronu. Średnia odpowiedź na leczenie inhibitorami ACE była niższa u pacjentów rasy czarnej (pochodzenia afrokaraibskiego) z nadciśnieniem (zazwyczaj pacjentów z niską aktywnością reninową osocza) niż u pacjentów innych ras.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd jest tiazydowym lekiem moczopędnym. Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego tej grupy leków moczopędnych nie jest w pełni poznany. Hamują one wchłanianie zwrotne sodu i chlorków w kanaliku dystalnym. Zwiększonemu wydalaniu nerkowemu tych jonów towarzyszy wzrost diurezy (na skutek osmotycznego wiązania wody). Zwiększa się także wydalanie potasu i magnezu, natomiast zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. Mechanizmami działania obniżającego ciśnienie krwi mogą być: modyfikacja gospodarki jonami sodu, zmniejszenie ilości wody pozakomórkowej i objętości osocza, zmiana oporu naczyń nerkowych oraz osłabiona odpowiedź na noradrenalinę i angiotensynę II.

Działanie _ farmakodynamiczne

Ramipryl

Podanie ramiprylu powoduje znaczne zmniejszenie oporu obwodowego naczyń tętniczych. Na ogół, nie ma większych zmian w szybkości przepływu nerkowego osocza i przesączaniu kłębkowym. U pacjentów z nadciśnieniem, ramipryl zmniejsza ciśnienie tętnicze, zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej, bez kompensacyjnego zwiększenia częstotliwości rytmu serca.

U większości pacjentów początek działania zmniejszającego ciśnienie tętnicze pod wpływem pojedynczej dawki ramiprylu jest widoczny po upływie 1-2 godzin od podania doustnego. Maksymalny efekt działania po podaniu pojedynczej dawki doustnej występuje zwykle w 3-6 godzin po zastosowaniu leku. Działanie obniżające ciśnienie utrzymuje się zazwyczaj przez 24 godziny.

Maksymalny efekt hipotensyjny w wyniku stałego leczenia ramiprylem osiąga się zazwyczaj po 3-4 tygodniach. Wykazano, że działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia trwającego 2 lata.

Nagłe odstawienie ramiprylu nie powoduje gwałtownego i nadmiernego zwiększenia ciśnienia tętniczego.

Hydrochlorotiazyd

Po podaniu hydrochlorotiazydu początek diurezy występuje w ciągu 2 godzin, a maksymalny efekt działania - po około czterech godzinach i działanie to utrzymuje się przez około 6-12 godzin.

Początek działania hipotensyjnego występuje po 3-4 dniach i działanie to może utrzymywać się aż do 7 dni po odstawieniu leku.

Obniżeniu ciśnienia towarzyszy nieznaczne zwiększenie ilości przesączu kłębuszkowego, oporu naczyń nerkowych i aktywności reninowej osocza.

Równoczesne podawanie ramiprylu i hydrochlorotiazydu

W badaniach klinicznych stwierdzono, że takie skojarzenie powoduje większy spadek ciśnienia krwi niż stosowanie każdego z tych leków oddzielnie. Przypuszczalnie dzięki blokadzie układu renina-angiotensyna-aldosteron, skojarzone podawanie ramiprylu i hydrochlorotiazydu powoduje odwrócenie utraty potasu związanej z takimi diuretykami. Skojarzenie inhibitora ACE z diuretykiem tiazydowym ma wpływ synergiczny na ciśnienie krwi oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia hipokaliemii powodowanej przez sam diuretyk.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka i metabolizm

Ramipryl

Wchłanianie

Po podaniu doustnym ramipryl wchłania się szybko z przewodu pokarmowego, osiągaj ąc maksymalne stężenie w osoczu w ciągu jednej godziny. Na podstawie badań z użyciem metabolitów wykrywanych w moczu, stopień absorpcji wynosi co najmniej 56%. Spożycie pokarmu nie ma znaczącego wpływu na wchłanianie ramiprylu. Biodostępność aktywnego metabolitu ramiprylatu po podaniu doustnym dawki 2,5 mg i 5 mg ramiprylu wynosi 45%. Ramiprylat - jedyny aktywny metabolit ramiprylu - osiąga maksymalne stężenie w osoczu 2-4 godziny po przyjęciu ramiprylu. Po podaniu ramiprylu raz na dobę w zwykle stosowanych dawkach, stężenie ramiprylatu w osoczu w stanie stacjonarnym ustala się mniej więcej w czwartym dniu leczenia.

•    Dystrybucja

Stopień wiązania z białkami wynosi około 73% dla ramiprylu i około 56% dla ramiprylatu.

•    Metabolizm

Ramipryl jest niemal całkowicie metabolizowany do ramiprylatu i estru diketopiperazyny ramiprylu, kwasu diketopiperazyny oraz glukuronoidów ramiprylu i ramiprylatu.

•    Wydalanie

Metabolity są wydalane głównie przez nerki. Stężenie ramiprylatu w osoczu zmniejsza się wielofazowo. Przy bardzo niskich stężeniach w osoczu obserwowana jest przedłużona faza końcowa wydalania, która jest spowodowana silnym i wysyconym wiązaniem ramiprylatu z ACE i powolnym odłączeniem się od enzymu. Wartość okresu półtrwania ramiprylatu obliczona po wielokrotnym podaniu dawki 5-10 mg ramiprylu raz na dobę wynosi 13-17 godzin i jest dłuższa dla niższych dawek 1,25-2,5 mg, co wskazuje na zdolność do wysycania się wiązania enzymu z ramiprylatem. Po pojedynczej dawce doustnej ramiprylu nie wykryto ramiprylu i jego metabolitu w mleku matki. Wpływ leku po wielokrotnym podaniu dawki nie jest znany.

•    Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2)

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wydalanie ramiprylatu przez nerki jest zmniejszone a klirens nerkowy ramiprylatu jest proporcjonalny do klirensu kreatyniny. Powoduje to zwiększenie stężenia ramiprylatu w osoczu, które zmniejsza się wolniej niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

•    Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2)

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby przekształcenie ramiprylu do ramiprylatu jest opóźnione ze względu na zmniejszoną aktywność esteraz. Jest to przyczyną zwiększenia stężenia ramiprylu w osoczu. Jednakże szczytowe stężenia ramiprylatu u tych pacjentów nie odbiega od stężeń obserwowanych u osób z prawidłową czynnością wątroby.

Hydrochlorotiazyd

•    Wchłanianie

Po podaniu doustnym około 70% dawki hydrochlorotiazydu wchłania się z przewodu pokarmowego. Hydrochlorotiazyd osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 1,5-5 godzin.

•    Dystrybucja

Stopień wiązania hydrochlorotiazydu z białkami osocza wynosi około 40% .

•    Metabolizm

Hydrochlorotiazyd ulega nieznaczącemu metabolizmowi wątrobowemu.

•    Wydalanie

Hydrochlorotiazyd jest wydalany prawie całkowicie (> 95%) w postaci niezmienionej przez nerki; 50-70% pojedynczej dawki doustnej ulega wydaleniu w ciągu 24 godzin. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 5-6 godzin.

•    Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2)

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wydalanie hydrochlorotiazydu jest zmniejszone a klirens nerkowy hydrochlorotiazydu jest proporcjonalny do klirensu kreatyniny. Powoduje to zwiększenie stężenia hydrochlorotiazydu w osoczu, które zmniejsza się wolniej niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

• Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2)

U pacjentów chorych na marskość wątroby farmakokinetyka hydrochlorotiazydu nie zmienia się znacząco. Nie badano farmakokinetyki hydrochlorotiazydu u chorych z niewydolnością serca.

Ramipryl i hydrochlorotiazyd

Równoczesne podawanie ramiprylu i hydrochlorotiazydu nie wpływa na ich biodostępność. Produkt złożony można uważać za równoważnik biologiczny produktów zawierających poszczególne składniki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Doustne podawanie skojarzenia ramiprylu i hydrochlorotiazydu nie miało ostrego wpływu toksycznego na szczury i myszy aż do dawki 10 000 mg/kg. Badania nad wpływem powtarzanych dawek, przeprowadzone u szczurów i małp, wykazały jedynie zaburzenia równowagi elektrolitowej.

Nie prowadzono badań nad działaniem mutagennym i rakotwórczym tego skojarzenia leków, ponieważ badania indywidualnych składowych produktu nie wykazały żadnego ryzyka.

W badaniach nad reprodukcją u szczurów i królików stwierdzono, że takie skojarzenie leków jest trochę bardziej toksyczne niż każdy pojedynczy składnik, ale w żadnym z badań nie zaobserwowano działania teratogennego produktu złożonego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Sodu stearylofumaran Magnezu wodorotlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/Aluminium (OPA/Aluminium/PCWAluminium) w pudełku tekturowym.

Wielkości opakowań: 28, 30, 60 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mitripiazyd, 2,5 mg+12,5 mg, tabletki: 14663 Mitripiazyd, 5 mg+25 mg, tabletki: 14662

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04-06-2008r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

Mitripiazyd