+ iMeds.pl

Monosan 20 mgUlotka Monosan

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MONOSAN 20 mg, tabletki

MONOSAN 40 mg, tabletki

(Isosorbidi mononitras)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Monosan i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Monosan.

3.    Jak stosować Monosan.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać Monosan.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1.    Co to jest Monosan i w jakim celu się go stosuje

Monosan jest lekiem rozkurczającym naczynia krwionośne. Lek zmniejsza obciążenie lewej komory serca. Monosan zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Lek także bezpośrednio rozszerza naczynia wieńcowe serca.

Wskazania do stosowania:

-    długotrwałe leczenie choroby niedokrwiennej serca;

-    zapobieganie napadom dławicy piersiowej;

-    leczenie zapobiegające przewlekłej niewydolności serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Monosan Kiedy nie stosować leku Monosan:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na monoazotan izosorbidu, azotany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma wstrząs kardiogenny, z wyjątkiem sytuacji, w których przy pomocy odpowiedniego postępowania uzyskuje się wystarczająco wysokie ciśnienie późnorozkurczowe w lewej komorze serca;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą niewydolność krążenia (wstrząs lub zapaść naczyniowa);

-    jeśli pacjent ma znaczne niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mmHg);

-    jeśli pacjent stosuje jednocześnie inhibitory 5-fosfodiesterazy, np. syldenafil, wardenafil, tadanafil (patrz również „Monosan a inne leki”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Monosan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Uwaga: lek nie jest przeznaczony do do leczenia napadów dusznicy bolesnej (dławicy piersiowej). Należy zachować szczególną ostrożność stosując Monosan:

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby mięśnia sercowego lub osierdzia, powodujące znaczne ograniczenie czynności serca (tzw. kardiomiopatia przerostowa, zaciskające zapalenie osierdzia lub tamponada serca);

-    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie napełniania komór serca, np. w świeżym zawale mięśnia sercowego, zaburzonej czynności lewej komory;

-    jeśli pacjent ma zwężenie aorty;

-    jeśli pacjent ma zwężenie zastawki dwudzielnej;

-    jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie śródczaszkowe;

-    jeśli pacjent ma niedociśnienie ortostatyczne.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci.

Monosan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych, jak inne leki rozszerzające naczynia, beta-adrenolityki, antagoniści kanału wapniowego, inhibitory ACE, a także neuroleptyków (stosowane w stanach lękowych), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (stosowane w leczeniu depresji) oraz używanie alkoholu może nasilać hipotensyjne działanie leku.

Inhibitory 5-fosfodiestrazy, np. syldenafil (stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji lub wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych w płucach), wardenafil i tadalafil (stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji) mogą nasilać działanie obniżające ciśnienie krwi. Może to prowadzić do zagrażających życiu powikłań sercowo-naczyniowych.

Stosowanie leku jednocześnie z dihydroergotaminą (lek stosowany w leczeniu migreny) może powodować zwiększenie stężenia dihydroergotaminy we krwi i tym samym spowodować podwyższenie ciśnienia tętniczego.

Monosan z jedzeniem i piciem

Tabletki należy przyjmować po posiłkach, bez rozgryzania i popijając wystarczającą ilością płynu. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podczas ciąży Monosan można podawać jedynie w uzasadnionych przypadkach, po rozważeniu ryzyka i możliwych do osiągnięcia korzyści, tj. gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad możliwym zagrożeniem dla płodu.

Nie stwierdzono, czy Monosan przenika do mleka. Z tego względu nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Monosan może zaburzać zdolność reagowania w stopniu mogącym utrudniać prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Dotyczy to szczególnie początkowego okresu stosowania leku, bądź zwiększenia dawki, kiedy mogą wystąpić zawroty głowy lub znużenie. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn w tym okresie lub jeśli wystąpią wymienione objawy.

Monosan zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem tego leku powinien skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak stosować Monosan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawki

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka leku Monosan 20 mg dwa razy na dobę lub 1 tabletka leku Monosan 40 mg dwa razy na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę w razie potrzeby.

Lek należy stosować dwa razy na dobę: rano i po południu (np. o godzinie 8 i 15). Aby nie zmniejszać skuteczności działania, drugą dawkę należy zażywać nie później niż 8 godzin po pierwszej dawce.

W przypadku niewystarczającego efektu działania lekarz może zwiększyć dawkę, jednak w żadnym przypadku nie może zwiększać częstości stosowania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Monosan jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku nie należy stosować u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Monosan

Objawami przedawkowania są: przyspieszenie bicia serca, uderzenia krwi do głowy, bóle głowy, lęki, niedociśnienie ortostatyczne, w cięższych przypadkach nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mmHg), bladość skóry, pogorszenie wyczuwalności tętna, zawroty głowy, osłabienie, nudności, wymioty i biegunka. Po znacznym przedawkowaniu możliwe jest wystąpienie methemoglobinemii i sinicy z przyspieszeniem oddechu, niepokojem, utratą przytomności i zatrzymaniem akcji serca, oraz wzrost ciśnienia śródczaszkowego.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Monosan

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Monosan

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy tak szybko, jak jest to możliwe, skontaktować się z lekarzem.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 pacjentów) - ból głowy

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów) - zawroty głowy, senność, nudności, niskie ciśnienie krwi, przyspieszenie bicia serca, osłabienie

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 100 na 1000 pacjentów) - wymioty, biegunka, zapaść krążeniowa z nasileniem objawów dławicy piersiowej (czasem ze zwolnieniem bicia serca i omdleniem), zmniejszenie stężenia tlenu we krwi, które może prowadzić do niedotlenienia serca u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 1000 na 10 000 pacjentów) - omdlenie, wysypka, świąd Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 osób) - niestrawność

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) - złuszczające zapalenie skóry, zaczerwienienie twarzy, skórne reakcje alergiczne, napadowe zwolnienie bicia serca

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Monosan

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności, zamieszczonego na pudełku i blistrze po napisie: Termin ważności lub EXP.Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Monosan

Substancją czynną leku jest izosorbidu monoazotan. 1 tabletka zawiera 20 mg lub 40 mg izosorbidu monoazotanu.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, talk i magnezu stearynian.

Jak wygląda Monosan i co zawiera opakowanie

Tabletki białe, okrągłe, z wytłoczonym rowkiem dzielącym.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Zawartość opakowania:

30 lub 50 tabletek w opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny:

PRO.MED.PL Sp. z o.o., Al. Korfantego 125a, 40-156 Katowice Polska

Wytwórca:

PRO.MED.CS. Praha a.s, Telćska 1,140 00 Praha 4 Czechy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

PRO.MED.PL Sp. z o.o., Al. Korfantego 125a, 40 -156 Katowice Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Monosan

Charakterystyka Monosan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MONOSAN, 20 mg, tabletki MONOSAN, 40 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 20 mg lub 40 mg izosorbidu monoazotanu (Isosorbidi mononitras). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 75 mg lub 150 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletki białe, okrągłe, z wytłoczonym rowkiem dzielącym.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    długotrwałe leczenie choroby niedokrwiennej serca;

-    zapobieganie napadom dławicy piersiowej;

-    leczenie zapobiegające przewlekłej niewydolności serca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Leczenie produktem leczniczym Monosan należy rozpoczynać od najmniejszej dawki, którą następnie można w miarę potrzeb zwiększać.

Zazwyczaj podaje się 1 tabletkę (20 mg lub 40 mg) dwa razy na dobę rano i po południu. W celu uniknięcia tolerancji drugą tabletkę należy podawać przed upływem 8 godzin po podaniu pierwszej tabletki.

W dławicy piersiowej z częstymi nocnymi przypadkami stenokardii produkt należy podawać rano oraz zaraz przed snem.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zwykle nie ma konieczności dostosowania dawkowania.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego u dzieci.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować po jedzeniu, bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu.

Nie należy nagle przerywać leczenia. Dawki należy zmniejszać stopniowo przez kilka dni.

4.3    Przeciwskazania

-    nadwrażliwość na substancję czynną, azotany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1;

-    wstrząs kardiogenny, z wyjątkiem sytuacji, w których przy pomocy odpowiedniego postępowania uzyskuje się wystarczająco wysokie ciśnienie późnorozkurczowe w lewej komorze serca;

-    ostra niewydolność krążenia (wstrząs lub zapaść naczyniowa);

-    znaczne niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mmHg);

-    jednoczesne zastosowanie inhibitorów 5-fosfodiesterazy, np. syldenafilu, wardenafilu, tadalafilu (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt nie nadaje się do doraźnego stosowania w celu przerwania napadu bólu dławicowego.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując produkt u pacjentów:

-    z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory, zaciskającym zapaleniem osierdzia, tamponadą serca;

-    z niskim ciśnieniem napełniania komór serca np. w świeżym zawale mięśnia sercowego, zaburzonej czynności lewej komory;

-    ze zwężeniem aorty;

-    ze zwężeniem zastawki dwudzielnej;

-    z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym;

-    z niedociśnieniem ortostatycznym.

Produkt zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych, jak inne leki rozszerzające naczynia, beta-adrenolityki, antagoniści kanału wapniowego, inhibitory ACE, a także neuroleptyków, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz używanie alkoholu może nasilać hipotensyjne działanie produktu.

Przeciwnadciśnieniowe działanie monoazotanu izosorbidu może być nasilone przez jednoczesne stosowanie inhibitorów 5-fosfodiestrazy, np. syldenafilu, wardenafilu, tadalafilu (patrz punkt 4.3). Może to prowadzić do zagrażających życiu powikłań sercowo-naczyniowych.

Stosowanie produktu jednocześnie z dihydroergotaminą może powodować zwiększenie stężenia dihydroergotaminy we krwi i tym samym spowodować podwyższenie ciśnienia tętniczego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzano badań wpływu monoazotanu izosorbidu na płód ludzki (patrz punkt 5.3).

Podczas ciąży Monosan można podawać jedynie w uzasadnionych przypadkach po rozważeniu ryzyka i możliwych do osiągnięcia korzyści, tj. gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy monoazotan izosorbidu przenika do mleka kobiecego. Z tego względu nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania produktu Monosan.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Monosan może zaburzać zdolność reagowania w stopniu mogącym utrudniać prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn. Dotyczy to szczególnie początkowego okresu stosowania produktu, bądź zwiększenia dawki, kiedy mogą wystąpić zawroty głowy lub znużenie. Należy uprzedzić pacjenta, żeby nie prowadził pojazdów i nie obsługiwał maszyn w tym okresie lub jeśli wystąpią wymienione objawy.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często często

niezbyt często rzadko

bardzo rzadko


>1/10

>1/100 do < 1/10 >1/1000 do <1/100 >1/10 000 do <1/1000 <1/10 000

nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu nerwowego: bardzo często: ból głowy często: zawroty głowy, senność rzadko: omdlenie

Zaburzenia żołądka i jelit: często: nudności

niezbyt często: wymioty, biegunka bardzo rzadko: niestrawność*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko: wysypka, świąd

nie znana: złuszczające zapalenie skóry, zaczerwienienie twarzy, skórne reakcje alergiczne**

Zaburzenia naczyniowe: często: niedociśnienie

niezbyt często: zapaść z nasileniem objawów dławicy piersiowej (czasami wraz z bradyarytmią i omdleniem); przemijający niedobór tlenu we krwi wraz z niedotlenieniem mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Zaburzenia serca:

często: tachykardia

nie znana: napadowa bradykardia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: często: osłabienie

* Prawdopodobnie ze względu na indukowane azotanami rozluźnienie zwieracza.

** Czasami ciężkie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.8 Przedawkowanie

Ostre zatrucia występują podczas terapii produktem monoazotanem izosorbidu bardzo rzadko. Mimo, że jon azotynowy wchodzi w reakcję z hemoglobiną, stężenie jonów azotynowych w osoczu, nawet po dużych dawkach azotanów organicznych jest zbyt małe, aby spowodować methemoglobinemię u dorosłych pacjentów.

Dzieci i młodzież

Możliwość zatrucia jest wieksza u dzieci (najczęściej po przypadkowym połknięciu tabletek), u których bakterie jelitowe mogą powodować zamianę jonów azotanowych w toksyczne jony azotynowe.

Do objawów przedawkowania należy niedociśnienie, tachykardia, gorąca i zaczerwieniona skóra, ból głowy, kołatanie serca oraz omdlenie. Duże dawki mogą spowodować wystąpienie methemoglobinemii (sinica, duszność, zwiększenie częstości oddechów). Bardzo duże dawki mogą spowodować wzrost ciśnienia śródczaszkowego wywołując dezorientacj ę, wystąpienie objawów mózgowych oraz wymiotów.

Poza ogólnymi metodami postępowania, takimi, jak płukanie żołądka oraz ułożenie pacjenta w pozycji poziomej z uniesionymi nogami, należy monitorować w warunkach intensywnej opieki medycznej podstawowe czynności życiowe, i jeśli to konieczne, korygować je odpowiednio.

W przypadkach znacznej hipotensji i (lub) wstrząsu należy wypełnić łożysko naczyniowe; w wyjątkowych przypadkach można podać dopaminę we wlewie.

Podanie epinefryny i leków o podobnym działaniu jest przeciwwskazane.

W razie wystąpienia methemoglobinemii stosuje się następujące odtrutki, zależnie od stopnia jej ciężkości:

1.    Witamina C: 1 g doustnie lub sól fizjologiczna dożylnie.

2.    Błękit metylenowy: do 50 ml 1% roztworu błękitu metylenowego dożylnie.

3.    Błękit toluidynowy: początkowo 2 do 4 mg/kg masy ciała wyłącznie dożylnie; jeżeli to konieczne, wlew można powtórzyć kilka razy, w odstępach godzinnych w dawce 2 mg/kg masy ciała.

4.    Tlenoterapia, hemodializa, wymienna transfuzja krwi.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki rozszerzające naczynia, stosowane w chorobach serca.

Kod ATC: C01DA14

Mechanizm działania

Monoazotan izosorbidu działa bezpośrednio rozkurczająco na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, przez co powoduje rozszerzanie naczyń obwodowych żylnych i tętniczych.

Rozszerzenie naczyń krwionośnych prowadzi do zmniejszenia obciążenia wstępnego i następczego serca, zmniejszając zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen.

Rozszerzające działanie na tętnice wieńcowe oraz zmniejszenie napięcia późnorozkurczowego ściany mięśnia sercowego zwiększa przepływ krwi przez mięsień sercowy, a przez to zwiększa podaż tlenu w niedokrwionych obszarach mięśnia sercowego, zwłaszcza w warstwie podwsierdziowej. Poprzez poprawienie bilansu tlenowego następuje zmniejszenie dolegliwości wieńcowych.

Monoazotan izosorbidu działa również rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli, dróg moczowych, pęcherza moczowego, dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego, przełyku, jelita cienkiego, jelita grubego oraz zwieraczy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Niewydolność serca, nerek bądź wątroby nie ma wpływu na właściwości farmakokinetyczne leku. Wchłanianie

Monoazotan izosorbidu jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym. Stężenie maksymalne w osoczu jest osiągane w ciągu 1,0 godziny. Stężenie terapeutyczne monoazotanu izosorbidu we krwi wynosi 100 ng/ml. Biodostępność wynosi 90-100%.

Dystrybucja

Lek nie wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji wynosi 0,62 l/kg masy ciała.

Metabolizm

Monoazotan izosorbidu jest sprzęgany w wątrobie do 2-glukuronidu oraz metabolizowany do izosorbidu. Oba metabolity są farmakologicznie nieaktywne. Biologiczny okres półtrwania wynosi 4-5 godzin. Produkt leczniczy nie ulega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę.

Eliminacja.

Monoazotan izosorbidu jest wydalany przez nerki w postaci metabolitów.

Jedynie 2% jest wydalane przez nerki w niezmienionej postaci. Klirens wynosi 115 ml/min.

Tolerancja

Stwierdzono, że podczas ciągłego dawkowania i utrzymywania się stałego stężenia azotanów w osoczu ich skuteczność maleje. Jakakolwiek istniejąca tolerancja ustępuje w ciągu 24 godzin po odstawieniu leczenia.

W przypadkach przerywanego podawania nie obserwowano rozwoju tolerancji.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra.

Po doustnym podaniu 10% zawiesiny monoazotanu izosorbidu w dawce od 1500 do 3500 mg/kg, LD50 wyniosło 2650 mg/kg u samców myszy oraz 2510 mg/kg u samic myszy. U samców szczurów LD50 = 1690 mg/kg oraz u samic szczurów LD50 = 2100 mg/kg.

W badaniach nad toksycznością przewlekłą u psów (191 mg/kg/dobę doustnie) obserwowano niewielkie zwiększenie stężenia methemoglobiny w surowicy.

Doświadczenia przeprowadzone w warunkach in vitro oraz in vivo nie wykazały działania mutagennego monoazotanu izosorbidu, ani jego metabolitów. Przewlekłe badania u myszy i szczurów otrzymujących dawki 900 mg/kg/dobę nie wykazały działania rakotwórczego.

Nie obserwowano wpływu na płodność w zakresie dawek do 500 mg/kg/dobę, (co stanowi dawkę 500 razy większą niż dawka stosowana u człowieka). Przy stosowaniu dawki 250 mg/kg/dobę nie zgłaszano występowania działań niepożądanych dotyczących reprodukcji i rozwoju oraz nie zgłaszano zaburzeń występujących w okresie płodowym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana Talk

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

30 szt. - 3 blistry po 10 szt.

50 szt. - 5 blistrów po 10 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PRO.MED.PL Sp. z o.o., Al. Korfantego 125a, 40-156 Katowice Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Monosan 20 mg Pozwolenie nr 11335

Monosan 40 mg Pozwolenie nr 11336

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.04.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 14.08.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Monosan