Imeds.pl

Montelukast Aurobindo 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Montelukast Aurobindo, 10 mg,tabletki powlekane

Montelukastum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarzalubfarmaceutylub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowilubfarmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Montelukast Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyj ęciemleku Montelukast Aurobindo

3.    Jak przyjmować lek Montelukast Aurobindo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Montelukast Aurobindo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Montelukast Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

Lek Montelukast Aurobindo jest antagonistą receptora leukotrienowego, blokującym działanie substancji zwanych leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowychoraz objawy alergii. Przez blokowanie działania leukotrienów lek Montelukast Aurobindo łagodzi objawy astmy, ułatwia kontrolę objawów oraz łagodzi obajwy alergii sezonowej (nazywanej również katarem siennym lub sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa).

Lekarz przepisał lek Montelukast Aurobindo w celu leczenia astmy i zapobiegania jej objawom występującym w ciągu dnia i w nocy.

-    Lek Montelukast Aurobindo stosowany jest w leczeniu pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą stosowanych dotychczas leków i konieczne jest stosowanie dodatkowych leków.

-    Lek Montelukast Aurobindo pomaga również zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywołanemu wysiłkiem fizycznym.

-    U pacjentów z astmą, u których lek Montelukast Aurobindo wskazany jest z powodu astmy, może on również złagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Lekarz określi, jak należy stosować lek Montelukast Aurobindo w zależności od występujących u pacjenta objawów i stopnia nasilenia astmy.

Co to jest astma?

Astma jest chorobą przewlekłą.

W astmie występują:

-    trudności w oddychaniu spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. Zwężenie to nasila się lub zmniejsza w odpowiedzi na różne czynniki.

-    wrażliwość dróg oddechowych sprawiająca, że reagują na wiele czynników, takich jak: dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

-    obrzęk (zapalenie) błony wyścielającej drogi oddechowe.

Do objawów astmy należą: kaszel, świszczący oddech i ucisk w klatce piersiowej.

Co to jest alergia sezonowa?

Alergia sezonowa (znana również jako katar sienny lub sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa) jest reakcją alergiczną, często spowodowaną przez przenoszone z powietrzem pyłki drzew, traw i chwastów. Do typowych objawów alergii sezonowej mogą należeć: uczucie zatkania nosa, katar, swędzenie nosa; kichanie; łzawienie, obrzęk, zaczerwienienie, swędzenie oczu.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Montelukast Aurobindo

Należy poinformować lekarza o wszystkich schorzeniach lub uczuleniach występujących u pacjenta

obecnie lub w przeszłości.

Kiedy nie przyjmować leku Montelukast Aurobindo:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Należy natychmiast poinformować lekarza w razie zaostrzenia astmy lub trudności w oddychaniu.

•    Przyjmowany doustnieMontelukast Aurobindo nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. W razie wystąpienia napadu astmy należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie wziewny lek do stosowania doraźnego w razie wystąpienia napadu astmy.

•    Ważne jest, aby pacjent przyjmował wszystkie leki przeciwastmatyczne przepisane przez lekarza. Leku Montelukast Aurobindo nie należy stosować zamiast innych leków przeciwastmatycznych, przepisanych przez lekarza.

•    Należy pamiętać o skonsultowaniu się z lekarzem, jeśli u pacjenta przyjmującego leki przeciwko astmie wystąpią jednocześnie takie objawy, jak: objawy przypominające grypę, uczucie mrowienia lub drętwienie rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka.

•    Nie należy przyjmować kwasu acetylosalicylowego ani leków przeciwzapalnych (tak zwanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub NLPZ), jeśli nasilają one objawy astmy.

Stosowanie u dzieci

Lek Montelukast Aurobindo, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, jest przeznaczony dla dzieci w wieku

od 2 do 5 lat.

Lek Montelukast Aurobindo, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Inne leki i Montelukast Aurobindo

Należy powiedzieć lekarzowilub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Montelukast Aurobindo lub lek Montelukast Aurobindo może wpływać na działanie innych leków.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Montelukast Aurobindo należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

•    fenobarbitalu (stosowanego w leczeniu padaczki),

•    fenytoiny (stosowanej w leczeniu padaczki),

•    ryfampicyny (stosowanej w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń).

Montelukast Aurobindo z jedzeniem i piciem lub (i)alkoholem

Lek Montelukast Aurobindo 10 mg może byś stosowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłku. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarzalubfarmaceuty.

Ciąża

Kobiety, które są w ciąży lub planują zajście w ciążę, powinny poradzić się lekarza przed zażyciem leku Montelukast Aurobindo. Lekarz zadecyduje, czy w tym okresie można stosować lek Montelukast Aurobindo.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lek Montelukast Aurobindo przenika do mleka kobiecego. Jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Montelukast Aurobindo.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy spodziewać się, aby lek Montelukast Aurobindo wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże u poszczególnych osób reakcje na lek mogą się różnić. Niektóre działania niepożądane (takie jak zawroty głowy i senność), które bardzo rzadko zgłaszano po zastosowaniu leku Montelukast Aurobindo, mogą u niektórych osób wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Montelukast Aurobindo zawiera

Lek Montelukast Aurobindo 10 mg tabletki powlekane zawiera laktozę. W przypadku nietolerancji na niektóre cukry, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Jak przyjmować lekMontelukast Aurobindo

3.


Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lubfarmaceutylub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarzalubfarmaceutylub pielęgniarki.

•    Należy przyjmować tylko jedną tabletkę leku Montelukast Aurobindo raz na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza.

•    Lek należy stosować nawet wtedy, gdy nie występują objawy lub wystąpi ostry napad astmy.

•    Lek należy przyjmować doustnie.

Pacjenci w wieku 15 lat i starsi:

Jedna tabletka 10 mg raz na dobę, wieczorem. Lek Montelukast Aurobindo, 10 mg można stosować w czasie posiłku lub niezależnie od posiłku.

Jeśli pacjent stosuje lek Montelukast Aurobindo, powinien upewnić się, że nie przyjmuje innych leków zawierających tę samą substancję czynną, montelukast.

Przyjęciewiększej niż zalecana dawki leku Montelukast Aurobindo

Niezwłocznie należy poradzić się lekarza.

W większości przypadków przedawkowania nie obserwowano działań niepożądanych. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po przedawkowaniu leku u dorosłych i dzieci były: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty i zwiększona aktywność ruchowa.

Pominięcie przyjęcia lekuMontelukast Aurobindo

Należy starać się stosować lek Montelukast Aurobindo zgodnie z zaleceniami. W razie pominięcia dawki należy powrócić do zwykłego schemat przyjmowania jednej tabletki raz na dobę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Montelukast Aurobindo

Lek Montelukast Aurobindo jest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy jest stosowany systematycznie. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Montelukast Aurobindo tak długo, jak zalecił to lekarz. Pomoże to kontrolować astmę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarzalubfarmaceutylub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem montelukastu w dawce 10 mg w postaci tabletek powlekanych najczęściej (u więcej niż 1 na 100 lub, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów przyjmujących lek) odnotowanymi działaniami niepożądanymi, prawdopodobnie związane ze stosowaniem montelukastu:

były:

•    ból brzucha,

•    ból głowy.

Działania te były zazwyczaj lekkie i występowały częściej u pacjentów leczonych montelukastem niż u pacjentów otrzymujących placebo (tabletka nie zawierająca leku).

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono w następujący sposób:

Bardzo często (występują co najmniej u 1 pacjentana 10)

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100)

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000)

Rzadko (występujące u 1 do 10 pacjentów na 10000)

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 pacjentana 10000)

Ponadto, po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano:

•    Zakażenie górnych dróg oddechowych (Bardzo często)

•    zwiększoną skłonność do krwawień, (Rzadko)

•    reakcje alergiczne, w tym wysypkę, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu, (Niezbyt często)

•    zmiany zachowania i nastroju [nietypowe sny, w tym koszmary senne, omamy, drażliwość, uczucie lęku, niepokój, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne, drżenie (Rzadko), depresja (Niezbyt często), zaburzenia snu, myśli i próby samobójcze (w bardzo rzadkich przypadkach)] (Bardzo rzadko),

•    zawroty głowy, senność, uczucie mrowienia lub drętwienie, napady drgawek, (Niezbyt często)

•    kołatanie serca, (Rzadko)

•    krwawienie z nosa, (Niezbyt często)

•    biegunkę, nudności, wymioty (Często),suchość w jamie ustnej, niestrawność (Niezbyt często),

•    zapalenie wątroby (Bardzo rzadko),

•    powstawanie siniaków, świąd, pokrzywkę (Niezbyt często), tkliwe, czerwone guzki podskórne, najczęściej występujące na goleniach (rumień guzowaty), (Bardzo rzadko)

•    ból stawów lub mięśni, skurcze mięśni, (Niezbyt często)

•    zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki (Niezbyt często), gorączkę (Często).

U pacjentów z astmą, leczonych montelukastem odnotowano bardzo rzadkie przypadki wystąpienia zespołu objawów, takich jak objawy przypominające grypę, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka (zespół Churga-Straussa).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarzalubfarmaceutylub pielęgniarki.

5.    Jak przechowywać lek Montelukast Aurobindo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełkupo Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią Zużyć w ciągu 30 dni do pierwszego otwarcia butelki z HDPE.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Montelukast Aurobindo

- Substancją czynną leku jest montelukast. Jedna tabletki powlekane zawiera montelukast sodowy w ilości, która odpowiada 10 mg montelukastu.

-    Ponadto lek zawiera

RdzentabletkiLaktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (E460), kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza (E463), magnezu stearynian(E572)

Sklad otoczki: Hydroksypropyloceluloza (E463), hypromeloza6 cP (E464), tytanu dwutlenek (E171), żelazatlenekżółty(E172), wosk Carnauba (E903), żelazatlenekczerwony (E172).

Jak wygląda lek Montelukast Aurobindo i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane

Kwadratowe tabletki powlekane barwy beżowej, o zaokrąglonych brzegach, z wytłoczonym symbolem „X” po jednej stronie i „54” po drugiej.

Blister z folii Poliamidu /Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 140 i 200 tabletki

Butelki z HDPE z zamknięciem z PP i środkiem pochłaniającym wilgoć w tekturowym pudełku: Wielkości opakowań: 30 tabletki

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

lub

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja

Niemcy

Irlandia

Włochy

Malta

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Hiszpania

Wielka Brytania


Montelukast Aurobindo 10 mg, comprimepellicule Montelukast Aurobindo 10 mg Filmtabletten Montelukast Aurobindo 10mg film-coated tablets Montelukast Aurobindo 10mg compresse rivestite con film Montelukast Aurobindo 10mg film-coated tablets Montelukast Aurobindo 10 mg, filmomhulde tabletten Montelukast Aurobindo Montelucaste Aurobindo

Montelukast Aurobindo 10 mg comprimate filmate

Montelukast Aurobindo 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Montelukast 10mg film-coatedtablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: