+ iMeds.pl

Montenorm 10 mgUlotka Montenorm

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Montenorm, 10 mg, tabletki powlekane

Montelukastum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Montenorm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Montenorm

3.    Jak stosować lek Montenorm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Montenorm

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK MONTENORM I W JAKIM CELU SIE GO STOSUJE

Montenorm jest tzw. agonistą receptora leukotrienowego, to znaczy blokuje substancje naturalnie występujące w płucach zwane leukotrienami, które powodują zwężenie i obrzęk (zapalenie) dróg oddechowych w płucach i mogą prowadzić do wystąpienia objawów astmy oskrzelowej.

Montenorm został przepisany przez lekarza w celu leczenia astmy oskrzelowej.

Montenorm jest stosowany:

•    w leczeniu pacjentów, u których aktualnie stosowane leczenie przeciwastmatyczne jest niezadowalające i konieczne jest stosowanie dodatkowych leków; u pacjentów z astmą oskrzelową Montenorm stosowany w leczeniu astmy zmniejsza również objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa;

•    w zapobieganiu objawom astmy wywołanym przez wysiłek fizyczny.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MONTENORM Kiedy nie stosować leku Montenorm:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników leku Montenorm.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Montenorm

Należy sprawdzić, czy którekolwiek z poniżej wymienionych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub dotyczyło pacjenta w przeszłości.

Należy poinformować lekarza:

•    jeśli pacjent stosuje już inny lek na astmę. Lek Montenorm nie może zastąpić innych leków

zapisanych przez lekarza;

•    jeśli u pacjenta nastąpi nasilenie objawów astmy lub wystąpienie duszności lub jeśli pacjent częściej niż zwykle wymaga używania inhalatora z beta-agonistą (nazywanego również lekiem rozszerzającym oskrzela lub inhalatorem doraźnym).

Montelukast nie jest skuteczny w przypadku nagłego napadu duszności i nigdy nie wolno go stosować w tym celu. Jeśli wystąpi atak choroby, należy zastosować się do zaleceń lekarza. Bardzo ważne jest, aby zawsze mieć przy sobie wziewny lek do stosowania w razie wystąpienia napadu astmy (np. krótko działający beta-agonista w postaci wziewnej, nazywany również lekiem rozszerzającym oskrzela lub inhalatorem doraźnym;

•    jeśli u pacjenta jednocześnie wystąpi którykolwiek z następujących objawów: objawy grypopodobne, narastająca duszność, nieprawidłowe drętwienie (mrowienie) lub cierpnięcie kończyn i (lub) wysypka. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, szczególnie, jeśli objawy się utrzymują lub nasilają. W bardzo małej grupie chorych otrzymujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, obserwowano rzadkie schorzenie (zespół Churga-Strauss), które powoduje takie objawy;

•    jeśli wiadomo, że u pacjenta kwas acetylosalicylowy lub pewne leki przeciwzapalne

(niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ) nasilają objawy astmy - tacy pacjenci nie powinni przyjmować leków z tej grupy.

Stosowanie leku Montenorm z innymi lekami

Montenorm może wywierać wpływ na inne leki, jak również inne leki mogą wywierać wpływ na działanie leku Montenorm.

Działanie leku Montenorm może ulec osłabieniu w przypadku jednoczesnego przyjmowania:

•    pewnych leków stosowanych w leczeniu padaczki: fenytoina i fenobarbital.

•    leku stosowanego w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń: ryfampicyna.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Montenorm z jedzeniem i piciem

Lek Montenorm może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku Montenorm, gdy pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, jeśli nie został on jednoznacznie zalecony przez lekarza.

Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania leku Montenorm. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że montelukast przenika do mleka.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie należy się spodziewać, że Montenorm będzie wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jednak u poszczególnych osób reakcja na lek może się różnić. W rzadkich sytuacjach Montenorm może powodować zawroty głowy i senność. Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy, zmęczenie, senność lub ogólne złe samopoczucie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu powrotu normalnego samopoczucia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Montenorm

Lek Montenorm zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MONTENORM

Lek Montenorm należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Montenorm tabletki powlekane

•    należy przyjmować doustnie;

•    należy przyjmować nawet wtedy, gdy u pacjenta nie występują objawy astmy a także w okresach pogorszenia astmy;

•    można stosować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka u pacjentów w wieku 15 lat i starszych to jedna tabletka powlekana raz na dobę, wieczorem.

Dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 15 lat lekarz przepisze tabletki o innej mocy.

Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u osób w podeszłym wieku, osób z chorobami nerek lub z łagodną do umiarkowanej chorobą wątroby. Jeśli u pacjenta występują ciężka choroba wątroby, decyzję o możliwości zastosowania montelukastu podejmuje lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawka leku Montenorm

Jeśli pacjent zażył większą niż zalecana dawka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku przedawkowania leku Montenorm mogą wystąpić następujące objawy: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty oraz nadmierna aktywność psychoruchowa (w tym drażliwość, niepokój, pobudzenie, w tym agresywne zachowanie, drżenie).

Pominięcie zażycia dawki leku Montenorm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy pominąć zapomnianą dawkę i zastosować kolejną tabletkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Montenorm

Nie należy przerywać stosowania leku Montenorm, nawet jeśli objawy astmy nie występują, o

ile lekarz nie zaleci inaczej. Montenorm jest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy jest stosowany regularnie.

Lekarz udzieli informacji, jak długo należy kontynuować stosowanie leku Montenorm, aby utrzymać wyrównanie astmy.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja na temat używania tego produktu.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Montenorm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi jeden lub więcej z poniższych objawów, należy natychmiast powiadomić lekarza:

U pacjentów z astmą leczonych montelukastem, bardzo rzadko obserwowano występowanie objawów takich jak: objawy grypopodobne, narastająca duszność, uczucie mrowienia lub drętwienia kończyn i (lub) wysypka (zespół Churga-Strauss) (patrz punkt 2, Kiedy zachować szczególną ostrożność).

Podczas badań klinicznych obserwowano występowanie następujących działań niepożądanych

Często (występujące częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)

•    ból brzucha

•    ból głowy

Działania te miały na ogół łagodny przebieg i występowały częściej u pacjentów leczonych montelukastem niż w grupie otrzymującej placebo (tabletkę nie zawierającą żadnego leku).

Ponadto, po wprowadzeniu leku do obrotu, obserwowano następujące działania niepożądane:

zwiększona skłonność do krwawień • kołatania serca • zawroty głowy • senność • drętwienie i mrowienie (parestezje) • cierpnięcie (hipoestezja) • napady drgawkowe • biegunka • suchość w jamie ustnej • niestrawność • nudności • wymioty • tworzenie się siniaków • tkliwe czerwone guzki pod skórą (rumień guzowaty) • bóle stawów (artralgia) • bóle mięśni (mialgia) • kurcze mięśni • osłabienie i zmęczenie • ogólnie złe samopoczucie • obrzęk spowodowany gromadzeniem płynów • reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła (obrzęk naczynioruchowy), trudności z oddychaniem (reakcja anafilaktyczna) lub z połykaniem, świąd, wysypka lub pokrzywka • zapalenie wątroby • omamy • zaburzenia snu, w tym koszmary nocne • trudności w zasypianiu • drażliwość • pobudzenie, w tym zachowania agresywne • niepokój • drżenie • lęk • depresja • myśli i próby samobójcze

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MONTENORM

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Montenorm po upływie terminu ważności umieszczonym na opakowaniu. Dwie pierwsze cyfry oznaczają miesiąc, a cztery ostatnie cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Montenorm

•    Substancją czynną leku jest montelukast.

Jedna tabletka zawiera 10 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego.

•    Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna (89,3 mg), kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza (E463) oraz magnezu stearynian.

Składniki otoczki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172) oraz żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Montenorm i co zawiera opakowanie

Lek Montenorm występuje w postaci okrągłych tabletek w kolorze od jasnożółtego do beżowego. Z jednej strony tabletki mają wytłoczony napis „M9UT” oraz „10”.

Blistry w opakowaniu po 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

+pharma arzneimittel gmbh Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria

Wytwórca:

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Poligono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

Sanico NV

Industriezone 4, Veedijk 59

2300 Turnhout

Belgia

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Montenorm

Charakterystyka Montenorm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Montenorm, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera montelukast sodowy w ilości odpowiadającej 10 mg montelukastu.

Substancja pomocnicza: 89,3 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki powlekane 10 mg są okrągłe, dwuwypukłe, o kolorze jasnożółtym do beżowego. Z jednej strony tabletki jest wytłoczony napis „M9UT” oraz „10”.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Montenorm, 10 mg w postaci tabletek powlekanych jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów z astmą o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których efekty leczenia za pomocą wziewnych kortykosteroidów i stosowanych doraźnie krótko działających leków P-adrenomimetycznych są niezadowalające. U pacjentów z astmą oskrzelową, Montenorm stosowany w leczeniu astmy łagodzi jednocześnie objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Montenorm, 10 mg w postaci tabletek powlekanych jest również stosowany w zapobieganiu astmie, w której skurcz oskrzeli wywołany jest głównie przez wysiłek fizyczny.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Osoby w wieku 15 lat i starsze z astmą lub z astmą i towarzyszącym astmie sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa powinny przyjmować jedną tabletkę powlekaną 10 mg raz na dobę, wieczorem.

Zalecenia ogólne

Terapeutyczny wpływ montelukastu na wskaźniki wyrównania astmy jest widoczny w pierwszej dobie od rozpoczęcia stosowania. Produkt Montenorm może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Należy wyjaśnić pacjentom, że leczenie montelukastem powinno być kontynuowane zarówno w czasie, gdy objawy astmy są wyrównane, jak i w okresach zaostrzenia choroby.

Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek lub łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Dawka leku jest niezależna od płci.

Nie należy stosować produktu Montenorm 10 mg w postaci tabletek powlekanych jednocześnie z innymi produktami zawierającymi tę samą substancję czynną, montelukast.

Leczenie montelukastem w odniesieniu do innych metod leczenia astmy Montelukast można dołączyć do wcześniej stosowanego schematu leczenia.

Wziewne preparaty kortykosteroidów

Montenorm można stosować jako lek pomocniczy u tych pacjentów, u których stosowanie innych leków, takich jak wziewne preparaty kortykosteroidów, nie zapewnia właściwego wyrównania astmy. Produktu Montenorm nie należy zastępować kortykosteroidów w postaci wziewnej. (patrz punkt 4.4).

Tabletki do rozgryzania i żucia, 5 mg są wskazane do stosowania u dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Tabletki do rozgryzania i żucia, 4 mg są wskazane do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy poinformować pacjenta, że montelukastu w postaci doustnej nie należy stosować w leczeniu napadów astmy. W przypadku napadu astmy pacjenci muszą mieć możliwość szybkiego zastosowania odpowiednich leków, przyjmowanych dotychczas. Jeśli wystąpi napad astmy należy stosować preparat krótko działającego P-agonisty w postaci wziewnej. W przypadku, gdy okaże się konieczne zastosowanie większej niż zwykle dawki krótko działającego P-agonisty, pacjent powinien jak najszybciej zgłosić się po poradę do lekarza.

Montelukast nie może zastępować kortykosteroidów w postaci wziewnej lub doustnej. Brak danych wskazujących na to, że w przypadku jednoczesnego stosowania montelukastu można zmniejszyć dawkę kortykosteroidów przyjmowanych doustnie.

W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może wystąpić układowa eozynofilia, przebiegająca niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga-Strauss, często leczonego kortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki wystąpienia tego zespołu były zwykle, ale nie zawsze, związane ze zmniejszeniem dawki lub przerwaniem terapii kortykosteroidami stosowanymi doustnie. Nie można wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie antagonistów receptora leukotrienowego jest związane z pojawieniem się zespołu Churga-Strauss. Lekarz powinien zwrócić szczególną uwagę, jeśli zaobserwuje u pacjenta eozynofilię, wysypkę pochodzenia naczyniowego, nasilenie się objawów płucnych, powikłania ze strony serca i (lub) neuropatię. Pacjent z takimi objawami powinien być dokładnie przebadany, a stosowany u niego schemat leczenia ponownie oceniony.

U pacjentów z astmą i nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, pomimo leczenia montelukastem należy unikać stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy, nie powinni przyjmować tego produktu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Montelukast można stosować jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w profilaktyce i w długotrwałym leczeniu astmy. W badaniach nad interakcjami leków zalecana dawka montelukastu nie wpływała klinicznie istotnie na właściwości farmakokinetyczne następujących leków: teofiliny, prednizonu, prednizolonu, doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiol z noretyndronem w proporcji 35:1), terfenadyny, digoksyny i warfaryny.

U osób otrzymujących jednocześnie fenobarbital pole pod krzywą stężenia monte lukastu w osoczu (AUC) zmniejszyło się o około 40%. Ze względu na to, że montelukast jest metabolizowany z udziałem izoenzymu CYP 3A4 należy zachować ostrożność, szczególnie u dzieci, podczas jednoczesnego podawania montelukastu z lekami pobudzającymi aktywność CYP 3A4 takimi, jak fenytoina, fenobarbital i ryfampicyna.

Badania in vitro wykazały, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP 2C8. Jednakże, dane z badania klinicznego dotyczącego interakcji montelukastu z rozyglitazonem (substrat badawczy reprezentatywny dla leków metabolizowanych przez CYP 2C8) wskazywały, że montelukast nie hamuje izoenzymu CYP 2C8 in vivo. Dlatego nie uważa się, że montelukast znacząco zmienia znacząco metabolizmu leków metabolizowanych przez ten enzym (np. paklitaksel, rozyglitazon i repaglinid).

4.6    Ciąża i laktacja

Stosowanie w czasie ciąży

Ograniczone dane pochodzące ze światowych baz danych dotyczących badań po wprowadzeniu leku do obrotu, obejmujących pacjentki w ciąży, nie sugerują związku pomiędzy stosowaniem montelukastu a występowaniem wad wrodzonych u dzieci (np. wady kończyn, które zgłaszano rzadko). Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozrodczość tylko w przypadku stosowania bardzo dużych dawek (patrz punkt 5.3).

Montelukast może być stosowany w okresie ciąży wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędnie konieczne.

Stosowanie w okresie laktacji

Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka kobiecego. Badania przeprowadzone na szczurach wykazały, że montelukast przenika do mleka. Ze względu na brak danych odnoszących się do bezpieczeństwa noworodka, montelukastu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie należy się spodziewać, że montelukast mógłby wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Niemniej jednak, w bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano występowanie senności.

Działania niepożądane

4.8


Montelukast był oceniany w następujących badaniach klinicznych:

•    tabletki powlekane, 10 mg u około 4000 dorosłych pacjentów z astmą w wieku 15 lat i starszych

•    tabletki powlekane, 10 mg u około 400 dorosłych pacjentów z astmą i towarzyszącym astmie sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa w wieku 15 lat i starszych

•    tabletki do rozgryzania i żucia, 5 mg u około 1 255 dzieci z astmą w wieku od 6 do 14 lat.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana według następujących kryteriów: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (nie można dokonać oceny na podstawie dostępnych danych).

W badaniach klinicznych z grupą kontrolną placebo, u pacjentów leczonych montelukastem często (>1/100, <1/10) zgłaszano wymienione poniżej działania niepożądane, występujące częściej niż u pacjentów otrzymujących placebo:

Klasyfikacja układów i narządów

Dorośli pacjenci w wieku 15 lat i starsi

(dwa badania 12-tygodniowe; n=795)

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat

(jedno badanie 8-tygodniowe; n=201) (dwa badania 56-tygodniowe; n=120)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

Podczas długotrwałego stosowania leku w badaniach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów, w okresie obserwacji do 2 lat w przypadku osób dorosłych oraz do 6 miesięcy w przypadku dzieci w wieku od 6 do 14 lat, nie stwierdzono zmian rodzaju i nasilenia działań niepożądanych.

Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia serca: kołatania serca

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększona skłonność do krwawień Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, senność, parestezje/hipoestezje, drgawki Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, suchość błon śluzowych jamy ustnej, niestrawność, nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, tworzenie się siniaków, pokrzywka, świąd, wysypka, rumień guzowaty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból stawów, ból mięśni, w tym kurcze mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie lub zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne, nacieki eozynofilowe w wątrobie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy (AlAT, AspAT), cholestatyczne zapalenie wątroby

Zaburzenia psychiczne: zaburzenia snu, w tym koszmary senne, omamy, bezsenność, drażliwość, lęk, niepokój, pobudzenie, w tym zachowania agresywne, drżenie depresja, myśli i zachowania samobójcze (skłonności samobójcze) w bardzo rzadkich przypadkach.

U pacjentów z astmą podczas leczenia montelukastem bardzo rzadko zgłaszano występowanie zespołu Churga-Strauss (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Po wprowadzeniu leku do obrotu oraz podczas badań klinicznych zgłaszano przypadki ostrego przedawkowania montelukastu. Przypadki te dotyczą dorosłych i dzieci przy dawkach przekraczających 1000 mg (około 61 mg/kg mc. u dziecka w wieku 42 miesięcy). Obserwacje kliniczne i laboratoryjne były zgodne z profilem bezpieczeństwa leku zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci.

W większości przypadków przedawkowania nie wystąpiły działania niepożądane. Najczęściej występujące zdarzenia niepożądane były zgodne z profilem bezpieczeństwa montelukastu i należały do nich: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty i nadmierna aktywność psychoruchowa.

Leczenie

Brak informacji na temat leczenia w przypadku przedawkowania montelukastu. W długoterminowych badaniach nad leczeniem astmy montelukast podawano dorosłym pacjentom w dawkach do 200 mg na dobę przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkotrwałych do 900 mg na dobę przez około tydzień, bez klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Nie wiadomo, czy montelukast jest wydalany w trakcie dializy otrzewnowej lub hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagonista receptora leukotrienowego Kod ATC: R 03 DC 03

Leukotrieny cysteinylowe (LTC, LTD4, LTE4) to eikozanoidy o silnym działaniu zapalnym, uwalniane z różnych komórek, w tym z komórek tucznych i eozynofilów. Te ważne mediatory uczestniczące w rozwoju astmy wiążą się z receptorami leukotrienów cysteinylowych (CysLT). Receptory CysLT typu 1 (CysLT1) występują w drogach oddechowych u ludzi (w tym w komórkach mięśni gładkich dróg oddechowych i makrofagach występujących w drogach oddechowych) i w innych komórkach prozapalnych (w tym eozynofilach i komórkach macierzystych szpiku). CysLTs związane są z patofizjologią astmy i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. W astmie, leukotrieny wywołują między innymi skurcz oskrzeli, wydzielanie śluzu, zmianę przepuszczalności naczyń oraz zwiększoną lokalną migrację eozynofilów.

W alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa CysLTs są uwalniane z błony śluzowej nosa po ekspozycji na alergen, zarówno we wczesnej, jak i w późnej fazie reakcji alergicznej i są związane z występowaniem objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Przeprowadzony test prowokacji wewnątrznosowej CysLTs wykazał nasilenie niedrożności przewodów nosowych i objawów zatkania nosa.

Montelukast jest związkiem, który działa po podaniu doustnym, z dużym powinowactwem i selektywnością wiąże się z receptorem CysLTi. W badaniach klinicznych wykazano, że montelukast w małych dawkach (5 mg) hamuje skurcz oskrzeli wywołany wdychaniem LTD4. Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin od podania doustnego. Działanie rozszerzające oskrzela wywołane przez montelukast potęgowało efekt działania P-agonisty. Leczenie montelukastem powodowało zahamowanie zarówno wczesnej, jak i późnej fazy reakcji skurczowej oskrzeli po ekspozycji na alergen. W porównaniu z placebo, montelukast zmniejszał liczbę granulocytów kwasochłonnych we krwi obwodowej u pacjentów dorosłych i u dzieci. W osobnym badaniu stwierdzono, że montelukast spowodował znamienne zmniejszenie liczby eozynofilów w drogach oddechowych (ocenionej poprzez pomiar ich liczby w plwocinie) oraz we krwi obwodowej wraz z kliniczną poprawą wyrównania astmy.

W badaniach z udziałem pacjentów dorosłych montelukast w dawce 10 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, spowodował znaczącą poprawę mierzonej rano, natężonej objętości pierwszosekundowej - FEVi (10,4% w porównaniu z 2,7% zmiany względem wartości wyjściowej), porannego szczytowego przepływu wydechowego (PEFR) (24,5 l/min w porównaniu z 3,3 l/min zmiany względem wartości wyjściowej) oraz spowodował znamienne zmniejszenie całkowitego zużycia P-agonistów (odpowiednio o -26,1% i -4,6% zmiany względem wartości początkowej).

W porównaniu z grupą placebo, wśród pacjentów przyjmujących montelukast stwierdzono znamienne zmniejszenie wskaźników objawów astmy zarówno w dzień, jak i w nocy.

Badania z udziałem pacjentów dorosłych wykazały, że montelukast przynosi dodatkowe korzyści kliniczne podczas stosowania w skojarzeniu z kortykosteroidami w postaci wziewnej (procentowa zmiana FEVi w porównaniu do wartości początkowych podczas łącznego stosowania beklometazonu w postaci wziewnej i montelukastu w porównaniu ze zmianą podczas stosowania samego beklometazonu w postaci wziewnej o odpowiednio: 5,43% i 1,04%; zmiana zużycia P-agonisty wynosiła odpowiednio: -8,70% i 2,64%). W porównaniu z beklometazonem w postaci wziewnej (200 ąg dwa razy na dobę, dozownik z komorą inhalacyjną) montelukast umożliwił uzyskanie szybszej początkowej reakcji na leczenie, chociaż podczas 12 tygodni obserwacji w tym badaniu, beklometazon zapewniał większą średnią skuteczność leczenia (odsetek zmiany względem wartości początkowej odpowiednio podczas stosowania montelukastu lub beklometazonu wynosił: w odniesieniu do FEVy odpowiednio 7,49% i 13,3%; w odniesieniu do zużycia P-mimetyków: odpowiednio -28,28% i -43,89%). Jednakże, w porównaniu do beklometazonu, u znacznego odsetka pacjentów leczonych montelukastem stwierdzono podobną reakcję kliniczną (np. u 50% pacjentów leczonych beklometazonem stwierdzono poprawę FEV1 o około 11% lub więcej względem wartości wyjściowej w porównaniu z około 42% pacjentów leczonych montelukastem, u których uzyskano jednakową odpowiedź).

Przeprowadzono badanie kliniczne w celu oceny skuteczności montelukastu w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u pacjentów dorosłych w wieku 15 lat i starszych z astmą oskrzelową i towarzyszącym astmie sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. W badaniach tych, montelukast w postaci tabletek, 10 mg podawany raz na dobę, wykazał statystycznie istotną poprawę w dobowej ocenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa w porównaniu z placebo. Skala dobowej oceny objawów zapalenia błony śluzowej nosa jest wypadkową objawów ze strony nosa występujących w ciągu dnia (przekrwienie błony śluzowej nosa, wodnisty wyciek z nosa, kichanie, swędzenie nosa) i objawów występujących w nocy (przekrwienie błony śluzowej nosa po przebudzeniu, trudności w zasypianiu oraz ilość przebudzeń w ciągu nocy). Według ogólnej oceny alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa dokonanej przez pacjentów i lekarzy, poprawa objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa była znamienna w porównaniu z placebo. Ocena skuteczności w astmie nie była nadrzędnym celem tego badania

W badaniu klinicznym trwającym 8 tygodni, w którym uczestniczyły dzieci w wieku od 6 do 14 lat, w grupie przyjmującej montelukast 5 mg raz na dobę, w porównaniu z grupą placebo, stwierdzono znamienną poprawę wskaźników czynności układu oddechowego (zmiana FEVi odpowiednio o 8,71% i o 4,16% względem wartości początkowej; zmiana porannego PEFR odpowiednio o 27,9 l/min i o 17,8 l/min względem wartości początkowej) i zmniejszenie dawki doraźnie podawanych P-agonistów (odpowiednio o -11,7% i +8,2% względem wartości wyjściowej).

W trwającym 12 tygodni badaniu, obejmującym pacjentów dorosłych, stwierdzono znamienne zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli (w grupie przyjmującej montelukast maksymalny spadek FEV1 wyniósł 22,33% w porównaniu z 32,40% w grupie placebo; czas powrotu FEV1 do wartości w granicach 5% wyjściowego pomiaru FEV1 wynosił odpowiednio 44,22 min i 60,64 min). Działanie leku utrzymywało się przez 12 tygodni trwania badania. Zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli wykazano także w krótkotrwałym badaniu z udziałem dzieci w wieku od 6 do 14 lat (maksymalny spadek FEV1 odpowiednio o 18,27% i 26,11%; czas powrotu wskaźnika FEV1 do wartości mieszczących się w granicach 5% wyjściowego FEV1 wyniósł odpowiednio 17,76 min i 27,98 min). W obu badaniach działanie leku oceniano pod koniec okresu oddzielającego kolejne dawki przy dawkowaniu raz na dobę.

U pacjentów z astmą aspirynową, przyjmujących jednocześnie wziewne i (lub) doustne kortykosteroidy, leczenie montelukastem, w porównaniu z placebo, spowodowało znamienną poprawę wyrównania astmy (zmiana FEV1 odpowiednio o 8,55% i -1,74%, względem wartości początkowej; zmniejszenie dawki P-agonistów odpowiednio o -27,78% i 2,09%, względem wartości początkowej).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym montelukast jest szybko wchłaniany. U dorosłych po podaniu doustnym na czczo tabletki powlekanej 10 mg średnie maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) jest osiągane w ciągu 3 godzin (Tmax). Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 64%. Standardowy posiłek nie wpływa na biodostępność ani na wartość Cmax po doustnym podaniu preparatu. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność wykazano w badaniach klinicznych, w których tabletki powlekane 10 mg były podawane niezależnie od czasu przyjmowania posiłków.

U dorosłych po podaniu doustnym na czczo tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg, Cmax jest osiągane w ciągu dwóch godzin. Średnia biodostępność po podaniu doustnym wynosi 73%, a standardowy posiłek powoduje jej zmniejszenie do 63%.

Dystrybucja

Montelukast w ponad 99% wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji montelukastu w stanie stacjonarnym wynosi przeciętnie 8-11 litrów. Badania na szczurach ze znakowanym promieniotwórczo montelukastem wskazują na minimalne przenikanie przez barierę krew-mózg. Ponadto, stężenie związków promieniotwórczych po 24 godzinach od podania leku we wszystkich pozostałych tkankach było minimalne.

Biotransformacj a

Montelukast ulega intensywnym przemianom metabolicznym. W badaniach z zastosowaniem dawek terapeutycznych u dorosłych i dzieci stężenia metabolitów w osoczu w stanie stacjonarnym były nieoznaczalne.

W badaniach in vitro przy użyciu mikrosomów ludzkiej wątroby wykazano, że w przemianach metabolicznych montelukastu biorą udział izoenzymy 3A4, 2A6 oraz 2C9 cytochromu P450. Dalsze badania in vitro na mikrosomach ludzkiej wątroby wykazały, że terapeutyczne stężenia montelukastu w osoczu nie hamują izoenzymów 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 ani 2D6 cytochromu P450. Udział metabolitów w działaniu terapeutycznym montelukastu jest minimalny.

Eliminacja.

Klirens osoczowy montelukastu u zdrowych osób dorosłych wynosi przeciętnie 45 ml/min. Po doustnym podaniu znakowanego radioaktywnie montelukastu 86% dawki znakowanej radioaktywnie wykryto w kale z 5-dobowej zbiórki, a <0,2% w moczu. Wyniki te w połączeniu z wynikami oceny biodostępności montelukastu po podaniu doustnym wskazują na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane niemal wyłącznie z żółcią.

Stosowanie w szczególnych grupach pacjentów

Nie jest konieczna zmiana dawki u osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby. Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. Ze względu na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane z żółcią, można założyć, że nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. Brak danych na temat właściwości farmakokinetycznych montelukastu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (powyżej 9 punktów wg klasyfikacji Child-Pugh).

Podczas stosowania dużych dawek montelukastu (20 i 60 razy większych od zalecanych do stosowania u dorosłych) obserwowano zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu krwi. Nie stwierdzono takiego działania podczas stosowania leku w zalecanej dawce 10 mg raz na dobę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki otrzymane w badaniach nieklinicznych dotyczących płodności i rozwoju płodowego (nieznacznie obniżona płodność u samic szczurów i częstsze występowanie niepełnego kostnienia u królików) obserwowano wyłącznie przy dawkach znacząco przekraczających maksymalne dawki stosowane u ludzi, co wskazuje na niewielkie znacznie kliniczne tych badań. Wykazano, że montelukast przenika przez barierę łożyska i jest wydzielany do mleka zwierząt. Pozostałe dane pochodzące z badań nieklinicznych nie wnoszą dodatkowych informacji poza zawartymi w niniejszej ChPL.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Kroskarmeloza sodowa Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona Magnezu stearynian

Otoczka Opadry I yellow:

Hypromeloza Hydroksypropyloceluloza Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Aluminium/Aluminium Wielkość opakowań:

Opakowania zawierające 10, 20, 28, 30, 50, 90, 98, 100, 200 tabletek powlekanych.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

+pharma arzneimittel gmbh Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Montenorm