Imeds.pl

Montelukastum 123ratio 5 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Montelukastum 123ratio, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Montelukastum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do    lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonemu dziecku.    Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innemu dziecku, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli u dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Montelukastum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Montelukastum 123ratio

3.    Jak stosować lek Montelukastum 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Montelukastum 123ratio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Montelukastum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

Montelukastum 123ratio, tabletki do rozgryzania i żucia jest antagonistą receptora leukotrienowego, tzn. blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych w płucach. Poprzez blokowanie działania leukotrienów Montelukastum 123ratio, tabletki do rozgryzania i żucia łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę.

Lekarz przepisał lek Montelukastum 123ratio, tabletki do rozgryzania i żucia w celu leczenia astmy u dziecka oraz zapobiegania objawom astmy w dzień i w nocy u dziecka.

Montelukastum 123ratio, tabletki do rozgryzania i żucia stosowany jest w leczeniu pacjentów w wieku od 6 do 14 lat, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą przyjmowanych dotychczas leków i konieczne jest stosowanie dodatkowego leczenia.

Montelukastum 123ratio może być również stosowany zamiast wziewnych kortykosteroidów u pacjentów w wieku od 6 do 14 lat, którzy w ostatnim okresie nie przyjmowali doustnych kortykosteroidów w leczeniu astmy i którzy nie są w stanie stosować kortykosteroidów wziewnych.

Montelukastum 123ratio pomaga także zapobiegać objawom astmy wywołanym wysiłkiem fizycznym u pacjentów w wieku od 6 do 14 lat.

W zależności od objawów i stopnia nasilenia astmy u dziecka lekarz zdecyduje jak stosować Montelukastum 123ratio.

Co to jest astma?

Astma jest chorobą przewlekłą.

W astmie występują:

•    trudności w oddychaniu z powodu zwężenia dróg oddechowych. Zwężenie dróg oddechowych nasila się lub zmniejsza w odpowiedzi na różne czynniki.

•    wrażliwość dróg oddechowych sprawiająca, że reagują na wiele czynników, takich jak dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

•    obrzęk (stan zapalny) błony wyściełającej drogi oddechowe.

Objawy astmy obejmują: kaszel, świszczący oddech oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Montelukastum 123ratio Kiedy nie stosować leku Montelukastum 123ratio

•    Jeśli u dziecka stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na montelukast sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Montelukastum 123ratio (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Montelukastum 123ratio należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

•    Doustnie stosowany Montelukastum 123ratio NIE jest przeznaczony do leczenia nagłych napadów duszności. W takiej sytuacji lek nie pomoże dziecku i nigdy nie powinien być w tym celu stosowany. Jeśli wystąpi napad duszności, należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. Jest bardzo ważne, aby zawsze mieć przy sobie lek służący do przerwania napadu duszności.

•    Jeśli dziecko wymaga stosowania wziewnych beta-agonistów częściej niż do tej pory, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

•    Ważne jest, aby dziecko stosowało wszystkie leki przeciwastmatyczne przepisane przez lekarza, zgodnie z zaleceniami. Lek Montelukastum 123ratio nie może zastępować leków steroidowych (wziewnych czy doustnych), które dziecko przyjmowało dotychczas.

•    Jeśli dziecko choruje na fenyloketonurię, należy wziąć pod uwagę, że lek Montelukastum 123ratio zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Fenyloalanina zawarta w tabletkach może być szkodliwa dla osób chorych na fenyloketonurię.

•    U bardzo niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, obserwowano występowanie rzadkiego schorzenia. Jeśli u dziecka wystąpią jednocześnie którekolwiek z następujących objawów zwłaszcza, jeśli utrzymują się lub nasilają się: choroba przypominająca grypę, nasilająca się duszność, mrowienie lub drętwienie kończyn i (lub) wysypka należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Niemowlęta i małe dzieci. Nie zaleca się stosowania leku Montelukastum 123ratio u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Lek Montelukastum 123ratio a inne leki

Lek Montelukastum 123ratio, tabletki do rozgryzania i żucia może być przyjmowany razem z innymi lekami stosowanymi w astmie. Jednak niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Montelukastum 123ratio lub Montelukastum 123ratio może wpływać na działanie innych leków przyjmowanych przez dziecko.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez dziecko obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które dziecko planuje przyjmować.

Jeśli dziecko przyjmuje lub ostatnio przyjmowało inne leki, w tym leki wydawane bez recepty, należy poinformować o tym lekarza. Jest to szczególnie ważne, jeśli jednym z tych leków jest:

•    fenobarbital (stosowany w leczeniu padaczki)

•    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki)

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń).

Montelukastum 123ratio z jedzeniem i piciem

Lek Montelukastum 123ratio, tabletki do rozgryzania i żucia należy przyjmować wieczorem, jedną godzinę przed lub dwie godziny po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża: Kobiety w ciąży, planujące zajście w ciążę lub podejrzewające, że mogą być w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Montelukastum 123ratio.

Karmienie piersią: Nie wiadomo czy lek Montelukastum 123ratio przenika do mleka kobiecego. Jeśli kobieta karmi piersią lub planuje karmienie piersią powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Montelukastum 123ratio.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U pacjentów dorosłych nie należy spodziewać się, że lek Montelukastum 123ratio będzie wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak indywidualne reakcje na lek mogą być różne. Niektóre działania niepożądane bardzo rzadko stwierdzane podczas przyjmowania leku Montelukastum 123ratio mogą mieć wpływ na zdolność pacjentów do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Montelukastum 123ratio zawiera aspartam

Lek Montelukastum 123ratio zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny. Substancja ta może być szkodliwa dla dziecka chorego na fenyloketonurię (rzadkie, wrodzone zaburzenie metabolizmu). Montelukastum 123ratio 5 mg tabletki do rozgryzania i żucia zawierają fenyloalaninę.

3. Jak stosować lek Montelukastum 123ratio

Należy upewnić się, że dziecko zawsze zażywa Montelukastum 123ratio zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet jeśli objawy astmy nie występują lub jeśli wystąpił napad astmy. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka u dzieci w wieku od 6 do 14 lat to jedna tabletka leku Montelukastum 123ratio 5 mg raz na dobę, wieczorem. Lek Montelukastum 123ratio nie należy przyjmować z posiłkiem, ale przyjąć co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

Jeśli dziecko przyjmuje lek Montelukastum 123ratio, należy upewnić się, że nie otrzymuje również innych leków, które zawierają tę samą substancję czynną, montelukast.

Zastosowanie przez dziecko większej niż zalecana dawki leku Montelukastum 123ratio

Jeśli dziecko (lub ktokolwiek inny) połknie wiele tabletek jednocześnie, należy natychmiast skontaktować się z izbą przyjęć szpitala lub z lekarzem. Objawy przedawkowania to: bóle brzucha, senność, wzmożone pragnienie, bóle głowy, wymioty i nadpobudliwość psychoruchowa.

Należy zabrać ze sobą niniejszą ulotkę i pozostałe tabletki lub opakowanie tak, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Montelukastum 123ratio u dziecka

Jeśli dziecko zapomni przyjąć dawkę leku, powinno przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Montelukastum 123ratio przez dziecko

Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Montelukastum 123ratio przez taki okres, jaki przepisał lekarz, zarówno w przypadku, gdy objawy nie występują, jak i gdy objawy występują. Ma to na celu utrzymanie pod kontrolą astmy u dziecka. Lek Montelukastum 123ratio może leczyć objawy astmy jedynie wtedy, gdy jest regularnie stosowany.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Montelukastum 123ratio 4 mg tabletki do rozgryzania i żucia są dostępne dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

W przypadku pacjentów w wieku 15 lat i starszych są dostępne Montelukastum123ratio10 mg tabletki powlekane.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Montelukastum 123ratio może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaobserwowano występowanie reakcji alergicznych, które obejmowały obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, mogące utrudniać oddychanie lub przełykanie, oraz świąd, wysypkę i pokrzywkę. W przypadku wystąpienia u dziecka reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku Montelukastum 123ratio i niezwłocznie udać się do lekarza.

Zaobserwowano następujące działania niepożądane w badaniach klinicznych występujące z podaną, przybliżoną częstością:

Często występujące działania niepożądane (może dotyczyć do 1 na 10 osób)

ból brzucha, ból głowy.

Ponadto po wprowadzeniu leku do obrotu zgłoszono występowanie następujących działań niepożądanych wymienionych według częstotliwości, zaczynając od najczęstszych:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób)

zakażenie górnych dróg oddechowych (np. przeziębienie, ból gardła),

Często (może dotyczyć do 1 na 10 osób)

biegunka, nudności, wymioty, wysypka, gorączka, podwyższony poziom aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych)

Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 osób)

reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu; nietypowe sny, w tym koszmary senne, trudności z zasypianiem, lunatyzm, drażliwość, lęk, niepokój, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne lub wrogość , depresja, zawroty głowy, senność, mrowienie / drętwienie, drgawki; krwawienie z nosa, suchość w jamie ustnej, niestrawność, siniaki, świąd, pokrzywka, bóle stawów lub mięśni, skurcze mięśni, zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk z powodu zatrzymania płynów

Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1000 osób)

zwiększona skłonność do krwawień, drżenie, kołatanie serca, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła z trudnościami w połykaniu lub oddychaniu)

Bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10 000 osób)

omamy, dezorientacja, myśli i próby samobójcze, zapalenie wątroby, tkliwe na dotyk czerwone guzki podskórne, najczęściej występujące na goleniach (rumień guzowaty), ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy), które mogą wystąpić niespodziewanie, wątrobowy naciek eozynofilowy.

U pacjentów z astmą leczonych montelukastem odnotowano bardzo rzadkie przypadki występowania zespołu objawów, takich jak: choroba grypopodobna, mrowienie lub drętwienie rąk i nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka (zespół Churga-Strauss). Jeśli u dziecka wystąpi jeden lub więcej z wymienionych wyżej objawów, należy niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. . Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Montelukastum 123ratio

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać blister w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Nie należy stosować leku Montelukastum 123ratio po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Montelukastum 123ratio

•    Substancją czynną jest montelukast sodu, który jest równoważny 5 mg montelukastu.

•    Inne składniki leku to: mannitol (E421), sodu laurylosiarczan, hydroksypropyloceluloza, żelaza tlenek czerwony (E172), aromat wiśniowy PHS-143671: maltodekstryny (kukurydziane) i skrobia modyfikowana E1450 (kukurydziana), aspartam (E951), karboksymetyloskrobia sodowa typ A, magnezu stearynian.

Jak wyglądają tabletki do rozgryzania i żucia Montelukastum 123ratio i co zawiera opakowanie

Tabletki do rozgryzania i żucia Montelukastum 123ratio, 5 mg są kwadratowe nakrapiane na różowo z wytłoczoną po jednej stronie liczbą „93”, a po drugiej „7425”.

Lek Montelukastum 123ratio, tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg dostępny jest w opakowaniach po 14 i 28 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

1. Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, Polska

2.    Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia

3.    Teva Sante SA, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja

4.    Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry

5.    Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polska

6. Teva UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastboume, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska: Montelukastum 123ratio

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2015

6