+ iMeds.pl

Montak 10 mgUlotka Montak

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Montak, 10 mg, tabletki powlekane

Montelukastum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Montak i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Montak

3.    Jak stosować lek Montak

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Montak

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Montak i w jakim celu się go stosuje

Lek Montak jest antagonistą receptorów leukotrienowych, który blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych oraz objawy uczulenia (alergii). Przez hamowanie działania tych substancji lek Montak łagodzi i pomaga kontrolować objawy astmy i łagodzi objawy sezonowej alergii (nazywanej również katarem siennym lub sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa).

Lekarz przepisał lek Montak w celu leczenia astmy i zapobiegania wystąpieniu objawów astmy w dzień i w nocy.

•    Lek Montak jest stosowany w leczeniu astmy u pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą stosowanych dotychczas leków i konieczne jest zastosowanie dodatkowych leków.

•    Lek Montak pomaga również zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywołanym wysiłkiem fizycznym.

•    Lek Montak stosowany w leczeniu astmy łagodzi również objawy kataru siennego (tzw. sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa).

Co to jest astma?

Astma jest chorobą przewlekłą.

Astma to:

• Trudności w oddychaniu z powodu zwężenia dróg oddechowych. Zwężenie dróg oddechowych nasila się lub zmniejsza pod wpływem wielu czynników.

•    Wrażliwość dróg oddechowych, która polega na reagowaniu na wiele czynników, takich jak dym z papierosa, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

•    Obrzęk (zapalenie) wy ściółki dróg oddechowych.

Objawy astmy to: kaszel, sapanie i ucisk w klatce piersiowej.

Co to są sezonowe alergie?

Sezonowa alergia (nazywana również katarem siennym lub sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) to odpowiedź uczuleniowa na pyłek drzew, traw i chwastów. Objawy alergii sezonowej to: zatkany, cieknący i (lub) swędzący nos; kichanie; łzawienie, obrzęk, zaczerwienienie i swędzenie oczu.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich problemach zdrowotnych lub reakcjach uczuleniowych występujących u pacjenta obecnie lub w przeszłości.

Kiedy nie stosować leku Montak

• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników leku Montak (Patrz punkt 6 „Inne informacje”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Montak

•    Jeśli u pacjenta nasili się astma lub trudności w oddychaniu, należy natychmiast poinformować lekarza.

•    Lek Montak w postaci doustnej nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. W przypadku wystąpienia napadu, należy postępować zgodnie z przekazanymi przez lekarza zaleceniami. Należy zawsze mieć przy sobie lek w postaci wziewnej przeznaczony do stosowania podczas napadów astmy.

•    Jeśli w trakcie stosowania leku na astmę, wystąpi zespół objawów, takich jak objawy grypopodobne, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk lub nóg, zaostrzenie objawów płucnych i (lub) wysypka, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego ani leków przeciwzapalnych (tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych - NLPZ), gdyż mogą one nasilić objawy astmy.

• Należy stosować wszystkie leki na astmę przepisane przez lekarza. Leku Montak nie należy stosować zamiast innych leków na astmę przepisanych przez lekarza.

Stosowanie u dzieci

U dzieci w wieku od 2 do 5 lat stosuje się Montak, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia.

U dzieci w wieku od 6 do 14 lat stosuje się Montak, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to leków, produktów roślinnych, produktów zdrowotnych lub suplementów diety wydawanych bez recepty.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Montak lub lek Montak może wpływać na działanie innych leków. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następuj ących leków, ponieważ może być konieczne zachowanie szczególnej ostrożności:

•    fenobarbital (lek stosowany w leczeniu padaczki),

•    fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki),

• ryfampicynę (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy lub niektórych innych zakażeń). Stosowanie leku Montak z jedzeniem i piciem

Lek Montak można przyjmować w trakcie posiłku lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie w ciąży

Kobiety, które są w ciąży lub planują ciążę, powinny poradzić się lekarza przed przyjęciem leku Montak. Lekarz oceni, czy lek Montak można stosować w tym okresie.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka. Jeśli kobieta karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku Montak.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu Leku Montak na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie należy spodziewać się wpływu leku Montak na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednak, indywidualna reakcja na lek może się różnić. Niektóre działania niepożądane (takie jak zawroty głowy i senność), które występowały bardzo rzadko po zastosowaniu montelukastu, mogą zaburzać u niektórych pacjentów zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Montak

Lek Montak zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (rzadko występującą dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy (typ Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3.    Jak stosować lek Montak

Lek Montak należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Lek stosuje się doustnie.

•    Należy przyjmować tylko jedną tabletkę leku Montak na dobę, tak jak zapisał lekarz.

• Lek należy stosować zarówno wtedy, gdy nie występują objawy astmy, jak też w okresach zaostrzenia astmy.

• Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci w wieku 15 lat i starsi

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka powlekana 10 mg na dobę, podana wieczorem. Lek Montak można stosować w trakcie posiłku lub niezależnie od posiłku.

Jeśli pacjent stosuje lek Montak, należy upewnić się, że nie przyjmuje jednocześnie innych leków zawieraj ących substancj ę czynną montelukast.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Montak

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.

W większości doniesień dotyczących przedawkowania nie zgłaszano działań niepożądanych. Najczęściej zgłaszanymi objawami występującymi po przedawkowaniu u dorosłych i dzieci były: ból brzucha, senność, pragnienie, bóle głowy, wymioty i nadpobudliwość.

Pominięcie zastosowania leku Montak

Należy niezwłocznie zażyć tabletkę. Następną tabletkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Montak

Lek Montak pomaga leczyć astmę tylko wtedy, gdy pacjent kontynuuje jego przyjmowanie.

Ważne jest, aby pacjent stosował lek Montak tak długo, jak zalecił lekarz. Pomoże to kontrolować astmę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Montak może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem montelukastu najczęściej (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów przyjmujących lek) zgłaszano następujące działania niepożądane:

•    ból brzucha

•    ból głowy

Były one zwykle łagodne i występowały częściej u pacjentów leczonych montelukastem niż placebo (tabletka niezawierająca substancji czynnej).

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej jest zdefiniowana w następujący sposób:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Niezbyt często (występuj ące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

Rzadko (występuj ące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

Ponadto, po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano następuj ące działania niepożądane:

•    zakażenie górnych dróg oddechowych (Bardzo często)

   zwiększona skłonność do krwawień (Rzadko)

   reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu (Niezbyt często)

   zmiany zachowania i nastroju [zaburzenia snu, w tym koszmary senne, trudności w zasypianiu, chodzenie we śnie, drażliwość, uczucie lęku, niepokój zwłaszcza ruchowy, pobudzenie, w tym zachowania agresywne lub wrogość, depresja (Niezbyt często), drżenie (Rzadko), omamy, myśli i zachowania samobójcze (Bardzo rzadko)],

   zawroty głowy, senność, mrowienie i (lub) drętwienie, drgawki (Niezbyt często)

   kołatanie serca (Rzadko)

   krwawienie z nosa (Niezbyt często)

biegunka, nudności, wymioty (Często), suchość w jamie ustnej, niestrawność (Niezbyt często)

   zapalenie wątroby (Bardzo rzadko)

   powstawanie siniaków, świąd, pokrzywka (Niezbyt często), tkliwe, czerwone grudki pod skórą, najczęściej występujące na podudziach (rumień guzowaty) (Bardzo rzadko)

   bóle stawów lub mięśni, kurcze mięśni (Niezbyt często)

gorączka (Często), zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki (Niezbyt często)

U pacjentów z astmą leczonych montelukastem, obserwowano bardzo rzadkie przypadki występowania jednocześnie takich objawów, jak objawy grypopodobne, mrowienie lub drętwienie rąk i nóg, zaostrzenie objawów płucnych i (lub) wysypka (zespół Churga-Straussa). W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Aby uzyskać więcej informacji o działaniach niepożądanych leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Montak

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: EXP lub na pudełku tekturowym po: Termin ważnożci (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Lek należy zużyć w ciągo 30 dni po pierwszym otwarciu opakowania. Jak tylko opakowanie leku zostanie otwarte, datę otwarcia należy zapisać na wyznaczonym miejscu na pudełku tekturowym. Należy również zapisać datę, do kiedy lek powinien zostać zużyty.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera lek Montak

-    Substancj ą czynną leku jest montelukast sodowy.

-    Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), wosk carnauba, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Montak i co zawiera opakowanie

Montak, 10 mg to beżowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy 8 mm z literą „G” po jednej stronie i liczbą 392 po drugiej stronie.

Tabletki są pakowane w pojemnik HDPE z zamknięciem zakrętką PP zabezpieczającą przed dostępem przez dzieci, zawierający środek pochłaniający wilgoć. Pojemnik umieszczony w tekturowym pudełku. Nie należy połykać środka pochłaniającego wilgoć.

Dostępne wielkości opakowań: 20, 28, 30

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvézdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvézdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road Harrow, Middlesex HA1 4HF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Republika Czeska Węgry


Monart 10 mg

Mokatel 10 mg film-coated tablets Monart 10 mg

Polska Rumunia Słowacja Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki:

Montak

Monart 10 mg comprimate filmate Mokatel 10 mg

Montelukast 10 mg film-coated tablets

6

Montak

Charakterystyka Montak

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Montak, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 10,4 mg montelukastu sodowego, co odpowiada 10 mg montelukastu.

Substancja pomocnicza: 89,3 mg laktozy jednowodnej na tabletkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Beżowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy 8 mm z literą „G” po jednej stronie i liczbą 392 po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Montelukast jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów z przewlekłą astmą łagodną lub umiarkowaną, u których nie uzyskano wystarczającej kontroli objawów za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i stosowanych doraźnie krótko działających beta-agonistów. U pacjentów z astmą, montelukast stosowany w leczeniu astmy łagodzi jednocześnie objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Montelukast jest również wskazany w zapobieganiu napadom astmy w której dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawka u pacjentów w wieku 15 lat i starszych z astmą lub z astmą i występującym jednocześnie sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa wynosi jedna tabletka powlekana 10 mg raz na dobę, wieczorem.

Sposób _ podania Podanie doustne.

Tablętkę należy połknąć popijając odpowiednią ilością wody.

Zalecenia ogólne

Terapeutyczny wpływ montelukastu na wskaźniki kontroli astmy jest widoczny w pierwszej dobie od rozpoczęcia stosowania.

Montelukast można stosować w trakcie jedzenia lub niezależnie od posiłku. Pacjentów należy poinformować, że leczenie montelukastem należy kontynuować zarówno wtedy, gdy objawy astmy są pod kontrolą, jak i w okresach zaostrzenia astmy.

Produktu Montak nie należy stosować jednocześnie z innymi produktami zawierającymi montelukast.

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z niewydolnością nerek lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dawka leku jest taka sama u obu płci.

Montak w postaci tabletek do rozgryzania i żucia 4 mg jest stosowany u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Montak w postaci tabletek do rozgryzania i żucia 5 mg jest stosowany u pacjentów w wieku od 6 do 14 lat.

Stosowanie montelukastu a inne metody leczenia astmy Montelukast można dołączyć do stosowanego już leczenia.

Wziewne glikokortykosteroidy

Montelukast można stosować jako lek pomocniczy u pacjentów, u których stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów i doraźnie podawanych krótko działających beta-agonistów, nie zapewnia właściwej kontroli astmy. Montelukastem nie należy zastępować glikokortykosteroidów w postaci wziewnej (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów należy poinformować, aby nigdy nie stosowali montelukastu w postaci doustnej do leczenia ostrych napadów astmy. W przypadku napadu astmy pacjenci powinni mieć łatwy dostęp do odpowiedniego leku zwykle stosowanego przez nich w takiej sytuacji. Jeśli wystąpi ostry napad astmy, należy zastosować krótko działającego beta-agonistę w postaci wziewnej. Jeśli konieczne będzie zastosowanie większej niż zwykle dawki krótko działającego wziewnego beta-agonisty, pacjent powinien jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza.

Montelukastem nie należy zastępować glikokortykosteroidów w postaci wziewnej lub doustnej.

Brak danych wskazujących na możliwość zmniejszenia dawki glikokortykosteroidów doustnych podczas jednoczesnego stosowania montelukastu.

W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może wystąpić układowa eozynofilia, niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń, takimi jak w zespole Churga-Straussa, często leczonego glikokortykosteroidami stosowanymi ogólnie (patrz punkt 4.8). Przypadki wystąpienia tego zespołu zwykle, lecz nie zawsze, były związane ze zmniejszeniem dawki lub przerwaniem terapii glikokortykosteroidem stosowanym doustnie. Nie można wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie antagonistów receptora leukotrienowego jest związane z występowaniem zespołu Churga-Straussa. Lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na występujące u pacjentów: eozynofilię, wysypkę pochodzenia naczyniowego, nasilenie się objawów płucnych, powikłania kardiologiczne i (lub) neuropatie. Pacjentów, u których wystąpią takie objawy, należy ponownie zbadać i ocenić stosowany u nich schemat leczenia.

U pacjentów z astmą i nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, pomimo leczenia montelukastem, należy unikać stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Produkt leczniczy zawiera laktozę (jednowodną).

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typ Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Montelukast można stosować jednocześnie z innymi lekami zwykle stosowanymi w zapobieganiu i długotrwałym leczeniu astmy. W badaniach dotyczących interakcji leków, montelukast w zalecanej dawce klinicznej nie wpływał istotnie klinicznie na farmakokinetykę następujących leków: teofiliny, prednizonu, prednizolonu, doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiol z noretyndronem w stosunku 35:1), terfenadyny, digoksyny i warfaryny.

U osób otrzymujących jednocześnie fenobarbital pole pod krzywą stężenia montelukastu w osoczu (AUC) zmniejszyło się o około 40%. Ze względu na to, że montelukast jest metabolizowany z udziałem izoenzymu CYP 3A4, należy zachować ostrożność, szczególnie u dzieci, podczas jednoczesnego podawania montelukastu z lekami pobudzającymi aktywność CYP 3A4, takimi jak: fenytoina, fenobarbital i ryfampicyna.

Badania in vitro wykazały, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP 2C8. Jednak, dane z badania klinicznego dotyczącego interakcji montelukastu z rozyglitazonem (substrat badawczy reprezentatywny dla leków metabolizowanych głównie przez CYP 2C8) wskazywały, że montelukast nie hamuje izoenzymu CYP 2C8 in vivo. Dlatego uważa się, że montelukast nie zmienia znacząco metabolizmu leków metabolizowanych przez ten enzym (np. paklitaksel, rozyglitazon i repaglinid).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie w czasie ciąży

Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na ciążę oraz rozwój zarodka i (lub) płodu.

Ograniczone dane z dostępnych baz danych dotyczących ciąży nie sugerują związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stosowaniem montelukastu a występowaniem wad rozwojowych (np. wad kończyn), które rzadko zgłaszano w skali całego świata po wprowadzeniu leku do obrotu.

Montelukastu nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest bezwzględnie konieczne.

Stosowanie _podczas karmienia _piersią

Badania na szczurach wykazały, że montelukast przenika do mleka (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo czy montelukast przenika do mleka ludzkiego.

Montelukastu nie należy stosować podczas karmienia piersią, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu montelukastu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak bardzo rzadko pacjenci zgłaszali występowanie senności lub zawrotów głowy (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Montelukast był oceniany w następujących badaniach klinicznych:

• tabletki powlekane 10 mg u około 4 000 pacjentów z astmą w wieku 15 lat i starszych

• tabletki powlekane 10 mg u około 4 00 pacjentów z astmą i z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa w wieku 15 lat i starszych

•    tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg u około 1750 dzieci z astmą w wieku od 6 do 14 lat.

W badaniach klinicznych, kontrolowanych placebo u pacjentów z astmą leczonych montelukastem, wymienione poniżej działania niepożądane, zgłaszano Często (> 1/100 do < 1/10) i były częstsze niż u pacjentów otrzymujących placebo:

Klasyfikacja układów i narządów

Dorośli w wieku 15 lat i starsi (dwa 12-tygodniowe badania; n=795)

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat (jedno badanie 8-tygodniowe; n=201), (dwa badania 56-tygodniowe; n=615)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

Profil bezpieczeństwa nie zmieniał się podczas długotrwałego stosowania (do 2 lat u osób dorosłych oraz do 12 miesięcy u dzieci w wieku od 6 do 14 lat) w badaniach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów.

Doświadczenia po wprowadzeniu do obrotu

Działania niepożądane, które zgłaszano po wprowadzeniu leku do obrotu przedstawiono w tabeli poniżej na podstawie klasyfikacji układów i narządów. Częstość występowania oszacowano na podstawie odpowiednich badań klinicznych.

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość

występowania*

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

infekcje górnych dróg oddechowych1

Bardzo często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

zwiększona skłonność do krwawień

Rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne

Niezbyt często

nacieki eozynofilów w wątrobie

Bardzo rzadko

Zaburzenia psychiczne

zaburzenia snu, w tym koszmary senne, bezsenność, lunatykowanie,drażliwość, uczucie lęku, niepokój ruchowy, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne, wrogość, depresja

Niezbyt często

drżenie

Rzadko

omamy, myśli i zachowania samobójcze (w tym próby samobójcze)

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, senność, parestezje/hipoestezje, napady drgawek

Niezbyt często

Zaburzenia serca

kołatanie serca

Rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

krwawienie z nosa

Niezbyt często

zespół Churga-Straussa (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka*, nudności*, wymioty*

Często

suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność

Niezbyt często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększona aktywność aminotranferaz w surowicy (AlAT, AspAT),

Często

zapalenie wątroby (w tym cholestatyczne, komórkowe i mieszane uszkodzenie wątroby)

Bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki

wysypka*

Często

podskórnej

siniaczenie, pokrzywka, świąd

Niezbyt często

obrzęk naczynioruchowy

Rzadko

rumień guzowaty

Bardzo rzadko

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle stawów, bóle mięśni w tym kurcze mięśni

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

gorączka*

Często

osłabienie/ zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk

Niezbyt często


*Częstość występowania określona na podstawie działań niepożądanych zamieszczonych w bazie z badań klinicznych: Bardzo często (> 1/10), Często (> 1/100 do < 1/10), Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), Bardzo rzadko (< 1/10 000). fDziałanie niepożądane zgłaszane bardzo często w badaniach klinicznych zarówno w grupie otrzymującej montelukast, jak i otrzymującej placebo.

{ Działanie niepożądane zgłaszane często w badaniach klinicznych zarówno w grupie otrzymującej montelukast, jak i otrzymującej placebo._


4.9 Przedawkowanie

Brak szczegółowych informacji dotyczących leczenia przedawkowania montelukastu. W badaniach dotyczących leczenia przewlekłej astmy, w których montelukast podawano dorosłym pacjentom w dawkach do 200 mg na dobę przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkotrwałych w dawkach do 900 mg na dobę przez około tydzień, nie stwierdzono klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Po wprowadzeniu leku do obrotu oraz podczas badań klinicznych zgłaszano przypadki ostrego przedawkowania montelukastu. Przypadki te dotyczą dorosłych i dzieci po zastosowaniu dawki tak dużej, jak 1000 mg (około 61 mg/kg mc. u dziecka w wieku 42 miesięcy). Obserwacje kliniczne i laboratoryjne były zgodne z profilem bezpieczeństwa leku zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci.

W większości przypadków przedawkowania nie wystąpiły działania niepożądane.

Objawy

Najczęściej występujące działania niepożądane były zgodne z profilem bezpieczeństwa montelukastu i należały do nich: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty, nadpobudliwość psychoruchowa.

Leczenie

Nie wiadomo, czy montelukast jest usuwany w trakcie dializy otrzewnowej lub hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki do stosowania w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych; antagoniści receptora leukotrienowego

Kod ATC: R03D C03

Leukotrieny cysteinylowe (LTC4, LTD4, LTE4) są eikozanoidami o silnym działaniu zapalnym, uwalnianymi z różnych komórek, w tym z komórek tucznych i granulocytów kwasochłonnych (eozynofilów). Te ważne mediatory uczestniczące w rozwoju astmy wiążą się z receptorami leukotrienów cysteinylowych (CysLT). Receptory CysLT typu - 1 (CysLT1) występują w drogach oddechowych u ludzi (w tym w komórkach mięśni gładkich dróg oddechowych i makrofagach występuj ących w drogach oddechowych) oraz w innych komórkach prozapalnych (w tym eozynofilach i komórkach macierzystych szpiku). CysLT mają związek z patofizjologią astmy i alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. W astmie działania zależne od leukotrienów obejmują skurcz oskrzeli, wydzielanie śluzu, zmianę przepuszczalności naczyń krwionośnych oraz napływ granulocytów kwasochłonnych. W alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa CysLT są uwalniane z błony śluzowej nosa po ekspozycji na alergen, zarówno we wczesnej, jak i w późnej fazie reakcji i są związane z występowaniem objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Przeprowadzony test prowokacji wewnątrznosowej CysLT wykazał nasilenie niedrożności przewodów nosowych i objawów zatkania nosa.

Montelukast jest substancją czynna, która po podaniu doustnym z dużym powinowactwem i selektywnością wiąże się z receptorem CysLT 1. W badaniach klinicznych wykazano, że montelukast w małych dawkach (5 mg) hamuje skurcz oskrzeli wywołany wdychaniem LTD4. Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin od podania doustnego. Działanie rozszerzające oskrzela spowodowane podaniem beta-agonisty było addycyjne do działania montelukastu. Leczenie montelukastem hamowało zarówno wczesną, jak i późną fazę skurczu oskrzeli po ekspozycji na alergen. W porównaniu z placebo, montelukast zmniejszał liczbę granulocytów kwasochłonnych we krwi obwodowej u pacjentów dorosłych oraz u dzieci. W osobnym badaniu stwierdzono, że leczenie montelukastem znamiennie zmniejszało liczbę eozynofilów w drogach oddechowych (mierzoną w plwocinie) oraz we krwi obwodowej, powodując kliniczną poprawę kontroli astmy. U pacjentów dorosłych oraz u dzieci w wieku od 2 do 14 lat montelukast, w porównaniu z placebo, spowodował zmniejszenie liczby eozynofilów we krwi obwodowej, powodując kliniczną poprawę kontroli astmy.

W badaniach z udziałem pacjentów dorosłych montelukast w dawce 10 mg raz na dobę, w porównaniu z grupą placebo, spowodował znaczącą poprawę czynności układu oddechowego (zmiany, mierzonej rano, natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej FEV1 odpowiednio o 10,4% i o 2,7%, względem wartości początkowej), porannego szczytowego przepływu wydechowego PEFR (odpowiednio o 24,5 l/min i 3,3 l/min, względem wartości początkowej) oraz powodował zmniejszenie całkowitego zużycia beta-agonisty (odpowiednio o -26,1% i -4,6%, względem wartości początkowej). W porównaniu z grupą placebo pacjenci przyjmuj ący montelukast zgłaszali znamienne zmniejszenie objawów astmy występuj ących w dzień iw nocy.

Badania z udziałem pacjentów dorosłych wykazały, że montelukast przynosi dodatkowe korzyści kliniczne podczas stosowania w skojarzeniu z wziewnymi glikokortykosteroidami (procentowa zmiana FEV1 w porównaniu do wartości początkowych podczas stosowania beklometazonu w postaci wziewnej i montelukastu w porównaniu ze zmianą podczas stosowania samego beklometazonu w postaci wziewnej o odpowiednio 5,43% i 1,04 %; zmiana zużycia beta-agonisty: odpowiednio o -8,70% i 2,64%). W porównaniu z beklometazonem w postaci wziewnej (200 eg, dwa razy na dobę; dozownik ciśnieniowy z komorą inhalacyjną) montelukast umożliwił uzyskanie szybszej reakcji początkowej na leczenie, chociaż podczas 12 tygodni obserwacji w tym badaniu, beklometazon zapewnił większą średnią skuteczność leczenia (odsetek zmiany względem wartości początkowej odpowiednio podczas stosowania montelukastu lub beklometazonu wynosił: w odniesieniu do FEV1: odpowiednio 7,49% i 13,3%; w odniesieniu do zużycia beta-agonisty: odpowiednio -28,28% i -43,89%). Jednakże w porównaniu z beklometazonem u znacznego odsetka pacjentów leczonych montelukastem stwierdzono podobną reakcję kliniczną, (u 50% pacjentów leczonych beklometazonem stwierdzono poprawę FEV1 o około 11% lub więcej względem wartości początkowej, podczas gdy taką samą odpowiedź uzyskano u około 42% pacjentów leczonych montelukastem).

Przeprowadzono badanie kliniczne w celu oceny skuteczności montelukastu w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u pacjentów w wieku 15 lat i starszych z astmą i z występuj ącym jednocześnie sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. W badaniu tym, montelukast w dawce 10 mg podawany raz na dobę, wykazał statystycznie znamienną poprawę w dobowej ocenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa w porównaniu z placebo. Wynik w skali dobowej oceny objawów zapalenia błony śluzowej nosa jest wartością średnią dla objawów nosowych występuj ących w ciągu dnia (przekrwienie błony śluzowej nosa, wodnisty wyciek z nosa, kichanie, swędzenie nosa) i objawów występuj ących w nocy (przekrwienie błony śluzowej nosa po przebudzeniu, trudności w zasypianiu oraz ilość przebudzeń w ciągu nocy). Według ogólnej oceny pacjentów i lekarzy, poprawa objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa była znamienna, w porównaniu z placebo. Ocena skuteczności w astmie nie była nadrzędnym celem tego badania.

W trwającym 8 tygodni badaniu, w którym uczestniczyły dzieci w wieku od 6 do 14 lat, w grupie przyjmującej montelukast w dawce 5 mg raz na dobę, w porównaniu z grupą placebo, stwierdzono znamienną poprawę czynności układu oddechowego (zmiana FEV1 odpowiednio o 8,71% i o 4,16%, względem wartości początkowej; zmiana porannego PEFR odpowiednio o 27,9 l/min i 17,8 l/min, względem wartości początkowej) oraz zmniejszenie zużycia doraźnie podawanego beta-agonisty (odpowiednio o -11,7% i +8,2%, względem wartości początkowej).

W trwającym 12 tygodniu badaniu z udziałem dorosłych pacjentów wykazano znamienne zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli (maksymalne zmniejszenie wartości FEV1 o 22,33% w grupie otrzymującej montelukast i 32,40% w grupie placebo; czas powrotu wskaźnika FEV1 do wartości mieszczących się w granicach 5% FEV1 wyniósł 44,22 min i 60,64 min). Działanie to było stałe w całym okresie trwania badania.

Zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli wykazano również w krótkotrwałym badaniu prowadzonym u dzieci (maksymalne zmniejszenie wartości FEV1 o 18,27% i 26,11%; czas powrotu wskaźnika FEV1 do wartości mieszczących się w granicach 5% FEV1 wyniósł odpowiednio 17,76 min

1    27,98 min). W obu badaniach działanie to oceniano pod koniec okresu oddzielającego kolejne dawki.

U pacjentów z astmą aspirynową, przyjmujących jednocześnie wziewne i (lub) doustne glikokortykosteroidy, leczenie montelukastem, w porównaniu z placebo, spowodowało znamienną poprawę kontroli astmy (zmiana FEV1 odpowiednio o 8,55% i -1,74%, względem wartości początkowej; zmniejszenie całkowitego zużycia beta-agonisty odpowiednio o -27,78% i 2,09%, względem wartości początkowej).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Po podaniu doustnym montelukast jest szybko wchłaniany. U dorosłych po podaniu na czczo tabletki powlekanej 10 mg średnie maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) jest osiągane w ciągu 3 godzin (Tmax). Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 64%. Standardowy posiłek nie wpływa na biodostępność ani na Cmax po podaniu doustnym. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność wykazano w badaniach klinicznych, w których tabletki powlekane 10 mg były podawane niezależnie od czasu przyjmowania posiłków.

U dorosłych po podaniu na czczo tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg Cmax jest osiągane w ciągu

2    godzin. Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 73%, a standardowy posiłek powoduje jej zmniejszenie do 63%.

Dystrybucja: Montelukast w ponad 99% wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji montelukastu w stanie stacjonarnym wynosi około od 8 do 11 litrów. Badania na szczurach ze znakowanym radioaktywnie montelukastem wskazują na minimalne przenikanie przez barierę krew-mózg. Ponadto, stężenia związków promieniotwórczych po 24 godzinach po podaniu dawki leku były minimalne we wszystkich pozostałych tkankach.

Metabolizm: Montelukast jest intensywnie metabolizowany. W badaniach z zastosowaniem dawek terapeutycznych u dorosłych i dzieci stężenia metabolitów montelukastu w osoczu w stanie stacjonarnym były nieoznaczalne.

W badaniach in vitro z zastosowaniem mikrosomów wątroby ludzkiej wykazano, że w przemianach metabolicznych montelukastu biorą udział izoenzymy 3A4, 2A6 oraz 2C9 cytochromu P450. Na podstawie dalszych wyników badań in vitro z zastosowaniem mikrosomów wątroby ludzkiej ustalono, że terapeutyczne stężenia montelukastu w osoczu nie hamują izoenzymów 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 ani 2D6 cytochromu P450. Udział metabolitów w działaniu terapeutycznym montelukastu jest minimalny.

Eliminacja: Klirens osoczowy montelukastu u zdrowych osób dorosłych wynosi około 45 ml/min. Po doustnym podaniu dawki znakowanego radioaktywnie montelukastu 86% radioaktywności wykryto w kale z 5-dobowej zbiorki, a < 0,2% w moczu. Wyniki te w połączeniu z szacunkowymi wartościami biodostępności montelukastu po podaniu doustnym wskazują na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane niemal wyłącznie z żółcią.

Charakterystyka leku w różnych grupach pacjentów: Nie jest konieczne dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby. Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane z żółcią, można założyć, że nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych na temat farmakokinetyki montelukastu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (powyżej 9 punktów wg skali Childa-Pugha).

Podczas stosowania dużych dawek montelukastu (20 i 60 razy większych od dawki zalecanej u osób dorosłych) obserwowano zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu krwi. Nie stwierdzono takiego działania podczas stosowania leku w zalecanej dawce 10 mg raz na dobę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania dotyczące działania toksycznego leku, przeprowadzone na zwierzętach, wykazały nieznaczne, przemijające zmiany parametrów biochemicznych, takich jak: aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT), stężenia glukozy, fosforu i triglicerydów w surowicy. Objawami toksycznego działania leku u zwierząt były: zwiększenie wydzielania śliny, objawy ze strony żołądka i jelit, luźne stolce i zaburzenia równowagi elektrolitowej. Objawy takie występowały po podaniu leku w dawkach, przy których ekspozycja ogólnoustrojowa była > 17-krotnie większa niż po zastosowaniu dawki klinicznej. U małp działania niepożądane wystąpiły po podaniu leku w dawkach od 150 mg/kg mc. na dobę (ekspozycja ogólnoustrojowa > 232-krotnie większa niż po zastosowaniu dawki klinicznej).

W badaniach na zwierzętach montelukast nie wpływał na płodność ani na zdolność do reprodukcji podczas stosowania dawki, po której ekspozycja ogólnoustrojowa jest ponad 24-krotnie większa niż po zastosowaniu dawki klinicznej. W badaniu płodności samic szczura, którym podawano montelukast w dawce 200 mg/kg mc. na dobę (ekspozycja ogólnoustrojowa > 69-krotnie większa niż po zastosowaniu dawki klinicznej), stwierdzono niewielkie zmniejszenie masy ciała potomstwa. W badaniach na królikach stwierdzono większą częstość występowania niepełnego kostnienia w porównaniu do równoległej grupy kontrolnej przy ekspozycji ogólnoustrojowej > 24-krotnie większej niż po zastosowaniu dawki klinicznej. U szczurów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wykazano, że montelukast przenika przez barierę łożyskową i przenika do mleka zwierząt.

Po jednorazowym doustnym podaniu montelukastu sodowego myszom i szczurom w maksymalnej dawce badanej wynoszącej do 5000 mg/kg mc. (co odpowiada 15 000 mg/m2 pc. u myszy i 30 000 mg/m2 pc. u szczurów) nie stwierdzono przypadków zgonu. Ta dawka odpowiada dawce 25 000-krotnie większej od zalecanej dawki dobowej u osób dorosłych (zakładając, że masa ciała pacjenta dorosłego wynosi 50 kg).

Stwierdzono, że u myszy montelukast w dawkach do 500 mg/kg mc. na dobę (ekspozycja ogólnoustrojowa w przybliżeniu > 200 razy większa niż po zastosowaniu dawki klinicznej) nie wykazuje działania fototoksycznego podczas naświetlania UVA, UVB lub światłem widzialnym.

Montelukast nie wykazywał działania mutagennego w testach in vitro i in vivo ani nie działał rakotwórczo u gryzoni.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Kroskarmeloza sodowa Hydroksypropyloceluloza Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Hypromeloza Hydroksypropyloceluloza Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Wosk carnauba

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

30 dni po pierwszym otwarciu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Zużyć w ciągu 30 dni po pierwszym otwarciu opakowania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik HDPE z zamknięciem zakrętką PP, zabezpieczającą przed dostępem przez dzieci, zawierający środek pochłaniający wilgoć. Pojemnik umieszczony w tekturowym pudełku.

Dostępne wielkości opakowań: 20, 28, 30

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Montak