+ iMeds.pl

Montelukastum unimark 4 mgUlotka Montelukastum unimark


common-pil-4 & 5 mg_PL, kor. 26.03.2013, final 27.04.2013- polish updated.pdf 1


11/26/2013 10:56:13 AM

Pharmazeutischer Unternehmer:

Unimark Remedies s.r.o.,

Prag 2, Vinohrady, Bělehradská 568/92,

PSČ 120 00, Tschechische Republik

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Montelukastum Unimark, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat Montelukastum

Należy uważnie zapoznać się z treś cią ulotki przed zastosowani em le ku, ponieważ zawiera ona informa cje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachow ać tę ulotkę, a by w razie potrze by mocją ponownie przec zytać.

•    Należy zwró cić się; do lekarza, farmaceuty I ub pielęania rki w razie jaki ch kolwiea Salszych wątpliwości.

• Lekten przelisanc ściśle; ośroślonej osobie. Nie należy go przekazywać inny m. Lek możl zaszkodzić innej osobie, nawetjeśli objawy jej choro by są 1o kia same.

•    Jeśli wystąpiąjakiekolwi eb okjywy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objywy piepożądane wewymienio ne w uletce, nżleży

powiedzioć o tym lekarzowi, formoceacie lub pieśniarce.

Spie treści ulotki

1. Co to jest Montklukastum Unima^ i w jmkim uelu się gostoeuje

2. Informecje ważne prze! zastosowaniem leku Montelukastum Unimark

3.    Jokstosowoć Montelukastum Unimark

4.    Możliwe 0ziołonio niepożądane

5.    Jak; przechowywać Montelukastum Unimark

6.    Zawartoóć opokowonio í inneinformecje

1. Co to Jest Montelukastum Unimark i w jakim c elu się gostosuje

Pełna nazwa le ku to Montklukastum Unimark 4 mg tebletki (do rozgryzani a i żlcia (w dzlszej częśd niniejszej ulotki I ekten będzik skrótowo okreHa ny jato Montelukastum Unimark).

Lek Montklukastum Unimark 4 mg tebletki (do rozgryzania i żlcia zawiera jaso du0dtancja czynną montelukast.

Montelukast to antagonista receptora leukotrienowego blokujądy dziśłonie substancji zwanych leukotrienomi. Leukotrie ny wywołujązwężeni e i obirz ęk dróg oddechowych w plucach. Poprz ez klowlwanie 0ziołonio leukotrienów Montelukadtum Unimorkłożodzi ljawy edtrey l ułatwia kontrolę jej lbjawów,.

Lekara zsa^ dciecku Montelukadtum Unimarkw lelu leczania występującej u gie go astmy, aza zapegieg ać wydtępowaniu objawów te,j choro by w giągu lni w I w nocy.

•    Montelukaetjest dtodowoky w leczmiu ezieci w/ wieou od 2! do5 l at, u rc/órych nie uzyskano odpowieeniej kontroli astma za porulocądto so wanych dotychcz as leków i wzwiąz zu z tym wymakoją oni dodatkowe go

clzeecnziean. ia.

•    Montelukast może bpć ponodtodtodowon| zamiast glikokortykos teroidówwzinwnych u ezieci w wie ou od 2 do 5 I at, Wóre w lstatni m czesie nie otrzymy wały z powo du astmy glikokortykosteróid ów donstnl e i Wóre nie potrodądtodowżć żlikoko|•tykodteroidówwkiśwnych.

•    Montelukast zapegie ga tzkzwężeniu drójgj oddechowych wywoły wanemu prz ez wysiłez fizycz ny u ezieci w wie ou od 2 lat.

Lekarz ok!l(^ś;Mí jnl naleśy dtodowkć Montklukastum Unimarkw zależności od objówóiw i nasilenia mstny u eziecka.

Co to jest astma?

Astma to choroba przewlekła.

W przebiegu astmy stwierd za sita następujące zaburzenia:

•    Utrudnione oddycheme dpowodowonezwężeniem dróg oddechowych. Stopi ewzwężlnia dró>g) oddechowych zwiększa się l ub zmniejsza p od wwywem różnlcz czynników.

•    Nadwrażliwodć dr ó>g) oddechowych! rc/óre reoku¡ą na wiele czynówów,

1:cki (jih jdl dym papierodowy, pyłoi rujśiMn, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

•    Obrzęk (stal zapylny) błony ziuzewej wyścieląjącer drogi oddechewe.

Objywy' edtmy oeejmu¡ą: kasz el, świszcząoy oddecu i ucijkw klatce pierwewej.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem le ku Montelukastum Unimark

Kie dy nie stoslwać le Mu Montelukadtum Unimark • Jeńli eziecmo ma uceulenie na montklukoat i utó l<0órykolwl ekz poz os tcły ddłodoików te cieo leku (wymionione w punkcie 6).

Ostrzeżlnil i środki ostrożności


Przed rozpoczęciemstosawania leku Montelukastum Unimark u dciecka nalezyzwrócić się do lekarza eciecka, farmaceuty lub pielęgniarki.

• W przypad nu nasilenia się objawów astmy l ub wystąpienia duszności u dciecża należy natychmiastosłćsić się do lezarza eziecka.

•    Przyjmawany doustnie Montelukastum Unimark nie; jest przeznaczony do stosawania w leczuniu napadów astmy. W przypadku wystynienia napadu mstmy naleza zastosuwać się cpo pcleceń otrzymanycti od lezarza eziecka. Należy zawsze mipć przy sebie wziewny I eo dostosuwania doraźne go w przypadwj wystypiunia napadu astmy.

• Bardzo ważne, aby eziecpo |orzy^mawało wszystkie ieki na mstmę zaaisane przez lekarza. Leku Montelukastum Unimark nie nalesy stosuwauzamiast innych leków na astmę zaaisanych dciec pu prz ez lezarza.

• Należy skonsultawać się z lel<arzęe^ jeśli u eziecoa otrzyiryujyce ę:jo leki na mstmę wystypiyjednoczeenie tiekie; uw/wyjak: objywy lorzypomiąajyce grypę,drętwienie I ub mrowienie w kończynach górnych l ub

dolnych, nasilenie awawciw ze stro ny dróg oddechowych i (lub) wysypka.

• Dzie ui , u których objywy mstmy nasilajy się p od wkłowem kwasu acetylo salicklewe go (aspiryny) l ub letów przkdwzażylnych z gru py aiesteroid owych leków przkciwzapalnych (PLPZ) nie powin ny ilrzy^mawtićtych leków.

In ne; leki i Montelukastum Unimark

Nalepy powieezieć lezarzowi lub farmaceęcie o wszystkich lekach przyjmawanych przdz eziecoo obeenie lubi ostatnio, a także o lekach|które plaeuji^ się u eziecza zastosawać.

Ntekrtór^ leki wkłyk/ać na aziżłęnie le ku Montklukastum Unimarkl wżwżI eć Montklukastum Unimark może wwowżć na Uziżłęnie innych leków.

Jest szczególnie ważne, aby przed rozpoczęciemstosowania leku Montelukastum Unimark u dziecka poinformować lekarza, jeśli dziecko przyjmuje:

•fenobarbital (lsk stosawany w leczeniu padaczki),

•    fenytęinę (lek stosawawy w leczmiu padaczki),

•    ryfampicynę (lsk stosowany w leczeniu gruźlicy e yióktórych innych zakażeń),

• C3^bnfiboroz(l'l (lsk stosawawy w leczeniu podwyższone ego pomiomu tłuszczów wosoczu).

Montklukastum Unimarkzjedzeniem

Le ku Montklukastum Unimark 4 mg tabletki (do rozgryzani a i żucia nie należy przyjmawać podczasjedzenlęi iekten ęaleCy przyjmuwu0 co najmniej gożęi nę prz edjedzeriem l uo co najmniejdwie gożzi ny' jjlojedzaniu (p or. punkt 3 zatytwawany „Jakstosuwać Montelukastum Unimark”).

dyCk i karmienie piersiy

Chaai ać ninie/szy podpunkt nie dotyczy le ku Montelukastum Unimark4 mg tabletki (do rozgryzaniai żucia, gdyż lekten jest przeznaczony dostosowania u dzieci w wieou od 2! do 5 i at, to podane poniżżj informęcje sy istotne w odaieżieniu du substancłi czynnej tego lekulktóryjest montelukast.

W ciyZy i w osresie marmienia piersiy iub g dyt istnieje podejrzenie, Ze kobieta jestw d^^y, lubi gpy planuje ćiyćę,przed znstosuwęciem tego leżu ęaleCy poradzić się lekarza. Lekarz astall, cmy mo^^ o na przyjmawać monteluktast w tym osresie.

Ni^ wiadorco, czy Monteluktastum Unimark; pirzknid^ do mleka keciecego. Jeśli pężj^utka ka|•mi |:lij^r^iy i ul z£^rcierza zaczka karmićJ kiersiy, powin roa o tym powieezieć lekarzowi.

Prowadzenie aojazdów i oUełkgiwanie maszyn

Chad UlCz ninie,isz/' podpunkt nie dotyczy le ku Montelukastum Unimark4 mg tatiletki do rozgryzaniai ćucIu, ed/'C ltikte^n jest przeznaczo ny dostosawania u dcieci w wieou od 2! do 5 i at, to podane podanj informęcje sy istotne w odaieżieniu du subst£•ncłi czynnej tej^o lekulktóryjest montelukast.

Montkluktast ni^ pow/ini en wwywać nd zżolnodć do prowadzenia aojazdów i oUełkgiwania maszyn. Niemniej, kaćdaosoba moće w insy sposób reagować na ten .ek. Nióktóre aziałania niepoźydane (np. Zk!wroto wow/ i sennoi^ć), lktóre bardzo rzad oo obse|•wowan(j podcz at'stosav^ania montklukastu, mogy wkływać nd zżoIżożćj yielktóryctj pężj^ntów do pro\^adzani^ pzjazdów i oaełkeiv^ania maszyn.

Montkluktastum Unimara zawiera as|na|•tam

Lek Montelu^tastum Unimark 4 mg tabletki do rozgryzaniai ćucIu zawiera lspama rkil lktóryjestźremem f^nyloalnoiny i lktóry może w szkodliw/p spos ób wkływać na pężjentów z fenylo0^tonuriy. Jeśli eciecco choruje na fenyloke-tonurię; (jest to rzadda eziecziczna chorobie fjrzemiany materii), ęalećy wówcz a^ biroć p od awagę f:al<t, ^e kaa    tabilatkra le ku Montelukastum

Unimark 4 mg tatiletki do rozgryzani a i źacia zawiera fenuloalani nę (wo Mości odpowiadajycej 0,539 mg f^naloalaoin/' na jedny tabletdę do ro^jzryzania i ĆucIu o mocy 4 mg).

3. Jak stosować Montelukastum Unimark

Ten IżU naleza zswsz^ f/rzyjmuwae zgoenie z eul^ceniami leie^rza. W przypad wu tnć^tplik/o ści nal^Ck zwrócić się do lezarza eciec kra l ub do farmaceuty.


Size : W-230mm x H-350mmcommon-pil-4 & 5 mg_PL, kor. 26.03.2013, final 27.04.2013- polish updated.pdf 2


11/26/2013 10:56:14 AM

• Le k ten powinien być po dawany dz i ezku po d na dzorem os oby do rosłoj.

W przypadku dziezi, dla których przyjmowanie tabletek do rozgryzania i żucia stanowi nroblem, dostępny jest preparat innej firmy mający postać granulatu.

•    Dz iecko powinno przyrmowań jedną tabletkę lelku Montelukastum Unimark na dobę zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Lel< należy żłosowaw nawet wówczas, gdy u dziecka nie wywtępują żadne objawy lubi jeśli u (dziecka wywtąpinapad adtmy.

• Le k należy przyjmowan do ustnie. Tabletki można rozgryzać i żu ć albo od razu połyoać. Jeśli uacjent nie bę cdzie rozgryzałi żuł tabletki, tylko ją od razu połyoał, powinien wówózas pop^ą odpowiednią ilościu płynu (np.

szklanką wody).

Dzieci w wieku od 2do 5lat:

Należy przyjmowan aedną tabletkę do rozgryzania i ż u cia o mocy 4 mg raz na dobę, wieczorem. Leku Montelukastum Unimarknie należy przyrmować zaraz po Jedzeniu; leknależy przyjmować co najmniej godzinę przed jedzeniem lub co najmnie. dwie godziny po .jedzeniu.

Jeśli śz i dzko przyrmuje Montelukastum Unimark, należy do pilnować, aby nie |orzy^mcjwało ono .jednocześnie innychleków zawierających tę samą substanqę czynną, czyli montelukast.

Dla (dziezi w wieku od 2do 5 lat Montelukastum Unimark dostępny .jest w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 4 mg.

Dla (dziezi w wieku od 6 do 14 lat Montelukastum Unimark dostępny .est w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Montelukastum Unimark 4 mg tabletki do rozgryzania i żucia u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Przyrz^e większej niż zalecana dawki lkku Montelukastum Unimark Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem dzidcka w celu uzyskania porady.

W większości przypadków przedawknwania nie obserwowano ża dnych działań niepożądanych.Najczęściej wyntępującymi objawami po przedawknwaniu u dorosłych i dzieci były bólbrzucha, senność, wzwożone pragnienie, ból głowo, wywioty i ywiększon^ aktywonUć ruchowa.

Pominięcię zastosowania leku Montelukastum Unimark Należy dołożyć wszelkich starań,aby Montelukastum Unimarkstosowyn zgodnie z za leceniami lekarza.JeśN jednak dziecko op uści dawkn, wówczas na leży kontynuowan dotychczasowo schematstosowania leku polegający na podawaniu go w dawkn .jednej tabletki dziennie.

Nie należy stosowow dawi podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie stosowoma leku Montelukastum Unimark Montelukastum Unimarkjest skuteczny w lwczeniu astmy u dziecka, jedynie wówczas, gdy dziezko przyrmuje ten lek regularnie.

Bardzo wannejeat, aby dziecko przy^mcjwato Montelukastum Unimarktak długo, jak długo zaleciłto lekarz. Pomoże to kontrolować objawy astmy u dziecka.

W raziejakikhkolwiek dalskych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się (do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwedzialania niepożądane

Jak; każdylek, lek ten może powonować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wywtąpią.

W padaniach kinicznych dotyczących montelukastu stosowynego w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 4 mg najczęściśj obserwowanymi działaniami niepożądanymi (wyntępującymi u co najmnie.j u 1 na 100, lecz u mnie.j niż 1na10 leczonych dzidzie uznanymi za mające związekze stosowamem montelukastu były:

•    ból brzucha,

•    wzrnożone pragnienie.

Ponadto, w badaniach kinicznych dotyczących montelukastu w postaci tabletek powlekanych o mocy 10mg i w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg stwierdzano następujące działania niepożądane:

•    ból głowy.

Wszystkie te objawa mi ały w większości przypadków ch arakter łagodny i wyntępowały z większą częstościś u patentów lwczonych montelukastem niż u patentów otrzymujących placebo (czyN tabletki niezawierające żadnego leku).

PoPadto, po wprowadzeniu tego leku do ob rotu, zgłaszano występowowie wywienionych poniże.j działań niepożądanych:

Bardzo często (występujące u ponad 1na10 patentów)

•    zakażenia górnych dróg oddechowoch.

Cz ęsto (wyntępujące u 1 (do 10 na 10 0 patentów)

•    biegunka, nudności, wymiotyi

•    gorączka.

Niezbyt często (występujące u 1 (do 10 na 1000 pacjkntów)

• reakcjt alergiczne ob ejmujące wywypkę, ob rzęktwarzy, warg, ręzyka i/lub gardła, który może utrudniać oddychanie lub połyoanie,

•    zmiany w zachowarnu i n astroju, takie Jak dziwawzne sny, w tym koszmary senne, problemy z zasypianiem, chodzenie


we śnie, drażliwość, uczucie niepokoju, niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe ob ejmujące zachowa nia ag resywon lub wrogość, de presra,

•    zawjoty głowo, senność, drętwieniei mrowienie, napady drgawew,

•    krwotoki z nosa,

•    suchość wj^^e ustnej, niestrawność,

•    siniaczenie się, świąd,po krzyw0w

•    bóle stawowelub mięśniowe, bolesne skurcze mięśni,

•    zmęczenie, złe samopoczuciu, obrzękL

Rzadko (występujące u1do 10 na 10 000 pacjentów)

•    wzrnożona skłsnność do krwawień,

•    kołatanie serca,

•    drżenie.

Bardzo rzadko (występujące u mnie. niż 1na 10 000 pa cjentów)

•    omamy, myśli i zachowania samobójcóe, dezorientacja,

•    zapalenie wątroby,

•    cięckiż reakcjt skórne (rumień wielopostaciowyr, które mogą pojawić się nagle,

•    bolesne przy ucisku, czenA/orne guzki pod skórą, które najczęściśj pojawiają się w obrębie goleni(rumień guzowaty).

U pacjentów ch orujących na astmę leczonych montelukastem op isywyno bardzo rzadkie przypadki jtdnoczesnego występowania takikh objawów, jak objawy grypopodobne, drętwienie lub mrowienie w kończynach gó rnychlub dolnych,nasilenie objawów ze strony dróg od dechowych i (lu Ib) wywypka (zespół Chęrga i Strauss). Jeśli ś dzidcka wystąpią którekolwiek z wywienionych objawów, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

JeśN wyntąpią jakikkolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewyrnienione w ulotce, należy żwróció się (do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5.    Jak przechowywać Montelukastum Unimark

•    Lek; należy przechowywyć w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosowyntego leku po upływie terminu wawno^ci zamieszczonego na pu dełkui blistrach po skrócie ,jyXP”. Termin wannoUci oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Bez sp ecjajnych zaleceń dotyczących przechowywynia produktu leczniczego.

•    Przechowywyn w oryginalnym op akowyniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

• Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji cni domowych pojemników na odpada. Należy żapytać jarmaceutę, tak usunąć leki, których się Już nie używy. Takie postępowynie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i innn informacje

•    Co zawiera Montelukastum Unimark

•    Suastancją czynną leku .jest montelukast. Je dna tabletka zawiera 4,16 mg soli oodowe.jmontelukastu w ilości równnważnej 4 mg montelukastu.

•    Pozostałe składniki to:

mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, żelaza tlenek czerwony (E172), kroskarmelo za sodowa, aromatwiśniowy (Cherry 501027 AP0551)

[w skład którego wcrnidzą: maltodekstryny kukurydziane, naturalne dodatki smakowo, dodatki smakoweiden tyczne z naturalnymi], aspartam (E9E1), magnezu stearynian i hydroksypropy loceluloza.

Jak wynląda Montelukastum Unimark i co zawiera opakowanie Tabletki do rozgryzania i ż u cia

Lek Montelukastum Unimark4 mg tabletki do rozgryzania i żucia ma postać różowynh, owalnych, ob ustronnie wynuktythtabletekz wytłoczonym napisem „AUM103” na.jednej stronie i gładkidh na drugie.j stronie.

Tabletki pakowane są w blistry z Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium.

Blister pakowany .est w tekturowe pudełko.

Wielkości opakowynia: 30 tabletek.

PoPmiot odpowiedzialny:

Unimark Remedies s.r.o., Praha 2, Vinohrady, Be lehradska 568/92 PSC 120 00, Republika Czeska

Wytwórca:

Ph5rmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordinlndustrial Park, PaPla PLA 3000, Malta

Data ostatnie. ah:ualizacji ulotki:Size : W-230mm x H-350mm


Montelukastum Unimark

Charakterystyka Montelukastum unimark

Charakterystyka Produktu Leczniczego:

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Montelukastum Unimark, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 4,16 mg soli sodowej montelukastu, co odpowiada 4 mg montelukastu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: aspartam (E951) w ilości 0,96 mg na tabletkę. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do rozgryzania i żucia

Różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczonym napisem „AUM103” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Montelukastum Unimark w postaci tabletek do rozgryzania i żucia jest wskazany do stosowania w leczeniu astmy jako lek pomocniczy u dzieci w wieku od 2 do 5 lat cierpiących na astmę przewlekłą o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których nie uzyskuje się wystarczającej kontroli astmy przy zastosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów i u których stosowane doraźnie krótko działające P-mimetyki nie zapewniają wystarczającej kontroli objawów klinicznych astmy.

Montelukastum Unimark może być ponadto stosowany zamiast niskich dawek wziewnych glikokortykosteroidów u dzieci w wieku od 2 do 5 lat cierpiących na astmę przewlekłą łagodną, u których w ostatnim czasie nie występowały poważne napady astmy wymagające stosowania doustnych glikokortykosteroidów i które nie potrafią stosować glikokortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.2).

Montelukast jest ponadto wskazany do stosowania w profilaktyce astmy u pacjentów w wieku od 2 lat, u których dominującym komponentem jest powysiłkowy skurcz oskrzeli.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Montelukastum Unimark powinien być podawany dziecku pod nadzorem osoby dorosłej. Dla dzieci, które mają trudności w przyjmowaniu tabletek do rozgryzania i żucia, dostępny jest preparat innej firmy mający postać granulatu. Zalecane dawkowanie u dzieci w wieku od 2 do 5 lat wynosi jedną tabletkę do rozgryzania i żucia o mocy 4 mg dziennie, którą należy przyjmować wieczorem. Montelukastum Unimark w postaci tabletek do rozgryzania i żucia należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub co najmniej dwie godziny po posiłku. W tej grupie wiekowej nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Montelukast Unimark 4 mg tabletki do rozgryzania i żucia u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Sposób podawania:

Podanie doustne.

Tabletki można rozgryzać i żuć albo od razu połykać. Jeśli pacjent nie będzie rozgryzał i żuł tabletki, tylko ją od razu połykał, powinien wówczas popić ją odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Ogólne zalecenia:

Wpływ terapeutyczny montelukastu na parametry kontroli astmy uwidacznia się w ciągu pierwszej doby. Opiekunów dzieci należy poinformować o konieczności kontynuowania stosowania montelukastu, nawet jeśli objawy astmy znajdują się pod kontrolą, a także podczas okresów zaostrzenia astmy.

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u dzieci z niewydolnością nerek lub łagodnym bądź umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby. Brak danych dotyczących dzieci z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby. Dawkowanie nie zależy od płci dziecka.

Stosowanie montelukastu zamiast niskich dawek wziewnych glikokortykosteroidów w astmie przewlekłej łagodnej:

Nie zaleca się stosowania montelukastu w monoterapii u dzieci z astmą przewlekłą umiarkowaną. Stosowanie montelukastu zamiast niskich dawek wziewnych glikokortykosteroidów u dzieci z astmą przewlekłą łagodną powinno być rozważane wyłącznie u tych pacjentów, u których w ostatnim czasie nie występowały poważne napady astmy wymagające stosowania doustnych glikokortykosteroidów i którzy nie potrafią stosować glikokortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.1). Pod pojęciem astmy przewlekłej łagodnej rozumie się astmę, w przebiegu której objawy występują częściej niż raz w tygodniu, lecz rzadziej niż raz dziennie, objawy nocne występują częściej niż dwa razy w miesiącu, lecz rzadziej niż raz na tydzień, a pomiędzy poszczególnymi epizodami czynność układu oddechowego jest prawidłowa. Jeśli podczas wizyty kontrolnej (odbywającej się zwykle miesiąc po włączeniu omawianego produktu leczniczego) stwierdza się niewystarczający stopień kontroli astmy, wówczas należy rozważyć zastosowanie dodatkowego lub innego leczenia przeciwzapalnego w oparciu o system stopniowania intensywności leczenia astmy. Należy okresowo oceniać stopień kontroli astmy.

Stosowanie montelukastu w profilaktyce astmy u dzieci w wieku od 2 do 5 lat, u których dominującym komponentem jest powysiłkowy skurcz oskrzeli:

U dzieci w wieku od 2 do 5 lat powysiłkowy skurcz oskrzeli może być dominującym objawem astmy przewlekłej wymagającej leczenia wziewnymi glikokortykosteroidami. Stan pacjentów powinno się ocenić po okresie 2 do 4 tygodni leczenia montelukastem. Jeśli nie zostanie uzyskana zadowalająca odpowiedź na leczenie, wówczas należy rozważyć zastosowanie dodatkowego lub innego leczenia.

Stosowanie montelukastu a stosowanie innych leków na astmę:

Jeśli montelukast stosowany jest jako lek dodany do wziewnych glikokortykosteroidów, wówczas tych drugich nie należy nagle odstawiać (patrz punkt 4.4).

Inne dostępne moce i postacie farmaceutyczne:

Dla młodzieży w wieku od 15 lat i dorosłych montelukast dostępny jest w postaci tabletek powlekanych o mocy 10 mg.

Dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat montelukast dostępny jest w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg.

Dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat montelukast dostępny jest w postaci granulatu o mocy 4 mg wytwarzanego przez inną firmę.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Montelukastum Unimark w postaci tabletek do rozgryzania i żucia zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. W związku z tym może on być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów należy poinformować o tym, że montelukastu w postaci doustnej nie wolno stosować w leczenia napadów astmy oraz aby w przypadku napadu astmy zawsze zaopatrzeni byli w zwykle stosowany lek doraźny. W przypadku wystąpienia napadu astmy należy zastosować krótko działający wziewny P-mimetyk. Jeśli konieczne jest zastosowanie większej niż zwykle liczby inhalacji krótko działającym P-agonistą, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza po poradę.

Nie należy nagle zastępować doustnych ani wziewnych glikokortykosteroidów montelukastem.

Brak danych, które wskazywałyby na możliwość zmniejszenia dawki kortykosteroidów doustnych podczas jednoczesnego stosowania montelukastu.

W rzadkich przypadkach u pacjentów otrzymujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może dochodzić do rozwoju eozynofilii układowej, która w części przypadków może manifestować się objawami klinicznymi zapalenia naczyń przypominającego zespół Churg-Strauss, który to zespół często leczony jest glikokortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki te zwykle, lecz nie zawsze, związane były z obniżeniem dawki lub odstawieniem doustnych glikokortykosteroidów. Nie można ani wykluczyć, ani jednoznacznie potwierdzić tego, że stosowanie antagonistów receptorów leukotrienowych może być związane z rozwojem zespołu Churg-Strauss. Lekarze powinni być szczególnie wyczuleni na możliwość pojawienia się u leczonych przez nich pacjentów eozynofilii, zmian skórnych typowych dla zapalenia naczyń, nasilenia objawów ze strony układu oddechowego, powikłań kardiologicznych i (lub) neuropatii. Pacjentów, u których dochodzi do pojawienia się wymienionych objawów, należy ponownie przebadać i zweryfikować stosowany dotychczas schemat leczenia.

Produkt leczniczy Montelukast Unimark 4 mg tabletki do rozgryzania i żucia zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jedna tabletka do rozgryzania i żucia o mocy 4 mg zawiera fenyloalaninę w ilości równoważnej 0,539 mg fenyloalaniny na dawkę.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Montelukast można podawać łącznie z innymi lekami rutynowo stosowanymi w profilaktyce i przewlekłym leczeniu astmy. W badaniach nad interakcjami międzylekowymi montelukast stosowany w zalecanych dawkach klinicznych nie wywierał klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę następujących produktów leczniczych: teofiliny, prednizonu, prednizolonu, doustnych środków antykoncepcyjnych (połączenia etynyloestradiolu z noretyndronem w stosunku 35 : 1), terfenadyny, digoksyny i warfaryny.

U pacjentów jednocześnie stosujących fenobarbital pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia montelukastu w osoczu od czasu (AUC) uległo obniżeniu o około 40%. Ponieważ montelukast jest metabolizowany przez CYP3A4, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków indukujących CYP3A4, takich jak fenytoina, fenobarbital i ryfampicyna, szczególnie u dzieci.

W badaniach in vitro wykazano, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP2C8. W badaniu klinicznym nad interakcjami międzylekowymi pomiędzy montelukastem a rozyglitazonem (substratem reprezentatywnym dla produktów leczniczych metabolizowanych głównie przez CYP2C8) wykazano jednak, że montelukast nie hamuje aktywności CYP2C8 w warunkach in vivo. Montelukast nie powinien, zatem, w sposób znaczący wpływać na metabolizm produktów leczniczych metabolizowanych przez ten izoenzym (np. paklitakselu, rozyglitazonu i repaglinidu).

W badaniach in vitro wykazano, że montelukast jest substratem CYP 2C8 oraz, w mniejszym stopniu, CYP 2C9 i CYP 3A4. W badaniu dotyczącym interakcji międzylekowych pomiędzy montelukastem a gemfibrozylem (inhibitorem zarówno CYP 2C8, jak i CYP 2C9) stwierdzono, że gemfibrozyl zwiększa ekspozycję ogólnoustrojową na montelukast o 4,4 raza. Pomimo, że nie ma potrzeby rutynowego modyfikowania dawkowania montelukastu w przypadku jednoczesnego stosowania z gemfibrozylem lub innymi silnymi inhibitorami CYP 2C8, lekarz powinien mieć świadomość potencjalnie zwiększonego ryzyka działań niepożądanych w tym przypadku.

Biorąc pod uwagę dane z badań in vitro można stwierdzić, że nie należy spodziewać się jakichkolwiek klinicznie istotnych interakcji międzylekowych pomiędzy montelukastem a słabszymi inhibitorami CYP 2C8 (np. trimetoprymem). Jednoczesne stosowanie montelukastu z itrakonazolem, który jest silnym inhibitorem CYP 3A4, nie prowadziło do statystycznie znamiennego wzrostu ekspozycji ogólnoustrojowej na montelukast.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie w ciąży

Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na przebieg ciąży ani na rozwój zarodka i płodu.

Ograniczone dane dostępne z baz danych dotyczących ciąż nie wskazują występowania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stosowaniem montelukastu a występowaniem wad rozwojowych (np. wad kończyn), które rzadko opisywano po wprowadzeniu leku do obrotu na świecie.

Montelukast może być stosowany w ciąży, jedynie wówczas, gdy jego stosowanie jest bezwzględnie konieczne.

W badaniach na szczurach wykazano, że montelukast przechodzi do mleka (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy montelukast przechodzi do mleka kobiecego.

Montelukast może być stosowany w okresie karmienia piersią, jedynie wówczas, gdy jego stosowanie jest bezwzględnie konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Montelukast nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W bardzo rzadkich przypadkach pacjenci zgłaszali jednak senność lub zawroty głowy.

4.8    Działania niepożądane

Montelukast był oceniany w badaniach klinicznych z udziałem chorych na astmę przewlekłą, w których lek ten w postaci:

•    tabletek powlekanych o mocy 10 mg stosowano u około 4000 pacjentów nastoletnich w wieku od 15 lat oraz pacjentów dorosłych,

•    tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg stosowano u około 1750 dzieci i nastolatków w wieku od 6 do 14 lat,

•    tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 4 mg stosowano u 851 dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Wymienione poniżej, związane ze stosowanymi lekami działania niepożądane w badaniach klinicznych zgłaszane były często (czyli z częstością od >1/100 do <1/10) u pacjentów leczonych montelukastem, przy czym częstość ta była większa niż w przypadku pacjentów otrzymujących placebo:

Klasyfikacja

układowo-

narządowa

Młodzież w wieku od 15 lat i dorośli (dwa badania 12-tygodniowe, n = 795)

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat (jedno badanie 8-tygodniowe, n = 201)

(dwa badania 56-tygodniowe, n = 615)

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat

(jedno badanie 12-tygodniowe, n = 461) (jedno badanie 48-tygodniowe, n = 278)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

ból brzucha

Klasyfikacja

układowo-

narządowa

Młodzież w wieku od 15 lat i dorośli (dwa badania 12-tygodniowe, n = 795)

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat (jedno badanie 8-tygodniowe, n = 201)

(dwa badania 56-tygodniowe, n = 615)

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat

(jedno badanie 12-tygodniowe, n = 461) (jedno badanie 48-tygodniowe, n = 278)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

wzmożone pragnienie


W badaniach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów podczas długotrwałego stosowania leku - 2 lat w przypadku młodzieży w wieku od 15 lat i dorosłych oraz do 12 miesięcy w przypadku dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat profil bezpieczeństwa nie ulegał zmianie.

Łącznie 502 dzieci w wieku od 2 do 5 lat przyjmowało montelukast przez co najmniej 3 miesiące, 336 - przez co najmniej 6 miesięcy, a 534 - przez co najmniej 12 miesięcy. U tych pacjentów profil bezpieczeństwa podczas długotrwałego stosowania leku nie uległ zmianie.

Okres porejestracyjny

Działania niepożądane, zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu, są wymienione w tabeli poniżej, zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz specjalną terminologią opisująca działania niepożądane. Częstość występowania działań niepożądanych została oszacowana


na podstawie odpowiednic

h badań klinicznych.

Klasyfikacja układowo-narządowa

Określenie zdarzenia niepożądanego

Kategoria częstości występowania*

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia górnych dróg oddechowych^

Bardzo często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zwiększona skłonność do krwawień

Rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja

Niezbyt często

Nacieki eozynofilowe wątroby

Bardzo rzadko

Zaburzenia psychiczne

Dziwaczne sny, w tym koszmary senne, bezsenność, somnambulizm, drażliwość, objawy lękowe, niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe obejmujące

Niezbyt często


Klasyfikacja układowo-narządowa

Określenie zdarzenia niepożądanego

Kategoria częstości występowania*

zachowania agresywne lub wrogość, depresja

Drżenie

Rzadko

Omamy, dezorientacja, myśli i zachowania samobójcze

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, senność, parestezje/niedoczulica, drgawki

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Krwawienie z nosa

Niezbyt często

Zespół Churga i Strauss (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka*, nudności*, wymioty*

Często

Suchość w jamie ustnej, dyspepsja

Niezbyt często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy (AlAT, AspAT)

Często

Zapalenie wątroby (w tym uszkodzenie wątroby cholestatyczne, miąższowe i mieszane)

Bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka*

Często

Siniaczenie, pokrzywka, świąd

Niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowy

Rzadko

Rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy

Bardzo rzadko

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawowe, bóle mięśniowe, w tym bolesne kurcze mięśni

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka*

Często

Osłabienie/zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki

Niezbyt często


*) Kategorie częstości występowania ustalone dla każdego z określeń zdarzenia niepożądanego na podstawie częstości występowania zawartej w bazie danych badań klinicznych: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

*) To zdarzenie niepożądane, zgłaszane w badaniach klinicznych jako bardzo częste u pacjentów otrzymujących montelukast, było również zgłaszane jako bardzo częste u pacjentów otrzymujących placebo.

*) To zdarzenie niepożądane, zgłaszane w badaniach klinicznych jako częste u pacjentów_


otrzymujących montelukast, było również zgłaszane jako częste u pacjentów otrzymujących placebo._


4.9 Przedawkowanie

Brak dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania montelukastu. W długookresowych badaniach dotyczących astmy, montelukast podawany był w dawkach do 200 mg/dobę pacjentom dorosłym przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkookresowych w dawkach do 900 mg/dobę pacjentom przez około tydzień; nie towarzyszyły temu żadne klinicznie istotne zdarzenia niepożądane.

Istnieją doniesienia o ostrym przedawkowaniu montelukastu w okresie porejestracyjnym oraz w badaniach klinicznych. Doniesienia te dotyczą dorosłych i dzieci oraz dawek do 1000 mg (około 61 mg/kg u 42-miesięcznego dziecka). Odchylenia stwierdzane klinicznie i laboratoryjnie były zgodne z profilem bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych oraz dzieci. W większości doniesień dotyczących przedawkowania nie wymieniano żadnych zdarzeń niepożądanych. Najczęściej występujące zdarzenia niepożądane były zgodne z profilem bezpieczeństwa montelukastu i obejmowały ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty i zwiększoną aktywność psychoruchową.

Nie wiadomo, czy montelukast można usuwać z organizmu poprzez hemodializę lub dializę otrzewnową.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptora leukotrienowego,

Kod ATC: R03DC03

Leukotrieny cysteinylowe (LTC4, LTD4, LTE4) to silnie działające eikozanoidy uwalniane przez różnorodne komórki, w tym przez komórki tuczne i eozynofile. Te ważne mediatory proastmatyczne wiążą się z receptorami leukotrienów cysteinylowych (CysLT). Receptory CysLT typu 1 (CysLTi) występują w drogach oddechowych człowieka (w tym na komórkach mięśni gładkich dróg oddechowych i makrofagach znajdujących się w drogach oddechowych) oraz na powierzchni innych komórek prozapalnych (w tym na powierzchni eozynofili i niektórych komórek macierzystych linii mieloidalnej). Stwierdzono związek pomiędzy receptorami CysLT a patofizjologią astmy i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. W astmie działania zależne od leukotrienów obejmują skurcz oskrzeli, zwiększenie wydzielania śluzu, zwiększenie przepuszczalności naczyń oraz rekrutację eozynofili. W alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa CysLT są uwalniane ze śluzówki nosowej po ekspozycji na alergeny zarówno podczas wczesnej jak i późnej fazy reakcji i są związane z objawami alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Stwierdzono, że ekspozycja błony śluzowej nosa na CysLT powoduje zwiększenie oporu przewodów nosowych i nasilenie objawów niedrożności nosa.

Montelukast to aktywny po podaniu doustnym związek, który z dużym powinowactwem i wybiórczością wiąże się z receptorami CysLTi. W badaniach klinicznych montelukast, już w dawkach 5 mg, hamował skurcz oskrzeli wywoływany przez podawany wziewnie LTD4. Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin od podania doustnego. Działanie rozszerzające oskrzela wywoływane przez ß-mimetyki i wywoływane przez montelukast sumują się. Leczenie montelukastem hamowało zarówno wczesny, jak i późny skurcz oskrzeli wywoływany ekspozycją na antygen. U pacjentów dorosłych i dzieci montelukast, w porównaniu z placebo, powodował spadek liczby eozynofilów we krwi obwodowej. W odrębnym badaniu leczenie montelukastem powodowało znamienny spadek liczby eozynofili w drogach oddechowych (oznaczanych w plwocinie) oraz we krwi obwodowej, a także poprawę stopnia kontroli objawów klinicznych astmy.

W badaniach z udziałem dorosłych, montelukast w dawce 10 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, prowadził do znamiennej poprawy w zakresie porannych wartości FEVi (o 10,4% wobec 2,7% w stosunku do wartości wyjściowych), porannego szczytowego przepływu wydechowego (PEFR) (o 24,5 l/min wobec 3,3 l/min w stosunku do wartości wyjściowych) oraz do znamiennego spadku całkowitego zapotrzebowania na ß-mimetyki (o 26,1% wobec -4,6% w stosunku do wartości wyjściowych). U pacjentów stosujących montelukast odnotowano też znamiennie większą poprawę w zakresie wskaźników zarówno dziennych, jak i nocnych objawów astmy niż u pacjentów otrzymujących placebo.

W badaniach z udziałem osób dorosłych wykazano, że montelukast przynosi dodatkowe korzyści kliniczne podczas stosowania z kortykosteroidem w postaci wziewnej. U pacjentów stosujących beklometazon drogą wziewną razem montelukastem w porównaniu do stosowania samego beklometazonu zmiana FEVi wynosiła w stosunku do wartości wyjściowych odpowiednio 5,43% i 1,04%; zużycie ß-agonisty w porównywanych schematach leczenia zmieniło się odpowiednio -8,70% i 2,64%). W porównaniu ze stosowanym wziewnie beklometazonem (200 pg dwa razy na dobę za pomocą spejsera) montelukast szybciej wywoływał odpowiedź początkową, natomiast w badaniu 12 tygodniowym beklometazon wywoływał większy średni efekt leczniczy (procentowa zmiana FEVi w stosunku do wartości wyjściowych w przypadku stosowania beklometazonu drogą wziewną razem z montelukastu w porównaniu do samego beklometazonu; odpowiednio 7,49% i 13,3%; użycie ß-mimetyk0w: odpowiednio -28,28% i -43,89%). Jednakże w porównaniu z beklometazonem, u znacznego odsetka pacjentów leczonych montelukastem stwierdzono podobną reakcję kliniczną (np. u 50% pacjentów leczonych beklametazonem uzyskano poprawę FEV1 o około 11% lub więcej w stosunku do wartości początkowej, podczas gdy taką samą odpowiedź uzyskano u około 42% pacjentów leczonych montelukastem).

W 12-tygodniowym badaniu kontrolowanym placebo z udziałem dzieci w wieku od 2 do 5 lat montelukast stosowany w dawce 4 mg na dobę prowadził do poprawy w zakresie parametrów kontroli astmy w porównaniu z placebo, bez względu na stosowane jednocześnie inne leki kontrolujące chorobę (wziewnie lub w nebulizacji glikokortykosteroidy bądź kromoglikan sodowy). Leków kontrolujących chorobę nie stosowało 65% pacjentów. Montelukast w porównaniu z placebo prowadził do poprawy w zakresie objawów dziennych (w tym kaszlu, świstów oddechowych, problemów z oddychaniem i ograniczenia aktywności) oraz objawów nocnych. W wyniku stosowania montelukastu, w porównaniu z placebo, stwierdzono też spadek zapotrzebowania na stosowane doraźnie P-mimetyki oraz glikokortykosteroidy w epizodach zaostrzenia objawów astmy. U dzieci stosujących montelukast obserwowano też większą liczbę dni bez objawów astmy niż u pacjentów otrzymujących placebo. Efekt leczniczy pojawiał się już po pierwszej dawce.

W 12-miesięcznym badaniu kontrolowanym placebo z udziałem dzieci w wieku od 2 do 5 lat z łagodną astmą i epizodami zaostrzeń, montelukast stosowany w dawce 4 mg raz na dobę prowadził do znamiennego (p < 0,001) obniżenia rocznej częstości występowania epizodów zaostrzenia astmy (EZA) w porównaniu z placebo (1,60 EZA wobec 2,34 EZA), przy czym EZA definiowano jako okres co najmniej 3 dni występowania objawów dziennych wymagających zastosowania P-mimetyków, zastosowania glikokortykosteroidów (doustnych lub wziewnych) bądź hospitalizacji z powodu astmy. Odsetkowy spadek rocznej częstości występowania EZA wyniósł 31,9% przy 95% CI wynoszącym 16,9-44,1.

W badaniu kontrolowanym placebo z udziałem dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat z astmą sporadyczną (czyli nie przewlekłą) montelukast stosowano przez okres 12 miesięcy albo codziennie w dawce 4 mg, albo w postaci szeregu 12-dniowych kursów, z których każdy rozpoczynano wraz z kolejnym epizodem objawów. W badaniu tym nie stwierdzono znamiennych różnic pomiędzy pacjentami leczonymi montelukastem w dawce 4 mg a pacjentami otrzymującymi placebo w zakresie liczby napadów astmatycznych ( definiowanych jako epizod astmy wymagający wykorzystania zasobów ochrony zdrowia w postaci nieplanowych wizyt u lekarza, wizyt na oddziale pomocy doraźnej lub hospitalizacji bądź wymagający zastosowania glikokortykosteroidów doustnie, dożylnie lub domięśniowo).

W 8-tygodniowym badaniu z udziałem dzieci w wieku od 6 do 14 lat montelukast w dawce 5 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, prowadził do znamiennej poprawy w zakresie czynności układu oddechowego (poprawa FEV1 o 8,71% wobec 4,16% w stosunku do wartości wyjściowych; poprawa porannego PEFR o 27,9 l/min wobec 17,8 l/min w stosunku do wartości wyjściowych) oraz spadku całkowitego zapotrzebowania na stosowane doraźnie P-mimetyki (o 11,7%, wobec zwiększenia zapotrzebowania o 8,2% w stosunku do wartości wyjściowych w grupie placebo).

W 12-miesięcznym badaniu porównującym skuteczność montelukastu ze skutecznością wziewnego flutykazonu w kontroli astmy u dzieci w wieku od 6 do 14 lat z astmą przewlekłą łagodną, montelukast okazał się przynajmniej tak samo skuteczny co flutykazon w zwiększaniu odsetka dni wolnych od stosowania leków ratunkowych na astmę, stanowiącym główny punkt końcowy tego badania. Po uśrednieniu dla 12-miesięcznego okresu leczenia, odsetek dni wolnych od stosowania leków ratunkowych na astmę uległ zwiększeniu z 61,6 do 84,0 w grupie leczonej montelukastem i z 60,9 do 86,7 w grupie leczonej flutykazonem. Różnica międzygrupowa w zakresie wyliczanego metodą najmniejszych kwadratów średniego wzrostu odsetka dni wolnych od stosowania leków ratunkowych na astmę była znamiennie statystyczna (-2,8 przy 95% CI od -4,7 do -0,9), jednak mieściła się w określonym przed badaniem zakresie klinicznej "non-inferiority". Zarówno montelukast, jak i flutykazon powodowały poprawę stopnia kontroli objawów astmy ocenianą na podstawie drugorzędowych punktów końcowych podczas 12-miesięcznego okresu leczenia.

•    Stwierdzono wzrost FEVi z 1,83 l do 2,09 l w grupie leczonej montelukastem oraz z 1,85 l do 2,14 l w grupie leczonej flutykazonem. Różnica międzygrupowa wyliczonego metodą najmniejszych kwadratów średniego wzrostu FEV1 wyniosła -0,02 l przy 95% CI od -0,06 do +0,02. Średni wzrost w stosunku do wartości wyjściowych wartości FEV1 wyrażonej jako procent wartości należnej wyniósł 0,6% w grupie leczonej montelukastem i 2,7% w grupie leczonej flutykazonem. Różnica wyliczonego metodą najmniejszych kwadratów średniego wzrostu FEV1 wyrażonego jako procent wartości należnej była znamienna i wyniosła -2,2% przy 95% CI od -3,6 do -0,7.

•    Odsetek dni, w których konieczne było stosowanie P-mimetyków, uległ obniżeniu z 38,0 do 15,4 w grupie leczonej montelukastem i z 38,5 do 12,8 w grupie leczonej flutykazonem. Różnica międzygrupowa wyliczonego metodą najmniejszych kwadratów średniego udziału procentowego dni, w których konieczne było stosowanie P-mimetyków, była znamienna i wyniosła 2,7 przy 95% CI od 0,9 do 4,5.

•    Odsetek pacjentów z napadem astmy (który definiowano jako okres zaostrzenia objawów astmy wymagający zastosowania doustnych glikokortykosteroidów, nieplanowej wizyty w gabinecie lekarskim, wizyty na oddziale pomocy doraźnej lub hospitalizacji) wyniósł 32,2 w grupie leczonej montelukastem i 25,6 w grupie leczonej flutykazonem; iloraz szans ( OR=1,38) był statystycznie istotny ( 95% CI od 1,04 do 1,84).

•    Odsetek pacjentów stosujących ogólnie (głównie doustnie) glikokortykosteroidy w okresie badania wyniósł 17,8% w grupie leczonej montelukastem i 10,5% w grupie leczonej flutykazonem. Różnica międzygrupowa wyliczonej metodą najmniejszych kwadratów średniej była znamienna i wyniosła 7,3% przy 95% CI od 2,9 do 11,7.

Znamienne zmniejszenie nasilenia powysiłkowego skurczu oskrzeli wykazano w 12-tygodniowym badaniu z udziałem dorosłych (maksymalny spadek FEV1 wyniósł

22,33% w grupie montelukastu i 32,40% w grupie placebo, a czas powrotu wskaźnika FEVi do wartości mieszczących się w granicach 5% FEVi mierzonego przed wysiłkiem wyniósł w obu grupach odpowiednio 44,22 min i 60,64 min). Działanie to utrzymywało się przez cały 12-tygodniowy okres leczenia. Zmniejszenie nasilenia powysiłkowego skurczu oskrzeli wykazano też w krótkookresowym badaniu z udziałem dzieci w wieku od 6 do 14 lat (maksymalny spadek FEVi wyniósł 18,27% w przypadku montelukastu i 26,11% w przypadku placebo, a czas powrotu wskaźnika FEVi do wartości mieszczących się w granicach 5% FEVi mierzonego przed wysiłkiem wyniósł w obu grupach odpowiednio 17,76 min i 27,98 min). W obu badaniach działanie leku wykazano pod koniec okresu między kolejnymi dawkami przy schemacie dawkowania raz na dobę.

U pacjentów z astmą aspirynową, którzy jednocześnie otrzymywali wziewne i/lub doustne glikokortykosteroidy, montelukast, w porównaniu z placebo, prowadził do znamiennej poprawy stopnia kontroli objawów astmy (zmiana FEV1 w stosunku do wartości wyjściowych wynosząca +8,55% w przypadku montelukastu i -1,74% w przypadku placebo oraz zmiana całkowitego zapotrzebowania na ß-mimetyki w stosunku do wartości wyjściowych wynosząca odpowiednio -27,7% i +2,09%).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Montelukast ulega szybkiemu wchłanianiu po podaniu doustnym. W przypadku tabletek powlekanych o mocy 10 mg średnie maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) uzyskiwane jest w ciągu 3 godzin (tmax) po podaniu osobom dorosłym na czczo. Średnia biodostępność po podaniu doustnym wynosi 64%. Na biodostępność po podaniu doustnym oraz wartość Cmax nie ma wpływu standardowy posiłek. Bezpieczeństwo i skuteczność wykazano w badaniach klinicznych, w których tabletki powlekane o mocy 10 mg podawano niezależnie od posiłków.

W przypadku tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg wartość Cmax uzyskiwana jest w ciągu 2 godzin po podaniu na czczo. Średnia biodostępność po podaniu doustnym wynosi 73% i ulega obniżeniu do 63% pod wpływem standardowego posiłku.

W przypadku tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 4 mg stosowanych u dzieci w wieku od 2 do 5 lat na czczo, wartość Cmax uzyskiwana jest w ciągu 2 godzin po podaniu. Średnia wartość Cmax jest o 66% wyższa, a średnia wartość Cmin jest niższa niż u dorosłych otrzymujących tabletki o mocy 10 mg.

Dystrybucja: Stopień wiązania montelukastu z białkami osocza przekracza 99%. Objętość dystrybucji montelukastu w stanie stacjonarnym wynosi średnio 8-11 litrów. Badania na szczurach, którym podawano znakowany izotopowo montelukast, wykazały nieznaczne przechodzenie tego leku przez barierę krew-mózg. Również w innych tkankach, stężenie znakowanego izotopowo związku oznaczane 24 godziny po podaniu było nieznaczne. . .

Metabolizm:    Montelukast podlega intensywnym przemianom metabolicznym. W

badaniach, w których stosowano dawki lecznicze, stężenie w osoczu metabolitów montelukastu było niewykrywalne w stanie stacjonarnym u dorosłych i dzieci.

W badaniach in vitro z zastosowaniem mikrosomów ludzkiej wątroby wykazano, że w przemianach metabolicznych montelukastu biorą udział izoenzymy 3A4, 2A6 oraz 2C9 cytochromu P450. Dalsze badania in vitro wykazały, że terapeutyczne stężenia montelukastu w osoczu nie hamują izoenzymów 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 czy 2D6 cytochromu P450. Udział metabolitów w wywieraniu działania leczniczego montelukastu jest nieznaczny.

Eliminacja: Klirens osoczowy montelukastu u zdrowych dorosłych wynosi średnio 45 ml/min. Po podaniu doustnym znakowanego izotopowo montelukastu 86% radioaktywności wykryto w kale z 5-dobowej zbiórki, a <0,2% w moczu. Wyniki te w połączeniu z szacunkowymi danymi na temat biodostępności montelukastu po podaniu doustnym wskazują na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane niemal wyłącznie z żółcią.

Szczególne grupy pacjentów Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z łagodnym bądź umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby. Nie prowadzono badań z udziałem pacjentów z upośledzoną czynnością nerek. Ponieważ montelukast i jego metabolity wydalane są z żółcią, można założyć, że nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek. Brak danych dotyczących farmakokinetyki montelukastu u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby (>9 punktów na skali Childa-Pugh).

W przypadku stosowania wysokich dawek montelukastu (przekraczających 20 i 60 razy zalecaną dawkę dla osób dorosłych) obserwowano spadek stężenia teofiliny w osoczu. Efekt ten nie był obserwowany przy stosowaniu dawki zalecanej wynoszącej 10 mg raz na dobę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności na zwierzętach stwierdzono niewielkie i przemijające odchylenia w zakresie parametrów biochemicznych surowicy, takich jak aktywność AlAT oraz stężenie glukozy, fosforanów i triglicerydów. Objawami działań toksycznych u zwierząt były: wzmożone wydzielanie śliny, objawy ze strony przewodu pokarmowego, luźne stolce i zaburzenia gospodarki elektrolitowej. Zaburzenia te występowały przy dawkowaniu, przy którym narażenie ogólnoustrojowe jest >17 razy większe niż przy dawkowaniu klinicznym stosowanym u ludzi. U małp działania niepożądane pojawiały się przy dawkach od 150 mg/kg/dobę (czyli przy dawkach, przy których narażenie ogólnoustrojowe jest >232 razy większe niż przy dawkach klinicznych). W badaniach na zwierzętach montelukast nie wpływał na płodność ani na zdolności rozrodcze przy stosowaniu stosowania dawek, przy których narażenie ogólnoustrojowe jest 24 razy większe niż przy stosowaniu dawek klinicznych. W badaniach nad płodnością samic szczura, którym podawano montelukast w dawce 200 mg/kg/dobę (narażenie ogólnoustrojowe >69 razy większe niż narażenie po zastosowaniu dawek klinicznych u ludzi) stwierdzono niewielkie zmniejszenie masy ciała potomstwa. W badaniach na królikach stwierdzono większą częstość występowania niepełnego kostnienia w porównaniu do równoległej grupy kontrolnej zwierząt przy dawkach, przy których narażenie ogólnoustrojowe jest >24 większe niż przy dawkach klinicznych. U szczurów nie stwierdzano żadnych zaburzeń. Wykazano, że montelukast przechodzi przez barierę łożyskową i do mleka samic.

Po jednorazowym podaniu soli sodowej montelukastu myszom i szczurom w dawkach do 5000 mg/kg, która to dawka była maksymalną przebadaną dawką (odpowiednio 15 000 mg/m2 u myszy i 30 000 mg/m2 u szczurów) nie stwierdzono przypadków padnięć. Dawka ta odpowiada dawce 25 000 razy większej od zalecanej dawki dobowej u osób dorosłych (przyjmując, że masa ciała dorosłego pacjenta wynosi 50 kg).

W badaniach na myszach stwierdzono, że montelukast w dawkach sięgających 500 mg/kg/dobę (dawka powodująca około >200 razy większe narażenie ogólnoustrojowe niż dawka kliniczna stosowana u ludzi) nie wykazuje działania fototoksycznego podczas naświetlania promieniami UVA, UVB lub światłem widzialnym.

Montelukast nie wykazywał działania mutagennego w testach in vitro ani in vivo oraz nie działał rakotwórczo u gryzoni.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Żelaza tlenek, czerwony (E172)

Hydroksypropyloceluloza

Aromat wiśniowy (Cherry 501027 AP0551) [w skład którego wchodzą: maltodekstryny kukurydziane, naturalne dodatki smakowe, dodatki smakowe identyczne z naturalnymi] Aspartam (E951)

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Termin ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki pakowane są w blistry z Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium.

Blister pakowany jest w tekturowe pudełko.

Wielkości opakowania: 30 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Unimark Remedies s.r.o.

Praha 2, Vinohrady, Bělehradská 568/92 PSČ 120 00 Republika Czeska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Do uzupełnienia na szczeblu krajowym

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Do uzupełnienia na szczeblu krajowym

10.


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


TEKSTU


Do uzupełnienia na szczeblu krajowym


Strona 17 z 17

Montelukastum Unimark