+ iMeds.pl

Montelukastum unimark 10 mgUlotka Montelukastum unimark


common-pil- 10 mg_PL, kor.24.03.2013,final 27.04.2013- polish updated.pdf 1 11/26/2013 10:52:18 AM

Pharmazeutischer Unternehmer:

Unimark Remedies s.r.o.,

Prag 2, Vinohrady, Bělehradská 568/92,

PSČ 120 00, Tschechische Republik

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Montelukastum Unimark, 10 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Dla młodzieży w wieku od 15 lat oraz dla dorosłych Montelukastum

Należy uważnie zapozaać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pdcjentc.

•    Należy zayhować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mócją conownie przecz: ytać.

• Należy zwrócić się do lekarza, fzrmaceuty lubi pielęgnięrki w razie jakichkolwiek delszych wątpliwości.

• Lek ten przepiseno ściśle określonśj osobieo Nie należy eż przekazywać innym. Lek możm oatzkodzić innej osob^ nawn^mi objawy .jej c horoby są takie same.

•    Jeśl i wystąpią jakiekolwiek objawy niepnibądane, w ty m wmz elkie możliwe objawy niepożądane niewynnienionż w ni otceo naleny powiedzied o tum ieearzowi, farmaceuc¡e lut) piielęgnlarcei.

Spis treści ulotUi

1. Co tojest Monteluk:n;etum Umimark i wjaZ¡m ce;lu się go stossjo

2.    Informacje ważne przed zestzkowan¡emleeu Montelukastam Ueimark

3.    Jak: stosować Montelukastam Umimark

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak: pazechowywać Montelukestkm Ueimark

6.    ZawakzśU opakować¡a i inne informacje

1. Co to .jest Montelukastum Unimark i wjakim celu się go stosuje

Pełna nazwa leku to Montelukestkm Umimark, 10 mg, tabletki nowlekane.

Lek Montelukestkm Umimark 10 mg tabletki nowlekane zawiekajako substabsja czynną montelukest.

Montelukest to antagonista receptota leukotrienowżćz blokujok^ d^iałanieł substaueji zwanych leukotrianami. Leukotrieny wpwołujązwężenie i obrzęb zróg oddechowych w h^cach í wywołują objąaz'p alergik Poprzez blokbwaoie działania lżukotrienów montelukast łasodzi objawy astmy i ułatwia kontrolę jej objawów, a także łagodzi objawy alergil sezonow/nj (zwanwj tne ketarem siens;rm. porączką siensíd lub sanonowym alergicznym zapalee¡em lułenu iluzowej nosa).

Lekarz zasisał piacjeatcowi Montelukestkm Umimarkw celu lecz eniz występująper u niegn asomy, aby, aapobiećuU występewaćiu objawów tej choroby w ciągu dnia i w nocy. Lek ten jest przeznaczony dla pacjeków powyżej 15 roku oyuia.

• Montelukestjest stesewaćyw leczenm pacjektów, u których yie uzyskano odpowiedniej nonti'oli aćtmy za pzmoce ćtósowaćyca Putydćc zas leków i w związku z tum wymagająoni zastokewać¡adodatkowego leczenia.

• Montelukest zapobieću też zwężeniu dróg oddechowych wywoły wanwmu przezwysiłek fizyczny.

• U pacjektówcaorycć ya asamę, u których ptósować¡e montelukestk jest wskazane z powećz astmy, lek ten moż m Zeż łtigo dzić objawy sezonovćż go alergicznego zaćalap¡a błcjnu íluzowej nosa.

Lekarz okreśk, jak nalećy stosewać Montelukestkm Ueimarkwzależkości od występujppyca p pacjeata objawów i stopnio nasilenia as^amy.

Co tooest .astma'?

Astma to choroba przewlekła.

W przebizgb astmy stwietdza się nastżpujppa junurzenizi

•    Utrudniane oddycaania spewećzwsćezwężeniżm dróg oddechowych. Sto pień zwężeniż dróg oddechowych zwiększa się i ub zmniejsza sod wpływem różnych rzynn¡Pćw.

•    Nadwrażliwość otóg oddechowych, ktäre reaguja na \ł/it)l n czynn¡Pćw, takich jakdam papierosowy, pyłki rośiin, zimne powietrze lubwys iłek fizyczny.

•    Obrzęb (stan zaralkp) błonb íluzowej wyściela/ącaj drogi odslecaovua,

Objawy astmy obejmują: uaszel, Swiszczący dCdecäi chi s u wkl atce piersiowej.

Co to jest alergia sezonowa?

Alergia seaonowż (zwanateż ketarem siensym| porączką ziensą lub sezonowym alerg¡cznym zapalaniem błenu íluzowej nosa) to odpowiedź alergicznaorganizmu na unoszące się w powietrzu pzłki drzew, trww i chwastów. W typowych purypadkacä abjawy alergii sezonowej obejmują: zatazay ícp, katar, swędzenie nosa, kik^tania, nadmierne łzawienia. obrzęb sęwiek, zaczerwienienie i swędzeniz oczu.

2.    Informacje ważwe przed zastosorwaniem leku Montelukastum


Unimark

Kiedy nie stosować leku Montelukestum Unimark

Jeśli pacjent ma ucaulenie na monmiukest luO którykolwiek z pozostałych

okładrnków/tegoleku (vuyminnicłnn w eunkcie 6).

Ostrzeżeniż i środki ostrożności

Przed nozpoczęciem stósować¡aIżeu MontnluUnotum UnimarU należy zwrócić się do lekarze, farmíacnutc lubi f)inlęgnlęrUii

• W przypadku dasilenia się objawów astmy Imb wystą^enia duszności nal eny natyżUm¡ast zgło sić się do leka ima.

•    Prayjmowaćy Użu otćin Montelukestum UnimarU nie j nst przeznaczony oo otooować¡a w le cz^niz napadów/ astmy. W f) rzypadku wystąyi^ąić^ napadu astmy naleny zabtóuować się do polepeńotrńymznych yc lnUarau. Należy zawsze mieć przy sobis wziewny lek de stosować¡a doraźnego w orzypadku wystąlinąia napadu asumy.

•    Bardzo waż ne, aby przyjmovj/ać wszystkie !eki na astmę zapinaee przez lekarze. Lelku Montelukestum UnimarU nie naleny etosowio zamiast innych leków na astmę.

• Należy rUonsultować się z iekamem jemli u eacjenta otrzymnjącnjj|olnUi na astmę wystąb¡ąjednocześn¡e takie) objawy Zak: objawy przypomina jące ąrypę, drętvólnżinlżir mrowienie w nończynach górnych lub doInóćL, nas i lenie objawów ze stro ny oróg odd echowych (lubi ) wysypka.

• Pacjnnc¡| n których ybjawy astmy nabila/ą się pod wpływem kwasu acntulosal¡cylownćz (aspiryny) lnb leków erzeclwzaeaIuekL z grupy niesteroidowych leków erzeclwzaeaIuekL (NLPZL nie powinny przyjmować tych leków.

Dziecii młodzioa

Dla dziedi w wieku od2do5 lot MożtnluU;eo;tum Umimark doutóćny jest w postaći tacieteUi óIo rozgryzania i żucI^ o mocm 4 mg.

Dla dzie di w w iwku od 6 do 1 4 l at Montelukastum UnimarU dos^pny jest w posteći taciateUr óIo rozaryzania i żucI^ o mocm o mg.

Inne leki i Montelukastum Umimark

Należy nowiedzied lekarzuwi lub farmírcnucie o wszystkich lekach przyjmowaćych obecnie lnb oskomo, ż ^at jeż ta olekach, które elanejesię zastouować.

Niektóre leki wpływać na działanie Inku Montelukestum Umimark. Również lek Montelukastum UnimarU możm wpływać na działanie innych leków.

Jest szczególnie ważne, aby przed rozpoczęciem stosowania leku Montelukastum Umimark poinformować lekarza, .jeśli pacjent przyjmuje:

•    fenobarbital (lek stosowaćyw leczen¡n padaczki),

•    fenytoinę (lek stosowaćyw leczen¡n padaczki),

•    ryfampicynę yiek stósowaćyw le cz ^niz gruźlicy i niektórych innych zakażeń),

•    gemarrozyl (lek stosowaćy w leczenm podwyższonego eoziemu tłuszczów w/ osoczu).

Montelukestum Ummark a je dz eniz

Lek Montelukastum Ummale 10 mg tabletki nowleeane możma ejzyjmować n¡ezżieame oó posiłku.

Ciąża i żarmieni^ piersią

W ciąży i w okresie kameienia piersią IuId ą|óy istnieiije^ eode)^eniZ| ne eoyieła jest w ciąży, lubi gdy planije cić^żę;, przed zeótnuować¡em tego leku należy na(adzik się lekarza. Lekarn ustau, czy eabjentee możm ejzyjmować montelukest w ty m okresie!

Nie wiadomo, czy montelukest plzenine do mle ka rek i ećea|o. Jeśi i pacjentee Ideami fjiersii^ lub zamierza ^zaząć zarmić mii^rsii^, siowinna o tym powiedzied lekarzewi.

Prow^ozenie eojazdj:jvni oy^łćyiv^/anie maszyn

Montelul^e;;t nis powinien vl/eływ^kć na zżalnóćr; do plowaćzen¡a eo/aedj:jvn i oy^łćyiv^/ania maszyn. Niemnie.j, l^e^da osoba moazw in ny nnysób reagować na ten lek. Niektóre działania niepożądane (np. zawrotw głowy i senność), które y^rdzo rzadko óysejwov^aćz podczas atosować¡a montelul^e;;tui mogą weły^ar; na zżnlnóćć ćieetc:lrycL yacj eutc/w do plowaćzen¡a eo/azćj:jvni oy^łćyiv^/ania maszyn.

MonteIul^e;;turrj Un¡malezaw¡era laktoiae

Jeśli lek^r^stwi^td^ił u eacjentan¡etólelancja pewpych buLrów, np. laktoia^, wówczas naojent pr^ed przyjęciemo^awianego leku now¡nien seontaerować się z ięeajzemi

3. Jak stosować Montelukastum Umiina^

Ten lek mleny    onnyjmov'/ać zkćdnio z ^alenaniami lekarza. W

przypadku wątpliwości naleny zwrócić sii=; do lekarza lub fam^aczutyl

• Należy nanyjmowaćjedną tabl^tki^ Itiku Montelul^e;;tum Unimale n^ dobę zgodnio z zalezaniami lekarza.

• Lek nalen^ rtósować nawnl we\A/c^as, gd^ g pacjenta nie z/^stębu.ją żadne ob.jawy lubjeśli ui |:)acjeut^r z/brstębuję n^pad asómy.

• Lek neleż^ nanyjmov'/ać doustnie. Tabletkę naleny nałeećć, eo|eija.j^^


Size : W-230mm x H-350mmcommon-pil- 10 mg_PL, kor.24.03.2013,final 27.04.2013- polish updated.pdf 2 11/26/2013 10:52:18 AM

wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody).

Stosowanie u dorosłych oraz u młodz ieży wwiedu od 15 lat Należy przyjmowaćjedną tabletkę o mocy 10 mg, raz na dobę, wieezorem. Lek Montelukastum Unimark 10 mg tabletki powlekane można przyjmować niezależnie od posiłku.

Jeśli pacjent przyjmuje Montelukastum Unimark, na leże upewnić się, że nie prz^^jmuj^ on jednocześnie innych leków zawierającycs tm samą substancję czynną, czyli montelukast.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Dla dzie ci w w i edu od2da 5 lot Montelukastum Unimark dontępny je st w postaci tabletek: do ryzgn^z^nia iżucia o mocy 4 mg.

Dla dzie ci w wi odu od 6 do 14lot Montelukastum Unimark dontępny jest w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg.

Przyjęcie większej niż zalecam dawkilLku Montelukastum Unimark Na leży natychmiast saontektować się z lzlmrze m w celu uzyskania porady.

W większości przypadków drzedawkowania nis ooserwowżno żadnych działań mepożądanych.Najczęściej wyutępującymi objawami po drzedawkowaniu u dorosłych i dzieci były bzi crzucha, senność, wżmoż me pragnienie , ból głowy, wymi oty i zwiększ aia aktywność mchowa.

Pominięcie zastosowania lLku MontelukastumUn¡mark Należy dołożyć wszelkich starań, aby Montelukastum Unimark stosować zgodnie z zaleceniamilzaarza. Jeśli jednpk opuści sio dawkę, wówczas należy konrynuowoć dotychczasowy scgemor stosowania leou polegający od podawaniu go w dawce jednbj tabletki dziennie.

Nie należy stosowań dawki podwójnej w celu uznpełn¡en¡a pominiętej.

Przerwanie stosowania lLku Montelukastum Unimark Montelukastum Unimark .jest scuteczny w leczeniu astmy, tylko jeśli pacjent prz;^jnnu.je ten lek regularnie.

Bortzo ważne jabt, aby pacjent przyjmował Montelukastum Unimarktak nługo, jak dłuao zaleciłtolzkPrz. Pżmożk to kontrolovnać objawy astmy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leau należy zwrócić się dolzaarza, farmaceuty lut) pieięgniarki.

4. Możliwe dzisSania niepożądane

Jak każdy lek, lekten mooo powodować działania niepożądane, cho ciaż nie u każdone one wystąpią.

W badaniach kl¡n¡cznyrhdotyczących montelukastu stosowanogo w aostaci tabletet |tcrvnlekanych o mocy 10 mg najczęśc¡ej onservnowanymi działaniami niepożądanymi (wyutępującym¡u co n^imniej u 1 00 100,

,e cz u mniej niż 1 na 10 leczonygy pacjontów) uznanymi za mające związek ze stosowaniem montelukastu były:

•    bzu Chuucha

•    błót głowy

Obj ow/ te miały w większ ościprzypad ^yc3nr gOaraktorłagodny i wy^ępow/ały z większą częstością c pacjontów leczonych montelukas-tem niż c pacjontów otrzymujących placebo (czyll tabletki niezawierające żadnegoleku).

Pmapto, po wprowadzeniu tego leou bo obrztu, zgłasznno wyntępowan-ie wymienionycn poniżej działań mepożądanych:

IBordzo cz^wto (wyutępujkce n ponad ^aac pacjnntów)

•    zakażenia girnych dród oddechowych.

Cz ęto (vnystęcujące u 1 0j) r0 00 1ac pacjnntów)

•    biegunka, nudności, wymioty,

•    gzrączka.

Niezbyt częwo (występujące u10or0no 10ay pacjnntów)

•    cea 0:cjtr ^lergicobe ntejmujące wysypkę, ękruękjwarzy, warg, .języka i (lub) gardła, który muże utrudniad oddychanie lot) połykanie,

• zm i ony w zachowa nia i nastrojo, tajkie dak dziwaczne sn y, w tym koszmarysenne, problemy zzasyp¡an¡ym, chodzeniewe śme, drażli wość, uczucie niejjnkaJih, n¡epokyj mchowy, pobudzenie psykhoru ch owe ntejmu¡ ące zachovgania ^gresyv\/ne luo wśog ość, depresja,

•    zawroty głowy, senn ość, cdrętwie nie i mrowienie, nap ady drgawek,

•    ko/otoki z nosa,

•    suchośćwjamie estnej, niesjrawność,

•    r5iniacuhnit\ się, swędzenie, zokr^ywka,

•    bióle stawoweluć mięśniowt^e bolesne Uhrcjrę mięśni,

•    zmęczenie, złm nomopojrzucie, ękrzęki.

Rzadko (wyutępujkce u1 0o r0nan0 000 pacjnntów)

•    wzmożma skjonność do krwawień, a kołatanie aerca,

•    arżenie,

IBordzo rzadko (występujące u mniej niż 10a 00 0a0 pacjnntów)


•    nmamy, myśli i zachovgania samoaó\cze, dezor¡yntacja,

•    zepalenia wątroby,

• ciężUe cea kc/e nhóme (mmień wielopostaciowy)i które mpoj^ pojav^ić się nagle,

•    aoleone przy uci sku,czerwouz cg uzki sod skótąi które najczęś ciej nojawiają się w olaręaiegoleni(tumikU guzowaty).

U pacjontów khoru¡ącyoh sa astmę leczonych montelukastenrj opisywano bordzo izadkie pruy|radki wyntępovgania aomainac/i ta kibh objawów, jak objawy orypopodobne, drętwienie lub mrowienie w kończynach górnych lob dolnych, nasilenie objawów zo strony dród oddechowych i/lub wysypka pze spół Churga i í3t^gkreś. Je śli c pacjenta wostąpią ktorekolwi ek z wym¡en¡onyah objawówe należy natychmiast powiadomiy o tymlzgarza.

JeHi wystąpią jak¡ekolw¡ak olbjawy mepożądane, w tym wszelkie moż liwe olbjawy n¡epożądane niewymienione w ulojce, na leżo powiedzieć o tym lznoruowi, farmaceucie l^blpielęgniarce.

5. Jak przechowywać Montelukastum Unimark

• Lek na leży crzechowywać w miejscu niewidocz n ym d n¡edoatęp nym dla dz ieci.

• Nie stosować tego lenu po upływie ta/minu ważn r)j;ci zamieszczone go ud pudełku i blistrach po skriócie „EXP”i Tarmin ważności oznacza ostatni dzian danage miesiąca.

•    Bez specjalnych zaledoń dotyczących crzechowywan¡a produktu leczniczego. Przechowgwać w oryginalnym opakowaniu w celu oahrony arzod światłem i n/ilgocią.

•    Le ków nie na leż:;/ wyrzucać Oj kanalizacj aninomowynh nojemn¡ lnów na odpadki.Na leży zapgNaa farmaceutę, /ak usunąć lekir których się Już nie używa. Jakis pontępovhania ożmoże a^•^rnnić nroa^on'isOn.


6.Zawartość opsSo\/ssn¡s i i nne informacje

CNo zawlera lek Montelukastum Unimark

•    Suastancją czynną lekujent montelukasi. Jednataaletko zawie0a 1 0 ,d mg soli sodowoj montelukastu w il ośoi równoważnej 10 mg montelukas tu.

•    Pozosrałe składniki to:

Rdzeń talaletki:lg0toug jednowodna (eactochem FP), laktozajednowod na (F^ Faot Flowu celulaza mikrokrystaliczno, kroakarmeloza sodowa, magnezu staaryn¡an.

Otoczka tali letki (Opadry Ye llow 20A5200 h6 p: nyptomeloya 6cp, nykroksypropyloceluloya, tktanu dwutlenek(E17t), żelazn tlenelt żółty (E172), wosk Camauaa, żelaza tlenek nzerwony (E172).

Jag wyglLda Montelukastum Unimarki co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane

Montelukastum Unimark ms gostać beżowych g^rągłych, obustrennie wypukłych taaletekz wytłoczonym napisem „AUM101” najednej stronie i gładlaigh na drugiej stronie.

Blistry z Poliamid/Aluminium/PN/C/Aluminium

^/óihllrnśyi opakovgania: 30 tabletek.


Podmiot odpowiedzialny:

Unimark Remedies s.r.o., Praha 2, Vinohrady, Bělehradská 568/92, PSČ 160 00, Republika Czeska

Wytwórca:

Pharmadox Healrhcare Ltd., KW60A Ko rdin IndusPial P ark, Pa ola, r3L/0 300ai Malta

Data oshatniejarZualizacji ulotki:


Size : W-230mm x H-350mmMontelukastum Unimark

Charakterystyka Montelukastum unimark

Charakterystyka Produktu Leczniczego:

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Montelukastum Unimark, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 10,4 mg soli sodowej montelukastu, co odpowiada 10 mg montelukastu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna w ilości 116,10 mg na tabletkę

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Beżowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „AUM101” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Montelukastum Unimark w postaci tabletek powlekanych jest wskazany do stosowania jako lek pomocniczy w leczeniu astmy u młodzieży w wieku od 15 lat oraz u dorosłych cierpiących na astmę przewlekłą o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których nie uzyskuje się wystarczającej kontroli astmy przy zastosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów i u których stosowane doraźnie krótko działające P-mimetyki nie zapewniają wystarczającej kontroli objawów klinicznych astmy. U pacjentów z astmą, którzy stosują montelukast w postaci tabletek, produkt ten może też łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Montelukastum Unimark w postaci tabletek powlekanych jest ponadto wskazany do stosowania w profilaktyce astmy, w której dominującym komponentem jest powysiłkowy skurcz oskrzeli.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Zalecane dawkowanie u młodzieży w wieku od 15 lat oraz u dorosłych cierpiących na astmę lub astmę i sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa wynosi jedną tabletkę o mocy 10 mg jeden raz na dobę, wieczorem.

Sposób podawania:

Podanie doustne.

Tabletkę należy połknąć, popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody). Ogólne zalecenia:

Wpływ terapeutyczny montelukastu w postaci tabletek powlekanych na parametry kontroli astmy uwidacznia się w ciągu pierwszej doby. Montelukastum Unimark w postaci tabletek powlekanych może być przyjmowany niezależnie od jedzenia. Pacjentów należy poinformować o konieczności kontynuowania stosowania montelukastu w postaci tabletek powlekanych, nawet jeśli objawy astmy znajdują się pod kontrolą, a także podczas okresów zaostrzenia astmy. Montelukastum Unimark w postaci tabletek powlekanych nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi produktami zawierającymi tę samą substancję czynną, czyli montelukast.

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku ani u pacjentów z niewydolnością nerek lub łagodnym bądź umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby. Dawkowanie u osób płci męskiej i żeńskiej jest takie samo.

Stosowanie montelukastu w postaci tabletek powlekanych a stosowanie innych leków na astmę:

Montelukast w postaci tabletek powlekanych można dodawać do dotychczas stosowanego schematu leczenia.

Wziewne glikokortykosteroidy: Montelukast może być stosowany jako lek dodatkowy u pacjentów, u których wziewne glikokortykosteroidy oraz doraźnie stosowane krótko działające P-mimetyki nie zapewniają odpowiedniej kontroli objawów klinicznych. Nie powinno się nagle zastępować wziewnych glikokortykosteroidów montelukastem w postaci tabletek powlekanych (patrz punkt 4.4).

Dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat montelukast dostępny jest w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów należy poinformować o tym, że montelukastu w postaci doustnej nie wolno stosować w leczenia napadów astmy oraz aby w przypadku napadu astmy zawsze zaopatrzeni byli w zwykle stosowany lek doraźny. W przypadku wystąpienia napadu astmy należy zastosować krótko działający wziewny P-mimetyk. Jeśli konieczne jest zastosowanie większej niż zwykle liczby inhalacji krótko działającym P-agonistą, pacjent powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza po poradę.

Nie należy nagle zastępować doustnych ani wziewnych glikokortykosteroidów montelukastem.

Brak danych,    które wskazywałyby na możliwość zmniejszenia dawki

kortykosteroidów doustnych podczas jednoczesnego stosowania montelukastu.

W rzadkich przypadkach u pacjentów otrzymujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może dochodzić do rozwoju eozynofilii układowej, która w części przypadków może manifestować się objawami klinicznymi zapalenia naczyń przypominającego zespół Churg-Strauss, który to zespół często leczony jest glikokortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki te zwykle, lecz nie zawsze, związane były z obniżeniem dawki lub odstawieniem doustnych glikokortykosteroidów. Nie można ani wykluczyć, ani jednoznacznie potwierdzić tego, że stosowanie antagonistów receptorów leukotrienowych może być związane z rozwojem zespołu Churg- Strauss. Lekarze powinni być szczególnie wyczuleni na możliwość pojawienia się u leczonych przez nich pacjentów eozynofilii, zmian skórnych typowych dla zapalenia naczyń, nasilenia objawów ze strony układu oddechowego, powikłań kardiologicznych i (lub) neuropatii. Pacjentów, u których dochodzi do pojawienia się wymienionych objawów, należy ponownie przebadać i zweryfikować stosowany dotychczas schemat leczenia.

Leczenie montelukastem nie eliminuje u pacjentów z astmą aspirynową konieczności unikania kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Montelukastum Unimark zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującymi zaburzeniami dziedzicznymi w postaci nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy typu Lapp lub zespołu złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Montelukast można podawać łącznie z innymi lekami rutynowo stosowanymi w profilaktyce i przewlekłym leczeniu astmy. W badaniach nad interakcjami międzylekowymi montelukast stosowany w zalecanych dawkach klinicznych nie wywierał klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę następujących produktów leczniczych:    teofiliny, prednizonu, prednizolonu, doustnych środków

antykoncepcyjnych (połączenia etynyloestradiolu z noretyndronem w stosunku 35 : 1), terfenadyny, digoksyny i warfaryny.

U pacjentów jednocześnie stosujących fenobarbital pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia montelukastu w osoczu od czasu (AUC) uległo obniżeniu o około 40%. Ponieważ montelukast jest metabolizowany przez CYP3A4, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków indukujących CYP3A4, takich jak fenytoina, fenobarbital i ryfampicyna, szczególnie u dzieci.

W badaniach in vitro wykazano, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP2C8. W badaniu klinicznym nad interakcjami międzylekowymi pomiędzy montelukastem a rozyglitazonem (substratem reprezentatywnym dla produktów leczniczych metabolizowanych głównie przez CYP2C8) wykazano jednak, że montelukast nie hamuje aktywności CYP2C8 w warunkach in vivo. Montelukast nie powinien zatem w sposób znaczący wpływać na metabolizm produktów leczniczych metabolizowanych przez ten izoenzym (np. paklitakselu, rozyglitazonu i repaglinidu).

W badaniach in vitro wykazano, że montelukast jest substratem CYP 2C8 oraz, w mniejszym stopniu, CYP 2C9 i CYP 3A4. W badaniu dotyczącym interakcji międzylekowych pomiędzy montelukastem a gemfibrozylem (inhibitorem zarówno CYP 2C8, jak i CYP 2C9) stwierdzono, że gemfibrozyl zwiększa ekspozycję ogólnoustrojową na montelukast o 4,4 raza. Pomimo, że nie ma potrzeby rutynowego modyfikowania dawkowania montelukastu w przypadku jednoczesnego stosowania z gemfibrozylem lub innymi silnymi inhibitorami CYP 2C8, lekarz powinien mieć świadomość potencjalnie zwiększonego ryzyka działań niepożądanych w tym przypadku.

Biorąc pod uwagę dane z badań in vitro można stwierdzić, że nie należy spodziewać się jakichkolwiek klinicznie istotnych interakcji międzylekowych pomiędzy montelukastem a słabszymi inhibitorami CYP 2C8 (np. trimetoprymem). Jednoczesne stosowanie montelukastu z itrakonazolem, który jest silnym inhibitorem CYP 3A4, nie prowadziło do statystycznie znamiennego wzrostu ekspozycji ogólnoustrojowej na montelukast.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie w ciąży

Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na przebieg ciąży ani na rozwój zarodka i płodu.

Ograniczone dane dostępne z baz danych dotyczących ciąż nie wskazują występowania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stosowaniem montelukastu w postaci tabletek powlekanych a występowaniem wad rozwojowych (np. wad kończyn), które rzadko opisywano po wprowadzeniu leku do obrotu na świecie.

Montelukast w postaci tabletek powlekanych może być stosowany w ciąży, jedynie wtedy, gdy jego stosowanie jest bezwzględnie konieczne.

Stosowanie w okresie laktacji

W badaniach na szczurach wykazano, że montelukast przechodzi do mleka (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy montelukast przechodzi do mleka kobiecego.

Montelukast w postaci tabletek powlekanych może być stosowany w okresie karmienia piersią, jedynie wtedy, gdy jego stosowanie jest bezwzględnie konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Montelukast nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W bardzo rzadkich przypadkach pacjenci zgłaszali jednak senność lub zawroty głowy.

4.8    Działania niepożądane

Montelukast był oceniany w badaniach klinicznych, w których lek ten w postaci:

•    tabletek powlekanych o mocy 10 mg stosowano u około 4000 pacjentów nastoletnich z astmą w wieku od 15 lat oraz pacjentów dorosłych z astmą,

•    tabletek powlekanych o mocy 10 mg stosowano u około 400 pacjentów nastoletnich w wieku od 15 lat oraz pacjentów dorosłych cierpiących na astmę i sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa,

•    tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg stosowano u około 1750 dzieci z astmą w wieku od 6 do 14 lat.

Wymienione poniżej, związane ze stosowanymi lekami działania niepożądane w badaniach klinicznych zgłaszane były często (czyli z częstością od 1/100 do <1/10) u pacjentów z astmą leczonych montelukastem, przy czym częstość ta była większa niż w przypadku pacjentów otrzymujących placebo:

Klasyfikacja

układowo-narządowa

Młodzież w wieku od 15 lat i dorośli (dwa badania 12-tygodniowe, n = 795)

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat (jedno badanie 8-tygodniowe, n = 201)

(dwa badania 56-tygodniowe, n = 615)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

W badaniach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów podczas długotrwałego stosowania leku - do 2 lat u osób dorosłych i do 6 miesięcy u dzieci w wieku od 6 do 14 lat - profil bezpieczeństwa nie uległ zmianie.

Okres porejestracyjny

Działania niepożądane, zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu, są wymienione w tabeli poniżej, zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz specjalną terminologią opisująca działania niepożądane. Częstość występowania działań niepożądanych została oszacowana na podstawie odpowiednich badań klinicznych.

Klasyfikacja układowo-narządowa

Określenie zdarzenia niepożądanego

Kategoria częstości występowania*

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia górnych dróg oddechowych*

Bardzo często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zwiększona skłonność do krwawień

Rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja

Niezbyt często

Nacieki eozynofilowe wątroby

Bardzo rzadko

Zaburzenia psychiczne

Dziwaczne sny, w tym koszmary senne, bezsenność, somnambulizm, drażliwość, objawy lękowe, niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe obejmujące zachowania agresywne lub wrogość, depresja

Niezbyt często

Drżenie

Rzadko

Omamy, myśli i zachowania samobójcze, dezorientacja

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, senność,

parestezje/niedoczulica,

drgawki

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Krwawienie z nosa

Niezbyt często

Zespół Churga i Strauss (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka*, nudności*, wymioty*

Często

Suchość w jamie ustnej, dyspepsja

Niezbyt często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy (AlAT, AspAT)

Często

Zapalenie wątroby (w tym uszkodzenie wątroby cholestatyczne, miąższowe i mieszane)

Bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka*

Często

Siniaczenie, pokrzywka, świąd

Niezbyt często

Klasyfikacja układowo-narządowa

Określenie zdarzenia niepożądanego

Kategoria częstości występowania*

Obrzęk naczynioruchowy

Rzadko

Rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy

Bardzo rzadko

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawowe, bóle mięśniowe, w tym bolesne kurcze mięśni

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka*

Często

Osłabienie/zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki

Niezbyt często


*) Kategorie częstości występowania ustalone dla każdego z określeń zdarzenia niepożądanego na podstawie częstości występowania zawartej w bazie danych badań klinicznych: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

*) To zdarzenie niepożądane, zgłaszane w badaniach klinicznych jako bardzo częste u pacjentów otrzymujących montelukast, było również zgłaszane jako bardzo częste u pacjentów otrzymujących placebo.

*) To zdarzenie niepożądane, zgłaszane w badaniach klinicznych jako częste u pacjentów otrzymujących montelukast, było również zgłaszane jako częste u pacjentów otrzymujących placebo.


4.9 Przedawkowanie

Brak dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania montelukastu. W długookresowych badaniach dotyczących astmy, montelukast podawany był w dawkach do 200 mg/dobę przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkookresowych w dawkach do 900 mg/dobę przez około tydzień; nie towarzyszyły temu żadne klinicznie istotne zdarzenia niepożądane.

Istnieją doniesienia o ostrym przedawkowaniu montelukastu w okresie porejestracyjnym oraz w badaniach klinicznych. Doniesienia te dotyczą dorosłych i dzieci oraz dawek sięgających 1000 mg (około 61 mg/kg u 42-miesięcznego dziecka). Obserwacje    klinicznie i badania    laboratoryjnie    były    zgodne    z    profilem

bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych i dzieci. W większości doniesień dotyczących przedawkowania nie stwierdzano żadnych zdarzeń niepożądanych.

Najczęściej    występujące    zdarzenia    niepożądane    były    zgodne    z    profilem

bezpieczeństwa montelukastu i obejmowały ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty i zwiększoną aktywność psychoruchową.

Nie wiadomo, czy montelukast można usuwać z organizmu poprzez hemodializę lub dializę otrzewnową.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptora leukotrienowego,

Kod ATC: R03DC03

Leukotrieny cysteinylowe (LTC4, LTD4, LTE4) to silnie działające eikozanoidy uwalniane przez różnorodne komórki, w tym przez komórki tuczne i eozynofile. Te ważne mediatory proastmatyczne wiążą się z receptorami leukotrienów cysteinylowych (CysLT). Receptory CysLT typu 1 (CysLTt) występują w drogach oddechowych człowieka (w tym na komórkach mięśni gładkich dróg oddechowych i makrofagach znajdujących się w drogach oddechowych) oraz na powierzchni innych komórek prozapalnych (w tym na powierzchni eozynofili i niektórych komórek macierzystych linii mieloidalnej). Stwierdzono związek pomiędzy receptorami CysLT a patofizjologią astmy i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. W astmie działania zależne od leukotrienów obejmują skurcz oskrzeli, zwiększenie wydzielania śluzu, zwiększenie przepuszczalności naczyń oraz rekrutację eozynofili. W alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa CysLT są uwalniane ze śluzówki nosowej po ekspozycji na alergeny zarówno podczas wczesnej jak i późnej fazy reakcji i są związane z objawami alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Stwierdzono, że ekspozycja błony śluzowej nosa na CysLT powoduje zwiększenie oporu przewodów nosowych i nasilenie objawów niedrożności nosa.

Montelukast to aktywny po podaniu doustnym związek, który z dużym powinowactwem i wybiórczością wiąże się z receptorami CysLT1. W badaniach klinicznych montelukast, już w dawkach 5 mg, hamował skurcz oskrzeli wywoływany przez podawany wziewnie LTD4. Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin od podania doustnego. Działanie rozszerzające oskrzela wywoływane przez P-mimetyki i wywoływane przez montelukast sumują się. Leczenie montelukastem hamowało zarówno wczesny, jak i późny skurcz oskrzeli wywoływany ekspozycją na antygen. U pacjentów dorosłych i dzieci montelukast, w porównaniu z placebo, powodował spadek liczby eozynofilów we krwi obwodowej. W odrębnym badaniu leczenie montelukastem powodowało znamienny spadek liczby eozynofili w drogach oddechowych (oznaczanych w plwocinie) oraz we krwi obwodowej, a także poprawę stopnia kontroli objawów klinicznych astmy.

W badaniach z udziałem dorosłych, montelukast w dawce 10 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, prowadził do znamiennej poprawy w zakresie porannych wartości FEV1 (o 10,4% wobec 2,7% w stosunku do wartości wyjściowych), porannego szczytowego przepływu wydechowego (PEFR) (o 24,5 l/min wobec

3,3 l/min w stosunku do wartości wyjściowych) oraz do znamiennego spadku całkowitego zapotrzebowania na P-mimetyki (o 26,1% wobec -4,6% w stosunku do wartości wyjściowych). U pacjentów stosujących montelukast odnotowano też znamiennie większą poprawę w zakresie wskaźników zarówno dziennych, jak i nocnych objawów astmy niż u pacjentów otrzymujących placebo.

W badaniach z udziałem osób dorosłych wykazano, że montelukast przynosi dodatkowe korzyści kliniczne podczas stosowania z kortykosteroidem w postaci

wziewnej. U pacjentów stosujących beklometazon drogą wziewną razem montelukastem w porównaniu do stosowania samego beklometazonu zmiana FEVi wynosiła w stosunku do wartości wyjściowych odpowiednio 5,43% i 1,04% a ; zużycie ß-agonisty w porównywanych schematach leczenia zmieniło się odpowiednio -8,70% i 2,64%). W porównaniu ze stosowanym wziewnie beklometazonem (200 pg dwa razy na dobę za pomocą spejsera) montelukast szybciej wywoływał odpowiedź początkową, natomiast w badaniu 12 tygodniowym beklometazon wywoływał większy średni efekt leczniczy (procentowa zmiana FEVi w stosunku do wartości wyjściowych w przypadku stosowania beklometazonu drogą wziewną razem z montelukastu w porównaniu do samego beklometazonu; odpowiednio 7,49% i 13,3%; użycie ß-mimetyk0w: odpowiednio -28,28% i -43,89%). Jednakże w porównaniu z beklometazonem, u znacznego odsetka pacjentów leczonych montelukastem stwierdzono podobną reakcję kliniczną (np. u 50% pacjentów leczonych beklametazonem uzyskano poprawę FEV1 o około 11% lub więcej w stosunku do wartości początkowej, podczas gdy taką samą odpowiedź uzyskano u około 42% pacjentów leczonych montelukastem).

Przeprowadzono badanie kliniczne w celu oceny skuteczności montelukastu w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u młodzieży w wieku od i5 lat i pacjentów dorosłych z astmą i współistniejącym sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. W badaniu tym stosowanie montelukastu w postaci tabletek o mocy 10 mg podawanych raz na dobę prowadziło, w porównaniu do stosowania placebo, do statystycznie znamiennej poprawy wskaźnika nasilenia objawów zapalenia błony śluzowej nosa w ciągu doby (ang. Daily Rhinitis Symptoms Score). Wynik w skali dobowej oceny objawów zapalenia błony śluzowej nosa jest wartością średnią dla objawów ze strony nosa występujących w ciągu dnia (przekrwienie nosa, wodnisty wyciek z nosa, kichanie, świąd nosa) i objawów ze strony nosa występujących w nocy (przekrwienie nosa po przebudzeniu, trudności w zasypianiu i liczba przebudzeń w ciągu nocy). Pacjenci i lekarze stwierdzili znaczącą poprawę w ogólnej ocenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa w porównaniu z grupą placebo Pacjenci i lekarze stwierdzili znaczącą poprawę w ogólnej ocenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa w porównaniu z grupą placebo. Ocena skuteczności w astmie nie była głównym celem tego badania.

W 8-tygodniowym badaniu z udziałem dzieci w wieku od 6 do 14 lat montelukast w dawce 5 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, prowadził do znamiennej poprawy w zakresie czynności układu oddechowego (poprawa FEVi o 8,71% wobec 4,16% w stosunku do wartości wyjściowych; poprawa porannego PEFR o 27,9 l/min wobec 17,8 l/min w stosunku do wartości wyjściowych) oraz spadku całkowitego zapotrzebowania na stosowane doraźnie ß-mimetyki (o 11,7%, wobec zwiększenia zapotrzebowania o 8,2% w stosunku do wartości wyjściowych w grupie placebo).

W 12-tygodniowym badaniu z udziałem osób dorosłych stwierdzono znaczące zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli (maksymalny spadek wartości FEVwyniósł 22,33% w grupie przyjmującej montelukast wobec 32,40% w grupie placebo; czas powrotu do 5% wartości początkowych FEV1 wyniósł 44,22 min wobec 60,64 min). Działanie to utrzymywało się przez 12 tygodni trwania badania. Zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli wykazano także w krótkotrwałym badaniu z udziałem dzieci (maksymalny spadek wartości FEV1 wyniósł 18,27% wobec 26,11%;

czas powrotu do 5% wartości początkowych FEVi wyniósł 17,76 min wobec 27,98 min). W obu badaniach działanie leku wykazano pod koniec okresu między kolejnymi dawkami przy schemacie dawkowania raz na dobę.

U pacjentów z astmą aspirynową, którzy jednocześnie otrzymywali wziewne i (lub) doustne glikokortykosteroidy, montelukast, w porównaniu z placebo, prowadził do znamiennej poprawy stopnia kontroli objawów astmy (zmiana FEVi w stosunku do wartości wyjściowych wynosząca +8,55% w przypadku montelukastu i -1,74% w przypadku placebo oraz zmiana całkowitego zapotrzebowania na ß-mimetyki w stosunku do wartości wyjściowych wynosząca odpowiednio -27,7% i +2,09%).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Montelukast ulega szybkiemu wchłanianiu po podaniu doustnym. . U dorosłych po podaniu na czczo tabletki powlekanej 10 mg średnie maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) jest osiągane po 3 godzinach (Tmax). Średnia biodostępność po podaniu doustnym wynosi 64%. Standardowy posiłek nie wpływa na biodostępność ani na Cmax po podaniu doustnym.. Bezpieczeństwo i skuteczność wykazano w badaniach klinicznych, w których tabletki powlekane o mocy 10 mg podawano niezależnie od posiłków.

U dorosłych po podaniu na czczo tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg Cmax jest osiągane po 2 godzinach.. Średnia biodostępność po podaniu doustnym wynosi 73% i ulega obniżeniu do 63% pod wpływem standardowego posiłku.

Dystrybucja: Stopień wiązania montelukastu z białkami osocza przekracza 99%. Objętość dystrybucji montelukastu w stanie stacjonarnym wynosi średnio 8-11 litrów. Badania na szczurach, którym podawano znakowany izotopowo montelukast, wykazały znikome przechodzenie tego leku przez barierę krew-mózg. Również w innych tkankach, stężenie znakowanego izotopowo związku oznaczane 24 godziny po podaniu było nieznaczne. .

Metabolizm: Montelukast podlega intensywnym przemianom metabolicznym. W badaniach, w których stosowano dawki lecznicze, stężenie metabolitów montelukastu w osoczu było niewykrywalne w stanie stacjonarnym u dorosłych i dzieci.

W badaniach in vitro z zastosowaniem mikrosomów ludzkiej wątroby wykazano, że w przemianach metabolicznych montelukastu biorą udział izoenzymy 3A4, 2A6 oraz 2C9 cytochromu P450. Dalsze badania in vitro wykazały, że terapeutyczne stężenia montelukastu w osoczu nie hamują izoenzymów 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 czy 2D6 cytochromu P450. Udział metabolitów w działaniu leczniczym montelukastu jest nieznaczny.

Eliminacja: Klirens osoczowy montelukastu u zdrowych dorosłych wynosi średnio 45 ml/min. Po podaniu doustnym znakowanego izotopowo montelukastu 86% dawki znakowanej radioaktywnie wykryto w kale z 5-dobowej zbiórki, a <0,2% w moczu. Wyniki te w połączeniu z szacunkowymi danymi na temat biodostępności montelukastu po podaniu doustnym wskazują na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane niemal wyłącznie z żółcią.

Szczególne grupy pacjentów: Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z łagodnym bądź umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby. Nie prowadzono badań z udziałem pacjentów z upośledzoną czynnością nerek. Ponieważ montelukast i jego metabolity wydalane są z żółcią, można założyć, że nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek. Brak danych dotyczących farmakokinetyki montelukastu u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby (>9 punktów na skali Childa-Pugh).

W przypadku stosowania wysokich dawek montelukastu (przekraczających 20 i 60 razy zalecaną dawkę dla osób dorosłych) obserwowano zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu. Nie stwierdzono takiego działania podczas stosowania dawki zalecanej wynoszącej 10 mg raz na dobę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności na zwierzętach stwierdzono niewielkie i przemijające odchylenia w zakresie parametrów biochemicznych surowicy, takich jak aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT)oraz stężenie glukozy, fosforanów i triglicerydów. Objawami działań toksycznych u zwierząt były: wzmożone wydzielanie śliny, objawy ze strony przewodu pokarmowego, luźne stolce i zaburzenia gospodarki elektrolitowej. Zaburzenia te występowały przy dawkowaniu, przy którym narażenie ogólnoustrojowe jest 17 razy większe niż przy dawkowaniu klinicznym stosowanym u ludzi. U małp działania niepożądane pojawiały się przy dawkach od 150 mg/kg/dobę (czyli przy dawkach, przy których narażenie ogólnoustrojowe jest ponad 232 krotnie większe niż po zastosowaniu dawki klinicznej ). W badaniach na zwierzętach montelukast nie wpływał na płodność ani na zdolności rozrodcze podczas stosowania dawek, przy których narażenie ogólnoustrojowe jest 24 razy większe niż po zastosowaniu dawek klinicznych. W badaniach nad płodnością samic szczura, którym podawano montelukast w dawce 200 mg/kg/dobę (narażenie ogólnoustrojowe ponad 69- krotnie większe niż narażenie po zastosowaniu dawek klinicznych u ludzi) stwierdzono niewielkie zmniejszenie masy ciała potomstwa. W badaniach na królikach stwierdzono większą częstość występowania niepełnego kostnienia w porównaniu do równoległej grupy kontrolnej zwierząt przy dawkach, przy których narażenie ogólnoustrojowe jest ponad 24-krotne większe niż po zastosowaniu dawek klinicznych. U szczurów nie stwierdzano żadnych zaburzeń. Wykazano, że montelukast przechodzi przez barierę łożyskową i do mleka samic.

Po jednorazowym podaniu soli sodowej montelukastu myszom i szczurom w dawkach do 5000 mg/kg, która to dawka była maksymalną przebadaną dawką (odpowiednio 15 000 mg/m2 u myszy i 30 000 mg/m2 u szczurów) nie stwierdzono przypadków padnięć. Dawka ta odpowiada w przeliczeniu dawce 25 000 razy większej od zalecanej dawki dobowej u osób dorosłych (przyjmując, że masa ciała dorosłego pacjenta wynosi 50 kg).

W badaniach na myszach stwierdzono, że montelukast w dawkach do 500 mg/kg/dobę (dawka powodująca ponad 200 razy większe narażenie ogólnoustrojowe niż dawka kliniczna stosowana u ludzi) nie wykazuje działania fototoksycznego podczas naświetlania promieniami UVA, UVB lub światłem widzialnym.

Montelukast nie wykazywał działania mutagennego w testach in vitro ani in vivo ani działania rakotwórczo u gryzoni.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna (Lactochem FP)

Laktoza jednowodna (316 Fast Flow)

Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka tabletki    (Opadry Yellow 20A520016):    hypromeloza 6 cps,

hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek, żółty (E 172), wosk Carnauba, żelaza tlenek, czerwony (E 172)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Termin ważności

3 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Bez specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki pakowane są w blistry z Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium. Blister pakowany jest w tekturowe pudełko.

Wielkości opakowania: 30 tabletek.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Unimark Remedies s.r.o.

Praha 2, Vinohrady, Bělehradská 568/92 PSČ 120 00 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

<Do uzupełnienia na szczeblu krajowym>

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA <Do uzupełnienia na szczeblu krajowym>

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO <Do uzupełnienia na szczeblu krajowym>

Strona 13 z 13

Montelukastum Unimark