Imeds.pl

Monkasta 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Monkasta, 10 mg, tabletki powlekane Dla dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej

Montelukastum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Monkasta i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Monkasta

3.    Jak stosować lek Monkasta

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Monkasta

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Monkasta i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Monkasta jest montelukast, który jest antagonistą receptora leukotrienowego. Blokuje on naturalnie występujące w płucach substancje chemiczne zwane leukotrienami, powodujące zwężenie dróg oddechowych i stan zapalny w płucach, co może prowadzić do wystąpienia objawów astmy. Leukotrieny przyczyniają się także do występowania objawów alergii. Blokowanie działania leukotrienów łagodzi objawy alergii sezonowej (zwanej również sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub katarem siennym).

Lek Monkasta stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów oraz młodzieży w wieku 15 lat i starszej z astmą, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą dotychczas stosowanych leków i konieczne jest zastosowanie dodatkowego leczenia. U pacjentów z astmą i alergią sezonową lek Monkasta leczy również objawy alergii sezonowej.

Lek Monkasta pomaga również w zapobieganiu objawom astmy wywoływanym przez wysiłek fizyczny u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej.

Co to jest astma?

Astma jest chorobą przewlekłą.

W astmie występują:

-    trudności w oddychaniu spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. Zwężenie to nasila się i zmniejsza w odpowiedzi na różne czynniki.

-    wrażliwość dróg oddechowych, które reagują na wiele czynników, takich jak dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

-    obrzęk (stan zapalny) błony wyściełającej drogi oddechowe.

Do objawów astmy należą: kaszel, świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej.

Co to są alergie sezonowe?

Alergie sezonowe (zwane również katarem siennym lub sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) są reakcją alergiczną często wywołaną przez znajdujące się w powietrzu pyłki drzew, traw i chwastów. Objawami alergii sezonowych mogą zazwyczaj być: zatkany nos, katar, swędzenie

nosa, kichanie; łzawiące, opuchnięte, zaczerwienione, swędzące oczy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Monkasta Kiedy nie stosować leku Monkasta

-    jeśli pacjent ma uczulenie na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ważne jest, aby lek Monkasta przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet jeśli nie występują żadne objawy lub, jeśli u osoby zażywającej lek wystąpi napad astmy.

Lek Monkasta przyjmowany doustnie NIE jest przeznaczony do leczenia nagłych napadów duszności. W takiej sytuacji lek nie pomoże i nigdy nie należy stosować go w tym celu. Jeśli taki napad wystąpi, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Bardzo ważne jest, aby mieć cały czas łatwy dostęp do leków potrzebnych w takiej sytuacji.

Jeśli konieczne jest przyjmowanie beta-agonisty w inhalatorze (zwanego też lekiem rozszerzającym oskrzela w postaci wziewnej) częściej niż zwykle, należy poradzić się lekarza tak szybko, jak to możliwe.

Lekiem Monkasta nie należy zastępować stosowanych dotychczas steroidów (zarówno wziewnych, jak i doustnych).

Pacjenci z astmą i z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, przyjmujący lek Monkasta, muszą nadal unikać przyjmowania kwasu acetylosalicylowego oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

U bardzo niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, obserwowano występowanie rzadkiego schorzenia, jednakże nie dowiedziono, że przyczyną tych objawów było stosowanie montelukastu. Jeśli wystąpi dowolne skojarzenie wymienionych objawów, zwłaszcza, jeśli utrzymują się one lub nasilają, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza:

-    objawy grypopodobne,

-    nasilająca się duszność,

-    uczucie kłucia, mrowienia lub drętwienia kończyn i (lub) wysypka.

Dzieci

Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat dostępny jest lek Monkasta, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat dostępny jest lek Monkasta, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia.

Inne leki i lek Monkasta

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności należy poinformować lekarza o stosowaniu fenobarbitalu lub fenytoiny (stosowane w leczeniu padaczki), ryfampicyny (stosowanej w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń) lub gemfibryzolu (stosowanego w leczeniu dużego stężenia lipidów w osoczu), ponieważ leki te mogą wpływać na skuteczność leku Monkasta.

Lek Monkasta można stosować w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w astmie.

Lek Monkasta z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować w trakcie posiłku lub między posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka kobiecego. Jeżeli kobieta karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Monkasta.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy spodziewać się, że lek Monkasta wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże u poszczególnych osób reakcja na lek może być różna. Niektóre działania niepożądane, które bardzo rzadko zgłaszano podczas stosowania leku Monkasta, mogą u niektórych pacjentów wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Monkasta zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Monkasta

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Monkasta należy zażywać doustnie, raz na dobę, wieczorem, podczas posiłku lub między posiłkami, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i młodzieży w wieku od 15 lat to jedna tabletka 10 mg na dobę.

W celu utrzymania kontroli astmy, istotne jest kontynuowanie przyjmowania leku Monkasta tak długo, jak zalecił to lekarz, niezależnie od tego, czy objawy występują, czy nie występują. Lek Monkasta jest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy jest stosowany regularnie.

Leku Monkasta nie należy przyjmować razem z innymi lekami zawierającymi tę samą substancję czynną, montelukast.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Monkasta 10 mg u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Monkasta

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Monkasta, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W większości przypadków nie obserwowano żadnych działań niepożądanych. Najczęściej odnotowywano następujące objawy: pragnienie, senność, ból głowy, zwiększoną aktywność ruchową i ból brzucha.

Pominięcie zastosowania leku Monkasta

Jeśli pominięto dawkę, należy zażyć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować zwykły schemat dawkowania - jedna tabletka raz na dobę.

Przerwanie stosowania leku Monkasta

Lek Monkasta jest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy przyjmowany jest regularnie.

Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Monkasta tak długo, jak zalecił lekarz. Pomoże to

utrzymać astmę pod kontrolą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas badań klinicznych z zastosowaniem montelukastu 10 mg, tabletki powlekane, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (występującymi co najmniej u l na 100, ale rzadziej niż u l na 10 leczonych pacjentów), które uważano za związane z przyjmowaniem montelukastu, były:

-    bóle brzucha,

-    bóle głowy.

Objawy te były zwykle łagodne i występowały częściej u pacjentów leczonych montelukastem niż u pacjentów przyjmujących placebo (tabletka niezawierająca żadnego leku).

Częstość możliwych działań niepożądanych, wymienionych poniżej, określono stosując następującą klasyfikację:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów).

Ponadto, po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane:

-    zakażenie górnych dróg oddechowych (bardzo często),

-    zwiększoną skłonność do krwawień (rzadko),

-    reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu (niezbyt często),

-    zmiany zachowania i nastroju [zaburzenia snu, w tym koszmary senne, bezsenność, lunatyzm, drażliwość, uczucie lęku, niepokój, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne lub wrogie nastawienie, depresja (niezbyt często); drżenie (rzadko); omamy, dezorientacja, myśli i zachowania samobójcze (bardzo rzadko)],

-    zawroty głowy, senność, uczucie mrowienia lub drętwienia, drgawki (niezbyt często),

-    kołatanie serca (rzadko),

-    krwawienie z nosa (niezbyt często),

-    biegunkę, nudności, wymioty (często); suchość w jamie ustnej, niestrawność (niezbyt często),

-    zapalenie wątroby (bardzo rzadko),

-    wysypkę (często); siniaczenie, świąd, pokrzywkę (niebyt często); tkliwe, czerwone guzki podskórne najczęściej występujące na goleniach (rumień guzowaty), mogącą wystąpić nagle ciężką reakcj ę skórną (rumień wielopostaciowy) (bardzo rzadko),

-    ból stawów lub mięśni, kurcze mięśni (niezbyt często),

-    gorączkę (często); zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk (niezbyt często).

U pacjentów z astmą leczonych montelukastem odnotowano bardzo rzadkie przypadki występowania zespołu objawów, takich jak: objawy grypopodobne, mrowienie lub drętwienie rąk i nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypkę (zespół Churga-Strauss). Jeśli wystąpi jeden lub więcej z tych objawów, należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Monkasta

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Monkasta

-    Substancj ą czynną leku jest montelukast. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg montelukastu (w postaci montelukastu sodowego).

-    Pozostałe składniki to: cellaktoza (laktoza jednowodna, celuloza, proszek), celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa i magnezu stearynian w rdzeniu tabletki, oraz hypromeloza 6 cP (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), talk, glikol propylenowy, żelaza tlenek czerwony (E 172) i żelaza tlenek żółty (E 172) w otoczce tabletki (otoczka Opadry Orange 03H32599).

Jak wygląda lek Monkasta i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane mają kolor morelowy, są okrągłe, lekko dwuwypukłe ze ściętymi krawędziami. Opakowanie: 28 i 90 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, Polska TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-StraBe 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktów leczniczych w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 19.02.2014

5