+ iMeds.pl

Montelukast fair-med 10 mgUlotka Montelukast fair-med

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Montelukast Fair-Med, 10 mg, tabletki powlekane Dla młodzieży w wieku od 15 lat i dorosłych

Montelukastum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Montelukast Fair-Med i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Montelukast Fair-Med

3.    Jak stosować lek Montelukast Fair-Med

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Montelukast Fair-Med

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Montelukast Fair-Med i w jakim celu się go stosuje

Montelukast Fair-Med to antagonista receptora leukotrienowego blokujący działanie substancji zwanych leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych w płucach, a także wywołują objawy alergii. Poprzez blokowanie działania leukotrienów Montelukast Fair-Med łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować jej objawy, a także łagodzi objawy alergii sezonowej (zwanej też katarem siennym, gorączką sienną lub sezonowym alergicznym nieżytem nosa).

Lekarz zapisał Montelukast Fair-Med w ramach leczenia astmy, aby zapobiegać występowaniu objawów tej choroby w ciągu dnia i w nocy.

•    Montelukast Fair-Med jest stosowany w leczeniu pacjentów, u których dotychczasowe leki nie zapewniają odpowiednio skutecznego opanowania objawów i którzy to pacjenci wymagają w związku z tym zastosowania dodatkowego leczenia.

•    Montelukast Fair-Med pomaga też zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywoływanemu przez wysiłek fizyczny.

•    U pacjentów chorych na astmę, u których stosowanie leku Montelukast Fair-Med jest wskazane właśnie z powodu astmy, lek ten może też łagodzić objawy sezonowego alergicznego nieżytu nosa.

Lekarz określi, jak należy stosować Montelukast Fair-Med w zależności od objawów i nasilenia astmy.

Co to jest astma?

Astma to choroba przewlekła. W przebiegu astmy stwierdza się następujące zaburzenia:

•    Utrudnione oddychanie spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. Stopień zwężenia dróg oddechowych zwiększa się lub zmniejsza w odpowiedzi na różne czynniki.

•    Nadwrażliwość dróg oddechowych, które reagują na wiele czynników, takich jak dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

• Obrzęk (stan zapalny) błony śluzowej wyścielającej drogi oddechowe.

Objawy astmy obejmują: kaszel, świszczący oddech i uczucie ściskania w klatce piersiowej.

Co to jest alergia sezonowa?

Alergia sezonowa (zwana też katarem siennym, gorączką sienną lub sezonowym alergicznym nieżytem nosa) to odpowiedź alergiczna organizmu na unoszące się w powietrzu pyłki drzew, traw i chwastów. W typowych przypadkach objawy alergii sezonowej obejmują: zatkany nos, katar, swędzenie nosa; kichanie; nadmierne łzawienie, obrzęk powiek, zaczerwienienie i swędzenie oczu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Montelukast Fair-Med

Należy poinformować lekarza o wszelkich występujących obecnie lub w przeszłości problemach zdrowotnych i alergiach.

Kiedy nie przyjmować leku Montelukast Fair-Med

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Montelukast Fair-Med należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    W przypadku nasilenia się objawów astmy lub wystąpienia duszności należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

•    Przyjmowany doustnie Montelukast Fair-Med nie jest przeznaczony do stosowania w leczeniu napadów astmy. W przypadku wystąpienia napadu astmy należy zastosować się do poleceń otrzymanych od lekarza. Należy zawsze mieć przy sobie wziewny lek doraźny przeznaczony do stosowania w przypadku wystąpienia napadu astmy.

•    Bardzo ważne jest przyjmowanie przez pacjenta wszystkich leków na astmę zapisanych przez lekarza. Leku Montelukast Fair-Med nie należy stosować zamiast innych leków na astmę zapisanych przez lekarza.

•    Pacjent otrzymujący leki na astmę powinien mieć świadomość tego, że jeśli wystąpi u niego kombinacja takich objawów, jak objawy grypopodobne, drętwienie lub mrowienie w kończynach górnych lub dolnych, nasilenie objawów ze strony dróg oddechowych i/lub wysypka, wówczas powinien on skonsultować się z lekarzem.

•    Pacjenci, u których objawy astmy nasilają się pod wpływem kwasu acetylosalicylowego lub leków przeciwzapalnych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) nie powinni przyjmować tych leków.

Dzieci

Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat Montelukast Fair-Med dostępny jest w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 4 mg.

Dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat Montelukast Fair-Med dostępny jest w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg.

Inne leki i Montelukast Fair-Med

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Montelukast Fair-Med, a Montelukast Fair-Med może wpływać na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Montelukast Fair-Med pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje:

•    fenobarbital (lek stosowany w leczeniu padaczki),

•    fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki),

•    ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń).

Montelukast Fair-Med z jedzeniem i piciem

Lek Montelukast Fair-Med, 10 mg, tabletki powlekane może być przyjmowany niezależnie od jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie w ciąży

Kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, kobiety podejrzewające, że mogą być w ciąży, oraz kobiety planujące zajście w ciążę powinny zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz ustali, czy mogą one przyjmować Montelukast Fair-Med w tym okresie.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy Montelukast Fair-Med przechodzi do mleka kobiecego. Kobiety karmiące piersią lub planujące karmienie piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Montelukast Fair-Med.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Montelukast Fair-Med nie powinien wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej każda osoba może w inny sposób reagować na ten lek. Niektóre działania niepożądane (np. zawroty głowy i senność), które bardzo rzadko obserwowano podczas stosowania montelukastu, mogą wpływać na zdolność niektórych pacjentów do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Montelukast Fair-Med, 10 mg, tabletki powlekane zawiera aspartam

Lek ten zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

3. Jak stosować lek Montelukast Fair-Med

•    Pacjent powinien przyjmować jedną tabletkę leku Montelukast Fair-Med dziennie zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Lek powinno się przyjmować nawet wówczas, gdy u pacjenta nie występują żadne objawy lub jeśli u pacjenta występuje napad astmy.

•    Pacjent powinien przyjmować ten lek zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub do farmaceuty.

•    Lek przeznaczony do stosowania doustnego.

Młodzież w wieku od 15 lat i dorośli:

Lek Montelukast Fair-Med, 10 mg, tabletki powlekane należy przyjmować w dawce jednej tabletki dziennie, wieczorem. Lek Montelukast Fair-Med, 10 mg, tabletki powlekane może być przyjmowany niezależnie od jedzenia.

Jeśli pacjent przyjmuje Montelukast Fair-Med, powinien dopilnować, aby nie przyjmować jednocześnie innych leków zawierających tę samą substancję czynną, czyli montelukast.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Montelukast Fair-Med

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

W większości doniesień dotyczących przedawkowania nie wymieniano żadnych działań niepożądanych. Najczęściej występującymi objawami po przedawkowaniu u dorosłych i dzieci były ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty i nadpobudliwość ruchowa.

Pominięcie zastosowania leku Montelukast Fair-Med

Należy dołożyć wszelkich starań, aby Montelukast Fair-Med stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli jednak pacjent opuści dawkę, wówczas należy kontynuować dotychczasowy schemat stosowania leku polegający na podawaniu go w dawce jednej tabletki dziennie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Montelukast Fair-Med

Montelukast Fair-Med jest skuteczny w leczeniu astmy, tylko jeśli jest stosowany regularnie.

Bardzo ważne jest, aby pacjent przyjmował Montelukast Fair-Med tak długo, jak długo zalecił to lekarz. Pomoże to w utrzymaniu kontroli objawów astmy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych dotyczących montelukastu stosowanego w postaci tabletek powlekanych o mocy 10 mg najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi (występującymi u co najmniej 1 na 100, lecz u mniej niż 1 na 10 leczonych pacjentów) uznanymi za mające związek ze stosowaniem montelukastu były:

•    ból głowy,

•    ból brzucha.

Wszystkie te objawy miały w większości przypadków charakter łagodny i występowały z większą częstością u pacjentów leczonych montelukastem niż u pacjentów otrzymujących placebo (czyli tabletki niezawierające żadnego leku).

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej zdefiniowano według następującej konwencji:

Bardzo częste działania niepożądane - występujące częściej niż u 1 na 10 osób Częste działania niepożądane - występujące nie częściej niż u 1 na 10 osób Niezbyt częste działania niepożądane - występujące nie częściej niż u 1 na 100 osób Rzadkie działania niepożądane - występujące nie częściej niż u 1 na 1000 osób Bardzo rzadkie działania niepożądane - występujące nie częściej niż u 1 na 10 000 osób

Ponadto, po wprowadzeniu tego leku do obrotu, zgłaszano występowanie:

•    zakażeń górnych dróg oddechowych (bardzo często),

   wzmożonej tendencji do krwawień (rzadko),

   reakcji alergicznych obejmujących obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, który może utrudniać oddychanie lub połykanie (niezbyt często),

   zmian w zachowaniu i nastroju [dziwne sny, w tym koszmary senne, problemy z zasypianiem, chodzenie we śnie, drażliwość, uczucie niepokoju, niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe obejmujące zachowania agresywne lub wrogość, depresja (niezbyt często); drżenie, zaburzenia uwagi, upośledzenie pamięci (rzadko); omamy (czyli halucynacje), dezorientacja, myśli i próby samobójcze

(bardzo rzadko)],

•    zawrotów głowy, senności, drętwienia i mrowienia, napadów drgawek (niezbyt często),

•    kołatania serca (czyli palpitacji) (rzadko),

   krwawienia z nosa (niezbyt często),

   biegunki, nudności, wymiotów (często); suchości w jamie ustnej, niestrawności (niezbyt często),

   zapalenia wątroby (bardzo rzadko),

   wysypka (często), siniaków, swędzenia, pokrzywki (niezbyt często); bolesnych czerwonych guzków pod skórą, które najczęściej pojawiają się w obrębie goleni (rumień guzowaty) , ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy), które mogą wystąpić bez ostrzeżenia (bardzo rzadko),

   bólów stawowych lub mięśniowych, bolesnych kurczów mięśni (niezbyt często),

   gorączki (często); osłabienie/zmęczenia, złego samopoczucia, obrzęków (niezbyt często).

U pacjentów chorujących na astmę leczonych montelukastem opisywano bardzo rzadkie przypadki występowania kombinacji takich objawów, jak objawy grypopodobne, drętwienie lub mrowienie w kończynach górnych lub dolnych, nasilenie objawów ze strony dróg oddechowych i/lub wysypka (zespół Churga i Straussa). Jeśli u pacjenta wystąpią którekolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tych objawów niepożądanych należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Montelukast Fair-Med

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrze po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Montelukast Fair-Med

•    Substancją czynną leku jest montelukast. Jedna tabletka zawiera sól sodową montelukastu w ilości równoważnej 10 mg montelukastu.

•    Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), celuloza mikrokrystaliczna (E 460), hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona (E 463), kroskarmeloza sodowa (E 468), aromat bananowy [w skład którego wchodzą: maltodekstryna, skrobia modyfikowana (E 1450), glikol propylenowy (E 1520)], aspartam (E 951) i magnezu stearynian (E 572).

Oprócz tego otoczka tabletek zawiera barwnik o nazwie Opadry yellow 20A33251 [w skład którego wchodzą: hypromeloza 3 cP (E 464), hydroksypropyloceluloza (E 463), talk (E 553b), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172) i żelaza tlenek czerwony (E172)].

Jak wygląda lek Montelukast Fair-Med i co zawiera opakowanie

Lek Montelukast Fair-Med, 10 mg, tabletki powlekane ma postać beżowych, okrągłych, dwuwypukłych tabletek.

Blistry w opakowaniach po: 14, 28 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Fair-Med Healthcare GmbH

Planckstrasse 13

22765 Hamburg

Niemcy

Wytwórca

Genepharm S.A

18km Marathon Avenue, 15351 Pallini Grecja

hameln rds a.s.

Horná 36, 900 01 Modra Słowacja

Pharmadox Healthcare Ltd

KW 20A - Kordin Industrial Park - Paola, PLA 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:

Estonia:

Francja:

Hiszpania:

Holandia:

Litwa:

Łotwa:

Malta:

Niemcy:

Polska:

Portugalia:

Słowacja:

Słowenia:


Montelukast Fair-Med 10 mg potahovaná tableta

Montelukast Fair-Med 10mg

Montelukast Fair-Med 10mg comprimés pelliculé

Montelukast Fair-Med 10mg comprimidos recubiertos con película EFG

Montelukast Fair-Med 10mg filmomhulde tabletten

Montelukast Fair-Med 10mg plévele dengtos tabletés

Montelukast Fair-Med 10mg apvalkotas tabletes

Montelukast Fair-Med 10mg film-coated tablets

Montelukast Fair-Med 10mg filmtabletten

Montelukast Fair-Med

Montelukast Fair-Med

Montelukast Fair-Med 10mg

Montelukast Fair-Med 10mg filmsko oblozene tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2014

Montelukast Fair-Med

Charakterystyka Montelukast fair-med

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Montelukast Fair-Med, 10 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera sól sodową montelukastu w ilości równoważnej 10 mg montelukastu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: aspartam (E 951) w ilości 1,5 mg na tabletkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Beżowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Montelukast Fair-Med jest wskazany do stosowania w leczeniu astmy jako lek dodatkowy u pacjentów cierpiących na astmę przewlekłą łagodną, u których nie uzyskuje się wystarczającej kontroli astmy przy zastosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów i u których stosowane doraźnie krótko działające P-mimetyki nie zapewniają wystarczającej kontroli objawów klinicznych astmy. U pacjentów chorych na astmę, u których stosowanie leku Montelukast Fair-Med jest wskazane właśnie z powodu astmy, lek ten może też łagodzić objawy sezonowego alergicznego nieżytu nosa.

Montelukast Fair-Med jest ponadto wskazany do stosowania w profilaktyce astmy u pacjentów, u których dominującym komponentem jest powysiłkowy skurcz oskrzeli.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u młodzieży w wieku od 15 lat i u dorosłych cierpiących na astmę i jednocześnie na sezonowy alergiczny nieżyt nosa wynosi jedną tabletkę o mocy 10 mg dziennie, którą należy przyjmować wieczorem.

Ogólne zalecenia:

Wpływ terapeutyczny produktu leczniczego Montelukast Fair-Med na parametry kontroli astmy uwidacznia się w ciągu pierwszej doby. Montelukast Fair-Med może być przyjmowany niezależnie od jedzenia. Pacjentów powinno się poinformować o konieczności kontynuowania stosowania produktu leczniczego Montelukast Fair-Med, nawet jeśli objawy astmy znajdują się pod kontrolą, a także podczas okresów zaostrzenia astmy. Montelukast Fair-Med nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi produktami zawierającymi tę samą substancję czynną, czyli montelukast.

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku ani u pacjentów z niewydolnością nerek lub łagodnym bądź umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby. Dawkowanie u osobników płci męskiej i żeńskiej jest takie samo.

Stosowanie produktu leczniczego Montelukast Fair-Med a stosowanie innych leków na astmę: Montelukast Fair-Med można dodawać do dotychczas stosowanego schematu leczenia.

Wziewne glikokortykosteroidy:

Montelukast Fair-Med może być włączany do leczenia jako lek dodatkowy u pacjentów, u których wziewne glikokortykosteroidy oraz doraźnie stosowane krótko działające P-mimetyki nie zapewniają odpowiedniej kontroli objawów klinicznych. Nie powinno się zastępować wziewnych glikokortykosteroidów produktem leczniczym Montelukast Fair-Med (patrz punkt 4.4).

Alternatywną postacią dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat są Montelukast Fair-Med tabletki 4 mg do rozgryzania i żucia.

Dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat Montelukast Fair-Med dostępny jest w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów powinno się poinformować o tym, że montelukastu w postaci doustnej nie wolno stosować w celu leczenia napadów astmy i że na ten wypadek powinni mieć pod ręką zwykle stosowany lek doraźny. W przypadku wystąpienia napadu astmy należy zastosować krótko działający wziewny P-mimetyk. Jeśli pacjent będzie potrzebował więcej inhalacji krótko działającego P-mimetyku niż zwykle, wówczas powinien on jak najszybciej zgłosić się do lekarza po poradę.

Nie powinno się nagle zastępować doustnych glikokortykosteroidów montelukastem.

Brak danych, z których wynikałoby, że dawkę doustnych glikokortykosteroidów można obniżyć, kiedy jednocześnie stosuje się montelukast.

W rzadkich przypadkach u pacjentów otrzymujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może dochodzić do rozwoju eozynofilii układowej, która w części przypadków może manifestować się objawami klinicznymi zapalenia naczyń przypominającego zespół Churga i Straussa, który to zespół często leczony jest glikokortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki te zwykle, lecz nie zawsze, związane były z obniżeniem dawki lub odstawieniem doustnych glikokortykosteroidów. Nie można ani wykluczyć, ani jednoznacznie potwierdzić tego, że stosowanie antagonistów receptorów leukotrienowych może być związane z rozwojem zespołu Churga i Straussa. Lekarze powinni być szczególnie wyczuleni na możliwość pojawienia się u leczonych przez nich pacjentów eozynofilii, zmian skórnych typowych dla zapalenia naczyń, nasilenia objawów ze strony układu oddechowego, powikłań kardiologicznych i/lub neuropatii. Pacjentów, u których dochodzi do pojawienia się wymienionych objawów, powinno się ponownie przebadać, a stosowany przez nich schemat leczenia zrewidować.

Leczenie montelukastem nie eliminuje u pacjentów z astmą kwas acetylosalicylowykonieczności unikania kwas acetylosalicylowyi innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Produkt leczniczy Montelukast Fair-Med, 10 mg, tabletki powlekane zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. W związku z tym może on być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Montelukast można podawać łącznie z innymi lekami rutynowo stosowanymi w profilaktyce i przewlekłym leczeniu astmy. W badaniach nad interakcjami międzylekowymi montelukast stosowany w zalecanych dawkach klinicznych nie wywierał klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę następujących produktów leczniczych: teofiliny, prednizonu, prednizolonu, doustnych środków antykoncepcyjnych (połączenia etynyloestradiolu z noretyndronem w stosunku 35 : 1), terfenadyny, digoksyny i warfaryny.

U pacjentów jednocześnie stosujących fenobarbital pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia montelukastu w osoczu od czasu (AUC) uległo obniżeniu o około 40%. Ponieważ montelukast jest metabolizowany przez CYP3A4, 2C8, i 2C9, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków indukujących CYP3A4, 2C8, i 2C9 takich jak fenytoina, fenobarbital i ryfampicyna, szczególnie u dzieci.

W badaniach in vitro wykazano, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP2C8. W badaniu klinicznym nad interakcjami międzylekowymi pomiędzy montelukastem a rozyglitazonem (substratem reprezentatywnym dla produktów leczniczych metabolizowanych głównie przez CYP2C8) wykazano jednak, że montelukast nie hamuje aktywności CYP2C8 w warunkach in vivo. Montelukast nie powinien zatem w sposób znaczący wpływać na metabolizm produktów leczniczych metabolizowanych przez ten izoenzym (np. paklitakselu, rozyglitazonu i repaglinidu).

W badaniach in vitro wykazano, że montelukast jest substratem CYP 2C8 oraz w mniejszym stopniu 2C9 i 3A4. W badaniu klinicznym interakcji międzylekowych obejmującym montelukast i gemfibrozyl (inhibitor zarówno CYP 2C8 jak i 2C9), gemfibrozyl powodował 4,4-krotne zwiększenie układowej ekspozycji na montelukast. Po jednoczesnym podaniu z gemfibrozylem lub innymi silnymi inhibitorami CYP 2C8 nie jest wymagane rutynowe dostosowanie dawki montelukastu, ale lekarz powinien mieć świadomość możliwości nasilenia działań niepożądanych.

Na podstawie danych in vitro nie należy oczekiwać istotnych klinicznie interakcji lekowych ze słabszymi inhibitorami CYP 2C8 (np. trimetoprym). Jednoczesne podawanie montelukastu z itrakonazolem, silnym inhibitorem CYP 3A4, powodowało brak istotnego zwiększenia układowej ekspozycji na montelukast.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na przebieg ciąży ani na rozwój zarodka i płodu.

Ograniczone dane dostępne z baz danych dotyczących ciąż nie wskazują występowania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stosowaniem montelukastu a występowaniem wad rozwojowych (np. wad kończyn), które rzadko zgłaszano na całym świecie w okresie porejestracyjnym.

Montelukast Fair-Med może być stosowany w ciąży, tylko jeśli jego stosowanie jest bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

W badaniach na szczurach wykazano, że montelukast przechodzi do mleka (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy montelukast przechodzi do mleka kobiecego.

Montelukast Fair-Med może być stosowany w okresie karmienia piersią, tylko jeśli jego stosowanie jest bezwzględnie konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Montelukast nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W bardzo rzadkich przypadkach pacjenci zgłaszali jednak senność lub zawroty głowy.

4.8    Działania niepożądane

Montelukast był oceniany w badaniach klinicznych, w których lek ten w postaci:

•    tabletek powlekanych o mocy 10 mg stosowano u około 4000 pacjentów nastoletnich w wieku od 15 lat oraz pacjentów dorosłych,

•    tabletek powlekanych o mocy 10 mg stosowano u około 400 pacjentów nastoletnich w wieku od 15 lat oraz pacjentów dorosłych cierpiących na astmę i sezonowy alergiczny nieżyt nosa,

•    tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg stosowano u około 1750 pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do 14 lat

Wymienione poniżej, związane ze stosowanymi lekami działania niepożądane w badaniach klinicznych zgłaszane były często (czyli z częstością od > 1/100 do < 1/10) u pacjentów leczonych montelukastem, przy czym częstość ta była większa niż w przypadku pacjentów z astmą otrzymujących placebo:

Klasyfikacja układów i narządów

Młodzież w wieku od 15 lat oraz dorośli [dwa badania 12-tygodniowe (n = 795)]

Pacjenci pediatryczni w wieku od 6 do 14 lat [jedno badanie 8-tygodniowe (n = 201) i dwa 56-tygodniowe (n = 615)]

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

W przypadku wydłużenia leczenia w badaniach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów do okresu maksymalnie 2 lat w przypadku młodzieży w wieku od 15 lat i dorosłych oraz 12 miesięcy w przypadku pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do 14 lat nie stwierdzono zmian w zakresie profilu bezpieczeństwa.

Okres porejestracyjny

W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane stwierdzane w okresie porejestracyjnym w podziale na układy i narządy oraz w podziale na poszczególne określenia zdarzeń niepożądanych. Kategorie częstości występowania poszczególnych działań niepożądanych oszacowano na podstawie danych z badań klinicznych.

Klasyfikacja układów i narządów

Określenie zdarzenia niepożądanego

Kategoria częstości występowania*

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia górnych dróg

Bardzo często

oddechowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Wzmożona tendencja do krwawień

Rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja

Niezbyt często

Nacieki eozynofilowe wątroby

Bardzo rzadko

Zaburzenia psychiczne

Dziwaczne sny, w tym koszmary senne, bezsenność, sennowłóctwo, objawy lękowe, pobudzenie psychoruchowe obejmujące zachowania agresywne lub wrogość, depresja, pobudzenie psychoruchowe (w tym drażliwość, uczucie niepokoju, drżenia§)

Niezbyt często

Zaburzenia uwagi, upośledzenie pamięci

Rzadko

Omamy, dezorientacja, myśli i zachowania samobójcze

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, senność,

parestezje/niedoczulica,

drgawki

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Rzadko

Zaburzenia układu

Krwawienie z nosa

Niezbyt często

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zespół Churga i Straussa (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka^ nudności^ wymiotyi

Często

Suchość w jamie ustnej, dyspepsja

Niezbyt często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Podwyższona aktywność aminotransferaz w surowicy (AlAT, AspAT)

Często

Zapalenie wątroby (w tym uszkodzenie wątroby cholestatyczne, miąższowe i mieszane)

Bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki

Wysypkał

Często

podskórnej

Siniaczenie, pokrzywka, świąd

Niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowy

Rzadko

Rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy

Bardzo rzadko

Zaburzenia mięśniowo-

Bóle stawowe, bóle

Niezbyt często

szkieletowe i tkanki łącznej

mięśniowe, w tym bolesne kurcze mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączkał

Często

Osłabienie/zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki

Niezbyt często


*) Kategoria częstości występowania: ustalona dla każdego z określeń zdarzenia niepożądanego na podstawie częstości występowania zawartej w bazie danych badań klinicznych: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

f) To zdarzenie niepożądane, zgłaszane w badaniach klinicznych jako bardzo częste u pacjentów otrzymujących montelukast, było również zgłaszane jako bardzo częste u pacjentów otrzymujących placebo.

ł) To zdarzenie niepożądane, zgłaszane w badaniach klinicznych jako częste u pacjentów otrzymujących montelukast, było również zgłaszane jako częste u pacjentów otrzymujących placebo.

§ Kategoria częstości występowania: Rzadko


Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania montelukastu. W długookresowych badaniach dotyczących astmy montelukast podawany był w dawkach sięgających 200 mg/dobę pacjentom dorosłym przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkookresowych - w dawkach sięgających 900 mg/dobę pacjentom przez około tydzień, czemu nie towarzyszyły żadne klinicznie istotne zdarzenia niepożądane.

Istnieją doniesienia o ostrym przedawkowaniu montelukastu w okresie porejestracyjnym oraz w badaniach klinicznych. Doniesienia te dotyczą dorosłych i dzieci oraz dawek sięgających 1000 mg (około 61 mg/kg u 42-miesięcznego dziecka). Odchylenia stwierdzane klinicznie i laboratoryjnie były zgodne z profilem bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych i pacjentów pediatrycznych. W większości doniesień dotyczących przedawkowania nie wymieniano żadnych zdarzeń niepożądanych. Najczęściej występujące zdarzenia niepożądane były zgodne z profilem bezpieczeństwa montelukastu i obejmowały ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty i nadpobudliwość ruchową.

Nie wiadomo, czy montelukast można usuwać z organizmu poprzez hemodializę lub dializę otrzewnową.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki stosowane ogólnie w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych do stosowania wewnętrznego, antagoniści receptora leukotrienowego, kod ATC: R03DC03

Leukotrieny cysteinylowe (LTC4, LTD4, LTE4) to silnie działające eikozanoidy uwalniane przez różnorodne komórki, w tym przez komórki tuczne i eozynofile. Te ważne mediatory proastmatyczne wiążą się z receptorami leukotrienów cysteinylowych (CysLT). Receptory CysLT typu 1 (CysLTi) występują w drogach oddechowych człowieka (w tym na komórkach mięśni gładkich dróg oddechowych i makrofagach znajdujących się w drogach oddechowych) oraz na powierzchni innych komórek prozapalnych (w tym na powierzchni eozynofili i niektórych komórek macierzystych linii mieloidalnej). Stwierdzono związek pomiędzy receptorami CysLT a patofizjologią astmy i alergicznego nieżytu nosa. W astmie efekty pośredniczone przez leukotrieny obejmują skurcz oskrzeli, zwiększenie wydzielania śluzu, zwiększenie przepuszczalności naczyń oraz rekrutację eozynofili. W alergicznym nieżycie nosa CysLT są uwalniane ze śluzówki nosowej po ekspozycji na alergeny zarówno podczas reakcji wczesnej, jak i późnej fazy i wiążą się z objawami alergicznego nieżytu nosa. Stwierdzono, że ekspozycja błony śluzowej nosa na CysLT powoduje zwiększenie oporu przewodów nosowych i wystąpienie objawów niedrożności nosa.

Montelukast to aktywny po podaniu doustnym związek, który z dużym powinowactwem i wybiórczością wiąże się z receptorami CysLTi. W badaniach klinicznych montelukast, już w dawkach 5 mg, hamował skurcz oskrzeli wywoływany przez podawany wziewnie LTD4. Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin od podania doustnego. Działanie rozszerzające oskrzela wywoływane przez P-mimetyki i wywoływane przez montelukast sumują się. Leczenie montelukastem hamowało zarówno wczesny, jak i późny skurcz oskrzeli wywoływany ekspozycją na antygen. U pacjentów dorosłych i pacjentów pediatrycznych montelukast, w porównaniu z placebo, powodował spadek liczby eozynofili we krwi obwodowej. W oddzielnym badaniu leczenie za pomocą montelukastu powodowało znamienny spadek liczby eozynofili w drogach oddechowych (oznaczanych w plwocinie) oraz we krwi obwodowej, a także poprawę stopnia kontroli objawów klinicznych astmy.

W badaniach z udziałem dorosłych montelukast w dawce 10 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, prowadził do znamiennej poprawy w zakresie porannych wartości FEVi (o 10,4% wobec 2,7% w stosunku do wartości wyjściowych), porannego szczytowego przepływu wydechowego (PEFR)

(o 24,5 l/min wobec 3,3 l/min w stosunku do wartości wyjściowych) oraz do znamiennego spadku całkowitego zapotrzebowania na P-mimetyki (o 26,1% wobec -4,6% w stosunku do wartości wyjściowych). U pacjentów stosujących montelukast odnotowano też znamiennie większą poprawę w zakresie wskaźników zarówno dziennych, jak i nocnych objawów astmy niż u pacjentów otrzymujących placebo. W badaniach z udziałem dorosłych wykazano zdolność montelukastu do nasilania efektów klinicznych wywoływanych przez wziewne glikokortykosteroidy (procentowa zmiana FEV1 w stosunku do wartości wyjściowych w przypadku stosowania beklometazonu drogą wziewną i montelukastu oraz w przypadku stosowania samego beklometazonu; odpowiednio 5,43% i 1,04%; użycie P-mimetyków: odpowiednio -8,70% i 2,64%). W porównaniu ze stosowanym wziewnie beklometazonem (200 ąg dwa razy na dobę za pomocą spejsera) montelukast szybciej wywoływał odpowiedź początkową, natomiast w badaniu 12 tygodniowym beklometazon wywoływał większy średni efekt leczniczy (procentowa zmiana FEV1 w stosunku do wartości wyjściowych w przypadku stosowania beklometazonu drogą wziewną i montelukastu oraz w przypadku stosowania samego beklometazonu; odpowiednio 7,49% i 13,3%; użycie P-mimetyków: odpowiednio -28,28% i -43,89%). Jednak w porównaniu z beklometazonem w przypadku montelukastu u większego odsetka pacjentów uzyskiwano podobne odpowiedzi kliniczne (np. u 50% pacjentów leczonych beklometazonem uzyskano poprawę FEVwynoszącą około 11% lub więcej w stosunku do wartości wyjściowych, podczas gdy odsetek ten w przypadku pacjentów leczonych montelukastem wyniósł 42%).

Przeprowadzono badanie kliniczne w celu oceny skuteczności montelukastu w leczeniu objawów sezonowego alergicznego nieżytu nosa u pacjentów nastoletnich w wieku od 15 lat i pacjentów dorosłych z astmą i występującym jednocześnie sezonowym alergicznym nieżytem nosa. W badaniu tym stosowanie montelukastu w postaci tabletek o mocy 10 mg podawanych raz na dobę prowadziło, w porównaniu do stosowania placebo, do statystycznie znamiennej poprawy wskaźnika nasilenia objawów nieżytu nosa w ciągu doby. Wartość wskaźnika nasilenia objawów nieżytu nosa w ciągu doby to średnia wartości wskaźnika nasilenia objawów nieżyt nosa w ciągu dnia (średnia wartość nasilenia przekrwienia i obrzęku śluzówki nosa, nasilenia wydzieliny z nosa, nasilenia kichania i nasilenia świądu) oraz wartości wskaźnika nasilenia objawów nieżytu nosa w nocy (średnia wartość nasilenia przekrwienia i obrzęku śluzówki nosa po przebudzeniu, nasilenia trudności w zasypianiu oraz nasilenia wybudzeń w ciągu nocy). Stwierdzono znamienną poprawę w stosunku do placebo globalnej oceny nasienia alergicznego nieżytu nosa dokonywanej przez pacjentów i przez lekarzy. Ocena skuteczności w astmie nie była głównym celem tego badania.

W 8-tygodniowym badaniu z udziałem pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do 14 lat montelukast w dawce 5 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, prowadził do znamiennej poprawy w zakresie czynności układu oddechowego (poprawa FEV1 o 8,71% wobec 4,16% w stosunku do wartości wyjściowych; poprawa porannego PEFR o 27,9 l/min wobec 17,8 l/min w stosunku do wartości wyjściowych) oraz spadku całkowitego zapotrzebowania na stosowane doraźnie p-mimetyki (o 11,7% wobec zwiększenia zapotrzebowania o 8,2% w stosunku do wartości wyjściowych).

Znamienne zmniejszenie nasilenia powysiłkowego skurczu oskrzeli (PSO) wykazano w 12-tygodniowym badaniu z udziałem dorosłych (maksymalny spadek FEV1 wyniósł 22,33% w przypadku montelukastu i 32,40% w przypadku placebo, a czas powrotu wskaźnika FEV1 do wartości mieszczących się w granicach 5% FEV1 mierzonego przed wysiłkiem wyniósł w obu grupach odpowiednio 44,22 min i 60,64 min). Efekt ten utrzymywał się przez cały 12-tygodniowy okres leczenia. Zmniejszenie nasilenia powysiłkowego skurczu oskrzeli wykazano też w krótkookresowym badaniu z udziałem pacjentów pediatrycznych (maksymalny spadek FEV1 wyniósł 18,27% w przypadku montelukastu i 26,11% w przypadku placebo, a czas powrotu wskaźnika FEV1 do wartości mieszczących się w granicach 5% FEVmierzonego przed wysiłkiem wyniósł w obu grupach odpowiednio 17,76 min i 27,98 min). Efekt ten w obu tych badaniach wykazywano pod koniec okresu pomiędzy poszczególnymi dawkami.

U pacjentów z astmą i nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, którzy jednocześnie otrzymywali wziewne i/lub doustne glikokortykosteroidy, montelukast, w porównaniu z placebo, prowadził do znamiennej poprawy stopnia kontroli objawów astmy (zmiana FEV1 w stosunku do wartości wyjściowych wynosząca +8,55% w przypadku montelukastu i -1,74% w przypadku placebo oraz zmiana całkowitego zapotrzebowania na p-mimetyki w stosunku do wartości wyjściowych wynosząca odpowiednio -27,7% i +2,09%).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Montelukast ulega szybkiemu wchłanianiu po podaniu doustnym. W przypadku tabletek powlekanych o mocy 10 mg średnie maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) uzyskiwane jest w ciągu 3 godzin (W) po podaniu osobom dorosłym na czczo. Średnia biodostępność po podaniu doustnym wynosi 64%. Na biodostępność po podaniu doustnym oraz wartość Cmax nie ma wpływu standardowy posiłek. Bezpieczeństwo i skuteczność wykazano w badaniach klinicznych, w których tabletki powlekane o mocy 10 mg podawano niezależnie od posiłków.

W przypadku tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg wartość Cmax uzyskiwana jest w ciągu 2 godzin po podaniu na czczo. Średnia biodostępność po podaniu doustnym wynosi 73% i ulega obniżeniu do 63% pod wpływem standardowego posiłku.

Dystrybucja:

Stopień wiązania montelukastu z białkami osocza przekracza 99%. Objętość dystrybucji montelukastu w stanie stacjonarnym wynosi średnio 8-11 litrów. Badania na szczurach, którym podawano znakowany izotopowo montelukast, wykazały minimalne przechodzenie tego leku przez barierę krew-mózg. Ponadto stężenie materiału znakowanego izotopowo oznaczane 24 godziny po podaniu we wszystkich pozostałych tkankach było minimalne.

Metabolizm:

Montelukast podlega intensywnym przemianom metabolicznym. W badaniach, w których stosowano dawki lecznicze, stężenie w osoczu metabolitów montelukastu było niewykrywalne w stanie stacjonarnym u dorosłych i dzieci.

Cytochrom P450 2C8 jest głównym enzymem metabolizmu montelukastu. Ponadto w mniejszym stopniu przyczyniają się do tego enzymy CYP 3A4 i 2C9, chociaż wykazano, że u zdrowych uczestników przyjmujących 10 mg montelukastu dziennie itrakonazol, inhibitor CYP 3A4, nie zmieniał zmiennych farmakokinetycznych montelukastu Badania in vitro wykazały, że terapeutyczne stężenia montelukastu w osoczu nie hamują izoenzymów 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 czy 2D6 cytochromu P450. Udział metabolitów w wywieraniu działania leczniczego montelukastu jest minimalny.

Eliminacja.:

Klirens osoczowy montelukastu u zdrowych dorosłych wynosi średnio 45 ml/min. Po podaniu doustnym znakowanego izotopowo montelukastu 86% radioaktywności wykryto w kale z 5-dobowej zbiórki, a < 0,2% w moczu. Wyniki te w połączeniu z szacunkowymi danymi na temat biodostępności montelukastu po podaniu doustnym wskazują na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane niemal wyłącznie z żółcią.

Szczególne grupy pacjentów: Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z łagodnym bądź umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby. Nie prowadzono badań z udziałem pacjentów z upośledzoną czynnością nerek. Ponieważ montelukast i jego metabolity wydalane są z żółcią, można założyć, że nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek. Brak danych dotyczących farmakokinetyki montelukastu u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby (> 9 punktów na skali Childa-Pugha).

W przypadku stosowania wysokich dawek montelukastu (przekraczających 20 i 60 razy zalecaną dawkę dla osób dorosłych) obserwowano spadek stężenia teofiliny w osoczu. Efekt ten nie był obserwowany przy stosowaniu dawki zalecanej wynoszącej 10 mg raz na dobę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności na zwierzętach stwierdzono niewielkie i przemijające odchylenia w zakresie parametrów biochemicznych surowicy, takich jak aktywność AlAT oraz stężenie glukozy, fosforanów i triglicerydów. Objawami działań toksycznych u zwierząt były: wzmożone wydzielanie śliny, objawy ze strony przewodu pokarmowego, luźne stolce i zaburzenia gospodarki elektrolitowej. Zaburzenia te występowały przy dawkowaniu, przy którym narażenie ogólnoustrojowe jest > 17 razy większe niż przy dawkowaniu klinicznym stosowanym u ludzi. U małp działania niepożądane pojawiały się przy dawkach od 150 mg/kg/dobę (czyli przy dawkach, przy których narażenie ogólnoustrojowe jest > 232 razy większe niż przy dawkach klinicznych). W badaniach na zwierzętach montelukast nie wpływał na płodność ani na zdolności rozrodcze przy stosowaniu dawek, przy których narażenie ogólnoustrojowe jest 24 razy większe niż przy stosowaniu dawek klinicznych. W badaniach nad płodnością samic szczura, którym podawano montelukast w dawce 200 mg/kg/dobę (narażenie ogólnoustrojowe > 69 razy większe niż narażenie po zastosowaniu dawek klinicznych u ludzi), stwierdzono niewielkie zmniejszenie masy ciała potomstwa. W badaniach na królikach stwierdzono większą częstość występowania niepełnego kostnienia w porównaniu do równoległej grupy kontrolnej zwierząt przy dawkach, przy których narażenie ogólnoustrojowe jest > 24 większe niż przy dawkach klinicznych. U szczurów nie stwierdzano żadnych zaburzeń. Wykazano, że montelukast przechodzi przez barierę łożyskową i do mleka samic.

Po jednorazowym podaniu soli sodowej montelukastu myszom i szczurom w dawkach sięgających 5000 mg/kg, która to dawka była maksymalną przebadaną dawką (odpowiednio 15 000 mg/m2 u myszy i 30 000 mg/m2 u szczurów), nie stwierdzono przypadków padnięć. Dawka ta odpowiada dawce 25 000 razy większej od zalecanej dawki dobowej u osób dorosłych (przyjmując, że masa ciała dorosłego pacjenta wynosi 50 kg).

W badaniach na myszach stwierdzono, że montelukast w dawkach sięgających 500 mg/kg/dobę (dawka powodująca około > 200 razy większe narażenie ogólnoustrojowe niż dawka kliniczna stosowana u ludzi) nie wykazuje działania fototoksycznego podczas naświetlania promieniami UVA, UVB lub światłem widzialnym.

Montelukast nie wykazywał działania mutagennego w testach in vitro ani in vivo oraz nie działał rakotwórczo u gryzoni.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Mannitol (E 421)

Celuloza mikrokrystaliczna (E 460)

Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona (E 463)

Kroskarmeloza sodowa (E 468)

Aromat bananowy [w skład którego wchodzą: maltodekstryna, skrobia modyfikowana (E1450), glikol propylenowy (E 1520)]

Aspartam (E 951)

Magnezu stearynian (E 572)

Otoczka tabletki:

Opadry yellow 20A33251:

Hypromeloza 3 cP (E 464)

Hydroksypropyloceluloza (E 463)

Talk (E 553b)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Aluminium/Aluminium zawierające po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140 lub 200 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fair-Med Healthcare GmbH Planckstrasse 13 22765 Hamburg Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20890

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2013-01-15

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-02-05

Montelukast Fair-Med