+ iMeds.pl

Monobenzone vis 200 mg/gUlotka Monobenzone vis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MONOBENZONE VIS

200 mg/g maść Monobenzonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Monobenzone VIS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Monobenzone VIS

3.    Jak stosować lek Monobenzone VIS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Monobenzone VIS

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Monobenzone VIS i w jakim celu się go stosuje

Lek Monobenzone VIS ma postać maści, zawiera substancję czynną eter monobenzylowy hydrochinonu. Lek po zastosowaniu na skórę osłabia jej zabarwienie.

Wskazania

Lek jest wskazany w leczeniu hiperpigmentacji (chorób skóry z przebarwieniami) spowodowanej nadmiarem barwnika melaniny oraz w odbarwianiu prawidłowo zabarwionych fragmentów skóry u chorych na bielactwo.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Monobenzone VIS Kiedy nie stosować leku Monobenzone VIS

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    plamy przebarwieniowe, jak np. hiperpigmentacja spowodowana uczuleniem na światło po użyciu niektórych perfum, melasma (chloasma) ciężarnych, hiperpigmentacja spowodowana stanem zapalnym skóry,

-    plamy typu cafe-au-lait, znamiona barwnikowe, czerniaki oraz zmiany przebarwieniowe wywołane innym barwnikiem niż melanina.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Monobenzone VIS należy omówić to z lekarzem.

W czasie stosowania leku należy unikać nadmiernego nasłonecznienia.

Podczas ekspozycji na światło słoneczne przez całe życie po zastosowaniu tego leku, należy używać kremów z filtrem UV.

U osób o skórze nadmiernie suchej lub ze skłonnością do występowania odczynów uczuleniowych stosowanie leku jest niewskazane.

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci i młodzieży.

Lek Monobenzone VIS a inne leki

Brak danych.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek ten można stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią, tylko wtedy gdy zadecyduje o tym lekarz.

Ze względu na zawartość pochodnej hydrochinonu stosowanie leku podczas ciąży nie jest zalecane. Należy zachować ostrożność w razie stosowania leku w okresie karmienia piersią, gdyż nie wiadomo czy substancja czynna zawarta w leku przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie jest znany wpływ leku na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Monobenzone VIS

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Zwykle przebarwione miejsca nas skórze smaruje się lekiem Monobenzone 2 do 3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 3 miesiące. Jeśli po tym czasie stosowania leku nie uzyska się zadowalających wyników leczenia, należy zaprzestać jego stosowania. Po uzyskaniu zadowalającego stopnia odbarwienia skóry, lek stosuje się w leczeniu podtrzymującym - zwykle 2 razy na tydzień.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie większej niż zalecana dawki leku Monobenzone VIS

W przypadku użycia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem. Pominięcie zastosowania leku Monobenzone VIS

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Monobenzone VIS

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane wymieniono poniżej według klasyfikacji MedDRA, według układów i narządów oraz częstości występowania.

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (nie znana częstość występowania)

Przemijające uczucie świądu lub pieczenia, które zwykle ustępuje po kilku dniach.

Pieczenie, zaczerwienienie skóry, podrażnienie, zmiany sączące, trwałe uszkodzenie melanocytów (komórek barwnikowych skóry).

W razie utrzymującego się pieczenia, zaczerwienienia skóry, podrażnienia, wystąpienia zmian sączących należy skontaktować się z lekarzem, gdyż są to wskazania do przerwania leczenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl}.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa.

5.    Jak przechowywać lek Monobenzone VIS

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C,w suchym miejscu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu ( tubie i pudełku) po: termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Monobenzone VIS

Substancją czynną leku jest eter monobenzylowy hydrochinonu.

1 g maści zawiera 200 mg eteru monobenzylowego hydrochinonu Substancje pomocnicze to: glicerol 86%, euceryna bezwodna, wazelina biała, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Monobenzone VIS i co zawiera opakowanie

Lek Monobenzone VIS to maść.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS” Sp. z o.o. ul. Św. Elżbiety 6a 41-905 Bytom tel. (32) 2589555

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Monobenzone VIS

Charakterystyka Monobenzone vis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MONOBENZONE VIS

200 mg/g maść

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY

1 gram maści zawiera substancję czynną 200 mg eteru monobenzylowego hydrochinonu

(Monobenzonum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Monobenzone VIS jest wskazany w leczeniu hiperpigmentacji (dermatoz z przebarwieniami) spowodowanej nadmiarem melaniny oraz w depigmentacji prawidłowo zabarwionych fragmentów skóry u chorych na bielactwo.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Miejsca przebarwione należy smarować maścią 2 do 3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 3 miesiące. Jeśli jednak po tym czasie stosowania produktu leczniczego nie uzyska się zadowalających wyników leczenia, należy zaprzestać jego stosowania. Po uzyskaniu zadowalającego stopnia odbarwienia skóry, produkt leczniczy stosuje się w leczeniu podtrzymującym, zwykle 2 razy na tydzień.

Sposób podawania Podanie na skórę.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Monobenzone VIS nie jest wskazany do stosowania w leczeniu plam przebarwieniowych, jak np.: hiperpigmentacja spowodowana uczuleniem na światło po użyciu niektórych perfum, melasma (chloasma) ciężarnych, hiperpigmentacja spowodowana stanem zapalnym skóry.

Produkt ten nie jest skuteczny w leczeniu plam typu cafe-au-lait, znamion barwnikowych, czerniaków oraz zmian przebarwieniowych wywołanych innym barwnikiem niż melanina.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W czasie stosowania produktu należy unikać nadmiernego nasłonecznienia.

Podczas ekspozycji na światło słoneczne przez całe życie po zastosowaniu tego produktu, należy używać kremów z filtrem UV.

U osób o skórze nadmiernie suchej lub ze skłonnością do występowania odczynów uczuleniowych, stosowanie produktu jest niewskazane.

4.5.Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ze względu na zawartość pochodnej hydrochinonu, nie zaleca się stosowania produktu podczas ciąży.

Karmienie _ piersią

Należy zachować ostrożność w razie konieczności zastosowania produktu w okresie karmienia piersią. Nie wiadomo czy eter monobenzylowy hydrochinonu przenika do mleka matki.

Płodność Brak danych.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie jest znany.

4.8.    Działania niepożądane.

Działania niepożądane określono zgodnie z klasyfikacją MedDRA, według układów i narządów oraz częstości występowania:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Nie znana częstość występowania

Przemijające uczucie świądu lub pieczenia, które zwykle ustępuje po kilku dniach.

Pieczenie, zaczerwienienie skóry, podrażnienie, zmiany sączące, trwałe uszkodzenie melanocytów. Utrzymujące się pieczenie, zaczerwienienie skóry, podrażnienie, wystąpienie zmian sączących są wskazaniem do przerwania leczenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych { aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9.    Przedawkowanie

Brak danych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki dermatologiczne, inne.

Kod ATC: D 11 AX 13

Mechanizm działania eteru monobenzylowego hydrochinonu nie jest w pełni poznany. Miejscowe zastosowanie leku u zwierząt powodowało zwiększenie wydalania melaniny z komórek barwnikowych. Mechanizm działania leku może też polegać na hamowaniu wytwarzania melaniny. Odbarwienie skóry występuje po 1-4 miesiącach stosowania produktu, całkowite odbarwienie może nastąpić po 9-12 miesiącach.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol 86 %

Euceryna bezwodna Wazelina biała Woda oczyszczona

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa zamykana zakrętką polietylenową lub polipropylenową zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych zaleceń.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne „VIS” Sp. z o.o. ul. Św. Elżbiety 6a,

41-905 Bytom

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie R/1862

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego Pozwolenia: 23.04.1970 r.

Data przedłużenia Pozwolenia: 27.08.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Monobenzone VIS