+ iMeds.pl

Monover 100 mg Fe3+/mlUlotka Monover

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Monover 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/infuzji

(Iron (III) isomaltoside 1000)

^Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Monover i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Monover

3.    Jak podaje się lek Monover

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Monover

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Monover i w jakim celu się go stosuje

Monover zawiera połączenie żelaza i izomaltozydu 1000 (łańcuch cząsteczek cukru). Sposób wiązania żelaza w leku Monover jest podobny jak w występującej w organizmie ferrytynie. Dzięki temu Monover można stosować w dużych dawkach w postaci zastrzyków.

Monover stosuje się przy małej zawartości żelaza w organizmie (tak zwany niedobór żelaza lub niedokrwistość z niedoboru żelaza):

•    jeśli doustnie żelazo nie działa lub nie jest tolerowane

•    jeśli lekarz zdecydował, że żelazo trzeba podać bardzo szybko, aby odtworzyć zapasy w organizmie.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Monover

Kiedy nie przyjmować leku Monover

•    w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na produkt lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    w przypadku wystąpienia poważnych reakcji alergicznych (nadwrażliwości) na inne podawane we wstrzyknięciach preparaty zawierające żelazo;

•    jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość, której przyczyną nie jest niedobór żelaza;

•    jeśli w organizmie pacjenta występuje zbyt duża ilość żelaza (przeładowanie) lub utrudnione wykorzystanie żelaza;

•    jeśli u pacjenta występuje marskość wątroby lub zapalenie wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Monover należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką:

•    jeśli u pacjenta w przeszłości występowała alergia na leki;

•    jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy;

•    jeśli pacjent ma reumatoidalne zapalenie stawów;

•    jeśli u pacjenta występuje astma, wyprysk lub inna alergia atopowa;

•    jeśli pacj ent ma trwaj ącą infekcj ę bakteryj ną we krwi.

Jeżeli pacjent odczuwa objawy obrzęku naczynioruchowego takie jak:

•    opuchnięcie twarzy, języka lub gardła

•    trudności w połykaniu

•    pokrzywkę i trudności w oddychaniu

powinien natychmiast powiadomić o tym lekarza lub pielęgniarkę, aby mogli przerwać podawanie leku, jeśli okaże się to niezbędne.

Dzieci i młodzież

Monover jest przeznaczony tylko dla osób dorosłych. Nie należy podawać leku dzieciom i młodzieży. Lek Monover a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Monover podany wraz z doustnymi preparatami żelaza może powodować zmniejszenie wchłaniania żelaza doustnego.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Monover nie został przebadany pod względem stosowania u kobiet w ciąży. W okresie ciąży nie należy przyjmować leku Monover. Istotne jest, aby poinformować lekarza o potwierdzonej lub podejrzewanej ciąży lub planowaniu posiadania dziecka.

W przypadku zajścia w ciążę podczas leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza, który zdecyduje, czy należy kontynuować stosowanie leku.

W przypadku karmienia piersią należy zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem leku Monover. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zapytać lekarza, czy można prowadzić pojazd i obsługiwać urządzenia mechaniczne podczas stosowania leku Monover.

3.    Jak podaje się lek Monover

Lekarz lub pielęgniarka podają lek Monover poprzez wstrzyknięcie dożylne; lek Monover może być podawany wyłącznie w miejscach, umożliwiających szybką i odpowiednią pomoc medyczną w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Po każdorazowym podaniu leku pacjent powinien pozostawać pod obserwacją lekarza lub pielęgniarki przez co najmniej 30 minut, w celu wykrycia wystąpienia działań niepożądanych.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Monover może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10pacjentów):

•    brak

Często (występują u mniej niż 1 na 10 i więcej niż 1 na 100pacjentów):

•    brak

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000pacjentów):

•    niewyraźne widzenie

•    zdrętwienie

•    chrypka

•    nudności, wymioty, zaparcie, ból żołądka i w okolicy

•    skurcze

•    reakcje nadwrażliwości    (zaczerwienienie,    świąd, wysypka, duszność)

•    uczucie gorąca (lub gorączka)

•    ból i opuchnięcie w pobliżu miej sca wstrzyknięcia

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000pacjentów):

•    zaburzenia rytmu serca

•    ból w klatce piersiowej

•    utrata przytomności

•    drgawki

•    zawroty głowy,    niepokój    ruchowy,    zmęczenie

•    biegunka, potliwość, drżenie

•    obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna, która powoduje obrzęk twarzy i gardła)

•    ból mięśni lub stawów

•    niskie ciśnienie krwi

•    zmieniony stan psychiczny

Bardzo rzadko (występują u mniej niż jednego pacjenta na 10 000):

•    u kobiet w ciąży obniżona częstość bicia serca płodu

•    kołatanie serca

•    zmieniona liczba czerwonych krwinek (może być widoczna w niektórych badaniach krwi)

•    ból głowy

•    dziwne uczucie na powierzchni ciała

•    przemijająca głuchota

•    podwyższone ciśnienie krwi

•    ostre, ciężkie reakcje alergiczne

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: (+ 48) 22 49 21 301, Faks: (+ 48) 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Monover

Monover nie wymaga specjalnego sposobu przechowywania. Personel szpitala dopilnuje, by lek był prawidłowo przechowywany i usuwany we właściwy sposób.

Nie stosować leku Monover po upływie terminu ważności, który jest podany na ampułce lub fiolce. Exp jest skrótem oznaczającym termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Monover

Substancją czynną leku Monover jest kompleks izomaltozydu 1000 z żelazem(III).

Jeden mililitr roztworu zawiera 100 mg żelaza w postaci izomaltozydu 1000 żelaza(III). Fiolka/ampułka 1 ml zawiera 100 mg żelaza w postaci izomaltozydu 1000 żelaza(III), Fiolka/ampułka 2 ml zawiera 200 mg żelaza w postaci izomaltozydu 1000 żelaza(III), Fiolka/ampułka 5 ml zawiera 500 mg żelaza w postaci izomaltozydu 1000 żelaza(III), Fiolka/ampułka 10 ml zawiera 1000 mg żelaza w postaci izomaltozydu 1000 żelaza(III).

Inne składniki leku to: woda do wstrzykiwań, wodorotlenek sodu (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH).

Jak wygląda Monover i co zawiera opakowanie

Monover jest ciemnobrązowym roztworem znajdującym się w szklanej ampułce lub fiolce z korkiem z gumy halobutylowej i aluminiowym kapslem.

Wielkości opakowań są następujące:

Wielkości ampułek:

5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 2 x 5 ml, 5 x 5 ml, 2 x 10 ml, 5 x 10 ml Wielkości fiolek:

1 x 1 ml, 5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 1 x 5 ml, 2 x 5 ml, 5 x 5 ml, 1 x 10 ml, 2 x 10 ml, 5 x 10 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 DK-4300 Holbaek Dania

Tel.: +45 59 48 59 59 Fax: +45 59 48 59 60 E-mail: info@pharmacosmos.com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Monofer

Monover

Monofer

Monofer

Monofer

Monofer

Monofer

Monofer

Monoferro

Monofer

Monover

Monofer

Monofer

Monofer

Monover

Monofer


Austria:

Belgia:

Bługaria:

Cypr:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Grecja:

Hiszpania:

Holandia:

Irlandia:

Islandia:

Litwa:

Łotwa:

Luksemburg:

Niemcy:

Norwegia:

Monofer

Monover

Monofar

Monofer

Monofer

Monofer


Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Szwecja:

Wielka Brytania:

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2014-03-10

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Obliczanie skumulowanej dawki żelaza:

Uzupełnienie żelaza u pacjentów z niedokrwistością z niedoboru żelaza:

Dawkowanie i harmonogram dawkowania produktu Monover należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta. Optymalne docelowe stężenie hemoglobiny oraz zapasy żelaza mogą być różne dla poszczególnych grup pacjentów i różnić się pomiędzy pacjentami. Należy korzystać z oficjalnych wytycznych. Dawka produktu Monover jest wyrażana w mg żelaza pierwiastkowego.

Do rozwoju niedokrwistości z niedoboru żelaza nie dojdzie dopóki zasadniczo nie wyczerpią się zapasy żelaza. Z tego powodu terapia żelazem powinna uzupełnić żelazo zarówno w hemoglobinie jak i w zapasach.

Po uzupełnieniu aktualnego niedoboru żelaza, pacjenci mogą wymagać kontynuowania terapii lekiem Monover, aby utrzymać docelowe stężenie hemoglobiny i dopuszczalne granice innych parametrów żelaza.

Skumulowana dawka żelaza może być wyliczana albo według równania Ganzoniego (1) lub przy użyciu poniższej tabeli dawkowania (2). Zaleca się stosowanie równania Ganzoniego dla pacjentów, u których prawdopodobnie wymagane będzie indywidualne dostosowanie dawki, takich jak pacjenci z jadłowstrętem psychicznym, wyniszczeniem, otyłością, kobiety w ciąży lub pacjenci z niedokrwistością spowodowaną krwawieniami.

Hemoglobina oznaczona jest skrótem Hb.

1.    Równanie Ganzoniego:

Dawka żelaza = Masa ciała(A) x (docelowa Hb - rzeczywista Hb)(B) x 2.4(C) + żelazo do odtworzenia zapasów (D) [mg żelaza] [kg]    [g/dl]    [mg żelaza]

(A)    Zaleca się użycie idealnej masy ciała pacjenta lub przedciążowej masy ciała.

(B)    Aby zamienić Hb [mM] na Hb [g/dl] należy pomnożyć Hb [mM] x 1,61145

(C)    Współczynnik 2,4 = 0,0034 x 0,07 x 10 000

0,0034: Zawartość żelaza w hemoglobinie wynosi 0,34%

0,07: Objętość krwi 70 ml/kg masy ciała = ok. 7% masy ciała 10 000 współczynnik zamiany jednostek 1 g/dl = 10 000 mg/l

(D)    Dla osoby o masie ciała powyżej 35 kg, zapasy żelaza wynoszą 500 mg lub więcej.

2.    Tabela dawkowania:

Skumulowana dawka żelaza

Hb (g/dL)

Pacjenci o masie ciała od 50 do 70 kg

Pacjenci o masie ciała 70 kg i powyżej

>10

1000 mg

1500 mg

<10

1500 mg

2000 mg

Uzupełnienie żelaza po utracie krwi:

Terapia żelazem u pacjentów po utracie krwi powinna dostarczyć ilości żelaza równej ilości utraconej z krwią.

•    Jeśli stężenie Hb jest zmniejszone: należy użyć równania Ganzoniego, biorąc pod uwagę, że zapasy żelaza nie muszą być uzupełniane:

Skumulowana dawka żelaza = Masa ciała x (docelowa Hb - rzeczywista Hb) x 2,4 [mg żelaza]    [kg]    [g/dl]

•    Jeśli objętość utraconej krwi jest znana: podanie 200 mg produktu Monover powoduje zwiększenie ilości hemoglobiny równej jednej jednostce krwi.

Żelazo, które należy uzupełnić = Ilość jednostek utraconej krwi x 200 [mg żelaza]

Sposób podawania:

Pacjentów należy uważnie obserwować w celu wykrycia podmiotowych i przedmiotowych objawów reakcji nadwrażliwości podczas każdego podania produktu leczniczego Monover oraz po jego podaniu.

Produkt leczniczy Monover należy podawać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem przeszkolonego w zakresie oceny i leczenia reakcji anafilaktycznych personelu medycznego, w miejscu w pełni wyposażonym w sprzęt do resuscytacji. Pacjenta należy obserwować w celu wykrycia działań niepożądanych przez co najmniej 30 minut po każdym podaniu produktu leczniczego Monover.

Dzieci i młodzież:

Monover nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu niedostatecznych danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Monover może być podawany jako: dożylna iniekcja bolusowa, kroplowy wlew dożylny, lub jako bezpośrednia iniekcja do ramienia żylnego dializatora.

Monover nie powinien być podawany równocześnie z doustnymi preparatami żelaza, ponieważ wchłanianie żelaza podawanego doustnie może ulec zmniejszeniu.

Dożylna iniekcja bolusowa:

Monover można podawać jako dożylną iniekcję bolusową w dawce do 500 mg do trzech razy w tygodniu, z szybkością podawania do 50 mg żelaza na minutę. Może być podawany w formie nierozcieńczonej lub można go rozcieńczyć w ilości maksymalnie 20 ml jałowego roztworu chlorku sodu o stężeniu 0,9%.

Dożylny wlew kroplowy:

Wymagana skumulowana dawka żelaza może być podana w pojedynczej infuzji leku Monover w dawce do 20 mg żelaza/kg masy ciała lub w cotygodniowych wlewach do czasu uzyskania skumulowanej dawki wymaganej.

Jeśli skumulowana dawka żelaza przekracza 20 mg żelaza/ kg masy ciała, dawkę należy podzielić na dwie dawki podawane z przynajmniej tygodniową przerwą.

Dawki do 1000 mg należy wlewać przez 30 min.

Dawki powyżej 1000 mg należy wlewać przez 60 min.

Monover należy dodać do maksymalnie 500 ml jałowego roztworu chlorku sodu 0,9%.

Wstrzyknięcie do dializatora:

Monover można podawać podczas zabiegu hemodializy bezpośrednio do ramienia żylnego dializatora, z użyciem takiej samej procedury jak opisano dla dożylnej iniekcji bolusowej.

Bardziej szczegółowe informacje nt. leku Monover zawarte są w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

7

Monover

Charakterystyka Monover

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Monover; 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/infuzji.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr roztworu zawiera 100 mg żelaza w postaci izomaltozydu 1000 żelaza(III) (Iron (III) isomaltoside 1000).

Fiolka/ampułka 1 ml zawiera 100 mg żelaza w postaci izomaltozydu 1000 żelaza(III).

Fiolka/ampułka 2 ml zawiera 200 mg żelaza w postaci izomaltozydu 1000 żelaza(III).

Fiolka/ampułka 5 ml zawiera 500 mg żelaza w postaci izomaltozydu 1000 żelaza(III).

Fiolka/ampułka 10 ml zawiera 1 000 mg żelaza w postaci izomaltozydu 1000 żelaza(III).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań/infuzji. Ciemnobrązowy nieprzeźroczysty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Monover jest wskazany do leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza w następujących warunkach:

•    gdy doustne preparaty żelaza są nieskuteczne lub nie można ich użyć;

•    gdy istnieje kliniczna potrzeba szybkiego dostarczenia żelaza.

Diagnoza niedokrwistości z niedoboru żelaza powinna opierać się na odpowiednich testach laboratoryjnych (np. ferrytyna w surowicy, żelazo w surowicy, wysycenie transferyny, i (lub) niedobarwione czerwone krwinki).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Obliczanie skumulowanej dawki żelaza:

Uzupełnienie żelaza u pacjentów z niedokrwistością z niedoboru żelaza:

Dawkowanie i harmonogram dawkowania produktu Monover należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta. Optymalne docelowe stężenie hemoglobiny oraz zapasy żelaza mogą być różne dla

poszczególnych grup pacjentów i różnić się pomiędzy pacjentami. Należy korzystać z oficjalnych wytycznych. Dawka produktu Monover jest wyrażana w mg żelaza pierwiastkowego.

Do rozwoju niedokrwistości z niedoboru żelaza nie dojdzie dopóki zasadniczo nie wyczerpią się zapasy żelaza. Z tego powodu terapia żelazem powinna uzupełnić żelazo zarówno w hemoglobinie jak i w zapasach.

Po uzupełnieniu aktualnego niedoboru żelaza, pacjenci mogą wymagać kontynuowania terapii lekiem Monover, aby utrzymać docelowe stężenie hemoglobiny i dopuszczalne granice innych parametrów żelaza.

Skumulowana dawka żelaza może być wyliczana albo według równania Ganzoniego (1) lub przy użyciu poniższej tabeli dawkowania (2). Zaleca się stosowanie równania Ganzoniego dla pacjentów, u których prawdopodobnie wymagane będzie indywidualne dostosowanie dawki, takich jak pacjenci z jadłowstrętem psychicznym, wyniszczeniem, otyłością, kobiety w ciąży lub pacjenci z niedokrwistością spowodowaną krwawieniami.

Hemoglobina oznaczona jest skrótem Hb.

1.    Równanie Ganzoniego:

(D)


Dawka żelaza = Masa ciała(A) x (docelowa Hb - rzeczywista Hb)(B) x 2.4(C) + żelazo do odtworzenia zapasów [mg żelaza] [kg]    [g/dl]    [mg żelaza]

(A)    Zaleca się użycie idealnej masy ciała pacjenta lub przedciążowej masy ciała.

(B)    Aby zamienić Hb [mM] na Hb [g/dl] należy pomnożyć Hb [mM] x 1,61145

(C)    Współczynnik 2,4 = 0,0034 x 0,07 x 10 000

0,0034: Zawartość żelaza w hemoglobinie wynosi 0,34%

0,07: Objętość krwi 70 ml/kg masy ciała = ok. 7% masy ciała 10 000 współczynnik zamiany jednostek 1 g/dl = 10 000 mg/l

(D)    Dla osoby o masie ciała powyżej 35 kg, zapasy żelaza wynoszą 500 mg lub więcej.

2.    Tabela dawkowania:

Skumulowana dawka żelaza

Hb (g/dL)

Pacjenci o masie ciała od 50 do 70 kg

Pacjenci o masie ciała 70 kg i powyżej

>10

1000 mg

1500 mg

<10

1500 mg

2000 mg

Uzupełnienie żelaza po utracie krwi:

Terapia żelazem u pacjentów po utracie krwi powinna dostarczyć ilości żelaza równej ilości utraconej z krwią.

•    Jeśli stężenie Hb jest zmniejszone: należy użyć równania Ganzoniego, biorąc pod uwagę, że zapasy żelaza nie muszą być uzupełniane:

Skumulowana dawka żelaza = Masa ciała x (docelowa Hb - rzeczywista Hb) x 2,4 [mg żelaza]    [kg]    [g/dl]

•    Jeśli objętość utraconej krwi jest znana: podanie 200 mg produktu Monover powoduje zwiększenie ilości hemoglobiny równej jednej jednostce krwi.

Żelazo, które należy uzupełnić = Ilość jednostek utraconej krwi x 200 [mg żelaza]

Sposób podawania:

Pacjentów należy uważnie obserwować w celu wykrycia podmiotowych i przedmiotowych objawów reakcji nadwrażliwości podczas każdego podania produktu leczniczego Monover oraz po jego podaniu.

Produkt leczniczy Monover należy podawać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem przeszkolonego w zakresie oceny i leczenia reakcji anafilaktycznych personelu medycznego, w miejscu w pełni wyposażonym w sprzęt do resuscytacji. Pacjenta należy obserwować w celu wykrycia działań niepożądanych przez co najmniej 30 minut po każdym podaniu produktu leczniczego Monover (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież:

Monover nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu niedostatecznych danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Monover może być podawany jako: dożylna iniekcja bolusowa, kroplowy wlew dożylny, lub jako bezpośrednia iniekcja do ramienia żylnego dializatora.

Monover nie powinien być podawany równocześnie z doustnymi preparatami żelaza, ponieważ wchłanianie żelaza podawanego doustnie może ulec zmniejszeniu (patrz punkt 4.5).

Dożylna iniekcja bolusowa:

Monover można podawać jako dożylną iniekcję bolusową w dawce do 500 mg do trzech razy w tygodniu, z szybkością podawania do 50 mg żelaza na minutę. Może być podawany w formie nierozcieńczonej lub można go rozcieńczyć w ilości maksymalnie 20 ml jałowego roztworu chlorku sodu o stężeniu 0,9%.

Dożylny wlew kroplowy:

Wymagana skumulowana dawka żelaza może być podana w pojedynczej infuzji leku Monover w dawce do 20 mg żelaza/kg masy ciała lub w cotygodniowych wlewach do czasu uzyskania skumulowanej dawki wymaganej.

Jeśli skumulowana dawka żelaza przekracza 20 mg żelaza/ kg masy ciała, dawkę należy podzielić na dwie dawki podawane z przynajmniej tygodniową przerwą.

Dawki do 1000 mg należy wlewać przez 30 min.

Dawki powyżej 1000 mg należy wlewać przez 60 min.

Monover należy dodać do maksymalnie 500 ml jałowego roztworu chlorku sodu 0,9%. Patrz także punkt 6.3 i 6.6.

Wstrzyknięcie do dializatora:

Monover można podawać podczas zabiegu hemodializy bezpośrednio do ramienia żylnego dializatora, z użyciem takiej samej procedury jak opisano dla dożylnej iniekcji bolusowej.

4.3 Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną, na produkt leczniczy Monover lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Rozpoznana poważna nadwrażliwość na inne podawane pozajelitowo preparaty żelaza.

•    Niedokrwistość nie spowodowana niedoborem żelaza (np. niedokrwistość hemolityczna).

•    Przeciążenie żelazem lub zaburzenia w wykorzystywaniu żelaza (np. hemochromatoza, hemosyderoza).

•    Niewyrównana marskość wątroby oraz zapalenie wątroby.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Preparaty żelaza podawane pozajelitowo mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie i potencjalnie prowadzące do zgonu reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne. Reakcje nadwrażliwości były także zgłaszane po pozajelitowym podaniu kompleksów zawierających żelazo w dawkach, po których wcześniej nie występowały zdarzenia niepożądane.

Ryzyko to jest większe w przypadku pacjentów z rozpoznanymi alergiami, w tym alergiami na leki, włącznie z pacjentami z wywiadem wskazującym na występowanie ciężkiej astmy, wyprysku lub innej alergii atopowej.

Istnieje również podwyższone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości na podawane pozajelitowo kompleksy zawierające żelazo w przypadku podawania ich pacjentom z chorobami immunologicznymi lub zapalnymi (np. toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów).

Produkt leczniczy Monover należy podawać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem przeszkolonego w zakresie oceny i leczenia reakcji anafilaktycznych personelu medycznego, w miejscu w pełni wyposażonym w sprzęt do resuscytacji. Pacjenta należy obserwować w celu wykrycia działań niepożądanych przez co najmniej 30 minut po każdym wstrzyknięciu produktu leczniczego Monover. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub objawów nietolerancji w trakcie podawania leku leczenie należy natychmiast przerwać. Dostępne musi być wyposażenie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz sprzęt do leczenia ostrych reakcji anafilaktycznych lub rzekomoanafilaktycznych, w tym roztwór adrenaliny do wstrzykiwań o stężeniu 1:1000. W razie potrzeby należy zastosować również dodatkowe leczenie środkami przeciwhistaminowymi i (lub) kortykosteroidami.

Pozajelitowe podawanie żelaza należy stosować ostrożnie w przypadku ostrych lub przewlekłych infekcji.

Monover nie powinien być stosowany u pacjentów z trwającą bakteriemią.

W przypadku zbyt szybkiej iniekcji dożylnej mogą wystąpić epizody obniżenia ciśnienia.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jak w przypadku wszystkich preparatów żelaza podawanych pozajelitowo, wchłanianie żelaza podawanego równocześnie doustnie jest zmniejszone. Doustne leczenie żelazem należy rozpoczynać nie wcześniej niż po 5 dniach od ostatniej iniekcji produktu Monover.

Zgłaszano, że duże pozajelitowe dawki żelaza (5 ml lub więcej) powodowały brązowe zabarwienie surowicy w próbce krwi pobranej cztery godziny po podaniu.

Żelazo podawane pozajelitowo może być przyczyną fałszywie podwyższonej wartości bilirubiny i fałszywie obniżonej wartości stężenia wapnia w surowicy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego Monover u kobiet w okresie ciąży. Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży konieczne jest wnikliwe rozważenie bilansu korzyści i zagrożeń. Nie należy stosować produktu Monover w okresie ciąży, jeśli nie jest to zdecydowanie konieczne (patrz punkt 4.4).

Niedokrwistość wywołaną niedoborem żelaza występującą w pierwszym trymestrze ciąży można leczyć podawanymi doustnie preparatami żelaza. Leczenie za pomocą produktu leczniczego Monover należy ograniczyć do drugiego lub trzeciego trymestru, jeżeli spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla matki i płodu.

Nie ma dostępnych informacji na temat przenikania produktu Monover do mleka kobiet karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Z powodu ograniczonych danych klinicznych odnośnie produktu Monover, wymieniono działania niepożądane głównie w oparciu o dane dotyczące bezpieczeństwa innych pozajelitowych preparatów żelaza.

Oczekuje się, że reakcje niepożądane mogą wystąpić u więcej niż 1% pacjentów.

Przy pozajelitowym podawaniu preparatów żelaza mogą wystąpić ostre ciężkie reakcje rzekomoanafilaktyczne, chociaż niezbyt często. Reakcje takie pojawiają się zazwyczaj w ciągu pierwszych kilku minut po podaniu leku i na ogół charakteryzują się nagłym napadem trudności w oddychaniu i (lub) wystąpieniem zapaści sercowo-naczyniowej; odnotowano wypadki śmiertelne. Inne, nie tak ciężkie objawy natychmiastowej nadwrażliwości również nie występują często i należą do nich: pokrzywka, wysypka, swędzenie, nudności, oraz dreszcze. W razie pojawienia się oznak reakcji rzekomoanafilaktycznej należy natychmiast zaprzestać podawania leku.

Przy pozajelitowych preparatach żelaza mogą również wystąpić reakcje opóźnione, które mogą być ciężkie. Charakteryzują się one takimi objawami jak: bóle stawowe, bóle mięśniowe i niekiedy gorączka. Objawy mogą pojawić się w czasie od paru godzin do czterech dni od momentu podania produktu. Objawy trwają zazwyczaj od dwóch do czterech dni i ustępują samoistnie lub znikają po podaniu prostych środków przeciwbólowych. Ponadto może wystąpić zaostrzenie bólów stawowych przy reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz reakcje miejscowe, które powodują ból i zapalenie w miejscu iniekcji lub w jego pobliżu a także mogą wywołać miejscowe zapalenie żyły.

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)\

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznane (nie mogą być ustalone na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia serca:

Rzadko: arytmia, tachykardia

Bardzo rzadko: bradykardia u płodu, palpitacje

Zaburzenia krwi i układu limfatycznego:

Bardzo rzadko: hemoliza

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: niewyraźne widzenie, zdrętwienie, dysfonia

Rzadko: utrata przytomności, napady padaczkowe, zawroty głowy, niepokój ruchowy, drżenie, zmęczenie, zmiana stanu psychicznego Bardzo rzadko: ból głowy, parestezja

Zaburzenia ucha i błędnika:

Bardzo rzadko: przejściowa głuchota

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: duszność Rzadko: ból w klatce piersiowej

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często: nudności, wymioty, ból brzucha, zaparcia Rzadko: biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: zaczerwienienie, świąd, wysypka Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Niezbyt często: skurcze Rzadko: bóle mięśni, bóle stawów

Zaburzenia naczyniowe:

Rzadko: niskie ciśnienie krwi Bardzo rzadko: nadciśnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często: reakcja rzekomoanafilaktyczna, uczucie gorąca, gorączka, ból, stan zapalny w obrębie miejsca podania, lokalne zapalenie żył Rzadko: zmęczenie

Bardzo rzadko: ostre, ciężkie reakcje anafilaktyczne Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: (+ 48) 22 49 21 301, Faks: (+ 48) 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Izomaltozyd 1000 żelaza(III) w leku Monover ma małą toksyczność. Preparat jest dobrze tolerowany i ryzyko podczas przypadkowego przedawkowania jest minimalne.

Przedawkowanie może prowadzić do akumulacji żelaza w miejscach gromadzenia, co może prowadzić do hemosyderozy. W rozpoznaniu akumulacji żelaza może być pomocne monitorowanie parametrów żelaza, takich jak ferrytyna w surowicy. Można zastosować środki pomocnicze, takie jak substancje chelatujące.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pozajelitowy preparat żelaza, Kod ATC: B03AC

Roztwór do wstrzykiwań Monover jest koloidem zawierającym żelazo silnie związane w sferoidalnych cząstkach żelazo-węglowodanych. Każda cząstka składa się z rdzenia żelaza(III) i węglowodanowej otoczki izomaltozydowej, która otacza i stabilizuje rdzeń. Chelatowanie żelaza(III) przez otoczkę węglowodanową nadaje cząstce budowę przypominającą ferrytynę, chroniąc przed toksycznością niezwiązanego, nieorganicznego żelaza(III).

Żelazo jest dostępne w postaci niejonowej, rozpuszczalnej w wodzie, w roztworze wodnym o pH pomiędzy 5,0 a 7,0. Toksyczność jest niska, dzięki czemu Monover można podawać w dużych dawkach.

Oznaki odpowiedzi terapeutycznej są widoczne po kilku dniach podawania produktu Monover, jako wzrost ilości retykulocytów.

Stężenie ferrytyny w surowicy osiąga maksimum w ciągu 7-9 dniu po podaniu dawki dożylnej produktu Monover i powoli wraca do poziomu wyjściowego po około trzech tygodni.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Monover zawiera żelazo w silnie związanym kompleksie, który umożliwia kontrolowane, powolne uwalnianie żelaza biodostępnego do białek wiążących żelazo, z niskim ryzykiem powstania wolnego żelaza.

Po podaniu dożylnym izomaltozyd 1000 żelaza jest bardzo szybko wychwytywany przez komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego (RES), zwłaszcza w wątrobie i śledzionie, skąd żelazo jest powoli uwalniane. Okres półtrwania w osoczu wynosi 5 godzin dla żelaza krążącego i 20 godzin dla żelaza całkowitego (związanego i krążącego).

Krążące żelazo jest usuwane z osocza przez komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego, które rozkładają kompleks na składniki - żelazo i izomaltozyd 1000. Żelazo jest natychmiast wiązane z dostępnymi podjednostkami białek, tworząc hemosyderynę lub ferrytynę, fizjologiczne formy zapasów żelaza, lub w mniejszym stopniu z cząsteczką transportową - transferyną. W tej postaci żelazo podlega kontroli fizjologicznej i uzupełnia hemoglobinę i zubożone zapasy żelaza.

Żelazo nie jest łatwo usuwane z organizmu i jego akumulacja może być toksyczna. Z powodu dużych rozmiarów cząstek kompleksu, Monover nie jest wydalany przez nerki. Małe ilości żelaza usuwane są z moczem i kałem.

Izomaltozyd 1000 jest metabolizowany lub wydalany.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Donoszono, że kompleksy żelaza były teratogenne i embriocydalne u ciężarnych zwierząt bez niedokrwistości, przy zastosowaniu jednej dużej dawki powyżej 125 mg żelaza/kg masy ciała. Najwyższa zalecana dawka w praktyce klinicznej wynosi 20 mg żelaza/kg masy ciała.

Brak przedklinicznych danych istotnych dla lekarza przepisującego lek, które nie byłyby wymienione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny (do ustalenia pH)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Okres ważności ampułek w opakowaniu przeznaczonym do sprzedaży:

3 lata

Okres ważności fiolek w opakowaniu przeznaczonym do sprzedaży 3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika (bez rozcieńczenia):

Ze względów mikrobiologicznych, produkt powinien zostać użyty natychmiast, chyba, że sposób otwierania wyklucza ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Jeśli nie zostanie natychmiast użyty, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialny jest użytkownik.

Okres ważności po rozcieńczeniu jałowym roztworem chlorku sodu o stężeniu 0,9%:

Wykazano chemiczną i fizyczną trwałość użytkową wynoszącą 48 godzin w 30°C przy rozcieńczeniach do 1:250 w jałowym roztworze chlorku sodu o stężeniu 0,9%.

Ze względów mikrobiologicznych, produkt powinien zostać użyty natychmiast. Jeśli nie zostanie użyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiedzialny jest użytkownik. Czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 h w 2°C do 8°C, chyba, że rozcieńczenie zostało wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach jałowych.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego .

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułka ze szkła typu 1.

Wielkości opakowań: 5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 2 x 5 ml, 5 x 5 ml, 2 x 10 ml, 5 x 10 ml

Fiolka ze szkła typu 1 z korkiem z gumy halobutylowej i aluminiowym kapslem.

Wielkość opakowań: 1 x 1 ml, 5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 1 x 5 ml, 2 x 5 ml, 5 x 5 ml, 1 x 10 ml, 2 x 10 ml, 5 x 10 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Przed użyciem należy sprawdzić czy fiolka/ampułka nie jest uszkodzona lub czy nie znajduje się w niej osad. Można używać tylko roztworów jednorodnych, wolnych od osadu.

Monover jest przeznaczony tylko do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Monover można mieszać tylko z jałowym roztworem chlorku sodu o stężeniu 0,9%. Nie wolno używać innych dożylnych roztworów rozcieńczających. Nie wolno dodawać innych środków leczniczych. Instrukcja rozcieńczania - patrz punkt 4.2.

Roztwór przygotowany do iniekcji powinien być sprawdzony wizualnie przed użyciem. Używać tylko przezroczystych roztworów nie zawierających osadu.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 DK-4300 Holbaek Dania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16535

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 2010.04.09

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-03-10

9

Monover