+ iMeds.pl

Moklar 150 mgUlotka Moklar

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Moklar, 150 mg, tabletki powlekane

Moclobemidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Moklar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Moklar

3.    Jak stosować Moklar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Moklar

6.    Zawartość opakowania i inne    informacje

1.    Co to jest Moklar i w jakim    celu się go stosuje

Moklar zawiera substancję czynną moklobemid, działającą hamująco na enzym monoaminooksydazę typu A. Działanie to prowadzi do zwiększenia stężenia w mózgu przekaźników nerwowych, takich jak serotonina, noradrenalina i dopamina.

Moklar należy do leków przeciwdepresyjnych i stosowany jest w leczeniu zaburzeń depresyjnych i fobii społecznych. Moklar poprawia jakość snu u pacjentów z depresją, mimo że nie ma właściwości uspokajających i nasennych.

Działanie lecznicze leku Moklar rozpoczyna się zazwyczaj między pierwszym a trzecim tygodniem leczenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Moklar

Kiedy nie stosować leku Moklar:

-    jeżeli pacjent ma uczulenie na moklobemid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeżeli u pacjenta występuje ostry stan splątania (dezorientacja);

-    jeżeli u pacjenta rozpoznano wcześniej guza nadnerczy (guz chromochłonny);

-    jeżeli pacjent stosuje selegilinę lub petydynę;

-    jeżeli pacjent stosuje dekstrometorfan, znajdujący się np. w lekach na kaszel dostępnych w aptece bez recepty. Obserwowano ciężkie działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego podczas jednoczesnego stosowania leków zawierających dekstrometorfan oraz leku Moklar;

-    jeżeli pacjent stosuje selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, z powodu możliwości wystąpienia zespołu serotoninowego. Po przerwaniu leczenia inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, a przed rozpoczęciem leczenia moklobemidem, konieczne jest zachowanie co najmniej 1 tygodnia

przerwy, choć w przypadku niektórych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny lekarz może zalecić nawet 5 tygodni przerwy;

- u dzieci ze względu na brak dostatecznych danych klinicznych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Moklar należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    jeżeli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty, stosowanych w leczeniu kaszlu lub przeziębienia, zawierających efedrynę, pseudoefedrynę lub fenylopropanoloaminę;

-    jeżeli u pacjenta występuje depresja z pobudzeniem w obrazie klinicznym. Lekarz może zalecić jednoczesne stosowanie leków uspokajających (np. benzodiazepin);

-    jeżeli u pacjenta występuje zaburzenie afektywne dwubiegunowe, ze względu na ryzyko epizodów manii;

-    jeżeli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy, ze względu na ryzyko nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi po zastosowaniu leku Moklar;

-    jeżeli u pacjenta występują inne choroby psychiczne np. schizofrenia, gdyż Moklar może zaostrzyć objawy choroby;

-    jeżeli pacjent ma zwiększone ciśnienie tętnicze krwi. Moklar może spowodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi, dlatego zalecana jest ostrożność szczególnie na początku leczenia;

-    jeżeli u pacjenta występuje nadwrażliwość na tyraminę, składnik niektórych pokarmów, np. serów dojrzewających.

Pacjenci, u których występuje ryzyko zachowań samobójczych powinni być pod ścisłą kontrolą lekarza, szczególnie w czasie rozpoczynania leczenia.

Podczas stosowania leku Moklar może wystąpić hiponatremia - zmniejszenie stężenia sodu w osoczu krwi. Objawy, które mogą świadczyć o hiponatremii to senność, dezorientacja lub drgawki. Jeżeli wystąpią należy skontaktować się z lekarzem.

W razie wystąpienia wysypki i obrzęku, które mogą być objawami nadwrażliwości na lek Moklar, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Moklar a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie Moklar z następującymi lekami:

-    leki z grupy opioidów (np. morfina, fentanyl). Moklar może nasilać ich działanie. Lekarz podejmie decyzję o zmianie dawkowania tych leków;

-    cymetydyna, która nasila działanie leku Moklar. Lekarz zmniejszy dawkę leku Moklar o połowę;

-    leki zwiększająca stężenie serotoniny, takie jak niektóre leki przeciwdepresyjne. Może wystąpić tzw. zespół serotoninowy. Objawy to hipertermia (wysoka gorączka), splątanie (dezorientacja), wzmożenie odruchów i drgawki kloniczne mięśni, które wynikają z nasilonego działania serotoniny. Jeśli wystąpią objawy wskazujące na zespół serotoninowy, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który rozpocznie odpowiednie leczenie;

-    leki sympatykomimetyczne (takie jak efedryna, pseudoefedryna i fenylopropanoloamina, które zawarte są w niektórych złożonych lekach przeciwgorączkowych i przeciwkaszlowych). Moklar może nasilić działanie tych leków;

-    leki stosowane w leczeniu przeziębienia lub kaszlu: podczas przyjmowania leku Moklar przeciwwskazane jest stosowanie leków, które zawierają dekstrometorfan;

-    metoprolol, Moklar nasila jego działanie zmniejszające ciśnienie krwi;

-    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, np. lewodopa;

-    leki przeciwnadciśnieniowe;

-    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, np. ibuprofen.

Moklar z jedzeniem, piciem i alkoholem

Zaleca się przyjmowanie leku Moklar po posiłku.

W czasie przyjmowania leku nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących diety. Ponieważ jednak niektóre osoby mogą być szczególnie wrażliwe na tyraminę, zaleca się unikanie potraw zawierających jej duże ilości, takich jak dojrzałe sery, wyciąg z drożdży czy produkty fermentacji nasion soi (występujące w niektórych potrawach kuchni chińskiej). Sprawę diety można omówić z lekarzem prowadzącym. Moklar zwiększa wchłanianie tyraminy.

Podczas stosowania leku Moklar nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania moklobemidu u kobiet w ciąży. Z tego powodu lekarz powinien ocenić korzyści ze stosowania leku Moklar dla kobiety w ciąży do potencjalnego ryzyka dla płodu.

Jedynie niewielka ilość moklobemidu przenika do mleka kobiecego (około 0,03 dawki stosowanej przez matkę), jednak lekarz powinien ocenić korzyści z kontynuowania leczenia u kobiety karmiącej piersią do potencjalnego ryzyka dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby Moklar powodował zaburzenia zdolności wykonywania czynności wymagających czujności (np. prowadzenia pojazdów). Po rozpoczęciu leczenia należy jednak kontrolować jak lek wpływa pacjenta.

Moklar zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Moklar

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zaburzenia depresyjne

Zalecana dawka leku Moklar to 300 do 600 mg na dobę, podawana w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Dawka początkowa to 300 mg na dobę (dwa razy dziennie 1 tabletka 150 mg). Jeżeli jest to konieczne lekarz może zwiększyć dawkę dobową maksymalnie do 600 mg, podawaną w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Lekarz możne zmniejszyć dawkę dobową do 150 mg w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Aby ocenić skuteczność leczenia u danego pacjenta, lekarz zaleci stosowanie leku Moklar przynajmniej przez 4-6 tygodni.

Lekarz może zalecić zwiększenie dawki dopiero po pierwszym tygodniu podawania leku Moklar. Fobia społeczna

Dawka początkowa leku Moklar to 300 mg na dobę, następnie po 3 dniach lekarz zaleci zwiększenie dawki do 600 mg na dobę. Dawkę dobową należy podawać w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Aby ocenić skuteczność leczenia u danego pacjenta, lekarz zaleci stosowanie leku Moklar przynajmniej przez 8-12 tygodni. Jeżeli leczenie jest skuteczne, lekarz rozważy jego kontynuowanie, gdyż fobia społeczna jest chorobą przewlekłą. Lekarz będzie okresowo badać pacjenta w celu ustalenia konieczności dalszego leczenia.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie jest konieczne dostosowania dawki leku Moklar u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lekarz może zalecić zmniejszenie dawki (w zależności od stopnia zaawansowania choroby).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Moklar u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Moklar

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawka leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie przedawkowania samego moklobemidu może wystąpić: senność, dezorientacja, nudności, osłabienie odruchów. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, przedawkowanie moklobemidu i innych leków może zagrażać życiu.

Objawy przedawkowania pojawiają się zwykle po 6 do 12 godzin po przedawkowaniu leku, ale mogą wystąpić dopiero po 24 godzinach i utrzymywać się przez 3 do 4 dni.

Pominięcie zastosowania leku Moklar

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Moklar

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwdepresyjnych, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki, aby zapobiec nawrotom choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy, bezsenność, zaburzenie snu, zawroty głowy, drżenie, wzmożona pobudliwość, nerwowość, senność, zmęczenie, uspokojenie, nasilony niepokój, stan ostrego niepokoju, osłabienie albo omdlenie, tachykardia, kołatanie serca, niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie, nudności, zaparcia, bóle żołądka i jelit, dyskomfort w nadbrzuszu, mdłości, biegunka, uczucie pełności w żołądku, ból brzucha, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, pocenie się, niewyraźne widzenie, zwiększony lub zmniejszony apetyt.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów): trudności w zasypianiu, koszmary senne, omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją), zaburzenie pamięci, dezorientacja, nasilenie depresji, ekscytacja/drażliwość, objawy hipomanii, zachowanie agresywne, apatia, napięcie nerwowe, migrena, zaburzenia pozapiramidowe (np. różne formy zaburzeń ruchowych), szumy uszne, zaburzenia czucia, dyzartria (niewyraźna mowa), zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, zwolnienie czynności serca, skurcze dodatkowe, ból dławicowy (rodzaj silnego bólu w piersiach), ból w piersiach, objawy zapalenia żył, zgaga, zapalenie błony śluzowej żołądka, wzdęcie, niestrawność, wykwit/wysypka, skórna reakcja alergiczna, świąd, zapalenie dziąseł, zapalenie jamy ustnej, suchość skóry, zapalenie spojówek, zaburzenie oddawania moczu (bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, wielomocz, bolesne parcie na mocz), krwawienia z dróg rodnych, wydłużona menstruacja, ogólnie złe samopoczucie, bóle szkieletowo-mięśniowe, uczucie zmienionego smaku, nagłe zaczerwienienie twarzy, uczucie gorąca, mroczki (ubytki w polu widzenia), duszność, niewielkie zmniejszenie liczby białych krwinek i zmniejszenie aktywności aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych) bez znaczenia klinicznego (widoczne w wynikach badań laboratoryjnych).

Rzadko występujące działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów): nieostre widzenie, drżenie mięśniowe.

Bardzo rzadko zgłaszano zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia).

Część objawów jest objawami choroby podstawowej i w większości przypadków ustępują w miarę kontynuowania leczenia.

Samobójstwo, myśli samobójcze, nasilenie depresji lub zaburzeń lękowych

Pacjenci z depresją i (lub) zaburzeniami lękowymi, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójczych. Mogą one nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, do których należy Moklar, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie 2 tygodni, czasem później.

Wystąpienie myśli samobójczych lub myśli o samookaleczeniu jest bardziej prawdopodobne:

-    jeśli u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub o samookaleczeniu;

-    jeśli pacjent jest osobą dorosłą w młodym wieku. Dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może się okazać poinformowanie krewnych lub przyjaciół o tym, że pacjent ma depresję lub zaburzenia lękowe oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić o informowanie go, jeśli osoby te zauważą, że depresja lub zaburzenia lękowe nasilają się lub, gdy wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Moklar

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Moklar

-    Substancją czynną leku jest moklobemid. Każda tabletka zawiera 150 mg moklobemidu.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K29/32;

Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, makrogol 300, triacetyna, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda Moklar i co zawiera opakowanie

Moklar, 150 mg: żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Dostępne wielkości opakowań

Moklar, 150 mg pakowany jest w blistry umieszczone w pudełku tekturowym zawierającym 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143 566 17 Vysoké Mýto Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Moklar

Charakterystyka Moklar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Moklar, 150 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg moklobemidu (Moclobemidum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 212 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tabletki powlekane barwy żółtej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Zaburzenia depresyjne Fobia społeczna

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Zaburzenia depresyjne

Zalecana dawka moklobemidu to od 300 mg do 600 mg na dobę. Dawkę dobową zwykle należy podawać w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Dawka początkowa wynosi 300 mg na dobę i jeśli jest to klinicznie uzasadnione, można zwiększyć dawkę maksymalnie do 600 mg na dobę. Dawkę można zwiększyć dopiero po pierwszym tygodniu leczenia, ponieważ po tym okresie zwiększa się dostępność biologiczna moklobemidu.

W czasie zmiany dawkowania należy zachować ostrożność i zwrócić uwagę na jakiekolwiek objawy nietolerancji produktu.

Dawkę można zmniejszyć do 150 mg w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.

Aby w pełni ocenić skuteczność leczenia, Moklar należy podawać nie krócej niż przez 4-6 tygodni.

Fobia społeczna

Zalecana dawka początkowa moklobemidu to 300 mg na dobę, następnie po 3 dniach dawkę zwiększa się do 600 mg na dobę. Dawkę dobową należy podawać w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Dawkę 600 mg należy stosować przez 8-12 tygodni, aby móc ocenić skuteczność leczenia u danego pacjenta. Jeżeli okaże się, że leczenie jest skuteczne, należy rozważyć konieczność jego kontynuowania, gdyż fobia społeczna jest chorobą przewlekłą. Stan pacjentów należy okresowo badać w celu ustalenia konieczności dalszego leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat nie ma konieczności dostosowania dawkowania (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Zalecaną dawkę produktu Moklar należy zmniejszyć do 1/3 lub połowy dawki zalecanej pacjentom bez zaburzeń czynności wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby klirens moklobemidu jest zmniejszony a okres półtrwania wydłużony (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie określono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania moklobemidu u dzieci. Nie zaleca się stosowania produktu Moklar u dzieci.

Przerwanie leczenia

Moklobemid należy odstawiać stopniowo, aby zapobiec nawrotom choroby.

Sposób podawania

Moklar należy przyjmować po posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ostry stan splątania.

Guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma).

Stosowanie selegiliny i petydyny (patrz punkt 4.5).

Stosowanie dekstrometorfanu. Odnotowano kilka przypadków ciężkich działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego podczas jednoczesnego stosowania dekstrometorfanu i moklobemidu (patrz punkt 4.5).

Stosowanie leków z grupy SSRI lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych ze względu na ryzyko zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.5). Po przerwaniu leczenia lekiem z grupy SSRI lub trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym a przed podaniem produktu Moklar powinien upłynąć okres 4-5 dłuższy od okresu półtrwania odstawionego leku.

Produktu leczniczego Moklar nie należy stosować u dzieci ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie moklobemidem nie wiąże się z koniecznością specjalnych zmian w diecie. Ponieważ jednak u niektórych pacjentów może występować nadwrażliwość na tyraminę, wszystkim pacjentom należy zalecić unikanie potraw bogatych w tyraminę (np. sery dojrzewające, wyciąg z drożdży, produkty fermentacji nasion soi). Moklobemid należy przyjmować po posiłku w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa interakcji z tyraminą (patrz punkt 4.5).

Rzadko zgłaszano przypadki podwyższenia ciśnienia tętniczego w trakcie leczenia moklobemidem lub wzrostu jego wartości u pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym (patrz punkt 4.5).

Należy unikać stosowania leków sympatykomimetycznych, takich jak efedryna, pseudoefedryna i fenylopropanoloamina (składniki złożonych leków przeciwgorączkowych i przeciwkaszlowych) (patrz punkt 4.5).

U pacjentów z depresją, u których w obrazie klinicznym dominuje pobudzenie, nie należy w ogóle podawać produktu Moklar lub należy go stosować wyłącznie w skojarzeniu z lekami uspokajającymi (np. benzodiazepinami). Leków uspokajających nie należy stosować dłużej niż 2-3 tygodnie.

U pacjentów leczonych moklobemidem należy zachować ostrożność stosując inne leki, które mogą zwiększać stężenie serotoniny, aby zapobiec wystąpieniu zespołu serotoninowego (patrz punkty 4.3 i 4.5). Jeśli objawy wskazują na zespół serotoninowy, wówczas pacjent powinien znaleźć się pod kontrolą lekarza (jeśli jest to konieczne to w warunkach szpitalnych) i być odpowiednio leczony.

U pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, stosującymi moklobemid z powodu depresji, mogą pojawić się epizody manii.

Ze względu na brak odpowiednich danych klinicznych nie powinno się stosować moklobemidu w leczeniu depresji u pacjentów ze współistniejącą schizofrenią lub psychozą schizoafektywną, gdyż moklobemid może zaostrzyć objawy choroby współistniejącej .

Przesłanki teoretyczne wskazują, że inhibitory MAO mogą nasilać reakcję hipertensyjną u pacjentów z nadczynnością tarczycy (tyreotoksykozą). Rozpoczynając leczenie u tych pacjentów należy zachować ostrożność.

U podatnych pacjentów, podczas stosowania moklobemidu, może wystąpić nadwrażliwość z objawami takimi jak wysypka i obrzęk.

Podczas stosowania leków przeciwdepresyjnych może wystąpić hiponatremia (zwykle u pacjentów w podeszłym wieku, prawdopodobnie z powodu niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego), jednak bardzo rzadko występowała ona podczas stosowania moklobemidu (patrz punkt 4.8). Jeżeli podczas stosowania produktu Moklar pojawi się senność, dezorientacja lub drgawki należy uwzględnić możliwość hiponatremii.

Substancje pomocnicze

Moklar zawiera laktozę jednowodną. Nie należy go podawać pacjentom z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Samobójstwo, myśli samobójcze lub kliniczne nasilenie choroby

Depresja wiąże się z zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstwa. Ryzyko to utrzymuje się aż do wystąpienia pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nastąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia lub później, pacjentów należy dokładnie obserwować aż do wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może być wyższe we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

W innych zaburzeniach psychicznych, w których przepisywany jest moklobemid, ryzyko zdarzeń związanych z samobójstwem może być także zwiększone. Poza tym zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. Dlatego podczas leczenia pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi należy zachować takie same środki ostrożności, jak u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci, którzy wykazują skłonność do myśli samobójczych przed rozpoczęciem leczenia, stanowią grupę wysokiego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i powinni być szczególnie monitorowani podczas leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych leków przeciwdepresyjnych, prowadzonych u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wykazała większe, w porównaniu z placebo, ryzyko myśli samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat stosujących leki przeciwdepresyj ne.

Pacjentów, szczególnie z grupy wysokiego ryzyka, należy dokładnie monitorować, zwłaszcza na początku leczenia i po zmianie dawki. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy poinformować o konieczności niezwłocznego zgłaszania lekarzowi każdego pogorszenia stanu klinicznego, pojawienia się zachowań i myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu pacjenta..

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tyramina

Zaleca się przyjmowanie moklobemidu po posiłku, w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa interakcji z tyraminą.

Ograniczenia dietetyczne dotyczące selektywnych inhibitorów MAO, a zwłaszcza selektywnych odwracalnych inhibitorów MAO typu A jakim jest moklobemid, są o wiele mniejsze w porównaniu do nieselektywnych inhibitorów MAO. Wykazano, że dopiero po przekroczeniu ilości 100-150 mg tyraminy w posiłku może pojawić się wzrost ciśnienia tętniczego, co jest praktycznie bardzo mało prawdopodobne, mając na uwadze ilość tyraminy w pokarmach.

Tyramina należy do amin sympatykomimetycznych o działaniu pośrednim. MAO znajdująca się w ścianie jelit rozkłada tę aminę i zapobiega jej wchłonięciu. Zahamowanie MAO powoduje wchłanianie tyraminy i wywieranie przez nią działania ogólnego. Najbardziej niebezpieczny jest gwałtowny wzrost ciśnienia krwi, powodujący krwotoki mózgowe. Z badań przeprowadzonych u pacjentów otrzymujących dawkę leku 600 mg na dobę i średnią dawkę tyraminy zaobserwowano wzrost ciśnienia skurczowego krwi o 30 mmHg.

Pacjenci z nadciśnieniem i wrażliwi na tyraminę powinni unikać spożywania pokarmów bogatych w tyraminę podczas leczenia moklobemidem (patrz punkt 4.4).

Opioidowe leki przeciwbólowe

W badaniach na zwierzętach wykazano, że moklobemid nasila działanie opioidów. Środki przeciwbólowe takie jak morfina i fentanyl, powinny być stosowane ostrożnie. Może być konieczna zmiana ich dawkowania.

Cymetydyna

Cymetydyna wydłuża metabolizm moklobemidu. Cymetydyna jest silnym inhibitorem cytochromu P-450, co wpływa hamująco na metabolizm leku. Cymetydyna powoduje wzrost AUC moklobemidu (obszar pod krzywą zmian stężenia w czasie, tzw. całkowita dawka wchłonięta). W stanie stężenia stacjonarnego (steady-state) stężenie moklobemidu jest dwukrotnie większe w przypadku jednoczesnego stosowania cymetydyny. Na podstawie przeprowadzonych badań u 8 zdrowych osób stwierdzono, że przyjmowanie cymetydyny w dawce 1 g na dobę przez dwa tygodnie, zwiększa średnio maksymalne stężenie moklobemidu w surowicy z 575 ng/ml do 787 ng/ml. Z tego powodu, u pacjentów przyjmujących cymetydynę należy zwykle stosowaną dawkę moklobemidu zmniejszyć o połowę.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (leki z grupy TLP)

Podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy TLP oraz moklobemidu może wystąpić interakcja farmakodynamiczna. Podczas jednoczesnego stosowania moklobemidu i klomipraminy lub w wyniku przedwczesnej zmiany leków, ich przedawkowania lub podawania bez zachowanej przerwy między dawkami mogą wystąpić objawy zespołu serotoninowego. Nie należy rozpoczynać leczenia moklobemidem przed upływem tygodnia od odstawienia leku z grupy TPLD. Nie należy jednocześnie stosować moklobemidu z lekiem z grupy TLP (np. amitryptyliną, karbamazepiną, klomipraminą).

Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Możliwe są interakcje farmakokinetyczne moklobemidu z inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (moklobemid jest metabolizowany przy udziale CYP2C, 2C19 i jest inhibitorem CYP1A2, 2D6) oraz farmakodynamiczne (zwiększenie działania serotoninergicznego). Należy zachować odpowiednią przerwę po zakończeniu leczenia inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (2 tygodnie w przypadku paroksetyny i sertraliny, co najmniej 5 tygodni w przypadku fluoksetyny). Należy także unikać jednoczesnego stosowania leków o silnym działaniu serotoninergicznym, ze względu na możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego. Do rozpoznania zespołu serotoninowego niezbędna jest identyfikacja co najmniej trzech objawów. Do najczęściej występujących należą: zmiany stanu psychicznego, zaburzenia świadomości, pobudzenie psychoruchowe, splątanie, mioklonie, nadmierne odruchy, bardzo obfite pocenie się, dreszcze, drżenie mięśniowe, biegunka, zaburzenie koordynacji ruchowej, podwyższona temperatura ciała, drgawki.

Leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania moklobemidu i lewodopy, ponieważ może wystąpić przełom nadciśnieniowy. Natomiast jednoczesne stosowanie selegiliny i moklobemidu jest przeciwwskazane ze względu na konieczność przestrzegania zaleceń dietetycznych w związku z całkowitym zahamowaniem MAO.

Dekstrometorfan

Jednoczesne przyjmowanie moklobemidu i dekstrometorfanu jest przeciwwskazane. Podczas jednoczesnego stosowania obu leków obserwowano działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, drżenie, nudności i wymioty.

Metoprolol

Moklobemid przyjmowany jednocześnie z metoprololem może nasilić jego działanie hipotensyjne. Petydyna

Nie należy stosować jednocześnie moklobemidu z petydyną.

Leki svmpatvkomimetvczne

Moklobemid może nasilić i wydłużyć farmakologiczne działanie leków sympatykomimetycznych. Leki przeciwnadciśnieniowe

Należy zachować szczególną ostrożność podczas rozpoczynania leczenia moklobemidem pacjentów z nadciśnieniem ze względu na możliwość wpływu na ciśnienie krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Moklobemid może nasilać działanie ibuprofenu i prawdopodobnie także innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Dawkę ibuprofenu należy odpowiednio zmniejszyć.

Tabela 1. Bezpieczeństwo jednoczesnego stosowania moklobemidu i innych leków.

Nie należy stosować jednocześnie

klomipramina, petydyna, dekstropropoksyfen, dekstrometorfan, selegilina, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania

cymetydyna, leki sympatykomimetyczne, metoprolol, leki przeciwdrgawkowe, opioidowe leki przeciwbólowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne

Można stosować jednocześnie

antybiotyki, digoksyna, doustne środki antykoncepcyjne, doustne leki przeciwzakrzepowe, pochodne kumaryny, glibenklamid, hydrochlorotiazyd, insulina, moksonidyna, nifedypina, zolmitryptan, benzodiazepiny, lit

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały ryzyka dla płodu, jednak nie ustalono bezpieczeństwa stosowania moklobemidu u kobiet w ciąży. Przed zastosowaniem produktu leczniczego Moklar u kobiety w ciąży należy ocenić korzyści wynikające z leczenia matki do potencjalnego ryzyka dla płodu.

Karmienie piersią

Tylko niewielka ilość moklobemidu przenika do mleka. Przed kontynuacją leczenia lekiem Moklar, należy ocenić korzyści wynikające z leczenia matki do potencjalnego ryzyka dla dziecka.

W badaniach przeprowadzonych na 6 kobietach karmiących piersią, po podaniu pojedynczej dawki 300 mg moklobemidu stwierdzono w mleku średnio 0,057% dawki początkowej moklobemidu i 0,031% głównego metabolitu Ro-12-8095 po 24 godzinach od przyjęcia leku.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby moklobemid wpływał na zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak zachować ostrożność, szczególnie na początku leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej opisano zgodnie z częstością występowania określoną następująco:

bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: trudności w zasypianiu, koszmary senne, omamy, zaburzenie pamięci, dezorientacja, nasilenie depresji, ekscytacja/drażliwość, objawy hipomanii, zachowanie agresywne, apatia, napięcie nerwowe.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, bezsenność, zaburzenie snu, zawroty głowy, drżenie, wzmożona pobudliwość, nerwowość, senność, zmęczenie, uspokojenie, nasilony niepokój, stan ostrego niepokoju, osłabienie albo omdlenie.

Niezbyt często: migrena, zaburzenia pozapiramidowe, szumy uszne, parestezja, dyzartria (niewyraźna mowa).

Zaburzenia oka Rzadko: nieostre widzenie.

Zaburzenia serca

Często: tachykardia, palpitacje serca, hipotensja ortostatyczna, hipotensja.

Niezbyt często: nadciśnienie, zwolnienie czynności serca, skurcze dodatkowe, ból dławicowy, ból w piersiach.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: objawy zapalenia żył.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, zaparcia, bóle żołądkowo-jelitowe, dyskomfort w nadbrzuszu, mdłości, biegunka, uczucie pełności w żołądku, ból brzucha, wymioty.

Niezbyt często: zgaga, zapalenie błony śluzowej żołądka, wzdęcie, niestrawność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Niezbyt często: wykwit/wysypka, skórna reakcja alergiczna, świąd, zapalenie dziąseł, zapalenie jamy ustnej, suchość skóry, zapalenie spojówek.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rzadko: drżenie mięśniowe.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: zaburzenie oddawania moczu (bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, wielomocz, bolesne parcie na mocz).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często: krwawienia z dróg rodnych, wydłużona menstruacja.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: pocenie się, niewyraźne widzenie, zwiększony lub zmniejszony apetyt.

Niezbyt często: ogólnie złe samopoczucie, bóle szkieletowo-mięśniowe, uczucie zmienionego smaku, nagłe zaczerwienienie twarzy, uczucie gorąca, mroczki (ubytki w polu widzenia), duszność.

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: W badaniach laboratoryjnych wykonywanych u 1401 pacjentów wykazano niewielkiego stopnia spadek liczby leukocytów i wartości aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej bez znaczenia klinicznego.

Bardzo rzadko zgłaszano występowanie hiponatremii (patrz punkt 4.4).

Zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych podczas leczenia moklobemidem, a także w krótkim czasie po jego odstawieniu (patrz punkt 4.4.).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie tylko moklobemidu (nawet w dawce 20 g) jest mniej niebezpieczne niż przedawkowanie np. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Objawy przedawkowania moklobemidu to: senność, dezorientacja, nudności, osłabienie odruchów.

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, przedawkowanie moklobemidu stosowanego z innymi lekami może zagrażać życiu. W takich wypadkach należy zastosować właściwe leczenie pod kontrolą lekarską w szpitalu.

Objawy przedawkowania pojawiają się zwykle po 6-12 godzinach, ale mogą wystąpić z opóźnieniem nawet po 24 godzinach od przyjęcia produktu i mogą się utrzymywać przez 3-4 dni. Objawy zwykle ustępują między 1. a 5. (7.) dniem po przedawkowaniu.

Postępowanie w przypadku przedawkowania

Należy kontrolować podstawowe czynności życiowe. W razie potrzeby można zastosować leczenie wspomagające, np. płukanie żołądka z zastosowaniem węgla aktywowanego, wywołać wymioty, kontrolować bilans płynów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne, inhibitory MAO typu A; kod ATC: N 06 AG 02

Moklobemid jest morfolinową pochodną benzamidu. Mechanizm działania moklobemidu polega na selektywnym i odwracalnym hamowaniu monoaminooksydazy typu A (MAO-A), która powoduje odłączenie grupy aminowej z cząsteczki serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Działanie przeciwdepresyjnie moklobemidu polega na zwiększeniu neurotransmisji katecholaminergicznej i serotoninergicznej. Moklobemid wykazuje większe powinowactwo do MAO typu A i po dawce 300 mg hamuje aktywność MAO typu A o około 80%, a aktywność MAO typu B o 20-30%. Działanie moklobemidu jest krótkotrwałe i maksymalnie wynosi około 24 godzin.

Wyraźne działanie lecznicze moklobemidu rozpoczyna się zazwyczaj między pierwszym a trzecim tygodniem leczenia.

W zaburzeniach depresyjnych określanych w DSM-III terminem „wielka depresja” i „dystymia” oszacowano poprawę na podstawie wskaźnika zmniejszenia wyjściowej liczby punktów o 50% w Skali Depresji Hamiltona. Wynosi on ok. 60-70% (dla placebo 30%). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono działanie lecznicze zarówno w depresji endogennej, jak i w innych postaciach zaburzeń nastroju. Skuteczność moklobemidu jest prawdopodobnie większa w depresji endogennej bez objawów psychotycznych.

Wyniki wieloośrodkowych badań przeprowadzonych w Polsce wykazały, że działanie lecznicze moklobemidu nie zależy od objawów klinicznych i nasilenia depresji, długości fazy depresyjnej i dotychczasowego leczenia. Trochę lepsze wyniki uzyskuje się u pacjentów, którzy przeszli więcej etapów depresji.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym moklobemid wchłania się prawie całkowicie (około 95%) z przewodu pokarmowego. Pokarm zmniejsza szybkość wchłaniania, ale nie wpływa na wielkość całkowitej absorpcji. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po 0,5 do 3,5 godziny (średnie tmax = 49 min) po podaniu.

Dostępność biologiczna wynosi 44-69% po podaniu pojedynczej dawki i około 90% po wielokrotnym podaniu dawki. Większa dostępność biologiczna po podaniu kilku dawek wynika ze zmniejszonego wpływu klirensu wątrobowego i efektu pierwszego przejścia.

Moklobemid działa szybciej (po 15 minutach) i o wiele krócej (16 godzin) w stosunku do nieodwracalnych inhibitorów MAO (działających kilka dni).

Dystrybucja

Moklobemid w około 50% wiąże się z białkami krwi, głównie z albuminami. Stosunek stężenia moklobemidu w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) do stężenia w osoczu wynosi 0,5. Maksymalne stężenie w PMR jest osiągane w ciągu około 2 godzin po podaniu. Objętość dystrybucji jest duża i wynosi około 1,2 l/kg (76-134 l).

Metabolizm

Moklobemid jest szybko metabolizowany w wątrobie (około 95% przyjętej dawki) do około 20 metabolitów. Tylko część metabolitów wykazuje aktywność farmakologiczną, jednak ich działanie jest znacznie słabsze niż związku macierzystego.

Moklobemid jest metabolizowany z udziałem 4 różnych szlaków metabolicznych, które rozpoczynają się utlenieniem atomu węgla (C) układu morfolinowego, utlenianiem atomu azotu (N) układu morfolinowego, deaminacją (z jednoczesnym rozerwaniem) układu morfolinowego oraz hydroksylacją pierścienia aromatycznego.

Eliminacja.

Moklobemid jest szybko eliminowany dzięki procesom metabolicznym.

Klirens całkowity wynosi około 20-50 l/h. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji jest krótki i wynosi około 1-2 godzin. Około 1% dawki wydalane jest w formie niezmienionej z moczem i około 5% z kałem. U pacjentów w podeszłym wieku okres półtrwania wynosi zwykle 4-6 godzin.

Liniowość lub nieliniowość

Moklobemid w dawce do 200 mg wykazuje farmakokinetykę liniową. Po podaniu większych dawek obserwuje się farmakokinetykę nieliniową.

Po podaniu dawek 400-1200 mg maksymalne stężenie moklobemidu zwiększa się, okres półtrwania się wydłuża, a klirens zmniejsza się nieproporcjonalnie do dawki.

Farmakokinetyka w wybranych grupach pacjentów Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, w porównaniu do osób zdrowych, stężenie moklobemidu w osoczu jest większe, okres półtrwania dłuższy, a klirens zmniejszony.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie zaobserwowano zmian klirensu całkowitego moklobemidu, zmian dostępności biologicznej oraz stężenia maksymalnego w porównaniu z grupą kontrolną. Jedyna różnica dotyczyła średniego czasu wchłaniania moklobemidu, który wyniósł 1,05±0,76 h w porównaniu z wartością 0,47±0,37 h u osób zdrowych. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna zmiana dawki moklobemidu.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku występuje większe stężenie maksymalne (Cmax) i mniejszy klirens moklobemidu po podaniu pojedynczej dawki.

Cmax w stanie stacjonarnym w drugim tygodniu leczenia jest taki sam u pacjentów w różnym wieku. Nie zaobserwowano także zmian stałego Tmax, T05, średniej dostępności biologicznej, średniego czasu wchłaniania, minimalnego stężenia w stanie stacjonarnym oraz zmian stężeń każdego z jego metabolitów. Dane powyższe wskazują, że u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawki moklobemidu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono działania teratogennego, mutagennego ani rakotwórczego moklobemidu.

Moklobemid nie wykazuje toksycznego wpływu na wątrobę, odmiennie niż to wcześniej obserwowano w przypadku innych inhibitorów MAO (np. iproniazyd).

W badaniach na zwierzętach wykazano działanie przeciwdepresyjne moklobemidu (m.in. odwraca zespół rezerpinowy, przeciwdziała katalepsji wywołanej przez haloperydol, powoduje supresję stadium REM snu).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Magnezu stearynian Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Powidon K29/32

Skład otoczki (Opadry II 39G22693 Yellow):

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Laktoza j ednowodna Makrogol 300 Triacetyna

Tlenek żelaza żółty (E 172)

Tlenek żelaza czarny (E 172)

Tlenek żelaza czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

30 szt. (3 blistry po 10 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvězdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9537

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.08.2002 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Moklar