+ iMeds.pl

Morphasol 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla koni 10 mg/mlCharakterystyka Morphasol 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla koni

I. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO W ETERY.NAKYJNEGO

A F, BI., DE, IIU. IH. LU. NI.. PL: Morphasol 10 mg'ml roztwór do wstrzykiwali dla koni NO: Morphasol vet 10 mg/ml roztwór do wstrzy kiwali dla koni ES. ER. UK: Torphasol 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwali dla koni I I. SE. IS: Torphasol vet 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwali dla koni

2. SKLAI) JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOW Y PKODUKI V LECZNICZEGO Każdy ml zaw iera:

Substancja czynna

Bu t orf'ano I    10 mg

(w postaci butorfanolu winianu 14,7 ing-'ml)

Substancje pomocnicze

Bcnzełoniowy chlorek    0.1 mg

Wykaz wszy stkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSI AĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do w strzy kiwali. Klarowny i bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Konie.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

W celu krótkotrwałego zwalczania hilu związanego z kolka pochodząca / układu pokarmowego. Początek działania przeciwbólowego po rozpoczęciu leczenia, patrz punkt 5.1.

W celu uspokojenia w połączeniu / pewnymi agonistami «2-adrcnorcccptora (patrz punkt 4.9).

4.3    Przeciwwskazania

Butorfanol- jako jedyny środek i w każdej kombinacji

Nie stosować u koni z historią choroby wątroby lub nerek.

Połączenie bu t orfa noFchlo ro w odo rek detomidyny

Połączenie to nic powinno być stosowane u zwierząt ciężarnych.

Nie stosować tego połączenia u koni ze stwierdzoną arytmią serca lub brady kardią.

Połączenie hutoiTanol/romifidy na

Nic stosować w ostatnich miesiącach ciąży.

Połączenie hutoiTanol/ksy la/yna

Połączenie to nic powinno by ć stosowane u zwierząt ciężarnych.

Każde zmniejszenie motoryki żolądkowo-jcl iłowej spowodowane pr/e/ butorfanol (paliv, punki -1.6) może zostać pogłębione przez jednoczesne zastosowanie agonislów a2-adrcnorcccplora. A zatem takie połączenia nie powinny być stosowane w przypadkach kolek połączonych z w podmienieni.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania ii każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Bezpieczeństwo i skuteczność butorfanolu u źrebiąt nie zostały ustalone. I źrebiąt stosować produkt tylko po dokonaniu oceny bilansu korzyści/ryzy ka przeprowadzonej przez prowadzącego lekarza weterynarii.

Ze względu na jego właściwości przeciw kaszlowe bulorfanol może prowadzić do gromadzenia śluzu w układzie oddechowym. Zatem u zwierząt / chorobami układu oddechowego połączonymi zc zwiększoną produkcją śluzu lub u zwierząt leczonych środkami wykr/luśnymi bulorfanol powinien być stosowany tylko po dokonaniu oceny bilansu korzy ści/ry zyka przeprowadzonej przez prowadzącego lekarza weterynarii.

Zastosowanie produktu w dawkach zalecanych może prowadzić do przejściowej alaksji ii uh pobudzenia. Zatem w celu uniknięcia urazów u pacjenta i ludzi miejsce przeprowadzenia leczenia powinno zostać starannie wybrane.

Połączenie hiuortanolćhl orow od orek detomi dyny:

Przed zastosowaniem połączenia z de tom ¡dyną należy wykonać rutynowe osłuchiwanic.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających zwierzętom produkty lecznicze wetery naryjne

Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami, ponieważ produkt może wywołać podrażnienie lub uczulenie. Przy padkowe rozlanie na skóre powinno zostać natychmiast zmyte wodą z mydłem. W przy padku kontaktu produktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody.

Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z produktem w celu uniknięcia sumoinickcji. Po przypadkowej samoinickcji produktu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie produktu. Nie prowadzić pojazdów, ponieważ mogą wystąpić senność, mdłości i zawroty głowy. Skutki mogą być zniwelowane poprzez podanie antagonistów opioidów.

4.6    Działania niepożądane

Butorfanol może spowodować następujące działania niepożądane:

-    pobudzenie lokomotoryczne (inochód)

-    umiarkowana scdacja (może wystąpić po zastosowaniu butorfanolu, jako jedynego środka)

-    ataksja

-    obniżenie motoryki żołądkowo-jelitowej

-    niewydolność układu sercowo-naczyn iowego

4.7    Stosowanie w okresie ciąży i laktacji

U gatunków docelowych nie zbadane zostało bezpieczeństwo stosowania tego produktu podczas ciąży i laktacji. Stosowanie butorfanolu podczas ciąży i laktacji nie jest zalecane.

W celu uzyskania informacji na lemat połączenia zagonistami u2-adrenorcceptora patrz punkt 4.3.

4.S Interakcje z innymi produktami leczniczymi łub inne rod/aje interakcji

Butorfanol może być stosowany w połączeniu / innymi środkami uspokajającymi takimi jak agon iści u2-adrenorcccptora (np. romifidyna. detomidyna. ksylazyna) gdzie spodziewane mogą hyc efekty synergistyczne. Wymagane jest zatem odpowiednie zmniejszenie dawki podczas stosowania wspólnie z takimi środkami.

Z powodu właściwości antagon i stycznych na receptor opiatowy mi butorfanol może hamować efekt przeciwbólowy u zwierząt, które otrzymały już czystych agon i stów receptora opioidowego mi (mor fina/oksy morfina).

4.9    Dawkowanie i droga podawania

Wy łącznic do stosowania dożylnego.

Jako środek przeciwbólowy

Dawka: 100 pg hutorfanolu na kg masy ciała (m.c.) (odpowiednio I ml na 100 kg m.c.). poprzez wstrzyknięcie dożylne. Dutorfanol przeznaczony jest do użycia w przypadku wymaganego krótkotrwałego efektu przeciwbólowego. Jeżeli istnieje taka potrzeba dawkę można powtórzyć. Konieczność i czas kiedy należy powtórzyć dawkę oparty będzie na odpowiedzi klinicznej. W celu uzy skania informacji o początku i czasie trwania efektu przeciwbólowego patrz punkt 5.1. W przypadkach kiedy prawdopodobnie będzie potrzeba utrzymania efektu przeciwbólowego przez dłuższy czas należy wybrać alternatywny produkt leczniczy.

W celu uspokojenia w połączeniu z chlorowodorkiem (letomidyny

Dawka 12 pg chlorowodorku detomidyny na kg m.c powinna zostać podana dożylnie następnie po 5 minutach należy podać dożylnie hutorfanol w dawce 25 jtg na kg m.c (odpowiednio 0.25 ml na 100 kg

m.c).

W celu uspokojenia w połączeniu z nmiifidy ną

Dawka 40-120 pg romifidyny na kg m.c następnie po 5 minutach hutorfanol dożylnie w dawce 20 pg na kg m.c (odpowiednio 0.2 ml na 100 kg m.c).

W celu uspokojenia w połączeniu / ksylazyną

Dawka 500 pg ksylazyny na kg m.c. następnie niezwłocznie hutorfanol dożylnie w dawce 25-50 pg na kg m.c. (odpowiednio 0.25-0.5 ml na 100 kg).

4.10    Pr/edawkowanie

Głównym objawem klinicznym przedawkowania jest niewydolność oddechowa, która może być zniwelowana poprzez zastosowanie antagonisty opioidowego (nalokson). Inne możliwe objawy przedawkowania obejmują nicpokój/pobudzcnic, drżenia mięśniowe, bezład, ślinotok, obniżenie pery stalty ki jelitowej oraz drgawki.

4.11    Okres karencji

Tkanki jadalne: zero dni Mleko: zero dni

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakotcrapcutyczna: syntetyczne opioidy (pochodne morfinami), leki przeciwbólowe działające centralnie Kod ATCvet: (JN02AK01

5.1 Właściwości farma kody namic/.ne

Winian buturfanolu [enancjomer R(-)J jest centralnie działającym lekiem przeciw bólowym. Jego działanie to agonizm-antagonizm w receptorach opioidowych w centralnym systemie nerwowym;

działanie agonistycznc w stosunku do receptora opioidowego podtypu kappa i działanie antagonistycznc w stosunku do receptora podtypu mi. Receptory kappa kontrolują działanie przeciwbólowe, uspokojenie bez niewydolności układu scrcowo-plucncgo i temperatury ciała, podczas gdy receptory mi kontrolują nadkręgową analgezję, uspokojenie i niewydolność układu sercowo-płucnego oraz temperaturę ciała. Składnik agonistyc/ny hutorfanolu jest dziesięciokrotnie silniejszy niż składnik antagonistyczny.

Początek działania i ezas trwania działania przeciwbólowego:

Działanie przeciwbólowe zwy kle pojawia się 15 minut po podaniu dożylnym. U konia po pojedynczej dawce dożylnej elekt przeciwbólowy utrzymuje się przez 15-90 minut.

5.2 W laściwości farmakokinetyc/ne

l’o zastosowaniu dożylnym butorfanol jest równomiernie rozprowadzany w tkankach. Butorfanol jest metabolizowany w znacznym stopniu w wątrobie i wydalany z moczem. U koni butorfanol podany drogą doży Iną wykazuje wy soki klircns (21 mťkg/mm) i krótki końcowy okres półtrwania (44 minuty) wskazując, że 97% dawki zostanie usunięte po podaniu dożylnym w średnio mniej niż 5 godzin.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Benzetoniowy chlorek Kwas cytry nowy jednow osiny Sodu cytry nian Sodu chlorek Woda do wstrzykiwali

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

\S przypadku braku badań zgodności ten leczniczy produkt weterynaryjny nie może być mieszany / innymi weterynary jnymi produktami leczniczymi.

6.3. Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu bezpośredniego opakowania: 2X dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Fiolkę przechowy wać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i sklad materiałów z których je wy konano

Pudełko tekturowe z 1 fiolką z przeźroczystego szklą (typ I) o pojemności 20 ml z szarym gumowym korkiem i aluminiowy m uszczelnieniem.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie/użytego produktu leczniczego wetery naryjnego lub odpadów pochodzących z (ego produktu

Niewykorzystany produkt leczniczy wetery naryjny lub jego odpady należy unieszkodliw ić w sposób zgodny zobowiązującymi przepisami.

aniMcdica (imhłl Im Siidfcld 9 48308 Scndcn-Bttscnscll Niemcy

8. NUMEK(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 2016/10

9. DATA W\ DAMA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21 10.2010

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODl KTU LECZNICZEGO

Morphasol 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla koni