+ iMeds.pl

Modafen junior 200 mg/5 mlUlotka Modafen junior

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Modafen Junior, 200 mg/5 ml zawiesina doustna Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Modafen Junior i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Modafen Junior u dziecka

3.    Jak stosować Modafen Junior

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Modafen Junior

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Modafen Junior i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Działanie tych leków polega na zmianie reakcji organizmu na ból, stan zapalny i podwyższoną temperaturę ciała. Modafen Junior jest przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego leczenia:

•    gorączki

•    bólu głowy lub zęba o nasileniu małym do umiarkowanego.

Modafen Junior zaczyna działać w ciągu 15 minut i obniża gorączkę u dzieci aż do 8 godzin.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2 Informacje ważne przed zastosowaniem leku Modafen Junior u dziecka

Kiedy nie stosować leku Modafen Junior:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ), lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po stosowaniu kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ);

•    jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ;

•    jeśli obecnie występują lub występowały nawracające owrzodzenia żołądka i (lub) dwunastnicy (choroba wrzodowa), lub krwawienie (dwa lub więcej przypadków potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia);

•    jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca;

•    jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie;

•    jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia;

•    jeśli występują zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu takie jak małopłytkowość.

Jeśli osoby dorosłe stosują ten lek, nie należy przyjmować go w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Modafen Junior należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    jeśli dziecko przyjmuje jakiekolwiek inne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ lub kwas acetylosalicylowy (aspirynę) w dawce dobowej powyżej 75 mg.

•    jeśli u dziecka występują niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszana choroba tkanki łącznej).

•    jeśli u dziecka występują lub wcześniej występowały choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ ich objawy mogą się nasilić (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

•    jeśli u dziecka występowało kiedykolwiek zwiększone ciśnienie krwi i (lub) niewydolność serca.

•    jeśli u dziecka występują zaburzenia czynności nerek.

•    jeśli u dziecka występują choroby wątroby.

•    jeśli u dziecka stosowane są inne leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy (takie jak prednizolon), leki rozrzedzające krew (takie jak warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne) oraz leki przeciwpłytkowe (jak kwas acetylosalicylowy), wówczas zaleca się zachowanie ostrożności.

•    jeśli dziecko przyjmuje inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory COX-2 takie jak celekoksyb lub etorykoksyb), gdyż należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków.

•    Działania niepożądane mogą być zmniejszone poprzez zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki leku w najkrótszym czasie.

•    Ogólnie, nawykowe stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowych może prowadzić do utrzymujących się ciężkich chorób nerek.

•    W przypadku występowania obecnie lub w przeszłości astmy, przewlekłego kataru, polipów nosa lub chorób alergicznych możliwe jest wystąpienie duszności.

•    W związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne (takie jak zespół Stevensa-Johnsona). Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Modafen Junior w przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia

błon śluzowych lub innych objawów reakcji alergicznej.

•    jeśli u dziecka występują choroby serca, jeśli dziecko miało udar lub istnieją podejrzenia tych zaburzeń (na przykład zwiększone ciśnienie krwi, cukrzyca lub zwiększone stężenie cholesterolu lub palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

•    Podczas ospy (ospy wietrznej) należy unikać stosowania leku Modafen Junior.

•    jeśli dziecko niedawno przebyło duży zabieg chirurgiczny.

•    jeśli dziecko jest odwodnione, gdyż istnieje zwiększone ryzyko zaburzenia czynności nerek.

•    Leki, takie jak Modafen Junior mogą być związane z niewielkim wzrostem ryzyka ataku serca („zawał mięśnia sercowego”) lub udaru. Jakiekolwiek ryzyko jest bardziej prawdopodobne po zastosowaniu dużych dawek i długotrwałym leczeniu. Nie należy przekraczać zalecanych dawek i czasu leczenia - 3 dni.

Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja układu pokarmowego, które mogą mieć skutki śmiertelne, były odnotowywane w trakcie leczenia wszystkimi lekami z grupy NLPZ z objawami ostrzegawczymi lub bez nich, lub u pacjentów z poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia układu pokarmowego, należy natychmiast przerwać podawanie leku. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji układu pokarmowego wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki leku z grupy NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie powikłanym krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Modafen Junior”) oraz u osób w podeszłym wieku. Tacy pacjenci powinni rozpocząć leczenie od najmniejszej skutecznej dawki. U tych pacjentów oraz u pacjentów wymagających jednoczesnego podawania aspiryny w małych dawkach lub innych leków zwiększających ryzyko ze strony układu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).

Leki z grupy NLPZ takie jak ibuprofen mogą maskować objawy istniejącego zakażenia i gorączki.

Jeżeli którekolwiek z wyżej wymienionych ostrzeżeń dotyczy dziecka należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Modafen Junior.

Jeśli ten lek stosuje osoba dorosła:

Osoby w podeszłym wieku

Podczas stosowania leków z grupy NLPZ, u osób w podeszłym wieku występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych, w szczególności tych dotyczących żołądka i jelit. Aby uzyskać więcej informacji, patrz punkt 4 ’’Możliwe działania niepożądane”.

Pacjenci, u których wystąpiło zatrucie pokarmowe, zwłaszcza w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy w obrębie jamy brzusznej (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie na początkowym etapie leczenia.

Modafen Junior a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach, przyjmowanych przez dziecko obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w szczególności:

-    kortykosteroidy (takie jak prednizolon), ponieważ mogą one zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego

-    inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory COX-2, takie jak celekoksyb lub etorykoksyb)

-    niektóre leki, które są lekami przeciwzakrzepowymi (przeciwko krzepnięciu krwi)

(np. kwas acetylosalicylowy/aspiryna, warfaryna, tyklopidyna), niektóre leki stosowane

w zwiększonym ciśnieniu krwi (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki blokujące receptory beta, antagoniści receptora angiotensyny II) a nawet niektóre inne leki, które mogą wpływać na leczenie ibuprofenem lub na które może oddziaływać ibuprofen. Dlatego zawsze należy zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem ibuprofenu z innymi lekami.

-    leki przeciwpłytkowe (takie jak kwas acetylosalicylowy) i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne), ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego.

-    leki stosowane w nadciśnieniu i leki moczopędne (diuretyki), ponieważ leki z grupy NLPZ mogą osłabiać działanie tych leków i istnieje możliwość zwiększenia ryzyka dla nerek.

W takim przypadku ważne jest by dziecko piło wystarczającą ilość wody w ciągu dnia.

-    metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka lub reumatyzmu), ponieważ może nasilać działanie metotreksatu.

-    takrolimus (lek hamujący reakcj ę immunologiczną), ponieważ zwiększone jest ryzyko toksycznego działania na nerki.

-    cyklosporyna (lek hamujący reakcję immunologiczną), ponieważ istnieją ograniczone dane dotyczące zwiększonego ryzyka toksycznego działania na nerki.

-    Zydowudyna (lek stosowany w leczeniu AIDS), ponieważ stosowanie leku Modafen Junior może prowadzić do zwiększenia ryzyka krwawienia do stawów lub krwawienia, które prowadzi do obrzęków u pacjentów z hemofilią i pozytywnym wynikiem testu na obecność przeciwciał HIV

-    Pochodne sulfonylomocznika: Badania kliniczne wykazały interakcje między lekami z grupy NLPZ i lekami przeciwcukrzycowymi (pochodne sulfonylomocznika). Mimo, że interakcje pomiędzy ibuprofenem i pochodnymi sulfonylomocznika nie zostały opisane do tej pory, kontrola stężenia glukozy we krwi jest zalecana jako środek ostrożności podczas jednoczesnego stosowania.

-    Probenecyd i sulfinpyrazon: Leki, które zawierają probenecyd lub sulfinpyrazon mogą opóźnić wydalanie ibuprofenu.

-    Baklofen: Istnieją dane kliniczne wskazujące, że NLPZ mogą zwiększać stężenie baklofenu w osoczu

-    Rytonawir, gdyż w trakcie stosowania tego leku może zwiększyć się osoczowe stężenia NLPZ

-    Aminoglikozydy (antybiotyki), gdyż leki NLPZ mogą obniżyć się klirens aminoglikozydów

-    Digoksyna, fenytoina i lit: ibuprofen może zwiększyć stężenie tych leków w osoczu

-    Antybiotyki z grupy chinolonów, ponieważ stosowanie tych leków i leków z grupy NLPZ może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek.

-    Cholestyramina, ponieważ stosowanie leków z grupy NLPZ z cholestyraminą może opóźniać i zmniejszać wchłanianie leków z grupy NLPZ

-    Worykonazol i flukonazol, ponieważ stosowanie tych leków może zwiększać narażenie na leki z grupy NLPZ

Jeśli ten lek stosuje osoba dorosła:

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Modafen Junior. Nie stosować leku w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży. Unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią

Jedynie niewielkie ilości ibuprofenu i produktów jego rozpadu przenikają do mleka matki. Ponieważ dotychczas nie jest znany szkodliwy wpływ leku na niemowlęta, zazwyczaj nie jest konieczne, by przerywać karmienie piersią podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w zalecanych dawkach.

Płodność

Modafen Junior należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuj e po przerwaniu stosowania leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas krótkotrwałego stosowania, lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Modafen Junior zawiera sorbitol

Modafen Junior zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania doustnego.

Zalecana dawka w przypadku bólu i gorączki:

Wiek dziecka (Masa ciała)

Ile?

Jak często w ciągu 24 godzin?

6-9 lat (20-29 kg)

5 ml (200 mg ibuprofenu)

3 razy

9-12 lat (30-40 kg)

7,5 ml (300 mg ibuprofenu)

3 razy

*Dawki należy podawać co około 6 do 8 godzin.

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat lub poniżej 20 kg.

Dzieci (przedział wiekowy > 6 lat do < 12 lat) i młodzież

Jeśli u dzieci w wieku od 6 lat i u młodzieży wymagane jest stosowanie tego leku przez okres dłuższy

niż 3 dni lub jeśli objawy się nasilą należy skontaktować się z lekarzem.

Zawiesinę należy popić odpowiednią ilością płynu.

Pacjentom z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się, aby lek Modafen Junior był

przyjmowany w trakcie posiłku.

UWAGA: nie przekraczać ustalonej dawki.

Sposób podawania za pomocą pipety dozującej

Każde opakowanie zawiera strzykawkę doustną aby odmierzyć precyzyjnie dawkę zawiesiny.

1.    Wstrząsnąć zawartość w zamkniętej szczelnie butelce (przez około 5 sekund).

2.    Butelka z produktem leczniczym jest zaopatrzona w zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi. Aby otworzyć, nacisnąć zamknięcie mocno w dół i przekręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

3.    Wepchnąć strzykawkę doustną do szyjki butelki aby dostać się do zawiesiny. Nie przechylać do góry dnem.

4.    Naciągnąć dawkę zawiesiny za pomocą tłoka strzykawki doustnej (zgodnie z podziałką na strzykawce - ml)

5.    Wyjąć strzykawkę doustną z szyjki butelki.

6.    Podać zawiesinę do ust dziecka albo poprzez umieszczenie zakończenia strzykawki doustnej w jego ustach i przez łagodne naciskanie na tłok lub poprzez wstrzyknięcie zawiesiny na łyżeczkę do herbaty i podanie zawartości dziecku.

7.    Po użyciu ponownie ostrożnie zakręcić butelkę. Umyć strzykawkę doustną ciepłą wodą i pozostawić do osuszenia.

Czas trwania leczenia

Lek ten jest przeznaczony tylko do krótkotrwałego stosowania. Jeśli objawy u dziecka utrzymują się

dłużej niż 3 dni należy zasięgnąć porady lekarza.

Jeśli objawy nasilą się należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie przez dziecko większej niż zalecana dawki leku Modafen Junior

W razie przypadkowego podania większej niż zalecana dawki leku Modafen Junior, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Do objawów przedawkowania zalicza się nudności, wymioty, ból brzucha, ból głowy, zawroty głowy, senność, drżenie powiek, niewyraźne widzenie, dzwonienie w uszach i rzadko niskie ciśnienie krwi, zmiany w składzie krwi, zaburzenia czynności nerek i utratę przytomności.

Pominięcie przyjęcia przez dziecko dawki leku Modafen Junior

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia podania dawki, należy ją podać tak szybko jak to jest możliwe, a następną dawkę leku podać zgodnie z zaleceniami wyszczególnionymi powyżej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane można zminimalizować przez zastosowanie najmniejszej dawki w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów. U dziecka może wystąpić jedno ze znanych działań niepożądanych leków z grupy NLPZ. Jeśli wystąpią działania niepożądane lub w przypadku wątpliwości, należy przerwać podawanie leku dziecku i skontaktować się z lekarzem najszybciej jak to możliwe. Osoby w podeszłym wieku stosujące ten lek należą do grupy o zwiększonym ryzyku rozwoju objawów związanych z działaniami niepożądanymi.

NALEŻY PRZERWAĆ STOSOWANIE tego leku i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską, jeśli u dziecka występują:

•    objawy krwawienia jelitowego, takie jak: silny ból brzucha, czarne smoliste stolce, krwawe wymioty lub wymioty zawierające cząsteczki o ciemnej barwie, które przypominają fusy kawy.

•    objawy rzadkich lecz poważnych reakcji alergicznych, takich jak nasilenie astmy, niewyjaśnione świszczenie lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, kołatania serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Objawy mogą wystąpić nawet po pierwszym zastosowaniu leku. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    ciężkie reakcje skórne takie jak wysypka obejmująca całe ciało, złuszczanie, powstawanie pęcherzy lub odpadanie płatów skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Często (mogą dotyczyć maksymalnie 1 na 10 osób)

•    zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia (gazy), biegunka, zaparcia.

Niezbyt często (mogą dotyczyć maksymalnie 1 na 100 osób)

•    zapalenie żołądka, nasilenie zapalenia jelita grubego i choroby Crohna

•    ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie

•    zaburzenia widzenia

•    wrzody w obrębie przewodu pokarmowego, które mogą krwawić lub pękać

•    owrzodzenie jamy ustnej i (lub) obrzęk i podrażnienie ust

•    reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem oraz napady astmy (z możliwym spadkiem ciśnienia krwi)

Rzadko (mogą dotyczyć maksymalnie 1 na 1000 osób)

•    szumy uszne (dzwonienie w uszach)

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć maksymalnie 1 na 10 000 osób)

•    zapalenie przełyku lub trzustki, niedrożność jelit

•    ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherze, które mogą się łuszczyć i którym towarzyszy gorączka, dreszcze, bóle mięśni i złe samopoczucie, zespół Stevensa-Johnsona. W wyjątkowych przypadkach wystąpiły ciężkie zakażenia skóry w trakcie ospy (ospa wietrzna).

•    zmniejszone niż zwykle oddawanie moczu oraz obrzęk (możliwa ostra niewydolność nerek lub stan zapalny). Uszkodzenia nerek lub zwiększenie stężenia mocznika we krwi (pierwszymi objawami są mniejsze niż zwykle oddawanie moczu, zmętnienie moczu, krew w moczu, ból pleców, możliwy obrzęk nóg i ogólne złe samopoczucie).

•    zaburzenia wytwarzania krwinek (pierwsze objawy to gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie wyczerpanie, krwawienia z nosa i skóry, niewyjaśnione lub nietypowe siniaki.

•    reakcje psychotyczne i depresja

•    nasilenie stanu zapalnego z powodu zakażenia. Jeśli w trakcie stosowania leku Modafen Junior wystąpią objawy zakażenia lub nasilają się, należy skonsultować się z lekarzem.

•    obrzęk, wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca.

•    zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby. Niewydolność lub uszkodzenie wątroby, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania, objawiające się zażółceniem skóry i oczu lub jasnymi stolcami i ciemnym moczem.

•    bardzo rzadko podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowych wraz ze sztywnością karku, bólem głowy, złym samopoczuciem, gorączką lub zaburzeniami świadomości. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, choroba mieszana tkanki łącznej) są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku ich wystąpienia.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

• upośledzenie słuchu

Przyjmowanie leków, takich jak ten może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia oraz przechowywać poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Modafen Junior

-    Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każdy 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.

-    Pozostałe składniki to: sorbitol ciekły, niekrystalizaujący, celuloza dyspersyjna RC 591, karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, sodu benzoesan, sodu chlorek, aromat malinowy, aromat wiśniowy, tamautyna (E 957), sukraloza, sacharyna sodowa, polisorbat 60, różowy ekstrakt antocyjanów, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Modafen Junior i zawartość opakowanie

Modafen Junior jest różową, lepką zawiesina o malinowym i wiśniowym zapachu.

Rodzaj opakowania: szklana butelka ze szkła oranżowego (typu III) z białą zakrętką (PP) polipropylenową z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci.

Opakowanie zawiera urządzenie odmierzające: doustną strzykawkę (6 ml) z zaznaczonymi dawkami. Wielkość opakowania: 1 x 100 ml (1 butelka zawiera 100 ml zawiesiny).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Modafen Junior

Charakterystyka Modafen junior

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MODAFEN JUNIOR

200 mg/5 ml, zawiesina doustna

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna.

Opis produktu: Różowa, lepka zawiesina o malinowym i wiśniowym zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe, objawowe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.

Krótkotrwałe, objawowe leczenie gorączki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Ból i gorączka: Dawka dobowa produktu leczniczego Modafen Junior wynosi 20-30 mg/kg masy ciała w dawkach podzielonych. Schemat dawkowania z zastosowaniem dołączonego do opakowania urządzenia odmierzającego może być osiągnięty następująco:

Wiek dziecka (Masa ciała)

Dawka j ednorazowa

Maksymalna dawka dobowa ibuprofenu

6-9 lat (20-29 kg)

5 ml

(200 mg ibuprofenu)

3 razy

(600 mg ibuprofenu)

9-12 lat (30-40 kg)

7,5 ml

(300 mg ibuprofenu)

3 razy

(900 mg ibuprofenu)

Dawki należy podawać co około 6 do 8 godzin.

Jeśli u dzieci w wieku od 6 lat i u młodzieży stosowanie tego produktu leczniczego jest wymagane przez okres dłuższy niż 3 dni lub jeśli objawy ulegną pogorszeniu należy skontaktować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat lub o masie ciała poniżej 20 kg.

Zawiesinę należy popić odpowiednią ilością płynu.

U pacjentów z dolegliwościami przewodu pokarmowego zalecane jest stosowanie produktu leczniczego Modafen Junior podczas posiłków.

Do podania doustnego.

Wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

Jeśli nastąpi pogorszenie objawów, należy zasięgnąć porady lekarza.

Jeśli produkt leczniczy wydawany jest bez recepty a objawy u dziecka utrzymują się dłużej niż 3 dni należy zasięgnąć porady lekarza.

Działania niepożądane można zmniejszyć przez zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów (patrz punkt 4.4).

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2):

U pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, patrz punkt 4.3).

Pacjenci z niewydolnością wątroby (patrz punkt 5.2):

U pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, patrz punkt 4.3).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Pacjenci, u których w wywiadzie wystąpił skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka powiązane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Pacjenci, u których w wywiadzie wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związane z wcześniejszą terapią produktami leczniczymi z grupy NLPZ.

Pacjenci z czynną lub nawracaj ącą chorobą wrzodową/krwotokiem (dwa lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia).

Krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie.

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością mięśnia sercowego (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia krzepnięcia (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia).

Zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość.

Ostatni trymestr ciąży (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność u pacjentów z:

-    toczniem rumieniowatym układowym oraz innymi chorobami tkanki łącznej - zwiększone ryzyko jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8)

- nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca w wywiadzie, ponieważ w związku z terapią lekami z grupy NLPZ zgłaszano zatrzymanie płynów i obrzęki (patrz punkt 4.3 i punkt 4.8)

-    zaburzeniem czynności nerek, ponieważ czynność nerek może ulec dalszemu pogorszeniu (patrz punkt 4.3 i punkt 4.8)

-    zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4.3 i punkt 4.8)

-    bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym

U pacjentów z astmą oskrzelową lub z chorobą alergiczną w wywiadzie może wystąpić skurcz oskrzeli.

Działania niepożądane mogą być zmniejszone poprzez zastosowanie najmniejszej dawki skutecznej w najkrótszym okresie koniecznym do uzyskania kontroli objawów (patrz wpływ na układ pokarmowy oraz układ krążenia).

Należy unikać stosowania leków z grupy NLPZ w skojarzeniu z selektywnymi inhibitorami enzymu COX-2. Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, szczególnie krwawień i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu (patrz punkt 4.2).

Bezpieczeństwo stosowania dotyczące układu pokarmowego

Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu zgłaszane były w związku ze wszystkimi lekami z grupy NLPZ w każdym momencie leczenia, z wystąpieniem objawów ostrzegawczych lub bez nich lub w przypadku wcześniejszych ciężkich zaburzeń przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko wystąpienia krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego jest zwiększone wraz ze zwiększeniem wielkości dawki leku z grupy NLPZ oraz u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, szczególnie powiązaną z krwotokiem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. Ta grupa pacjentów powinna rozpoczynać leczenie od najniższych dostępnych dawek. U tych pacjentów oraz u pacjentów wymagających skojarzonego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków zwiększaj ących ryzyko wystąpienia reakcji układu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej) (patrz poniżej oraz punkt 4.5).

Pacjenci z działaniem toksycznym na przewód pokarmowy w wywiadzie, zwłaszcza w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy w obrębie jamy brzusznej (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowym etapie leczenia. Zaleca się zachować ostrożność u pacjentów przyjmuj ących w skojarzeniu produkty lecznicze, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny lub leki antyagregacyjne, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

U pacjentów przyjmujących ibuprofen, u których wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub jego owrzodzenie, należy zaprzestać leczenia tym produktem leczniczym.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ ich stan może ulec pogorszeniu (patrz punkt 4.8).

Reakcje skórne

Poważne reakcje skórne, niektóre z nich prowadzące do śmierci, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka były bardzo rzadko zgłaszane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ (patrz punkt 4.8). Największe ryzyko wystąpienia tych reakcji u pacjentów obserwuje się na wczesnym etapie leczenia, a w większości przypadków początek wystąpienia reakcji następował w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Podawanie produktu leczniczego Modafen Junior należy przerwać po wystąpieniu pierwszych objawów: wysypki skórnej, zmian dotyczących błon śluzowych lub wszelkich innych objawów nadwrażliwości.

W wyjątkowych przypadkach, ospa wietrzna może być źródłem ciężkich powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich.

W chwili obecnej nie można wykluczyć wpływu leków z grupy NLPZ na nasilenie się tych zakażeń. Tak więc zaleca się, aby unikać stosowania ibuprofenu w przypadku ospy wietrznej.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Ostrożność (konsultacja z lekarzem lub farmaceutą) jest wymagana przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca, ponieważ były zgłaszane przypadki zatrzymania płynów, nadciśnienia i obrzęków w związku z terapią lekami z grupy NLPZ.

Badanie kliniczne i dane epidemiologiczne sugeruj ą, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i przez długi okres może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka występowania zakrzepicy tętnic (na przykład zawał mięśnia sercowego lub udar). Ogólnie, badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. < 1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca.

Inne uwagi:

Ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości (na przykład wstrząs anafilaktyczny) są obserwowane bardzo rzadko. Po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po przyj ęciu/podaniu produktu leczniczego Modafen Junior leczenie musi być przerwane. Personel medyczny musi wdrożyć niezbędne postępowanie medyczne dostosowane do objawów.

Ibuprofen, substancja czynna produktu Modafen Junior, może czasowo hamować czynność płytek krwi (agregacja trombocytów). W związku z tym należy uważnie monitorować stan pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia.

Wyniki badań doświadczalnych wskazuj ą na osłabienie agregacji trombocytów-hamuj ący wpływ kwasu acetylosalicylowego na skojarzone podawanie ibuprofenu. Ta interakcja może ograniczyć pożądane działanie ochronne ASA na układ krążenia. Dlatego ibuprofen powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u pacjentów otrzymujących ASA w celu hamowania agregacji trombocytów (patrz punkt 4.5).

Podczas długotrwałego podawania produktu leczniczego Modafen Junior, wskazana jest regularna kontrola parametrów wątroby, czynności nerek, a także morfologii krwi.

Podczas długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych może wystąpić ból głowy, którego nie należy leczyć podaniem zwiększonych dawek produktu.

Ogólnie ujmuj ąc, nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza w skojarzeniu z kilkoma substancjami czynnymi łagodzącymi ból może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem wystąpienia niewydolności nerek (nefropatia przeciwbólowa). To ryzyko może zostać zwiększone pod wpływem wysiłku fizycznego związanego z utratą soli i odwodnieniem, dlatego należy go unikać.

Osoby dorosłe przyjmujące przeciwbólowe niesteroidowe leki przeciwzapalne lub kwas acetylosalicylowy w dawce dobowej powyżej 75 mg powinny unikać stosowania tego produktu.

Istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży.

Leki z grupy NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączki.

Lek zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami nietolerancji fruktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy rozważyć monitorowanie parametrów klinicznych i biologicznych u pacjentów przyjmuj ących ibuprofen w skojarzeniu z produktami leczniczymi wymienionymi poniżej.

Nie zaleca sie skojarzonego stosowania z następującymi produktami leczniczymi:

•    Kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ i glikokortykosteroidy. Mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.

Dane doświadczalne sugerują, że ibuprofen może hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, w przypadku ich skojarzonego podawania. Jednak w związku z ograniczoną liczbą danych i brakiem pewności dotyczącej ekstrapolacji danych ex vivo w odniesieniu do sytuacji klinicznej wskazuje, że nie można wyciągnąć ostatecznych wniosków w przypadku regularnego stosowania ibuprofenu oraz, że brak jest klinicznie istotnego wpływu w przypadku sporadycznego użycia ibuprofenu (patrz punkt 5.1).

Środki ostrożności wymagane podczas skojarzonego stosowania z następującymi produktami leczniczymi:

• Leki moczopędne, inhibitory ACE, leki blokuj ące receptory beta i antagoniści receptora angiotensyny II:

Leki z grupy NLPZ mogą osłabiać działanie leków moczopędnych i innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z osłabioną czynnością nerek (np. pacjentów odwodnionych lub pacjentów w podeszłym wieku z osłabioną czynnością nerek) skojarzone stosowanie inhibitora ACE, leku beta-adrenolitycznego lub antagonistów receptora angiotensyny II i leków hamuj ących cyklooksygenazę może spowodować dalsze pogorszenie czynności nerek, w tym możliwą ostrą niewydolność nerek, która zazwyczaj jest odwracalna. Dlatego, to skojarzenie należy stosować z ostrożnością, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni i należy rozważyć monitorowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego, a następnie okresowo.

Jednoczesne podawanie produktu leczniczego Modafen Junior i diuretyków oszczędzaj ących potas może prowadzić do hiperkaliemii.

•    Digoksyna, fenytoina, lit:

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Modafen Junior z digoksyną, fenytoiną lub lekami zawieraj ącymi lit może zwiększać stężenie tych produktów leczniczych w surowicy. Kontrola stężenia litu w surowicy, stężenia digoksyny w surowicy i fenytoiny w surowicy nie jest z reguły konieczna w przypadku stosowania produktu zgodnie z zaleceniami (maksymalnie przez 3 do 4 dni).

•    Metotreksat: Istnieje dowód na możliwe zwiększenie stężeń metotreksatu w osoczu. Leki z grupy NLPZ hamują wydzielanie kanalikowe metotreksatu i mogą prowadzić do zmniejszenia klirensu metotreksatu.

W leczeniu dużymi dawkami metotreksatu, należy unikać stosowania ibuprofenu (leku z grupy NLPZ). Należy także uwzględnić ryzyko wystąpienia interakcji między lekami z grupy NLPZ a metotreksatem w trakcie leczenia małą dawką metotreksatu, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek. W trakcie leczenia skojarzonego metotreksatem i lekami z grupy NLPZ należy monitorować czynność nerek. Zaleca się zachowanie ostrożności, jeśli leki z grupy NLPZ i metotreksat są podawane w ciągu 24 godzin, ponieważ może nastąpić zwiększenie stężenia metotreksatu w osoczu co może skutkować zwiększeniem działania toksycznego.

•    Takrolimus: Jeśli oba produkty lecznicze podawane są w skojarzeniu istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działania nefrotoksycznego.

•    Cyklosporyna: Istnieją ograniczone dane dotyczące możliwej interakcji prowadzącej do zwiększonego ryzyka wystąpienia działania nefrotoksycznego

•    Kortykosteroidy: Zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

•    Leki przeciwzakrzepowe: Leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4).

•    Leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI): zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

•    Sulfonylomocznik:

Badania kliniczne wykazały interakcje między lekami z grupy NLPZ i lekami przeciwcukrzycowymi (pochodne sulfonylomocznika). Mimo, że interakcje pomiędzy ibuprofenem i pochodnymi sulfonylomocznika nie zostały opisane do tej pory, zaleca się kontrolę stężenia glukozy we krwi jako środek ostrożności w trakcie stosowania skojarzonego.

•    Zydowudyna:

Istnieją dowody na zwiększone ryzyko wylewów krwi do stawu i krwiaków u chorych z HIV (+) z hemofilią leczonych w skojarzeniu zydowudyną i ibuprofenem.

•    Probenecyd i sulfinpyrazon:

Produkty lecznicze, które zawierają probenecyd lub sulfinpyrazon mogą opóźnić wydalanie ibuprofenu.

•    Baklofen:

Działanie toksyczne baklofenu może rozwinąć się po rozpoczęciu stosowania ibuprofenu.

•    Rytonawir:

Rytonawir może zwiększać stężenie leków z grupy NLPZ w osoczu.

•    Aminoglikozydy:

Leki z grupy NLPZ mogą zmniejszyć wydalanie aminoglikozydów.

•    Antybiotyki z grupy chinolonów: dane uzyskane w badaniach z udziałem zwierząt wskazują, że leki z grupy NLPZ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek związanych z antybiotykami z grupy chinolonów. U pacjentów przyjmujący leki z grupy NLPZ oraz antybiotyki z grupy chinolonów istnieje zwiększone ryzyko rozwoju drgawek.

•    W badaniu z worykonazolem i flukonazolem (inhibitory enzymu CYP2C9) wykazano zwiększoną

o około 80-100% ekspozycję na S (+) ibuprofenu. Należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu gdy podawane są silne inhibitory CYP2C9 w skojarzeniu, szczególnie gdy podawana jest duża dawka ibuprofenu z worykonazolem lub flukonazolem.

•    Kaptopryl: Badania doświadczalne wskazują, że ibuprofen hamuje działanie kaptoprylu na wydalanie sodu.

•    Cholestyramina: Podczas skojarzonego stosowania ibuprofenu i cholestyraminy wchłanianie ibuprofenu jest opóźnione i zmniejszone (25%). Produkty lecznicze należy podawać w kilkugodzinnych przerwach.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia i wad wrodzonych serca oraz wytrzewienia po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Uważa się, że ryzyko wzrasta wraz z dawką i czasem leczenia. U zwierząt, podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn wykazało zwiększony wpływ na poronienia przed i po implantacji oraz śmiertelność zarodka i płodu. Ponadto, u zwierząt którym podawano inhibitory syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy zgłaszano zwiększone występowanie różnych wad rozwojowych, w tym układu krążenia.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży, ibuprofenu nie należy podawać, jeśli nie jest to konieczne. Jeśli ibuprofen jest stosowany przez kobietę starającą się zajść w ciążę lub w czasie pierwszego i drugiego trymestru ciąży, dawka powinna być tak mała a czas trwania leczenia tak krótki, jak tylko to możliwe.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą wpływać na płód wywołując:

•    działanie toksyczne na serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym)

•    zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem w przypadku matki i noworodka, pod koniec ciąży:

•    możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie przeciwagregacyjne, mogące wystąpić nawet podczas stosowania bardzo małych dawek.

•    hamowanie skurczów macicy skutkujące opóźnionym lub wydłużonym porodem.

W związku z tym, ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Tylko niewielkie ilości ibuprofenu oraz produktów jego rozpadu przenikają do mleka matki. Ponieważ, aktualnie nie są znane szkodliwe działania na niemowlę, przerwanie karmienia piersią nie jest zazwyczaj konieczne podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w zalecanych dawkach.

Płodność

Istnieją dowody na to, że substancje hamujące syntezę cyklooksygenazy/prostaglandyn mogą powodować upośledzenie płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest odwracalne po zakończeniu terapii.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Krótkotrwałe stosowanie produktu leczniczego nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Następujące częstości przyjmuje się jako podstawę przy ocenie działań niepożądanych:

Bardzo często:

> 1/10

Często:

>1/100 do < 1/10

Niezbyt często:

>1/1,000 do < 1/100

Rzadko:

>1/10 000 do < 1/1000

Bardzo rzadko:

<1/10 000

Częstość nieznana:

Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Lista następujących działań niepożądanych obejmuje wszystkie znane działania niepożądane, które wystąpiły w trakcie leczenia ibuprofenem, również te u pacjentów z chorobami reumatycznymi leczonych długotrwale dużymi dawkami. Podane częstości, które wykraczają poza bardzo rzadkie zgłoszenia, odnoszą się do krótkotrwałego stosowania dawek dobowych maksymalnie do 1200 mg ibuprofenu dla postaci doustnych i maksymalnie do 1800 mg dla czopków (= 30 ml zawiesiny doustnej Modafen Junior maksymalnej dawki dobowej dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko zostało opisane zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniami (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi) skojarzone z zastosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest to prawdopodobnie związane z mechanizmem działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Należy zalecić pacjentowi, aby natychmiast skontaktował się z lekarzem jeśli objawy zakażenia wystąpią lub pogorszą się w trakcie stosowania produktu leczniczego Modafen Junior. Należy zbadać czy istniej ą wskazania do leczenia przeciwzakaźnego lub terapii antybiotykami.

Objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości obserwowano bardzo rzadko podczas stosowania ibuprofenu. Osobami podatnymi wydają się być pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, choroba mieszana tkanki łącznej).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko:

Zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie wyczerpanie, krwawienia z nosa i skóry.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:

Reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, a także ataki astmy (z możliwym zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi).

Należy pouczyć pacjenta, aby w takim przypadku natychmiast poinformował lekarza i zaprzestał przyjmowania produktu Modafen Junior.

Bardzo rzadko:

Ciężkie ogólne reakcje nadwrażliwości. Mogą one występować jako obrzęk twarzy, obrzęk j ęzyka, obrzęk krtani z wewnętrznym zwężeniem dróg oddechowych, dolegliwość układu oddechowego, kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi do wstrząsu zagrażaj ącego życiu.

Jeśli jeden z tych objawów wystąpi, co może się zdarzyć nawet podczas pierwszego użycia produktu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko:

Reakcje psychotyczne, depresja.

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często:

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie.

Zaburzenia oka Niezbyt często:

Zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko:

Szumy uszne.

Nieznana częstość:

Upośledzenie słuchu.

Zaburzenia serca Bardzo rzadko:

-    Kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.

- Obrzęk, nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca były zgłaszane w związku z leczeniem produktami leczniczymi z grupy NLPZ.

Badanie kliniczne i dane epidemiologiczne sugeruj ą, że stosowanie ibuprofenu (zwłaszcza w dużych dawkach 2400 mg na dobę) oraz w długotrwałym leczeniu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka epizodów zatorów tętnic (na przykład zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia naczyniowe Bardzo rzadko:

Nadciśnienie tętnicze.

Zaburzenia żołądka i jelit

Najczęściej obserwowane działania niepożądane występują w obrębie przewodu pokarmowego. Mogą wystąpić choroba wrzodowa żołądka, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasem ze skutkiem śmiertelnym, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból brzucha, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziej ące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna (patrz punkt 4.4) były zgłaszane po podaniu produktu. Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

Często:

Zaburzenia żołądka i jelit takie jak zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunki, zaparcia i niewielkie krwawienia w przewodzie pokarmowym, które w wyj ątkowych przypadkach mogą powodować niedokrwistość.

Niezbyt często:

Owrzodzenie przewodu pokarmowego z możliwym krwawieniem i perforacją. Wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna (patrz punkt 4.4), zapalenie błony śluzowej żołądka.

Bardzo rzadko:

Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń w jelitach.

Pacjent powinien zostać pouczony aby przerwać stosowanie produktu leczniczego i natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu lub smolistych stolców lub krwawych wymiotów.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko:

Zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, zwłaszcza w długotrwałej terapii, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko:

-    Mogą wystąpić ciężkie postaci reakcji skórnych, takie jak rumień wielopostaciowy.

-    Reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

-    Wyjątkowo występowanie ciężkich zakażeń skóry i tkanek miękkich jako powikłania podczas ospy wietrznej.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko:

Może wystąpić zmniejszenie wydalania mocznika, obrzęk szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Ponadto niewydolność nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, którym może towarzyszyć ostra niewydolność nerek.

-    Martwica brodawek, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania.

-    Zwiększenie stężenia mocznika w surowicy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

1    Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

02    222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy Przedawkowania

Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, ból brzucha, ból głowy, zawroty głowy, senność, oczopląs, niewyraźne widzenie, szumy uszne i rzadko spadek ciśnienia krwi, kwasicę metaboliczną, niewydolność nerek i utratę przytomności.

Leczenie Przedawkowania Nie istnieje specyficzne antidotum.

Pacjenci w razie potrzeby powinni być leczeni objawowo. W razie potrzeby należy zastosować leczenie uzupełniające.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe, pochodne kwasu propionowego.

Kod ATC: M01AE01

Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), którego skuteczność wykazano na powszechnie stosowanych zwierzęcych modelach doświadczalnych stanu zapalenia poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn. U ludzi ibuprofen zmniejsza ból związany ze stanem zapalnym, obrzękami i gorączką. Ponadto, ibuprofen odwracalnie hamuje agregację płytek.

Skuteczność kliniczną ibuprofenu wykazano w leczeniu łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak ból wywołany bólem zęba, ból głowy oraz w objawowym leczeniu gorączki.

Dawka przeciwbólowa dla dzieci wynosi od 7 do 10 mg/kg masy ciała na dawkę, a maksymalnie 30 mg/kg mc./dobę. Ibuprofen zaczyna działać po 15 minutach od podania i obniża gorączkę u dzieci do 8 godzin.

Dane doświadczalne sugerują, że ibuprofen podawany jednocześnie z małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego może zmniejszać działanie kwasu acetylosalicylowego polegaj ącego na hamowaniu agregacji płytek krwi. W jednym badaniu, po podaniu pojedynczej dawki 400 mg ibuprofenu w ciągu 8 godzin przed lub w ciągu 30 min po podaniu kwasu acetylosalicylowego (81 mg) o natychmiastowym uwalnianiu, stwierdzono zmniejszenie działania ASA na powstawanie tromboksanu lub agregację płytek krwi. Ze względu na ograniczone dane oraz niejasności dotyczące ekstrapolacji danych ex vivo do sytuacji klinicznej nie można określić ostatecznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, natomiast w przypadku doraźnie stosowanego ibuprofenu uważa się, że brak jest klinicznie istotnego wpływu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie przeprowadzono odrębnych badań farmakokinetycznych leku w przypadku dzieci. Dane literaturowe potwierdzają, że wchłanianie, metabolizm i eliminacja ibuprofenu u dzieci przebiega w taki sam sposób jak u osób dorosłych.

Po doustnym podaniu ibuprofen jest częściowo wchłaniany w żołądku, a następnie całkowicie w jelicie cienkim. Po zmetabolizowaniu w wątrobie (hydroksylacja, karboksylacja, sprzęganie) nieczynne farmakologicznie metabolity są całkowicie wydalane, głównie przez nerki (90%) jak i z żółcią. Okres półtrwania eliminacji u osób zdrowych, jak też dla pacjentów z chorobami wątroby lub nerek wynosi od 1,8 do 3,5 godziny. Wiązanie z białkami osocza krwi stanowi około 99%.

Niewydolność nerek

Ponieważ ibuprofen i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki, u pacjentów z różnym stopniem niewydolności nerek mogą pojawić się zmiany farmakokinetyki leku. U pacjentów z niewydolnością nerek zgłaszano zmniejszenie wiązania białek, zwiększenie stężeń w osoczu dla całkowitego ibuprofenu i niezwiązanego enancjomeru (S) ibuprofenu, większe wartości AUC dla enancjomeru (S)-ibuprofenu i zwiększenie wartości stosunku AUC dla enancjomerów (S/R) w porównaniu z grupą kontrolną zdrowych ochotników. W końcowym stadium choroby nerek, u pacjentów dializowanych, średnia wolna frakcja ibuprofenu wynosiła około 3% w porównaniu z około 1% u zdrowych ochotników. Ciężkie zaburzenia czynności nerek mogą prowadzić do gromadzenia się metabolitów ibuprofenu. Znaczenie tego efektu nie jest znane. Metabolity mogą być usuwane za pomocą hemodializy (patrz punkt 4.3).

Zaburzenia czynności wątroby

Alkoholowa choroba wątroby z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby nie powodowała znacznych zmian parametrów farmakokinetycznych. Choroby wątroby mogą wpływać na kinetykę dyspozycji ibuprofenu. U pacjentów z marskością wątroby z umiarkowaną niewydolnością wątroby (stopień 6-10 według skali Child Pugh’a) zaobserwowano średnio 2-krotne wydłużenie okresu półtrwania, a wartość stosunku enancjomeru AUC (S/R) była znacznie niższa w porównaniu do grupy kontrolnej zdrowych ochotników, co sugeruje zaburzenia metaboliczne inwersji enancjomeru (R) ibuprofenu do aktywnego enancjomeru (S) (patrz także punkt 4.3).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Subchroniczna i toksyczność po podaniu wielokrotnym ibuprofenu w badaniach z udziałem zwierząt wykazała głównie występowanie zmian i owrzodzeń w przewodzie pokarmowym. Badania in vitro i in vivo nie wykazały klinicznie istotnych dowodów mutagennego działania ibuprofenu. W badaniach na szczurach i myszach nie wykazano rakotwórczego działania ibuprofenu.

Ibuprofen hamował owulację u królików i prowadził do zaburzeń implantacji u różnych gatunków zwierząt (króliki, szczury, myszy). Badania doświadczalne na szczurach i królikach wykazały, że ibuprofen przenika przez łożysko. Po podaniu dawki toksycznej dla samicy, zwiększyła się częstość występowania wad rozwojowych (uszkodzenia przegrody międzykomorowej) u potomstwa szczurów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol ciekły, niekrystalizaujący Celuloza dyspersyjna RC 591 Karmeloza sodowa Kwas cytrynowy jednowodny Sodu benzoesan Sodu chlorek Aromat malinowy Aromat wiśniowy Tamautyna (E 957)

Sukraloza Sacharyna sodowa Polisorbat 60

Różowy ekstrakt antocyjanów Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

Po pierwszym otwarciu: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Rodzaj opakowania: szklana butelka ze szkła oranżowego (typu III) z białą zakrętką (PP) polipropylenową z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci.

Opakowanie zawiera urządzenie odmierzające: doustną strzykawkę (6 ml) z zaznaczonymi dawkami. Wielkość opakowania: 1 x 100 ml (1 butelka zawiera 100 ml zawiesiny)

Opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez specjalnych wymagań.

Instrukcja użycia:

Każde opakowanie jest wyposażone w strzykawkę doustną (rurka dozująca z tłokiem) o objętości 6 ml.

1.    Wstrząsnąć zawartość w zamkniętej szczelnie butelce (przez około 5 sekund).

2.    Butelka z produktem leczniczym jest zaopatrzona w zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi. Aby otworzyć, należy nacisnąć zamknięcie mocno w dół i przekręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

3. Wepchnąć strzykawkę doustną do szyjki butelki aby dostać się do zawiesiny. Nie przechylać do góry dnem.

4.    Naciągnąć dawkę zawiesiny za pomocą tłoka strzykawki doustnej (zgodnie z podziałką na strzykawce -ml).

5.    Wyj ąć strzykawkę doustną z szyjki butelki.

6.    Podać zawiesinę dziecku albo poprzez umieszczenie zakończenia strzykawki doustnej w jego ustach i przez łagodne naciskanie na tłok lub poprzez wstrzyknięcie zawiesiny na łyżeczkę do herbaty i podanie zawartości dziecku.

7.    Po użyciu, ponownie ostrożnie zakręcić butelkę. Umyć strzykawkę doustną ciepłą wodą i pozostawić do osuszenia.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr Pozwolenia:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Modafen Junior