Imeds.pl

Montelukast Aurobindo 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Montelukast Aurobindo, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

(Montelukastum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Montelukast Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Montelukast Aurobindo

3.    Jak przyjmować lek Montelukast Aurobindo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Montelukast Aurobindo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Montelukast Aurobindoi w jakim celu się go stosuje

Montelukast Aurobindo jest antagonistą receptora leukotrienowego, to znaczy blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych. Przez hamowanie działania leukotrienów Montelukast Aurobindo łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę.

Lekarz zalecił stosowanie leku Montelukast Aurobindo w leczeniu astmy u dziecka, w celu zapobiegania występowaniu objawów astmy w ciągu dnia i w nocy.

•    Montelukast Aurobindo stosowany jest w leczeniu pacjentów, u których wyniki dotychczasowego leczenia są niezadowalające i wymagają stosowania dodatkowych leków.

•    Montelukast Aurobindo może być także stosowany zamiast wziewnych kortykosteroidów u dzieci w wieku 6 do 14 lat, które ostatnio nie przyjmowały kortykosteroidów doustnie i które nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych.

•    Montelukast Aurobindo pomaga także zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywołanym przez wysiłek fizyczny.

Lekarz określi, jak stosować Montelukast Aurobindo w zależności od występujących u dziecka objawów i stopnia nasilenia astmy.

Czym jest astma?

Astma jest chorobą przewlekłą.

W astmie występują:

•    trudności z oddychaniem spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. Drogi oddechowe ulegają zwężeniu lub rozszerzeniu w odpowiedzi na różne czynniki.

•    wrażliwość dróg oddechowych reagujących na wiele czynników, takich jak dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

•    obrzęk (stan zapalny) błony wyściełającej drogi oddechowe.

Objawy astmy to: kaszel, świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Montelukast Aurobindo

Należy poinformować lekarza o wszystkich problemach zdrowotnych lub uczuleniach występujących u

pacjenta obecnie lub w przeszłości.

Kiedy nie przyjmować leku Montelukast Aurobindo:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Montelukast Aurobindo należy omówić to z lekarzem, lub farmaceutą

•    W razie nasilenia się objawów astmy lub wystąpienia duszności u pacjenta dorosłego lub u dziecka należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu.

•    Doustny lek Montelukast Aurobindo nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy.

Jeśli taki napad wystąpi, należy zastosować się do zaleceń lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie doraźnie stosowany u pacjenta dorosłego lub dziecka wziewny lek przerywający napad astmy.

•    Ważne jest, aby pacjent dorosły lub dziecko przyjmowało wszystkie leki przeciwko astmie przepisane przez lekarza prowadzącego. Montelukast Aurobindo nie może być stosowany zamiast innych leków przeciwko astmie przepisanych przez lekarza prowadzącego.

•    Należy pamiętać o skonsultowaniu się z lekarzem, jeśli u pacjenta przyjmującego leki przeciwko astmie wystąpią objawy, takie jak choroba przypominająca grypę, uczucie mrowienia lub drętwienie kończyn, nasilenie duszności i (lub) wysypka.

•    Pacjent dorosły lub dziecko, u którego objawy astmy nasilają się po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego (aspiryny), nie może przyjmować leków zawierających tę substancję ani innych leków przeciwzapalnych (zwanych także niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,

NLPZ).

Stosowanie u dzieci

Lek Montelukast Aurobindo, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, jest przeznaczony dla dzieci w wieku

od 2 do 5 lat.

Lek Montelukast Aurobindo, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, jest przeznaczony dla dzieci w wieku

od 6 do 14 lat.

Inne leki i Montelukast Aurobindo

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Montelukast Aurobindo lub lek Montelukast Aurobindo może wpływać na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio przez pacjenta dorosłego lub dziecko lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Montelukast Aurobindo należy poinformować lekarza, jeśli pacjent dorosły lub dziecko przyjmuje następujące leki:

•    fenobarbital (stosowany w leczeniu padaczki)

•    fenytoinę (stosowana w leczeniu padaczki)

•    ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń)

•    gemfibrozyl (stosowany w leczeniu dużego stężenia lipidów w osoczu).

Montelukast Aurobindo z jedzeniem i piciem i alkoholem

Leku Montelukast Aurobindo, tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg, nie należy przyjmować podczas posiłku; lek należy przyjmować co najmniej godzinę przed lub 2 godziny po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Stosowanie w ciąży

Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem leku Montelukast Aurobindo. Lekarz oceni, czy mogą one przyjmować Montelukast Aurobindo.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy Montelukast Aurobindo przenika do mleka kobiecego. Jeżeli kobieta karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem leku Montelukast Aurobindo.

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest spodziewany wpływ Montelukast Aurobindo na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Niemniej jednak u poszczególnych osób reakcja na lek może być różna. W bardzo rzadkich przypadkach podczas stosowania leku Montelukast Aurobindo opisywano występowanie działań niepożądanych (takich jak zawroty głowy i senność), które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Montelukast Aurobindo zawiera zawiera aspartam, będący źródłem fenyloalaniny. Jeśli dziecko przyjmujące lekma fenyloketonurię (rzadkie, wrodzone zaburzenie metabolizmu), należy wziąć pod uwagę, że każda tabletka do rozgryzania i żucia 5 mg zawiera fenyloalaninę (w ilości odpowiadającej 0,842 mg fenyloalaniny w tabletce do rozgryzania i żucia 5 mg).

3.


Jak przyjmować lek Montelukast Aurobindo

•    Pacjent dorosły lub dziecko powinno przyjmować jedną tabletkę leku Montelukast Aurobindo raz na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza.

•    Lek należy przyjmować nawet wówczas, gdy u pacjenta dorosłego lub u dziecka nie występują objawy astmy, a także w przypadku ostrego napadu astmy.

•    Lek Montelukast Aurobindo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Lek należy przyjmować doustnie.

Dzieci w wieku 6 do 14 lat:

Należy przyjmować 1 tabletkę lekuMontelukast Aurobindo, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia raz na dobę wieczorem. Leku Montelukast Aurobindo, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, nie należy przyjmować podczas posiłku; lek należy przyjmować co najmniej godzinę przed lub 2 godziny po posiłku.

Jeśli pacjent dorosły lub dziecko przyjmuje lekMontelukast Aurobindo, należy upewnić się, że pacjent dorosły lub dziecko, nie przyjmuje innych leków, które zawierają w swoim składzie tę samą substancję czynną, montelukast.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Montelukast Aurobindo

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

W większości przypadków przedawkowania nie zaobserwowano działań niepożądanych. W przypadku przedawkowania u dzieci i osób dorosłych najczęściej obserwowano ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty oraz wzmożoną pobudliwość ruchową.

Pominięcie przyjęcia leku Montelukast Aurobindo

Należy starać się stosować lek Montelukast Aurobindo zgodnie z zaleceniami. Jeśli jednak dawka leku zostanie pominięta, należy powrócić do zwykłego schemat przyjmowania jednej tabletki raz na dobę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Montelukast Aurobindo

Montelukast Aurobindo jest skuteczny w leczeniu astmy u pacjenta dorosłego lub u dziecka tylko wtedy, gdy przyjmowany jest regularnie.

Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku u pacjenta dorosłego lub u dziecka tak długo, jak zalecił lekarz prowadzący. Pomoże to utrzymać objawy astmy pod kontrolą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.


Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem montelukastu w dawce 10 mg w postaci tabletek powlekanych najczęściej (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów) odnotowanymi działaniami niepożądanymi, które uważano za związane ze stosowaniem leku Montelukast Aurobindo, były:

•    ból głowy

Ponadto następujące działania niepożądane obserwowano w badaniach klinicznych z montelukastu 10 mg tabletki powlekane i 5 mg tabletki do żucia:

•    ból brzucha,

Działania te były zazwyczaj lekkie i występowały częściej u pacjentów leczonych montelukastem niż u pacjentów otrzymujących placebo (tabletka nie zawierająca leku).

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej jest zdefiniowana w następujący sposób:

Bardzo często (występujące co najmniej u 1 na 10 pacjentów)

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100)

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000)

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Bardzo rzadko występujące (rzadziej niż u 1 na 10 000)

Ponadto, po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano:

•    zakażenie górnych dróg oddechowych (Bardzo często)

   zwiększoną skłonność do krwawień, (Rzadko)

   reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu,( Niezbyt często)

   zmiany zachowania i nastroju [nietypowe sny, w tym koszmary senne, omamy, drażliwość, uczucie lęku, niepokój, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne, drżenie (Rzadko), zaburzenia uwagi, zaburzenia pamięci (Rzadko); depresja (Niezbyt często), dezorientacja, zaburzenia snu, myśli i próby samobójcze (w bardzo rzadkich przypadkach)] (Bardzo rzadko),

   zawroty głowy, senność, uczucie mrowienia lub drętwienie, napady drgawek,(Niezbyt często)

   kołatanie serca, (Rzadko)

   krwawienie z nosa, (Niezbyt często)

   biegunkę, nudności, wymioty (Często), suchość w jamie ustnej, niestrawność (Niezbyt często),

   zapalenie wątroby (Bardzo rzadko),

   wysypki (Często);powstawanie siniaków, świąd, pokrzywkę (Niezbyt często), tkliwe, czerwone guzki podskórne, najczęściej występujące na goleniach (rumień guzowaty), ciężkich reakcji skórnych (rumień wielopostaciowy), które mogą wystąpić bez wcześniejszych objawów (Bardzo rzadko)

   ból stawów lub mięśni, skurcze mięśni, (Niezbyt często)

   gorączkę (Często), osłabienia/zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki (Niezbyt często).

U pacjentów z astmą, leczonych montelukastem odnotowano bardzo rzadkie przypadki wystąpienia zespołu objawów, takich jak objawy przypominające grypę, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka (zespół Churga-Strauss).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departament Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać lek Montelukast Aurobindo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po Termin ważności.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią Zużyć w ciągu 12 miesięcy do pierwszego otwarcia butelki z HDPE [500 tabletek]

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Montelukast Aurobindo

- Substancją czynną leku jest montelukast. Jedna tabletki do rozgryzania i żucia zawiera montelukast sodowy w ilości, która odpowiada 5 mg montelukastu.

Ponadto lek zawiera: Mannitol (E 421), celuloza mikrokrystaliczna (PH-101), hydroksypropyloceluloza 2% (6 do mpaS), kroskarmeloza sodowa, żelaza tlenek czerwony (E172), celuloza mikrokrystaliczna (PH-102), aspartam (E 951), aromat wiśniowy sztuczny [substancje aromatyzujące, skrobia modyfikowana] i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Montelukast Aurobindo i co zawiera opakowanie

Tabletek do rozgryzania i żucia

Różowa, nakrapiane, okrągłe dwuwypukła, niepowlekane tabletki z wytłoczonymnapisem 'X' na jednej stronie i '53 'na drugiej stronie.

Montelukast Aurobindo dostępny jest w postaci tabletek pakowanych w blistry wykonane z PVC/Poliamid/Aluminium/ PVC/Aluminium i pojemniki wykonane z HDPE z zamknięciem wykonanym z PP zawierającym środek pochłaniający wilgoć.

Wielkości opakowań:

Blistry: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 140 i 200 tabletek do rozgryzania i żucia Butelki z HDPE/PP: 30, 90 i 500tabletek do rozgryzania i żucia

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

lub

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Estonia    Montelukast Aurobindo

Francja    Montelukast Aurobindo 5 mg, comprime a croquer

Niemcy    Montelukast Aurobindo 5 mg Kautabletten

Irlandia    MONTELUKAST Paediatric 5 mg ChewableTablets

Włochy

Łotwa

Litwa

Malta

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Hiszpania

Wielka Brytania

Montelukast Aurobindo Pharma Italia 5 mg Compressa masticabile Montelukast Aurobindo 5 mg koslajamas tabletes Montelukast Aurobindo 5 mg kramtomosios tabletes Montelukast Aurobindo 5 mg Chewable Tablets Montelukast Aurobindo 5 mg, kauwtabletten Montelukast Aurobindo

Montelucaste Aurobindo 5 mg comprimidos para mastigar Montelukast Aurobindo 5 mg Comprimate masticabile Montelukast Aurobindo 5 mg comprimidos masticables EFG Montelukast 5 mg chewable tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: