Imeds.pl

Moderiba 400 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Moderiba, 200 mg, tabletki powlekane Moderiba, 400 mg, tabletki powlekane Moderiba, 600 mg, tabletki powlekane

Rybawiryna (Ribavirinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Moderiba i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku    Moderiba

3.    Jak przyjmować lek Moderiba

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Moderiba

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Moderiba i w jakim celu    się go    stosuje

Rybawiryna, będąca przeciwwirusową substancją czynną leku Moderiba, hamuje namnażanie wielu typów wirusów, w tym wirusa zapalenia wątroby typu C.

Rybawiryna stosowana jest w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a lub interferonem alfa-2a w leczeniu niektórych przewlekłych rodzajów wirusowego zapalenia wątroby typu C (zakażenie wirusowe wątroby). Wskazania do stosowania obejmują dorosłych pacjentów uprzednio nieleczonych i dorosłych pacjentów leczonych wcześniej z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C. U pacjentów ze współistniejącym zakażeniem wirusami HIV i HCV rybawiryna stosowana jest wyłącznie w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a.

Rybawiryna stosowana jest wyłącznie w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a lub interferonem alfa-2a. Nie może być stosowana w monoterapii.

Zaleca się także zapoznanie z dodatkowymi informacjami zawartymi w ulotce leku peginterferon alfa-2a lub interferon alfa-2a.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Moderiba Kiedy nie przyjmować leku Moderiba

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na rybawirynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

•    Jeśli pacjent przebył zawał mięśnia sercowego lub chorował na jakiekolwiek inne ciężkie choroby serca w ostatnich 6 miesiącach.

•    Jeśli pacjent ma zaawansowaną chorobę wątroby (np. jeśli występuje żółte zabarwienie skóry lub płyn w jamie brzusznej).

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krwi, takie jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa lub talasemia.

•    W sytuacji współistniejącego zakażenia HIV i HCV wraz z zaawansowaną chorobą wątroby -w niektórych przypadkach nie powinno się rozpoczynać stosowania rybawiryny w skojarzeniu

z peginterferonem alfa-2a. W tych przypadkach decyzję rozstrzygającą podejmuje lekarz prowadzący.

Zaleca się także zapoznanie z dodatkowymi informacjami zawartymi w ulotce leku peginterferon alfa-2a lub interferon alfa-2a.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Moderiba oraz poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli:

•    pacjentka jest w wieku rozrodczym (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

•    partnerka pacjenta jest kobietą w wieku rozrodczym (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

•    u pacjenta występują zaburzenia serca; konieczne jest ścisłe monitorowanie stanu klinicznego przez lekarza; zaleca się przeprowadzenie kontrolnych badań EKG (elektrokardiogram) przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie jego trwania;

•    u pacjenta ujawniły się nowe zaburzenia serca wraz z występującym równocześnie znacznym zmęczeniem; mogą one być wynikiem niedokrwistości wywołanej lekiem Moderiba;

•    pacjent miał kiedykolwiek niedokrwistość (ryzyko rozwoju niedokrwistości jest ogólnie większe u kobiet niż u mężczyzn);

•    u pacjenta występuje choroba wątroby inna niż wirusowe zapalenie typu C;

•    u pacjenta występują choroby nerek; może się okazać, że będzie konieczne zmniejszenie dawki leku Moderiba lub przerwanie leczenia;

•    pacjent miał przeszczepiony narząd (taki jak wątroba lub nerki) lub zabieg taki jest planowany w niedalekiej przyszłości;

•    u pacjenta wystąpiły objawy reakcji alergicznej, takie jak: trudności w oddychaniu, świszczący oddech, nagły obrzęk skóry i błon śluzowych, świąd lub wysypki; należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Moderiba i skorzystać z pomocy lekarskiej;

•    u pacjenta podczas stosowania leku Moderiba występowała depresja lub pojawiły się objawy związane z depresją (np. uczucie smutku, przygnębienia itp.), patrz punkt 4;

•    pacjent nie ukończył 18. roku życia; skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku Moderiba

w połączeniu z peginterferonem alfa-2a lub interferonem alfa-2a nie były oceniane w wystarczającym stopniu wśród pacjentów w wieku poniżej 18 lat;

•    u pacjenta występuje jednoczesne zakażenie wirusem HIV i jest on leczony którymkolwiek z leków przeciwko wirusowi HIV;

•    pacjent musiał przerwać poprzednie leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C z powodu niedokrwistości lub zmniejszonej liczby krwinek.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Moderiba należy u każdego pacjenta przeprowadzić badania czynności nerek. Lekarz prowadzący powinien również zlecić badania krwi obwodowej przed wdrożeniem leczenia lekiem Moderiba. Badania krwi należy powtórzyć po 2 i 4 tygodniach leczenia oraz w późniejszym okresie tak często, jak uzna to za konieczne lekarz prowadzący.

U kobiet w wieku rozrodczym należy wykonać test ciążowy przed rozpoczęciem stosowania leku Moderiba oraz co miesiąc w czasie leczenia i w okresie 4 miesięcy po jego zakończeniu (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

U pacjentów otrzymujących lek Moderiba w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a obserwowano zaburzenia zębów i dziąseł, mogące prowadzić do wypadania zębów. Ponadto występująca suchość błony śluzowej jamy ustnej może mieć szkodliwy wpływ na zęby oraz błonę śluzową jamy ustnej podczas długotrwałego stosowania leku Moderiba w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a. Należy dokładnie myć zęby dwa razy dziennie i regularnie kontrolować stan uzębienia u dentysty. Ponadto u niektórych pacjentów mogą występować wymioty. W razie wystąpienia takiej reakcji należy dokładnie wypłukać jamę ustną po zwymiotowaniu.

Lek Moderiba a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pacjenci dodatkowo zarażeni wirusem HIV: powinni poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli przyjmują leki przeciwko wirusowi HIV.

Działaniami niepożądanymi związanymi z terapią HAART (ang. highly active anti-retroviral therapy, intensywna terapia przeciwretrowirusowa), stanowiącą schemat leczenia zakażenia HIV, są: kwasica mleczanowa (magazynowanie zbyt dużych ilości kwasu mlekowego w organizmie, prowadzące do zakwaszenia krwi) oraz pogorszenie czynności wątroby. U chorych leczonych w schemacie HAART dodanie rybawiryny do peginterferonu alfa 2a lub interferonu alfa-2a może zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej i niewydolności wątroby. Lekarz prowadzący będzie obserwował, czy u pacjenta nie występują objawy przedmiotowe i podmiotowe tych zaburzeń.

Rybawiryna może zmniejszać działanie zydowudyny lub stawudyny (leki stosowane w leczeniu nosicieli wirusa HIV lub chorych na AIDS). U pacjentów stosujących powyższe leki wykonuje się regularnie badania krwi, aby mieć pewność, że nie wystąpiło pogorszenie przebiegu zakażenia HIV. W sytuacji pogorszenia lekarz może zdecydować o przerwaniu stosowania rybawiryny. Ponadto, pacjenci otrzymujący zydowudynę jednocześnie z rybawiryną w skojarzeniu z interferonami alfa są narażeni na zwiększone ryzyko niedokrwistości.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania rybawiryny z dydanozyną (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV). Niektóre działania niepożądane dydanozyny, takie jak zaburzenia czynności wątroby, mrowienie i ból ramion i (lub) stóp, zapalenie trzustki, mogą występować częściej.

U pacjentów otrzymujących azatioprynę w skojarzeniu z rybawiryną i peginterferonem występuje zwiększone ryzyko rozwoju ciężkich zaburzeń krwi.

Pacjent powinien przeczytać ulotkę informacyjną peginterferonu alfa-2a lub interferonu alfa-2a, aby wiedzieć, jakie leki może przyjmować razem z wymienionymi w ulotce.

Rybawiryna może utrzymywać się w organizmie do 2 miesięcy, dlatego też przed rozpoczęciem zażywania któregokolwiek z pozostałych leków wymienionych w tej ulotce należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Lek Moderiba z jedzeniem i piciem

Tabletki leku Moderiba zwykle przyjmuje się dwa razy na dobę podczas posiłków (porannego i wieczornego). Tabletki należy połykać w całości.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Rybawiryna stanowi duże zagrożenie dla nienarodzonego dziecka, ponieważ może powodować wady wrodzone. Dlatego jest bardzo ważne, aby pacjentka unikała zajścia w ciążę w okresie leczenia i przez 4 miesiące po zakończeniu przyjmowania leku. Rybawiryna może również powodować uszkodzenie nasienia, a w następstwie tego uszkodzenie płodu (nienarodzonego dziecka). Dlatego jest bardzo ważne, aby partnerka leczonego mężczyzny unikała zajścia w ciążę w okresie jego leczenia i przez 7 miesięcy po zakończeniu przyjmowania leku.

Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące rybawirynę. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać test ciążowy i upewnić się, że jego wynik jest ujemy. Test ciążowy należy wykonywać co miesiąc w trakcie terapii i przez 4 miesiące po jej zakończeniu. Konieczne jest stosowanie skutecznej antykoncepcji podczas trwania leczenia i przez 4 miesiące po zaprzestaniu terapii. Należy to przedyskutować z lekarzem prowadzącym. Informacje dla kobiet, których partnerzy są leczeni rybawiryną, znajdują się poniżej, w akapicie „Mężczyźni przyjmujący rybawirynę”.

Mężczyźni przyjmujący rybawirynę. Podczas stosunku płciowego z kobietą w ciąży należy stosować prezerwatywę. Zmniejszy to ryzyko przedostania się rybawiryny do organizmu partnerki. U partnerki leczonego mężczyzny, będącej w wieku rozrodczym, ale niebędącej w ciąży, konieczne jest wykonywanie testu ciążowego co miesiąc przez cały okres leczenia i przez 7 miesięcy po jego zakończeniu. Należy stosować skuteczną antykoncepcję u mężczyzny lub u jego partnerki, przez okres terapii i przez 7 miesięcy od jej zakończenia. Należy to przedyskutować z lekarzem prowadzącym. Informacje dla mężczyzn, których partnerki stosują rybawirynę, znajdują się w części zatytułowanej „Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące rybawirynę”.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wiadomo, czy rybawiryna przenika do ludzkiego mleka. Kobieta nie powinna karmić piersią podczas stosowania rybawiryny, ponieważ może to mieć szkodliwy wpływ na dziecko. Jeżeli przyjmowanie rybawiryny jest konieczne, należy zaprzestać karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Rybawiryna w niewielkim stopniu wpływa na zdolność prowadzenia samochodu i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jednak peginterferon alfa-2a oraz interferon alfa-2a mogą wywoływać uczucie senności, zmęczenia lub dezorientacji. Nie należy prowadzić samochodu ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w przypadku pojawienia się któregokolwiek z powyższych objawów.

Lek Moderiba zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

3. Jak przyjmować lek Moderiba

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz prowadzący ustala właściwą dawkę, zależnie od masy ciała pacjenta i typu wirusa.

Zalecane dawki to:

-    800 mg/dobę: należy zażyć 400 mg rano i 400 mg wieczorem

-    1000 mg/dobę: należy zażyć 400 mg rano i 600 mg wieczorem

-    1200 mg/dobę: należy zażyć 600 mg rano i 600 mg wieczorem

Tabletki należy przyjmować dwa razy na dobę w trakcie posiłku. Należy je połykać w całości, tabletek nie łamać ani nie żuć.

Całkowity czas przyjmowania rybawiryny wynosi od 16 do 72 tygodni, zależnie od rodzaju wirusa, wywołującego zakażenie, od odpowiedzi na leczenie oraz od tego, czy pacjent był wcześniej leczony. Należy zasięgnąć rady lekarza prowadzącego odnośnie zalecanego czasu całkowitego leczenia.

Zalecana dawka rybawiryny dla pacjentów jednocześnie zakażonych wirusem HIV i HCV wynosi 800 do 1200 mg na dobę w połączeniu z cotygodniową dawką 180 mikrogramów peginterferonu alfa-2a, w zależności od masy ciała i typu wirusa, który spowodował zakażenie. Należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym i zastosować do zalecanego czasu leczenia.

W przypadku współistniejących chorób nerek rybawirynę należy stosować ostrożnie i pod nadzorem lekarza prowadzącego.

W przypadku współistniejących zaburzeń wątroby przed rozpoczęciem stosowania rybawiryny należy się skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Jeżeli pacjent ma więcej niż 65 lat, powinien przed rozpoczęciem stosowania rybawiryny skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Nie zaleca się stosowania rybawiryny u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Z uwagi na teratogenne działanie rybawiryny (może spowodować zaburzenia u nienarodzonego dziecka) z tabletkami należy obchodzić się ostrożnie: nie należy łamać ani kruszyć tabletek. W razie niezamierzonego dotknięcia uszkodzonej tabletki należy dokładnie umyć mydłem i wodą te części ciała, które miały kontakt z zawartością tabletki. Jeśli proszek z tabletki dostanie się do oczu, należy starannie przepłukać oczy wodą destylowaną; jeżeli woda destylowana jest niedostępna, można użyć do tego celu zwykłej wody bieżącej.

Jeśli pacjent odnosi wrażenie, że działanie rybawiryny jest zbyt silne lub za słabe, powinien poinformować o tym lekarza prowadzącego lub farmaceutę.

W razie wystąpienia objawów niepożądanych w trakcie leczenia, lekarz prowadzący może dostosować dawkę leku lub przerwać leczenie.

Rybawiryna jest stosowana w terapii skojarzonej z peginterferonem alfa-2a lub interferonem alfa-2a. Należy zapoznać się z ulotką peginterferonu alfa-2a lub interferonu alfa-2a w celu uzyskania informacji na temat dawkowania powyższych leków.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Moderiba

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Moderiba

W razie pominięcia dawki leku, należy ją zażyć zaraz po przypomnieniu sobie, a kolejną dawkę przyjąć w normalnym terminie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Moderiba

Decyzję o przerwaniu leczenia może podjąć wyłącznie lekarz. Nigdy nie należy przerywać leczenia samodzielnie, gdyż grozi to nawrotem choroby lub zaostrzeniem jej przebiegu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U niektórych pacjentów leczonych rybawiryną w skojarzeniu z interferonem występowała depresja.

U niektórych osób występowały myśli samobójcze lub zachowania agresywne (czasem skierowane przeciwko innym, takie jak myśli o zagrożeniu życiu innych osób). Niektórzy pacjenci popełniali samobójstwo. Pacjent musi być pewny, że w przypadku wystąpienia depresji, myśli samobójczych lub zmian w zachowaniu będzie natychmiast szukał pomocy. Można rozważyć poproszenie członka rodziny lub bliskiego przyjaciela, aby pomógł pacjentowi rozpoznać objawy depresji lub zmiany w jego zachowaniu.

W trakcie terapii lekarz będzie wykonywał regularne badania krwi w celu kontrolowania zmian w krwinkach białych (komórki, które biorą udział w walce z zakażeniami), czerwonych (komórki, które transportują tlen), płytkach krwi (komórki biorące udział w procesie krzepnięcia krwi), czynności wątroby lub zmian innych parametrów laboratoryjnych.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych: silny ból w klatce piersiowej, długotrwale utrzymujący się kaszel, nieregularne bicie serca, trudności z oddychaniem, uczucie splątania, depresja, silny ból żołądka, krew w kale (lub czarne, smołowate stolce), silne krwawienia z nosa, gorączka lub dreszcze, zaburzenia widzenia, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Wszystkie te objawy niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania rybawiryny w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a lub interferonem alfa-2a. Objawy te mogą być ciężkie i może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna.

Bardzo częste objawy niepożądane, występujące po jednoczesnym podaniu pegylowanego interferonu alfa i rybawiryny (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Zaburzenia krwi: niedokrwistość (mała liczba krwinek czerwonych), neutropenia (mała liczba krwinek białych).

Zaburzenia metabolizmu: utrata apetytu.

Zaburzenia psychiczne: uczucie depresji (przygnębienie, zła samoocena lub poczucie beznadziejności), bezsenność.

Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, trudności z koncentracją i zawroty głowy.

Zaburzenia układu oddechowego: kaszel, krótki oddech.

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, nudności, ból brzucha.

Zaburzenia skóry: utrata włosów i reakcje skórne (w tym swędzenie, zapalenie skóry i suchość skóry). Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe: ból mięśni i stawów.

Ogólne zaburzenia: gorączka, osłabienie, uczucie zmęczenia, dreszcze, ból, reakcje w miejscu podania i drażliwość (łatwe denerwowanie się).

Czeste działania niepożądane, występujące po jednoczesnym podaniu pegylowanego interferonu alfa i rybawiryny (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 do 10 pacjentów)

Zakażenia: zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli, zapalenie grzybicze jamy ustnej i opryszczka (często nawracające zakażenie wirusowe obejmujące wargi i jamę ustną).

Zaburzenia krwi: mała liczba płytek krwi (wpływających na zdolność krzepnięcia krwi) i powiększenie węzłów chłonnych.

Zaburzenia endokrynologiczne: nadczynność lub niedoczynność tarczycy.

Zaburzenia psychiczne: zmiany nastroju, zaburzenia emocjonalne, niepokój, agresja, nerwowość, osłabienie popędu płciowego.

Zaburzenia układu nerwowego: pogorszenie pamięci, omdlenia, osłabienie mięśni, migrena, drętwienie, uczucie mrowienia i pieczenia, drżenia, zaburzenia smaku, koszmary nocne, senność.

Zaburzenia oka: niewyraźne widzenie, ból oka, zapalenie i suchość oka.

Zaburzenia ucha: zawroty głowy, ból ucha.

Zaburzenia serca: przyspieszona czynność serca, kołatanie serca, obrzęk kończyn.

Zaburzenia naczyniowe: nagłe zaczerwienienia.

Zaburzenia układu oddechowego: krótki oddech podczas wysiłku, krwawienie z nosa, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zakażenie błony śluzowej nosa i zatok (przestrzenie powietrzne w kościach twarzy i głowy), katar, ból gardła.

Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty, niestrawność, trudności w połykaniu, owrzodzenie w jamie ustnej, krwawienie dziąseł, zapalenie języka i jamy ustnej, wzdęcia (nadmiar powietrza lub gazów), zaparcie, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Zaburzenia skóry: wysypka, wzmożone pocenie się, łuszczyca, pokrzywka, wyprysk, nadwrażliwość na światło, nocne poty.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe: ból pleców, zapalenie stawów, osłabienie siły mięśni, ból kości, ból szyi, ból i skurcze mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego: impotencja (niezdolność do utrzymania wzwodu).

Zaburzenia ogólne: ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, złe samopoczucie, letarg, uderzenia gorąca, wzmożone pragnienie, zmniejszenie masy ciała.

Niezbyt częste objawy niepożądane, występujące po jednoczesnym podaniu pegylowanego interferonu alfa i rybawiryny (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

Zakażenia: zakażenie dolnych dróg oddechowych, zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych, zakażenie skóry.

Nowotwory łagodne i złośliwe: nowotwór wątroby.

Zaburzenia układu immunologicznego: sarkoidoza (rozsiane ogniska zapalne w różnych częściach organizmu), zapalenie tarczycy.

Zaburzenia endokrynologiczne: cukrzyca (wysokie stężenie cukru we krwi).

Zaburzenia metabolizmu: odwodnienie.

Zaburzenia psychiczne: myśli samobójcze, omamy (nieprawidłowe postrzeganie), gniew.

Zaburzenia układu nerwowego: neuropatia obwodowa (zaburzenia nerwów kończyn).

Zaburzenia oka: krwawienie do siatkówki (tylna część oka).

Zaburzenia ucha i błędnika: utrata słuchu.

Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie tętnicze.

Zaburzenia układu oddechowego: świszczący oddech.

Zaburzenia żołądka i jelit: krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie warg i dziąseł.

Zaburzenia wątroby: osłabienie czynności wątroby.

Rzadkie objawy niepożądane, występujące po jednoczesnym podaniu pegylowanego interferonu alfa i rybawiryny (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

Zakażenia: zakażenie serca, zakażenie ucha zewnętrznego.

Zaburzenia krwi: znaczne zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi.

Zaburzenia układu immunologicznego: ciężka reakcja alergiczna, toczeń rumieniowaty układowy (choroba, w której organizm atakuje własne komórki), reumatoidalne zapalenie stawów (choroba autoimmunologiczna).

Zaburzenia psychiczne: samobójstwo, zaburzenia psychotyczne (ciężkie zaburzenia osobowości i upośledzenie funkcji społecznych).

Zaburzenia układu nerwowego: śpiączka (głęboka, długotrwała utrata przytomności), napady drgawkowe, porażenie nerwu twarzowego.

Zaburzenia oka: zapalenie i obrzęk nerwu wzrokowego, zapalenie siatkówki, owrzodzenie rogówki. Zaburzenia serca: zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca, ból serca, przyspieszone bicie serca, zaburzenia rytmu lub zapalenie osierdzia (błony obejmującej serce).

Zaburzenia naczyniowe: krwotok mózgowy.

Zaburzenia układu oddechowego: śródmiąższowe zapalenie płuc (zapalenie płuc prowadzące do zgonu), zakrzepy krwi w płucach.

Zaburzenia żołądka i jelit: wrzód żołądka, zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby: niewydolność wątroby, zapalenie dróg żółciowych, stłuszczenie wątroby.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe: zapalenie mięśni.

Urazy lub zatrucia: przedawkowanie leku.

Bardzo rzadkie objawy niepożądane, występujące po jednoczesnym podaniu pegylowanego interferonu alfa i rybawiryny (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Zaburzenia krwi: niedokrwistość aplastyczna (niezdolność do wytwarzania przez szpik kostny czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi).

Zaburzenia układu immunologicznego: samoistna (lub zakrzepowa) plamica małopłytkowa (zwiększona skłonność do powstawania siniaków i krwawienia, zmniejszona liczba płytek krwi, niedokrwistość i skrajne osłabienie).

Zaburzenia oka: utrata wzroku.

Zaburzenia skóry: martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy (różnego rodzaju wysypki, o różnym stopniu ciężkości, mogą być związane z owrzodzeniami w obrębie ust, nosa, oczu i innych błon śluzowych), obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie skóry i błony śluzowej).

Objawy niepożądane występujące z nieznaną częstością

Zaburzenia krwi: wybiórcza aplazja czerwonokrwinkowa (ciężka postać niedokrwistości, kiedy wytwarzanie krwinek czerwonych jest zmniejszone lub zatrzymane). Może to powodować takie objawy, jak uczucie zmęczenia z brakiem energii.

Zaburzenia układu o immunologicznego: odrzucenie przeszczepionej wątroby i nerek, zespół Vogta-Koyanagi-Harada - rzadka choroba objawiająca się utratą wzroku, słuchu i zabarwieniem skóry.

Zaburzenia psychiczne: stan maniakalny (występowanie nadzwyczajnie podwyższonego nastroju) i zaburzenia dwubiegunowe (występowanie nadzwyczajnie podwyższonego nastroju na przemian ze smutkiem lub poczuciem beznadziei).

Zaburzenia oka: rzadka postać odwarstwienia siatkówki z płynem w siatkówce.

Zaburzenia żołądka i jelit: niedokrwienne zapalenie jelita grubego (zapalenie jelita grubego spowodowane zmniejszonym dopływem krwi),wrzodziejące zapalenie jelita grubego (choroba zapalna jelita grubego). Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: znaczne uszkodzenie mięśni i ból.

Zaburzenia nerek: nieprawidłowa praca nerek, objawy świadczące o problemach z nerkami.

U pacjentów zakażonych jednocześnie wirusem HIV i HCV, leczonych według schematu HAART (intensywna terapia przeciwretrowirusowa), dołączenie rybawiryny do leczenia peginterferonem alfa-2a lub interferonem alfa-2a może prowadzić do następujących działań niepożądanych: zgon z powodu niewydolności wątroby, obwodowa neuropatia (cierpnięcie, mrowienie lub ból dłoni lub stóp), zapalenie trzustki (objawy mogą obejmować bóle brzucha, nudności i wymioty), kwasica mleczanowa (nadmierne magazynowanie kwasu mlekowego w organizmie, prowadzące do zakwaszenia krwi), grypa, zapalenie płuc, chwiejność emocjonalna (zmiany nastroju), apatia (letarg), szumy uszne (dzwonienie w uszach), ból gardła i krtani (ból w tylnej części jamy ustnej i gardła), zapalenie warg (suche i popękane kąciki ust), lipodystrofia nabyta (nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej na karku i plecach) oraz przebarwienie moczu (zmiana koloru moczu).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Należy także zapoznać się z ulotką peginterferonu alfa-2a lub interferonu alfa-2a, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tych leków.

5. Jak przechowywać lek Moderiba

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania tego produktu leczniczego. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że butelka lub opakowanie zewnętrzne są uszkodzone.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Substancją czynną leku jest rybawiryna.

Każda tabletka powlekana leku Moderiba zawiera 200 mg, 400 mg lub 600 mg rybawiryny.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, powidon i magnezu stearynian.

Otoczka tabletki 200 mg: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, barwnik indygotyna (E132), lak i wosk Carnauba.

Otoczka tabletki 400 mg i 600 mg: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, barwnik błękit brylantowy FCF (E133), lak i wosk Carnauba.

Jak wygląda lek Moderiba i co zawiera opakowanie

Lek występuje w postaci tabletek powlekanych. Tabletki są niebieskie, bez linii podziału, powlekane w kształcie kapsułki, z oznaczeniem 3RP po jednej stronie i „200”, „400” lub „600” po drugiej. Tabletki powlekane 200 mg są dostępne w opakowaniach po 168 sztuk, a tabletki powlekane 400 mg i 600 mg -po 56 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa tel.: + 48 22 372 78 00

Wytwórcy:

Penn Pharmaceutical Services Ltd.

23-24 Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar, Gwent NP22 3AA Wielka Brytania

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Irlandia

Hiszpania

Holandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Niemcy

Rumunia

Słowenia


Moderiba 200mg 400mg 600mg Filmtabletten Moderyba 200mg 400 mg 600 mg Comprimes Pellicules Moderiba Filmovertrukne Tabletter Moderiba

Moderiba 200mg 400mg 600mg kalvopaallysteiset tabletit

Moderiba 200mg 400mg 600mg Comprimes Pellicules

Moderiba sniKaku^^eva ksnró u^śvro StoKa

Moderiba 200mg 400mg 600mg film-coated tablets

Moderiba 200mg 400mg 600mg comprimidos recubiertos con peHcula

Moderyba 200mg 400mg 600mg Filmomhulde Tabletten

Moderiba 200mg 400mg 600mg plevele dengtos tabletes

Moderyba Comprimes Pellicules

Moderiba 200mg 400mg 600mg Apvalkotas Tabletes

Moderiba 200mg 400mg 600mg Filmtabletten

Moderiba 200mg 400mg 600mg comprimate filmate

Ribavirin AbbVie 200mg 400mg 600mg filmsko oblozene tablete

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania Włochy

Moderiba

Moderiba 200mg 400mg 600mg filmtabletta Moderiba 200mg 400mg 600mg film-coated tablets Moderiba

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2015

11