+ iMeds.pl

Montelukast pfizer 4 mgUlotka Montelukast pfizer

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Montelukast Pfizer, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Montelukastum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Montelukast Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Montelukast Pfizer

3.    Jak stosować lek Montelukast Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Montelukast Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Montelukast Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Lek Montelukast Pfizer jest antagonistą receptora leukotrienowego, który hamuje aktywność związków nazywanych leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych. Przez hamowanie działania leukotrienów lek Montelukast Pfizer łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę.

Lekarz zalecił stosowanie leku Montelukast Pfizer w celu leczenia astmy u dziecka i zapobiegania występowaniu jej objawom w ciągu dnia i w nocy.

■    Lek Montelukast Pfizer jest stosowany w leczeniu pacjentów w wieku 2 do 5 lat, u których wyniki dotychczasowego leczenia są niezadowalaj ące i wymagają stosowania dodatkowych leków.

■    Lek Montelukast Pfizer może być także stosowany zamiast wziewnych kortykosteroidów u dzieci w wieku 2 do 5 lat, które ostatnio nie przyjmowały kortykosteroidów doustnie i które nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych.

■    Lek Montelukast Pfizer pomaga także zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywołanemu przez wysiłek fizyczny u pacjentów w wieku 2 lat i starszych.

Lekarz określi, jak stosować lek Montelukast Pfizer w zależności od występuj ących u dziecka objawów i stopnia nasilenia astmy.

Czym jest astma?

Astma jest chorobą przewlekłą.

W astmie występują:

■    trudności w oddychaniu spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. Zwężenie to nasila się lub zmniejsza w odpowiedzi na różne czynniki.

■    wrażliwość dróg oddechowych, które reagują na wiele czynników, takich jak: dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

■    obrzęk (zapalenie) nabłonka wyściełającego drogi oddechowe.

Do objawów astmy należą: kaszel, świszczący oddech i ucisk w klatce piersiowej.

Należy poinformować lekarza o wszelkich obecnych lub występujących w przeszłości u dziecka problemach zdrowotnych lub alergiach.

Kiedy nie podawać dziecku leku Montelukast Pfizer

• Jeśli dziecko ma uczulenie na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

■    Jeśli u dziecka nasilą się objawy astmy lub wystąpi duszność, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

■    Doustny lek Montelukast Pfizer nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. Jeśli taki napad wystąpi, należy postępować ściśle według wskazówek otrzymanych od lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie wziewny lek przeznaczony do stosowania doraźnie w napadach astmy.

■    Ważne, aby dziecko przyjmowało wszystkie leki przeciwko astmie przepisane przez lekarza. Leku Montelukast Pfizer nie należy stosować zamiast innych leków przeciwko astmie przepisanych dziecku przez lekarza.

■ Należy pamiętać o skonsultowaniu się z lekarzem, jeśli u dziecka przyjmującego leki przeciw astmie wystąpią następujące objawy: objawy jak w grypie, mrowienie lub drętwienie rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka.

■    Dziecko nie może przyjmować kwasu acetylosalicylowego lub leków przeciwzapalnych (tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych - NLPZ), jeśli nasilają one u dziecka objawy astmy.

Inne leki i Montelukast Pfizer

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Montelukast Pfizer, jak też Montelukast Pfizer może wpływać na działanie innych leków stosowanych u dziecka.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio przez dziecko lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Montelukast Pfizer należy poinformować lekarza, jeśli dziecko przyjmuje następuj ące leki:

■    fenobarbital (stosowany w leczeniu padaczki)

■    fenytoinę (stosowaną w leczeniu padaczki)

■ ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń).

Montelukast Pfizer z jedzeniem i piciem

Leku Montelukast Pfizer nie należy przyjmować z posiłkiem; lek należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po jedzeniu.

Ciąża i karmienie piersią

Ten podpunkt nie dotyczy leku Montelukast Pfizer o mocy 4 mg, gdyż jest on przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat, ale poniższe informacje dotyczą substancji czynnej leku, montelukastu.

Ciąża

Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny zasięgnąć porady lekarza przed zażyciem leku Montelukast Pfizer. Lekarz oceni, czy mogą go przyjmować w tym czasie.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka kobiecego. Jeśli kobieta karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna zasięgnąć porady lekarza przed przyj ęciem leku Montelukast Pfizer.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten podpunkt nie dotyczy leku Montelukast Pfizer o mocy 4 mg, gdyż jest on przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat, ale poniższe informacje dotyczą substancji czynnej leku, montelukastu.

Nie jest spodziewany wpływ leku Montelukast Pfizer na zdolność prowadzenia samochodu lub obsługiwania maszyn, jednak działanie leku może być różne u poszczególnych pacjentów. Bardzo rzadko opisywano występowanie u niektórych osób działań niepożądanych (takich jak zawroty głowy i senność), które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Montelukast Pfizer zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Jeżeli dziecko ma fenyloketonurię (rzadkie, wrodzone zaburzenie metabolizmu), należy wziąć pod uwagę, że każda tabletka do rozgryzania i żucia leku Montelukast Pfizer zawiera fenyloalaninę (w ilości odpowiadającej 0,674 mg fenyloalaniny w 1 tabletce do rozgryzania i żucia o mocy 4 mg).

3. Jak stosować lek Montelukast Pfizer

■    Lek ten należy podawać dziecku pod nadzorem osoby dorosłej.

■    Dziecko powinno przyjmować tylko j edną tabletkę leku Montelukast Pfizer raz na dobę, zgodnie z zaleceniami lekarza.

■    Lek należy przyjmować nawet wówczas, gdy u dziecka nie występują żadne objawy oraz w dni, w których wystąpił napad astmy.

■    Lek Montelukast Pfizer należy zawsze stosować u dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

■    Lek należy przyjmować doustnie.

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:

Jedna tabletka do rozgryzania i żucia Montelukast Pfizer na dobę, przyjmowana wieczorem. Leku Montelukast Pfizer nie należy przyjmować z posiłkiem; lek należy przyjmować co najmniej godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po jedzeniu.

Jeśli dziecko przyjmuje lek Montelukast Pfizer, należy upewnić się, że nie otrzymuje również innych leków, które zawierają tę samą substancje czynną, montelukast.

Dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat, lek Montelukast Pfizer jest dostępny w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg.

Lek Montelukast Pfizer, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Montelukast Pfizer

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym dziecko.

W większości przypadków przedawkowania nie obserwowano działań niepożądanych. Najczęściej występuj ącymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po przedawkowaniu leku u dorosłych i dzieci były: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty i nadmierna aktywność ruchowa.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Montelukast Pfizer

Należy starać się podawać dziecku lek Montelukast Pfizer zgodnie z zaleceniem lekarza. Jeśli jednak dawka leku zostanie pominięta, należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania - podawania jednej tabletki raz na dobę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Montelukast Pfizer

Lek Montelukast Pfizer jest skuteczny w leczeniu astmy u dziecka tylko wtedy, gdy jest stosowany systematycznie. Ważne, aby dziecko przyjmowało lek Montelukast Pfizer tak długo, jak zalecił lekarz. Pomoże to kontrolować objawy astmy u dziecka.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 4 mg najczęściej (co najmniej u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów przyjmujących lek) zgłaszano następuj ące działania niepożądane, prawdopodobnie związane ze stosowaniem montelukastu:

-    ból brzucha;

-    wzmożone pragnienie.

Ponadto następujące działanie niepożądane opisywano w badaniach klinicznych z zastosowaniem tabletek powlekanych o mocy 10 mg i tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg:

-    ból głowy.

Były one zwykle lekkie i występowały częściej u pacjentów leczonych montelukastem niż otrzymujących placebo (tabletka niezawierająca leku).

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych, wymienionych poniżej, określono według następującej konwencji:

-    bardzo często (występują u co najmniej 1 pacjenta na 10);

-    często (występuj ą u 1 do 10 pacjentów na 100);

-    niezbyt często (występuj ą u 1 do 10 pacjentów na 1 000);

-    rzadko (występuj ą u 1 do 10 pacjentów na 10 000);

-    bardzo rzadko (występuj ą rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000);

Ponadto, po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano następuj ące działania niepożądane:

-    zakażenie górnych dróg oddechowych (bardzo często);

-    zwiększona skłonność do krwawień (rzadko);

-    reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, j ęzyka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu (niezbyt często);

-    zmiany zachowania i nastroju: nietypowe sny, w tym koszmary senne, trudności w zasypianiu, chodzenie we śnie (somnambulizm), drażliwość, uczucie lęku, niepokój, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne lub wrogość, depresja (niezbyt często), drżenie (rzadko), omamy, myśli i zachowania samobójcze (bardzo rzadko);

- zawroty głowy, senność, mrowienie i (lub) drętwienie, drgawki (niezbyt często);

-    kołatanie serca (rzadko);

-    krwawienie z nosa (niezbyt często);

-    biegunka, nudności, wymioty (często), suchość w jamie ustnej, niestrawność (niezbyt często);

-    zapalenie wątroby (bardzo rzadko);

- powstawanie siniaków, świąd, pokrzywka (niezbyt często), tkliwe, czerwone grudki pod skórą, najczęściej występujące na przednich powierzchniach podudzi (rumień guzowaty) (bardzo rzadko);

-    bóle stawów lub mięśni, skurcze mięśni (niezbyt często);

- gorączka (często), zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki (niezbyt często).

U pacjentów z astmą leczonych montelukastem, obserwowano bardzo rzadkie przypadki występowania jednocześnie takich objawów jak: objawy grypopodobne, mrowienie lub drętwienie rąk i nóg, zaostrzenie objawów płucnych i (lub) wysypka (zespół Churga-Strauss). Jeśli wystąpi jeden lub więcej z powyższych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Aby uzyskać więcej informacji o działaniach niepożądanych leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Montelukast Pfizer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, blistrze i etykiecie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Montelukast Pfizer

-    Substancj ą czynną leku jest montelukast.

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 4 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego.

-    Pozostałe składniki to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza 2%, kroskarmeloza sodowa, żelaza tlenek czerwony (E 172), aspartam (E 951), aromat wiśniowy sztuczny (zawierający substancje aromatyzujące i skrobię modyfikowaną) i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Montelukast Pfizer i co zawiera opakowanie

Tabletka do rozgryzania i żucia.

Różowe, nakrapiane, owalne, obustronnie wypukłe tabletki niepowlekane z wytłoczonym symbolem „X” po jednej stronie i „52” po drugiej.

Produkt Montelukast Pfizer, tabletki do rozgryzania i żucia jest dostępny w blistrach PVC/Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium i butelkach z HDPE z zamknięciem z PP zawierającym środek pochłaniający wilgoć.

Wielkości opakowań:

Blistry PVC/Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 140, 200 tabletek do rozgryzania i żucia.

Butelki z HDPE: 30, 90 tabletek do rozgryzania i żucia.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca/Importer

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgia

Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse, Francja

fizer Italia s.r.l.

.ocalità Marino Del Tronto, 63100- Ascoli Piceno (AP), Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja:

Niemcy:

Włochy:

Norwegia:

Portugalia:

Polska:

Hiszpania:

Wielka Brytania:


MONTELUKAST PFIZER 4 mg, comprimé à croquer

Montelukast Pfizer 4 mg Klautabletten

Montelukast Pfizer Italia

Montelukast Pfizer

Montelucaste Parke-Davis

Montelukast Pfizer

Montelukast Pharmacia 4 mg comprimidos masticables EFG Montelukast 4 mg chewable tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Montelukast Pfizer

Charakterystyka Montelukast pfizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Montelukast Pfizer, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 4 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: aspartam (E 951) - 1,2 mg aspartamu w tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do rozgryzania i żucia.

Różowe, nakrapiane, owalne, obustronnie wypukłe tabletki niepowlekane z wytłoczonym symbolem „X” po jednej stronie i „52” po drugiej, o wymiarach 11 mm x 8 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Montelukast Pfizer jest wskazany jako lek dodatkowy w leczeniu astmy przewlekłej, łagodnej do umiarkowanej u tych pacjentów w wieku od 2 do 5 lat, u których kontrola objawów wziewnymi kortykosteroidami oraz „doraźnie” stosowanymi krótko działającymi beta-agonistami jest niezadowalająca.

Montelukast Pfizer może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych kortykosteroidów u pacjentów w wieku od 2 do 5 lat z przewlekłą astmą łagodną, u których w ostatnim okresie nie występowały ciężkie napady astmy wymagające zastosowania doustnych kortykosteroidów, i którzy nie są w stanie stosować kortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.2).

Montelukast Pfizer jest również wskazany w zapobieganiu astmie u pacjentów w wieku 2 lat i starszych, w której dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania u dzieci po nadzorem osoby dorosłej. Dawka dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat to jedna tabletka do rozgryzania i żucia 4 mg na dobę, przyjmowana wieczorem. Jeśli chodzi o przyjmowanie w połączeniu z posiłkiem, produkt Montelukast Pfizer należy przyjmować 1 godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po jedzeniu. Dostosowanie dawki w tej grupie wiekowej nie jest konieczne. Montelukast Pfizer w postaci tabletek do rozgryzania i żucia 4 mg nie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Zalecenia ogólne

Terapeutyczny wpływ produktu Montelukast Pfizer na wskaźniki kontroli astmy jest widoczny w pierwszej dobie leczenia. Należy wyjaśnić pacjentom, że powinni kontynuować stosowanie produktu Montelukast Pfizer, nawet wtedy, gdy objawy astmy są pod kontrolą, jak również w okresach zaostrzenia astmy.

Nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Brak danych dotyczących stosowania produktu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Niezależnie od płci pacjenta należy stosować tę samą dawkę.

Stosowanie produktu Montelukast Pfizer zamiast małych dawek kortykosteroidów wziewnych w leczeniu przewlekłej astmy łagodnej:

Montelukast nie jest zalecany do stosowania w monoterapii u pacjentów z przewlekłą astmą umiarkowaną. Stosowanie montelukastu zamiast małych dawek kortykosteroidów wziewnych u dzieci z przewlekłą astmą łagodną należy rozważyć tylko u pacjentów, u których w ostatnim czasie nie występowały ciężkie napady astmy wymagające podania kortykosteroidów doustnych i którzy nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.1). Zgodnie z definicją, przewlekła astma łagodna charakteryzuje się występowaniem napadów astmy częściej niż raz w tygodniu, ale rzadziej niż raz na dobę, występowaniem objawów nocnych częściej niż dwa razy w miesiącu, ale rzadziej niż raz w tygodniu oraz prawidłową czynnością płuc w okresie między kolejnymi epizodami. Jeśli do wizyty kontrolnej (zwykle w ciągu miesiąca) nie udaje się zadowalająco opanować objawów, należy rozważyć zastosowanie dodatkowego lub innego leku przeciwzapalnego, zgodnie ze schematem stopniowania leczenia astmy. Należy okresowo oceniać stopień opanowania objawów astmy u pacjentów.

Stosowanie produktu Montelukast Pfizer w zapobieganiu astmie u dzieci w wieku od 2 do 5 lat, u których dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym:

U pacjentów w wieku od 2 do 5 lat skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym może być głównym objawem przewlekłej astmy oskrzelowej, która wymaga leczenia wziewnymi kortykosteroidami. Stan pacjentów należy ocenić po upływie 2 do 4 tygodni leczenia montelukastem. Jeżeli nie została osiągnięta zadowalająca odpowiedź, należy rozważyć dodatkowe lub inne leczenie.

Stosowanie produktu Montelukast Pfizer w odniesieniu do innych metod leczenia astmy:

Jeśli produkt Montelukast Pfizer jest stosowany jako lek dodatkowy do wziewnych kortykosteroidów, nie powinno się nagle zastępować kortykosteroidów w postaci wziewnej produktem Montelukast Pfizer (patrz punkt 4.4).

Tabletki powlekane 10 mg są przeznaczone dla dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej. Tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów należy poinformować, by nigdy nie stosowali doustnie montelukastu w ostrym napadzie astmy oraz, aby w przypadku napadu astmy, zawsze mieli dostępny odpowiedni lek do stosowania doraźnego. Jeśli wystąpi ostry napad astmy, należy zastosować krótko działającego beta-agonistę w postaci wziewnej. Jeśli pacjent potrzebuje większej niż zwykle liczby inhalacji krótko działającego beta-agonisty, powinien jak najszybciej zgłosić się po poradę do lekarza.

Nie należy nagle zastępować montelukastem kortykosteroidów wziewnych lub doustnych.

Brak danych wskazuj ących na możliwość zmniejszenia dawki kortykosteroidów doustnych podczas jednoczesnego stosowania montelukastu.

W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może wystąpić układowa eozynofilia, niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga-Strauss, często leczonego kortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki wystąpienia tego zespołu były związane zwykle, choć nie zawsze, ze zmniejszeniem dawki lub przerwaniem leczenia kortykosteroidami doustnymi. Nie można wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie antagonistów receptora leukotrienowego wiąże się z wystąpieniem zespołu Churga-Strauss. Lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na takie objawy, jak eozynofilia, wysypka pochodzenia naczyniowego, nasilenie się objawów płucnych, powikłania kardiologiczne i (lub) neuropatie. Pacjentów, u których występują te objawy, należy ponownie zbadać i ocenić stosowany dotychczas u nich schemat leczenia.

Produkt Montelukast Pfizer zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Montelukast można podawać jednocześnie z innymi lekami zwykle stosowanymi w zapobieganiu i długotrwałym leczeniu astmy. W badaniach dotyczących interakcji leków, montelukast w zalecanej dawce klinicznej nie wpływał istotnie klinicznie na farmakokinetykę następuj ących leków: teofiliny, prednizonu, prednizolonu, doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiol z noretyndronem w stosunku 35:1), terfenadyny, digoksyny i warfaryny.

U osób otrzymujących jednocześnie fenobarbital, pole pod krzywą stężenia montelukastu w osoczu (AUC) zmniejszyło się o około 40%. Ze względu na to, że montelukast jest metabolizowany z udziałem izoenzymu CYP 3A4, należy zachować ostrożność, szczególnie u dzieci, podczas jednoczesnego podawania montelukastu z lekami pobudzającymi aktywność CYP 3A4, takimi jak fenytoina, fenobarbital i ryfampicyna.

Badania in vitro wykazały, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP 2C8. Jednakże dane z badania klinicznego dotyczącego interakcji montelukastu z rozyglitazonem (substrat badawczy reprezentatywny dla leków metabolizowanych głównie z udziałem CYP 2C8) wykazały, że montelukast nie hamuje izoenzymu CYP 2C8 in vivo. Dlatego uważa się, że montelukast nie zmienia istotnie metabolizmu leków metabolizowanych przez ten enzym (np. paklitaksel, rozyglitazon i repaglinid).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność Patrz punkt 5.3.

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na ciążę lub rozwój zarodka lub płodu.

Ograniczone dane z dostępnych baz danych dotyczących ciąży nie wskazuj ą na związek przyczynowy pomiędzy przyjmowaniem montelukastu a występowaniem wad rozwojowych (tj. wad kończyn), które zgłaszano rzadko na całym świecie po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Montelukast może być stosowany w okresie ciąży jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

Karmienie _ piersią

Badania na szczurach wykazały, że montelukast przenika do mleka (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka ludzkiego.

Montelukast może być stosowany u matek karmiących piersią jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie należy spodziewać się, aby montelukast wpływał na zdolność pacjentów prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak w bardzo rzadkich przypadkach pacjenci zgłaszali występowanie senności lub zawrotów głowy.

4.8    Działania niepożądane

Montelukast był oceniany w następujących badaniach klinicznych:

■    tabletki powlekane 10 mg u około 4000 pacjentów w wieku 15 lat i starszych,

■    tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg u około 1750 dzieci w wieku od 6 do 14 lat oraz

■    tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg u 851 dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Montelukast był oceniany w następuj ącym badaniu klinicznym u pacjentów z astmą sporadyczną:

■    granulat 4 mg oraz tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg u 1038 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat.

W badaniach klinicznych następujące działania niepożądane, związane ze stosowaniem produktu leczniczego, były zgłaszane często (> 1/100 do < 1/10) przez pacjentów z astmą, leczonych montelukastem i występowały częściej niż u pacjentów otrzymujących placebo:

Klasyfikacja układów i narządów

Pacjenci w wieku 15 lat i starsi (dwa badania 12-tygodniowe; n=795)

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat (jedno badanie 8-tygodniowe; n=201); (dwa badania 56-tygodniowe; n=615)

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (jedno badanie 12-tygodniowe; n=461); (jedno badanie 48-tygodniowe; n=278)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

ból brzucha

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

pragnienie

W badaniach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów podczas długotrwałego stosowania produktu leczniczego - do 2 lat u osób dorosłych i do 12 miesięcy u dzieci w wieku od 6 do 14 lat - nie stwierdzono zmiany profilu bezpieczeństwa.

Łącznie 502 dzieci w wieku od 2 do 5 lat było leczonych montelukastem przez co najmniej 3 miesiące, 338 przez 6 miesięcy lub dłużej i 534 przez 12 miesięcy lub dłużej. Również u tych pacjentów profil bezpieczeństwa nie zmieniał się podczas długotrwałego leczenia.

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

Działania niepożądane, zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu, wymieniono w tabeli poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów, oraz specyficzną terminologią opisująca działania niepożądane. Częstość występowania działań niepożądanych została oszacowana na podstawie odpowiednich badań klinicznych.

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość występowania*

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenie górnych dróg oddechowych1

Bardzo często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zwiększona skłonność do krwawień

Rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja

Niezbyt często

Nacieki eozynofilowe w wątrobie

Bardzo rzadko

Zaburzenia psychiczne

Nietypowe sny, w tym koszmary senne, bezsenność, somnambulizm, drażliwość, lęk, niepokój, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne lub wrogość, depresja

Niezbyt często

Drżenie

Rzadko

Omamy, myśli i zachowania samobójcze (skłonności samobójcze)

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, senność, parestezje, hipoestezje, napady drgawkowe

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Krwawienie z nosa

Niezbyt często

Zespół Churga-Strauss (ang. CSS, Churg-Strauss Syndrome) (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka1, nudności1, wymioty1

Często

Suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność

Niezbyt często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona aktywność aminotransferaz (AlAT, AspAT) w surowicy

Często

Zapalenie wątroby (w tym cholestatyczne, watrobowo-komórkowe oraz uszkodzenie wątroby o mieszanej etiologii)

Bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka1

Często

Powstawanie siniaków, pokrzywka, świąd

Niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowy

Rzadko

Rumień guzowaty (Erythema nodosum)

Bardzo rzadko

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów, bóle mięśni, w tym kurcze mięśni

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka1

Często

Osłabienie i (lub) zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk

Niezbyt często

*Częstość występowania: określona dla każdego działania niepożądanego na podstawie zgłaszania w badaniach klinicznych: bardzo często ( ^ 1/10), często (^ 1/100 do < 1/10), niezbyt często ( ^ 1/1000 do < 1/100), rzadko ( ^ 1/10,000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10,000).

^To działanie niepożądane było zgłaszane w badaniach klinicznych bardzo często zarówno u pacjentów, którzy otrzymywali montelukast, jak i u pacjentów otrzymujących placebo.

ł To działanie niepożądane było zgłaszane w badaniach klinicznych często zarówno u pacjentów, którzy otrzymywali montelukast, jak i u pacjentów otrzymujących placebo.

4.9 Przedawkowanie

Brak dokładnych informacji na temat leczenia przedawkowania montelukastu. W badaniach dotyczących leczenia astmy przewlekłej, w których montelukast w dawkach do 200 mg na dobę podawano dorosłym pacjentom przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkotrwałych do 900 mg na dobę przez około tydzień, bez klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu oraz podczas badań klinicznych zgłaszano przypadki ostrego przedawkowania montelukastu. Przypadki te dotyczą pacjentów dorosłych i dzieci po przyjęciu dawki tak dużej, jak 1000 mg (około 61 mg/kg mc. u dziecka w wieku 42 miesięcy). Obserwacje kliniczne i laboratoryjne były zgodne z profilem bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych i u dzieci. W większości przypadków przedawkowania nie wystąpiły działania niepożądane. Najczęściej występujące działania niepożądane były zgodne z profilem bezpieczeństwa montelukastu i obejmowały: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty i nadmierną aktywność psychoruchową.

Nie wiadomo, czy montelukast jest usuwany w trakcie dializy otrzewnowej lub hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych do stosowania ogólnego, antagoniści receptora leukotrienowego.

Kod ATC: R03DC03

Leukotrieny cysteinylowe (LTC4, LTD4, LTE4) są eikozanoidami o silnym działaniu zapalnym, uwalnianymi przez różne komórki, w tym przez komórki tuczne i eozynofile. Te ważne mediatory sprzyjające rozwojowi astmy wiążą się z receptorami dla leukotrienów cysteinylowych (CysLT), występuj ącymi w drogach oddechowych człowieka i wywołuj ą różne reakcje, w tym skurcz oskrzeli, wydzielanie śluzu, zwiększoną przepuszczalność naczyń krwionośnych i napływ eozynofilów.

Montelukast jest związkiem aktywnym, który po podaniu doustnym z dużym i wybiórczym powinowactwem wiąże się z receptorem CysLT1. W badaniach klinicznych montelukast hamuje skurcz oskrzeli wywołany wdychaniem LTD4 w dawkach tak małych, jak 5 mg. Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin od podania doustnego. Działanie rozszerzaj ące oskrzela spowodowane przez beta-agonistę było addytywne do działania spowodowanego przez montelukast. Leczenie montelukastem hamowało zarówno wczesną, jak i późną fazę skurczu oskrzeli wywołanego prowokacj ą antygenową. W porównaniu z placebo, montelukast zmniejszał liczbę eozynofilów we krwi obwodowej u dorosłych i u dzieci. W osobnym badaniu leczenie montelukastem znacząco zmniejszało liczbę eozynofilów w drogach oddechowych (mierzoną w plwocinie). U pacjentów dorosłych i u dzieci w wieku od 2 do 14 lat montelukast zmniejszał, w porównaniu z placebo, liczbę eozynofilów we krwi obwodowej, wraz z kliniczną poprawą kontroli astmy oskrzelowej.

W badaniach u dorosłych montelukast podawany w dawce 10 mg raz na dobę powodował, w porównaniu z placebo, znaczącą poprawę porannych wartości FEV1 (zmiana w stosunku do wartości początkowej: 10,4% vs. 2,7%), porannego szczytowego przepływu (PEFR; zmiana w stosunku do wartości początkowej: 24,5 l/min vs. 3,3 l/min) oraz znaczące zmniejszenie całkowitego zużycia beta-agonistów (zmiana w stosunku do wartości początkowej:

-26,1% vs. -4,6%). W porównaniu z placebo stwierdzono znaczną poprawę zgłoszonych przez pacjentów objawów astmy występuj ących w dzień i w nocy.

Badania u osób dorosłych wykazały, że montelukast może uzupełniać działanie kliniczne wziewnych kortykosteroidów (procentowa zmiana w stosunku do wartości początkowej podczas stosowania beklometazonu w postaci wziewnej z montelukastem w porównaniu do stosowania samego beklometazonu wynosiła, odpowiednio, dla FEVi: 5,43% vs. 1,04%, zużycie beta- agonisty: -8,70% vs. 2,64%). W porównaniu z beklometazonem w postaci wziewnej (200 pg dwa razy na dobę z wykorzystaniem komory inhalacyjnej) montelukast pozwalał uzyskać szybszą odpowiedź początkową, choć w czasie 12-tygodniowego badania beklometazon zapewniał większą średnią skuteczność leczenia (zmiana procentowa w stosunku do wartości początkowej podczas stosowania montelukastu w porównaniu z beklometazonem wynosiła, odpowiednio, dla FEV1: 7,49% vs. 13,3%, zużycie beta-agonisty: -28,28% vs. -43,89%). Jednak w porównaniu z beklometazonem, duży odsetek pacjentów leczonych montelukastem uzyskiwał podobną odpowiedź kliniczną (np. 50% pacjentów leczonych beklometazonem uzyskiwało poprawę FEV1 o około 11% lub więcej względem wartości początkowej, podczas gdy taką samą odpowiedź uzyskiwało w przybliżeniu 42% pacjentów leczonych montelukastem).

W trwającym 12-tygodni badaniu kontrolowanym placebo, przeprowadzonym u dzieci w wieku od 2 do 5 lat, montelukast w dawce 4 mg raz na dobę poprawiał wskaźniki kontroli astmy w porównaniu z placebo, niezależnie od jednocześnie stosowanego leczenia kontrolującego objawy astmy (kortykosteroidy lub kromoglikan sodowy w postaci wziewnej lub z użyciem nebulizatora).

60% pacjentów nie otrzymywało żadnych innych leków kontrolujących astmę. W porównaniu z placebo montelukast łagodził objawy dzienne (m.in. kaszel, świszczący oddech, trudności w oddychaniu i ograniczenie aktywności) oraz nocne. Ponadto, montelukast w porównaniu z placebo, zmniejszał zużycie beta-agonisty i kortykosteroidów stosowanych „doraźnie” w przypadku nasilenia objawów astmy. U pacjentów otrzymujących montelukast liczba dni bez objawów astmy była większa niż u pacjentów otrzymujących placebo. Działanie terapeutyczne uzyskiwano po pierwszej dawce.

W trwającym 12 miesięcy badaniu kontrolowanym placebo, przeprowadzonym u pacjentów w wieku od 2 do 5 lat, z łagodną astmą przebiegającą z okresowymi zaostrzeniami, montelukast podawany w dawce 4 mg raz na dobę zmniejszał znacząco (p < 0,001) roczną częstość epizodów zaostrzenia (EZ) choroby w porównaniu z placebo (1,60 EZ vs. 2,34 EZ). [EZ definiowano jako objawy dzienne utrzymujące się przez co najmniej 3 dni i wymagaj ące zastosowania beta-agonisty lub kortykosteroidów (doustnych lub wziewnych) bądź hospitalizacji z powodu astmy]. Procentowe zmniejszenie rocznej liczby EZ wynosiło 31,9% (95% CI: 16,9-44,1).

W kontrolowanym placebo badaniu przeprowadzonym u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat, które miały astmę sporadyczną, ale nie miały przewlekłej astmy, podawano montelukast przez okres 12 miesięcy, albo w schemacie: 4 mg raz na dobę, albo w seriach 12-dniowych, z których każdą rozpoczynano wraz z wystąpieniem objawów astmy sporadycznej. Nie wykazano istotnej różnicy w liczbie epizodów zaostrzenia astmy, kończących się napadem astmy, pomiędzy pacjentami leczonymi montelukastem w dawce 4 mg lub placebo. Napad astmy został zdefiniowany jako zaostrzenie astmy, które wymaga nieplanowanej wcześniej wizyty u lekarza, zgłoszenia się na izbę przyjęć lub hospitalizacji, albo zastosowania steroidów doustnych, dożylnych lub domięśniowych.

W 8-tygodniowym badaniu u dzieci w wieku od 6 do 14 lat montelukast w dawce 5 mg raz na dobę znacząco poprawiał czynność układu oddechowego w porównaniu z placebo (zmiana względem wartości początkowej: FEVi 8,71% vs. 4,16%; poranny PEFR 27,9 l/min vs. 17,8 l/min) oraz zmniejszał zużycie beta-agonisty stosowanego doraźnie (-11,7% vs. +8,2% względem wartości początkowej).

Przeprowadzono 12-miesięczne badanie porównujące skuteczność kontroli astmy po zastosowaniu montelukastu lub wziewnego flutykazonu u dzieci w wieku od 6 do 14 lat z przewlekłą astmą łagodną. Stwierdzono, że skuteczność montelukastu była nie mniejsza niż skuteczność flutykazonu pod względem procentowego zwiększania liczby dni bez objawów astmy (RFD, ang. astma Rescue-Free Days), co stanowiło pierwszorzędowy punkt końcowy.

Wyrażona w procentach średnia wartość RFD z całego 12-miesięcznego okresu leczenia zwiększyła się od 61,6 do 84,0 w grupie otrzymującej montelukast i od 60,9 do 86,7 w grupie otrzymującej flutykazon. Średnia różnica między grupami pod względem wyrażonej w procentach RFD, obliczona metodą najmniejszych kwadratów, była znacząca statystycznie (-2,8 przy 95% CI: -4,7 do -0,9), ale znajdowała się w granicach zdefiniowanych uprzednio jako „klinicznie nie gorsza”.

W 12-miesięcznym okresie leczenia zarówno montelukast, jak i flutykazon poprawiły stopień opanowania objawów astmy w odniesieniu do następujących drugorzędowych kryteriów oceny:

FEVi zwiększył się od 1,83 l do 2,09 l w grupie leczonej montelukastem oraz od 1,85 l do 2,14 l w grupie otrzymującej flutykazon. Średnia różnica wartości FEV1 między badanymi grupami, obliczona metodą najmniejszych kwadratów, wynosiła -0,02 l przy 95% CI od -0,06 do 0,02. Średnie zwiększenie FEV1 w stosunku do wartości początkowej i wyrażone jako procent wartości należnej wynosiło 0,6% w grupie leczonej montelukastem, i 2,7% w grupie otrzymującej flutykazon. Różnica średnich wartości procentowych zmian należnej wartości FEV1 od początku badania, obliczona metodą najmniejszych kwadratów, była istotna statystycznie (-2,2% przy 95% CI: -3,6 do -0,7).

Odsetek dni, w których pacjenci stosowali beta-agonistę, zmniejszył się w grupie otrzymującej montelukast z 38,0 do 15,4, a w grupie leczonej flutykazonem z 38,5 do 12,8. Średnia różnica wartości tego parametru pomiędzy grupami, obliczona metodą najmniejszych kwadratów, była znacząca (2,7% przy 95% CI: 0,9 do 4,5).

Odsetek pacjentów, u których wystąpił napad astmy (definiowany jako zaostrzenie astmy, które wymaga zastosowania steroidów doustnych, nieplanowanej wcześniej wizyty u lekarza, zgłoszenia się na izbę przyjęć lub hospitalizacji), wyniósł 32,2 w grupie otrzymującej montelukast i 25,6 w grupie leczonej flutykazonem; iloraz szans (95% CI) był istotny: równy 1,38 (1,04 do 1,84).

Odsetek pacjentów otrzymujących w trakcie badania kortykosteroidy stosowane ogólnie (głównie doustne) wyniósł 17,8% w grupie leczonej montelukastem i 10,5% w grupie stosującej flutykazon. Średnia różnica pomiędzy grupami, obliczona metodą najmniejszych kwadratów, była znacząca (7,3% przy 95% CI: 2,9 do 11,7).

W trwającym 12 tygodni badaniu z udziałem pacjentów dorosłych wykazano znaczące zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli (maksymalne zmniejszenie wartości FEV1 wynosiło 22,33% w grupie leczonej montelukastem i 32,40% w grupie placebo; czas powrotu FEV1 do wartości równej 5% wartości początkowej wynosił 44,22 min vs. 60,64 min). Działanie to utrzymywało się przez cały 12-tygodniowy okres badania. Zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli wykazano również w krótkotrwałym badaniu przeprowadzonym u dzieci w wieku od 6 do 14 lat (maksymalne zmniejszenie wartości FEV1 wynosiło 18,27% vs. 26,11%; czas powrotu FEV1 do wartości równej 5% wartości początkowej wynosił 17,76 min vs. 27,98 min). W obu badaniach działanie leku stwierdzano pod koniec okresu między kolejnymi dawkami (dawkowanie raz na dobę).

U pacjentów z astmą i nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, otrzymujących jednocześnie kortykosteroidy w postaci wziewnej i (lub) doustnej, leczenie montelukastem, w porównaniu z placebo, powodowało znaczącą poprawę kontroli astmy (zmiana względem wartości początkowej: FEV1 8,55% vs. -1,74%, zmniejszenie stosowania beta-agonisty -27,78% vs. 2,09).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Montelukast jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym. U osób dorosłych po podaniu na czczo 10 mg tabletki powlekanej średnie maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) uzyskiwano po 3 godzinach (Tmax). Średnia biodostępność po podaniu doustnym wynosi 64%. Standardowy posiłek nie wpływa na biodostępność i wartość Cmax po podaniu doustnym. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku wykazano w badaniach klinicznych, w których tabletkę powlekaną 10 mg podawano niezależnie od pory posiłku.

Po podaniu na czczo osobom dorosłym 5 mg tabletki do rozgryzania i żucia wartość Cmax uzyskuje się po 2 godzinach. Średnia biodostępność po podaniu doustnym wynosi 73% i zmniejsza się do 63% po spożyciu standardowego posiłku.

Po podaniu na czczo 4 mg tabletki do rozgryzania i żucia dzieciom w wieku od 2 do 5 lat wartość Cmax uzyskuje się po 2 godzinach. Średnia wartość Cmax jest o 66% większa, a średnia wartość Cmin mniejsza w porównaniu z wartością tego parametru osiąganą u osób dorosłych otrzymujących tabletki 10 mg.

Dystrybucja

Montelukast wiąże się z białkami osocza w ponad 99%. Objętość dystrybucji montelukastu w stanie stacjonarnym wynosi średnio od 8 do 11 litrów. Badania na szczurach, którym podawano montelukast znakowany radioizotopem, wskazują na jego minimalne przenikanie przez barierę krew-mózg. Ponadto stężenia znakowanego radioaktywnie leku po 24 godzinach po podaniu dawki były minimalne we wszystkich innych tkankach.

Metabolizm

Montelukast jest w znacznym stopniu metabolizowany. W badaniach z zastosowaniem dawek leczniczych stężenia metabolitów montelukastu w osoczu w stanie stacjonarnym u dorosłych i dzieci były niewykrywalne.

Badania in vitro z zastosowaniem mikrosomów ludzkiej wątroby wskazują, że izoenzymy CYP 3A4, 2A6 i 2C9 układu cytochromu P450 biorą udział w metabolizmie montelukastu. Na podstawie dalszych wyników badań in vitro z użyciem mikrosomów wątroby ludzkiej ustalono, że stężenia terapeutyczne montelukastu w osoczu nie hamują izoenzymów 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 i 2D6 cytochromu P450. Udział metabolitów w działaniu leczniczym montelukastu jest minimalny.

Eliminacja

Klirens osoczowy montelukastu wynosi średnio 45 ml/min u zdrowych osób dorosłych. Po podaniu dawki doustnej montelukastu znakowanego radioizotopem 86% radioaktywności wykrywano w kale z 5-dobowej zbiórki, a < 0,2% w moczu. W połączeniu z szacunkowymi wartościami biodostępności montelukastu po podaniu doustnym, dane te wskazuj ą, że montelukast i jego metabolity są wydalane prawie wyłącznie z żółcią.

Szczególne grupy pacjentów

Nie jest konieczna zmiana dawki u osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby. Nie przeprowadzono badań u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ponieważ montelukast i jego metabolity są wydalane z żółcią, przyjmuje się, że modyfikacja dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna. Brak danych dotyczących farmakokinetyki montelukastu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (>9 w skali Childa-Pugha).

Podczas stosowania dużych dawek montelukastu (20 i 60 razy większych od dawki zalecanej do stosowania u osób dorosłych) obserwowano zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu. Działania tego nie stwierdzano podczas stosowania zalecanej dawki, wynoszącej 10 mg raz na dobę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach działania toksycznego u zwierząt obserwowano niewielkie, przemijające zmiany parametrów biochemicznych, takich jak aktywność AlAT, stężenie glukozy, fosforu i triglicerydów w surowicy. Objawami działania toksycznego u zwierząt były: zwiększone wydzielanie śliny, zaburzenia żołądka i jelit, luźne stolce i zaburzenia równowagi elektrolitowej. Występowały one po podaniu dawek, przy których ekspozycja ogólnoustrojowa była ponad 17 razy większa niż po zastosowaniu dawki klinicznej. U małp działania niepożądane występowały po zastosowaniu dawek większych niż 150 mg/kg mc./dobę (ekspozycja ogólnoustrojowa ponad 232 razy większa niż po zastosowaniu dawki klinicznej). W badaniach na zwierzętach montelukast nie wpływał na płodność ani na zdolność do reprodukcji przy ekspozycji ogólnoustrojowej ponad 24-krotnie większej niż w przypadku dawek klinicznych. Nieznaczne zmniejszenie masy ciała potomstwa odnotowano w badaniu płodności samic szczura po zastosowaniu dawki 200 mg/kg mc./dobę (ekspozycja ogólnoustrojowa ponad 69 razy większa niż po zastosowaniu dawki klinicznej). W badaniach na królikach obserwowano większą częstość występowania niepełnego kostnienia w porównaniu z równoległą grupą kontrolną przy ekspozycji ogólnoustrojowej ponad 24 razy większej niż po zastosowaniu dawki klinicznej. U szczurów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wykazano, że montelukast przenika przez barierę łożyskową i przenika do mleka zwierząt.

Nie stwierdzono zgonów myszy i szczurów po jednorazowym zastosowaniu dawek montelukastu sodowego do 5000 mg/kg mc. - maksymalna badana dawka (odpowiednio, 15 000 mg/m2 pc. u myszy i 30 000 mg/m2 pc. u szczurów). Dawka ta odpowiada dawce 25 tysięcy razy większej od zalecanej dawki dobowej u dorosłych (dla pacjenta o masie ciała 50 kg).

Stwierdzono, że w dawkach do 500 mg/kg mc. na dobę u myszy (ekspozycja ogólnoustrojowa w przybliżeniu ponad 200 razy większa niż w przypadku dawki klinicznej) montelukast nie wykazuje działania fototoksycznego w zakresie widma UVA, UVB i światła widzialnego.

Montelukast nie wykazywał działania mutagennego w testach in vitro i in vivo, oraz nie działał rakotwórczo u gryzoni.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksypropyloceluloza 2%

Kroskarmeloza sodowa Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Aspartam (E 951)

Aromat wiśniowy sztuczny (substancje aromatyzujące i skrobia modyfikowana)

Magnezu stearynian

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 1 rok

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt Montelukast Pfizer, tabletki do rozgryzania i żucia jest dostępny w blistrach PVC/Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium i butelkach z HDPE z zamknięciem z PP zawierającym środek pochłaniający wilgoć.

Wielkości opakowań:

Blistry PVC/Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 140, 200 tabletek do rozgryzania i żucia

Butelki z HDPE: 30, 90 tabletek do rozgryzania i żucia

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Montelukast Pfizer