Imeds.pl

Montelukast Sandoz 5 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Montelukast Sandoz

5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

(Montelukastum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Montelukast Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Montelukast Sandoz

3.    Jak stosować lek Montelukast Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Montelukast Sandoz

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MONTELUKAST SANDOZ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Montelukast jest antagonistą receptora leukotrienowego, który hamuje aktywność związków nazywanych leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych. Przez hamowanie działania leukotrienów lek Montelukast Sandoz łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę.

Lekarz zalecił stosowanie leku Montelukast Sandoz w celu leczenia astmy u dziecka i zapobiegania występowaniu jej objawom w ciągu dnia i w nocy.

■    Lek Montelukast Sandoz o mocy 5 mg jest stosowany w leczeniu pacjentów w wieku od 6 do 14 lat, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą stosowanych dotychczas leków i konieczne jest stosowanie dodatkowych leków.

■    Lek Montelukast Sandoz o mocy 5 mg może być także stosowany zamiast wziewnych kortykosteroidów u dzieci w wieku 6 do 14 lat, które ostatnio nie przyjmowały kortykosteroidów doustnie i które nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych.

■    Lek Montelukast Sandoz o mocy 5 mg pomaga także zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywołanemu przez wysiłek fizyczny.

Lekarz określi, jak stosować lek Montelukast Sandoz w zależności od występujących u dziecka objawów i stopnia nasilenia astmy.

Czym jest astma?

Astma jest przewlekłą chorobą. Astma powoduje:

■    trudności w oddychaniu na skutek zwężenia dróg oddechowych. Zwężenie to nasila się lub zmniejsza w odpowiedzi na różne czynniki.

■ wrażliwość dróg oddechowych sprawiającą, że reagują one na wiele czynników, takich jak dym papierosowy, pyłek roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

■    obrzęk (stan zapalny) nabłonka wyściełającego drogi oddechowe.

Do objawów astmy należą: kaszel, świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MONTELUKAST SANDOZ

Należy poinformować lekarza o wszelkich obecnych lub występujących w przeszłości u dziecka problemach zdrowotnych lub alergiach.

Kiedy nie stosować leku Montelukast Sandoz

• Jeśli dziecko ma uczulenie (nadwrażliwość) na montelukast lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Montelukast Sandoz (patrz punkt 6 „Inne informacje”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Montelukast Sandoz

■    Jeśli u dziecka nasilą się objawy astmy lub wystąpi duszność, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

■    Przyjmowany doustnie lek Montelukast Sandoz nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. W razie wystąpienia napadu astmy należy postępować ściśle według wskazówek otrzymanych od lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie wziewny lek przeznaczony do stosowania w napadach astmy.

■    Ważne, aby dziecko przyjmowało wszystkie leki przeciw astmie zalecone przez lekarza. Leku Montelukast Sandoz nie należy stosować zamiast innych leków przeciw astmie przepisanych dziecku przez lekarza.

■ Należy pamiętać o skonsultowaniu się z lekarzem, jeśli u dziecka przyjmującego leki przeciw astmie wystąpią następujące objawy: objawy jak w grypie, mrowienie lub drętwienie rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka.

■    Dziecku nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego lub leków przeciwzapalnych (tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych - NLPZ), jeśli nasilają one u dziecka objawy astmy oskrzelowej.

Stosowanie innych leków

Niektóre leki mogą wpływać na sposób działania leku Montelukast Sandoz lub lek Montelukast Sandoz może zmieniać działanie innych leków stosowanych u dziecka.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio przez dziecko lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Montelukast Sandoz należy poinformować lekarza o przyjmowaniu przez dziecko następujących leków:

■    fenobarbitalu (leku stosowanego w leczeniu padaczki)

■    fenytoiny (leku stosowanego w leczeniu padaczki)

■    ryfampicyny (leku stosowanego w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń).

Stosowanie leku Montelukast Sandoz z jedzeniem i piciem

Leku Montelukast Sandoz nie należy przyjmować z posiłkiem, ale zażywać co najmniej 1 godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po jedzeniu.

Ciąża i karmienie piersią

Ten podpunkt nie dotyczy leku Montelukast Sandoz o mocy 5 mg, gdyż jest on przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat, ale poniższe informacje dotyczą substancji czynnej leku, montelukastu.

Stosowanie w czasie ciąży

Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny zasięgnąć porady lekarza przed zażyciem leku Montelukast Sandoz. Lekarz oceni, czy mogą go przyjmować w tym czasie.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka kobiecego. Dlatego kobiety, które karmią lub zamierzają karmić piersią powinny zasięgnąć porady lekarza przed zażyciem leku Montelukast Sandoz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Montelukast Sandoz nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia samochodu lub obsługiwania maszyn, jednak działanie leku może być różne u poszczególnych pacjentów. Bardzo rzadko opisywano występowanie u niektórych osób działań niepożądanych (takich jak zawroty głowy i senność), które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Montelukast Sandoz

Tabletki do rozgryzania i żucia Montelukast Sandoz zawierają aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Substancja ta może być szkodliwa dla chorych na fenyloketonurię (rzadkie, wrodzone zaburzenie metabolizmu).

Tabletki do rozgryzania i żucia Montelukast Sandoz zawierają fenyloalaninę (w ilości odpowiadającej 0,674 mg/tabletkę).

Lek Montelukast Sandoz w postaci tabletek do rozgryzania i żucia zawiera czerwień Allura (E 129), która może wywoływać reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MONTELUKAST SANDOZ

■    Dziecko powinno zażywać tylko jedną tabletkę leku Montelukast Sandoz raz na dobę, zgodnie z zaleceniami lekarza.

■    Lek należy zażywać także wtedy, gdy u dziecka nie występują żadne objawy oraz w dni, w których wystąpił napad astmy.

■    Lek Montelukast Sandoz należy zawsze stosować u dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

■    Lek należy przyjmować doustnie.

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat:

Jedna tabletka do rozgryzania i żucia Montelukast Sandoz na dobę, przyjmowana wieczorem. Leku Montelukast Sandoz nie należy przyjmować z posiłkiem, ale zażywać co najmniej 1 godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po jedzeniu.

Jeśli dziecko przyjmuje lek Montelukast Sandoz, należy upewnić się, że nie otrzymuje również innych leków, które zawierają tę samą substancje czynną, montelukast.

Stosowanie leku Montelukast Sandoz o mocy 5 mg nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Montelukast Sandoz

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym dziecko.

W większości przypadków przedawkowania nie obserwowano działań niepożądanych. Do najczęściej występujących objawów przedawkowania u dorosłych i u dzieci należą: ból brzucha, senność, nadmierne pragnienie, ból głowy, wymioty i wzmożona pobudliwość ruchowa.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Montelukast Sandoz

Należy starać się podawać dziecku lek Montelukast Sandoz zgodnie z zaleceniem lekarza. Jeśli jednak dawka leku zostanie pominięta, należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania - podawania jednej tabletki raz na dobę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Montelukast Sandoz

Lek Montelukast Sandoz jest skuteczny w leczeniu astmy u dziecka tylko wtedy, gdy jest stosowany systematycznie. Ważne, aby dziecko zażywało lek Montelukast Sandoz tak długo, jak zalecił lekarz. Pomoże to kontrolować objawy astmy u dziecka.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Montelukast Sandoz może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg i tabletek powlekanych 10 mg najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (u 1 do 10 na 100 osób), które uznano za związane z przyjmowaniem montelukastu, były:

■    bóle głowy.

Ponadto następujące działanie niepożądane opisywano w badaniach klinicznych z zastosowaniem tabletek powlekanych o mocy 10 mg:

■    bóle brzucha.

Działania te były zazwyczaj lekkie i występowały częściej u pacjentów leczonych montelukastem niż otrzymujących placebo (tabletkę nie zawierającą substancji czynnej).

Ponadto po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane:

■    zwiększoną skłonność do krwawień;

■    reakcje alergiczne, w tym wysypkę, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu;

■    zmiany zachowania i nastroju (nieprawidłowe marzenia senne, w tym koszmary senne, omamy, drażliwość, uczucie niepokoju, niepokój ruchowy, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne, drżenie, depresja, zaburzenia snu, bardzo rzadko myśli samobójcze i próby samobójcze);

■ zawroty głowy, senność, mrowienie i (lub) drętwienie, napady drgawkowe

■    kołatanie serca

■    krwawienie z nosa

■    biegunkę, suchość w jamie ustnej, niestrawność, nudności, wymioty

■    zapalenie wątroby

■    powstawanie siniaków, świąd, pokrzywkę, tkliwych na dotyk czerwonych guzków podskórnych, najczęściej występujących na goleniach (rumień guzowaty);

■    ból stawów lub mięśni, kurcze mięśni;

■    uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, obrzęk, gorączkę.

U pacjentów z astmą leczonych montelukastem opisywano bardzo rzadkie przypadki (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) zespołu objawów, takich jak objawy przypominające grypę, mrowienie lub drętwienie rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka (zespół Churga-Strauss). Jeśli u dziecka wystąpi jeden lub więcej z wymienionych objawów, należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Aby uzyskać więcej informacji o działaniach niepożądanych leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MONTELUKAST SANDOZ

■    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

■    Nie stosować leku Montelukast Sandoz po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

■ Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Montelukast Sandoz

■    Substancj ą czynną jest montelukast.

Każda tabletka zawiera 5 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego.

■    Ponadto lek zawiera: mannitol, celulozę mikrokrystaliczną, hydroksypropylocelulozę, żelaza tlenek czerwony (E172), kroskarmelozę sodową, aromat wiśniowy (Cherry Flavour AP0551, Cherry Duarome TD0990B [zawiera czerwień Allura E129]), aspartam (E951) i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Montelukast Sandoz i co zawiera opakowanie

Tabletki do rozgryzania i żucia są różowe lub różowe lekko nakrapiane, okrągłe, oznaczone cyfrą „5” po jednej stronie.

Lek jest dostępny w opakowaniach zawierających 28 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca/Importer Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2D

9220 Lendava, Słowenia Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

S.C. Sandoz, S.R.L.

Livezeni Street no 7A 540472 Targu-Mures, Rumunia

Sandoz N.V.

Van Rooijen Pharma

Schietstandlaan 2 - 2300 Turnhout, Belgia

LEK SA. ul. Podlipie 16 95-010 Stryków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 549 15 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2013

Logo Sandoz

6 UK/H/2505/002/IA/014